Inleiding

De sleuvenvuller is een werktuig dat bedoeld is om te worden gebruikt met een Toro compacte werktuigdrager om sleuven te vullen die zijn gegraven door een sleuvenfrees waarbij losse grond werd achtergelaten door het frezen. Dit product gebruiken voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik kan gevaarlijk zijn voor u of voor omstanders.

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u dit product op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om letsel en schade aan de machine te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

Ga naar www.Toro.com voor documentatie over productveiligheid en bedieningsinstructies, informatie over accessoires, hulp bij het vinden van een dealer of om uw product te registreren.

Als u service, originele Toro onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. De locatie van het plaatje met het modelnummer en het serienummer van het product is aangegeven op Figuur 1. U kunt de nummers noteren in de ruimte hieronder.

Important: U kunt met uw mobiel apparaat de QR-code op het plaatje met het serienummer (indien aanwezig) scannen om toegang te krijgen tot de garantie, onderdelen en andere productinformatie.

g259358

Er worden in deze handleiding een aantal mogelijke gevaren en een aantal veiligheidsberichten genoemd met de volgende veiligheidssymbolen (Figuur 2), die duiden op een gevaarlijke situatie die zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben als u de veiligheidsvoorschriften niet in acht neemt.

g000502

Er worden in deze handleiding ook twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. Belangrijk attendeert u op bijzondere technische informatie en Opmerking duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen. Zie voor meer informatie de inbouwverklaring aan het einde van deze handleiding.

Waarschuwing

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Gebruik van dit product kan leiden tot blootstelling aan chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen en andere schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Veiligheid

Gevaar

Mogelijk lopen er in uw werkgebied onder grond leidingen van nutsbedrijven. Als u deze beschadigt, kan dat elektrische schokken of een explosie veroorzaken.

Zorg dat de ondergrondse kabels en leidingen gemarkeerd worden op de locatie of in het werkgebied en ontwijk de gemarkeerde gebieden. Neem contact op met de plaatselijke markeringsdienst of het betreffende nutsbedrijf om de locatie te laten markeren (bel bijvoorbeeld in de Verenigde Staten 811 of in Australië 1100 voor de nationale markeringsdienst).

Algemene veiligheid

Volg altijd alle veiligheidsinstructies op om ernstig of mogelijk dodelijk letsel te voorkomen.

 • Transporteer een werktuig nooit als de armen omhoog staan. Transporteer het werktuig altijd dicht bij de grond; zie Transportstand.

 • Zorg dat de ondergrondse kabels, leidingen en andere objecten gemarkeerd worden op de locatie of in het werkgebied en ga op deze plaatsen niet graven.

 • Lees deze Gebruikershandleiding en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u de motor start.

 • Geef uw volledige aandacht als u de machine gebruikt. Zorg ervoor dat u met niets anders bezig bent waardoor u kunt worden afgeleid, anders kan er letsel ontstaan of kan eigendom worden beschadigd.

 • Laat kinderen of personen die geen instructie hebben ontvangen de machine nooit gebruiken.

 • Houd uw handen en voeten uit de buurt van de bewegende onderdelen en werktuigen.

 • Gebruik de machine enkel als de schermen en andere beveiligingsmiddelen aanwezig zijn en naar behoren werken.

 • Hou omstanders en huisdieren uit de buurt van de machine.

 • Schakel de machine uit, zet de motor af en verwijder het sleuteltje voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, bijtankt of verstoppingen uit de machine verwijdert.

Onjuist gebruik of onderhoud van deze machine kan letsel tot gevolg hebben. Om het risico op letsel te verkleinen, dient u zich aan de volgende veiligheidsinstructies te houden en altijd op het veiligheidssymbool Graphic te letten, dat betekent Voorzichtig, Waarschuwing of Gevaar – instructie voor persoonlijke veiligheid. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel.

