Introduktion

Denna gräsklippare av gåmodell med roterande knivar är avsedd att användas av privatkunder. Den är huvudsakligen konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor runt bostäder. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com för mer information, inklusive säkerhetsråd, utbildningsmaterial, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat

g306581

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som är värd att notera.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Brutto- eller nettomoment: Motorns brutto- eller nettomoment verkstadsbedömdes av motortillverkaren i enlighet med SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 eller J2723. Den här gräsklipparklassens faktiska motormoment kommer att vara avsevärt lägre då den är konfigurerad för att uppfylla säkerhetskrav, utsläppsföreskrifter och funktionella krav. Se motortillverkarens information som medföljer maskinen.

Säkerhetsmekanismerna får varken ändras eller inaktiveras och du bör regelbundet kontrollera att de fungerar som de ska. Försök inte att justera eller manipulera motorns hastighetsreglage. Det kan leda till ett farligt driftstillstånd, vilket kan ge upphov till personskador.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

 • Läs, förstå och följ anvisningarna och varningarna som finns i den här bruksanvisningen samt på maskinen och redskapen innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar samt dess undersida. Håll avstånd till utkastaröppningen.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll kringstående och barn borta från arbetsområdet. Låt inte barn använda maskinen. Maskinen ska endast användas av personer som är ansvariga, utbildade, införstådda med anvisningarna och fysiskt kapabla att använda maskinen.

 • Stanna maskinen, stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du servar, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen (Graphic). Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decaloemmarkt
decal112-8760
decal125-5026
decal131-4514
decal133-8198
decal138-3278
decal137-9196

Montering

Important: Ta bort och släng skyddsplasten som täcker motorn och all övrig plast eller emballage som finns på maskinen.

Fälla upp handtaget

Varning

Om du fäller upp handtaget på fel sätt kan detta skada kablarna och leda till ett farligt driftstillstånd.

 • Skada inte kabeln/kablarna när du fäller upp och ned handtaget.

 • Kontrollera att alla kablar är dragna på utsidan av handtaget.

 • Kontakta en auktoriserad återförsäljare om en kabel skadas.

Important: Ta bort och släng skyddsplasten som täcker motorn samt all övrig plast eller emballage som finns på maskinen.

 1. Lås upp handtaget (A i Figur 3).

 2. För handtaget bakåt till körläget (B i Figur 3).

 3. Håll i handtaget medan du kopplar in handtagslåsen för att undvika att riskera klämma händerna.

 4. Ställ in handtagslåset tills stiftet klickar på plats och låser handtaget i körläget (C i Figur 3).

g232815

Montera startsnöret i styrningen

Important: Montera startsnöret i styrningen för att säkert och lätt starta motorn när du använder maskinen.

g230719

Fylla på olja i motorn

Important: Om oljenivån i motorn är för låg eller för hög kan motorn skadas när du kör den.

g222533

Montera gräsuppsamlaren

g241560

Produktöversikt

g311243
g027237
ModellViktLängdBreddHöjd
2176838 kg157 cm61 cm112 cm
    

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller auktoriserad Toro-distributör, eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Stäng alltid av maskinen, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt den svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvaring.

 • Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Kontrollera att alla skydd och säkerhetsanordningar, såsom gräsriktare och/eller gräsuppsamlare, sitter på plats och fungerar korrekt.

 • Kontrollera alltid maskinen för att se om knivarna och knivbultarna är slitna eller skadade.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som kan störa användningen av maskinen eller som maskinen kan slunga iväg.

 • Kontakt med den roterande kniven kan orsaka allvarliga skador. Stick inte in fingrarna under kåpan när du justerar klipphöjden.

Bränslesäkerhet

 • Bränsle är extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

  • Förhindra att statisk elektricitet antänder bensinen genom att ställa bensindunken och/eller maskinen direkt på marken före påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.

  • Fyll tanken på en öppen plats, utomhus, när motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Hantera inte bränsle när du röker eller befinner dig i närheten av en öppen låga eller gnistor.

  • Ta inte bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle i bränsletanken när motorn är igång eller varm.

  • Om du har spillt bränsle ska du inte starta motorn. Undvik att orsaka gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

  • Förvara bränslet i en godkänd dunk och förvara den utom räckhåll från barn.

