Úvod

Tento stroj je kompaktní nosič pracovního nářadí určený k různé manipulaci se zeminou a materiály při terénních úpravách nebo stavebních pracích. Umožňuje využití široké nabídky přídavných zařízení k provádění speciálních funkcí. Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli i okolostojícím osobám.

Přečtěte si pečlivě následující informace. Dozvíte se, jak správně výrobek používat a jak jej udržovat. Dále získáte informace, jak zabránit poškození výrobku a úrazu při práci s ním. Za správný a bezpečný provoz výrobku nese odpovědnost majitel.

Na stránkách www.Toro.com najdete informace o bezpečnosti výrobku, podklady pro zaškolení obsluhy a informace o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků Toro nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální náhradní díly Toro nebo další informace, kontaktujte autorizované servisní středisko nebo centrum zákaznických služeb Toro. Připravte si informace o názvu modelu a sériové číslo. Obrázek 1 znázorňuje umístění čísla modelu a sériového čísla na produktu. Tyto údaje zapište do následujícího pole.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiných údajích o výrobku, pomocí mobilního zařízení můžete naskenovat QR kód na štítku se sériovým číslem (je-li k dispozici).

g243442

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a uvádí bezpečnostní sdělení označená varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, které může vést k vážnému úrazu nebo usmrcení, nebudete-li doporučená opatření dodržovat.

g000502

Ke zdůraznění informací se v této příručce používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na speciální technické informace a Poznámka zdůrazňuje obecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny relevantní směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Použití nebo provoz motoru v zalesněných, křovinatých nebo travnatých místech bez řádně funkčního a udržovaného lapače jisker (jak je uvedeno v oddílu 4442) nebo motoru, který není vhodným způsobem zkonstruován, vybaven a udržován k zajištění prevence vzniku požáru, je porušením oddílu 4442 a 4443 zákona o veřejných zdrojích státu Kalifornie.

Přiložená provozní příručka k motoru obsahuje informace o předpisech pro ochranu životního prostředí vydaných organizacemi EPA (US Environmental Protection Agency) a Řízení kontroly emisí státu Kalifornie (California Emission Control Regulation) a týkajících se emisních systémů, údržby a záruky. Náhradní provozní příručku k motoru je možné objednat u výrobce motoru.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Výfukové plyny dieselového motoru mohou podle znalostí státu Kalifornie způsobit rakovinu, vrozené vady a jiná poškození spojená s reprodukčním systémem

Vývody baterie, svorky a související príslušenství obsahují olovo a slouceniny olova, tj. chemikálie, které jsou ve státe Kalifornie známy jako látky škodlivé pro reprodukcní orgány a vyvolávající rakovinu. Po manipulaci s baterií si rádne omyjte ruce.

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Nebezpečí

V pracovní oblasti mohou být pod zemí vedeny inženýrské sítě. V případě jejich narušení hloubením hrozí úraz elektrickým proudem nebo exploze.

Na pozemku nebo v pracovní oblasti je třeba tato vedení a kabely označit; v těchto označených oblastech nepracujte. O označení pozemku požádejte příslušnou místní službu, která značení provádí, nebo společnost zajišťující technické služby (například v USA můžete volat na číslo 811, v Austrálii na číslo celonárodní vyznačovací služby 1100).

Obecné bezpečnostní informace

Aby nedošlo k vážnému poranění či usmrcení, dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny.

 • Nepřesunujte náklad se zvednutými rameny. Vždy tak čiňte s rameny nízko u země.

 • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, které mohou vést k vážnému poranění nebo smrti. Při práci se strojem na jakémkoli svahu nebo v nerovném terénu je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

 • Na svazích při jízdě nahoru a dolů používejte stroj tak, aby jeho těžký konec směřoval nahoru a byl umístěn u země. Rozložení hmotnosti se mění s přídavnými zařízeními. Prázdná lopata způsobí, že zadní část stroje bude těžší, zatímco s plnou lopatou bude těžší přední část stroje. S většinou dalších přídavných zařízení bude těžší přední část stroje.

 • Na pozemku nebo v pracovní oblasti je třeba označit sítě vedené pod zemí a jiné předměty. V takto označených oblastech nepracujte.

 • Před spuštěním motoru si pozorně přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu.

 • Při práci se strojem vynakládejte maximální pozornost. Neprovádějte žádné činnosti, jež by mohly vaši pozornost odvádět. V takovém případě vám hrozí zranění nebo poškození majetku.

 • Nikdy nedovolte, aby stroj obsluhovaly nezaškolené osoby nebo děti.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy k pohybujícím se součástem nebo přídavným zařízením.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou jeho kryty a další bezpečnostní ochranná zařízení funkční a ve správné poloze.

 • Přihlížející osoby, především děti, se musí zdržovat mimo pracovní prostor.

 • Před prováděním údržby, doplňováním paliva nebo uvolňováním ucpaného materiálu zastavte stroj, vypněte motor a vyjměte klíč.

Nesprávné používání nebo údržba této sekačky mohou vést ke zranění. Z důvodu snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu Graphic, který znamená upozornění, výstrahu nebo nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decalbatterysymbols
decal93-6680
decal93-6681
decal93-6686
decal93-7814
decal93-9084
decal100-4650
decal100-8821
decal100-8822
decal106-6755
decal115-4020
decal115-4855
decal115-4857
decal115-4858
decal115-4859
decal115-4861
decal115-4862
decal115-4865
decal115-4882
decal115-4860
decal132-8631
decal138-0800

Součásti stroje

g004223g017858

Než spustíte motor a začnete s hnací jednotkou pracovat, seznamte se se všemi ovládacími prvky (Obrázek 4).

Ovládací panel

g013016

Klíčový přepínač

Klíčový přepínač pro spuštění a vypnutí motoru má tři polohy: VYPNUTO, PROVOZ a STARTOVáNí. Viz Startování motoru.

Páka škrticí klapky

Posunutím ovladače dopředu zvýšíte otáčky motoru a posunutím dozadu otáčky snížíte.

Referenční tyč

Referenční tyč používejte při jízdě s hnací jednotkou jako rukojeť a pákový bod pro ovládání páky pojezdu a pomocné hydrauliky. Chcete-li zajistit plynulý kontrolovaný provoz stroje, při jeho ovládání nepouštějte referenční tyč oběma rukama současně.

Ovládání pojezdu

g008128
 • Stroj se bude pohybovat vpřed po posunutí ovládání pojezdu dopředu (Obrázek 6).

  g008129
 • Stroj se bude pohybovat vzad po posunutí ovládání pojezdu dozadu (Obrázek 7).

  Important: Při jízdě vzad se dívejte za sebe a kontrolujte možné překážky; obě ruce přitom mějte na referenční tyči.

  g008130
 • Chcete-li zatočit doprava, otočte ovládáním pojezdu ve směru hodinových ručiček (Obrázek 8).

  g008131
 • Chcete-li zatočit doleva, otočte ovládáním pojezdu proti směru hodinových ručiček (Obrázek 9).

  g008132
 • Chcete-li stroj zastavit, ovládání pojezdu uvolněte (Obrázek 5).

Note: Čím více posunete ovládání pojezdu v požadovaném směru, tím rychleji se stroj bude pohybovat příslušným směrem.

Páka ramene nakladače/náklonu přídavného zařízení

 • Chcete-li naklopit přídavné zařízení dopředu, pomalu přesuňte páku doprava (Obrázek 10).

 • Chcete-li naklopit přídavné zařízení dozadu, pomalu přesuňte páku doleva (Obrázek 10).

 • Chcete-li spustit ramena nakladače, pomalu přesuňte páku dopředu (Obrázek 10).

 • Chcete-li zvednout ramena nakladače, pomalu přesuňte páku dozadu (Obrázek 10).

 • Chcete-li spustit ramena nakladače do polohy zarážky (plovoucí poloha), přesuňte páku úplně dopředu (Obrázek 10).

  Note: Přídavná zařízení, jako je nivelační deska nebo hydraulická radlice, budou při srovnávání terénu kopírovat povrch země (tj. plavání).

g029293

Pokud přesunete páku do mezilehlé polohy (například dopředu a doleva), můžete ovládat ramena nakladače a náklon přídavného zařízení najednou.

Zámek ventilu nakladače

Zámek ventilu nakladače zajišťuje páku ramen nakladače/naklopení přídavného zařízení, aby ji nebylo možné přesunout dopředu. Díky tomuto mechanismu nedojde k náhodnému spuštění ramen nakladače při provádění údržby. Ramena nakladače zajistěte tímto zámkem, kdykoli potřebujete stroj vypnout se zvednutými rameny nakladače.

Chcete-li zámek nastavit, nadzvednutím jej vysuňte z otvoru v ovládacím panelu, otočte jej doleva před ovládací páku ramen nakladače a zatlačte jej dolů do uzamčené polohy (Obrázek 11).

g029981

Referenční tyč ovládání nakladače

Referenční tyč ovládání nakladače pomáhá stabilizovat ruku při ovládání páky ramen nakladače/náklonu přídavného zařízení (Obrázek 3).

Čítač provozních hodin

Počitadlo provozních hodin zobrazuje zaznamenaný počet hodin provozu stroje.

Páka pomocné hydrauliky

 • Chcete-li ovládat hydraulické přídavné zařízení ve směru dopředu, otočte páku pomocné hydrauliky dozadu a stáhněte ji dolů k referenční tyči (Obrázek 12, číslo 1).

 • Chcete-li ovládat hydraulické přídavné zařízení ve směru dozadu, otočte páku pomocné hydrauliky dozadu a posuňte ji doleva do horního otvoru (Obrázek 12, číslo 2).

Note: Pokud páku uvolníte v PřEDNí poloze, automaticky se vrátí do NEUTRáLNí polohy (Obrázek 12, číslo 3). Pokud je páka v poloze pro ZPěTNý CHOD, zůstane v této poloze, dokud ji z otvoru nevysunete.

g004179

Páka parkovací brzdy

 • Chcete-li zatáhnout parkovací brzdu, zatlačte páku dopředu a pak ji přesuňte doleva a dozadu (Obrázek 13).

  Note: Hnací jednotka se může před tím, než dojde k úplnému zasunutí brzdy do hnacího ozubeného kola, mírně posunout.

 • Chcete-li brzdu uvolnit, zatlačte páku dopředu a poté ji přesuňte doprava do výřezu (Obrázek 13).

g005552

Palivoměr

Palivoměr ukazuje množství paliva v palivové nádrži (nádržích).

Kontrolka tlaku motorového oleje

Tato kontrolka se rozsvítí a aktivuje se zvuková výstraha, pokud je tlak motorového oleje příliš nízký. V takovém případě neprodleně vypněte motor a zkontrolujte hladinu oleje. Je-li hladina oleje příliš nízká, olej doplňte a zkontrolujte místa možného úniku oleje.

g004350

Kontrolka nabití akumulátoru

Tato kontrolka se rozsvítí a aktivuje se zvuková výstraha, pokud je náboj akumulátoru příliš slabý. V takovém případě vypněte motor a nabijte nebo vyměňte akumulátor. Zkontrolujte napnutí řemene alternátoru, viz provozní příručka k motoru.

Kontrolka teploty chladicí kapaliny motoru

Tato kontrolka se rozsvítí a aktivuje se zvuková výstraha, pokud se teplota chladicí kapaliny motoru nadměrně zvýší. V takovém případě vypněte motor a nechejte hnací jednotku vychladnout. Po úplném vychladnutí motoru zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.

Kontrolka žhavicích svíček

Tato kontrolka se rozsvítí, pokud jsou žhavicí svíčky pod napětím a zahřívají motor.

Spínač žhavicích svíček

Stiskem a podržením tohoto spínače na dobu 10 sekund aktivujete před startováním motoru žhavicí svíčky.

Note: Specifikace a design se mohou bez upozornění změnit.