Veiligheid op hellingen

 • Rij de machine heuvelopwaarts en heuvelafwaarts met het zware uiteinde naar de top van de heuvel gericht. De gewichtsverdeling verandert in functie van de werktuigen. Dit werktuig maakt de voorzijde van de machine tot het zware uiteinde.

 • Laat het werktuig neer als u op hellingen rijdt. Als u het werktuig omhoogbrengt op een helling, heeft dit invloed op de stabiliteit van de machine.

 • Hellingen zijn de belangrijkste oorzaak dat de bestuurder de controle over de machine verliest en deze omkantelt. Dit kan leiden tot ernstig of dodelijke letsel. Gebruik van de machine op hellingen of oneffen terrein vereist altijd extra voorzichtigheid.

 • Stel uw eigen procedures en voorschriften op voor werken op hellingen. Als onderdeel van deze procedures moet u zeker het terrein onderzoeken om na te gaan op welke hellingen u de machine veilig kunt gebruiken. Gebruik altijd uw gezond verstand en uw beoordelingsvermogen wanneer u dit onderzoek uitvoert.

 • Verminder uw snelheid en wees extra voorzichtig op hellingen. De toestand van de grond kan van invloed zijn op de stabiliteit van de machine.

 • Niet starten of stoppen op een helling. Als de machine grip verliest, rijd de helling dan langzaam in een rechte lijn af.

 • Maak geen bochten op een helling. Als u een bocht moet maken, moet u dit langzaam doen en de zware kant van de machine heuvelopwaarts gericht houden.

 • Ga op een helling altijd langzaam en behoedzaam te werk. Verander niet plotseling de snelheid of de rijrichting van de machine.

 • Als u zich ongemakkelijk voelt wanneer u de machine op een helling gebruikt, maai die helling dan niet.

 • Let op kuilen, voren of bulten, omdat de kans bestaat dat de machine omslaat op ongelijk terrein. In hoog gras zijn obstakels niet altijd zichtbaar.

 • Wees voorzichtig als u op een natte ondergrond werkt. Als de machine grip verliest, kan deze gaan glijden.

 • Inspecteer het terrein om er zeker van te zijn dat de grond stabiel genoeg is om de machine te ondersteunen.

 • Wees voorzichtig als u de machine gebruikt in de buurt van:

  • Steile hellingen

  • Greppels

  • Dijken en taluds

  • Water

  De machine kan plotseling omslaan als een rupsband over de rand komt, of als de rand instort. Houd een veilige afstand tussen de machine en een gevarenzone aan.

 • U mag geen werktuigen verwijderen of aankoppelen op een helling.

 • Parkeer de machine niet op een helling.

Veiligheid bij het gebruik van de sleuvenvuller

 • Blijf op de bestuurdersplaats achter het bedieningspaneel terwijl u de sleuvenvuller gebruikt.

 • Vermijd overlading van de machine als u te snel wilt opvullen.

 • Schakel de boor/rotor uit als de sleuvenvuller wordt getransporteerd of niet in gebruik is.

Veiligheid tijdens onderhoud en opslag

 • Controleer regelmatig of alle bevestigingen vastzitten en het veilig is om de installatie te gebruiken.

 • Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor belangrijke details als u de machine gedurende lange tijd gaat opslaan.

 • Zorg ervoor dat de veiligheids- en instructiestickers in goede staat zijn en vervang ze indien nodig.

Veiligheids- en instructiestickers

Graphic

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.

decal93-7321
decal100-4652
decal100-4708
decal107-9378
decal133-8061

Algemeen overzicht van de machine

g013187

Note: Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Breedte157 cm
Werkbreedte122 cm
Lengte79 cm
Hoogte56 cm
Gewicht 186 kg

Om de beste prestaties te verkrijgen en ervoor te zorgen dat de veiligheidscertificaten van de machine blijven gelden, moet u ter vervanging altijd originele onderdelen en accessoires van Toro aanschaffen. Gebruik ter vervanging nooit onderdelen en accessoires van andere fabrikanten, omdat dit gevaarlijk kan zijn en de productgarantie kan tenietdoen.

