Indledning

Denne plænetraktor med roterende skæreknive er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner på private eller kommercielle ejendomme. Brug af dette produkt til andre formål end den tilsigtede anvendelse kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www. Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Du kan scannne QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at tilgå garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g310514

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Advarselssymbolet (Figur 2) vises både i denne vejledning og på maskinen for at identificere vigtige sikkerhedsmeddelelser, som du skal følge for at undgå ulykker. Dette symbol vises med ordet Fare, Advarsel eller Forsigtig.

 • Fare angiver en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

 • Advarsel angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

 • Forsigtig Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås,kan resultere i mindre eller moderat personskade.

g000502

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås i den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Se de oplysninger fra motorproducenten, som følger med maskinen.

Nettomotormoment: Denne maskines brutto- eller nettomotormoment er fastsat af motorfabrikanten på et laboratorium i henhold til Society of Automotive Engineers (SAE) J1940 eller J2723. Som følge af de ændringer, der er foretaget for at overholde diverse sikkerheds-, emissions- og driftskrav, vil det reelle motormomentet på denne plæneklippertype være betydeligt lavere. Se de oplysninger fra motorproducenten, som følger med maskinen.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren.

 • Hold omkringstående og børn på afstand.

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Maskinen må kun betjenes eller vedligeholdes af personer, som er ansvarlige, uddannede, fortrolige med anvisningerne og fysisk i stand til det.

 • Hold altid styrtbøjlen i den fuldt hævede, låste position, og brug sikkerhedsselen.

 • Betjen ikke maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vand og andre risikoområder eller på skråninger med en hældning på mere end 15°.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger, sikkerhedskontakter og øvrige sikkerhedsanordninger er monteret og fungerer korrekt.

 • Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du efterser, justerer, påfylder brændstof, rengør den eller stiller den til opbevaring.

Hældningsindikator

g011841

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal93-6696
decal93-7818
decal98-1977
decal106-5517
decal112-8760
decal112-9028
decal115-4212
decal116-8813
decal116-8934
decal116-8935
decal116-8936
decal116-8941
decal116-8943
decal116-8946
decal116-9049
decal119-0217
decal120-0625
decal126-4159
decal126-4207
decal130-2880
decal126-4158
decal116-9044

Produktoversigt

g233918

Før du starter motoren og anvender maskinen, er det vigtigt, at du er fortrolig med alle maskinens betjeningsanordninger.

Kontrolpanel

g035550

Tændingskontakt

Tændingskontakten, der bruges til at starte og slukke for motoren, har 3 positioner: OFF (fra), RUN (kør) og START. Se Start af motoren.

Gashåndtag

Gashåntaget kontrollerer motorhastigheden, og den har en trinløst regulerbar indstilling fra positionen LANGSOM til HURTIG (Figur 5).

Choker

Brug chokeren, før du starter en kold motor.

Kraftudtagets aktiveringshåndtag

Brug kraftudtagets aktiveringshåndtag til at indkoble skæreknivene og blæseren.

Hastighedskontrolhåndtag

Hastighedskontrolhåndtaget indstiller maskinens maksimale fremadgående hastighed (Figur 4). Når hastighedskontrolhåndtaget flyttes tilbage til positionen NEUTRAL, sættes drivsystemet i frigear.

Timetæller

Timetælleren registrerer, hvor mange timer motoren har kørt. Timetælleren registrerer, at decimalpunktet blinker i Time-/Spændingsdisplayet. Brug disse tal til planlægning af regelmæssig vedligeholdelse (Figur 6).

g020563

Batteriindikatorlampe

Når tændingskontakten drejes til positionen ON (til) i nogle få sekunder, vises batterispændingen i det område, hvor timerne normalt vises.

Batterilampen tændes, når tændingskontakten slås til, og når ladningen er under det korrekte driftsniveau (Figur 6).

Indikatorer for sikkerhedslås

Der er symboler på timetælleren, som angiver med en sort trekant, at sikkerhedslåsekomponenten befinder sig i den korrekte position (Figur 6).

Motorolietemperaturens lampe og summer

Motorolietemperaturens lampe overvåger motoroliens temperatur. Hvis motorolietemperaturens lampe er tændt, og summeren lyder periodisk, er det tegn på, at motoren er overophedet.

Bevægelseshåndtag

Bevægelseshåndtagene bruges til at køre maskinen frem og tilbage og dreje den fra side til side (Figur 4).

Parkeringsbremsehåndtag

Når du slukker for motoren, skal du aktivere parkeringsbremsen for at undgå, at maskinen bevæger sig ved et uheld.

Brændstofafbryderventil

Luk brændstofafbryderventilen, når maskinen transporteres eller opbevares.

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Bredde

 122 cm plæneklipperskjold
Uden plæneklipperskjold108 cm
Med plæneklipperskjold125 cm

Længde

 122 cm plæneklipperskjold
Uden plæneklipperskjold171 cm
Plæneklipperskjold – op208 cm
Plæneklipperskjold – ned240 cm

Højde

Plæneklipperskjold på 122 cm
130 cm

Vægt

Plæneklipperskjold på 122 cm
538 kg

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller en autoriseret Toro-forhandler, eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som kan forstyrre betjeningen af maskinen, eller som maskinen kan risikere at udslynge.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Kontroller, at dødemandsgreb, sikkerhedskontakter og afskærmninger er korrekt fastgjort og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

 • Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du efterser, justerer, påfylder brændstof, rengør den eller stiller den til opbevaring.

 • Før du klipper, skal du efterse maskinen for at sikre, at klippeenhederne fungerer korrekt.

 • Vurder terrænet for at fastsætte det mest passende udstyr og relevante redskaber eller tilbehør, der kræves for at betjene maskinen korrekt og sikkert.

 • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

 • Kør ikke med passagerer på maskinen.

 • Hold omkringstående og kæledyr på afstand af maskinen, mens den er i drift. Sluk maskinen og redskabet eller redskaberne, hvis nogen kommer ind på området.

 • Betjen ikke maskinen, medmindre alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger, f.eks. deflektorer og hele græsopsamleren, er på plads og fungerer korrekt. Udskift slidte eller beskadigede dele, når det er nødvendigt.

Brændstofsikkerhed

 • Brændstof er meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

  • For at undgå, at en statisk ladning antænder brændstoffet, skal beholderen og/eller maskinen placeres direkte på jorden, før de fyldes. De må ikke stå i et køretøj eller på andre genstande.

  • Fyld brændstoftanken udendørs på en plan grund i et åbent område, og når motoren er kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Håndter ikke brændstof, mens du ryger eller i nærheden af åben ild eller gnister.

  • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstof på brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

  • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

  • Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn.

 • Brændstof er farligt og kan være dødbringende, hvis det indtages. Længere tids udsættelse for dampe kan forårsage alvorlige skader og sygdomme.

  • Undgå længere tids indånding af dampe.

  • Hold hænder og ansigt væk fra dysen og brændstoftankens åbning.

  • Undgå at få brændstof i øjnene eller på huden.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

 • Fyld ikke beholdere i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger med plastikforing. Anbring altid beholdere på jorden og et stykke væk fra køretøjet før påfyldning.

 • Fjern udstyr fra lastbilen eller anhængeren, og fyld brændstof på, mens den er på jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen finde sted fra en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen.

 • Betjen ikke maskinen, medmindre hele udstødningssystemet er på plads og i god driftsmæssig stand.

 • Påfyldningsdysen skal altid være i kontakt med kanten af åbningen i brændstoftanken eller -beholderen, indtil påfyldningen er afsluttet. Brug ikke låseenhed for slangespidsen.

 • Hvis du spilder brændstof på dit tøj, skal du straks skifte tøj.

 • Fyld ikke for meget brændstof på brændstoftanken. Sæt brændstofdækslet på igen, og stram det.

 • Fjern græs og andet affald fra klippeenheden, lydpotten, drevene, græsopsamleren og motorrummet for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

Påfyldning af brændstof

Anbefalet brændstof

 • For at opnå de bedste resultater skal du kun bruge ren, frisk (højst 30 dage gammel) blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).

 • Ethanol: Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen accepteres. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug. Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder op til 85 % ethanol). Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

 • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

 • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofdunke hen over vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.

 • Fyld ikke olie i benzin.

Brug af brændstofstabilisator

Brug af brændstofstabilisator i traktoren giver følgende fordele:

 • Holder brændstof frisk i længere tid, når anvendt som anvist af stabilisatorproducenten

 • Renser motoren, når den kører.

 • Forhindrer opbygning af gummiagtige lakaflejringer i brændstofsystemet, som medfører startvanskeligheder.

  Important: Tilsæt aldrig brændstofadditiver, der indeholder metanol eller etanol.

  Tilsæt den korrekte mængde brændstofstabilisator til brændstoffet.

  Note: En brændstofstabilisator er mest effektiv, når den blandes med frisk brændstof. Brug altid brændstofstabilisator for at minimere risikoen for lakaflejringer i brændstofsystemet.

Opfyldning af brændstoftanken

 1. Parker maskinen på en plan overflade.

 2. Aktiver parkeringsbremsen.

 3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

 4. Rengør området rundt om brændstoftankens dæksel.

 5. Fyld brændstoftanken op til bunden af påfyldningsstudsen (Figur 7).

  Note: Fyld ikke brændstoftanken helt op. Tomrummet i tanken giver brændstoffet plads til at udvide sig.

  g233737

Udførelse af daglig vedligeholdelse

Før maskinen startes hver dag, skal procedurerne for Hver anvendelse/Dagligt udføres som beskrevet i .

Indkøring af en ny maskine

Det tager tid, før nye motorer kommer op på fuld kraft. Der er større friktion ved nye plæneklipperskjolde og drivsystemer, hvilket betyder større motorbelastning. Giv nye maskiner en indkøringstid på 40 til 50 timer for at komme op på fuld kraft for at opnå den bedste ydelse.

Hævning af plæneklipperskjoldet til servicepositionen

 1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

 2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

 3. Slip plæneklipperskjoldets låsestifter på hver side (Figur 8).

  g304824
 4. Brug skjoldets løftehåndtag til at løfte skjoldet, og lås det i hævet position (låsen er placeret foran midt på sædet) som vist i Figur 9.

  g025155

Advarsel

Indkobling af kraftudtaget med et skjold i hævet position kan medføre alvorlig personskade eller tingskade.

Sænk altid plæneklipperskjoldet, og lås det fast i betjeningspositionen, inden kraftudtaget indkobles.

Sænkning af plæneklipperskjoldet til betjeningspositionen

 1. Hold godt fast i skjoldets løftehåndtag, hægt plæneklipperskjoldets lås af maskinen, og sænk langsomt plæneklipperskjoldet ned på jorden (Figur 9).

 2. Skub skjoldets låsestifter indad, og drej dem fremad for at låse plæneklipperskjoldet forsvarligt i sænket position (Figur 8).

Advarsel

Hvis maskinen betjenes, uden at låsestifterne er forsvarligt låst, kan det resultere i, at plæneklipperskjoldet utilsigtet foldes op, hvilket kan medføre alvorlig personskade.

Maskinen må kun betjenes, hvis låsestifterne er forsvarligt låst.

Justering af fyldningsreduktionssystemets (FRS) skærme

Fyldningsreduktionssystemet er udviklet med henblik på at reducere mængden af afklippet græs i varierende grader. Fordelene ved dette er bl.a. mindre hyppig tømning af tragtbeholderen og returnering af næringsstoffer til jorden.

Følgende er mulige konfigurationer:

 • Åbne skærme med standardskæreknive – maksimal opsamling

 • Lukkede skærme med standardskæreknive – delvis kværning

 • Lukkede skærme med kværnknive – mellemste kværning

 • Kværndæksel installeret med kværnknive – komplet kværning (kræver kværnsæt)

Juster fyldningsreduktionssystemets skærme som følger:

 1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

 2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

 3. Løsn de bolte, der er fastgjort til gummiafskærmningen (Figur 10).

 4. Fold afskærmningen fremad.

  g036545
 5. Løsn låsemøtrikkerne på de bageste tapper på fyldningsreduktionssystemets skærme.

  g025242
 6. Hæv plæneklipperskjoldet. Se Hævning af plæneklipperskjoldet til servicepositionen.

