Innledning

Denne gressklipperen av skyvemodell med roterende kniver er beregnet for privat bruk. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener på private eiendommer. Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for mer informasjon, inkludert sikkerhetstips, opplæringsmateriale og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, eller du trenger service, originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Important: Du kan skanne QR-koden på serienummermerket (hvis det finnes) med en mobil enhet for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon

g306581

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som det er verdt å huske på.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Nettomoment: Motorens brutto- eller nettomoment ble beregnet i et laboratorium av motorprodusenten i overensstemmelse med Society of Automotive Engineers (SAE) J1940 eller J2723. Når den er konfigurert til å overholde sikkerhets-, utslipps- og driftskrav, vil det faktiske dreiemomentet for motorer for gressklipper i denne klassen være betydelig lavere. Se motorprodusentens informasjon som følger med maskinen.

Sikkerhetsanordninger på maskinen skal ikke tukles med eller deaktiveres, og riktig drift må sjekkes regelmessig. Ikke prøv å justere eller tukle med motorhastighetskontrollen, da dette kan utgjøre en usikker driftstilstand, som kan føre til personskader.

Sikkerhet

Denne maskinen er laget i henhold til EN ISO-standard 5395.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

 • Les, forstå og følg instruksjonene og advarslene i denne brukerhåndboken og på maskinen og utstyret før du starter motoren.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen. Hold deg unna alle utmatingsåpninger.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer som tiltenkt.

 • Hold tilskuere og barn borte fra arbeidsområdet. Ikke la barn bruke maskinen. Maskinen skal kun brukes av ansvarlige personer som har opplæring, er kjent med instruksjonene og er fysisk i stand til å bruke den.

 • Stopp maskinen, slå av motoren og vent til alle bevegelige deler har stanset før du utfører service, fylling, eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader må du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet (Graphic), som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decaloemmarkt
decal112-8760
decal125-5026
decal131-4514
decal133-8198
decal138-3278
decal137-9196

Montering

Important: Fjern og kast plasten som beskytter motoren og eventuelt annet plast- eller innpakningsmateriale på maskinen.

Folde ut håndtaket

Advarsel

Hvis man folder ut håndtaket på feil måte, kan dette føre til skade på ledningene, noe som igjen kan utgjøre en usikker driftstilstand.

 • Pass på at du ikke skader ledningen(e) når du folder sammen eller ut håndtaket.

 • Kontroller at ledningen(e) ledes på utsiden av håndtaket.

 • Hvis en ledning blir skadet, kontakter du et autorisert forhandlerverksted.

Important: Fjern og kast plasten som beskytter motoren og eventuelt annet plast- eller innpakningsmateriale på maskinen.

 1. Lås opp håndtaket (A i Figur 3).

 2. Flytt håndtaket bakover til driftsstillingen (B i Figur 3).

 3. Hold håndtaket mens du aktiverer håndtakslåsene for å unngå at du klemmer hendene.

 4. Hold inne håndtakslåsen til pinnen klikker på plass for å låse håndtaket i driftsstilling (C i Figur 3).

g232815

Montere tilbakespolingsstartersnoren i snorføreren

Important: Monter tilbakespolingsstartersnoren i snorføreren for å starte motoren sikkert og på en enkelt måte hver gang du bruker maskinen.

g230719

Fylle olje i motoren

Important: Hvis oljenivået i motoren er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

g222533

Montere gressposen

g241560

Oversikt over produktet

g311243
g027237
ModellVektLengdeBreddeHøyde
2176838 kg157 cm61 cm112 cm
    

Tilbehør/tilleggsutstyr

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med din autoriserte serviceforhandler eller autoriserte Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand må du bare bruke originale Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og bruken av disse kan føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Slå av maskinen, vent til alle bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjøle seg ned før du justerer, utfører service på, rengjør eller setter maskinen til oppbevaring.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Kontroller at alle vern og sikkerhetsanordninger, som avledere og/eller gressoppsamlere, er på plass og fungerer korrekt.