 • Bränsle är skadligt eller dödligt om det förtärs. Längre exponering för bränsleångor kan orsaka allvarliga skador och sjukdom.

  • Undvik att andas in bränsleångor under en längre tid.

  • Håll händer och ansikte borta från munstycket och bränsletankens öppning.

  • Håll bränsle borta från ögon och hud.

Fylla på bränsletanken

HjulBlyfri bensin
Lägsta oktantal87 (USA) eller 91 (researchoktan; utanför USA)
EtanolHögst 10 volymprocent
MetanolInget
MTBE (metyl-tert-butyleter)Mindre än 15 volymprocent
OljaTillför inte till bränslet

Använd endast rent, färskt (inte mer än 30 dagar gammalt) bränsle från en ansedd källa.

Important: För att minska risken för startproblem tillsätter du bränslestabiliserare/-konditionerare till färskt bränsle enligt tillverkarens anvisningar.

Du hittar mer information finns i motorns bruksanvisning.

Fyll bränsletanken enligt Figur 9.

g230458

Kontrollera oljenivån i motorn

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera motoroljenivån och fyll på vid behov.
 • Important: Om oljenivån i vevhuset är för låg eller för hög kan motorn skadas om du kör den.

  2019_JJX6PQo4BvyPJ7UJkrB9GE
  g231765

  Justera handtagets höjd

  Du kan höja eller sänka handtaget till tre olika lägen beroende på vad som är mest bekvämt för dig (Figur 11).

  g311295
  1. Ta bort både handtagsskruvarna och rattarna (Figur 11).

  2. För handtaget till önskat höjdläge.

  3. Fäst handtaget med handtagsrattarna du tog bort tidigare.

  Justera klipphöjden

  Var försiktig

  Om motorn har varit igång kan ljuddämparen vara het och orsaka brännskador.

  Håll avstånd till den heta ljuddämparen.

  Justera klipphöjden. Ställ in alla hjulen till samma klipphöjd (Figur 12).

  636_Adjust Cutting height
  g254131

  Under arbetets gång

  Säkerhet vid användning

  Allmän säkerhet

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

  • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller materiella skador då kan uppstå.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

  • Motorn ska stängas av och kniven ska stanna inom tre sekunder när du släpper knivstyrstången. Om de inte stannar ska du genast sluta använda maskinen och kontakta en auktoriserad återförsäljare.

  • Håll kringstående på säkert avstånd från arbetsområdet. Håll små barn på säkert avstånd från arbetsområdet och under uppsyn av den ansvarade vuxna personen som inte använder maskinen. Stäng av maskinen om någon kommer i närheten av klippområdet.

  • Titta alltid nedåt och bakom dig innan du kör maskinen bakåt.

  • Använd endast maskinen när sikten och väderförhållandena är goda. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Vått gräs och våta löv kan orsaka allvarliga skador om du halkar och rör vid kniven. Undvik att klippa under våta förhållanden.

  • Var extra försiktig i närheten av skymda hörn, buskage, träd eller andra föremål som kan försämra sikten.

  • Rikta inte utkastaren mot andra människor. Undvik att kasta ut material mot väggar och föremål. Materialet kan kastas tillbaka mot dig. Stanna kniven eller knivarna när du korsar grusytor.

  • Se upp för hål, rötter, ojämnheter, stenar och andra dolda risker. Ojämn terräng kan få dig att tappa balansen eller fotfästet.

  • Om du kör på något föremål eller om maskinen börjar vibrera ska du omedelbart stänga av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och ta bort tändkabeln från tändstiftet innan du kontrollerar om maskinen har skadats. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

  • Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

  • Om motorn har varit igång kommer den att vara het och kan orsaka brännskador. Håll avstånd till den heta motorn.

  • Kör endast motorn i välventilerade utrymmen. Avgaser innehåller koloxid, vilket är dödligt om det andas in.

  • Kontrollera ofta om gräsutkastarens komponenter och utkastarrännan är slitna eller skadade och byt vid behov ut dem mot äkta Toro-originaldelar.

  Säkerhet på sluttningar

  • Klipp alltid tvärgående över sluttningar, aldrig upp och ner. Var mycket försiktig när du svänger i sluttningar.