Model 22323
Šířka86 cm
Délka180 cm (71 in)
Výška117 cm
Hmotnost864 kg (1,904 lb)
Provozní kapacita (se standardní lopatou)251 kg (553 lb)
Kapacita vyklápění (se standardní lopatou)717 kg (1,580 lb)
Rozvor kol79 cm
Výška vykládky (s úzkou lopatou)119 cm
Dosah, zcela zvednuto (s úzkou lopatou)55 cm (22 in)
Výška k čepu závěsu (úzká lopata v nejvyšší poloze)168 cm
Model 22324
Šířka104 cm
Délka180 cm (71 in)
Výška109 cm
Hmotnost913 kg (2,013 lb)
Provozní kapacita (se standardní lopatou)251 kg (553 lb)
Kapacita vyklápění (se standardní lopatou)717 kg (1,580 lb)
Rozvor kol79 cm
Výška vykládky (s úzkou lopatou)119 cm
Dosah, zcela zvednuto (s úzkou lopatou)55 cm (22 in)
Výška k čepu závěsu (úzká lopata v nejvyšší poloze)168 cm

Přídavná zařízení / příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství můžete získat od svého autorizovaného servisního prodejce nebo distributora Toro nebo na stránkách www.Toro.com.

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Note: Levou a pravou stranu stroje určete z pohledu běžné pozice obsluhy.

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Nikdy nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti obsluhovaly stroj nebo na něm prováděly servis. Místní předpisy mohou omezovat věkovou hranici nebo vyžadovat certifikované školení obsluhy. Majitel je zodpovědný za proškolení všech operátorů a mechaniků.

 • Dobře se seznamte s bezpečným používáním zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních štítků.

 • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním stroje vždy zatáhněte parkovací brzdu (dle výbavy), vypněte motor, vyjměte klíč, počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti, a nechejte stroj vychladnout.

 • Naučte se, jak rychle stroj zastavit a vypnout motor.

 • Ověřte, že jsou prvky pro zjišťování přítomnosti, bezpečnostní spínače a ochranné kryty správně připevněny a fungují. Stroj nepoužívejte, pokud tyto prvky nepracují správně.

 • Ověřte si, kde se na stroji a přídavných zařízeních nacházejí označená místa, kde může dojít ke skřípnutí, a udržujte ruce a nohy od těchto míst v dostatečné vzdálenosti.

 • Před použitím stroje s přídavným zařízením se přesvědčte, zda je přídavné zařízení správně namontováno a zda se jedná o originální přídavné zařízení značky Toro. Přečtěte si příručky ke všem přídavným zařízením.

 • Prohlédněte si povrch a posuďte, jaká přídavná zařízení a příslušenství jsou nezbytná, aby bylo možné požadovanou práci provést bezpečně.

 • Na pozemku nebo v pracovní oblasti je třeba označit sítě vedené pod zemí a jiné předměty. V takto označených oblastech nepracujte. Dávejte rovněž pozor na umístění neoznačených předmětů a konstrukcí, jako jsou například podzemní skladovací nádrže, studně a septiky.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte z něj veškeré překážky.

 • Před použitím stroje zajistěte, aby v pracovním prostoru nebyly žádné jiné osoby. Pokud někdo do tohoto prostoru vstoupí, stroj zastavte.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Při manipulaci s palivem buďte velmi opatrní. Palivo je vysoce hořlavé a jeho výpary jsou výbušné.

 • Vždy uhaste cigarety, doutníky, dýmky a ostatní zdroje vznícení.

 • Používejte jen schválený kanystr.

 • Neodstraňujte uzávěr palivové nádrže ani nedoplňujte nádrž palivem při spuštěném nebo horkém motoru.

 • Nedoplňujte ani nevypouštějte palivo v uzavřeném prostoru.

 • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

 • V případě rozlití paliva se nepokoušejte nastartovat motor a vyhýbejte se použití jakéhokoli zdroje vznícení, dokud se palivové výpary nerozptýlí.

 • Nádoby neplňte ve voze, na přívěsu nebo na korbě automobilu s plastovým povrchem. Před tankováním vždy pokládejte nádoby na palivo na zem, stranou od vozidla.

 • Stroj vyložte z nákladního automobilu nebo přívěsu na zem a palivo doplňte na zemi. Jestliže to není možné, doplňte palivo z přenosného kanystru, spíše než pomocí plnicí pistole.

 • Dotýkejte se plnicí pistolí obruby palivové nádrže nebo hrdla kanystru po celou dobu až do úplného načerpání paliva. Nezamykejte pistoli v otevřené poloze.

Doplňování paliva

Doporučené palivo

Používejte pouze čistou a čerstvou naftu nebo bionaftu s nízkým (< 500 ppm) nebo velmi nízkým (< 15 ppm) obsahem síry. Nafta musí mít minimální cetanové číslo 40. Aby byla zajištěna čerstvost paliva, nakupujte jej v takovém množství, aby jej bylo možné spotřebovat do 180 dní.

Při teplotách nad -7 °C používejte letní motorovou naftu (č. 2-D), při nižších teplotách zimní naftu (č. 1-D nebo směs č. 1-D/2-D). Zimní nafta má při nízkých teplotách nižší teplotu vznícení a vlastnosti tečení za studena, jež usnadní startování a omezí ucpávání palivového filtru.

Používání letní nafty při teplotách nad -7 °C přispívá ve srovnání se zimní naftou k delší životnosti palivového čerpadla a vyššímu výkonu.

Important: Nepoužívejte místo nafty petrolej ani benzin. Neuposlechnutí tohoto upozornění může vést k poškození motoru.

Možnost použití bionafty

U tohoto vozidla lze rovněž použít palivo s podílem bionafty do stupně B20 (20 % bionafty, 80 % motorové nafty). Používejte výhradně bionaftu s nízkým nebo velmi nízkým obsahem síry. Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

 • Podíl bionafty v palivu musí odpovídat specifikaci ASTM D6751 nebo EN14214.

 • Složení směsi paliva musí splňovat normu ASTM D975 nebo EN590.

 • Směsi s bionaftou mohou poškodit nátěr povrchů.

 • V chladném počasí používejte bionaftu B5 (obsah bionafty 5 %) nebo nižšího stupně.

 • Kontrolujte těsnění, hadice a vložky, které jsou v kontaktu s palivem, jelikož může docházet k jejich postupnému poškození.

 • Po určité době po přechodu na směs bionafty může dojít k ucpání palivového filtru.

 • Další informace o bionaftě vám poskytne prodejce.

Doplňování paliva do nádrže (nádrží)

 1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li ve výbavě) a spusťte ramena nakladače dolů.

 2. Vypněte motor, vytáhněte klíč a nechejte motor vychladnout.

 3. Očistěte okolí uzávěru palivové nádrže a uzávěr sejměte (Obrázek 15).

  g004231
 4. Palivo doplňujte do nádrže přibližně 2,5 cm pod horní okraj nádrže, nikoli plnicího hrdla.

  Important: Tento prostor v nádrži umožňuje expanzi paliva. Neplňte palivovou nádrž až po horní okraj.

 5. Zašroubujte a bezpečně utáhněte uzávěr palivové nádrže, dokud nezacvakne.

 6. Veškeré rozlité palivo utřete.

Provádění úkonů denní údržby

Každý den před spuštěním stroje proveďte postupy, jež mají být prováděny před každým použitím/každý den a které jsou uvedeny v části .

Important: Před prvním nastartováním motoru zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny a systém odvzdušněte; postupujte podle pokynů v části Kontrola hladiny hydraulické kapalinyOdvzdušnění palivového systému.

Během provozu

Bezpečnostní kroky během použití

Obecné bezpečnostní informace

 • Nepřesunujte náklad se zvednutými rameny. Náklad vždy přesunujte nízko u země.

 • Nepřekračujte jmenovitou provozní kapacitu. Stroj může být v tomto stavu nestabilní a můžete nad ním ztratit kontrolu.

 • Používejte pouze přídavná zařízení a příslušenství schválené společností Toro. Přídavná zařízení mohou změnit stabilitu a provozní vlastnosti stroje.

 • Pro stroje s plošinou:

  • Před vystoupáním na plošinu snižte ramena nakladače.

  • Nepokoušejte se stabilizovat stroj zapřením nohy o zem. Pokud nad strojem ztratíte kontrolu, opusťte plošinu a přejděte do bezpečné vzdálenosti od stroje.

  • Nepokládejte chodidla pod platformu.

  • Nejezděte se strojem, pokud nemáte obě chodidla na plošině a nedržíte se referenčních rukojetí.

 • Při práci se strojem vynakládejte maximální pozornost. Neprovádějte žádné činnosti, jež by mohly vaši pozornost odvádět. V takovém případě vám hrozí zranění nebo poškození majetku.

 • Před couváním se pohledem dozadu a dolů ujistěte, že máte volnou cestu.

 • Ovládací prvky nikdy nepoužívejte trhavým způsobem; používejte plynulý pohyb.

 • Majitel nebo uživatel odpovídá za nehody, jež mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku, a má jim předcházet.

 • Používejte vhodné oblečení a pomůcky, včetně rukavic, ochranných brýlí, dlouhých kalhot, pevné protiskluzové obuvi a ochrany sluchu. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste volné oděvy či volně se pohybující šperky.

 • Stroj neobsluhujte, jste-li unaveni, nemocní nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

 • Nikdy na stroji nikoho nepřevážejte a nedovolte, aby se ke stroji přiblížily jiné osoby nebo domácí zvířata.

 • Používejte stroj jen za dobrých světelných podmínek a vyhýbejte se prohlubním a skrytým rizikovým místům.

 • Před spuštěním motoru zajistěte, aby byl u všech pohonů zařazen neutrál a byla zatažena parkovací brzda (dle výbavy). Motor spouštějte výhradně ze sedadla obsluhy.

 • Když se budete blížit k nepřehledným zatáčkám, keřům, stromům či jiným překážkám zakrývajícím výhled, buďte opatrní.

 • Při zatáčení a jízdě přes silnice nebo chodníky zpomalte a buďte opatrní. Věnujte pozornost silničnímu provozu.

 • Pokud nepracujete, vypněte přídavné zařízení.

 • Pokud narazíte do nějakého předmětu, zastavte stroj, vypněte motor, vyjměte klíč a zkontrolujte stroj. Před obnovením provozu proveďte veškeré nezbytné opravy.

 • Motor nikdy nespouštějte v uzavřeném prostoru.

 • Nikdy nenechávejte stroj se spuštěným motorem bez dozoru.

 • Před opuštěním pracovní pozice proveďte následující:

  • Zaparkujte vozidlo na rovné ploše.

  • Spusťte ramena nakladače a deaktivujte pomocnou hydrauliku.

  • Zatáhněte parkovací brzdu (dle výbavy).

  • Vypněte motor a vyjměte klíč.

 • Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

 • Stroj používejte jen v místech, kde máte dostatečný volný prostor pro bezpečné manévrování. Dávejte pozor na překážky nacházející se ve vaší blízkosti. Nedostatečná vzdálenost od stromů, zdí a jiných překážek může způsobit poranění v situaci, kdy stroj bude za provozu couvat a vy nebudete věnovat pozornost okolí.

 • Před jízdou pod jakýmikoli objekty zkontrolujte prostor nad hlavou (např. elektrická vedení, větve a dveřní vstupy) a vyvarujte se kontaktu s nimi.

 • Nepřeplňujte přídavné zařízení a při zvedání ramen nakladače udržujte náklad rovnoměrně rozložený. Předměty v přídavném zařízení mohou spadnout a způsobit zranění.

