Bezpečnost

 • Před použitím se ujistěte, že je plošina správně připevněna ke stroji a je v dobrém provozním stavu.

 • Na svazích při jízdě nahoru a dolů používejte stroj tak, aby jeho těžký konec směřoval nahoru. Rozložení hmotnosti se mění s přídavnými zařízeními. Prázdná lopata způsobí, že zadní část stroje bude těžší, zatímco s plnou lopatou bude těžší přední část stroje. S většinou dalších přídavných zařízení bude těžší přední část stroje.

 • Před vystoupáním na plošinu snižte ramena nakladače.

 • Nepokoušejte se stabilizovat stroj zapřením nohy o zem. Pokud nad strojem ztratíte kontrolu, opusťte plošinu a přejděte do bezpečné vzdálenosti od stroje.

 • Nepokládejte chodidla pod platformu.

 • Nejezděte se strojem, pokud nemáte obě chodidla na plošině a nedržíte se referenčních rukojetí.

 • Na plošině může být jen pracovník obsluhující stroj.

 • Nedovolte, aby plošinu používaly nezaškolené osoby.

 • Před couváním se pohledem dozadu a dolů ujistěte, že máte volnou cestu.

 • Pokud stroj nakládáte nebo vykládáte, opusťte plošinu a zajistěte ji v přepravní poloze.

 • Před zatáčením zpomalte. Při prudkém zatáčení v jakémkoli terénu hrozí nebezpečí ztráty kontroly.

 • Plošinu nepoužívejte v náročném a nerovném terénu.

 • S plošinou pracujte v místech, kde nejsou v blízkosti pracovníka obsluhy žádné překážky. Pokud nebudete dodržovat dostatečnou vzdálenost od stromů, stěn a jiných překážek, můžete se poranit. Plošina se totiž během provozu může zvednout nebo otočit, pokud obsluha nevěnuje pozornost okolí. Jednotku používejte jen v místech, kde má pracovník obsluhy dostatek volného prostoru pro bezpečné manévrování s plošinou.

 • Nepřekračujte jmenovitou provozní kapacitu, protože hnací jednotka s plošinou může být v tomto stavu nestabilní, což může vést ke ztrátě kontroly.

 • Před prováděním jakýchkoli úkonů údržby, oprav nebo seřizování proveďte následující kroky:

  • Zaparkujte vozidlo na rovné ploše.

  • Spusťte ramena nakladače a deaktivujte pomocnou hydrauliku.

  • Zatáhněte parkovací brzdu (dle výbavy).

  • Vypněte motor a vyjměte klíč.

 • Udržujte všechny matice a šrouby v utaženém stavu. Udržujte zařízení v čistotě a dobrém stavu.

 • Používejte jen originální náhradní díly , aby zůstaly zachovány původní standardy.

 • Plošinu nijak neupravujte a nepoužívejte ji na neschválených strojích.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decal58-6520
decal94-3353
decal138-4344

Instalace

Příprava stroje

 1. Zaparkujte vozidlo na rovné ploše.

 2. Spusťte ramena nakladače.

 3. Zatáhněte parkovací brzdu.

 4. Vypněte motor a vyjměte klíč.

 5. Odstraňte ze stroje veškeré nečistoty.

 6. U strojů řady TX 400 demontujte ze zadní části stroje protizávaží a jejich upevňovací prvky a uložte je na bezpečném místě.

  g004399

Montáž plošiny

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Montáž plošiny1
Šroub (½ x 1 ½ in)4
Matice (½ in)4
 1. Zkontrolujte a utáhněte 2 spodní šrouby upevňující spodní zadní panel k rámu (Obrázek 2).

  g004398
 2. Postupně nahraďte 4 šrouby a matice upevňující strany spodního zadního panelu k rámu 4 novými šrouby (½ x 1 ½ in), viz Obrázek 3.

  Note: Namontujte jednotlivé šrouby zepředu, aby zadní panel při uvolnění tlaku zůstal v dané poloze. V tomto okamžiku ještě nenasazujte matice.

  Important: Zadní panel neodstraňujte.

  g004400
 3. Zatáhněte za rukojeť plošiny směrem nahoru a plošinu vysuňte (Obrázek 4).

  g004401
 4. Rukou povolte, avšak neodstraňujte 4 šrouby a matice, které upevňují sestavu plošiny k montážním konzolám (Obrázek 4).