 • Undersøk alltid maskinen for å sikre at knivene og knivboltene er fri for skader og slitasje.

 • Undersøk området hvor du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan komme i veien for bruken av maskinen eller slynges ut av maskinen.

 • Kontakt med kniv i bevegelse vil føre til alvorlige skader. Ikke plasser fingrene under huset når du justerer klippehøyden.

Drivstoffsikkerhet

 • Drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

  • Når du fyller tanken, må drivstoffkannen og/eller maskinen være plassert direkte på bakken og ikke i et kjøretøy eller på en gjenstand, for å hindre at statisk elektrisitet antenner drivstoffet.

  • Fyll opp drivstofftanken utendørs på et åpent område når motoren er nedkjølt. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  • Ikke håndter drivstoff når du røyker eller er i nærheten av åpen ild eller gnister.

  • Ikke ta lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

  • Ikke prøv å starte motoren hvis du har sølt drivstoff. Unngå antenningskilder til all drivstoffdamp er forsvunnet.

  • Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde.

 • Drivstoff kan føre til skader eller dødsfall hvis det svelges. Hvis du utsettes for damp fra drivstoff over lengre tid, kan dette føre til alvorlig skade og sykdom.

  • Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.

  • Hold hendene og ansiktet unna dysen og drivstofftankåpningen.

  • Hold drivstoffet unna øyne og hud.

Fylle tanken

TypeBlyfri bensin
Minimum oktankvalitet87 (USA) eller 91 (forskningsoktan; utenfor USA)
EtanolIkke mer enn 10 % i volum
MetanolIngen
MTBE (metyltertiærbutyleter)Mindre enn 15 % i volum
OljeIkke tilsett olje i drivstoffet

Bruk kun rent, ferskt (mindre enn 30 dager gammelt) drivstoff fra en pålitelig kilde.

Important: For å redusere oppstartsproblemer kan drivstoffstabiliserings-/kondisjoneringsmiddel tilsettes i ferskt drivstoff, som anvist av produsenten for drivstoffstabiliserings-/kondisjoneringsmiddelet.

Se brukerhåndboken for motoren for mer informasjon.

Fyll drivstofftanken som vist i Figur 9.

g230458

Kontrollere motoroljenivået

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Sjekk motoroljenivået, og fyll på olje etter behov.
 • Important: Hvis oljenivået i veivhuset er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

  2019_JJX6PQo4BvyPJ7UJkrB9GE
  g231765

  Justere håndtakshøyden

  Du kan heve eller senke håndtaket til den av tre posisjoner som er mer komfortabel for deg (Figur 11).

  g311295
  1. Fjern begge boltene og knottene (Figur 11).

  2. Flytt håndtaket til ønsket høyde.

  3. Fest håndtaket med håndtaksknottene du fjernet tidligere.

  Justere klippehøyden

  Forsiktig

  Hvis motoren er varm, vil lyddemperen være varm og kan forårsake brannsår.

  Ikke berør den varme lyddemperen.

  Juster klippehøyden som ønsket. Still alle hjulene til samme klippehøyde (Figur 12).

  636_Adjust Cutting height
  g254131

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, og ikke bruk løstsittende klær eller fritthengende smykker.

  • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader. Før du forlater førersetet, må du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler står stille.

  • Når du slipper knivkontrollbøylen, skal motoren slå seg av og knivene stanse innen tre sekunder. Hvis de ikke stopper som de skal, skal du umiddelbart slutte å bruke maskinen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

  • Hold andre personer borte fra arbeidsområdet. Hold små barn borte fra arbeidsområdet og under oppsyn av en ansvarlig voksen som ikke kjører maskinen. Stopp maskinen hvis noen kommer inn på området.

  • Se alltid bakover og ned du før du flytter maskinen i revers.

  • Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt og egnede værforhold. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  • Vått gress eller løv kan føre til alvorlig personskade hvis du mister fotfestet og kommer i kontakt med kniven. Unngå klipping i våte forhold.

  • Vær spesielt forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller andre objekter som kan hindre sikten din.

  • Ikke la materiale kastes ut direkte mot noen. Unngå å la materiale kastes ut mot en vegg eller en hindring, da det kan sprette tilbake og treffe deg. Stopp kniven(e) når du krysser grusbelagte overflater.

  • Vær oppmerksom på hull, steiner eller andre skjulte objekter. Ujevnt terreng kan føre til at du mister balansen eller fotfeste.

  • Hvis maskinen treffer en gjenstand eller begynner å vibrere, slå av motoren øyeblikkelig, vent til alle deler i bevegelse har stoppet, og koble kabelen fra tennpluggen før du undersøker maskinen for skade. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

  • Før du forlater førersetet, må du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler står stille.

  • Hvis motoren har vært i drift, vil den være varm og kan forårsake alvorlige brannsår. Ikke berør den varme motoren.

  • Kjør motoren kun i godt ventilerte rom. Eksosen inneholder karbonmonoksid, som er dødelig ved innånding.

  • Kontroller gressoppsamlingskomponentene og utslippssjakten regelmessig, og skift dem ut med ekte Toro-deler når det er nødvendig.

  Sikkerhet i bakker

  • Klipp på tvers av bakker, aldri oppover og nedover. Vær ytterst forsiktig når du forandrer retning i skråninger.

  • Klipp ikke i overdrevent bratte skråninger. Dårlig fotfeste kan føre til at du glir og faller.

  • Vær forsiktig når du klipper gress i nærheten av kanter, grøfter eller voller.

  Starte motoren

  1. Hold knivkontrollbøylen mot håndtaket (A i Figur 13).

  2. Dra lett i tilbakespolingsstarter-håndtaket til du føler motstand. Dra deretter kraftig til, og la det gå langsomt tilbake til snorføreren på håndtaket (B i Figur 13).

  2019_Manual_WPM_
  g230459

  Note: Hvis maskinen ikke starter, ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted.

  Bruke selvdrift

  For å bruke selvdriften er det bare å spasere fremover med hendene plassert på det øvre håndtaket og albuene ved siden, og maskinen holder da automatisk samme fart som deg (Figur 14).

  g038503

  Note: Hvis maskinen ikke ruller uhindret fremover eller bakover etter du har brukt selvdrift, stopp, hold hendene på plass, og la maskinen rulle noen centimeter frem for å deaktivere hjuldriften. Du kan også prøve å gripe rett under det øvre håndtaket på metallhåndtaket og skyve gressklipperen frem noen centimeter. Hvis du har problemer med trekket i revers, løft håndtaket litt. Hvis maskinen fremdeles ikke ruller lett bakover, må du kanskje justere selvdriften. Se Justere selvdrift. Hvis ikke, kontakt et autorisert forhandlerverksted.

  Slå av motoren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller at motoren slås av innen tre sekunder etter at du slipper knivkontrollbøylen.
 • Frigjør knivkontrollbøylen for å slå av motoren.

  Important: Når du slipper knivkontrollbøylen skal både motoren og kniven stanse innen tre sekunder. Hvis de ikke stopper som de skal, skal du umiddelbart slutte å bruke maskinen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

  Resirkulere gress- og løvrester

  Maskinen leveres klar til å resirkulere gress- og løvrester tilbake i plenen.

  Hvis gressposen er på maskinen og spaken for automatisk oppsamling i er oppsamlingsposisjon, flytt spaken til resirkuleringsposisjon. Se Bruke spaken for automatisk oppsamling. Hvis gressposen er på maskinen, fjern den. Se Fjerne sideutslippssjakten.

  Samle opp gresset

  Bruk gressposen når du vil samle opp gress- og løvrester fra plenen.

