Въведение

Приставката нивелировач е проектирана за употреба на многофункционален товарач Toro за нивелиране на неравна повърхност, разпръскване на ландшафтен материал, обратна насипка на канавки и раздробено тревно покритие. Може да се използва също така за транспортиране на материали из работния обект. Използване на продукта за цели, различни от неговото предназначение, може да бъде опасно за Вас и за странични лица

Внимателно прочетете тази информация, за да се запознаете с правилните начини за работа и поддръжка на Вашия продукт и за избягване на наранявания или повреждане на продукта. Вие носите отговорност за правилната работа с продукта и безопасността.

Посетете www.Toro.com за учебни материали по безопасност на продукта и експлоатация, информация за аксесоари, помощ при намиране на дилър или за регистриране на продукта.

Във всички случаи, когато се нуждаете от сервизно обслужване, от оригинални резервни части на Тoro или от допълнителна информация, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър на Тoro или с Центъра за обслужване на клиенти на Тoro, като не забравите да укажете модела и серийните номера на Вашия продукт. Фигура 1 идентифицира мястото на данните за модела и серийните номера на продукта. Запишете числата в предвиденото поле.

Important: За достъп до данни за гаранцията, резервни части и друга информация за продукта можете с Вашето мобилно устройство да сканирате QR кода (ако има) върху стикера със серийния номер.

g248208

Това ръководство посочва възможните опасности и съдържа съобщения във връзка с безопасността, които се идентифицират със символа (Фигура 2), указващ опасност, която може да предизвика сериозно нараняване или смърт, ако не спазвате препоръчаните предпазни мерки.

sa-black

В този наръчник се използват 2 думи за подчертаване на важна информация. Важно обръща внимание върху специализирана информация за машината, а Забележка подчертава обща информация, изискваща специално внимание.

Внимание

КАЛИФОРНИЯ

Предупреждение за поправка 65 в конституцията

Използването на този продукт може да доведе до излагане на химикали, признати от щата Калифорния като причиняващи рак, вродени заболявания или репродуктивни проблеми.

Безопасност

Опасност

Възможно е да има подземни комунални линии в работния участък. Ако бъдат засегнати при изкопните работи, това може да причини удар или експлозия.

Маркирайте обекта или работния участък за подземни кабели или тръби и не копайте в маркираните участъци. Свържете се с местната служба по маркиране или фирма за комунални услуги, за да бъде маркиран обектът (например в САЩ се обадете на 811 или в Австралия се обадете на 1100 за националната служба по маркиране).

Обща безопасност

Винаги спазвайте всички инструкции за безопасност за предотвратяване на сериозно нараняване или смърт.

 • Не транспортирайте приставка с вдигнати рамена. Винаги транспортирайте приставката близо до земята, вижте Позиция за транспортиране.

 • Изискайте обектът или работният участък за подземни комунални линии или други обекти да бъдат маркирани и не копайте в маркираните участъци.

 • Прочетете и разберете съдържанието на това Ръководство за оператора преди да стартирате машината.

 • Заостряйте вниманието си, когато работите с машината. Не се ангажирайте с дейности, които ще Ви разсейват, в противен случай може да възникне телесно нараняване или имуществени щети.

 • Никога не допускайте с машината да работят деца или персонал без необходимото обучение.

 • Пазете ръцете си и краката си далеч от движещи се компоненти и приставки.

 • Не работете с машина без всички предпазители или без защитните устройства за безопасност, поставени на местата им и работещи на машината.

 • Дръжте странични лица и домашни любимци далеч от машината.

 • Спрете машината, изгасете двигателя и извадете ключа преди обслужване, зареждане с гориво или отпушване на машината.

Неправилна употреба или поддръжка на машината може да доведе до нараняване. За намаляване на потенциалната опасност от нараняване спазвайте следните инструкции за безопасност и винаги обръщайте внимание на предупредителния символ за опасност Graphic, който обозначава Внимание“, Предупреждение“ или Опасност“ – инструкции, свързани с личната безопасност. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване или смърт.

Безопасност върху наклон

 • Работете с машината нагоре и надолу по склонове с тежката част на машината нагоре. Разпределението на теглото се променя според приставката. Празната приставка за пренасяне на тежести прави по-тежка задната част на машината, а пълна приставка за пренасяне на тежести прави по-тежка предната част на машината. Повечето други приставки правят по-тежка предната част на машината.

 • Дръжте приставката в спуснато положение по склонове.Повдигането на приставката по склон влияе на стабилността на машината.

 • Склоновете са основен фактор, свързан със загуба на управление и случаи на преобръщане, което може да доведе до тежки наранявания или смърт. Върху всеки склон или неравен терен работата с машината изисква особено внимание.

 • Въведете собствени процедури и правила за работа по склонове. Тези процедури трябва да включват проучване на обекта, за да се определи кои склонове са подходящи за работа с машината. Винаги се осланяйте на здравия разум и добрата преценка при извършване на този оглед.

 • Забавяйте и управлявайте с повишено внимание по хълмове. Условията на терена могат да засегнат машината.

 • Избягвайте стартиране или спиране по склон. Ако машината изгуби сцепление, продължете бавно напред и надолу по склона.

