Innledning

Denne hekktrimmeren er beregnet på privat bruk for å vedlikeholde busker og hekker. Den er utformet for bruk med litiumionbatteripakke av modell 81825, 81850, 81860 eller 81875. Hvis du bruker disse produktene til andre formål enn de er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Modell 51855T inkluderer ikke et batteri eller en lader.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for mer informasjon, inkludert sikkerhetstips, opplæringsmateriale og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Important: Skann QR-koden på serienummerskiltet med en mobil enhet for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.

g308284
Graphic

Hvis du trenger hjelp, kan du se www.Toro.com/support for instruksjonsvideoer eller kontakte et autorisert forhandlerverksted før du returnerer dette produktet.

Sikkerhet

Advarsel

Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet.

Manglende overholdelse av alle instruksjoner oppført nedenfor kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for fremtidig referanse.

Begrepet «elektroverktøy» i advarslene henviser til ditt nettdrevne (med ledning) elektroverktøy eller batteridrevne (trådløse) elektroverktøy.

VIKTIGE SIKKERHETS-

INSTRUKSJONER

I. Sikkerhet for arbeidsområdet

 1. Hold arbeidsområdet rent og godt belyst.Rotete eller mørke områder øker risikoen for ulykker.

 2. Ikke bruk elektroverktøy i eksplosive atmosfærer, for eksempel i nærheten av brennbare væsker, gasser eller støv. Elektroverktøy skaper gnister, som kan antenne støv eller damp.

 3. Hold barn og tilskuere på avstand ved bruk av elektroverktøy.Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen.

II. Sikkerhet for elektrisk system

 1. Plugger for elektroverktøy må samsvare med uttaket. Du må aldri modifisere pluggen på noen måte. Ikke bruk adapterplugger med jordede elektroverktøy.Umodifiserte plugger og samsvarende uttak reduserer risikoen for elektrisk støt.

 2. Unngå kroppskontakt med jordede overflater, for eksempel rør, radiatorer, stekeovner og kjøleskap.Det er en økt risiko for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet.

 3. Ikke utsett elektroverktøyet for regn eller våte forhold.Vann som trenger inn i et elektroverktøy, øker risikoen for elektrisk støt.

 4. Ikke bruk kabelen på feil måte. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller koble fra elektroverktøyet. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler.Skadede eller viklede ledninger øker risikoen for elektrisk støt.

 5. Når du bruker et elektroverktøy utendørs, må du bruke en skjøteledning som er egnet for utendørsbruk.En ledning som er egnet for utendørsbruk, reduserer risikoen for elektrisk støt.

 6. Hvis du ikke kan unngå å bruke et elektroverktøy på et fuktig sted, må du bruke en tilførsel beskyttet med en startstrømsenhet (RCD).En RCD reduserer risikoen for elektrisk støt.

III. Personlig sikkerhet

 1. Vær oppmerksom, følg med på hva du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektroverktøy. Ikke bruk et elektroverktøy når du er trett eller påvirket av rusmidler, alkohol eller medisiner.Et uoppmerksomt øyeblikk ved bruk av elektroverktøy kan føre til alvorlige personskader.

 2. Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.Verneutstyr, for eksempel støvmaske, sklisikre vernesko, vernehjelm eller hørselvern, som brukes i passende forhold, reduserer muligheten for personskader.

 3. Unngå utilsiktet start. Påse at bryteren er i Av-stillingen før du kobler til en strømkilde og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet.Hvis du bærer elektroverktøy med fingeren på bryteren eller aktiverer elektroverktøy som har bryteren på, inviterer du til ulykker.

 4. Fjern eventuelle justeringsnøkler eller skrunøkler før du slår på elektroverktøyetEn skrunøkkel eller en nøkkel som fremdeles er festet til en roterende del av elektroverktøyet, kan føre til personskader.

 5. Ikke strekk deg for langt. Hold riktig fotfeste og balanse til enhver tid.Dette gjør at du har bedre kontroll over elektroverktøyet i uforutsette situasjoner.

 6. Ha på egnet tøy. Ikke bruk løse plagg eller smykker. Hold håret og klærne unna bevegelige deler.Løse klær, smykker eller langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.

