Úvod

Lopata je přídavné zařízení pro převážení nákladu, které se má používat na nosiči pracovního nářadí Toro. Je určena především pro přemísťování kamene, nečistot, písku nebo jiných materiálů. Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli i okolostojícím osobám.

Přečtěte si pečlivě následující informace. Dozvíte se, jak správně výrobek používat a jak jej udržovat. Dále získáte informace, jak zabránit poškození výrobku a úrazu při práci s ním. Za správný a bezpečný provoz výrobku nese odpovědnost majitel.

Na stránkách www.Toro.com najdete informace o bezpečnosti výrobku, podklady pro zaškolení obsluhy a informace o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků Toro nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální náhradní díly Toro nebo další informace, kontaktujte autorizované servisní středisko nebo centrum zákaznických služeb Toro. Připravte si informace o názvu modelu a sériové číslo. Obrázek 1 znázorňuje umístění čísla modelu a sériového čísla na produktu. Tyto údaje zapište do následujícího pole.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiných údajích o výrobku, pomocí mobilního zařízení můžete naskenovat QR kód na štítku se sériovým číslem (je-li k dispozici).

g242836

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a uvádí bezpečnostní sdělení označená varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, které může vést k vážnému úrazu nebo usmrcení, nebudete-li doporučená opatření dodržovat.

g000502

Ke zdůraznění informací se v této příručce používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na speciální technické informace a Poznámka zdůrazňuje obecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Nebezpečí

V pracovní oblasti mohou být pod zemí vedeny inženýrské sítě. V případě jejich narušení hloubením hrozí úraz elektrickým proudem nebo exploze.

Na pozemku nebo v pracovní oblasti je třeba tato vedení a kabely označit; v těchto označených oblastech nepracujte. O označení pozemku požádejte příslušnou místní službu, která značení provádí, nebo společnost zajišťující technické služby (například v USA můžete volat na číslo 811, v Austrálii na číslo celonárodní vyznačovací služby 1100).

Obecné bezpečnostní informace

Aby nedošlo k vážnému poranění či usmrcení, dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny.

 • Přídavné zařízení nepřepravujte se zvednutými rameny. Přídavné zařízení vždy převážejte nad zemí, viz Přepravní poloha.

 • Na pozemku nebo v pracovní oblasti je třeba označit sítě vedené pod zemí a jiné předměty. V takto označených oblastech nepracujte.

 • Před spuštěním motoru si pozorně přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu.

 • Při práci se strojem vynakládejte maximální pozornost. Neprovádějte žádné činnosti, jež by mohly vaši pozornost odvádět. V takovém případě vám hrozí zranění nebo poškození majetku.

 • Nikdy nedovolte, aby stroj obsluhovaly nezaškolené osoby nebo děti.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy k pohybujícím se součástem nebo přídavným zařízením.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou jeho kryty a další bezpečnostní ochranná zařízení funkční a ve správné poloze.

 • Přihlížející osoby a zvířata se musejí zdržovat ve vzdálenosti od stroje.

 • Před prováděním údržby, doplňováním paliva nebo uvolňováním ucpaného materiálu zastavte stroj, vypněte motor a vyjměte klíč.

Nesprávné používání nebo údržba této sekačky mohou vést ke zranění. Z důvodu snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu Graphic, který znamená upozornění, výstrahu nebo nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Bezpečnost při práci ve svahu

 • Na svazích při jízdě nahoru a dolů používejte stroj tak, aby jeho těžký konec směřoval nahoru. Rozložení hmotnosti se mění s přídavnými zařízeními. S prázdným přídavným zařízením pro převážení nákladů bude těžší zadní část stroje, zatímco s plným přídavným zařízením pro převážení nákladů bude těžší přední část stroje. S většinou dalších přídavných zařízení bude těžší přední část stroje.

 • Pří jízdě ve svahu udržujte přídavné zařízení ve snížené poloze.Pokud během jízdy ve svahu přídavné zařízení zvednete, ovlivníte tím stabilitu stroje.

 • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, v jejichž důsledku může dojít k vážnému poranění nebo smrti. Při práci se strojem na jakémkoli svahu nebo nerovném terénu je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

 • Pro práci ve svazích si stanovte vlastní postupy a pravidla. Tyto postupy musí zahrnovat průzkum pracoviště, kde je třeba stanovit, které svahy jsou bezpečné pro provoz stroje. Při provádění průzkumu se vždy řiďte zdravým rozumem a dobrým úsudkem.

 • Ve svazích zpomalte a buďte obzvláště opatrní. Stabilitu stroje ovlivňuje i stav travnatých ploch.

 • Na svahu se nerozjíždějte ani nezastavujte. Pokud stroj ztratí trakci, jeďte pomalu po svahu přímo dolů.

 • Ve svahu nezatáčejte. Pokud zatočit musíte, proveďte to pomalu a s těžkým koncem stroje směrem proti svahu.

 • Provádějte na svazích veškeré činnosti pomalu a postupně. Neměňte náhle rychlost ani směr.

 • Pokud se při práci ve svahu necítíte bezpečně, práci přerušte.

 • Dávejte pozor na prohlubně, kořeny nebo hrboly, protože nerovný terén může způsobit převrácení stroje. Vysoká tráva může překážky skrýt.

 • Při práci na mokrém povrchu si počínejte opatrně. Snížená trakce může způsobit klouzání.

 • Zkontrolujte prostor a ujistěte se, že je terén stabilní a schopen nést stroj.

 • Při práci se strojem poblíž následujících míst dbejte zvýšené opatrnosti.

  • srázy

  • příkopy

  • náspy

  • vodní toky

  Při přejetí pásu přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout. Mezi strojem a jakýmkoliv nebezpečným místem udržujte dostatečnou vzdálenost.

 • Přídavná zařízení nemontujte ani nedemontujte ve svazích.

 • Neparkujte stroj na úbočí nebo ve svahu.

Bezpečnost při práci s lopatou

 • Během provozu, seřizování nebo opravování stroje používejte rukavice, ochranné brýle, dlouhé kalhoty, pevnou protiskluzovou obuv a chrániče sluchu.

 • Před každým opuštěním pozice obsluhy vždy snižte přídavné zařízení a vypněte stroj.

 • Při zvedání udržujte přídavné zařízení v rovině a dávejte pozor, aby náklad nepřepadával dozadu.

Bezpečnost při údržbě a skladování

 • Často kontrolujte, zda jsou správně utaženy montážní prvky, aby bylo zařízení udržováno v bezpečném provozní stavu.

 • Pokud přídavné zařízení hodláte skladovat na delší dobu, v provozní příručce naleznete důležité informace.

 • Udržujte v pořádku bezpečnostní a informační štítky a v případě potřeby je vyměňte.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decal99-9935
decal133-8061

Součásti stroje

Note: Specifikace a design se mohou bez upozornění změnit.

Šířka107 cm
Délka61 cm
Výška36 cm
Hmotnost52 kg (115 lb)
Objem  
 Objem zarovnané lopaty dle SAE0,12 m3 (4,0 ft3)
 Objem vrchovaté lopaty0,15 m3 (5,3 ft3)
Maximální nosnost234 kg (515 lb)

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Maximální objemová hmotnost materiálu

Objemová hmotnost materiálu přepravovaného v lopatě se liší. Liší se tedy i množství materiálu, které je možné v lopatě přepravovat, než bude dosaženo maximální nosnosti. V první tabulce je uvedena objemová hmotnost materiálu, který je možné převážet jak ve vrchovaté, tak v zarovnané lopatě. V tabulce objemových hmotností je uveden seznam běžných materiálů a jejich objemové hmotnosti.