  • Klipp inte i väldigt branta sluttningar. Dåligt fotfäste kan göra att du halkar och faller.

  • Var försiktig när du klipper i närheten av stup, diken och flodbäddar.

  Starta motorn

  1. Håll knivstyrstången mot handtaget (A i Figur 13).

  2. Dra lätt i startsnörehandtaget tills du känner motstånd. Dra sedan kraftigt och låt det sakta gå tillbaka till styrningen på handtaget (B i Figur 13).

  2019_Manual_WPM_
  g230459

  Note: Kontakta en auktoriserad återförsäljare om maskinen fortfarande inte startar efter flera försök.

  Använda självdrivningen

  När du ska köra med drivning går du helt enkelt framåt eller bakåt med händerna på det övre handtaget och armbågarna längs sidorna. Maskinen håller automatiskt samma tempo som du (Figur 14).

  g038503

  Note: Om maskinen inte rullar framåt eller bakåt av sig själv efter användning av självdrivningsfunktionen ska du stanna, hålla händerna stilla och låta maskinen rulla några centimeter framåt så att drivhjulet kopplas ur. Du kan även försöka att sträcka in handen till metallhandtaget precis under det övre handtaget och skjuta maskinen några centimeter framåt. Lyft handtaget något om du har problem med att köra bakåt. Om maskinen fortfarande inte rullar bakåt med lätthet kan du behöva justera självdrivningsfunktionen, se Justera självdrivningen. Kontakta i annat fall en auktoriserad återförsäljare.

  Stänga av motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera att motorn stängs av inom tre sekunder efter det att knivstyrstången släpps.
 • Stäng av motorn genom att släppa knivstyrstången.

  Important: När du släpper knivstyrstången ska både motorn och kniven stanna inom tre sekunder. Om de inte stannar ordentligt slutar du genast att använda maskinen och kontaktar en auktoriserad återförsäljare.

  Återvinna klippet

  Din gräsklippare levereras färdig för att kunna återvinna gräs och lövklipp tillbaka ned i gräsmattan.

  Om gräsuppsamlaren är monterad på maskinen och snabbutlösarspaken är i uppsamlingsläget ska du flytta spaken till återvinningsläget. Se Använda uppsamlingspåsens snabbutlösarspak. Ta bort sidoutkastarriktaren om den är monterad på maskinen. Se Ta bort sidoutkastarriktaren.

  Samla upp klippet

  Använd gräsuppsamlaren när du vill samla upp gräs- och lövklipp från gräsmattan.

  Ta bort sidoutkastaren om den sitter på maskinen. Se Ta bort sidoutkastarriktaren. Om uppsamlingspåsens snabbutlösarspak är i återvinningsläget ska du flytta den till uppsamlingsläget. Se Använda uppsamlingspåsens snabbutlösarspak.

  Montera gräsuppsamlaren

  1. Höj och håll upp den bakre gräsriktaren (A i Figur 15).

  2. Montera gräsuppsamlaren och kontrollera att piggarna på uppsamlaren vilar i skårorna på handtaget (B i Figur 15).

  3. Sänk ned den bakre gräsriktaren igen.

   Install Bag 2019 ijc1fCGGLYfKS3gz6F2ETK
   g233434

  Ta bort gräsuppsamlaren

  Utför stegen i avsnittet Montera gräsuppsamlaren i omvänd ordning för att ta bort uppsamlaren.

  Använda uppsamlingspåsens snabbutlösarspak

  Med hjälp av snabbutlösningsfunktionen kan du antingen samla upp eller återvinna gräs- och lövklipp medan gräsuppsamlaren är monterad på maskinen.

  • Om du vill samla upp gräs- och lövklipp trycker du på knappen på uppsamlingspåsens snabbutlösarspak och för spaken framåt tills knappen på spaken hoppar upp (Figur 16).

   g234642
  • Om du vill återvinna eller fördela gräs- och lövklippet åt sidan trycker du på knappen på spaken och för spaken bakåt tills knappen på spaken hoppar upp.

