Introduktion

Den här maskinen sår gräs. Den är avsedd för användning på små till medelstora gräsmattor runt bostäder eller affärsanläggningar.

Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt kan du kontakta Toro via www.toro.com.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet eller gå in på www.Toro.com för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g020744

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som är värd att notera.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Den bifogade bruksanvisningen till motorn tillhandahålls för information om den amerikanska miljömyndigheten EPA:s (US Environmental Protection Agency) och Kaliforniens lagstiftning om utsläppskontroll för utsläppssystem, underhåll och garanti. En extra bruksanvisning kan beställas från motortillverkaren.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Motoravgaserna från denna produkt innehåller kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Säker driftspraxis

Utbildning

 • Läs bruksanvisningen och det övriga utbildningsmaterialet. Om en eller flera förare eller mekaniker inte kan läsa texten är det ägarens ansvar att förklara innehållet i materialet för dem.

 • Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Alla förare och mekaniker måste få utbildning. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda användarna.

 • Låt aldrig barn eller personer som inte har fått nödvändig utbildning köra eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa användarens ålder.

 • Ägaren/användaren kan förebygga och ansvarar för olyckor eller skador som han/hon utsätter sig själv och andra människor eller egendom för.

Förberedelser

 • Undersök terrängen för att avgöra vilka tillbehör och redskap som du behöver för att utföra arbetet på ett bra och säkert sätt. Använd endast tillbehör och redskap som har godkänts av tillverkaren.

 • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

 • Undersök området där utrustningen ska användas och avlägsna alla föremål som maskinen kan köra på, t.ex. stenar, leksaker och ståltråd.

 • Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

Bränslesäkerhet

 • Var extra försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och övriga antändningskällor.

 • Använd endast en godkänd bränslebehållare.

 • Ta inte bort tanklocket och fyll inte på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

 • Du ska varken fylla på eller tappa ut bränsle från maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

 • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka att starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

Körning

 • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller materiella skador då kan uppstå.

 • Kör aldrig motorn i ett slutet utrymme.

 • Använd endast maskinen i bra belysning och undvik gropar och dolda faror.

 • Starta endast motorn från förarplatsen.

 • Använd aldrig maskinen om sköldar, kåpor eller andra skydd inte sitter fast ordentligt. Kontrollera att alla säkerhetsbrytare fungerar som de ska.

 • Ändra inte inställningarna för motorns varvtalshållare och övervarva inte motorn.

 • Höj knivarna, stanna maskinen och stäng av motorn innan du lämnar förarsätet, oavsett orsak.

 • Stanna maskinen, stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och undersök knivarna om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du kör maskinen igen.

 • Håll händer och fötter borta från knivarna.

 • Håll kringstående, i synnerhet små barn, borta från arbetsområdet. Stäng av maskinen om någon kommer i närheten av klippområdet.

 • Var uppmärksam, sänk farten och var försiktig när du svänger. Titta bakåt och åt sidan innan du ändrar körriktning.

 • Sakta ned och var försiktig när du korsar vägar och trottoarer.

 • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

 • Blixtnedslag kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Om det blixtrar eller åskar i området ska maskinen inte användas. Sök skydd.

 • Var extra försiktig när du lastar maskinen på eller av en släpvagn eller lastbil.

 • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

 • Var uppmärksam på eventuella hinder i driftområdet. Planera rutten så att du undviker eventuella hinder.

Säkerhet på sluttningar

 • Kör alltid maskinen tvärs över sluttningar, aldrig uppåt och nedåt. Var mycket försiktig när du svänger i sluttningar.

 • Använd inte maskinen i mycket branta sluttningar. Dåligt fotfäste kan göra att du halkar och faller.

 • Var försiktig när du använder maskinen i närheten av stup, diken och flodbäddar.

Underhåll och förvaring

 • Parkera maskinen på ett jämnt underlag, stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du justerar, rengör eller reparerar den. Höj knivarna, stanna maskinen, stäng av motorn och koppla bort tändkabeln.

 • Ta bort gräs och skräp från knivarna, drivhjulen, ljuddämparna och motorn för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

 • Låt motorn svalna innan du ställer maskinen i förvar och förvara den inte i närheten av öppen eld.

 • Stäng av bränsletillförseln på maskinen vid förvaring eller under transport på släpvagn. Förvara inte bränsle nära öppen eld och tappa inte ur bränsle inomhus.

 • Låt aldrig obehöriga personer utföra service på maskinen.