  Hvis sideutslippssjakten er på maskinen, fjern den. Se Fjerne sideutslippssjakten. Hvis spaken for automatisk oppsamling er i resirkuleringsposisjon, flytt den til oppsamlingsposisjonen. Se Bruke spaken for automatisk oppsamling.

  Montere gressposen

  1. Løft og hold oppe den bakre avlederen (A av Figur 15).

  2. Monter gressposen og påse at pinnene på posen hviler i hakkene på håndtaket (B av Figur 15).

  3. Senk den bakre gressavlederen.

   Install Bag 2019 ijc1fCGGLYfKS3gz6F2ETK
   g233434

  Fjerne gressposen

  For å fjerne posen utfører du trinnene i Montere gressposen i motsatt rekkefølge.

  Bruke spaken for automatisk oppsamling

  Den automatiske oppsamlingsfunksjonen gjør det mulig å samle opp eller resirkulere gress- og løvrester når gressposen er festet til maskinen.

  • For å samle opp gress- og løvrester trykker du på knappen på spaken for automatisk oppsamling og flytter spaken fremover til knappen på spaken spretter opp (Figur 16).

   g234642
  • For å resirkulere eller slippe gress- og løvrester ut på siden trykker du på knappen på spaken og flytter spaken bakover til knappen på spaken spretter opp.

   Important: For korrekt drift, slå av motoren, vent til alle bevegelige deler har stoppet, og fjern så gressrester og andre rester fra dekselet og åpningen for automatisk oppsamling (Figur 17) før du flytter spaken for automatisk oppsamling fra én posisjon til en annen.

   g234643

  Sideutslipp av gress- og løvrester

  Bruk sideutløp når du klipper meget høyt gress.

  Hvis gressposen er på maskinen og spaken for automatisk oppsamling i er oppsamlingsposisjon, flytt spaken til resirkuleringsposisjon. Se Bruke spaken for automatisk oppsamling.

  Montere sideutslippsjakten

  Lås opp og løft sideutslippsavlederen og monter sideutslippssjakten (Figur 18).

  g235646

  Fjerne sideutslippssjakten

  For å fjerne sideutslippssjakten, løft opp sideutslippsavlederen og fjern sideutslippssjakten, og senk sideutslippsavlederen til den låses på plass.

  Brukstips

  Generelle klippetips

  • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

  • La ikke kniven treffe harde gjenstander. Klipp aldri over en gjenstand med overlegg.

  • Hvis maskinen treffer en gjenstand eller begynner å vibrere, slå av motoren øyeblikkelig, ta ut nøkkelen (hvis den kommer med nøkkel), koble kabelen fra tennpluggen og undersøk maskinen for skade.

  • For best mulig resultat kan du montere en ny kniv før klippesesongen begynner.

  • Skift ut kniven med en original Toro-kniv når det er nødvendig.

  Klippe gress

  • Klipp kun av ca. en tredjedel av gresstrået av gangen. Ikke klipp lavere enn innstillingen på 51 mm med mindre gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere.

  • Når du klipper gress som er mer enn 15 cm høyt, klipp først på den høyeste klippehøydeinnstillingen og ved lavere hastighet, og klipp så en gang til på en lavere innstilling for å oppnå best mulig utseende på gressplenen. Hvis gresset er for langt, kan maskinen bli tettet og motoren stanse.

  • Vått gress og løv har en tendens til å klumpe seg på bakken og kan føre til at maskinen tilstoppes eller at motoren stanser. Unngå klipping i våte forhold.

  • Vær oppmerksom på brannfare ved svært tørre forhold, følg alle lokale brannvarsler og hold maskinen fri for tørt gress og løvrester.

  • Veksle klipperetningen. På denne måten spres gress- og løvrestene jevnere på plenen.

  • Hvis den ferdig klipte gressplenen ikke ser bra ut, kan du prøve én gang til og gjøre følgende:

   • Skift ut kniven eller bryn den.