Gebruiksaanwijzing

Monteren en verwijderen van het werktuig

Raadpleeg de Gebruikershandleiding van de tractie-eenheid voor montage- en demontageprocedure.

Important: Voordat u het werktuig monteert, moet u de machine op een horizontaal oppervlak plaatsen, ervoor zorgen dat de bevestigingsplaten vrij van vuil zijn en controleren of de pennen onbelemmerd ronddraaien. Als de pennen niet vrij ronddraaien, moeten ze gesmeerd worden.

Note: Gebruik altijd de tractie-eenheid om het werktuig op te tillen en te verplaatsen.

Waarschuwing

Als de snelkoppelingspennen niet volledig in de bevestigingsplaten zitten, bestaat de kans dat het werktuig van de machine valt, waardoor u of omstanders bekneld kunnen raken.

Zorg ervoor dat de snelkoppelingspennen volledig in de bevestigingsplaten zitten.

Waarschuwing

Hydraulische vloeistof die onder druk ontsnapt, kan door de huid heen dringen en letsel veroorzaken. Vloeistof die in de huid is geïnjecteerd, dient binnen enkele uren operatief te worden verwijderd door een arts die bekend is met deze vorm van verwondingen, omdat er anders gangreen kan ontstaan.

 • Controleer of alle hydraulische slangen en leidingen in goede staat verkeren en alle hydraulische aansluitingen en fittings stevig vastzitten voordat u druk zet op het hydraulische systeem.

 • Houd lichaam en handen uit de buurt van kleine lekgaten of spuitmonden waaruit onder hoge druk hydraulische vloeistof ontsnapt.

 • U kunt lekken in het hydraulische systeem opsporen met behulp van karton of papier; doe dit nooit met uw handen.

Voorzichtig

Hydraulische koppelingen, hydraulische leidingen/kleppen en hydraulische vloeistof kunnen heet zijn. U kunt zich verbranden als u hete onderdelen aanraakt.

 • Draag handschoenen als u werkt aan de hydraulische koppelingen.

 • Laat de machine afkoelen voordat u de hydraulische onderdelen aanraakt.

 • Zorg ervoor dat u niet in aanraking komt met gemorste hydraulische vloeistof.

Een sleuf vullen

 1. Start de machine.

 2. Trek de hulphydrauliekhendel naar de referentiebalk om de sleuvenvuller in te schakelen.

 3. Laat de sleuvenvuller langzaam naar beneden zakken, zodat de boor zich juist boven de grond bevindt.

  Note: Voor een optimaal resultaat moet u de zweefrollen eerst in het midden van de zweefgeleider zetten.

 4. Rij de tractie-eenheid langzaam vooruit om de sleuf te vullen.

  Note: Als u te snel rijdt, zal de sleuvenvuller vastlopen. In dat geval moet u het werktuig een beetje omhoogbrengen, traag achteruitrijden en dan opnieuw vooruitrijden.

 5. Wanneer u klaar bent, stopt u de sleuvenvuller door de hulphydrauliekhendel los te laten.

Het werktuig op een aanhanger transporteren

 1. Plaats het werktuig op een geschikte aanhanger of voertuig.

 2. Sjor het werktuig goed vast op de aanhanger of het voertuig met sjorbanden die geschikt zijn voor het gewicht van het werktuig en toepassing op de openbare weg.

Transportstand

Bij het transporteren van het werktuig moet u dit zo laag mogelijk boven de grond houden, niet meer dan 15 cm boven de grond. Kantel het werktuig naar achteren.

g259524

Tips voor bediening en gebruik

 • Verwijder afval, takken en rotsen uit het werkgebied voordat u de sleuf gaat vullen om schade aan de apparatuur te voorkomen.

 • Voor de beste resultaten bij het vullen, moet u de eenheid over de sleuf centreren (Figuur 5).

  g013188
 • Start het sleufvullen altijd met de laagst mogelijke rijsnelheid. Verhoog de snelheid als de omstandigheden dit toelaten.