   Important: För korrekt drift måste du stänga av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och sedan ta bort gräsklipp och skräp på utlösningsluckan och den omgivande öppningen (Figur 17) innan du flyttar snabbutlösarspaken från ett läge till ett annat.

   g234643

  Använda sidoutkastaren för klippet

  Använd sidoutkastaren när du klipper mycket högt gräs.

  Om gräsuppsamlaren är monterad på maskinen och snabbutlösarspaken är i uppsamlingsläget ska du flytta spaken till återvinningsläget. Se Använda uppsamlingspåsens snabbutlösarspak.

  Montera sidoutkastarriktaren

  Lossa och lyft upp sidoriktaren och montera sidoutkastaren (Figur 18).

  g235646

  Ta bort sidoutkastarriktaren

  Om du vill ta bort sidoutkastaren lyfter du upp sidoriktaren, tar bort sidoutkastaren och sänker ned sidoutkastarriktaren tills den spärras fast.

  Arbetstips

  Allmänna klipptips

  • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga omkring.

  • Undvik att låta kniven gå emot massiva objekt. Kör aldrig avsiktligt över ett föremål.

  • Om du kör på något föremål eller om klipparen börjar vibrera ska du omedelbart stänga av motorn, ta ur nyckeln (i förekommande fall), ta bort tändkabeln från tändstiftet och kontrollera om maskinen har skadats.

  • Montera en ny kniv när klippsäsongen börjar för att garanterat få bästa resultat.

  • Byt efter behov ut kniven mot en Toro-originalkniv.

  Klippa gräs

  • Klipp endast cirka en tredjedel av grässtrået åt gången. Klipp inte med en inställning som är lägre än 51 mm, såvida inte gräset är glest eller det är sent på hösten då gräset växer långsammare.

  • Om du klipper gräs som är mer än 15 cm högt kan det vara bra att först klippa med den högsta klipphöjdsinställningen och gå sakta, och sedan klippa en gång till med en lägre klipphöjd för att få bästa klippresultat. Om gräset är för högt kan klipparen täppas igen och det kan leda till motorstopp.

  • Vått gräs och våta löv har en tendens att klumpas ihop på marken, vilket kan leda till motorstopp eller till att klipparen täpps igen. Undvik att klippa under våta förhållanden.

  • Tänk på brandfaran vid mycket torra förhållanden, följ alla lokala brandvarningar och håll maskinen ren från torrt gräs och löv.

  • Byta klippriktning. Det underlättar fördelningen av det klippta gräset vilket ger en jämn gödning.

  • Försök med en eller flera av åtgärderna nedan om du inte är nöjd med klippresultatet:

   • Byt ut kniven eller låt slipa den.

   • Gå saktare när du klipper.

   • Höj gräsklipparens klipphöjdsinställning.

   • Klipp gräset oftare.

   • Överlappa klippsvepningarna istället för att klippa en hel svepning varje gång.

  Klippa löv

  • Efter avslutad klippning bör halva gräsmattan synas genom täcket av sönderskurna löv. Det kan vara nödvändigt att gå över löven mer än en gång.

  • Om lövtäcket på gräsmattan är högre än 13 cm klipper du först på en högre klipphöjd och sedan igen på önskad klipphöjd.

  • Sänk klipphastigheten om gräsklipparen inte skär löven tillräckligt fint.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  Allmän säkerhet

  • Stäng alltid av maskinen, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt den svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvaring.

  • Ta bort gräs och skräp från maskinen för att förebygga brand. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller ett kontrolljus, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  Säkerhet vid transport

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen.

  • Se till att maskinen inte kan rulla.

  Rengöra under maskinen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter varje användning
 • Rensa bort gräsklipp och smuts från maskinens undersida.
 • Rengöra under maskinen med tvättanslutningen

  För bästa resultat bör du rengöra maskinen så snart som möjligt när du har slutat att klippa.

  1. Flytta maskinen till ett plant, stenbelagt underlag.

  2. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarsätet.

  3. Sänk ned maskinen till den lägsta klipphöjdsinställningen. Se Justera klipphöjden.

  4. Skölj området under den bakre luckan där klippet går från maskinens undersida till gräsuppsamlaren.

   Note: Skölj området med snabbutlösarspaken (om så utrustad) både i läget fullt framåt och fullt bakåt.