 5. Namontujte montážní konzoly na 4 šrouby, které jste předtím vložili do zadního panelu, a zajistěte je 4 maticemi (½ in), viz Obrázek 5.

  g004402
 6. Matice, jež upevňují plošinu a zadní panel ke stroji, utáhněte na utahovací moment 91 až 113 Nm.

 7. Vyrovnejte plošinu tak, aby byla na stroji vystředěna, a utáhněte upevňovací prvky připevňující sestavu plošiny k montážním konzolám na utahovací moment 91 až 113 Nm.

Montáž protizávaží

Pouze stroje řady TX 500

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Protizávaží1
Šroub (½ x 1 ¼ in)4
Podložka4
 1. Na 4 šrouby (½ x 1 ¼ in) naneste přípravek na zajištění závitů a použijte je společně se 4 podložkami k připevnění protizávaží na přední stranu stroje (Obrázek 6).

 2. Šrouby utáhněte na utahovací moment 73 až 89 Nm (54 až 66 ft-lb).

g004782

Instalace štítku

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Štítek1
 1. Vyčistěte prostor za ovládáním pojezdu, aby na něm nezůstaly nečistoty nebo mazivo (Obrázek 7).

  g004511
 2. Sejměte zadní vrstvu ze štítku a štítek nalepte na místo pro něj určené, viz Obrázek 7.

  Note: Aby pod štítkem nevznikly vzduchové bubliny, nejprve jej přitiskněte ve středu a potom jej otírejte směrem k okrajům.

Montáž referenční tyče

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Referenční tyč1
Šroub (5/16 x ¾ in)2
 1. Demontujte zadní přístupový kryt, viz provozní příručka ke stroji.

 2. Na ovládacím panelu pod pákou ramena nakladače označte místo pro 2 otvory (průměr 0,95 cm) a vyvrtejte je (Obrázek 8).

  Note: Jestliže jsou otvory již vyvrtány, tento krok vynechejte.

  g004403
 3. K ovládacímu panelu připevněte referenční tyč pomocí 2 šroubů (5/16 x ¾ in), které namontujete zevnitř stroje (Obrázek 9).

  g004404
 4. Namontujte zadní přístupový kryt.

Obsluha

Důležité upozornění

Pokud sestoupíte z plošiny a ramena nakladače jsou zvednutá, stroj se může rychle převrhnout dopředu a může vám nebo jiným osobám způsobit vážné zranění.

Neopouštějte plošinu, jsou-li ramena nakladače zdvižená.

Důležité upozornění

Pokud nepřevážíte těžký náklad nebo přídavná zařízení, těžší je zadní strana stroje s plošinou a pracovníkem obsluhy.

Ve svahu vždy pracujte s těžší stranou stroje proti svahu.

Důležité upozornění

Při obsluze byste mohli spadnout z plošiny a vážně se poranit.

Nepohybujte s ovládacími prvky, pokud nemáte obě chodidla na plošině a nedržíte se referenčních tyčí.

Složení plošiny

Zvedněte zadní část plošiny a otočte ji směrem ke stroji (Obrázek 10). Jakmile se západka dotkne montážní desky, plošina se zasune do trubky a zajistí se na místě.

g004405

Rozložení plošiny

Plošinu vysuňte směrem nahoru, dokud se západka neuvolní, a pak ji vyklopte ven a dolů (Obrázek 11).

g004406

Používání plošiny

Na plošinu nastupte před spuštěním stroje. Během jízdy na plošině udržujte stabilitu pomocí referenčních rukojetí na stroji.

Před opuštěním plošiny zcela zastavte stroj a zatáhněte parkovací brzdu.

Údržba

Promazání plošiny

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Promažte plošinu(promazávejte neprodleně po každém mytí).
 • Typ maziva: Univerzální mazivo

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Hadrem očistěte maznice.

  4. Do každé maznice zasuňte mazací pistoli (Obrázek 12).

   g004407
  5. Do maznice pumpujte mazivo, dokud nezačne vytékat (přibližně 3 zdvihy).

  6. Otřete přebytečné mazivo.

  Kontrola střižného šroubu

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte střižný šroub.
 • Přesvědčte se, zda není střižný šroub opotřebený, prasklý nebo jinak poškozený (Obrázek 13). Je-li poškozen, vyměňte jej za nový.

  Important: Používejte pouze originální náhradní střižný šroub a matici společnosti Toro. Jiné šrouby nemusí fungovat správně a mohou zapříčinit vznik nebezpečného stavu.

  g004408