 7. Hvis det finnes enheter for tilkobling av støvutsugings- og oppsamlingsfasiliteter, påse at disse er tilkoblet og korrekt brukt.Bruk av støvsamler kan redusere støvrelaterte farer.

 8. Pass på at hyppig bruk av verktøyet ikke gjør at du blir uforsiktig og ignorerer prinsippene for trygg verktøybruk.Én uforsiktig handling kan forårsake alvorlig personskade i løpet av brøkdelen av et sekund.

IV. Bruk og pleie av elektroverktøy

 1. Ikke bruk makt på elektroverktøyet. Bruk korrekt elektroverktøy for bruksområdet ditt.Korrekt elektroverktøy vil gjøre jobben bedre og sikrere ved hastigheten som det ble konstruert for.

 2. Ikke bruk elektroverktøyet hvis bryteren ikke slår det på og av.Alle elektroverktøy som ikke kan styres med bryteren, er farlige og må repareres.

 3. Koble pluggen fra strømkilden og/eller fjern batteripakken (hvis den kan tas ut) fra elektroverktøyet før du foretar justeringer på, bytter tilbehør på eller oppbevarer elektroverktøy.Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for å starte elektroverktøyet ved et uhell.

 4. Oppbevar elektroverktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn, og ikke la personer som ikke vet hvordan man bruker elektroverktøyet eller som ikke har lest disse instruksjonene, bruke elektroverktøyet.Elektroverktøy er farlige når de brukes av uopplærte brukere.

 5. Vedlikeholde elektroverktøy og tilbehør. Kontroller om det er feiljustering eller opphenging av bevegelige deler, ødelagte deler eller andre forhold som kan påvirke driften av elektroverktøyet. Hvis elektroverktøyet er skadet, må det repareres før bruk.Mange ulykker skyldes dårlig vedlikeholdte elektroverktøy.

 6. Hold klippeverktøy skarpe og rene.Forsvarlig vedlikeholdte klippeverktøy med skarpe knivegger har mindre sannsynlighet for å henge seg opp og er enklere å kontrollere.

 7. Bruk elektroverktøyet, tilbehøret, verktøydelene osv. i samsvar med disse instruksjonene, og ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.Bruk av elektroverktøyet for annet enn det er tiltenkt for, kan resultere i en farlig situasjon.

 8. Hold håndtak og gripeoverflater tørre, rene og frie for olje og fett.Glatte håndtak og gripeoverflater gir utrygg håndtering og dårlig kontroll over verktøyet i uventede situasjoner.

V. Bruk og pleie av batteri

 1. Lad kun med laderen spesifisert av produsenten.En lader som er egnet for én type batteripakke, kan medføre en risiko for brann hvis den brukes med en annen batteripakke.

 2. Bruk elektroverktøy kun med spesielt angitte batteripakker.Bruk av andre batteripakker kan medføre en risiko for personskade og brann.

 3. Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra andre metallgjenstander, for eksempel binders, mynter, nøkler, spiker, skruer eller andre små metallgjenstander som kan danne en forbindelse fra én klemme til en annen.Hvis batteriklemmene kortsluttes, kan det forårsake brannsår eller brann.

 4. Hvis batteriet utsettes for hardhendt bruk, kan væske sprute fra batteriet. Unngå kontakt med væsken. Hvis kontakt skjer ved et uhell, skyll med vann. Hvis du får væske i øynene, må du også søke legehjelp.Væske som sprutes fra batteriet, kan forårsake irritasjon eller brannskader.

 5. Ikke bruk en batteripakke eller et verktøy som er skadet eller modifisert.Skadede eller modifiserte batterier kan ha uventet adferd, som fører til brann, eksplosjon eller risiko for personskade.

 6. Ikke utsett en batteripakke eller et verktøy for brann eller overdrevne temperaturer.Eksponering for brann eller temperaturer over 130 °C kan føre til eksplosjon.

 7. Følg alle instruksjoner for lading, og ikke lad eller oppbevar batteripakken eller verktøyet ved andre temperaturer enn de som er angitt i instruksjonene.Feil lading eller temperaturer utenfor det angitte området kan skade batteriet og øke risikoen for brann.