Bezpečnost při práci ve svahu

 • Na svazích při jízdě nahoru a dolů používejte stroj tak, aby jeho těžký konec směřoval nahoru. Rozložení hmotnosti se mění s přídavnými zařízeními. Prázdná lopata způsobí, že zadní část stroje bude těžší, zatímco s plnou lopatou bude těžší přední část stroje. S většinou dalších přídavných zařízení bude těžší přední část stroje.

 • Zvednutí ramen nakladače na svahu ovlivní stabilitu stroje. Ramena nakladače udržujte na svahu ve spuštěné poloze.

 • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, v jejichž důsledku může dojít k vážnému poranění nebo smrti. Při práci se strojem na jakémkoli svahu nebo nerovném terénu je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

 • Pro práci ve svazích si stanovte vlastní postupy a pravidla. Tyto postupy musí zahrnovat průzkum pracoviště, kde je třeba stanovit, které svahy jsou bezpečné pro provoz stroje. Při provádění průzkumu se vždy řiďte zdravým rozumem a dobrým úsudkem.

 • Ve svazích zpomalte a buďte obzvláště opatrní. Stabilitu stroje ovlivňuje i stav travnatých ploch.

 • Na svahu se nerozjíždějte ani nezastavujte. Pokud stroj ztratí trakci, jeďte pomalu po svahu přímo dolů.

 • Ve svahu nezatáčejte. Pokud zatočit musíte, proveďte to pomalu a s těžkým koncem stroje směrem proti svahu.

 • Provádějte na svazích veškeré činnosti pomalu a postupně. Neměňte náhle rychlost ani směr.

 • Pokud se při práci ve svahu necítíte bezpečně, práci přerušte.

 • Dávejte pozor na prohlubně, kořeny nebo hrboly, protože nerovný terén může způsobit převrácení stroje. Vysoká tráva může překážky skrýt.

 • Při práci na mokrém povrchu si počínejte opatrně. Snížená trakce může způsobit klouzání.

 • Zkontrolujte prostor a ujistěte se, že je terén stabilní a schopen nést stroj.

 • Při práci se strojem poblíž následujících míst dbejte zvýšené opatrnosti.

  • srázy

  • příkopy

  • náspy

  • vodní toky

  Při přejetí pásu přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout. Mezi strojem a jakýmkoliv nebezpečným místem udržujte dostatečnou vzdálenost.

 • Přídavná zařízení nemontujte ani nedemontujte ve svazích.

 • Neparkujte stroj na úbočí nebo ve svahu.

Startování motoru

 1. Nastavte páku pomocné hydrauliky do NEUTRáLNí polohy.

 2. Posuňte páku škrticí klapky doprostřed mezi polohu pro POMALý a RYCHLý chod.

 3. Vložte klíč do klíčového spínače a otočte jej do PROVOZNí polohy.

 4. Stiskněte spínač žhavicích svíček a po dobu 10 sekund jej podržte.

 5. Otočte klíčem do polohy STARTOVáNí. Jakmile se motor spustí, klíč uvolněte.

  Important: Nepoužívejte startér v rámci jedné operace déle než 10 sekund. Pokud motor nenastartuje, před dalším pokusem počkejte 30 sekund, aby vychladl startér. Pokud tyto pokyny nebudete dodržovat, můžete spálit motor startéru.

 6. Přesuňte páčku ovládání škrticí klapky do polohy RYCHLý CHOD.

  Important: Pokud bude motor pracovat při vysokých otáčkách se studeným hydraulickým systémem (tj. když je teplota okolního vzduchu na bodu mrazu a nižší), hydraulický systém se může poškodit. Když budete motor startovat za nízkých teplot, nechejte jej pracovat v prostřední poloze škrticí klapky po dobu 2 až 5 minut a pak nastavte škrticí klapku do polohy pro RYCHLý běh.

  Note: Pokud je venku teplota pod bodem mrazu, uložte hnací jednotku do garáže, aby byla v teplejším prostředí. To usnadní spouštění.

Jízda se strojem

Strojem pohybujte pomocí ovládacího prvku pojezdu. Čím více posunete ovládání pojezdu v požadovaném směru, tím rychleji se stroj bude pohybovat příslušným směrem. Chcete-li stroj zastavit, ovládací prvek pojezdu uvolněte.

Ovládací pákou škrticí klapky je možno regulovat rychlost motoru měřenou v otáčkách za minutu (ot/min). Chcete-li zajistit nejvyšší výkon stroje, posuňte páku škrticí klapky do polohy RYCHLý běh. Pro práci nižší rychlostí však můžete použít polohu škrticí klapky.

Vypnutí motoru

 1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li ve výbavě) a spusťte ramena nakladače dolů.

 2. Nastavte páku pomocné hydrauliky do NEUTRáLNí polohy.

 3. Posuňte páku škrticí klapky do polohy pro POMALý běh.

 4. Pokud byl motor značně namáhán nebo je horký, nechejte jej pracovat přibližně jednu minutu na volnoběh a potom otočte klíčový spínač do VYPNUTé polohy.

  Note: Umožní to lepší chlazení motoru před jeho vypnutím. V případě nouze může motor vypnout okamžitě.

 5. Otočte klíčovým spínačem do VYPNUTé polohy a klíč vyjměte.

Výstraha

O řízení hnací jednotky by se mohlo pokusit dítě nebo nezaškolená okolostojící osoba, což by mohlo vést k poranění.

Klíč vyjměte ze spínače i v případě, když chcete opustit hnací jednotku jen na několik sekund.

Použití přídavných zařízení

Instalace přídavného zařízení

Important: Používejte pouze přídavná zařízení schválená společností Toro. Přídavná zařízení mohou změnit stabilitu a provozní vlastnosti stroje. V případě použití neschválených přídavných zařízení může dojít ke zrušení platnosti záruky na stroj.

Important: Před instalací přídavného zařízení zajistěte, aby na montážních deskách nebyly žádné nečistoty a aby se kolíky volně otáčely. Pokud se kolíky neotáčí volně, namažte je.

 1. Položte přídavné zařízení na rovný povrch, kde je za zařízením dostatek prostoru pro stroj.

 2. Nastartujte motor.

 3. Nakloňte montážní desku přídavného zařízení dopředu.

 4. Umístěte montážní desku do horního okraje desky přídavného zařízení (Obrázek 16).

  g003710
 5. Zvedejte ramena nakladače a současně naklápějte montážní desku dozadu.

  Important: Zvedněte přídavné zařízení dostatečně nad zem a zaklopte montážní desku úplně dozadu.

 6. Vypněte motor a vyjměte klíč.

 7. Nastavte kolíky pro rychlé zajištění do pracovní polohy tak, aby byly zcela usazeny na montážní desce (Obrázek 17).

  Important: Pokud se kolíky neotočí do pracovní polohy, montážní deska nebude zcela zarovnaná s otvory na desce přídavného zařízení. Zkontrolujte desku přídavného zařízení a v případě potřeby ji očistěte.

  g003711

  Důležité upozornění

  Pokud rychloupínací kolíky zcela neusadíte skrz desku pro montáž přídavného zařízení, přídavné zařízení se může uvolnit ze stroje a způsobit vážné poranění obsluhy nebo okolostojících osob.

  Ověřte si, že jsou rychloupínací kolíky na desce pro montáž přídavného zařízení zcela usazeny.

Připojení hydraulických hadic

Důležité upozornění

Hydraulická kapalina unikající pod tlakem může proniknout kůží, a způsobit tak poranění. Kapalina vstříknutá pod kůži musí být chirurgicky odstraněna do několika hodin. Zákrok musí provádět lékař obeznámený s tímto typem poranění, jinak by mohla vzniknout gangréna.

 • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

 • Udržujte tělo a ruce v dostatečné vzdálenosti od netěsných otvorů nebo trysek, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

 • Ke hledání prasklin hydrauliky používejte lepenku nebo papír; nikdy nepoužívejte ruce.

Výstraha

Hydraulické spojky, vedení/ventily a kapalina mohou být horké. Při kontaktu s horkými díly se můžete popálit.

 • Při manipulaci s hydraulickými spojkami noste rukavice.

 • Než se začnete dotýkat hydraulických dílů, počkejte, až stroj vychladne.

 • Nedotýkejte se uniklé hydraulické kapaliny.

Pokud provoz přídavného zařízení vyžaduje hydrauliku, připojte hydraulické hadice následujícím způsobem:

 1. Vypněte motor a vyjměte klíč.

 2. Posuňte páku pomocné hydrauliky dopředu, dozadu a zpět do NEUTRáLNí polohy, čímž uvolníte tlak v hydraulických spojkách.

 3. Odstraňte ochranné kryty z hydraulických spojek na stroji.

 4. Odstraňte z hydraulických spojek veškeré cizí částice.

 5. Zasuňte kolík spojky přídavného zařízení do zdířky spojky na stroji.

  Note: Pokud nejprve připojíte kolík spojky přídavného zařízení, uvolníte veškerý tlak navýšený v přídavném zařízení.

 6. Nasuňte zdířku spojky přídavného zařízení na kolík spojky na stroji.

 7. Zatažením za hadice ověřte, že je připojení pevné.

Odmontování přídavného zařízení

 1. Zaparkujte vozidlo na rovné ploše.

 2. Spusťte přídavné zařízení na zem.

 3. Vypněte motor a vyjměte klíč.

 4. Odjistěte kolíky pro rychlé zajištění z pracovní polohy tak, že je otočíte směrem ven.

 5. Pokud přídavné zařízení používá hydrauliku, posuňte páku pomocné hydrauliky dopředu, dozadu a zpět do NEUTRáLNí polohy. Uvolníte tím tlak v hydraulických spojkách.

 6. Pokud přídavné zařízení používá hydrauliku, posuňte kroužky zpět na hydraulické spojky a odpojte je.

  Important: Spojte hadice přídavného zařízení, aby během uložení nedošlo ke znečištění hydraulického systému.

 7. Na hydraulické spojky na stroji namontujte ochranné kryty.

 8. Nastartujte motor, nakloňte montážní desku dopředu a poodjeďte se strojem od přídavného zařízení.

Po provozu

Bezpečnostní kroky po použití

 • Před nastavováním, čištěním, skladováním nebo opravou stroje vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se veškeré pohybující se části zastaví a stroj vychladne.

 • Odstraňte nečistoty z přídavných zařízení, hnacích jednotek, tlumičů a motoru, aby nedošlo k požáru. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

 • Udržujte všechny díly v dobrém stavu a dbejte na to, aby byl veškerý hardware utažený.

 • Nedotýkejte se částí stroje, které mohou být následkem používání horké. Údržbu, nastavování nebo opravy stroje provádějte až po jeho vychladnutí.

 • Při nakládání a vykládání stroje z přepravního vozidla buďte opatrní.

Přemístění poškozeného stroje

Important: Chcete-li stroj odtáhnout, nejprve otevřete tažné ventily, jinak dojde k poškození hydraulického systému.

 1. Vypněte motor a vyjměte klíč.

 2. Otevřete zadní přístupový kryt.

 3. S použitím klíče otočte tažné ventily na hydraulických čerpadlech dvakrát proti směru hodinových ručiček (Obrázek 18).

  g004181
 4. Stroj odvlečte na určené místo.

 5. Jakmile je stroj opraven, před jeho použitím tažné ventily zavřete.

Přeprava stroje

K přepravě stroje používejte nákladní vůz nebo přívěs se zvýšenou odolností. Použijte nájezdovou plošinu stejně širokou jako vozidlo. Nákladní vůz nebo přívěs musí být vybaven brzdami, veškerým osvětlením a označením vyžadovaným předpisy. Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Tyto informace mohou pomoci zabránit vašemu zranění či zranění okolostojících osob. Podrobné informace najdete v nařízeních místních úřadů týkající se požadavků na přívěsy a upevňování tažených vozidel.

Důležité upozornění

Jízda po silnici bez směrových světel, osvětlení, označení odrazovými sklíčky a označení symbolem pomalu jedoucího vozidla je nebezpečná a může vést k nehodám s možným zraněním.