  5. Anslut en trädgårdsslang, som är ansluten till en vattenkälla, till tvättanslutningen (Figur 19).

   g009501
  6. Vrid på vattnet.

  7. Starta motorn och låt den gå tills det inte längre kommer ut något gräsklipp från undersidan av maskinen.

  8. Stäng av motorn.

  9. Stäng av vattnet och koppla bort trädgårdsslangen från maskinen.

  10. Kör motorn i några minuter för att låta undersidan av maskinen torka så att den inte rostar.

  11. Stäng av motorn och låt den svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

  Rengöra under maskinen i lodrätt läge

  1. Ställ maskinen i lodrätt förvaringsläge. Se Ställa maskinen i förvar i lodrätt läge.

  2. Spola bort klippet från maskinens undersida.

  Fälla ned handtaget

  Varning

  Om du fäller upp eller ned handtaget på fel sätt kan detta skada kablar och leda till ett farligt driftstillstånd.

  • Skada inte kablarna när du fäller upp och ned handtaget.

  • Kontakta en auktoriserad återförsäljare om en kabel skadas.

  1. Håll i handtaget medan du kopplar ur handtagslåsen för att undvika att riskera klämma händerna.

  2. Koppla ur handtagslåsen så att du kan flytta det övre handtaget fritt.

  3. Fäll handtaget framåt, antingen till det lodrätta läget eller så långt framåt som möjligt. Se Figur 20.

   Important: Dra kablarna på utsidan av handtagslåsen när du fäller ihop handtaget.

   g186137
  4. Se Fälla upp handtaget för anvisningar om hur du fäller upp handtaget.

  Ställa maskinen i förvar i lodrätt läge

  Under klippsäsong eller lågsäsong kan du ställa maskinen i förvar i lodrätt läge så att den tar upp mindre plats.

  Fara

  Bränsle är mycket brandfarligt och explosivt. Brinnande eller exploderande bränsle kan ge dig och andra brännskador.

  • Om maskinen ställs i förvar i lodrätt läge med för mycket bränsle i bränsletanken kan bränslet läcka ut. Bränsle är mycket brandfarligt och explosivt. Brinnande eller exploderande bränsle kan ge dig och andra brännskador.

  • Maskinen ska bara ställas i förvar i lodrätt läge med en bränslenivå i tanken som inte överskrider rekommendationerna i den här bruksanvisningen.

  • Ställ inte maskinen i förvar i ett läge som överskrider lodrätt läge (90°), eftersom bränsletanken då kan läcka bränsle.

  • Transportera inte maskinen när den är i lodrätt förvaringsläge.

  • Starta inte maskinen när den är i lodrätt förvaringsläge.

  • Maskiner som inte har utvecklats för att förvaras i lodrätt läge medan de är fyllda med bensin och olja ska inte förvaras i det läget.

  Varning

  Om du fäller upp eller ned handtaget på fel sätt kan detta skada kablar och leda till ett farligt driftstillstånd.

  • Skada inte kablarna när du fäller upp och ned handtaget.

  • Kontakta en auktoriserad återförsäljare om en kabel skadas.

  1. Kontrollera att bränslevolymen i bränsletanken inte överskrider motortillverkarens rekommendation. Se motortillverkarens dekal på motorn (Figur 21).

   Note: Om det är för mycket bränsle i bränsletanken tappar du ut bränsle i en godkänd bränslebehållare tills nivån är den samma som eller lägre än motortillverkarens rekommenderade nivå.

   decal133-8198
  2. Kontrollera att maskinens klipphöjdsinställning är 92 mm eller lägre. Om den inte är det sänker du den. Se Justera klipphöjden.

  3. Koppla ur handtagslåsen (Figur 22).

   g186012
  4. Fäll handtaget så långt framåt som möjligt (Figur 22).

   Important: Dra kablarna på utsidan av handtagsreglagen när du fäller ihop handtaget.