   • Gå saktere mens du klipper.

   • Hev klippehøydeinnstillingen på maskinen.

   • Klipp gresset oftere.

   • Overlapp skårganger i stedet for å klippe en hel skårgang hver gang.

  Klippe løv

  • Når du har klippet plenen, kontroller at halvparten av gresset vises gjennom lavet med klippet løv. Det kan være nødvendig å gå over løvet mer enn én gang.

  • Hvis det er mer enn 13 cm med løv på plenen, bruk en høyere klippehøyde og deretter i ønsket klippehøyde.

  • Reduser klippehastigheten hvis maskinen ikke klipper løvene fint nok.

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  Generell sikkerhet

  • Slå av maskinen, vent til alle bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjøle seg ned før du justerer, utfører service på, rengjør eller setter maskinen til oppbevaring.

  • Fjern gress og rusk fra maskinen for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Sikkerhet under transport

  • Vær forsiktig når du laster maskinen av eller på en lastebil eller tilhenger.

  • Fest maskinen slik at den ikke ruller.

  Rengjøre maskinens underside

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter hver bruk
 • Fjern gressrester og smuss fra undersiden av maskinen.
 • Rengjøre under maskinhuset ved hjelp av vanninntaksporten

  For best mulig resultat, rengjør maskinen med en gang etter at du er ferdig med klippe gresset.

  1. Flytt maskinen til en jevn, belagt overflate.

  2. Før du forlater førersetet, må du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Senk maskinen til laveste klippehøydeinnstilling. Se Justere klippehøyden.

  4. Vask området under den bakre luken, der det klippede gresset går fra undersiden av maskinen til gressposen.

   Note: Vask ut området med den automatiske oppsamlingen (hvis utstyrt med), posisjonene både helt fremme og helt bak.

  5. Fest en hageslange som er koblet til en vannkran, til vanninntaksporten (Figur 19).

   g009501
  6. Slå på vannet.

  7. Start motoren og kjør den til det ikke kommer ut mer klipperester fra maskinens underside.

  8. Slå av motoren.

  9. Skru av vannet, og koble hageslangen fra maskinen.

  10. Start motoren og la den gå i et par minutter for å tørke maskinens underside for å forhindre rustdannelse.

  11. Slå av motoren, og vent til den er nedkjølt, før maskinen settes på et lukket sted.

  Rengjøre under maskinen i vertikal oppbevaringsstilling

  1. Plasser håndtaket i vertikal stilling. Se Oppbevare maskinen i vertikal oppbevaringsstilling.

  2. Vask bort gressrestene fra undersiden av maskinen.

  Folde sammen håndtaket

  Advarsel

  Hvis man folder sammen eller ut håndtaket på feil måte, kan dette føre til skade på ledningene, noe som igjen kan utgjøre en usikker driftstilstand.

  • Pass på at du ikke skader ledningene når du folder sammen eller ut håndtaket.

  • Hvis en ledning blir skadet kontakter du et autorisert forhandlerverksted.

  1. Hold håndtaket mens du deaktiverer håndtakslåsene for å unngå at du klemmer hendene.

  2. Løsne håndtakslåsene til du kan flytte det øvre håndtaket fritt.

  3. Fold håndtaket fram til enten vertikal stilling eller til helt fremste stilling som vist i Figur 20.

   Important: Før ledningene på utsiden av håndtakslåsene når du folder sammen håndtaket.

   g186137
  4. Fold ut håndtaket. Se Folde ut håndtaket.

  Oppbevare maskinen i vertikal oppbevaringsstilling

  Du kan oppbevare maskinen i vertikal stilling i eller utenom klippesesongen for å bruke minst mulig oppbevaringsplass.

  Fare

  Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader.

  • Hvis maskinen oppbevares i vertikal stilling når det er for mye drivstoff i drivstofftanken, kan det lekke ut drivstoff fra tanken. Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader.