 7. Fjern bolten og spændeskiven forrest på hver af fyldningsreduktionssystemets skærme (Figur 12).

 8. Drej skærmene til den ønskede position, og monter bolten og spændeskiven.

  g007577
 9. Sænk plæneklipperskjoldet. Se Sænkning af plæneklipperskjoldet til betjeningspositionen.

 10. Tilspænd låsemøtrikkerne en smule på de bageste tapper på fyldningsreduktionssystemets skærme.

  Note: Du kan lade låsemøtrikkerne på de bageste tapper sidde en smule løst, hvis du forventer, at skærmen skal justeres regelmæssigt.

 11. Monter gummiafskærmningen med de tilhørende bolte.

Anvendelse af sikkerhedslåsesystemet

Advarsel

Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller bliver beskadigede, kan maskinen fungere uventet og forårsage personskade.

 • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

 • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

Sådan fungerer sikkerhedslåsesystemet

Sikkerhedslåsesystemet er udviklet med henblik på at forhindre motoren i at starte, medmindre:

 • Parkeringsbremsen er aktiveret.

 • Kraftudtagets aktiveringshåndtag er udkoblet.

 • Hastighedskontrolhåndtaget er i positionen NEUTRAL.

Sikkerhedslåsesystemet er konstrueret til at slukke for motoren, når du rejser dig fra sædet, mens kraftudtaget er indkoblet.

Timetælleren er forsynet med indikatorer, som giver brugeren besked, når låsekomponenten befinder sig i den korrekte position. Når komponenten befinder sig i den korrekte position, vises der en indikator på skærmen.

g020563

Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér sikkerhedslåsesystemet.
 • Kontroller altid sikkerhedslåsesystemet, før du betjener maskinen. Hvis sikkerhedssystemet ikke fungerer som beskrevet i det følgende, skal der straks tilkaldes en autoriseret forhandler til at reparere sikkerhedssystemet.

  1. Tag plads i sædet, aktiver parkeringsbremsen, flyt kraftudtagets aktiveringshåndtag til positionen ON (til), og flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL. Prøv at starte motoren – motoren bør ikke starte.

  2. Tag plads i sædet, aktiver parkeringsbremsen, og flyt kraftudtagets aktiveringshåndtag til positionen OFF (fra). Flyt hastighedskontrolhåndtaget ud af positionen NEUTRAL. Prøv at starte motoren – motoren bør ikke starte.

  3. Tag plads i sædet, deaktiver parkeringsbremsen, flyt kraftudtagets aktiveringshåndtag til positionen OFF (fra), og flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL. Prøv at starte motoren – motoren bør ikke starte.

  4. Tag plads i sædet, aktiver parkeringsbremsen, flyt kraftudtagets aktiveringshåndtag til positionen OFF (fra), og flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL. Start derefter motoren. Slip parkeringsbremsen, mens motoren kører, indkobl kraftudtagets aktiveringshåndtag, og rejs dig derefter let fra sædet. Motoren bør nu slukke.

  5. Tag plads i sædet, aktiver parkeringsbremsen, flyt kraftudtagets aktiveringshåndtag til positionen OFF (fra), og flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL. Start derefter motoren. Flyt hastighedskontrolhåndtaget fremad. Motoren bør slukke.

  Løsning af sædet

  For at løsne sædet fjernes bolten og tappen på venstre side af sædet (Figur 14).

  g034253

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forårsage personskade eller beskadigelse af ejendom.

  • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Berøring af skærekniven kan medføre alvorlig personskade. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen. Når du drejer nøglen til positionenOFF (fra), skal motoren slukkes, og skærekniven bør stoppe. Hvis den ikke standser, bør du straks holde op med at bruge maskinen og kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed og gode vejrforhold. Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Hold dine hænder og fødder væk fra klippeenhederne. Hold dig på afstand af udblæsningsåbningen.

  • Klip aldrig græs med udblæsningslugen oppe, fjernet eller ændret, medmindre der er et græssamlersystem eller kværnsæt monteret, som fungerer korrekt.

  • Slå ikke græs i bakgear, medmindre det er absolut nødvendigt. Kig altid ned og bagud, inden maskinen køres baglæns.

  • Vær ekstremt forsigtig, når du nærmer dig blinde vinkler, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere dit udsyn.

  • Stop altid skæreknivene, når du ikke klipper.

  • Hvis maskinen rammer en genstand eller begynder at ryste, skal du straks slukke motoren, tage nøglen ud (hvis den forefindes) og vente, indtil alle bevægelige dele standser, før du efterser maskinen for skader. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

  • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid tilbage for andre.

  • Før du forlader betjeningspositionen, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Sørg for at udkoble kraftudtaget, og sænk redskaberne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til alle bevægelige dele standser.

  • Betjen kun motoren i områder med god udluftning. Udstødningsgasser indeholder kulilte, som er dødbringende, hvis de indåndes.

  • Efterlad aldrig en kørende maskine uden opsyn.

  • Bugseret udstyr må kun fastgøres ved anhængertrækket.

  • Betjen ikke maskinen, medmindre alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger, f.eks. deflektorer og hele græsopsamleren, er på plads og fungerer korrekt. Udskift slidte eller beskadigede dele, når det er nødvendigt. Betjen ikke maskinen, medmindre alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger, f.eks. deflektorer og hele græsopsamleren, er på plads og fungerer korrekt. Udskift slidte eller beskadigede dele, når det er nødvendigt.

  • Brug kun tilbehør og redskaber, der er godkendt af Toro.

  • Denne maskine afgiver støj på mere end 85 dBA ved operatørens ører og kan give nedsat hørelse ved længere tids anvendelse.

   g229846
  • Fjern græs og andet affald fra klippeenheden, drevene, lydpotten og motoren for at forhindre brand.

  • Start motoren, og hold fødderne på god afstand af skæreknivene.

  • Hæv aldrig plæneklipperskjoldet, mens skæreknivene kører.

  • Vær opmærksom på plæneklipperens udblæsningsbane, og ret udblæsningen væk fra andre. Undgå at udkaste materiale mod en mur eller forhindring, da materialet kan rikochettere tilbage mod operatøren.

  • Stop skæreknivene, sæt farten på maskinen ned, og vær forsigtig, når du krydser andre overflader end græs, eller når du transporterer maskinen til og fra driftsområdet.

  • Skift ikke motorens regulatorhastighed, og kør ikke motoren ved for høj hastighed.

  • Børn bliver ofte tiltrukket af maskinen og klippeaktiviteten. Gå aldrig ud fra, at børn bliver på det sted, hvor du sidst så dem.

  • Hold børn væk fra driftsområdet, og sørg for, at de er under opsyn af en ansvarlig voksen, der ikke er operatør.

  • Vær agtpågivende, og sluk maskinen, hvis børn kommer ind i driftsområdet.

  • Før du bakker eller drejer maskinen, skal du kigge ned og hele vejen rundt efter små børn.

  • Medbring ikke børn på maskinen, selv når skæreknivene ikke bevæger sig. Børn kan falde af og blive alvorligt kvæstet eller forhindre dig i at betjene maskinen på sikker vis. Børn, som tidligere har fået lov til at køre på maskinen, kan uden varsel dukke op i driftsområdet og blive kørt over af maskinen.

  Styrtbøjlesystem (ROPS) – Sikkerhed

  • Styrtbøjlesystemet er en integreret sikkerhedsanordning. Styrtbøjlekomponenter må ikke fjernes fra maskinen.

  • Sørg for, at sikkerhedsselen er spændt, og at du kan frigøre den hurtigt i nødstilfælde.

  • Hold styrtbøjlen i den fuldt hævede og låste position, og brug altid sikkerhedssele, når styrtbøjlen er oppe.

  • Kontroller omhyggeligt, om der er genstande, der befinder sig over maskinen, før du kører under dem, og undgå sammenstød med dem.

  • Udskift beskadigede styrtbøjlekomponenter. Du må ikke reparere eller ændre dem.

  • Styrtbøjlen beskytter dig ikke, når den er sænket.

  • Hvis hjulene skrider ud over kanter, stejle skrænter eller ned i vand, kan maskinen vælte, hvilket kan forårsage alvorlig personskade eller død.

  • Brug ikke sikkerhedsselen, når styrtbøjlen er nede.

  • Sænk kun styrtbøjlen, når det er absolut nødvendigt. Hæv den, lige så snart pladsen tillader det.

  • I tilfælde af væltning skal maskinen indleveres hos en autoriseret serviceforhandler med henblik på eftersyn af styrtbøjlen.

  • Anvend kun Toro-godkendt tilbehør og redskaber til styrtbøjlen.

  Sikkerhed på skråninger

  • Skråninger er en væsentlig årsag til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Operatøren er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger. Før maskinen betjenes på en skråning, skal du gøre følgende:

   • Gennemgå og forstå instruktionerne vedrørende skråninger i betjeningsvejledningen og på maskinen.

   • Brug en vinkelindikator til at fastslå områdets omtrentlige hældningsvinkel.

   • Betjen aldrig maskinen på skråninger med en hældning på mere end 15°.

   • Evaluer forholdene på stedet på den pågældende dag for at fastslå, om skråningen er sikker at betjene maskinen på. Brug sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne evaluering. Ændringer i terrænet, såsom fugt, kan hurtigt påvirke maskinens funktion på en skråning.

  • Identificer farer ved foden af skråningen. Betjen ikke maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vand og andre risikoområder. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller hvis en kant skrider sammen. Hold sikker afstand (to gange maskinens bredde) mellem maskinen og enhver form for farekilde. Anvend en håndplæneklipper eller en græstrimmer til at klippe græsset i disse områder.

  • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Undlad at foretage pludselige hastigheds- eller retningsskift. Drej langsomt og gradvist.

  • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet. Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan forårsage udskridning og mistet bremse- og styrekontrol. Maskinen kan glide, selvom drivhjulene er stoppet.

  • Fjern eller afmærk forhindringer, såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farekilder. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

  • Udvis ekstra forsigtighed under arbejde med tilbehør eller redskaber, såsom græssamlersystemer. Disse kan ændre maskinens stabilitet og forårsage mistet herredømme. Følg vejledningerne for modvægte.

  • Hvis det er muligt, skal skjoldet holdes sænket til jorden under betjening på skråninger. Hævning af skjoldet under betjening på skråninger kan gøre maskinen ustabil.

  g233738

  Betjening af parkeringsbremsen

  Aktiver altid parkeringsbremsen, når du standser maskinen eller efterlader den uden opsyn.

  Aktivering af parkeringsbremsen

  Parker maskinen på en plan overflade.

  g032726

  Deaktivering af parkeringsbremsen

  g032727

  Betjening af kraftudtagets aktiveringshåndtag

  Kraftudtagets aktiveringshåndtag starter og stopper skæreknivene og blæseren.

  Indkobling af kraftudtagets aktiveringshåndtag

  g032741

  Udkobling af kraftudtagets aktiveringshåndtag

  g032742

  Betjening af gashåndtaget

  Du kan flytte gashåndtaget mellem positionen FAST (hurtig) og SLOW (langsom) (Figur 21).

  Brug altid positionen FAST (hurtig), når du indkobler kraftudtaget.

  g232776

  Betjening af chokeren

  Brug chokeren, før du starter en kold motor.

  1. Træk op i chokerhåndtaget for at aktivere chokeren, før tændingskontakten tages i brug (Figur 22).

  2. Tryk chokerhåndtaget ned for at deaktivere chokeren, når motoren er startet (Figur 22).

   g008959

  Start af motoren

  1. Flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL.

  2. Aktiver parkeringsbremsen. Se Aktivering af parkeringsbremsen.

  3. Flyt kraftudtagets aktiveringshåndtag til positionen OFF (fra) (Figur 23).

  4. Flyt gashåndtaget midtvejs mellem positionen SLOW (langsom) og FAST (hurtig).

  5. EFI-maskiner: Flyt chokerhåndtaget til positionen CLOSED/ON (lukket/til). På en varm motor: Lad chokeren være i positionen OPEN/OFF (åben/fra).

   g032743
  6. Drej nøglen til positionen START (Figur 23). Slip nøglen, når motoren starter.

   Important: Aktiver ikke starteren i mere end 5 sekunder ad gangen. Hvis motoren ikke starter, skal du vente 15 sekunder mellem forsøgene. Følges disse instruktioner ikke, kan startermotoren brænde sammen.

   Note: Der skal muligvis flere forsøg til at starte motoren første gang efter påfyldning af brændstof i et tomt brændstofsystem.