 • Använd domkrafter eller säkerhetsspärrar för att stötta upp komponenter när det behövs.

 • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.

 • Ta bort tändkabeln innan du utför några reparationer.

 • Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Gör helst inga justeringar när motorn är igång.

 • Håll alla delar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna. Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

 • Använd originaldelar från Toro för att skydda din investering och bibehålla Toro-utrustningen i toppskick. Toro tillhandahåller reservdelar som utformats exakt efter utrustningens tekniska specifikationer, så de är mycket driftsäkra. Använd endast äkta Toro-delar.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal93-7321
decal98-4387
decal117-4979
decal119-4655
decal125-3897
decal125-3917
decal127-4061
decal130-8322
decal133-8056
decal125-3809
decal116-8537

Montering

Fälla upp handtaget

 1. Höj handtaget till driftläget (Figur 3).

  g023004
 2. Lås samman handtagssektionerna genom att skjuta de ovala låsringarna som sitter på vardera sida om det övre handtaget ned över det nedre handtaget (Figur 3).

Kontrollera oljenivån i motorn

Maskinen levereras från fabriken med olja i motorns vevhus, men du kan behöva fylla på olja. Se Kontrollera oljenivån i motorn. Fyll på så att nivån når upp till märket Full på oljestickan.

Produktöversikt

g023003
g023178

Startsnörehandtag

Starta motorn genom att snabbt dra i startsnörehandtaget (Figur 5). Se Starta motorn för information om den korrekta startproceduren.

Bränslekran

Stäng bränslekranen vid transport och förvaring av maskinen (Figur 5).

Chokereglage

Skjut chokereglaget framåt innan du startar motorn om den är kall. Reglera choken så att motorn går jämnt när den har startats. Dra tillbaka chokereglaget helt så snart som möjligt.

Note: En varm motor kräver lite eller ingen choke.

Gasreglage

För reglaget framåt för att öka motorvarvtalet och dra reglaget bakåt för att minska motorvarvtalet. Se Figur 6.

g241996

Förarnärvaroreglage

Maskinen startar och drivs med hjälp av förarnärvaroreglaget.

 • Starta motorn genom att hålla ned förarnärvaroreglaget (Figur 7). Fortsätt att hålla förarnärvaroreglaget intryckt så att maskinen fortsätter att gå.

  g241994
 • Stanna knivarna genom att släppa förarnärvaroreglaget.

Djupreglagespak

Med djupreglagespaken kan du ange djupet för knivarna i tio klipplägen, samt ett transportläge. Justera djupinställningen genom att ta bort hårnålssprinten, dra ut låspinnen och föra spaken framåt eller bakåt till önskat djup (Figur 8).

Important: För inte spaken i sidled eftersom den då kommer att böjas.

g019441

Såhastighetsmätare

Använd såhastighetsmätaren för att ställa in såflödeshastigheten. Den är kalibrerad med maskinens hastighet så att du får en jämn såhastighet vid alla hastigheter. För att ändra såhastigheten lossar du på vredet på mätaren och flyttar mätarpekaren till det önskade läget och drar sedan åt vredet för att fästa den.

g013146

Använd sådiagrammet på maskinen för att fastställa den korrekta mätarinställningen för den grästyp som du planterar och hur tätt du vill plantera det.

Reglagespak för såddgrind

Skjut reglagespaken för såddgrinden (Figur 10) framåt för att starta såflödet, och dra den bakåt för att stoppa såflödet.

Note: Maskinen är utformad så att såflödet saktar in och/eller stannar när du stannar maskinen eller saktar ner för att svänga. Höj framhjulen när du svänger maskinen för att minska frösvinnet. Du behöver inte starta och stanna såflödet för varje sväng.

g241995

Note: Delarnas specifikationer och utformning kan ändras utan föregående meddelande.

Bredd70 cm
Längd (i drift)130 cm
Längd (med handtaget nedfällt)96,5 cm
Höjd (i drift)94 cm
Höjd (med handtaget nedfällt)63,5 cm
Vikt77 kg

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Important: Använd endast redskap godkända av Toro. Andra redskap kan leda till farliga arbetsförhållanden eller skada maskinen.

Använd originaldelar från Toro för att skydda din investering och bibehålla Toro-utrustningen i toppskick. Toro tillhandahåller reservdelar som utformats exakt efter utrustningens tekniska specifikationer, så de är mycket driftsäkra. Använd endast äkta Toro-delar.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Fylla på bränsle

Bränslesäkerhet

 • Var extra försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och övriga antändningskällor.