  • Maskinen skal kun oppbevares i vertikal stilling når bensinnivået i drivstofftanken ikke er høyere enn det som er anbefalt i denne brukerhåndboken.

  • Ikke oppbevar maskinen i en stilling med større vinkel enn 90° (vertikal stilling), da dette kan medføre at det lekker drivstoff fra drivstofftanken.

  • Ikke transporter maskinen i vertikal oppbevaringsstilling.

  • Ikke forsøk å starte maskinen mens den er i vertikal oppbevaringsstilling.

  • Ikke forsøk å oppbevare en maskin med drivstoff og olje i vertikal oppbevaringsstilling, hvis den ikke er beregnet på dette.

  Advarsel

  Hvis man folder sammen eller ut håndtaket på feil måte, kan dette føre til skade på ledningene, noe som igjen kan utgjøre en usikker driftstilstand.

  • Pass på at du ikke skader ledningene når du folder sammen eller ut håndtaket.

  • Hvis en ledning blir skadet kontakter du et autorisert forhandlerverksted.

  1. Påse at drivstoffnivået i drivstofftanken ikke er høyere enn det som er anbefalt av motorprodusenten. Se motorprodusentens merke på motoren (Figur 21).

   Note: Hvis drivstoffnivået i drivstofftanken er for høyt, kan du tappe drivstoff fra drivstofftanken til en godkjent drivstoffbeholder til nivået er likt eller lavere enn det som anbefales av motorprodusenten.

   decal133-8198
  2. Påse at klippehøydeinnstillingen på maskinen er 92 mm eller lavere. Hvis den ikke er det, må den senkes. Se Justere klippehøyden.

  3. Deaktiver håndtakslåsene (Figur 22).

   g186012
  4. Fold håndtaket helt fram (Figur 22).

   Important: Før ledningene på utsiden av håndtaksknottene når du folder sammen håndtaket.

  5. Aktiver håndtakslåsene.

  6. Hev den fremre delen av maskinen ved hjelp av håndtaket, og flytt den til en oppbevaringsplass (Figur 23).

   g186013

  Vedlikehold

  Important: Hvis du vil ha mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer, ser du i eierhåndboken for motoren.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Sjekk motoroljenivået, og fyll på olje etter behov.
 • Kontroller at motoren slås av innen tre sekunder etter at du slipper knivkontrollbøylen.
 • Etter hver bruk
 • Fjern gressrester og smuss fra undersiden av maskinen.
 • Hver 25. driftstime
 • Vedlikehold luftfilteret. Vedlikehold det oftere hvis gressklipperen brukes i støvete omgivelser.
 • Årlig
 • Skift ut luftfilteret. Skift det ut oftere hvis gressklipperen brukes i støvete omgivelser.
 • Skift motoroljen (om ønskelig).
 • Skift ut kniven eller bryn den (oftere hvis eggen raskt blir sløv).
 • Rengjør luftfilteret ved å gjerne smuss toppen og sidene. Rengjør det oftere under støvete driftsforhold.
 • Årlig eller før lagring
 • Tøm drivstofftanken før reparasjon som oppgitt og før årlig lagring.
 • Sikkerhet ved vedlikehold

  • Koble fra tennpluggledningen fra tennpluggen før du utfører vedlikeholdsprosedyrer.

  • Bruk hansker og vernebriller når du vedlikeholder maskinen.

  • Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader. Bruk hansker når du utfører service på kniven. Kniven(e) skal ikke repareres eller modifiseres.

  • Du må aldri fingre med sikkerhetsenhetene. Kontroller regelmessig at de virker tilfredsstillende.

  • Når du vender maskinen på siden kan drivstoffet lekke ut. Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt, og kan føre til personskader. Kjør motoren tom eller fjern bensinen med en håndpumpe, sug den aldri opp med hevert.