VI. Service

 1. Få en kvalifisert person til å utføre service på elektroverktøyet ditt med kun identiske erstatningsdeler.Dette sikrer at sikkerheten til elektroverktøyet opprettholdes.

 2. Utfør aldri service på skadede batteripakker.Service av batteripakker skal kun utføres av produsenten eller autoriserte forhandlerverksted.

VII. Sikkerhetsadvarsler for hekktrimmer

 1. Hold alle kroppsdeler borte fra kniven. Ikke fjern det klippede materialet eller hold materialet som skal klippes, når knivene er i bevegelse.Knivene fortsetter å bevege seg etter at bryteren slås av. Et uoppmerksomt øyeblikk ved bruk av hekktrimmeren kan føre til alvorlige personskader.

 2. Bær hekktrimmeren i håndtaket med kniven beskyttet. Pass på at du ikke kommer borti strømbrytere.Når du bærer hekktrimmeren på riktig måte, reduserer du risikoen for utilsiktet start og personskade fra knivene.

 3. Når du skal transportere eller oppbevare hekktrimmeren, må du alltid sette på knivdekselet.Forsvarlig håndtering av hekktrimmeren reduserer risikoen for personskade fra knivene.

 4. Når du fjerner fastkjørt materiale eller vedlikeholder enheten, må du påse at alle strømbrytere er slått av og at batteripakken er fjernet eller frakoblet.Uventet igangsetting av hekktrimmeren under fjerning av fastkjørt materiale eller service kan føre til alvorlig personskade.

 5. Hekktrimmeren må kun holdes med de isolerte håndtakene, fordi kniven kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller egen ledning.Kniver som kommer i kontakt med en strømførende ledning, kan gjøre eksponerte metalldeler på hekktrimmeren strømførende og potensielt gi deg elektrisk støt.

 6. Hold alle strømledninger og kabler borte fra klippeområdet.Strømledninger eller kabler kan være skjult i hekker eller busker, og kan kuttes av kniven utilsiktet.

 7. Ikke bruk hekktrimmeren i dårlige værforhold, spesielt hvis det er fare for lyn.Dette reduserer risikoen for å bli truffet av lynet.

TA VARE PÅ DISSE

INSTRUKSJONENE

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for operatøren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal139-5253

Oversikt over produktet

g308470
Modell51855T
Klippelengde610 mm(24 tommer)
MerkespenningMaks. 60 V DC, 54 VDC nominell bruk
Hastighet uten lastMaks. 3200 spm ved 60 VDC
Klippebredde19 mm
Ladertype81802
Batteritype81825

Passende temperaturområder

Lad/oppbevar batteripakken ved5 °C til 40 °C*
Bruk batteripakken ved-30 °C til 49 °C*
Bruk maskinen ved0 °C til 49 °C

*Ladetiden øker hvis du ikke lader batteriet innenfor dette området.

Oppbevar maskinen, batteripakken og batteriladeren i et lukket rent og tørt område.

Bruk

Starte hekktrimmeren

 1. Fjern det beskyttende dekselet fra knivene (Figur 3).

  Advarsel

  Hekktrimmerknivene kan forårsake kutt eller amputasjon.

  Vær forsiktig når du håndterer hekktrimmeren med det beskyttende dekselet fjernet.

  g308414
 2. Påse at ventilene på hekktrimmeren er frie for støv og rusk.

 3. Innrett kammeret på batteripakken med koblingsarmen i håndtakshuset, ta tak i håndtaket og skyv batteripakken inn i håndtaket til låsen låses på plass (Figur 4).

  g308413
 4. Plasser én hånd på utløserhåndtaket. Plasser den andre hånden på ekstrahåndtaket (Figur 4).

 5. Trykk på låsebryteren og klem deretter på utløserbryteren mens du aktiverer ekstrahåndtaksbryteren for å slå på hekktrimmeren (Figur 4).

  Trimmeren forblir på så lenge ekstrahåndtaksbryteren er aktivert og utløseren klemmes. Låsebryteren kan frigjøres når hekktrimmeren er i gang (Figur 4).