 • Zet de gashendel altijd volledig open (maximaal motortoerental) bij het vullen van een sleuf.

 • Transporteer de sleuvenvuller nooit met de laadarmen in de geheven stand.

 • Tijdens het vullen moet de boor zich vlak boven het oorspronkelijke grondoppervlak bevinden zodat de grond zo goed mogelijk in de sleuf terechtkomt.

 • Controleer regelmatig of de rollen van de zweefinrichting van de sleuvenvuller naar behoren werken.

 • Wanneer u klaar bent, perst u het materiaal over de sleuf samen om het klaar te maken voor nivellering.

Onderhoud

Aanbevolen onderhoudsschema

OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
Om de 200 bedrijfsuren
 • Het lager van de boor smeren.
 • Vóór de stalling
 • Beschadigde oppervlakken bijwerken.
 • Jaarlijks of vóór stalling
 • Glijders afstellen.
 • Voorzichtig

  Als u het sleuteltje in het contact laat, bestaat de kans dat iemand de motor per ongeluk start waardoor u en andere omstanders ernstig letsel kunnen oplopen.

  Verwijder het sleuteltje uit het contact voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de machine.

  Het lager van de boor smeren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 200 bedrijfsuren
 • Het lager van de boor smeren.
 • Smeer de nippel onmiddellijk na elke wasbeurt.

  Type vet: vet voor algemene doeleinden

  1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking (indien aanwezig op de machine) en laat de laderarmen neer.

  2. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

  3. Reinig de smeernippel met een doek (Figuur 6).

   g013190
  4. Plaats een vetspuit op de smeernippel.

  5. Spuit vet in de nippel totdat er vet bij het lager van de boor naar buiten komt.

  6. Veeg overtollig vet weg.

  Glijders afstellen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Jaarlijks of vóór stalling
 • Glijders afstellen.
 • De afstand tussen het boorblad en de grond wordt gecontroleerd door glijders aan elke kant van de behuizing. Stel de hoogte in zodat de schroef oneffen oppervlakken niet raakt.

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking (indien aanwezig) en laat het werktuig neer tot het zich juist boven de grond bevindt.

  2. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

  3. Verwijder de bouten waarmee de glijders zijn bevestigd aan de behuizing (Figuur 7).

   g013189
  4. Plaats de glijders gelijk aan beide kanten en bevestig ze met de bouten (Figuur 7).

  Stalling

  1. Voordat u het werktuig voor een lange periode opbergt, moet u het wassen met een mild reinigingsmiddel en water om vuil en roet te verwijderen.

  2. Controleer de conditie van de tanden. Draai of vervang versleten of beschadigde tanden.

  3. Controleer alle bouten, schroeven en moeren en draai deze vast. Repareer of vervang beschadigde of versleten onderdelen.

  4. Controleer of alle hydraulische koppelingen goed bevestigd zijn teneinde contaminatie van het hydraulische systeem te voorkomen.

  5. Werk alle krassen en beschadigingen van de lak bij. Bijwerklak is verkrijgbaar bij een erkende servicedealer.

  6. Berg het werktuig op in een schone, droge garage of opslagruimte. Dek het werktuig af om het te beschermen en schoon te houden.

  Problemen, oorzaak en remedie

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Het werktuig werkt niet.
  1. Een hydraulische koppeling is niet goed aangesloten.
  2. Een hydraulische koppeling is beschadigd.
  3. Er is een obstructie in een hydraulische slang.
  4. Er is een hydraulische slang geknikt.
  5. De hulpklep van de tractie-eenheid gaat niet open.
  1. Controleer alle koppelingen en draai deze vast.
  2. Controleer de koppelingen en vervang defecte koppelingen.
  3. Zoek de obstructie en verwijder deze.
  4. Vervang de geknikte slang.
  5. Repareer de klep.