  7. Hvis chokeren befinder sig i positionen CLOSED/ON (lukket/til), skal chokeren gradvist flyttes tilbage til positionen OPEN/OFF (åben/fra), mens motoren varmer op.

  Sluk af motoren

  Forsigtig

  Børn eller andre omkringstående kan komme til skade, hvis de flytter eller forsøger at betjene maskinen, når operatøren ikke er til stede.

  Fjern altid nøglen, og aktiver parkeringsbremsen, når du efterlader maskinen uden opsyn.

  1. Udkobl kraftudtaget.

  2. Flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL.

  3. Aktiver parkeringsbremsen.

  4. Placer gashåndtaget i den midterste position.

  5. Lad motoren køre i tomgang i 15 sekunder, og drej derefter tændingsnøglen til positionen OFF (fra), og tag nøglen ud.

  g032744

  Kørsel med maskinen

  Gashåndtaget styrer motorens omdrejningstal målt i omdrejninger pr. minut. Indstil gashåndtaget til positionen HURTIG for at opnå den bedste ydelse. Kør altid med fuld kraft ved plæneklipning.

  Advarsel

  Maskinen kan spinde meget hurtigt. Du kan miste kontrollen over maskinen og forårsage personskade eller beskadige maskinen.

  • Udvis forsigtighed, når du drejer.

  • Sæt farten ned, før du foretager skarpe sving.

  Kørsel fremad

  Note: For at køre (fremad eller bagud) skal du sætte dig i sædet og deaktivere parkeringsbremsen, inden du flytter hastighedskontrolhåndtaget fremad, da motoren ellers slukker.

  Stands maskinen, træk hastighedskontrolhåndtaget til den NEUTRALE position.

  1. Start motoren.

  2. Deaktiver parkeringsbremsen. Se Deaktivering af parkeringsbremsen.

  3. Hvis du vil køre fremad i en lige linje, skal hastighedskontrolhåndtaget flyttes fremad.

   Note: Maskinen kører hurtigere, jo længere du flytter hastighedskontrolhåndtaget væk fra positionen NEUTRAL.

  4. Hvis du vil dreje til venstre eller højre, skal du trække ét af rattets styregreb tilbage mod neutral i den ønskede retning.

  5. Træk hastighedskontrolhåndtaget tilbage til positionen NEUTRAL for at stoppe maskinen.

  Bakning

  1. Hvis du vil bevæge dig bagud, skal du trække begge styregreb lige meget bagud.

   Hvis du vil dreje til venstre eller højre, skal du slippe trykket på styregrebet i den ønskede retning.

  2. Maskinen stoppes ved at slippe styregrebene i den neutrale position.

  Justering af klippehøjden

  Klippehøjden på plæneklipperskjoldet justeres fra 2,5 til 10,2 cm i intervaller på 6,3 mm.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Mens du holder forreste del af rammen nede, skal du løfte skjoldet på den ene side, så skjoldets støttelås indkobler den faste stift i den forreste ramme (Figur 25).

   g304824
  4. Flyt splitterne på skjoldets støttetapper til det korrekte hul i den ønskede klippehøjde.

  5. Løft skjoldet nok til at hæve og frigøre skjoldets støttelås og sænke skjoldet.

  6. Gentag denne procedure på den anden side af plæneklipperskjoldet.

  Tømning af tragtbeholderen

  Når tragtbeholderen er fuld, lyder summeren bag sædet i tragtbeholderen. Tøm tragtbeholderen, når summeren lyder, for at forhindre tilstopning af blæseren eller plæneklipperskjoldet.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løft bagdøren op, og lad den hvile øverst på tragtbeholderen.

  4. Brug håndtagene nederst i tragtbeholderens forende, og hæv tragtbeholderen for at aflæsse indholdet.

  5. Sænk tragtbeholderen, og luk tragtbeholderens dør.

  Tip vedrørende betjening

  Brug af hurtigindstilling af gashåndtaget

  For at opnå den bedste græsslåning og maksimal luftcirkulation skal motoren betjenes ved indstillingen HURTIG. Luft er nødvendigt for at kunne klippe græsset ordentligt, og derfor skal du ikke indstille klippehøjden for lavt eller lade plæneklipperskjoldet være helt omgivet af uklippet græs. Forsøg altid at holde 1 side af plæneklipperskjoldet fri for uklippet græs, så den nødvendige luft kan trækkes ind i plæneklipperskjoldet.

  Klipning af en græsplæne for første gang

  Klip ikke græsset helt så kort som normalt, så du kan sikre dig, at plæneklipperskjoldets klippehøjde ikke fjerner græsset helt i ujævnt terræn. Den tidligere anvendte klippehøjde er dog tit den bedste. Når du klipper græs, der er længere end 15 cm, kan det være en fordel at klippe græsset to gange for at sikre en acceptabel klippekvalitet.

  Klip af en tredjedel af græsstråets længde

  Du opnår det bedste resultat ved kun at klippe en tredjedel af græsstråets længde. Det anbefales ikke at klippe mere end dette, medmindre græsbevoksningen er spredt, eller det er sent på efteråret, hvor græsset ikke længere vokser så hurtigt.

  Skift klipperetning

  Skift mellem klipperetningen for at sikre, at græsset fortsætter med at vokse lodret. Dette medvirker også til at sprede det afklippede græs, hvilket øger nedbrydningen og gødningseffekten.

  Slå græs med de korrekte intervaller

  Græs vokser med forskellig hastighed på forskellige tider af året. Hvis du vil bevare den samme klippehøjde, skal græsset slås oftere i det tidlige forår. Når græssets væksthastighed falder midt på sommeren, skal du ikke slå græsset så tit. Hvis du ikke har mulighed for at slå græs over en længere periode, skal du først slå det med en høj klippehøjde og derefter igen to dage senere med en lavere højdeindstilling.

  Brug af en langsommere klippehastighed

  Klipningskvaliteten kan forbedres ved at køre langsommere under visse forhold.

  Undgå at klippe græsset for kort

  Når du klipper en ujævn plæne, skal du hæve klippehøjden for at undgå at skalpere plænen.

  Standsning af maskinen

  Hvis fremdriften af maskinen standses, mens græsslåningen er i gang, kan du risikere, at der falder en klump afklippet græs ned på plænen. Dette kan undgås ved at flytte maskinen hen til et tidligere klippet område, mens knivene er aktiveret, eller du kan deaktivere plæneklipperskjoldet, mens du kører fremad.

  Hold undersiden af plæneklipperskjoldet ren

  Fjern afklippet græs og snavs fra undersiden af plæneklipperskjoldet efter hver anvendelse. Hvis græs og snavs ophober sig i plæneklipperskjoldet, bliver kvaliteten af græsslåningen utilfredsstillende med tiden.

  Vedligeholdelse af kniven(e)

  Hold skærekniven(e) skarp(e) gennem hele græsslåningssæsonen, da en skarp skærekniv skærer græsset rent af uden at rive det over eller få det til at flosse. Hvis græsset rives over eller flosser, bliver spidserne brune, hvilket hæmmer væksten og øger risikoen for sygdom. Kontroller skæreknivene for skarphed hver gang efter brug samt for slid og beskadigelse. Fil eventuelle hakker ned, og slib skæreknivene, hvis det er nødvendigt. Hvis en skærekniv er beskadiget eller slidt, skal den udskiftes med det samme med en original Toro-kniv.

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du efterser, justerer, påfylder brændstof, rengør den eller stiller den til opbevaring.

  • Fjern græs og andet affald fra klippeenheden, lydpotten, drevene, græsopsamleren og motorrummet for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Luk for brændstoftilførslen, og tag nøglen ud, før maskinen opbevares eller transporteres.

  Rydning af tragtbeholderens skærm

  Afmonter skærmen ved at løfte kraftigt op i skærmens håndtag (Figur 26).

  Træk skærmen mod bagsiden for at fjerne den. Tap forsigtigt på skærmen for at fjerne snavs, efter behov.

  Note: Overdreven ophobning på skærmen kan tilstoppe blæseren.

  Note: Under forhold hvor skærmen tilstopper hurtigt, kan du vende og montere det forreste aftagelige skærmpanel under den primære skærm, så luft kan strømme frit fra tragtbeholderen.

  g025244

  Brug af drivhjulets udløsningsventiler

  Advarsel

  Hænderne kan blive viklet ind i de roterende drivkomponenter under motorskjoldet, hvilket kan medføre alvorlig personskade.

  Sluk motoren, fjern nøglen, og afvent, at alle bevægelige dele standser, før drivhjulets udløsningsventiler berøres.

  Advarsel

  Motoren og de hydrauliske drivenheder kan blive meget varme. Berøring af en varm motor eller hydrauliske drivenheder kan medføre alvorlige forbrændinger.

  Lad motoren og de hydrauliske drivenheder køle helt ned, før du berører drivhjulets udløsningsventiler.

  Drivhjulets udløsningsventiler er placeret øverst i det forreste venstre hjørne af de hydrostatiske pumper.

  1. Flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL for at standse maskinen.

  2. Udkobl kraftudtagets aktiveringshåndtag, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  3. Vip sædet op for at få adgang til pumperne.

  4. Drej begge udløsningsventiler én omgang mod uret for at udløse drivsystemet.

   Note: Derved får hydraulikvæsken mulighed for at løbe uden om pumpen, hvilket gør hjulene i stand til at dreje.

  5. Deaktiver parkeringsbremsen, inden maskinen skubbes.

   Note: Bugser ikke maskinen.

  6. Drej ventilerne med uret for at idriftsætte maskinen.

   Note: Overspænd ikke ventilerne.

  Transport af maskinen

  Brug en robust anhænger eller lastbil til at transportere maskinen. Brug en rampe med fuld bredde. Kontroller, at anhængeren eller lastbilen er udstyret med alle de nødvendige bremser, lys og de nødvendige skilte i henhold til lovgivningen. Læs alle sikkerhedsoplysninger omhyggeligt. Disse oplysninger kan hjælpe dig eller omkringstående personer med at undgå at komme til skade. Følg de lokale forskrifter vedr. krav til anhænger og bindepunkter.

  Advarsel

  Kørsel på gader og veje uden blinklys, lygter, refleksmarkeringer eller et skilt om langsomtgående køretøj kan føre til ulykker og forårsage personskade.

  Kør ikke maskinen på offentlige gader og veje.

  Valg af anhænger

  Advarsel

  Pålæsning af en maskine på en anhænger eller lastbil øger risikoen for at vippe og kan forårsage alvorlig personskade eller død (Figur 27).

  • Brug kun en rampe med fuld bredde. Brug ikke individuelle ramper til hver side af maskinen.

  • Overskrid ikke en vinkel på 15 grader mellem rampen og jorden eller mellem rampen og anhænger eller lastbil.

  • Sørg for, at rampen er mindst fire gange så lang som anhængerens højde eller lastbilens ladhøjde og ned til jorden. Dette sikrer, at rampens vinkel ikke overstiger 15 grader på plan grund.

  g027996

  Læsning af maskinen

  Advarsel

  Pålæsning af en maskine på en anhænger eller lastbil øger risikoen for at vippe og kan forårsage alvorlig personskade eller død.

  • Vær ekstra forsigtig, når maskinen køres på en rampe.

  • Bak maskinen op ad rampen, og kør den fremad ned ad rampen.

  • Undgå pludselig acceleration eller deceleration når maskinen køres op på en rampe. Dette kan forårsage, at man mister kontrollen eller øge risikoen for at vælte.

  1. Hvis du bruger en anhænger, skal du fastgøre den til trækkøretøjet og sætte sikkerhedskæderne på.

  2. Tilslut om nødvendigt anhængerens bremser og lygter.

  3. Sænk rampen, og sørg for, at vinklen mellem rampen og jorden ikke overstiger 15 grader (Figur 27).

  4. Bak maskinen op ad rampen (Figur 28).

   g233949
  5. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og aktiver parkeringsbremsen.

  6. Fastgør maskinen sikkert til traileren eller lastbilen med remme, kæder, kabler eller reb ned og udad fra maskinen. Der henvises til de lokale regler for bindepunkter.

  Aflæsning af maskinen

  1. Sænk rampen, og sørg for, at vinklen mellem rampen og jorden ikke overstiger 15 grader (Figur 27).

  2. Kør maskinen fremad ned ad rampen (Figur 28).

  Vedligeholdelse

  Sikkerhed ved vedligeholdelse

  • Hvis du lader nøglen sidde i kontakten, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående. Tag nøglen ud af tændingen, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

  • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Udkobl drevene.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til maskinens komponenter er kølet ned, før du udfører vedligeholdelse.