Nejezděte se strojem po veřejné komunikaci nebo silnici.

Výběr přívěsu

Důležité upozornění

Nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo zvyšuje možnost převrácení, které může způsobit vážné zranění nebo smrt (Obrázek 19).

 • Používejte jen nájezdové plošiny plné šířky.

 • Přesvědčte se, že délka nájezdové plošiny odpovídá alespoň 4násobku vzdálenosti ložné plochy přívěsu nebo nákladního automobilu od země. Tím bude zajištěno, že úhel nájezdové plošiny nepřekročí 15 stupňů na rovném povrchu.

g229507

Naložení stroje

Důležité upozornění

Nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo zvyšuje možnost převrácení, které může způsobit vážné zranění nebo smrt.

 • Při manipulaci se strojem na nájezdové plošině dbejte extrémní opatrnosti.

 • Stroj nakládejte a vykládejte s těžkou stranou natočenou proti nájezdové plošině.

 • Při jízdě se strojem po nájezdové plošině se vyhýbejte prudkému zrychlování nebo zpomalování, neboť tak může dojít ke ztrátě kontroly nebo převrácení stroje.

 1. Je-li použit přívěs, připojte jej k vlečnému vozidlu a připevněte bezpečnostní řetězy.

 2. Je-li to možné, připojte brzdy přívěsu.

 3. Snižte plošinu (plošiny).

 4. Spusťte ramena nakladače dolů.

 5. Najeďte se strojem na přívěs těžkou stranou nejdříve. Náklad mějte v nízké poloze (Obrázek 20).

  • Je-li na stroji upevněno plné přídavné zařízení pro převoz nákladů (např. lopata) nebo přídavné zařízení, jež není určeno k převozu nákladů (např. drážkovač), jeďte se strojem nahoru po plošině přední částí dopředu.

  • Je-li na stroji upevněno prázdné přídavné zařízení pro převoz nákladů nebo je-li stroj bez přídavného zařízení, plošinu vyjíždějte zadní částí stroje nahoru.

  g204457
 6. Spusťte ramena nakladače zcela k zemi.

 7. Zatáhněte parkovací brzdu (dle výbavy), vypněte motor a vyjměte klíč.

 8. S použitím kovových upínacích ok bezpečně upevněte stroj k přívěsu nebo nákladnímu vozu pomocí popruhů, řetězů, lan nebo provazů (Obrázek 21). Prostudujte si nařízení místních úřadů týkající se požadavků na upevňování strojů k přívěsu.

  g243576

Vyložení stroje

 1. Snižte plošinu (plošiny).

 2. Sjeďte se strojem z přívěsu těžkou stranou směrem k hornímu konci plošiny. Náklad mějte v nízké poloze (Obrázek 22).

  • Je-li na stroji upevněno plné přídavné zařízení pro převoz nákladů (např. lopata), nebo přídavné zařízení, jež není určeno k převozu nákladů (např. drážkovač), plošinu sjíždějte zadní stranou stroje dolů.

  • Je-li na stroji upevněno prázdné přídavné zařízení pro převoz nákladů nebo je-li stroj bez přídavného zařízení, plošinu sjíždějte přední částí stroje dolů.

  g204458

Zvednutí stroje

Stroj můžete zvednout s použitím vázacích nebo zvedacích ok, jež slouží jako zvedací body, viz Obrázek 21.

Údržba

Note: Levou a pravou stranu stroje určete z pohledu běžné pozice obsluhy.

Výstraha

Jestliže ponecháte klíč ve spínači, může motor kdokoli spustit a způsobit vám nebo přihlížejícím osobám vážné zranění.

Před prováděním jakékoli údržby vyjměte klíč ze spínače.

Bezpečnost při provádění úkonů údržby

 • Zaparkujte stroj na rovném povrchu, deaktivujte pomocnou hydrauliku, spusťte přídavné zařízení dolů, zatáhněte parkovací brzdu (je-li ve výbavě), vypněte motor a vyjměte klíč. Před nastavováním, čištěním, skladováním nebo opravou stroje počkejte, až se veškeré pohybující se části zastaví a stroj vychladne.

 • Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

 • Nedovolte, aby servisní práce na stroji prováděla nezaškolená osoba.

 • Pokud je třeba některé součásti podepřít, použijte hever.

 • Opatrně uvolněte tlak z dílů s akumulovanou energií, viz Uvolnění hydraulického tlaku .

 • Před jakoukoli opravou odpojte akumulátor, viz Údržba akumulátoru.

 • Nepřibližujte nohy ani ruce k pohybujícím se částem. Je-li to možné, neprovádějte nastavení se spuštěným motorem.

 • Udržujte všechny díly v dobrém stavu a dbejte na to, aby byl veškerý hardware utažený. Nahraďte všechny opotřebené nebo poškozené nálepky.

 • Bezpečnostní zařízení neupravujte.

 • Používejte pouze přídavná zařízení schválená společností Toro. Přídavná zařízení mohou změnit stabilitu a provozní vlastnosti stroje. V případě použití stroje s neschválenými přídavnými zařízeními hrozí ztráta záruky.

 • Používejte pouze originální náhradní díly společnosti Toro.

 • Pokud jakákoli údržba nebo oprava vyžaduje, aby byla ramena nakladače ve zvednuté poloze, ramena v této poloze zajistěte pomocí zámku (zámků) hydraulického válce.

Doporučený harmonogram údržby

Servisní intervalPostup při údržbě
Po prvních 8 hodinách
 • Vyměňte hydraulický filtr.
 • Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
 • Zkontrolujte a upravte napnutí pásů.
 • Při každém použití nebo denně
 • Promažte vozidlo.(Mažte neprodleně po každém mytí stroje.)
 • Zkontrolujte ukazatel údržby vzduchového filtru.
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Vypusťte vodu a jiné znečišťující látky z odlučovače vody palivového filtru.
 • Vyčistěte pásy.
 • Přesvědčte se, zda nejsou pásy nadměrně opotřebené(pokud jsou pásy opotřebené, vyměňte je).
 • Vyčistěte mřížku, olejový chladič a přední část chladiče (v prašných podmínkách a při velkém znečištění častěji).
 • Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v expanzní nádrži.
 • Zkontrolujte a vyčistěte mřížku chladiče.
 • Testování parkovací brzdy.
 • Odstraňte ze stroje nečistoty.
 • Zkontrolujte, zda spojovací prvky nejsou uvolněné.
 • Po každých 25 hodinách provozu
 • Demontujte kryt vzduchového filtru, odstraňte nečistoty a zkontrolujte ukazatel údržby vzduchového filtru.
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej.(Pokud stroj používáte v extrémně prašném nebo písčitém prostředí, údržbu provádějte častěji.)
 • Zkontrolujte a upravte napnutí pásů.
 • Zkontrolujte hadice chladicího systému.
 • Zkontrolujte hydraulické vedení, zda nedochází k úniku, zda nejsou uvolněny spojky a upevňovací podpěry, zda není zkroucené vedení. Zkontrolujte, jestli vedení není poškozeno vlivem opotřebení, počasí nebo chemických látek.(Před použitím stroje proveďte potřebné opravy.)
 • Zkontrolujte míru znečištění podvozku.
 • Zkontrolujte napnutí řemene alternátoru/ventilátoru (pokyny naleznete v provozní příručce k motoru).
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Vyměňte olejový filtr.(Pokud stroj používáte v extrémně prašném nebo písčitém prostředí, údržbu provádějte častěji.)
 • Vyměňte hydraulický filtr.
 • Po každých 250 hodinách provozu
 • Zkontrolujte a promažte vodicí kola.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Přesvědčte se, zda není palivové potrubí narušené nebo poškozené a spojky nejsou uvolněné.
 • Vyměňte nádobu palivového filtru a vložený filtr v potrubí.
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Vyměňte řemen alternátoru/ventilátoru (pokyny naleznete v provozní příručce motoru).
 • Po každých 1500 hodinách provozu
 • Vyměňte všechny pohybující se hydraulické hadice.
 • Každý rok
 • Vyměňte chladicí kapalinu motoru.
 • Zkontrolujte stav řemene hydraulického čerpadla.
 • Každý rok nebo před uskladněním
 • Zkontrolujte a upravte napnutí pásů.
 • Opravte porušený nátěr.
 • Každé 2 roky
 • Palivovou nádrž (nebo nádrže) vypusťte a vyčistěte – pouze autorizovaný servisní prodejce.
 • Important: Další pokyny k postupům údržby naleznete v návodu k obsluze motoru.

  Postupy před údržbou stroje

  Použití zámku válce

  Důležité upozornění

  Pokud jsou ramena nakladače v horní poloze, mohou se spustit a tím způsobit vážné poranění.

  Před provedením údržby vyžadující zvednutá ramena nakladače nainstalujte zámek (zámky) válce.

  Instalace zámku válce

  1. Demontujte přídavné zařízení.

  2. Zvedněte ramena nakladače zcela nahoru.

  3. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  4. Sejměte pojistný kolík, který zajišťuje zámek válce na ramenu nakladače (Obrázek 23).

   g004182
  5. Spusťte zámek válce na tyč válce a zajistěte jej pojistným kolíkem (Obrázek 23).

  6. Pomalu spusťte ramena nakladače tak, aby se zámek válce dostal do kontaktu s tělesem válce a koncem pístní tyče.

  Odstranění a uložení zámku válce

  Important: Sejměte zámek válce z tyče a před zahájením práce se strojem zámek bezpečně zajistěte v úložné poloze.

  1. Nastartujte motor.

  2. Zvedněte ramena nakladače zcela nahoru.

  3. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  4. Sejměte pojistný kolík zajišťující zámek válce.

  5. Otočte zámek válce nahoru na rameno nakladače a zajistěte jej pojistným kolíkem.

  6. Spusťte ramena nakladače dolů.

  Přístup k vnitřním součástem

  Důležité upozornění

  Po otevření nebo demontáži krytů, kapot a mřížek při spuštěném motoru můžete přijít do styku s pohyblivými součástmi, jež vás mohou vážně poranit.

  Před otevřením krytů, kapot a mřížek vypněte motor, vyjměte klíč z klíčového spínače a nechejte vychladnout motor.

  Otevření kapoty

  1. Povolte pojistný šroub kapoty (Obrázek 24)

   g009691
  2. Otočte západku kapoty ve směru hodinových ručiček (Obrázek 24).

  3. Vyklopte kapotu nahoru (Obrázek 24).

  Zavření kapoty

  1. Nadzvedněte pojistnou páku vzpěry (Obrázek 25).

   g007360
  2. Spusťte kapotu a zatlačte dolů na její přední část, aby se zajistila v poloze.

  3. Utažením pojistného šroubu kapoty zajistěte západku (Obrázek 24).

  Otevření zadního přístupového krytu

  1. Demontujte 2 ruční knoflíky zajišťující zadní přístupový kryt ke stroji (Obrázek 26).

   g244210
  2. Sklopte zadní přístupový kryt dolů a sejměte jej. Získáte tak přístup k vnitřním součástem (Obrázek 26).

  Zavření zadního přístupového krytu

  1. Přesuňte zadní přístupový kryt na místo přes zadní stranu stroje a ujistěte se, že výstupky jsou vyrovnány v otvorech.

  2. Zatlačte přístupový kryt dopředu a vyrovnejte šrouby ručních knoflíků se závitovými otvory ve stroji.

  3. Pevným utažením ručních knoflíků zajistěte zadní přístupový kryt na místě.

  Demontáž bočních panelů

  1. Otevřete kapotu.

  2. Vysuňte boční panely (Obrázek 27) nahoru a vyjměte je z drážek v předním panelu a rámu.

   g004352

  Montáž bočních mřížek

  Zasuňte boční mřížky na místo do otvorů v přední mřížce a rámu.