  • For å oppnå optimal ytelse for maskinen skal det kun brukes ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og bruken av disse kan føre til at garantien blir ugyldig.

  Gjøre klar til vedlikehold

  1. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  2. Koble tennpluggledningen fra tennpluggen (Figur 24).

   g189230
  3. Når du har utført vedlikeholdsprosedyrer, koble tennpluggledningen til tennpluggen.

   Important: Før du vender maskinen på siden for å skifte olje eller kniv, la drivstofftanken kjøre tom gjennom normal bruk. Hvis du må vende maskinen på siden før den har gått tom for drivstoff, bruk en hånddrevet drivstoffpumpe til å tømme drivstoffet. Vend alltid maskinen over på siden med peilestaven ned.

  Vedlikeholde luftfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Vedlikehold luftfilteret. Vedlikehold det oftere hvis gressklipperen brukes i støvete omgivelser.
 • Årlig
 • Skift ut luftfilteret. Skift det ut oftere hvis gressklipperen brukes i støvete omgivelser.
  1. Løsne klipsen øverst på luftfilterdekselet (Figur 25).

   g189231
  2. Fjern luftfilteret (Figur 25).

  3. Kontroller luftfilteret.

   Note: Bytt ut filteret hvis det er svært skittent. Ellers banker du filteret lett på en hard overflate for å løsne rusk.

  4. Monter luftfilteret.

  5. Bruk klipsen til å sette på luftfilterdekslet.

  Skifte motorolje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Skift motoroljen (om ønskelig).
 • Det er ikke nødvendig å skifte motoroljen, men hvis du vil skifte olje, bruk følgende prosedyre.

  Note: La motoren gå i noen minutter for å varme opp oljen før du skifter den. Varm olje flyter bedre og bærer med seg flere urenheter.

  Spesifikasjoner for motorolje

  Motoroljekapasitet0,44 l*
  OljeviskositetSAE 30 eller SAE 10W-30 rensende olje
  API-serviceklassifikasjonSJ eller høyere

  *Det er restolje i veivhuset etter at du har tappet oljen. Ikke hell hele oljekapasiteten i veivhuset. Fyll veivhuset med olje som anvist i følgende trinn.

  1. Flytt maskinen til en jevn flate.

  2. Se Gjøre klar til vedlikehold.

  3. Fjern peilestaven ved å vri lokket mot venstre og trekke den ut (Figur 26).

   2019_wSQy1951afn7DJvH7dobe7
   g187518
  4. Vend gressklipperen over på siden (slik at luftfilteret vender opp) for å tømme den brukte oljen fra oljefyllingsrøret (Figur 27).

   g027457
  5. Etter at den brukte oljen er tappet ut, sett maskinen tilbake i driftsstilling.

  6. Hell forsiktig olje i oljepåfyllingsrøret til motoren er ¾ full.

  7. Vent i tre minutter til oljen stabiliseres i motoren.

  8. Tørk av peilestaven med en ren fille.

  9. Før peilestaven helt inn i oljepåfyllingsrøret, og trekk den så ut igjen.

  10. Les av oljenivået på peilestaven (Figur 26).

   • Hvis oljenivået er for lavt, fyll forsiktig på litt olje i oljepåfyllingsrøret, vent i tre minutter, og gjenta så trinn 8 til og med 10, til oljenivået på peilestaven er på riktig nivå.

   • Hvis oljenivået på peilestaven er for høyt, må du tappe av olje helt til oljenivået på peilestaven er på riktig nivå.

   Important: Hvis oljenivået i motoren er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

  11. Sett peilestaven godt inn i oljepåfyllingsrøret.

  12. Resirkuler den brukte oljen på korrekt måte.

  Skift ut kniven

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Skift ut kniven eller bryn den (oftere hvis eggen raskt blir sløv).
 • Important: Du trenger en momentnøkkel for å montere kniven korrekt. Hvis du ikke har en momentnøkkel, eller ikke føler deg kompetent til å utføre prosedyren, kontakt en autorisert serviceforhandler.