  • Lad ikke personer, som ikke er uddannet dertil, udføre service på maskinen.

  • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele og varme overflader. Undgå om muligt at foretage justeringer, mens motoren kører.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Kontroller parkeringsbremsens funktion hyppigt. Juster og efterse den efter behov.

  • Pil aldrig ved sikkerhedsanordningerne. Efterse regelmæssigt, at de fungerer korrekt.

  • Fjern græs og snavs fra klippeenheden, lydpotten, drevene, græsopsamleren og motorrummet for at forhindre brand.

  • Tør spildt olie eller brændstof, og fjern snavs vædet med brændstof op.

  • Brug ikke udelukkende hydrauliske eller mekaniske donkrafte til at understøtte maskinen. Maskinen skal understøttes med donkrafte, når du hæver maskinen.

  • Hold alle dele i god driftsmæssig stand og alle beslag tilspændt, ikke mindst skæreknivsbeslag. Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan ugyldiggøre garantien.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Skift olie i alle tre gearkassehuse, og påfyld olie efter behov.
 • Efter de første 100 timer
 • Kontroller hjullåsemøtrikkernes tilspænding.
 • Kontroller hjulnavsmøtrikkernes tilspænding.
 • Kontroller parkeringsbremsens justering.
 • Udskift hydraulikfilteret og beholderens hydraulikvæske, uanset hvilken væsketype der anvendes.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér sikkerhedslåsesystemet.
 • Smør de forreste styrehjulsnav(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Kontroller luftfilteret for snavsede, løse eller beskadigede dele.
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Rengør motorskærmen og oliekøleren.
 • Rengør hydraulikpumperne.
 • Eftersyn af skæreknivene.
 • Rengør plæneklipperskjoldet.
 • Rens maskinen for snavs.
 • For hver 40 timer
 • Smør drivakslen(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Kontroller dæktrykket.
 • Kontroller remmene for revner og slitage.
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • For hver 100 timer
 • Smør plæneklipperskjoldets vipbare drejetap(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Smør plæneklipperskjoldets trykarmsrør(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Kontroller olien i alle tre gearkassehuse, og påfyld olie efter behov.
 • Skift motorolien(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Rengør motoroliekøleren.
 • Kontroller og rengør motorkøleribber og -afskærmninger.
 • For hver 160 timer
 • Smør bremsegrebets drejeled.
 • Smør bremsestangens bøsninger og styreforbindelsernes stangender.
 • For hver 200 timer
 • Skift af motoroliefilteret(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Kontroller tændrøret/-ene
 • Udskiftning af brændstoffilteret(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • For hver 250 timer
 • Efterse og reparer eller udskift luftfilterets skumindsats(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Udskift hydraulikfiltrene og beholderens hydraulikvæske, når der anvendes Mobil® 1-væske (oftere under snavsede eller støvede forhold).
 • For hver 400 timer
 • Smør styrehjulenes drejeled (oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • For hver 500 timer
 • Udskift luftfilterets papirindsats(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Sæt tændrøret(-ene) tilbage.
 • Kontroller hjullåsemøtrikkernes tilspænding.
 • Kontroller hjulnavsmøtrikkernes tilspænding.
 • Juster styrehjulets taplejer.
 • Kontroller parkeringsbremsens justering.derefter
 • Udskift hydraulikfilteret og beholderens hydraulikvæske, når der anvendes Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulikolie (oftere under snavsede eller støvede forhold).
 • For hver 2000 timer
 • Skift olie i alle tre gearkassehuse, og påfyld olie efter behov.
 • En gang om måneden
 • Kontroller batteriet.
 • Årlig
 • Smør kraftsudtagsremmens styrearm(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Smør pumperemmens styrearm(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Fyld styrehjulslejerne med fedt(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Smør de bageste styrehjulsnav(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Årlig eller før opbevaring
 • Maling af beskadigede overflader.
 • Kontroller alle ovennævnte vedligeholdelsesprocedurer før opbevaring.
 • Important: Se betjeningsvejledningen til motoren for at få yderligere oplysninger om procedurer for vedligeholdelse.

  Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i kontakten, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

  Sluk motoren, og tag nøglen ud af tændingen, før du foretager vedligeholdelse.

  Smøring

  Smøring af maskinen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 40 timer
 • Smør drivakslen(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • For hver 100 timer
 • Smør plæneklipperskjoldets vipbare drejetap(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Smør plæneklipperskjoldets trykarmsrør(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Årlig
 • Smør kraftsudtagsremmens styrearm(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Smør maskinen hyppigere under støvede eller snavsede forhold.

  Fedttype: Litiumfedt nr. 2 eller molybdænbaseret fedt

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør smøreniplerne med en klud.

   Note: Skrab eventuel maling af forsiden på fittingen/-erne.

  4. Slut en smørepistol til niplen.

  5. Pump fedt ind i delene, indtil der begynder at løbe fedt ud af lejerne.

  6. Tør overskydende smørefedt op.

  g020366

  Smøring af pumperemmens styrearm

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Smør pumperemmens styrearm(oftere under støvede eller snavsede forhold).
  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Hæv tragtbeholderen (Figur 30).

   g034248
  3. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  4. Løsn den bolt, der holder luftfilteret på plads (Figur 31).

  5. Løsn klemmen, der holder slangen, og fjern luftfilteret (Figur 31).

   g034250
  6. Fjern boltene og pladen under luftfilteret.

   g034251
  7. Smør pumperemmens styrearm (Figur 32).

  8. Monter pladen og luftfilteret.

  Smøring af bremsegrebets drejeled

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 160 timer
 • Smør bremsegrebets drejeled.
  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Smør bronzebøsningerne på bremsegrebets drejeled med et smøremiddel af spraytypen eller med en let olie (Figur 33).

   g006835

  Smøring af bremsestangens bøsninger og styreforbindelsernes stangender

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 160 timer
 • Smør bremsestangens bøsninger og styreforbindelsernes stangender.
  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Lås sædelåsen op, og vip sædet op. Se Løsning af sædet.

  4. Smør bronzebøsningerne i hver ende af bremsestangens aksel med et smøremiddel af spraytypen eller med en let olie.

   Note: Bøsningerne er placeret på indersiden af flangelejerne.

  5. Smør hver ende af begge styreforbindelsers stænger med et spraysmøremiddel eller med en let olie.

  Skift af gearkasseolie

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Skift olie i alle tre gearkassehuse, og påfyld olie efter behov.
 • For hver 100 timer
 • Kontroller olien i alle tre gearkassehuse, og påfyld olie efter behov.
 • For hver 2000 timer
 • Skift olie i alle tre gearkassehuse, og påfyld olie efter behov.
  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern afskærmningen for at få adgang til gearkassen (Figur 34)

   g209995
  4. Fjern skæreknivene, der er fastgjort til gearkassen. SeAfmontering af skæreknivene.

  5. Fjern gearkassen og drivakslen fra plæneklipperskjoldet. Gem bolte og møtrikker til senere brug.

  6. Fjern den store olieaftapningsprop foran på hver af de tre gearkassesektioner, og dræn olien (Figur 35).

   g007579
  7. Fjern de små magnetiske propper, og tør eventuelt ophobet materiale af propperne.

  8. Påfør et Teflon®-forseglingsmiddel på alle små magnetiske propper, og monter dem i gearkassen.

  9. Monter gearkassen og drivakslen på plæneklipperskjoldet.

  10. Fyld gearkassen med Mobil® SHC (syntetisk) 75W-90 gearolie, indtil væsken er i niveau med olieaftapnings-/påfyldningsproppen.

   Note: Hver af gearkassens sektioner skal fyldes separat.

   Note: Hold plæneklipperskjoldet plant med jorden under påfyldning af gearkassen med olie. Fyld ikke gearkassen med plæneklipperskjoldet hævet i servicepositionen.

  11. Påfør et Teflon-forseglingsmiddel på tre store oliepropper, og monter dem i gearkassen.

  Smøring af styrehjulenes drejeled

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Smør styrehjulenes drejeled (oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Årlig
 • Fyld styrehjulslejerne med fedt(oftere under støvede eller snavsede forhold).
  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern støvhætten, juster styrehjulenes drejeled, og lad støvhætten være taget af, indtil smøringen er fuldført. Se Smøring af styrehjulnavene.

  4. Fjern den sekskantede prop.

  5. Skru en fedtfitting ind i hullet.

  6. Pump fedt ind i fittingen, indtil det begynder at løbe ud omkring det øverste leje.

  7. Fjern fedtfittingen fra hullet. Monter den sekskantede prop og hætte.

  Smøring af styrehjulnavene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Smør de forreste styrehjulsnav(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Årlig
 • Smør de bageste styrehjulsnav(oftere under støvede eller snavsede forhold).
  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Hæv plæneklipperen med henblik på vedligeholdelse.

  4. Afmonter styrehjulet fra styrehjulsgaflerne

  5. Fjern pakningsafskærmningerne fra hjulnavet.

   g006115
  6. Fjern en afstandsbøsning fra akselenheden i styrehjulet.

   Note: Der er påført gevindlåseklæbemiddel for at låse afstandsmøtrikkerne til akslen.

  7. Fjern akslen (mens den anden afstandsmøtrik stadig er monteret på den) fra hjulsamlingen.

  8. Lirk pakningerne ud, efterse lejerne for slid eller beskadigelse, og udskift dem efter behov.

  9. Pak lejerne med universalfedt.

  10. Sæt ét leje og én ny pakning i hjulet.

  11. Hvis begge afstandsmøtrikker mangler fra akselsamlingen, skal der påføres gevindlåsemasse på en af afstandsmøtrikkerne, som skrues på akslen med nøglefladerne udad.

   Note: Skru ikke afstandsmøtrikken hele vejen ned på akslen. Efterlad et mellemrum på cirka 3 mm fra afstandsmøtrikkens udvendige overflade til enden af akslen inde i møtrikken.

  12. Sæt den samlede møtrik og aksel i hjulet på siden med den ny pakning og lejet.

  13. Med den åbne side af hjulet opad fyldes det indvendige område af hjulet rundt om akslen med universalfedt.

  14. Sæt det andet leje og den ny pakning i hjulet.

  15. Påfør gevindlåsemasse på den anden afstandsmøtrik, og skru den på akslen med nøglefladerne udad.

  16. Tilspænd møtrikken med et moment på 8–9 Nm, løsn møtrikken, og tilspænd den derefter til 2–3 Nm.

   Note: Sørg for, at akslen ikke rager ud over møtrikkerne.

  17. Sæt pakningsafskærmningerne over hjulnavet, og sæt hjulet i styrehjulsgaflen.

  18. Sæt styrehjulsbolten på, og spænd møtrikken helt.

  Important: Efterse lejejusteringen ofte for at forhindre skader på pakninger og lejer. Drej styrehjulsdækket. Dækket må ikke dreje frit (i mere end 1-2 omgange) eller have sidelæns spil. Hvis hjulet drejer frit, skal afstandsmøtrikkens tilspændingsmoment justeres, indtil der opstår en anelse modstand. Påfør endnu et lag gevindlåseklæbemiddel.

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  • Hold hænder og fødder, ansigt og tøj samt andre kropsdele væk fra lydpotten og andre varme overflader. Vent, til motorkomponenterne er kølet ned, før du udfører vedligeholdelsesarbejde.

  • Skift ikke motorens regulatorhastighed, og kør ikke motoren ved for høj hastighed.

  Serviceeftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller luftfilteret for snavsede, løse eller beskadigede dele.
 • For hver 250 timer
 • Efterse og reparer eller udskift luftfilterets skumindsats(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • For hver 500 timer
 • Udskift luftfilterets papirindsats(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Note: Udfør service på luftfilteret hyppigere, hvis maskinen anvendes under meget støvede eller sandede forhold.

  Afmontering af filtrene

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Åbn låsene på luftfilteret, og træk luftindtagets dæksel af luftfilterhuset (Figur 37).

  4. Rengør luftindtagets skærm og dæksel.

  5. Monter luftindtagets dæksel, og fastgør det med låsene (Figur 37).

   g028105
  6. Åbn låsene på luftfilteret, og træk luftfilterdækslet af luftfilterhuset (Figur 38).