  Mazání

  Mazání vozidla

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Promažte vozidlo.(Mažte neprodleně po každém mytí stroje.)
 • Typ maziva: Univerzální mazivo

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li ve výbavě) a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Hadrem očistěte maznice.

  4. Do každé maznice zasuňte mazací pistoli (Obrázek 28 a Obrázek 29).

   g004235
   g004209
  5. Pumpujte mazivo do maznice, dokud z ložisek nezačne vytékat mazivo (pumpujte přibližně 3x).

  6. Otřete přebytečné mazivo.

  Údržba motoru

  Bezpečnost při údržbě motoru

  • Před kontrolou hladiny oleje a doplňováním oleje do klikové skříně vypněte motor.

  • Neměňte nastavení regulátoru motoru a nepřekračujte maximální otáčky motoru.

  • Nepřibližujte ruce, nohy, obličej, jiné části těla ani oděv k tlumiči ani jiným horkým povrchům.

  Vzduchový filtr

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte ukazatel údržby vzduchového filtru.
 • Po každých 25 hodinách provozu
 • Demontujte kryt vzduchového filtru, odstraňte nečistoty a zkontrolujte ukazatel údržby vzduchového filtru.
 • Údržba tělesa a krytu vzduchového filtru

  Important: Výměnu vzduchového filtru provádějte pouze tehdy, pokud se zobrazí červený ukazatel údržby (Obrázek 30). Předčasná výměna vzduchového filtru pouze zvyšuje nebezpečí vniknutí nečistot do motoru v okamžiku demontáže filtru.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li ve výbavě) a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Otevřete kapotu a podepřete ji vzpěrou (je-li to možné).

  4. Přesvědčte se, zda není plášť vzduchového filtru poškozen, což by mohlo způsobit únik vzduchu. Zkontrolujte v celém sacím systému, zda se v něm nevyskytují netěsnosti, poškození nebo uvolněné hadicové svorky.

   Vyměňte nebo opravte všechny poškozené součásti.

  5. Uvolněte západky na vzduchovém filtru a stáhněte kryt vzduchového filtru z tělesa vzduchového filtru (Obrázek 30).

   Important: Vzduchový filtr nevyjímejte.

   g031236
  6. Stisknutím stran protiprachového krytu kryt otevřete a vyklepejte prach ven.

  7. Vyčistěte vnitřní prostor krytu vzduchového filtru stlačeným vzduchem o tlaku nižším než 2,07 bar.

   Important: Ně těleso vzduchového filtru nepoužívejte stlačený vzduch.

  8. Zkontrolujte ukazatel údržby.

   • Je-li ukazatel údržby čirý, namontujte kryt vzduchového filtru s protiprachovým krytem natočeným směrem dolů a upevněte západky (Obrázek 30).

   • Je-li ukazatel údržby červený, vyměňte vzduchový filtr dle pokynů uvedených v části Výměna filtru.

  Výměna filtru

  Important: Aby nedošlo k poškození motoru, vždy jej provozujte s namontovaným vzduchovým filtrem a nasazeným krytem.

  1. Opatrně vysuňte filtr z pouzdra vzduchového filtru (Obrázek 30).

   Note: Dejte pozor, abyste filtrem nenarazili do boční strany tělesa.

   Important: Filtr se nikdy nesnažte vyčistit.

  2. Zkontrolujte, zda na novém filtru nejsou trhliny ani tenká vrstva oleje a zda není poškozeno pryžové těsnění. Posviťte svítilnou na vnější část filtru a pohledem do filtru se přesvědčte, zda v něm nejsou otvory, jež se jeví jako světlé body.

   Je-li filtr poškozen, nepoužívejte jej.

  3. Opatrně filtr namontujte (Obrázek 30).

   Note: Zatlačením na vnější okraj filtru při instalaci zajistěte, aby se filtr zcela usadil.

   Important: Netlačte na měkkou vnitřní část filtru.

  4. Namontujte kryt vzduchového filtru s protiprachovým krytem natočeným směrem dolů a upevněte západky (Obrázek 30).

  5. Zavřete kapotu.

  Výměna motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
 • Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej.(Pokud stroj používáte v extrémně prašném nebo písčitém prostředí, údržbu provádějte častěji.)
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Vyměňte olejový filtr.(Pokud stroj používáte v extrémně prašném nebo písčitém prostředí, údržbu provádějte častěji.)
 • Specifikace motorového oleje

  Typ oleje: Detergentní dieselový motorový olej (API klasifikace CH-4 nebo vyšší)

  Objem klikové skříně: 3,7 l s filtrem

  Viskozita: viz tabulka níže

  g001061

  Kontrola hladiny motorového oleje

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor, vytáhněte klíč a nechejte motor vychladnout.

  3. Otevřete kapotu.

  4. Vyčistěte prostor kolem měrky oleje (Obrázek 32).

   g004227
  5. Vytáhněte měrku a očistěte kovový konec (Obrázek 32).

  6. Zasuňte měrku zcela do trubice měrky (Obrázek 32).

  7. Vytáhněte měrku a podívejte se na kovový konec.

  8. Pokud je hladina oleje nízká (pod spodním otvorem), očistěte místo okolo uzávěru plnicího hrdla oleje a uzávěr sejměte (Obrázek 32).

  9. Pomalu nalijte do krytu ventilu jen takové množství oleje, aby se hladina zvedla na úroveň horního otvoru na měrce.

   Important: Abyste předešli poškození motoru, nedoplňujte do klikové skříně příliš mnoho oleje.

  10. Uzávěr plnicího otvoru a měrku znovu nasaďte.

  11. Zavřete kapotu.

  Výměna motorového oleje

  1. Spusťte motor a nechte jej pět minut běžet.

   Note: Olej se tím zahřeje a bude snadněji vytékat.

  2. Zaparkujte stroj tak, aby strana, ze které budete olej vypouštět, byla o něco níže než strana protější. Díky tomu vyteče veškerý olej.

  3. Spusťte ramena nakladače, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.

  4. Demontujte zátku vypouštěcího otvoru (Obrázek 33).

   g004353
  5. Po vypuštění veškerého oleje namontujte zátku zpět.

   Note: Použitý olej odevzdejte do certifikovaného recyklačního střediska.

  6. Demontujte víčko plnicího hrdla (Obrázek 32) a pomalu nalijte přes kryt ventilu přibližně 80 % určeného množství oleje.

  7. Zkontrolujte hladinu oleje.

  8. Pomalu doplňujte další olej, aby hladina dosáhla horního otvoru na měrce.

  9. Vraťte kryt plnicího otvoru na místo.

  Výměna olejového filtru

  1. Vypusťte olej z motoru, viz Výměna motorového oleje.

  2. Po vypuštění veškerého oleje namontujte zátku zpět.

   Note: Použitý olej odevzdejte do certifikovaného recyklačního střediska.

  3. Pod filtr umístěte mělkou nádobu nebo hadr, abyste olej zachytili.

  4. Vyjměte starý filtr (Obrázek 34) a otřete povrch těsnění adaptéru filtru.

   g004354
  5. Do prostředního otvoru filtru nalijte nový olej správného typu. Jakmile olej dosáhne spodního okraje závitu, přestaňte olej nalévat.

  6. Počkejte 1 až 2 minuty, až materiál filtru olej absorbuje, potom nadbytečný olej odlijte.

  7. Pryžové těsnění náhradního filtru potřete tenkou vrstvou nového oleje.

  8. Do adaptéru filtru vložte náhradní olejový filtr. Otáčejte filtrem vpravo, až pryžové těsnění dosedne do adaptéru. Potom filtr dotáhněte o další polovinu otáčky.

  9. Demontujte víčko plnicího hrdla (Obrázek 32) a pomalu nalijte přes kryt ventilu přibližně 80 % určeného množství oleje.

  10. Zkontrolujte hladinu oleje.

  11. Pomalu doplňujte další olej, aby hladina dosáhla horního otvoru na měrce.

  12. Vraťte kryt plnicího otvoru na místo.

  Údržba palivového systému

  Nebezpečí

  Za určitých podmínek je palivo extrémně hořlavé a vysoce výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

  Kompletní seznam bezpečnostních opatření souvisejících s palivem naleznete v části Bezpečnost týkající se paliva.

  Kontrola palivového potrubí a spojek

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Přesvědčte se, zda není palivové potrubí narušené nebo poškozené a spojky nejsou uvolněné.
 • Zkontrolujte, zda palivové potrubí a spoje nejsou narušené nebo poškozené a spojky nejsou uvolněné. Veškeré volné spoje utáhněte a v případě nutnosti opravy poškozeného palivového vedení se obraťte na autorizovaného servisního prodejce.

  Vypuštění odlučovače vody palivového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Vypusťte vodu a jiné znečišťující látky z odlučovače vody palivového filtru.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Na pravé straně motoru vyhledejte palivový filtr (Obrázek 35) a umístěte pod něj čistou nádobu.

   g009626
  4. Povolte vypouštěcí ventil na spodní straně nádoby filtru a nechejte vytéct vodu.

  5. Po dokončení vypouštěcí ventil dotáhněte.

  Výměna nádoby palivového filtru a vloženého filtru v potrubí

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte nádobu palivového filtru a vložený filtr v potrubí.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Otevřete zadní přístupový kryt, viz Otevření zadního přístupového krytu.

  4. Vyhledejte palivové filtry na pravé straně motoru (Obrázek 35) a umístěte pod ně čistou nádobu.

  5. Vyčistěte prostor montáže nádoby filtru (Obrázek 35).

  6. Demontujte nádobu filtru a vyčistěte montážní plochu (Obrázek 35).

  7. Namažte těsnění na nádobě nového filtru čistým olejem.

  8. Naplňte nádobu palivem.

  9. Rukou namontujte nádobu filtru tak, aby se těsnění dotýkalo dosedací plochy, a poté ji otočte o další ½ otáčky (Obrázek 35).

  10. Vlevo od palivového filtru vyhledejte v potrubí vložený filtr (Obrázek 35) a zapamatujte si směr šipky označující průtok na boku vloženého filtru.

  11. Uvolněte spony na každém konci vloženého filtru a sesuňte z něj hadice (Obrázek 35). Filtr zlikvidujte.

  12. Nasaďte hadice na konec nového filtru (Obrázek 35) tak, aby šipka na filtru ukazovala směrem k motoru nebo elektrickému palivovému čerpadlu.

  13. Zajistěte hadice na filtru hadicovými svorkami.

  14. Zavřete zadní přístupový kryt a zajistěte jej upevňovacím prvkem (nebo prvky).

  Odvzdušnění palivového systému

  Pokud nastanou některé z níže uvedených situací, před spuštěním motoru je nutné odvzdušnit palivový systém:

  • První spuštění nového stroje

  • Motor přestal pracovat kvůli nedostatku paliva.

  • Byla provedena údržba součástí palivového systému (např. výměna filtru apod.).

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte ramena nakladače dolů a vypněte motor.

  2. Přesvědčte se, zda palivo sahá alespoň do poloviny palivové nádrže.

  3. Otevřete kapotu.

  4. Otevřete odvzdušňovací šroub na čerpadle vstřikování paliva (Obrázek 36).

   g003880
  5. Otočte klíč v klíčovém spínači do ZAPNUTé polohy. Zapne se elektrické palivové čerpadlo, které vytlačí vzduch okolím odvzdušňovacího šroubu. Ponechte klíč v ZAPNUTé poloze, dokud kolem šroubu nezačne vytékat souvislý proud paliva.

  6. Utáhněte šroub a otočte klíčkem do VYPNUTé polohy.

  Note: Po provedení uvedených kroků pro odvzdušnění by mělo být možné motor nastartovat. Pokud však nenastartuje, mezi vstřikovacím čerpadlem a vstřikovači se mohl zachytit vzduch. Obraťte se na autorizovaného servisního prodejce.