 • Använd endast en godkänd bränslebehållare.

 • Ta inte bort tanklocket och fyll inte på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

 • Du ska varken fylla på eller tappa ut bränsle från maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

 • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka att starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

Rekommenderat bränsle

 • Använd endast ren och färsk (ej äldre än 30 dagar) blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod (R+M)/2).

 • Etanol: Bensin som innehåller upp till 10 % etanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE är inte samma sak. Bensin med 15 % etanol (E15) baserat på volym får inte användas. Använd aldrig bensin som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym, t.ex. E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller upp till 85 % etanol). Användning av ej godkänd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

 • Använd inte bensin som innehåller metanol.

 • Förvara inte bränsle i bränsletanken eller i en bränsledunk under vintern om inte en stabiliserare används.

 • Tillför inte olja i bensinen.

Använda stabiliserare/konditionerare

Använd en bränslestabiliserare/-konditionerare i maskinen för att få följande fördelar:

 • Bränslet förblir färskt vid förvaring i upp till 90 dagar (tappa ur bränsletanken om maskinen ska förvaras längre än 90 dagar).

 • Rengör motorn under körning.

 • Motverkar att gummiliknande beläggningar bildas i bränslesystemet, något som orsakar trög start.

  Important: Använd inte bränsletillsatser som innehåller metanol eller etanol.

  Tillsätt rätt mängd stabiliserare/konditionerare i bränslet.

  Note: Bränslestabiliserare/-konditionerare fungerar som mest effektivt när de blandas med färskt bränsle. Använd alltid bränslestabiliserare så minimeras risken för avlagringar i bränslesystemet.

Fylla på bränsletanken

 1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla från knivarna, stanna motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och vrid tändningslåset till läget AV.

 2. Låt motorn svalna.

 3. Gör rent runt tanklocket och ta bort det (Figur 11).

  Note: Tanklocket är fäst vid bränsletanken.

  g013315
 4. Fyll bränsletanken med blyfritt bränsle tills nivån är precis vid nätfilterkorgens kant.

  Important: Det tomma utrymmet behövs för bensinens expansion. Fyll inte bränsletanken helt full.

 5. Skruva på tanklocket ordentligt.

 6. Torka upp all utspilld bensin.

Starta motorn

 1. För chokereglaget till vänster om motorn är kall när du startar den.

 2. Flytta gasreglaget till mitt emellan det LåNGSAMMA läget (sköldpaddan) och det SNABBA läget (haren).

  Note: En varm eller het motor behöver eventuellt inte chokas.

 3. Håll ned förarnärvaroreglaget med en hand.

 4. Starta motorn genom att dra i handtaget på startsnöret.

 5. Dra choken gradvis åt höger efter att motorn startat.

  Note: Om motorn stannar eller hackar, flyttar du choken till vänster igen tills motorn värmts upp.

 6. För gasreglaget till önskat läge.

Stänga av motorn

 1. Släpp förarnärvaroreglaget.

 2. Stäng bränslekranen.

 3. Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

Använda maskinen

 1. För djupreglagespaken till önskat läge.

 2. Starta motorn.

 3. Tryck ned handtaget för att lyfta framhjulen från marken.

 4. Dra knivreglaget mot handtaget och sänk långsamt ned framhjulen till marken, så att knivarna gradvis arbetar sig igenom gräset och jorden.

 5. När du är färdig släpper du knivreglagespaken, stänger av motorn och höjer knivarna till transportläget.

Ta bort skräp från maskinen

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Ta bort skräp från maskinen.
  1. Koppla från knivarna, stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och vrid tändningslåset till läget AV.

  2. Borsta bort smuts och skräp från luftrenaren och motoröppningarna.

  Arbetstips

  • Eftersom såflödet varierar kraftigt mellan olika frötyper bör du fylla tråget med en minimal frömängd och provköra på ett område för att säkerställa att du får den önskade frömängden.

  • För att få en optimal täckning kan du minska såflödet till hälften av den önskade mängden och så hela området i en riktning och därefter genomföra en andra sådd som är vinkelrät mot den första.

  Kraftig sådd

  • Sätt knivarna 3–6 mm ner i jorden (under nollpositionen).

  • Klipp gräsmattan kortare än den vanliga klipphöjden innan du sår.

  • Så gräsmattan före den bästa gräsväxtsäsongen.