  7. Rens luftfilterdækslet indvendigt med trykluft.

  8. Skub forsigtigt primærfilteret ud af luftfilterhuset (Figur 38).

   Note: Undgå at ramme husets side med filteret.

  9. Fjern kun det indre filter, hvis du har til hensigt at udskifte det.

   Important: Forsøg aldrig at rense det indre filter. Hvis sikkerhedsfilteret er beskidt, er primærfilteret beskadiget. Udskift begge filtre.

   g028106
  10. Efterse primærfilteret for skader ved at kigge ind i filteret, mens du lyser med skarpt lys på filterets udvendige side.

   Note: Huller i filteret kan ses som lyse pletter. Hvis filteret er beskadiget, skal det kasseres.

  Serviceeftersyn af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolien(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • For hver 200 timer
 • Skift af motoroliefilteret(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Motoroliespecifikationer

  Oliekapacitet: med filterskift – 1,8 l, uden filterskift – 1,6 l

  Viskositet: Se nedenstående tabel.

  g032626

  Kontrol af motoroliestanden

  Note: Kontroller olien, mens motoren er kold.

  Important: Undgå at fylde for meget olie på krumtaphuset, da dette kan medføre beskadigelse af motoren. Lad ikke motoren køre med olien under mærket Low (lav), da dette kan beskadige motoren.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

   Note: Sørg for, at motoren er afkølet, så olien har haft tid til at løbe ned i sumpen.

  3. Hæv tragtbeholderen

  4. Rengør området omkring oliepåfyldningsdækslet og målepinden, før målepinden tages ud, for at undgå, at der kommer snavs, afklippet græs osv. i motoren (Figur 40).

  5. Fjern målepinden, og tør olien af.

  6. Isæt målepinden, og skub den hele vejen ned i røret.

  7. Tag målepinden ud, og kontroller oliestanden på målepinden.

  8. Hvis oliestanden er lav, skal du tørre området omkring oliepåfyldningsdækslet af, fjerne dækslet og fylde op til mærket full (fuld) på målepinden (Figur 40).

   Important: Lad ikke motoren køre, når oliestanden er under mærket low (lav) eller add (påfyld) på målepinden eller over mærket full (fuld).

   g025758

  Skift af motorolien

  Note: Bortskaf den brugte olie på et genbrugsanlæg.

  1. Parker maskinen, så bagenden er placeret lidt lavere end forenden, så al olien drænes.

  2. Flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL for at standse maskinen.

  3. Flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  4. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

   g032754
  5. Hæld langsomt ca. 80 % af den angivne olie i påfyldningsrøret, og tilsæt langsomt ekstra olie, så oliestanden når op til mærket Full (fuld) på målepinden (Figur 40).

  6. Start motoren, og kør til et plant område. Kontroller oliestanden igen (Figur 40).

  7. Påfyld evt. olie til mærket full (fuld) på målepinden.

  Skift af motoroliefilteret

  1. Dræn olien fra motoren. Se Skift af motorolien.

  2. Skift motoroliefilteret (Figur 42).

   g032755

   Note: Sørg for, at oliefilterpakningen berører motoren, og drej derefter oliefilteret en ekstra ¾ omgang.

  3. Fyld krumtaphuset med den korrekte nye type olie. Se anvisning under Motoroliespecifikationer.

  Serviceeftersyn af tændrøret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Kontroller tændrøret/-ene
 • For hver 500 timer
 • Sæt tændrøret(-ene) tilbage.
 • Type: Champion XC12YC

  Gnistgab: 0,76 mm

  Afmontering af tændrøret

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør området omkring bunden af tændrøret/-ene for at forhindre, at der slipper snavs og materiale ind i motoren.

  4. Find og fjern tændrøret/-ene som vist i Figur 43.

   g027478

  Kontrol af tændrøret

  Important: Rengør ikke tændrøret/tændrørene. Udskift altid tændrøret/tændrørene, når det/de har: en sort belægning, slidte elektroder, oliefilm eller revner.

  Hvis der kan ses en lys brun eller grå farve på isolatoren, fungerer motoren korrekt. En sort belægning på isoleringen betyder normalt, at luftfilteret er snavset.

  Indstil gnistgabet til 0,76 mm.

  g206628

  Montering af tændrøret

  g028109

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Fare

  Under visse forhold er brændstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

  Se Brændstofsikkerhed for at få en samlet liste over brændstofrelaterede forholdsregler.

  Udskiftning af brændstoffiltrene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Udskiftning af brændstoffilteret(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Brændstoffilteret er placeret i nærheden af motoren foran eller bag på motoren.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtaget), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Lad maskinen køle af.

  4. Klem slangen på brændstoftankens side af brændstoffilteret.

  5. Udskift brændstoffilteret (Figur 46).

   Note: Sørg for, at mærkerne på filteret følger brændstoffets strømningsretning.

   g029685

  Note: Monter brændstofslangerne, og fastgør dem med plastikbånd på samme måde, som de oprindeligt var monteret fra fabrikken, så brændstofslangen holdes væk fra de komponenter, der kan forårsage brændstofslangeskader.

  Serviceeftersyn af brændstoftanken

  Forsøg ikke at tømme brændstoftanken. Sørg for, at en autoriseret serviceforhandler tømmer brændstoftanken og efterser komponenterne i brændstofsystemet.

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Elektrisk system – Sikkerhed

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Oplad batterier på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Serviceeftersyn af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  En gang om måneden
 • Kontroller batteriet.
 • Fare

  Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, der er dødbringende, hvis det indtages, og som forårsager alvorlige forbrændinger.

  Drik ikke elektrolyt, og undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene og gummihandsker for at beskytte hænderne.

  Afmontering af batteriet

  Advarsel

  Ukorrekt afmontering af kablerne fra batteriet kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

  • Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtaget), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Tag batteriets minuskabel (sort) af batteriets minuspol (–) (Figur 47).

  4. Skub den røde klemme af batteriets (røde) pluspol, og fjern batteriets (røde) pluskabel (Figur 47).

  5. Afmonter vingemøtrikkerne, der fastholder J-krogene (Figur 47).

  6. Fjern spændestykket (Figur 47).

  7. Fjern batteriet.

   g025144

  Opladning af batteriet

  Advarsel

  Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

  Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet, og gnister og åben ild skal holdes væk fra batteriet.

  Important: Batteriet skal altid være fuldt opladet (en vægtfylde på 1,265). Dette er særlig vigtigt for at forhindre, at batteriet bliver beskadiget, når temperaturen er under 0 °C.

  1. Fjern batteriet fra chassiset. Se Afmontering af batteriet.

  2. Oplad batteriet i 10 til 15 minutter ved 25 til 30 A eller 30 minutter ved 10 A.

   Note: Batteriet må ikke overoplades.

  3. Når batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladeren ud af stikkontakten og dernæst koble opladningskablerne fra batteriets poler (Figur 48).

  4. Monter batteriet i maskinen, og tilslut batterikablerne. Se Montering af batteriet.

   Note: Kør ikke maskinen med batteriet frakoblet – der kan opstå elektriske skader.

   g000960

  Montering af batteriet

  1. Placer batteriet i bakken, så polerne vender væk fra hydrauliktanken (Figur 47).

  2. Slut batteriets (røde) pluskabel til batteriets pluspol (+).

  3. Tilslut batteriets (sorte) minuskabel og jordledningen til batteriets minuspol (–).

  4. Fastgør kablerne med 2 bolte, 2 spændeskiver og 2 låsemøtrikker (Figur 47).

  5. Før den røde klemme over på batteriets (røde) pluspol.

  6. Monter spændestykket, og fastgør det med vingemøtrikkerne og J-krogene (Figur 47).

  Justering af sikkerhedskontakterne

  Juster alle sikkerhedskontakter, så stemplet rækker 4,8 mm til 6,4 mm ud fra kontaktens hus, når stemplet komprimeres (Figur 49).

  g006849

  Serviceeftersyn af sikringerne

  Det elektriske system er beskyttet af sikringer. Det kræver ingen vedligeholdelse, men hvis en sikring springer, skal du dog kontrollere komponenten og kredsløbet for fejl eller kortslutning.

  1. Sikringerne er placeret i højre side bag sædet.

  2. En sikring udskiftes ved at trække den ud og fjerne den.

  3. Isæt en ny sikring.

  Chokstart af maskinen

  1. Kontrollér batteripolerne for rust og fjern rust efter behov før start med startkabler. Sørg for, at tilslutningerne er tilspændte.

   Forsigtig

   Rust eller løse forbindelser kan medføre uønskede elektriske spændingsspidser når som helst under start med startkabler.

   Forsøg ikke at starte maskinen med startkabler, hvis batteripolerne er løse eller rustne. Dette kan føre til maskin- eller EFI-skade.

   Fare

   Forsøg på at chokstarte et svagt batteri, der er revnet eller frosset, eller som har en lav elektrolytstand eller en åben/afkortet battericelle, kan medføre en eksplosion med alvorlige personskader til følge.

   Start ikke med startkabler, hvis disse forhold er til stede.

  2. Sørg for, at startbatteriet er et fuldt opladet syrebatteri af god kvalitet på mindst 12,6 volt.

   Note: Brug korrekt dimensionerede startkabler med korte længder for at reducere spændingsfaldet mellem systemerne. Sørg for, at kablerne er farvekodet eller mærket med den korrekte polaritet.

   Forsigtig

   Forkert tilslutning af startkablerne (forkert polaritet) kan påføre umiddelbar skade på EFI-systemet.

   Kontroller batteripolernes polaritet samt startkablets polaritet, når batterierne tilsluttes.

   Advarsel

   Batterier indeholder syre og genererer eksplosive gasser.

   • Beskyt altid dine øjne og dit ansigt mod batterierne.

   • Læn dig ikke ind over batterierne.

   Note: Sørg for, at ventilationshætterne er stramme og plane. Placer en fugtig klud, hvis en sådan forefindes, over evt. ventilationshætter på begge batterier. Kontroller desuden, at maskinerne ikke er i berøring med hinanden, og at begge elektriske systemer er slukket og har samme nominelle systemspænding. Disse anvisninger gælder kun negativt jordede systemer.

  3. Tilslut pluskablet (+) til pluspolen (+) på det afladede batteri, der er forbundet med startmotoren eller magnetventilen som vist i Figur 50.

   g012785
  4. Slut den anden ende af pluskablet til pluspolen på startbatteriet.

  5. Slut det sorte minuskabel (–) til den anden pol (minus) på startbatteriet.

  6. Foretag den sidste tilslutning på motorblokken på den afbrudte maskine (IKKE på batteriets minuspol) væk fra batteriet, og træd tilbage (Figur 51).

   g209397g013117
  7. Start maskinen, og fjern kablerne i omvendt rækkefølge i forhold til tilslutningen (frakobl først minuskablet fra motorblokken).

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Justering af sporingen

  Note: Sporingsgrebet er placeret under sædet.

  Note: Drej på denne knap for at finjustere, så maskinen sporer lige med kontrolhåndtagene i den fulde fremadgående position.

  1. Lad maskinen køre ved ¾ hastighed i mindst 5 minutter for at bringe hydraulikvæsken op på driftstemperaturen.

  2. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtaget), og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  4. Vip sædet fremad for at få adgang til sporingsgrebet.

  5. Drej grebet mod højre for at dreje til højre, og drej det mod venstre for at dreje til venstre.

  6. Juster i intervaller på 1/8 omgang, indtil maskinen sporer lige.

  7. Kontroller og sørg for, at maskinen ikke kryber i neutral, mens parkeringsbremserne er udkoblede (Figur 52).

   g025157

  Kontrol af dæktrykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 40 timer
 • Kontroller dæktrykket.
 • Oprethold et lufttryk i bagdækkene på 103 kPa (15 psi). Ujævnt dæktryk kan forårsage ujævn klipning. Dæktrykket skal kontrolleres, når dækkene er kolde. På denne måde opnås den mest præcise trykmåling.

  Note: Fordækkene er halvpneumatiske dæk, som ikke kræver vedligeholdelse af dæktrykket.

  g001055

  Note: Benyt ikke nogen type af dækbelægning eller skumfyldmateriale på dækkene.

  Kontrol af hjullåsemøtrikkerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Kontroller hjullåsemøtrikkernes tilspænding.
 • For hver 500 timer
 • Kontroller hjullåsemøtrikkernes tilspænding.
 • Kontroller og tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 122 til 129 Nm.