  Vypouštění palivové nádrže (nebo nádrží)

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každé 2 roky
 • Palivovou nádrž (nebo nádrže) vypusťte a vyčistěte – pouze autorizovaný servisní prodejce.
 • Vypuštění a vyčištění palivových nádrží přenechejte autorizovanému servisnímu prodejci.

  Údržba elektrického systému

  Bezpečnost při práci s elektrickým systémem

  • Před opravou odpojte akumulátor. Nejprve odpojte záporný konektor a potom kladný. Jako první připojte kladnou svorku a jako poslední zápornou svorku.

  • Akumulátor dobíjejte v dobře větraném otevřeném prostoru a v dostatečné vzdálenosti od zdroje jiskření nebo ohně. Před připojením nebo odpojením akumulátoru nejprve odpojte nabíječku. Noste ochranný oděv a používejte izolované nástroje.

  • Kyselina v akumulátoru je jedovatá a může způsobit popáleniny. Dejte pozor, aby kyselina nepřišla do kontaktu s kůží a oděvem a nevnikla do očí. Při práci s akumulátorem si chraňte tvář, oči a oděv.

  • Plyny z akumulátoru mohou explodovat. Dbejte, aby akumulátor nebyl v blízkosti cigaret, jisker a otevřeného ohně.

  Údržba akumulátoru

  Akumulátor neustále udržujte v čistotě a v plně nabitém stavu. K čištění pláště akumulátoru používejte papírovou utěrku. Jestliže na vývodech akumulátoru zjistíte korozi, očistěte je roztokem připraveným ze čtyř dílů vody a jednoho dílu jedlé sody. Vývody akumulátoru natřete tenkou vrstvou maziva – omezíte tím pravděpodobnost vzniku koroze.

  Specifikace: 12 V, 585 A (při studeném startu)

  Vyjmutí akumulátoru

  Důležité upozornění

  Vývody akumulátoru nebo kovové nástroje by mohly způsobit zkrat proti kovovým součástem stroje a způsobit jiskření. Jiskry by mohly zapříčinit explozi plynů z akumulátoru a následné poranění osob.

  • Při vyjímání nebo montáži akumulátoru dbejte na to, aby se vývody akumulátoru nedotýkaly žádných kovových částí stroje.

  • Dejte pozor, abyste kovovým nástrojem nezkratovali vývody akumulátoru proti kovovým částem stroje.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li ve výbavě) a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Otevřete zadní přístupový kryt, viz Otevření zadního přístupového krytu.

  4. Sejměte přístupový panel akumulátoru.

   g244209
  5. Demontujte šroub, podložku a tyč upevňující akumulátor (Obrázek 38).

   g243600
  6. Odpojte záporný (černý) zemnicí kabel z pólu akumulátoru (Obrázek 38). Upevňovací prvky uschovejte.

  7. Sesuňte pryžovou manžetu z kladného (červeného) kabelu.

  8. Odpojte kladný (červený) kabel od vývodu akumulátoru (Obrázek 38). Upevňovací prvky uschovejte.

  9. Zvedněte akumulátor z rámu.

  Dobíjení akumulátoru

  Important: Akumulátor vždy udržujte v plně nabitém stavu (při specifické hustotě elektrolytu 1,265). Toto je obzvláště důležité proto, aby nedošlo k poškození akumulátoru při teplotě nižší než 0 °C.

  1. Vyjměte z vozidla akumulátor. Postupujte podle pokynů v části Vyjmutí akumulátoru.

  2. Akumulátor nabíjejte 10 až 15 minut při 25 až 30 A nebo 30 minut při 4 až 6 A (Obrázek 39). Akumulátor nepřebíjejte.

   g003792
  3. Jakmile je akumulátor zcela nabitý, odpojte nabíječku od zdroje napájení a potom i vodiče nabíječky od vývodů akumulátoru (Obrázek 39).

  Čištění akumulátoru

  Note: V zájmu prodloužení životnosti akumulátoru udržujte svorky a celou skříň akumulátoru v čistotě.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li ve výbavě) a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Demontujte akumulátor ze stroje; Vyjmutí akumulátoru.

  4. Celou skříň umyjte roztokem jedlé sody a vody.

  5. Opláchněte akumulátor čistou vodou.

  6. Na vývody akumulátoru a svorky kabelů naneste mazivo Grafo 112X (obj. č. Toro 505-47) nebo vazelínu, abyste zabránili korozi.

  7. Namontujte akumulátor, viz Montáž akumulátoru.

  Montáž akumulátoru

  1. Pomocí dříve demontovaných upevňovacích prvků upevněte kladný kabel akumulátoru (červený) ke kladné svorce (+) akumulátoru (Obrázek 38).

  2. Na kladný pól akumulátoru navlékněte červenou pryžovou manžetu.

  3. Pomocí dříve demontovaných upevňovacích prvků upevněte záporný kabel akumulátoru (černý) k záporné svorce (-) akumulátoru (Obrázek 38).

  4. Zajistěte akumulátor pomocí tyče, šroubu a podložky (Obrázek 38).

   Important: Dbejte na to, aby kabely akumulátoru nepřišly do vzájemného kontaktu ani do kontaktu s ostrými hranami.

  5. Namontujte přístupový panel akumulátoru (Obrázek 37).

  6. Zavřete zadní přístupový kryt, viz Zavření zadního přístupového krytu.

  Údržba a výměna akumulátoru

  Originální akumulátor je bezúdržbový, tudíž nevyžaduje žádný servis. Informace o údržbě náhradního akumulátoru naleznete v pokynech výrobce k akumulátoru.

  Údržba pojistek

  Elektrický systém je chráněn pojistkami. Nevyžaduje žádnou údržbu. Pokud se však spálí pojistka, přesvědčte se, zda není poškozena součást nebo obvod nebo zda nedošlo ke zkratu. Obrázek 40 znázorňuje pojistkový blok a polohu pojistek.

  g004355

  Note: Pokud stroj nenastartuje, může se jednat o spálenou pojistku buď hlavního obvodu nebo ovládacího panelu/relé.

  Chcete-li se dostat k pojistkám, musíte následujícím způsobem vyjmout pojistkový panel:

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li ve výbavě) a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Otevřete kapotu.

  4. Vytáhněte závlačku ze spodního konce vzpěry kapoty a vzpěru vysuňte z upevňovacích konzol a úchytu vzpěry (Obrázek 41).

   g004984
  5. Demontujte 4 upevňovací šrouby pojistkového panelu a panel vytažením směrem ven a nahoru vyjměte (Obrázek 42).

   g004985
  6. Zkontrolujte pojistky.

  7. Namontujte pojistkový panel pomocí 4 dříve demontovaných šroubů.

  8. Namontujte vzpěru do upevňovacích konzol a úchytu vzpěry a zajistěte ji závlačkou (Obrázek 41).

  9. Zavřete kapotu.

  Údržba hnací soustavy

  Údržba pásů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Zkontrolujte a upravte napnutí pásů.
 • Při každém použití nebo denně
 • Vyčistěte pásy.
 • Přesvědčte se, zda nejsou pásy nadměrně opotřebené(pokud jsou pásy opotřebené, vyměňte je).
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte a upravte napnutí pásů.
 • Po každých 250 hodinách provozu
 • Zkontrolujte a promažte vodicí kola.
 • Čištění pásů

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Je-li namontována a nakloněna k zemi lopata, spusťte ji na zem tak, aby se přední část hnací jednotky zvedla o několik centimetrů nad zem.

  3. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  4. S použitím vodní hadice nebo tlakové myčky odstraňte nečistoty z každého pásového systému.

  Important: Tlakovou vodu je možné používat pouze pro čištění prostoru pásů. Vysokotlakou myčku nepoužívejte k čištění zbývajících částí stroje. Vysokotlakou vodu nepoužívejte k čištění mezi hnacím ozubeným kolem a strojem, neboť byste mohli poškodit těsnění motoru. Vysokotlaké mytí může poškodit elektrický systém a hydraulické ventily nebo odstranit mazivo.

  Important: Důkladně vyčistěte vodicí kola, napínací kolo a hnací ozubené kolo (Obrázek 43). Vodicí kola se musí po umytí volně otáčet.

  g004200

  Nastavení napnutí pásu

  Mezi napínací maticí a zadní stranou napínací trubky (Obrázek 44) musí být vzdálenost 7 cm. Pokud tomu tak není, nastavte napnutí pásu následujícím postupem:

  g004201
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Zvedněte a podepřete boční část jednotky, na které hodláte pracovat, tak, aby byl pás nad zemí.

  4. Demontujte pojistný šroub a matici (Obrázek 45).

   g004202
  5. S použitím 13mm nástrčného klíče otáčejte napínacím šroubem proti směru hodinových ručiček, dokud mezi napínací maticí a zadní částí napínací trubky nebude vzdálenost 7 cm (Obrázek 44).

  6. Vyrovnejte nejbližší drážku v napínacím šroubu s otvorem pojistného šroubu, poté šroub zajistěte pomocí pojistného šroubu a matice (Obrázek 45).

  7. Spusťte hnací jednotku na zem.

  Výměna pásů

  Výměna úzkých pásů

  Pokud jsou pásy nadměrně opotřebené, vyměňte je.

  Note: Jestliže jsou přední napínací kola namontována uvnitř vidlice na konci napínací trubky (Obrázek 46), jsou nasazeny úzké pásy.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Zvedněte a podepřete boční část jednotky, na které hodláte pracovat, tak, aby byl pás 8 až 10 cm nad zemí.

  4. Demontujte pojistný šroub a matici (Obrázek 45).

  5. S použitím 13mm nástrčného klíče uvolněte napnutí pohonu tak, že budete otáčet napínacím šroubem ve směru hodinových ručiček (Obrázek 45 a Obrázek 46).

   g004203
  6. Zatlačením napínacího kola směrem k zadní části jednotky přisuňte napínací trubku k rámu (Obrázek 46).

   Pokud se rámu nedotýká, pokračujte v otáčení napínacího šroubu, dokud se trubka rámu nedotkne.

  7. Začněte tím, že sejmete pás z horní části napínacího kola. Pásem otáčejte dopředu a současně jej z kola sesunujte.

  8. Po sesunutí pásu z napínacího kola sejměte pás z hnacího ozubeného kola a vodicích kol (Obrázek 46).

  9. Při nasazování nového pásu začněte u hnacího ozubeného kola tak, že pás navléknete na ozubené kolo. Výstupky na pásu musí zapadnout mezi zuby na ozubeném kole (Obrázek 46).

  10. Zatlačte pás pod vodicí kola a mezi ně (Obrázek 46).

  11. Nasaďte pás na napínací kolo. Začněte od spodní strany kola tak, že budete otáčet pásem dozadu a současně zatlačovat jeho výstupky do kola.

  12. Napínacím šroubem otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud mezi napínací maticí a zadní částí napínací trubky nezískáte vzdálenost 7 cm (Obrázek 44).

  13. Vyrovnejte nejbližší drážku v napínacím šroubu s otvorem pojistného šroubu, poté šroub zajistěte pomocí pojistného šroubu a matice.

  14. Spusťte hnací jednotku na zem.

  15. Opakujte kroky 3 až 14 pro výměnu druhého pásu.

  Výměna širokých pásů

  Pokud jsou pásy nadměrně opotřebené, vyměňte je.

  Note: Jestliže jsou přední napínací kola namontována na stranách na konci napínací trubky (Obrázek 47), jsou nasazeny široké pásy.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Zvedněte a podepřete boční část jednotky, na které hodláte pracovat, tak, aby byl pás 8 až 10 cm nad zemí.

  4. Demontujte pojistný šroub a matici (Obrázek 45).

  5. S použitím 13mm nástrčného klíče uvolněte napnutí pohonu otáčením napínacího šroubu ve směru hodinových ručiček (Obrázek 45 a Obrázek 47).

   g004204
  6. Zatlačením napínacího kola směrem k zadní části jednotky přisuňte napínací trubku k rámu (Obrázek 47).