  5. Koppla in handtagslåsen.

  6. Lyft den främre delen av maskinen i handtaget och flytta den till förvaringsutrymmet (Figur 23).

   g186013

  Underhåll

  Important: Mer information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera motoroljenivån och fyll på vid behov.
 • Kontrollera att motorn stängs av inom tre sekunder efter det att knivstyrstången släpps.
 • Efter varje användning
 • Rensa bort gräsklipp och smuts från maskinens undersida.
 • Var 25:e timme
 • Serva luftfiltret. Serva det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
 • Årligen
 • Byt ut luftfiltret. Byt ut det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
 • Byt oljan i motorn (om så önskas).
 • Byt ut kniven eller låt slipa den (oftare om kniven snabbt blir slö).
 • Rengör motorn genom att ta bort smuts och skräp från ovansidan och sidorna. Rengör den oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
 • Årligen eller före förvaring
 • Töm bränsletanken innan reparation enligt anvisningarna och innan årlig förvaring.
 • Säkerhet vid underhåll

  • Lossa tändkabeln från tändstiftet innan du utför underhåll.

  • Använd handskar och ögonskydd när du servar maskinen.

  • Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador. Använd handskar när du servar kniven. Reparera eller ändra inte kniven/knivarna.

  • Mixtra aldrig med säkerhetsbrytarna. Kontrollera regelbundet att de fungerar som de ska.

  • Bränslet kan läcka ut när man tippar maskinen. Bränslet är brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador. Kör motorn tills tanken är tom eller töm tanken på bensin med en handpump; sug aldrig ut med en hävert.

  • Använd endast Toros originalreservdelar och tillbehör för att se till att maskinen fungerar säkert och optimalt. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

  Underhållsförberedelser

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet (Figur 24).

   g189230
  3. Anslut tändkabeln till tändstiftet efter att du utfört underhåll.

   Important: Kör motorn som vanligt tills bränsletanken är tom innan du tippar maskinen för att byta olja eller kniv. Använd en handpump för att avlägsna bränslet om du måste tippa maskinen innan bränslet har tagit slut. Tippa alltid maskinen på sidan med oljestickan nedåt.

  Serva luftfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Serva luftfiltret. Serva det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
 • Årligen
 • Byt ut luftfiltret. Byt ut det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
  1. Öppna klämman överst på luftfilterkåpan (Figur 25).

   g189231
  2. Ta bort luftfiltret (Figur 25).

  3. Kontrollera luftfiltret.

   Note: Byt ut filtret mot ett nytt om det är mycket smutsigt. Annars kan du knacka filtret försiktigt mot en hård yta för att lossa på skräpet.

  4. Sätt tillbaka luftfiltret.

  5. Montera luftfilterkåpan med hjälp av klämman.

  Byta ut motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Byt oljan i motorn (om så önskas).
 • Det är inte ett krav att byta motorolja, men om du vill byta den ska du följa nedanstående anvisningar.

  Note: Kör motorn i några minuter före oljebytet för att värma oljan. Varm olja rinner lättare och för med sig mer föroreningar.

  Motoroljespecifikationer

  Motoroljevolym0,44 liter*
  OljeviskositetSAE 30 eller SAE 10W-30 (renande olja)
  API-klassificeringSJ eller högre

  *Det finns överskottsolja i vevhuset efter att du tömt ut oljan. Häll inte i fullt med olja i vevhuset. Fyll vevhuset med olja enligt anvisningarna i följande steg.

  1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

  2. Se Underhållsförberedelser.

  3. Lossa oljestickan genom att vrida locket moturs och dra stickan uppåt (Figur 26).

   2019_wSQy1951afn7DJvH7dobe7
   g187518
  4. Tippa maskinen på sidan (med luftfiltret uppåt) för att tömma ut den gamla oljan från påfyllningsröret (Figur 27).

   g027457
  5. När du har tömt ur oljan återställer du maskinen till arbetsläget.

  6. Fyll långsamt oljepåfyllningsröret med cirka tre fjärdedelar av den olja som ryms i motorn.

  7. Vänta i tre minuter tills oljan har lagt sig i motorn.

  8. Torka av oljestickan med en ren trasa.

  9. Sätt oljestickan i oljepåfyllningsröret och ta sedan ut den.

  10. Läs av oljenivån på oljestickan (Figur 26).

   • Om oljestickan visar att oljenivån är för låg fyller du försiktigt på lite olja i påfyllningsröret, väntar i tre minuter och upprepar steg 8 till 10 tills oljestickan visar korrekt nivå.