  Kontrol af hjulnavets møtrikker med udskæring

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Kontroller hjulnavsmøtrikkernes tilspænding.
 • For hver 500 timer
 • Kontroller hjulnavsmøtrikkernes tilspænding.
 • Kontroller og sørg for, at møtrikken med udskæring er tilspændt med et moment på 373 til 475 N·m.

  Justering af styrehjulets taplejer

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 500 timer
 • Juster styrehjulets taplejer.
  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtaget), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern støvhætten fra styrehjulet, og spænd låsemøtrikken, indtil fjederskiverne er flade, og skru derefter ¼ omgang ud for at indstille forspændingen på lejerne korrekt (Figur 54 og Figur 55).

   Important: Sørg for, at fjederskiverne er monteret korrekt som vist i Figur 54 og Figur 55.

  4. Monter støvdækslet.

   g001297
   g006850

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Kølesystem – Sikkerhed

  • Indtagelse af motorkølevæske kan forårsage forgiftning. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

  • Udslip af varm kølevæske under tryk eller berøring af den varme køler og de omgivende dele kan forårsage alvorlige forbrændinger.

   • Lad altid motoren køle af i mindst 15 minutter, før kølerdækslet tages af.

   • Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud.

  Rengøring af motorskærmen og motoroliekøleren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør motorskærmen og oliekøleren.
 • Fjern ophobet græs, snavs eller andet affald fra oliekøleren og motorskærmen (Figur 56).

  g008804g009191

  Fjern ophobet græs, snavs eller andet affald fra motorskærmen. Dette sikrer tilstrækkelig køling og korrekt motorhastighed, hvilket mindsker risikoen for overophedning og mekanisk beskadigelse af motoren (Figur 56).

  Serviceeftersyn af motoroliekøleren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Rengør motoroliekøleren.
  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Afmonter brændstoftankens monteringsmøtrikker, og sving brændstoftanken ud.

  4. Hold oliekøleren fri for snavs ved at rengøre ribberne med en børste.

  5. Sving brændstoftanken ind, og fastgør den med monteringsmøtrikkerne.

  6. Skru monteringsmøtrikkerne ud med 1/2 omgang for at tage højde for tankens udvidelse.

  Rengøring af motorkøleribber og -afskærmninger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller og rengør motorkøleribber og -afskærmninger.
  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Afmonter luftindtagsskærmen og ventilatorhuset.

  4. Fjern snavs og græs fra motordelene.

  5. Monter luftindtagsskærmen og ventilatorhuset.

  Vedligeholdelse af bremser

  Justering af parkeringsbremsen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Kontroller parkeringsbremsens justering.
 • For hver 500 timer
 • Kontroller parkeringsbremsens justering.derefter
 • Sørg for, at bremsen er justeret korrekt. Følg denne procedure, når du fjerner eller udskifter en bremsekomponent.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Deaktiver parkeringsbremsen.

  4. Vip sædet fremad.

  5. Kontroller og sørg for, at der ikke er slør mellem parkeringsbremsens håndtag og ledforbindelsen.

  6. Hvis en justering er nødvendig, skal du fjerne gaffelbolten og dreje forbindelsen mod uret for at forlænge den eller med uret for at afkorte den.

   g020488
  7. Mål fjederens sammentrykkede længde på begge lodrette fjederenheder.

   Note: Fjederen bør måle mellem 6 til 7 cm. Om nødvendigt skal du justere møtrikken øverst på den lodrette fjederenhed for at opnå denne afstand.

   g020489
  8. Juster ledforbindelsens længde med de to møtrikker i bunden af den lodrette fjederenhed (Figur 59).

   Note: Ledforbindelsen bør måle 22,7 til 23,3 cm.

   g020525
  9. Indkobl og udkobl bremserne for at kontrollere for korrekt indkobling og udkobling. Juster om nødvendigt.

   Note: Når bremserne er udkoblet, skal der være lidt til ingen frigang i bremseleddet uden modstand i bremserne.

  Vedligeholdelse af remme

  Eftersyn af remmene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 40 timer
 • Kontroller remmene for revner og slitage.
 • Udskift remmen, hvis den er slidt. Tegnene på en slidt rem omfatter en hvinende lyd, når remmen roterer, glidende skæreknive under plæneklipning og flossede kanter, brændemærker og revner på remmen.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Vip tragtbeholderen op, og kontroller pumpens og kraftudtagets drivremme for slid, revner eller kontaminering.

   Note: Remmene er fjederspændte, og justering er ikke nødvendig, medmindre remmene udskiftes.

  Udskiftning af kraftudtagsremmene

  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Når motoren er slukket, skal du indkoble kraftudtagets aktiveringshåndtag og fjerne låseclipsen og gaffelbolten i bunden af kraftudtagets bremsebånd.

  4. Drej bremsebåndet opad og fri af remmene og remtrækket.

  5. Udkobl kraftudtaget.

  6. Løsn remstyrene A og B (Figur 60).

  7. Afmonter remmene.

  8. Før de nye remme op på remskiverne som vist i Figur 60.

   g006836
  9. Indkobl kraftudtaget.

  10. Drej bremsebåndet ned til den oprindelige position.

  11. Monter gaffelbolten og låseclipsen for at fastgøre bremsebåndet.

  12. Løsn kontramøtrikkerne, og juster ledforbindelsen, indtil toppen af styrearmen flugter med bunden af hakket på spændearmen, som vist i Figur 61.

   g006837
  13. Stram kontramøtrikkerne, og udkobl kraftudtaget.

  14. Indkobl kraftudtagets aktiveringshåndtag, og kontroller justeringen.

  15. Kontroller og juster remstyrene, som angivet i Justering af remstyrene.

  Udskiftning af pumpedrivremmen

  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern kraftudtagets remme. Se Udskiftning af kraftudtagsremmene.

  4. Træk i styrefjederen, eller fjern fjederen for at tage spændingen af pumpens drivrem.

  5. Fjern den gamle rem.

  6. Før den nye rem op på remskiverne som vist på den mærkat, der er placeret på bagsiden af den venstre drevafskærmning (Figur 62).

   g006838
  7. Monter kraftudtagets remme. Se Udskiftning af kraftudtagsremmene.

  Justering af remstyrene

  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Indkobl kraftudtagets aktiveringshåndtag, når motoren er slukket.

  4. Juster remstyrene som vist i Figur 63.

  g006839

  Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem

  Justering af bak-stop-stangen

  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtaget), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Kontroller bevægelsen af styregrebene som følger:

   • Hvis grebene flyttes lidt fremad op til 3 mm, er justering ikke nødvendig.

   • Hvis grebene ikke bevæger sig, skal de følgende trin udføres:

    1. Du kan fuldføre denne justering ved at vippe sædet op eller afmontere sædets rammeenhed (med sædet monteret), så du opnår et uhindret udsyn til styringens kontrolaksel.

    2. Placer hastighedskontrolhåndtaget i NEUTRAL position.

    3. Deaktiver parkeringsbremsen.

    4. Juster stangens længde en smule ved at løsne kontramøtrikken og ved at dreje stangen.

     g020490
    5. Aktiver parkeringsbremsen, og kontroller styregrebene.

    6. Gentag trin 3 til 5, indtil du opnår op til 3 mm bevægelse.

    7. Monter sædets rammeenhed, hvis den blev fjernet i trin 1.

  Justering af hastighedskontrolhåndtagets spænding

  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtaget), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Juster drejemøtrikken, som er placeret ved enden af bevægelseshåndtagets aksel foran den højre konsol (Figur 65).

   Note: Indstil spændingen højt nok til, at hastighedskontrolhåndtagets position opretholdes under drift og er løs nok til, at den kan bevæges uden anstrengelse.

   g020487

  Justering af hastighedskontrollens ledforbindelse

  Advarsel

  Før du justerer bevægelseshåndtagene, skal motoren køre, og drivhjulene skal dreje. Kontakt med bevægelige dele eller varme overflader kan forårsage personskader.

  Hold fingre, hænder og tøj væk fra roterende komponenter og varme overflader.

  Forsigtig

  Det kan være farligt at hæve klippeskjoldet udelukkende ved hjælp af mekanisk eller hydraulisk donkraft i forbindelse med servicering eller vedligeholdelse. Mekanisk eller hydraulisk donkraft er måske ikke tilstrækkelig støtte og kan svigte, så enheden falder og forårsager skader.

  Stol ikke udelukkende på mekaniske eller hydrauliske donkrafte til støtte. Anvend tilstrækkeligt med donkrafte eller lignende støtte.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtaget), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern den elektriske forbindelse fra sædets sikkerhedskontakt, som er placeret direkte foran sædekontaktens samling.

  4. Løft stellet, og placer det på donkrafte, så drivhjulene kan dreje frit.

   Note: Du skal foretage den neutrale justering, mens drivhjulene drejer.

  5. Isæt midlertidigt en kortslutningsledning mellem klemmerne i ledningsnettets sædesikkerhedskontakt.

  6. Start motoren.

  7. Lad maskinen køre i mindst 5 minutter med hastighedskontrolhåndtaget placeret i positionen fuld fart fremad for at bringe hydrauliksystemets væske op på driftstemperatur.

  8. Flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL.

  9. Du kan opnå positionen NEUTRAL ved at justere den venstre og højre pumpestyrestangs ledforbindelser, der forbinder styrekontrollen til pumpestyringens arme, indtil hjulene stopper eller kryber en smule i bakgear (Figur 66).

  10. Juster den venstre pumpeforbindelse ved at dreje sporingens justeringsknap.

  11. Juster den højre pumpeforbindelse ved at dreje dobbeltmøtrikkerne på enheden med en skruenøgle (Figur 66).

   g006843
  12. Flyt styregrebene til bakpositionen. Påfør et let tryk på håndtagene, og lad styregrebene vende tilbage til NEUTRAL.

   Note: Hjulene skal holde op med at dreje eller krybe en smule i bakgear.

  13. Sluk for motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  14. Fjern kortslutningsledningen fra ledningsnetstikket, og sæt stikket i sædekontakten.

  15. Sænk maskinen ned fra donkraftene.

  Tilretning af kraftudtagets drivremskive

  Tilret kraftudtagets drivremskive i følgende situationer:

  • Blæseren er blevet fjernet eller udskiftet.

  • Motorens monteringsbolte er blevet løsnet, eller motoren er blevet flyttet eller udskiftet.

  • Mellemakslens monteringsbolte er blevet løsnet, eller mellemakslen er blevet flyttet eller udskiftet.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtaget), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Afmonter brændstoftankens monteringsmøtrikker, og sving brændstoftanken ud.

  4. Kontroller, at blæseren er monteret og forsvarligt fastgjort.

  5. Løsn de fire motormonteringsbolte.

  6. Frigør pumperemmens spændefjeder.

  7. Løsn de fire mellemakselmonteringsbolte.

  8. Mål fra blæserremskiven som en grundlinje, og flyt motoren og mellemakslen, indtil den bageste overflade på alle tre remskiver er på linje inden for 0,8 til 1,6 mm (Figur 67).

   Note: Brug en lige kant for at tilrette alle tre overflader.

   g006846
  9. Stram de fire motormonteringsbolte og fire mellemakselmonteringsbolte. Kontroller tilretningen efter stramning.

  10. Monter pumperemmens spændefjeder.

  11. Sving brændstoftanken ind, og monter tankmonteringsmøtrikkerne.

  12. Tilret pumpedrivremskiven. Tilretning af pumpedrivremskiven.

  Tilretning af pumpedrivremskiven

  Det er nødvendigt at tilrette pumpedrivremskiven i følgende situationer:

  • Motorens monteringsbolte er blevet løsnet, eller motoren er blevet flyttet eller udskiftet.

  • Pumperemskiverne er blevet løsnet, flyttet eller udskiftet.

  • Kraftudtagets remskive er blevet tilrettet. Se Tilretning af kraftudtagets drivremskive.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtaget), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løsn sætskruerne på begge pumperemskiver.

  4. Brug en lige kant, og tilret hver pumperemskive med motorremskiven ved at skubbe den langs pumpeakslen (Figur 67).

  5. Spænd remskivens sætskruer, og kontroller tilretningen.

  Justering af kraftudtagets bremsefjeder

  Juster kun kraftudtagets bremsefjeder, hvis blæseren er blevet fjernet eller udskiftet, eller hvis kraftudtagets drevstyrearm er blevet skilt ad.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtaget), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Find bremsefjederen, og skru de to kontramøtrikker ud til enden af bremsefjederens stang (Figur 68).