Rotere hekktrimmerhåndtaket

 1. Trykk på og hold inne rotasjonslåseknappen (A av Figur 5).

 2. Vri håndtaket 90° til høyre eller venstre avhengig av ønsket klipperetning, og slipp deretter rotasjonslåseknappen for å låse håndtaket i ønsket stilling (B av Figur 5).

g308389

Slå av hekktrimmeren

For å slå av hekktrimmeren, slipper du utløseren eller ekstrahåndtaksbryteren, eller begge (Figur 4). La det gå minst fem sekunder før kniven slutter å bevege seg.

Fjern batteripakken når du ikke bruker trimmeren eller transporterer trimmeren til eller fra arbeidsområdet.

Fjerne batteripakken

Trykk på batterilåsen på verktøyet for å frigjøre batteripakken, og skyv batteripakken ut av verktøyet (Figur 6).

g308388

Brukstips

 • Bruk elektroverktøyet for klipping i begge retninger i en sakte, sveipende bevegelse fra side til side.

 • Når du trimmer ny vekst, bruk en bred sveipende bevegelse slik at stilkene mates direkte til kniven.

 • Bruk en manuell håndsag eller greinsag til å trimme stilker som er for store.

 • Dersom det ønskes, kan du bruke en tråd til å klippe hekken jevn. Bestem hvor høy du vil at hekken skal være. Strekk et stykke tråd langs hekken ved ønsket høyde. Trim hekken like over trådens veiledningslinje.

Vedlikehold

Fjern batteripakken før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid.

Bruk bare produsentens anbefalte reservedeler og tilbehør.

Inspiser og vedlikehold produktet regelmessig. Maskinen skal kun repareres hos et autorisert forhandlerverksted.

Lagring

Important: Oppbevar verktøyet, batteripakken og laderen kun i temperaturer som er innenfor riktig område. Se Spesifikasjoner.

Important: Hvis du skal oppbevare batteripakken i lavsesongen, må du lade den opp til to eller tre LED-indikatorer lyser grønt på batteriet. Ikke oppbevar et fulladet eller helt utladet batteri. Når du vil bruke verktøyet igjen, lader du batteripakken til den venstre indikatorlampen på laderen blir grønn eller alle fire LED-indikatorene på batteriet blir grønne.

 • Koble produktet fra strømforsyningen (dvs. fjern pluggen fra strømforsyningen eller batteripakken) og kontroller det for skade etter bruk.

 • Fjern alle fremmedlegemer fra produktet.

 • Ikke oppbevar verktøyet med batteripakken montert.

 • Oppbevar verktøyet, batteripakken og batteriladeren utilgjengelig for barn når de ikke er i bruk.

 • Hold verktøyet, batteripakken og batteriladeren borte fra korroderende midler som hagekjemikalier og avisingssalter.

 • For å redusere risikoen for alvorlig personskade må du ikke oppbevare batteripakken utendørs eller i kjøretøy.

 • Oppbevar verktøyet, batteripakken og batterilader i et innelukket, rent, tørt område.

Feilsøking

Utfør kun trinnene beskrevet i disse instruksjonene. Alt ytterligere inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid må utføres av et autorisert serviceverksted eller en tilsvarende kvalifisert spesialist hvis du ikke kan løse problemet selv.

ProblemPossible CauseCorrective Action
Verktøyet starter ikke.
 1. Batteriet er ikke fullstendig montert i verktøyet.
 2. Batteripakken er ikke ladet.
 3. Batteripakken er skadet.
 4. Det er et annet elektrisk problem med verktøyet.
 1. Fjern og sett deretter batteriet inn i verktøyet igjen, og påse at det er fullstendig montert og låst.
 2. Fjern batteripakken fra verktøyet og lad det.
 3. Bytt ut batteripakken.
 4. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
Verktøyet når ikke full effekt.
 1. Batteripakkens ladekapasitet er for lav.
 2. Luftventilene er blokkert.
 1. Fjern batteripakken fra verktøyet og lad batteripakken helt opp.
 2. Rengjør luftventilene.
Verktøyet produserer overdreven vibrasjon eller støy.
 1. Knivene er sløve eller skadde.
 1. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
Batteripakken lades raskt ut.
 1. Batteripakken er over eller under det passende temperaturområdet.
 2. Maskinen er overbelastet.
 1. Flytt batteripakken til et sted der det er tørt og temperaturen er mellom 5 °C og 40 °C.
 2. Trim med et langsommere tempo.