  • Vattna gräsmattan extra efter sådd.

  Kraftig krattning/renovering

  Sätt knivarna 6–12 mm ner i jorden (under nollpositionen) om du vill bryta ny mark eller plöja den befintliga gräsmattan. Låt maskinen arbeta sig igenom jorden i sin egen takt, och kör fram och tillbaka på området som ska jämnas ut eller kör flera gånger från olika håll.

  Underhåll

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 25 timmarna
 • Byt oljan i motorn.
 • Varje användning eller dagligen
 • Ta bort skräp från maskinen.
 • Kontrollera luftrenarinsatserna.
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Kontrollera remspänningen. Kontrollera remspänningen om motorn körs men knivarna inte fungerar som de ska.
 • Kontrollera om knivarna är slitna eller skadade.
 • Kontrollera om några fästelement sitter löst.
 • Var 50:e timme
 • Rengör luftrenarinsatserna.Rengör dem oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
 • Var 100:e timme
 • Byt oljan i motorn.
 • Rengör sedimentskålen.
 • Kontrollera, rengör och justera tändstiftet. Byt ut vid behov.
 • Var 200:e timme
 • Byt ut tändstiftet.
 • Var 300:e timme
 • Byt ut luftrenarens pappersinsats.Byt ut den oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
 • Årligen eller före förvaring
 • Bättra på med färg där det finns repor.
 • Förberedelser för underhåll

  Koppla bort tändkabeln

  Koppla bort tändkabeln innan du utför något underhåll på motor, remmar eller knivar (Figur 12).

  g019426

  Motorunderhåll

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera luftrenarinsatserna.
 • Var 50:e timme
 • Rengör luftrenarinsatserna.Rengör dem oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
 • Var 300:e timme
 • Byt ut luftrenarens pappersinsats.Byt ut den oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
 • Important: Kör inte motorn utan luftfilterenheten eftersom detta leder till mycket stora skador på motorn.

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla från knivarna, stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och vrid tändningslåset till läget AV.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Ta bort muttern som håller kåpan på plats ().

   g019427
  4. Ta bort kåpan.

   Note: Var försiktig så att inte smuts och skräp ramlar ner i basen.

  5. Ta bort muttern som fäster luftfilterenheten.

  6. Ta bort skumplast- och pappersinsatserna från basen ().

  7. Ta bort skumplastinsatsen från pappersinsatsen ().

  8. Kontrollera skumplast- och pappersinsatserna och byt ut dem om de är skadade eller väldigt smutsiga.

  9. Byt ut pappersinsatsen om den är mycket smutsig.

   Note: Borsta inte bort smuts från pappersinsatsen, eftersom smutsen då tränger in i fibrerna.

  10. Rengör skumplastinsatsen med tvål och varmt vatten eller ett lösningsmedel som inte är brandfarligt.

   Note: Använd inte bränsle för att rengöra skumplastinsatsen eftersom detta innebär risk för brand eller explosion.

  11. Skölj och torka av skumplastinsatsen ordentligt.

  12. Doppa skumplastinsatsen i ren motorolja och krama sedan ur överflödig olja.

   Note: Överflödig olja i skumplastinsatsen begränsar luftflödet och kan täppa igen pappersfiltret.

  13. Torka bort smuts från basen och kåpan med en fuktig trasa.

   Note: Var försiktig så att inte smuts och skräp kommer in i förgasarens luftkanal.

  14. Montera luftrenarinsatserna och se till att de är korrekt placerade.

  15. Fäst luftrenarinsatserna med muttern som du tog bort tidigare.

  16. Fäst kåpan ordentligt med muttern som du tog bort tidigare.

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla från knivarna, stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och vrid tändningslåset till läget AV.

   Note: För att säkerställa en mer exakt mätning justerar du djupreglagespaken tills motorn också är i nivå.

  2. Gör rent omkring oljestickan (Figur 14) så att smuts inte kan falla ned i påfyllningshålet och orsaka motorskador.

   g019540
  3. Skruva loss oljestickan och torka av änden (Figur 14).

  4. För ner oljestickan helt i påfyllningsröret. Skruva inte fast den. (Figur 14).

  5. Ta ut oljestickan igen och titta på änden. Om oljenivån är låg häller du i tillräcklig mängd olja i påfyllningsröret för att höja nivån till den övre markeringen på oljestickan eller till påfyllningsrörets nedre kant (Figur 15).

   g241983

   Important: Fyll inte på för mycket olja i vevhuset innan du kör motorn eftersom detta kan skada motorn.