   Pokud se rámu nedotýká, pokračujte v otáčení napínacího šroubu, dokud se trubka rámu nedotkne.

  7. Demontujte upevňovací matici vnějšího napínacího kola a kolo sejměte (Obrázek 47).

  8. Sejměte pás (Obrázek 47).

  9. Demontujte upevňovací matici vnitřního napínacího kola a kolo sejměte (Obrázek 47).

  10. Z těchto dvou kol sejměte 4 velké podložky – jednu z každé strany obou kol.

  11. Odstraňte staré mazivo a nečistoty z prostoru mezi dříve vloženými podložkami a ložisky v kolech. Poté tento prostor na každé straně kola naplňte mazivem.

  12. Vložte velké podložky na kola na prostor s mazivem.

  13. Namontujte vnitřní napínací kolo a zajistěte je dříve demontovanou maticí (Obrázek 47).

  14. Matici utáhněte na utahovací moment 407 Nm.

  15. Nasaďte nový pás a přesvědčte se, zda jsou výstupky v pásu vsazeny mezi zuby uprostřed hnacího ozubeného kola (Obrázek 47).

  16. Namontujte vnější napínací kolo a zajistěte je dříve demontovanou maticí (Obrázek 47).

  17. Matici utáhněte na utahovací moment 407 Nm.

  18. Otáčejte napínacím šroubem proti směru hodinových ručiček, dokud mezi napínací maticí a zadní částí napínací trubky nezískáte vzdálenost 7 cm (Obrázek 44).

  19. Vyrovnejte nejbližší drážku v napínacím šroubu s otvorem pojistného šroubu, poté šroub zajistěte pomocí pojistného šroubu a matice.

  20. Spusťte hnací jednotku na zem.

  21. Opakujte kroky 3 až 20 pro výměnu druhého pásu.

  Údržba vodicích kol

  1. Sejměte pásy, viz Výměna pásů.

  2. Z každého spodního vodítka pásu, pod nímž se nacházejí vodicí kola, demontujte 4 upevňovací šrouby a kola sejměte (Obrázek 48).

   g004205
  3. Demontujte pojistný kroužek a kryt vodicího kola (Obrázek 49).

   g004206
  4. Zkontrolujte stav maziva pod krytem a kolem těsnění (Obrázek 49). Pokud je znečištěné, krupičnaté nebo již spotřebované, veškeré mazivo odstraňte, těsnění vyměňte a doplňte nové mazivo.

  5. Přesvědčte se, zda se vodicí kola na ložiscích volně otáčejí. Pokud je vodicí kolo zadřené, vyměňte je podle popisu v pokynech k montáži sady vodicích kol nebo požádejte o opravu autorizovaného servisního prodejce.

  6. Na hlavu šroubu nasaďte promazaný kryt vodicího kola (Obrázek 46).

  7. Kryt vodicího kola zajistěte pojistným kroužkem (Obrázek 46).

  8. Kroky 3 až 7 opakujte u dalších vodicích kol.

  9. Pomocí dříve demontovaných upevňovacích prvků namontujte jednotlivá vodítka pásu na rám hnací jednotky. Šrouby utáhněte na utahovací moment 91 až 112 Nm (67 až 83 ft-lb).

  10. Nasaďte pásy, viz Výměna pásů.

  Údržba chladícího systému

  Bezpečnost při práci s chladicím systémem

  • Po požití chladicí kapaliny motoru hrozí otrava; udržujte ji tedy mimo dosah dětí a zvířat.

  • Vypuštění horké chladicí kapaliny pod tlakem nebo kontakt s horkým chladičem a okolními částmi mohou způsobit vážná popálení.

   • Před otevřením uzávěru chladiče nechejte motor vychladnout po dobu alespoň 15 minut.

   • Při otevírání uzávěru chladiče použijte hadr a uzávěr otevírejte pomalu, aby mohla uniknout pára.

  Údržba chladicího systému

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Vyčistěte mřížku, olejový chladič a přední část chladiče (v prašných podmínkách a při velkém znečištění častěji).
 • Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v expanzní nádrži.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hadice chladicího systému.
 • Nebezpečí

  Rotující hřídel a ventilátor mohou způsobit zranění.

  • Pokud nejsou kryty na svém místě, stroj nepoužívejte.

  • Nepřibližujte prsty, ruce ani oděv k rotujícímu ventilátoru a hnacímu hřídeli.

  • Před prováděním údržby odstavte stroj na rovném povrchu, spusťte ramena nakladače dolů, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč z klíčového spínače.

  Čištění mřížky chladiče

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte a vyčistěte mřížku chladiče.
 • Veškeré nánosy trávy a jiné nečistoty odstraňujte z mřížky chladiče s použitím stlačeného vzduchu.

  Kontrola, doplnění a odvzdušnění chladicí kapaliny motoru

  Chladicí systém je naplněn roztokem vody a celoroční nemrznoucí směsi etylenglykolu v poměru 50/50.

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, spusťte ramena nakladače dolů, zatáhněte parkovací brzdu a vypněte motor.

  2. Vyjměte klíč z klíčového spínače a nechejte motor vychladnout.

  3. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v expanzní nádrži (Obrázek 50).

   Hladina chladicí kapaliny musí být na značce na boku nádrže nebo nad touto značkou.

   g004351
  4. Pokud je hladina chladicí kapaliny nízká, proveďte následující kroky:

   1. Sejměte uzávěr plnicího hrdla chladicí kapaliny (Obrázek 51).

    g004230
   2. Otevřete přední a horní odvzdušňovací ventil chladicí kapaliny (Obrázek 51).

   3. Doplňujte chladicí kapalinu do plnicího hrdla chladicí kapaliny, dokud nezačne vytékat z předního odvzdušňovacího ventilu chladicí kapaliny (Obrázek 51).

   4. Zavřete přední odvzdušňovací ventil chladicí kapaliny (Obrázek 51).

   5. Doplňujte chladicí kapalinu do plnicího hrdla chladicí kapaliny, dokud nezačne vytékat z horního odvzdušňovacího ventilu chladicí kapaliny (Obrázek 51).

   6. Zavřete horní odvzdušňovací ventil chladicí kapaliny (Obrázek 51).

   7. Doplňujte chladicí kapalinu do plnicího hrdla chladicí kapaliny, dokud hladina chladicí kapaliny nevystoupá do plnicího hrdla (Obrázek 51).

   8. Nasaďte uzávěr plnicího hrdla chladicí kapaliny (Obrázek 51).

   9. Doplňte chladicí kapalinu do expanzní nádrže až po značku horní meze na boku nádrže (Obrázek 50).

  5. Nasaďte uzávěr expanzní nádrže.

  Výměna chladicí kapaliny motoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Vyměňte chladicí kapalinu motoru.
 • Chladicí kapalinu motoru nechejte každý rok vyměnit u autorizovaného servisního prodejce.

  Pokud je nutné doplnit chladicí kapalinu motoru, řiďte se pokyny v části Kontrola, doplnění a odvzdušnění chladicí kapaliny motoru.

  Údržba brzd

  Testování parkovací brzdy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Testování parkovací brzdy.
  1. Zatáhněte parkovací brzdu, viz Páka parkovací brzdy.

  2. Nastartujte motor.

  3. Pokuste se pomalu rozjet se strojem dopředu nebo dozadu.

   Note: Stroj se může před tím, než dojde k úplnému zasunutí brzdy do hnacího ozubeného kola, mírně posunout.

  4. Pokud brzdy stroj po jeho prvním mírném posunutí neudrží na místě, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce a vyžádejte si servis.

  Údržba řemenů

  Kontrola stavu řemene hydraulického čerpadla

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Zkontrolujte stav řemene hydraulického čerpadla.
 • Stav řemene hydraulického čerpadla (Obrázek 52) kontrolujte jednou za rok. V případě jeho opotřebení nebo poškození požádejte autorizovaného servisního prodejce o výměnu.

  g004356

  Údržba ovládacích prvků

  Seřízení ovládacích prvků

  Ovládací prvky jsou nastavovány ve výrobním závodu před dodáním stroje. Po mnoha hodinách provozu však může být potřebné nastavit vyrovnání ovládání pojezdu, NEUTRáLNí polohu ovládání pojezdu a záběr ovládání pojezdu v úplné přední poloze.

  Important: Chcete-li ovládací prvky správně nastavit, proveďte jednotlivé postupy v uvedeném pořadí.

  Nastavení vyrovnání ovládání pojezdu

  Pokud ovládací páka pojezdu nespočívá v úplné zadní poloze kolmo k referenční tyči a není s ní zarovnaná, neprodleně proveďte následující kroky:

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Ovládací prvek pojezdu táhněte dozadu v přímém směru tak, aby se přední část ovládacího prvku dotkla referenční tyče (Obrázek 53).

   g004190
  4. Pokud přední část ovládání pojezdu nespočívá kolmo k referenční tyči a není s ní zarovnaná, povolte přírubovou matici a šroub na dříku ovládání pojezdu (Obrázek 54).

   g004191
  5. Seřiďte ovládací prvek pojezdu tak, aby se při zatažení dozadu v přímém směru zarovnaně dotýkal referenční tyče (Obrázek 54 a Obrázek 55).

   g004192
  6. Utáhněte přírubovou matici a šroub na dříku ovládání pojezdu.

  Nastavení neutrální polohy ovládání pojezdu

  Pokud se stroj pomalu pohybuje dopředu nebo dozadu, když je ovládání pojezdu v NEUTRáLNí poloze a jednotka je zahřátá, neprodleně proveďte následující kroky:

  1. Zvedněte/podepřete stroj tak, aby byly oba pásy zvednuty nad zem.

  2. Otevřete zadní přístupový kryt.

  3. Povolte pojistné matice na pojezdových tyčích pod ovládacím panelem (Obrázek 56).

   g013014
  4. Nastartujte hnací jednotku a nastavte škrticí klapku do přibližně ⅓ otevřené polohy.

   Důležité upozornění

   Při spuštěném stroji může dojít k zachycení a zranění pohybujícími se částmi nebo k popálení o horký povrch.

   Při seřizování spuštěného stroje se zdržujte v dostatečné vzdálenosti od míst, kde hrozí nebezpečí skřípnutí, pohybujících se částí a horkých povrchů.

  5. Pokud se pohybuje levý pás, prodlužte nebo zkraťte pravou pojezdovou tyč tak, aby se pás přestal pohybovat.

  6. Pokud se pohybuje pravý pás, prodlužte nebo zkraťte levou pojezdovou tyč tak, aby se pás přestal pohybovat.

  7. Utáhněte pojistné matice.

  8. Zavřete zadní přístupový kryt.

  9. Vypněte motor a spusťte stroj na zem.

  10. Jeďte se strojem plnou rychlostí dozadu a zkontrolujte, zda se jednotka pohybuje v přímém směru. Pokud tomu tak není, všimněte si, kterým směrem se natáčí. Znovu proveďte dříve popsané kroky nastavení, aby se stroj pohyboval vzad v přímém směru.

  Nastavení souběhu ovládání pojezdu, úplná přední poloha

  Pokud se stroj nepohybuje v přímém směru, když držíte ovládání pojezdu přitažené k referenční tyči, proveďte následující kroky:

  1. Jeďte se strojem s ovládáním pojezdu přitaženým k referenční tyči a sledujte směr, ve kterém se hnací jednotka natáčí.

  2. Ovládací prvek pojezdu uvolněte.

  3. Pokud se hnací jednotka natáčí doleva, povolte pravou pojistnou matici a nastavte stavěcí šroub souběhu na přední straně ovládání pojezdu (Obrázek 57).