   • Om oljestickan visar att oljenivån är för hög tappar du ut överflödig olja tills oljestickan visar korrekt nivå.

   Important: Om oljenivån i motorn är för låg eller för hög kan motorn skadas när du kör den.

  11. Sätt tillbaka oljestickan i påfyllningsröret ordentligt.

  12. Lämna in oljan på godkänd återvinningsstation.

  Byta ut kniven

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Byt ut kniven eller låt slipa den (oftare om kniven snabbt blir slö).
 • Important: För att montera kniven korrekt behöver du en momentnyckel. Om du inte har någon momentnyckel eller inte vill utföra den här proceduren kontaktar du en auktoriserad återförsäljare.

  Kontrollera kniven varje gång bränslet tar slut. Byt omedelbart ut kniven om den är skadad eller sönder. Byt ut kniven eller låt slipa och balansera den om bladet är slött eller repigt.

  Varning

  Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador.

  Använd handskar då du handskas med kniven.

  1. Se Underhållsförberedelser.

  2. Lägg klipparen på sidan med luftfiltret uppåt.

  3. Håll kniven stilla med hjälp av en träkloss (Figur 28).

   g231389
  4. Ta bort kniven och spara alla monteringsdelar (Figur 28).

  5. Sätt fast den nya kniven och alla monteringsdelar (Figur 29).

   g231390

   Important: Låt knivens böjda del peka mot klipparkåpan.

  6. Använd en momentnyckel för att dra åt knivskruven till 82 Nm.

  Justera självdrivningen

  Endast för modeller med självdrivning

  Om du monterar en ny drivkabel eller om självdrivningen inte är korrekt inställd ska du justera den.

  1. Vrid justeringsmuttern moturs för att lossa kabeljusteringarna (Figur 30).

   g273506
  2. Justera kabelspänningen (Figur 30) genom att dra dem tillbaka eller föra dem framåt och sedan hålla dem i det läget.

   Note: Tryck kablarna mot motorn för att öka drivkraften och dra kablarna bort från motorn för att minska drivkraften.

  3. Vrid justeringsmuttern medurs för att dra åt kabeljusteringarna.

   Note: Dra åt muttern ordentligt med en hylsa eller skiftnyckel.

  Förvaring

  Förvara maskinen i ett svalt, rent och torrt utrymme.

  Säker förvaring

  Stäng alltid av maskinen, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt den svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvaring.

  Förbereda maskinen för förvaring

  1. När du ska fylla på bränsle för sista gången på året ska du tillsätta en stabiliserare (t.ex. Toro Premium Fuel Treatment) i bränslet.

  2. Kassera oanvänt bränsle på lämpligt sätt. Lämna in bränslespill till återvinning eller använd det i bilen.

   Note: Gammalt bränsle i bränsletanken är den vanligaste orsaken till att det är svårt att starta gräsklipparen. Lagra inte bränsle utan stabiliserare längre än 30 dagar och lagra inte bränsle med stabiliserare längre än 90 dagar.

  3. Kör maskinen tills motorn stängs av på grund av bränslestopp.

  4. Starta motorn igen och kör tills den stängs av. När du inte kan starta motorn längre är den tillräckligt torr.

  5. Koppla ur tändkabeln från tändstiftet och anslut kabeln till kabelhållaren (om så utrustad).

  6. Ta bort tändstiftet, tillsätt 30 ml motorolja genom tändstiftshålet och dra sakta i startsnöret flera gånger för att fördela oljan i cylindern. Detta förhindrar att cylindern rostar när maskinen inte används.

  7. Montera tändstiftet löst.

  8. Dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.

  Ta klipparen ur förvaring

  1. Kontrollera och dra åt alla fästelement.

  2. Ta bort tändstiftet och dra runt motorn hastigt genom att dra i startsnörets handtag för att blåsa bort överflödig olja från cylindern.

  3. Montera tändstiftet och dra åt det med en momentnyckel till 20 Nm.

  4. Utför tillämpligt underhåll. Se .

  5. Kontrollera motoroljenivån. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

  6. Fyll på färsk bensin i bränsletanken enligt Fylla på bränsletanken.

  7. Anslut tändkabeln till tändstiftet.