 • Избягвайте да завивате по склонове. Ако се налага да завиете, завийте бавно и дръжте тежката част на машината насочен нагоре към склона.

 • По склоновете поддържайте бавни и равномерни движения. Избягвайте резки промени в скоростта или посоката.

 • Ако имате притеснения да работите по склон, откажете се.

 • Внимавайте за дупки, коловози или неравен терен, тъй като неравните повърхности могат да преобърнат машината. Високата трева може да крие препятствия.

 • Бъдете особено внимателни, когато работите върху влажни повърхности. Намаленото сцепление може да доведе до хлъзгане.

 • Преценете зоната, за да се уверите, че теренът е достатъчно стабилен да издържи машината.

 • Бъдете особено внимателни при работа с машината в близост до следните:

  • Свлачища

  • Канавки

  • Насипи

  • Водни басейни

  Машината може внезапно да се преобърне, ако някоя от веригите премине през ръба или ръбът поддаде. Поддържайте безопасно разстояние между машината и потенциалната опасност.

 • Не отстранявайте или добавяйте приставки на склон.

 • Не паркирайте машината на хълм или склон.

Безопасност на нивелировача

 • Винаги спускайте приставката всеки път като изключвате машината или напускате мястото на оператора.

 • Почиствайте замърсяване и отломки, които възпрепятстват свързването на приставката с машината. Уверете се, че щифтовете за захващане на приставката са добре поставени в отворите на монтажната планка на приставката. Вижте Ръководство за оператора за конкретната машина за подробна информация относно безопасното свързване на приставка към машината.

 • Когато повдигате приставката, дръжте я в хоризонтално положение, за да предотвратите разливането й назад.

 • Не допускайте някой да застава върху приставката или да се вози на нея по какъвто и да е начин.

 • За колесни самоходни машини приставката може да се използва с или без противотежести.

Безопасност при поддръжка и съхранение

 • Проверявайте често крепежните елементи за правилно затягане, за да се уверите, че оборудването е в безопасно състояние.

 • Вижте Ръководство за оператора за важна подробна информация, ако приставката се съхранява за продължителни периоди от време

 • Поддържайте или заменяйте етикетите за безопасност и инструкциите, ако е необходимо.

Етикети с указания за безопасност и инструкции

Graphic

Етикетите с предупреждения и инструкции за безопасност са лесно видими за оператора и са разположени в близост до всеки потенциално опасен участък. Заменяйте повредените или липсващи стикери.

decal110-0081
decal133-8061

Преглед на продукта

g001396

Note: Спецификациите и конструкцията подлежат на промени без уведомяване.

Обща ширина80 cm
Обща дължина105 cm
Обща височина69 cm
Тежест74 kg
Номинален товарен капацитет (за SAE J1197)150 kg
100 kg
Модели TX 413

За да осигурите оптимална ефективност и непрекъсната сертификация за безопасност на машината, използвайте само оригинални резервни части и аксесоари Toro. Резервните части и аксесоари на други производители може да са опасни и такава употреба може да анулира гаранцията.

Действие

Монтаж и отстраняване на приставката

Вижте Ръководство за оператора за самоходната машина за процедурата по монтаж и отстраняване.

Important: Преди монтаж на приставката позиционирайте машината на равна повърхност, уверете се, че по монтажните планки няма замърсявания или отломки и се уверете, че щифтовете се въртят свободно. Ако щифтовете не се въртят свободно, смажете ги.

Note: Винаги използвайте самоходната машина за повдигане и преместване на приставката.

Внимание

Ако не поставите добре щифта за бързо закачане през монтажната планка на приставката, приставката може да се откачи от машината и да премаже Вас или странични наблюдатели.

Уверете се, че щифтовете за бързо закачване са добре поставени в монтажната планка на приставката.

Нивелиране на земята

Когато нивелирате земята, наклонете леко под ъгъл нивелировача, за да държите предния ръб по-високо от задния ръб. Поради това, когато придвижвате самоходната машина напред, далечният ръб на самоходната машина трябва да е по-високо; когато придвижвате самоходната машина на заден ход, по-близкият ръб на самоходната машина трябва да е по-високо.

Позиция за транспортиране

Когато транспортирате приставка, дръжте приставката възможно най-близо до земята, на не повече от 15 cm над земята, и също така дръжте рамената прибрани. Наклонете я назад.

g248229

Съвети за ползване

 • Можете да използвате нивелировача за превозване на дървета или храсти в контейнери, както и на други обемисти материали.

 • Поставете товара възможно най-близо до задната част на нивелировача за максимална подемна способност.

 • Когато транспортирате товар, поддържайте нивелировача възможно най-близо до земята.

 • Никога не опитвайте да повдигате повече от номиналния подемен капацитет на самоходната машина.

Съхранение

 1. Преди дългосрочно съхранение измийте приставката с щадящ почистващ препарат и вода, за да премахнете мръсотия и замърсявания.

 2. Боядисайте всички надраскани или оголени метални повърхности.

  Note: Боя може да бъде намерена от Вашия упълномощен за сервизно обслужване дилър.

 3. Съхранявайте приставката в чист, сух гараж или място за съхранение. Покрийте я, за да я предпазите, и я поддържайте чиста.