  Byta ut motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 25 timmarna
 • Byt oljan i motorn.
 • Var 100:e timme
 • Byt oljan i motorn.
 • Varning

  Oljan kan vara het efter att motorn har varit igång. Kontakt med het olja kan orsaka allvarliga personskador.

  Undvik kontakt med den heta motoroljan vid avtappning.

  Oljetyp: renande olja (API-klassificering SJ eller högre)

  Vevhuskapacitet: 1,1 liter

  Viskositet: Se tabellen nedan

  g013375
  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla från knivarna, stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och vrid tändningslåset till läget AV.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Höj framhjulen några centimeter från marken och placera ett uppsamlingstråg under avtappningspluggen för att fånga upp oljan.

  4. Ta bort avtappningspluggen (Figur 17).

   g019428
  5. När oljan har tömts helt sänker du framhjulen till marken, sätter tillbaka avtappningspluggen och drar åt till 17 N·m.

   Note: Kassera spilloljan på en godkänd återvinningsstation.

  6. Ta ur oljestickan och fyll långsamt på olja i påfyllningsöppningen tills oljenivån når mitten av oljestickan (Figur 15).

  7. Sätt tillbaka och fäst oljestickan.

  8. Torka upp all utspilld olja.

  9. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

  Rengöra sedimentskålen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Rengör sedimentskålen.
 • Fara

  Under vissa förhållanden är bränsle extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

  • Stäng av motorn och håll maskinen på avstånd från värmekällor, gnistor och lågor.

  • Bränsle ska enbart hanteras utomhus.

  • Torka upp utspillt bränsle omedelbart.

  • Rök aldrig när du handskas med bensin.

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla från knivarna, stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och vrid tändningslåset till läget AV.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. För bränslekranen till det avstängda läget.

  4. Ta bort sedimentskålen och o-ringen (Figur 18).

   g020282
  5. Tvätta ur sedimentskålen med ett icke-brandfarligt lösningsmedel och torka den noggrant.

  6. Placera o-ringen i bränslekranen och montera sedimentskålen. Se till att den sitter fast ordentligt.

  7. För bränslekranen till det påslagna läget.

   Vid eventuellt bränsleläckage upprepar du proceduren och byter ut o-ringen.

  Utföra service på tändstiftet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera, rengör och justera tändstiftet. Byt ut vid behov.
 • Var 200:e timme
 • Byt ut tändstiftet.
 • Typ: NGK BPR6ES eller motsvarande.

  Luftgap: 0.76 mm

  Avlägsna tändstiftet

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla från knivarna, stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och vrid tändningslåset till läget AV.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Rengör området runt stiftets bas så att smuts och skräp inte hamnar i motorn.

  4. Ta bort tändstiftet enligt Figur 19.

   g027478

  Kontrollera tändstiftet

  Important: Rengör inte tändstiftet/tändstiften. Byt alltid ut tändstiftet om det har en svart beläggning, slitna elektroder, en oljefilm eller sprickor.

  Om isolatorn är ljust brun eller grå fungerar motorn korrekt. En svart beläggning på isolatorn betyder vanligen att luftrenaren är smutsig.

  Ställ in gapet till 0.76 mm.

  g206628

  Montera tändstiftet

  1. Montera och dra försiktigt åt tändstiftet för hand (för att undvika korsgängning).

  2. Dra åt tändstiftet ytterligare ett halvt varv om det är nytt. Annars drar du åt ytterligare ett åttondels till ett kvarts varv.

   Important: Ett löst tändstift kan bli väldigt varmt och skada motorn. Om du drar åt tändstiftet för mycket kan du skada gängorna i cylinderhuvudet.

  3. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

  Underhålla remmarna

  Kontrollera remspänningen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera remspänningen. Kontrollera remspänningen om motorn körs men knivarna inte fungerar som de ska.
  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla från knivarna, stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat, vrid tändningslåset till läget AV och höj knivarna till transportläget.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Ställ maskinen på en plan yta, stanna motorn genom att släppa förarnärvaroreglaget och koppla från tändkabeln.

  4. Ta bort de fyra skruvarna som fäster remkåpan på maskinens vänstra sida och ta bort kåpan (Figur 21).

   g020749
  5. Kontrollera remspänningen (Figur 21).

   Note: Remmen ska inte släppa mer än 12 mm när du trycker måttligt med fingret precis ovanför maskinramen.