  4. Stram kontramøtrikkerne sammen ved bremsefjederens stang.

   g006848

  Justering af tragtbeholderens dør

  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtaget), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løsn de 6 dørhængselmøtrikker (Figur 69).

  4. Åbn døren, og anbring et gummistykke på 9,5 mm eller en slange på 9,5 mm i diameter mellem tragtbeholderen og tragtbeholderens dør (Figur 69).

  5. Luk døren, og skub den hårdt mod tragtbeholderen.

  6. Stram hængslets møtrikker.

  7. Åbn tragtbeholderens dør, og fjern gummistykket.

  g025251

  Justering af låsestifternes stop på plæneklipperskjoldet

  1. Skyd plæneklipperskjoldets låsestifter ind på begge sider af plæneklipperskjoldet, og drej dem for at låse plæneklipperskjoldet i betjeningspositionen.

  2. Løsn kontramøtrikken, og drej stopskruen med uret, indtil låsestiften er stram og ikke lader sig dreje med hånden (Figur 70).

   g007581
  3. Løsn stopskruen mod uret 1/2 omgang, og spænd kontramøtrikken.

  4. Afprøv låsestiften for at sikre, at den glider frit. Juster om nødvendigt.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske sprøjtet ind under huden skal fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på det hydrauliske system.

  • Hold din krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  Hydraulikvæskespecifikationer

  Hydraulikvæsketype: Toro® HYPR-OIL 500-hydraulikolie eller Mobil® 1 15W-50.

  Important: Brug den foreskrevne væske. Andre væsker kan beskadige systemet.

  Hydrauliktankkapacitet: 5,7 liter

  Kontrol af hydraulikvæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 40 timer
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtaget), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Lad motoren og hydrauliksystemet køle af i 10 minutter.

   Note: Du opnår den korrekte måling ved at kontrollere hydraulikvæskestanden, når maskinen er kølet af.

  4. Hæv sædet. Se Løsning af sædet.

  5. Rengør området omkring målepinden i hydrauliksystembeholderen (Figur 71).

  6. Fjern målepinden fra hydraulikbeholderen (Figur 71).

  7. Tør målepinden af, og skru målepinden ind i beholderen.

  8. Tag målepinden ud, og se på enden (Figur 71). Hvis væskestanden er ved mærket add (påfyld), skal der langsomt påfyldes den mængde olie i hydraulikbeholderen, der skal til, for at væskestanden lige nøjagtigt hæves til linjen for fuld.

   Important: Fyld ikke for meget væske på hydraulikenhederne, da dette kan medføre beskadigelse. Lad ikke maskinen køre, hvis væskestanden er under påfyldningsmærket.

  9. Sæt målepinden i.

   g025772

  Udskiftning af hydraulikvæsken og -filteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Udskift hydraulikfilteret og beholderens hydraulikvæske, uanset hvilken væsketype der anvendes.
 • For hver 250 timer
 • Udskift hydraulikfiltrene og beholderens hydraulikvæske, når der anvendes Mobil® 1-væske (oftere under snavsede eller støvede forhold).
 • For hver 500 timer
 • Udskift hydraulikfilteret og beholderens hydraulikvæske, når der anvendes Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulikolie (oftere under snavsede eller støvede forhold).
 • Note: Brug et sommerfilter, når temperaturen er 0°C og derover. Brug et vinterfilter, når temperaturen er 0 C og derunder.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtaget), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør omhyggeligt området omkring filtret.

   Important: Sørg for, at der ikke trænger snavs eller kontaminering ind i det hydrauliske system.

  4. Skru filteret af, og lad væsken løbe fra beholderen.

   Important: Skift ikke væsken i det hydrauliske system (med undtagelse af den væske, som kan løbe af ved filterudskiftning), medmindre væsken er blevet snavset eller har været meget varm. Unødvendig udskiftning af hydraulikvæsken kan beskadige det hydrauliske system ved at tillade snavs at trænge ind i systemet.

  5. Før montering af det nye filter, skal det fyldes med Toro® HYPR-OIL 500-hydraulikvæske. Påfør desuden et tyndt lag væske på overfladen af gummipakningen.

  6. Drej filteret med uret, indtil gummipakningen berører filteradapteren, og stram derefter filteret yderligere 2/3 til 3/4 omgang.

  7. Fyld beholderen som angivet i Kontrol af hydraulikvæsken.

  8. Hæv bagenden af maskinen, og støt den på donkrafte (eller lignende støtte), så den er højt nok oppe til, at drivhjulene kan dreje frit.

  9. Start motoren, og flyt gashåndtaget til positionen FULL-THROTTLE (fuld kraft).

  10. Flyt hastighedskontrolhåndtagene til positionen fuld hastighed, og lad maskinen køre i flere minutter.

  11. Sluk for maskinen, og kontroller væskestanden.

  Kontrol og rengøring af hydraulikpumperne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør hydraulikpumperne.
  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Hæv sædet.

  4. Fjern snavs og græs fra hydraulikpumperne.

  5. Sænk sædet.

  Vedligeholdelse af skæreknivene

  Skæreknivssikkerhed

  • Efterse jævnligt skæreknivene for slid og skader.

  • Vær forsigtig, når du efterser knivene. Pak skæreknivene ind, eller bær handsker, og vær forsigtig når du efterser skæreknivene. Du må kun udskifte eller slibe skæreknivene. De må aldrig rettes ud eller svejses.

  • På maskiner med flere skæreknive skal du udvise forsigtighed, da én skæreknivs rotation kan få andre skæreknive til at rotere.

  • Udskift slidte eller beskadigede skæreknive og bolte sætvis for at bevare afbalanceringen.

  Serviceeftersyn af skæreknivene

  For at sikre en god klippekvalitet skal skæreknivene holdes skarpe. Det kan være praktisk at have en eller flere ekstra skæreknive ved hånden i forbindelse med slibning og udskiftning.

  Før besigtigelse eller eftersyn af skæreknivene

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, fjern nøglen, og tag tændrørskablerne fra tændrørene.

  Eftersyn af skæreknivene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Eftersyn af skæreknivene.
  1. Efterse skærekanterne (Figur 72).

  2. Hvis kanterne ikke er skarpe, eller hvis de har hakker, skal skæreknivene afmonteres og slibes. Se Slibning af skæreknivene.

  3. Efterse skæreknivene, især det buede område.

  4. Hvis skæreknivene er beskadiget eller slidt, eller hvis der er antydning af en revne i dette område, skal der straks monteres nye skæreknive (Figur 72).

   g006530

  Kontrol for bøjede skæreknive

  1. Drej skæreknivene, indtil enderne vender fremad og bagud.

  2. Mål fra en plan overflade til skæreknivenes skærekant, position A (Figur 73).

   g000975
  3. Drej de modsatte ender af knivene fremad.

  4. Mål fra en plan overflade til knivenes skærekant ved samme punkt som i trin 2 ovenfor.

   Note: Forskellen mellem målene fra trin 2 og 4 må ikke overskride 3 mm.

   Note: Hvis dette mål overskrider 3 mm, er skærekniven bøjet og skal udskiftes.

  Afmontering af skæreknivene

  Udskift skæreknivene, hvis de rammer et solidt objekt, eller hvis skærekniven er ude af balance eller bøjet.

  Note: Læg mærke til den rød-farvede skæreknivsposition. Fra den normale brugerposition sidder den i højre side.

  1. Løft plæneklipperskjoldet, og fastgør det i hævet position. Se Hævning af plæneklipperskjoldet til servicepositionen.

  2. Hold på skæreknivens ende med en klud eller en tyk handske.

  3. Fjern den skærekniv, spændeskive og skæreknivsbolt, der fastgør skærekniven og knivdrevet (Figur 74).

   g007578
  4. Fjern knivdrevet fra den eksisterende skærekniv (Figur 74).

  Slibning af skæreknivene

  1. Anvend en fil til at slibe begge ender af skærekniven (Figur 75).

   Note: Bevar den oprindelige vinkel.

   Note: Skærekniven bevarer balancen, hvis der fjernes den samme mængde materiale på begge skærekanter.

   g000552
  2. Kontroller knivens balance ved at placere den på en afbalanceringsenhed (Figur 76).

   Note: Hvis skærekniven forbliver i en vandret position, er kniven afbalanceret og kan benyttes.

   Note: Hvis kniven ikke er afbalanceret, skal der slibes lidt mere metal af sejlområdet (Figur 75).

   g000553
  3. Gentag denne procedure, indtil skærekniven er afbalanceret.

  Montering af skæreknivene

  Note: Sørg for, at du monterer den røde skærekniv på den højre side.

  1. Monter knivdrevet til de nye skæreknive med brudboltene og låsemøtrikkerne (Figur 74).

  2. Tilspænd brudboltene med et moment på 922 til 1.130 N·m.

   Note: Ret skruetrækkerens flade side ind efter akslens flade sider, når du monterer skærekniven på plæneklipperskjoldet.

  3. Monter skærekniven, spændeskiven og skæreknivsbolten på spindelakslen (Figur 74).

  4. Tilspænd skæreknivsbolten med et moment på 115 til 149 N·m.

  5. Sænk plæneklipperskjoldet til betjeningspositionen. Se Sænkning af plæneklipperskjoldet til betjeningspositionen.

   Advarsel

   Betjening af et plæneklipperskjold med løse eller svækkede knivbolte kan være farligt. En løs eller svækket knivbolt kan tillade, at en skærekniv med høj drejehastighed kan komme ud under plæneklipperskjoldet og forårsage alvorlig personskade eller tingskade.

   • Udskift knivbolten, når den har ramt et fremmedlegeme.

   • Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør.

   • Smør ikke boltens gevind eller spindlen inden montering.

  Nivellering af plæneklipperskjoldet

  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtaget), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Kontroller dæktrykket på drivdækkene. Se Kontrol af dæktrykket.

  4. Kontroller, at alle låseclipsene befinder sig i de 7,62 cm højdehuller på plæneklipperskjoldet med afstandsbøsningerne under låseclipsene (Figur 77).

   g007580
  5. Forkort eller forlæng hver af plæneklipperskjoldets støttetapper for at opnå en knivspidshøjde på 7,62 cm foran på skjoldet og 8,26 cm bagest på skjoldet (Figur 77).

   Note: De forreste tapper skrues ind i klippeskjoldet og har en kontramøtrik. De bageste tapper har en stangende skruet ind i sig med en kontramøtrik.

  Afmontering af plæneklipperskjoldet

  Advarsel

  Hvis denne maskine betjenes uden et Toro-godkendt formonteringsredskab, øges risikoen for, at operatøren kommer til skade ved kontakt med drivhjulene, eller at maskinen vælter fremad. Kontakt med drivhjulene eller væltning kan forårsage alvorlig personskade eller død.

  Når maskinen betjenes uden et Toro-godkendt formonteringsredskab, skal følgende krav opfyldes:

  • Hold fødder og tøj væk fra dæk.

  • Begræns driften til et minimum, indtil et andet formonteringsredskab kan monteres.

  • Kør med begrænset hastighed, og vær yderst forsigtig.

  • Betjen kun på en plan overflade.

  • Betjen ikke op eller ned ad en anhængerrampe.

  • Undgå pludselig acceleration eller deceleration.

  Important: Transporter ikke denne maskine uden et Toro-godkendt formonteringsredskab.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtaget), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Hæv plæneklipperskjoldet op, og lås det fast med skjoldets låsestifter. Se Hævning af plæneklipperskjoldet til servicepositionen.

  4. Fjern låseclipsene og spændeskiverne øverst på skjoldets hjælpeløftefjeder på hver side af maskinen (Figur 78).

   g006788
  5. Fjern fjederen fra fjederankeret. Gentag på modsatte side af maskinen.

  6. Løsn plæneklipperskjoldet fra hævet position, og sænk plæneklipperskjoldet langsomt ned til jorden. Se Sænkning af plæneklipperskjoldet til betjeningspositionen.

   Note: Plæneklipperskjoldet bliver tungere, når du fjerner fjedrene fra forankringerne. Sænk plæneklipperskjoldet forsigtigt.

  7. Fjern ringstifterne ved forenden af trykarmene på begge sider af maskinen (Figur 79).

   g233982
  8. Løsn de bolte, der er fastgjort til gummiafskærmningen (Figur 80).

   g036545
  9. Løsn sædet, og frakobl drivakslen med lynkoblingen på mellemakslen (Figur 81). Se Løsning af sædet.

   g006785
  10. Træk plæneklipperskjoldet fremad for at fjerne det fra maskinen.