Maximální objemová hmotnost pro objem

Objem lopatyMaximální objemová hmotnost
Zarovnaná lopata1 918 kg/m3 (119 lb/ft3)
Vrchovatá lopata1 553 kg/m3 (97 lb/ft3)

Poznámka: Maximální objemová hmotnost = maximální nosnost/objem

Objemová hmotnost materiálu

MateriálObjemová hmotnost (přibližná)
Ledek1 250 kg/m3 (78 lb/ft3)
Jíl:  
Přirozené ložení 1 600 kg/m3 (104 lb/ft3)
Suchý 1 480 kg/m3 (93 lb/ft3)
Mokrý1 660 kg/m3 (104 lb/ft3)
Se štěrkem, suchý1 420 kg/m3 (89 lb/ft3)
Se štěrkem, mokrý1 540 kg/m3 (96 lb/ft3)
Uhlí: 
Antracit, lámaný1 100 kg/m3 (69 lb/ft3)
Kamenní uhlí, lámané830 kg/m3 (52 lb/ft3)
Zemina: 
Suchá, utužená1 510 kg/m3 (94 lb/ft3)
Mokrá, utužená1 600 kg/m3 (100 lb/ft3)
Mazanina1 250 kg/m3 (78 lb/ft3)
Granit, lámaný nebo drcený na velké kusy1 660 kg/m3 (104 lb/ft3)
Štěrk: 
Suchý1 510 kg/m3 (94 lb/ft3)
Kopaný písek (štěrkopísek)1 930 kg/m3 (120 lb/ft3)
Suchý, 13 až 51 mm (⅓ až 2 in)1 690 kg/m3 (106 lb/ft3)
Mokrý, 13 až 51 mm (½ až 2 in)2 020 kg/m3 (126 lb/ft3)
Vápenec, lámaný nebo drcený1 540 kg/m3 (96 lb/ft3)
Písek: 
Suchý1 420 kg/m3 (89 lb/ft3)
Mokrý1 840 kg/m3 (115 lb/ft3)
Se štěrkem, suchý1 720 kg/m3 (107 lb/ft3)
Se štěrkem, mokrý2 020 kg/m3 (126 lb/ft3)
Pískovec, lámaný1 510 kg/m3 (94 lb/ft3)
Břidlice1 250 kg/m3 (78 lb/ft3)
Škvára, drcená1 750 kg/m3 (109 lb/ft3)
Kamen, drcený1 600 kg/m3 (100 lb/ft3)
Ornice950 kg/m3 (59 lb/ft3)

Obsluha

Levou a pravou stranu stroje určete z pohledu běžné pozice obsluhy.

Montáž a demontáž přídavného zařízení

Postup montáže a demontáže naleznete v provozní příručce hnací jednotky.

Important: Před montáží přídavného zařízení zaparkujte stroj na rovném povrchu, z montážních desek odstraňte všechny nečistoty a zajistěte, aby se volně otáčely kolíky. Pokud se kolíky neotáčí volně, namažte je.

Note: Trakční jednotku vždy používejte pro zvedání a ovládání přídavného zařízení.

Důležité upozornění

Pokud rychloupínací kolíky zcela neusadíte skrz desku pro montáž přídavného zařízení, přídavné zařízení se může uvolnit ze stroje a způsobit vážné poranění obsluhy nebo okolostojících osob.

Ověřte si, že jsou rychloupínací kolíky na desce pro montáž přídavného zařízení zcela usazeny.

Plnění lopaty

 1. Položte lopatu rovně na zem.

 2. Jízdou vpřed zasuňte lopatu do hromady materiálu.

 3. Jakmile je lopata plná, poodjeďte se strojem vzad a nepatrně ji nakloňte dozadu, abyste snížili odpor při zvedání nákladu.

  Important: Náklad vždy převážejte nízko nad zemí, viz Přepravní poloha.

g266856

Přepravní poloha

Při přepravě nákladu udržujte přídavné zařízení co nejblíže u země, ne více než 15 cm nad zemí. Zaklopením dozadu udržujte náklad v rovině.

g240205

Uskladnění

 1. Před dlouhodobým uskladněním umyjte přídavné zařízení jemným čisticím prostředkem a vodou a zbavte jej veškerých nečistot.

 2. Natřete poškrábaná místa a odhalený kovový povrch.

  Note: Barvu získáte v autorizovaném servisním středisku.

 3. Přídavné zařízení uskladněte ve skladu nebo garáži v čistém a suchém prostředí. Přídavné zařízení přikryjte, aby bylo chráněno před znečištěním.