  6. Se Justera remspänningen om remspänningen är lös.

  7. Sätt tillbaka remkåpan innan du använder maskinen.

  Justera remspänningen

  1. Spänn åt remmen genom att lossa de fyra fästmuttrar som håller fast motorn på ramen.

   g019740
  2. Flytta på motorn för att spänna remmen till rätt spänning.

  3. Fäst de fyra fästmuttrarna och skruvarna.

   Note: Dra åt skruvarna som fäster motorn på ramen till 271 Nm.

  Knivunderhåll

  Byta ut slitna knivar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera om knivarna är slitna eller skadade.
 • Byt ut utslitna och icke-fungerande knivar på följande sätt:

  Important: Utför denna procedur när bränsletanken är tom eller nästan tom. Tippa enheten framåt så att luftfiltret riktas uppåt.

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla från knivarna, stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och vrid tändningslåset till läget AV.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Ta bort de fyra skruvarna och muttrarna som fäster remkåpan på maskinens vänstra sida och ta bort kåpan.

  4. Ta bort knivdrivremmen från maskinen.

  5. Tippa maskinen framåt så att den balanserar på nosen och stötta upp den med en träkloss.

   Note: Det krävs två personer för att tippa maskinen framåt på ett säkert sätt.

  6. Sänk ned knivarna till det lägsta läget.

  7. Snurra på knivenheten manuellt.

   Note: Knivenheten ska snurra fritt. Om den gnisslar och stannar upp är lagren utslitna och måste ersättas när du byter ut knivarna.

  8. Ta bort de fyra skruvarna och låsmuttrarna som fäster knivenheten (Figur 23) och ta bort den från maskinen.

   g013392
  9. Lossa och ta bort muttern och brickan från axeln (Figur 23).

  10. Skjut av distansbrickan från axeln (Figur 23).

  11. Skjut försiktigt av knivarna från axeln (Figur 23) och byt ut dem efter behov.

  12. Montera enheten genom att utföra stegen i omvänd ordning.

  Förvaring

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla från knivarna, stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och vrid tändningslåset till läget AV.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Avlägsna smuts och beläggningar från hela maskinen.

   Important: Tvätta maskinen med ett milt rengöringsmedel och vatten. Högtryckstvätta inte maskinen. Undvik att använda alltför mycket vatten, särskilt nära motorn.

  4. Serva luftrenaren. Se Serva luftrenaren.

  5. Byt motoroljan. Se Byta ut motoroljan.

  6. Utför följande om maskinen ska ställas i förvaring längre än en månad:

   1. Fyll på en oljebaserad bränslestabiliserare/-konditionerare i bränsletanken. Följ blandningsanvisningarna från stabiliserarens tillverkare – 29,5 ml per 3,8 liter. Använd inte en alkoholbaserad stabiliserare (etanol eller metanol).

    Note: En stabiliserare/konditionerare fungerar effektivast när den blandas med färskt bränsle och alltid används.

   2. Kör motorn tills den får bränslestopp och stannar.

   3. Koppla in choken.

   4. Starta och kör motorn tills den inte kan startas på nytt.

   5. Kassera bränslet på lämpligt sätt. Återvinn bränsle enligt lokala föreskrifter.

   Important: Förvara inte stabiliserat/konditionerat bränsle under en längre period än 90 dagar.

  7. Kontrollera och dra åt alla skruvar, muttrar och skruvar. Reparera eller byt ut skadade delar.

  8. Måla i lackskador och bara metallytor med färg som du köpt från en auktoriserad återförsäljare.

  9. Förvara maskinen i ett rent och torrt garage eller lagerutrymme.

  10. Täck över maskinen för att skydda den och hålla den ren.

  Ta klipparen ur förvaring

  1. Kontrollera och dra åt alla fästelement.

  2. Inspektera tändstiftet och byt ut det om det är smutsigt, slitet eller sprucket, se bruksanvisningen till motorn.

  3. Vrid tändstiftet för hand tills det sitter fast. Dra sedan åt tändstiftet ytterligare ett halvt varv om det är nytt, annars drar du åt ytterligare ett åttondels till ett kvarts varv.

  4. Utför de underhållsprocedurer som eventuellt kan behövas, se .

  5. Kontrollera motoroljenivån. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

  6. Fyll på färsk bensin i bränsletanken enligt Fylla på bränsletanken.

  7. Anslut tändkabeln till tändstiftet.