  Montering af plæneklipperskjoldet

  Important: Transporter ikke maskinen uden et Toro-godkendt formonteringsredskab.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtaget), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rul plæneklipperskjoldet op til maskinen med udblæsningsrøret nede, og sørg for, at skjoldets fjedre er placeret over drivhjulet og under konsollen på hver side.

  4. Løsn sædet, og vip det frem.

  5. Monter drivakslen på mellemakslen (Figur 81).

  6. Ret plæneklipperskjoldets trykarmsrør ind, så de flugter med maskinens trykarme, og skub plæneklipperskjoldet bagud.

  7. Fastgør trykarmene med ringstifterne på venstre og højre side af maskinen (Figur 79).

  8. Ret den øverste del af gummiafskærmningen, og fastgør den med de vedlagte bolte (Figur 80).

  9. Udløs plæneklipperskjoldets låsestifter på hver side, hæv plæneklipperskjoldet til servicepositionen, og fastgør skjoldlåsen på krogen. Se Hævning af plæneklipperskjoldet til servicepositionen.

  10. Monter fjedrene på fjederankerpindene under venstre og højre konsol, og fastgør dem med en spændeskive og en låseclips (Figur 78).

  11. Løsn plæneklipperskjoldet fra hævet position, sænk plæneklipperskjoldet langsomt ned til jorden, og lås skjoldets låsestifter på hver side. Se Sænkning af plæneklipperskjoldet til betjeningspositionen.

  Justering af låsestifternes stop på plæneklipperskjoldet

  1. Skyd plæneklipperskjoldets låsestifter ind på begge sider, og drej for at låse skjoldet i betjeningspositionen.

  2. Løsn kontramøtrikken og drej stopskruen med uret, indtil låsestiften er stram og ikke kan drejes med hånden (Figur 82).

   g007581
  3. Løsn stopskruen mod uret 1/2 omgang, og spænd kontramøtrikken.

  4. Afprøv låsestiften for at sikre, at den glider frit. Juster om nødvendigt.

  Rengøring

  Rengøring under plæneklipperskjoldet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør plæneklipperskjoldet.
  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtaget), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løft plæneklipperskjoldet, og fastgør det i den hævede position. Se Hævning af plæneklipperskjoldet til servicepositionen.

  4. Fjern eventuelt ophobet græs under plæneklipperskjoldet.

  5. Sænk plæneklipperskjoldet til betjeningspositionen. Se Sænkning af plæneklipperskjoldet til betjeningspositionen.

  Rensning af maskinen for snavs

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rens maskinen for snavs.
  1. Parker maskinen på en plan overflade, flyt hastighedskontrolhåndtaget til positionen NEUTRAL, udkobl kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtaget), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rens evt. olie, snavs eller ophobet græs på maskinen, særligt omkring brændstoftanken, motoren og udstødningen.

  Bortskaffelse af affald

  Motorolie, batterier, hydraulikvæske og motorkølervæske forurener miljøet. Bortskaf dem i henhold til den lokale gældende lovgivning.

  Opbevaring

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  • Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstof i nærheden af flammer, og dræn ikke brændstoffet indendørs eller i en lukket anhænger.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

  Rengøring og opbevaring

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern afklippet græs og snavs fra alle maskinens ydre dele, særligt motoren og det hydrauliske system. Fjern snavs og avner fra motorens køleribber og blæserhuset.

   Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Udsæt ikke maskinen for højtryksrensning. Undgå overdreven brug af vand, særligt i nærheden af kontrolpanelet, motoren og hydraulikpumperne.

  4. Kontroller parkeringsbremsefunktionen. Se Justering af parkeringsbremsen.

  5. Udfør serviceeftersyn af luftfilteret. Se Serviceeftersyn af luftfilteret.

  6. Smør maskinen. Se Smøring.

  7. Skift krumtaphusolien. Se Serviceeftersyn af motorolien.

  8. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

  9. Skift hydraulikfiltrene. Se Udskiftning af hydraulikvæsken og -filteret.

  10. Oplad batteriet. Se Opladning af batteriet.

  11. Skrab enhver større ophobning af græs og snavs af plæneklipperens underside, og vask derefter plæneklipperen med en haveslange.

   Note: Kør maskinen med kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) indkoblet og motoren ved høj tomgangshastighed i 2 til 5 minutter efter vask.

  12. Kontroller skæreknivenes tilstand. Se Serviceeftersyn af skæreknivene.

  13. Klargør maskinen til opbevaring, hvis den ikke skal bruges i mere end 30 dage. Klargør maskinen til opbevaring på følgende måde.

   1. Tilsæt en petroleumsbaseret stabilisator til brændstoffet i tanken. Følg blandingsvejledningen fra stabilisatorfabrikanten. Anvend ikke alkoholbaseret stabilisator (ethanol eller metanol).

    Note: Brændstofstabilisator er mest effektivt, når det blandes med frisk brændstof og altid anvendes.

   2. Lad motoren køre i 5 minutter for at fordele brændstoffet i brændstofsystemet.

   3. Sluk for motoren, lad den køle af, og dræn brændstoftanken.

   4. Start motoren igen, og lad den køre, indtil den stopper.

   5. Brændstof skal bortskaffes på forsvarlig vis. Genbrug olien i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

    Important: Opbevar ikke brændstof med stabilisator længere tid end anbefalet af brændstofstabilisatorens producent.

  14. Fjern gløderøret/-ene, og besigtig deres tilstand. Se Serviceeftersyn af tændrøret. Når tændrøret/-ene er afmonteret fra motoren, hældes der 30 ml (to spiseskefulde) motorolie ned i tændrørshullet. Brug den elektriske starter til at tørne motoren for at fordele olien i cylinderen. Monter tændrøret/-ene. Sæt ikke kablet på tændrøret/tændrørene.

  15. Kontroller og stram alle bolte, møtrikker og skruer. Reparer eller udskift alle beskadigede dele.

  16. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader. Maling kan købes hos en autoriseret serviceforhandler.

  17. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller på et passende sted. Tag nøglen ud af tændingskontakten, og opbevar den utilgængeligt for børn og andre uautoriserede brugere. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Starteren tørner ikke.
  1. Kontakten til regulering af skæreknive er indkoblet.
  2. Parkeringsbremsen er deaktiveret.
  3. Bevægelseshåndtagene er ikke placeret i den neutrale låseposition.
  4. Du sidder ikke i førersædet.
  5. Batteriet er fladt.
  6. De elektriske forbindelser er rustne eller løse.
  7. Der er sprunget en sikring.
  8. Et relæ eller en kontakt er beskadiget.
  1. Deaktiver kontakten til regulering af skæreknive.
  2. Aktiver parkeringsbremsen.
  3. Flyt bevægelseshåndtagene udad til positionen Neutral-lock (neutral låseposition).
  4. Tag plads i førersædet.
  5. Oplad batteriet.
  6. Kontroller, om de elektriske tilslutninger har forbindelse.
  7. Udskift sikringen.
  8. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Motoren starter ikke, er svær at starte eller sætter ud.
  1. Brændstoftanken er tom.
  2. Brændstofafbryderventilen er lukket.
  3. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  4. Gashåndtaget er ikke i den korrekte position.
  5. Der er snavs i brændstoffilteret.
  6. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  7. Luftfilteret er snavset.
  8. Sædekontakten fungerer ikke korrekt.
  9. De elektriske forbindelser er korroderede, løse eller defekte.
  10. Relæet eller kontakten er slidt eller defekt.
  11. Tændrøret er snavset eller har det forkerte gab.
  12. Tændrørskablet er ikke tilsluttet.
  1. Fyld brændstoftanken op.
  2. Åbn brændstofafbryderventilen.
  3. Fyld olie på krumtaphuset.
  4. Sørg for, at gashåndtaget er placeret midt mellem positionerne Slow (langsom) og Fast (hurtig).
  5. Udskift brændstoffilteret.
  6. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  7. Rens eller udskift luftfilterindsatsen.
  8. Kontroller sædekontaktlampen. Udskift sædet om nødvendigt.
  9. Kontroller, om de elektriske tilslutninger har forbindelse. Rengør tilslutningsklemmerne omhyggeligt med et rengøringsmiddel til elektriske kontakter, påfør dielektrisk fedt og foretag de korrekte tilslutninger.
  10. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  11. Juster eller udskift tændrøret.
  12. Kontroller tændrørskablets tilslutning.
  Motoren mister kraft.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Luftfilteret er snavset.
  3. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  4. Køleribberne og luftkanalerne over motoren er tilstoppede.
  5. Udluftningshullet i brændstoftankdækslet er tilstoppet.
  6. Der er snavs i brændstoffilteret.
  7. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  1. Sænk kørehastigheden.
  2. Rens luftfilterindsatsen.
  3. Fyld olie på krumtaphuset.
  4. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  5. Rens, eller udskift brændstoftankdækslet.
  6. Udskift brændstoffilteret.
  7. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Motoren overopheder.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  3. Køleribberne og luftkanalerne under motorens blæserhus er tilstoppede.
  4. Luftfilteret er snavset.
  5. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  1. Sænk kørehastigheden.
  2. Fyld olie på krumtaphuset.
  3. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  4. Rens eller udskift luftfilterindsatsen.
  5. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Maskinen trækker til venstre eller højre (med bevægelseshåndtagene helt fremad).
  1. Sporingen skal justeres
  2. Dæktrykket i drivdækkene er ikke korrekt.
  1. Juster sporingen.
  2. Juster dæktrykket på drivdækkene.
  Maskinen kører ikke.
  1. Omløbsventilerne lukker ikke tæt.
  2. Pumperemmen er slidt, løs eller sprunget.
  3. Pumperemmen er hoppet af en remskive.
  4. Styrefjederen er gået itu eller mangler.
  5. Hydraulikvæskestanden er lav eller for varm.
  1. Stram omløbsventilerne.
  2. Udskift remmen.
  3. Udskift remmen.
  4. Sæt fjederen på igen.
  5. Fyld hydraulikvæske på beholderne, eller lad væsken køle af.
  Maskinen vibrerer unormalt.
  1. Skærekniven(e) er bøjede eller ude af balance.
  2. Skæreknivenes monteringsbolt er løs.
  3. Motorens monteringsbolte er løse.
  4. Der er en løs motorremskive, styreremskive, eller en af skæreknivenes remskiver er løs.
  5. Motorremskiven er beskadiget.
  6. Skæreknivspindlen er bøjet.
  7. Motorophænget sidder løst eller er slidt.
  1. Monter en eller flere nye skæreknive.
  2. Tilspænd skæreknivenes monteringsbolt.
  3. Tilspænd motorens monteringsbolte.
  4. Tilspænd den løse remskive.
  5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  6. Kontakt en autoriseret forhandler.
  7. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Klippehøjden er ujævn.
  1. Skærekniven/-knivene er ikke skarp(e).
  2. Skærekniven/-knivene er bøjet/-ede.
  3. Plæneklipperen er ikke nivelleret.
  4. Undersiden af plæneklipperskjoldet er snavset.
  5. Dæktrykket er ikke korrekt.
  6. Afstandsbøsningerne sidder forkert.
  7. Spidserne på tilstødende skæreknive befinder sig ved en ujævn klippehøjde.
  1. Slib kniven/knivene.
  2. Monter en eller flere nye skæreknive
  3. Niveller plæneklipperen på tværs og på langs.
  4. Rengør undersiden af plæneklipperskjoldet.
  5. Tilpas dæktrykket.
  6. Placer afstandsbøsningerne under låseclipsene.
  7. Udskift skæreknivene eller spindlerne, og/eller kontroller for skader på plæneklipperskjoldet.
  Knivene roterer ikke.
  1. Kraftudtagsremmen er slidt, løs eller beskadiget.
  2. Kraftudtagsakslen er ikke tilsluttet.
  3. Kraftudtagsremmen er hoppet af remskiven.
  1. Kontroller remspændingen, eller udskift remmen
  2. Indkobl kraftudtagsakslen.
  3. Kontroller, om remmen er beskadiget. Monter remmen, og kontroller, at justeringsakslerne og remstyrene er korrekt placeret.

  Diagrammer

  Ledningsdiagram

  g020385

  Hydraulikdiagram

  g020536