  Kontroller kniven hver gang gressklipperen går tom for drivstoff. Hvis kniven er skadet eller sprukket, må den skiftes ut omgående. Hvis kniveggen er sløv eller har hakk, skal den brynes og balanseres eller skiftes ut.

  Advarsel

  Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader.

  Bruk hansker når du utfører service på kniven.

  1. Se Gjøre klar til vedlikehold.

  2. Vend maskinen over på siden med luftfilteret opp.

  3. Bruk en treblokk til å holde kniven fast (Figur 28).

   g231389
  4. Fjern kniven, behold alle monteringsdeler (Figur 28).

  5. Monter den nye kniven og alle monteringsdeler (Figur 29).

   g231390

   Important: Plasser knivens bueformede ender slik at de peker mot maskinhuset.

  6. Stram knivbolten med en momentnøkkel til 82 N·m.

  Justere selvdrift

  Kun for modeller med selvdrift

  Når du monterer en ny selvdriftskabel eller hvis selvdriftsdrevet er feiljustert, juster selvdriften.

  1. Skru justeringsmutteren mot klokken for å løsne kabeljusteringen (Figur 30).

   g273506
  2. Juster strammingen på kablene (Figur 30) ved å trekke dem tilbake eller skyve dem forover, og holde den stillingen.

   Note: Skyv kablene mot motoren for å øke friksjonen, og trekk kablene bort fra motoren for senke friksjonen.

  3. Skru justeringsmutteren med klokken for å stramme kabeljusteringen.

   Note: Stram mutteren med en pipenøkkel eller skrunøkkel.

  Lagring

  Maskinen må oppbevares på et kjølig, rent og tørt sted.

  Sikkerhet ved oppbevaring

  Slå av maskinen, vent til alle bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjøle seg ned før du justerer, utfører service på, rengjør eller setter maskinen til oppbevaring.

  Gjøre maskinen klar til oppbevaring

  1. Når du for siste gang for sesongen heller på mer drivstoff, tilsett stabiliseringsmiddel (for eksempel Toro Premium Fuel Treatment) i drivstoffet som angitt på etiketten.

  2. Drivstoff kasseres i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler i samsvar med lokale forskrifter, eller bruk drivstoffet i bilen din.

   Note: Gammelt drivstoff i drivstofftanken er den viktigste årsaken til at det kan være vanskelig å starte. Ikke lagre drivstoff uten drivstoffstabilisator i mer enn 30 dager, og ikke lagre stabilisert drivstoff i mer enn 90 dager.

  3. Kjør maskinen til den går tom for drivstoff.

  4. Start motoren igjen, og kjør den til den stopper. Når du ikke lenger kan starte motoren, er den tilstrekkelig tom for drivstoff.

  5. Frakoble ledningen fra tennpluggen og koble den til oppbevaringsspolen (hvis utstyrt med).

  6. Ta ut tennpluggen, hell 30 ml motorolje gjennom tennplugghullet, og dra sakte i startsnoren flere ganger for å fordele oljen gjennom sylinderen, for å hindre korrosjon i sylinderen mellom sesongene.

  7. Monter tennpluggen løst.

  8. Stram alle løse skruer, bolter og muttere.

  Ta maskinen frem fra oppbevaring

  1. Kontroller og stram alle fester.

  2. Fjern tennpluggen og roter motoren hurtig ved å trekke i tilbakespolingshåndtaket for å blåse ut overflødig olje fra sylinderen.

  3. Monter tennpluggen, og trekk den til med et moment på 20 N·m.

  4. Utfør de vedlikeholdsprosedyrene. Se .

  5. Kontroller motoroljenivået. Se Kontrollere motoroljenivået.

  6. Fyll drivstofftanken med ferskt drivstoff. Se Fylle tanken.

  7. Koble ledningen til tennpluggen.