  4. Pokud se hnací jednotka natáčí doprava, povolte levou pojistnou matici a nastavte stavěcí šroub souběhu na přední straně ovládání pojezdu (Obrázek 57).

   g004194
  5. Opakujte kroky 1 až 4, dokud se stroj nebude s ovládacím prvkem pojezdu v úplné přední poloze pohybovat v přímém směru.

   Important: Stavěcí šrouby souběhu se musí s ovládacím prvkem pojezdu v úplné přední poloze dotýkat dorazů, aby nedošlo k přetěžování hydraulických čerpadel.

  Údržba hydraulického systému

  Bezpečnost při práci s hydraulickým systémem

  • Pokud kapalina pronikne kůží, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vstříknutou kapalinu musí lékař chirurgicky odstranit během několika hodin.

  • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Udržujte tělo a ruce v dostatečné vzdálenosti od netěsných otvorů nebo trysek, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  Uvolnění hydraulického tlaku

  Chcete-li uvolnit hydraulický tlak při zapnutém motoru, uvolněte hydraulické ovládací prvky a zcela snižte ramena nakladače.

  Chcete-li uvolnit tlak při vypnutém motoru, přesunutím páky pomocných okruhů hydrauliky do polohy toku vpřed a vzad uvolněte hydraulický tlak z pomocných okruhů a opětovným přemísťováním ovládací páky ramena nakladače/ náklonu přídavného zařízení do poloh vpřed a vzad snižte ramena nakladače (Obrázek 58).

  g280733

  Specifikace hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hydraulické vedení, zda nedochází k úniku, zda nejsou uvolněny spojky a upevňovací podpěry, zda není zkroucené vedení. Zkontrolujte, jestli vedení není poškozeno vlivem opotřebení, počasí nebo chemických látek.(Před použitím stroje proveďte potřebné opravy.)
 • Po každých 1500 hodinách provozu
 • Vyměňte všechny pohybující se hydraulické hadice.
 • Objem nádrže hydraulické kapaliny: 45 l

  V hydraulickém systému používejte jen následující kapaliny:

  • Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (převodová/hydraulická kapalina pro hnací jednotky Toro, více informací získáte od autorizovaného prodejce Toro)

  • Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid (hydraulická kapalina s delší životností Toro PX, více informací získáte od autorizovaného prodejce Toro)

  • Pokud není žádná z výše uvedených kapalin Toro k dispozici, můžete použít jinou univerzální hydraulickou kapalinu pro hnací jednotky (UTHF), musí se však jednat výhradně o tradiční ropné produkty. Specifikace musí být u všech následujících materiálových vlastností v rámci uvedeného rozsahu a kapalina musí splňovat uvedené oborové standardy. Ověřte u dodavatele hydraulické kapaliny, zda daná kapalina tyto specifikace splňuje.

   Note: Společnost Toro nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nevhodnými náhražkami, proto používejte jen produkty od osvědčených výrobců, kteří si za svými doporučeními stojí.

   Materiálové vlastnosti
   Viskozita, ASTM D445cSt při 40 °C: 55 až 62
   cSt při 100 °C: 9,1 až 9,8
   Index viskozity, ASTM D2270140–152
   Bod tání, ASTM D97-37 až -43 °C
   Oborové standardy
   API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 a Volvo WB-101/BM

   Note: Mnoho hydraulických kapalin je téměř čirých, takže zjišťování úniků může být obtížné. Pro hydraulickou kapalinu je k dispozici přísada s červeným barvivem v lahvičkách o objemu 20 ml. Jedna lahvička dostačuje pro 15 až 22 l hydraulické kapaliny. Objednejte u autorizovaného servisního prodejce Toro výrobek číslo 44-2500.

  Kontrola hladiny hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 25 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Important: Vždy používejte správnou hydraulickou kapalinu. Nespecifikované kapaliny poškodí hydraulický systém. Viz Specifikace hydraulické kapaliny.

  1. Demontujte veškerá přídavná zařízení.

  2. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte ramena nakladače dolů a zcela zasuňte válec naklápění.

  3. Vypněte motor, vytáhněte klíč a nechejte motor vychladnout.

  4. Otevřete kapotu.

  5. Očistěte oblast okolo hrdla plnicího otvoru hydraulické nádrže (Obrázek 59).

   g004226
  6. Sejměte uzávěr plnicího hrdla a zkontrolujte hladinu kapaliny na měrce (Obrázek 60).

   Note: Hladina kapaliny by měla být mezi značkami na měrce.

   g004357
  7. Pokud je hladina nízká, doplňte kapalinu tak, aby se hladina zvedla na správnou úroveň.

  8. Namontujte uzávěr plnicího hrdla.

  9. Zavřete kapotu.

  Výměna hydraulického filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 8 hodinách
 • Vyměňte hydraulický filtr.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Vyměňte hydraulický filtr.
 • Important: Nenahrazujte automobilový olejový filtr, neboť by mohlo dojít k vážnému poškození hydraulického systému.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Otevřete zadní přístupový kryt.

  4. Umístěte pod filtr vypouštěcí nádobu (Obrázek 61).

   g004225
  5. Vyjměte starý filtr (Obrázek 61) a očistěte povrch těsnění adaptéru filtru.

  6. Pryžové těsnění náhradního filtru potřete tenkou vrstvou hydraulické kapaliny.

  7. Do adaptéru filtru vložte náhradní hydraulický filtr (Obrázek 61). Utahujte jej otočením vpravo, až pryžové těsnění dosedne na adaptér filtru. Potom filtr dotáhněte o další 3/4 otáčky.

  8. Setřete veškerou rozlitou kapalinu.

  9. Spusťte motor a nechejte ho běžet přibližně dvě minuty, aby se ze systému odstranil vzduch.

  10. Vypněte motor, vyjměte klíč a zkontrolujte případné netěsnosti.

  11. Zkontrolujte hladinu kapaliny v hydraulické nádrži a doplňte ji na úroveň značky na měrce, vizKontrola hladiny hydraulické kapaliny.

   Important: Nádrž nepřeplňujte.

  12. Zavřete zadní přístupový kryt.

  Výměna hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu.
  1. Zaparkujte vozidlo na rovné ploše.

  2. Zvedněte ramena nakladače a nainstalujte zámek válce.

  3. Vypněte motor, vytáhněte klíč a nechejte motor vychladnout.

  4. Otevřete kapotu.

  5. Sejměte uzávěr hrdla a vyjměte měrku z nádrže hydraulické kapaliny (Obrázek 62).

   Note: Uzávěr plnicího otvoru se nachází za přední mřížkou. Chcete-li se k němu dostat snadněji, mřížku demontujte.

   g004357
  6. Pod vypouštěcí zátku v přední části stroje umístěte velkou vypouštěcí nádobu schopnou pojmout 57 litrů (Obrázek 63).

   g004213
  7. Demontujte vypouštěcí zátku a nechejte olej vytéci do nádoby (Obrázek 63).

  8. Po dokončení vypouštěcí zátku zašroubujte a utáhněte.

   Note: Použitý olej odevzdejte do certifikovaného recyklačního střediska.

  9. Naplňte hydraulickou nádrž hydraulickou kapalinou, viz specifikace v části Specifikace hydraulické kapaliny.

  10. Spusťte motor a nechejte jej několik minut pracovat.

  11. Vypněte motor.

  12. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny a případně ji doplňte do nádrže, viz Specifikace hydraulické kapaliny.

  13. Zavřete kapotu.

  Čištění

  Odstranění nečistot

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Odstraňte ze stroje nečistoty.
 • Important: Provoz motoru s ucpanými mřížkami a/nebo demontovanými chladicími kryty povede k přehřátí motoru a jeho poškození.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor, vytáhněte klíč a nechejte motor vychladnout.

  3. Otevřete kapotu a podepřete ji vzpěrou.

  4. Odstraňte veškeré nečistoty z předního a bočních panelů.

  5. Odstraňte ze vzduchového filtru veškeré nečistoty.

  6. Pomocí kartáče nebo stlačeného vzduchu odstraňte veškeré nečistoty usazené na motoru a v žebrech olejového chladiče.

   Important: Provoz motoru s ucpanými mřížkami a/nebo demontovanými chladicími kryty povede k přehřátí motoru a jeho následnému poškození.

  7. Odstraňte nečistoty z otvorů kapoty, tlumiče, tepelných štítů a mřížky chladiče (v příslušných případech).

  8. Zavřete kapotu.

  Čištění podvozku

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte míru znečištění podvozku.
 • Otevřete kapotu a pomocí svítilny pravidelně kontrolujte prostor pod motorem. Pokud jsou nečistoty 2,5 až 3 cm hluboko, požádejte autorizovaného servisního prodejce, aby demontoval zadní část stroje, palivovou nádrž a akumulátor a podvozek opláchl.

  Uskladnění

  Bezpečnost při skladování

  • Před skladováním stroje vypněte motor, vytáhněte klíč, počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví a nechejte stroj vychladnout.

  • Neskladujte stroj ani palivo v blízkosti otevřeného ohně.

  Uskladnění

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Odstraňte nečistoty a maz z celého stroje.

   Important: Vozidlo můžete umýt vodním roztokem neagresivního čisticího prostředku. Nepoužívejte na stroj vysokotlaké mycí zařízení. Nepoužívejte příliš mnoho vody, obzvláště pak blízko řídicího panelu, motoru, hydraulických čerpadel a motorů.

  4. Proveďte údržbu vzduchového filtru; postupujte podle pokynů v části Vzduchový filtr.

  5. Proveďte mazání vozidla; postupujte podle pokynů v části Mazání vozidla.

  6. Vyměňte motorový olej; viz Výměna motorového oleje.

  7. Nabijte akumulátor, viz Dobíjení akumulátoru.

  8. Zkontrolujte a upravte napnutí pásů, viz Nastavení napnutí pásu.

  9. Zkontrolujte a dotáhněte všechny šrouby, svorníky a matice. Všechny poškozené součásti opravte nebo vyměňte.

  10. Natřete poškrábaná místa a odhalený kovový povrch. Barvu získáte v autorizovaném servisním středisku.

  11. Vozidlo odstavte ve skladu anebo garáži v čistém a suchém prostředí. Vytáhněte klíč ze zapalování a uložte jej na snadno zapamatovatelném místě.

  12. Vozidlo přikryjte, aby bylo chráněno před znečištěním.

  Odstraňování závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Startér neprotáčí motorem.
  1. Elektroinstalace je zkorodovaná nebo má uvolněné spoje.
  2. Došlo ke spálení nebo uvolnění pojistky.
  3. Akumulátor je vybitý.
  4. Je poškozené relé nebo spínač.
  5. Je poškozený startér nebo elektromagnet startéru.
  6. Došlo k zadření vnitřních součástí motoru.
  1. Zkontrolujte kontakty spojů elektroinstalace.
  2. Pojistku zapojte nebo vyměňte.
  3. Akumulátor dobijte nebo vyměňte.
  4. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  5. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  6. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor se protáčí, ale nespustí se.
  1. Nesprávný postup startování.
  2. Palivová nádrž je prázdná.
  3. Palivový uzavírací ventil je uzavřen.
  4. V palivovém systému jsou nečistoty, voda, zvětralé nebo nesprávné palivo.
  5. Palivové potrubí je ucpané.
  6. V palivu je vzduch.
  7. Svíčky nefungují.
  8. Příliš nízké otáčky při startování.
  9. Vzduchový filtr je znečištěný.
  10. Palivový filtr je ucpaný.
  11. Ve stroji byla použita nesprávná jakost paliva pro nízké teploty.
  12. Nízká komprese.
  13. Vstřikovací trysky jsou poškozené.
  14. Časování vstřikovacího čerpadla je nesprávné.
  15. Vstřikovací čerpadlo je poškozené.
  16. Byl poškozen elektromagnet ETR.
  1. Použijte správný postup startování.
  2. Naplňte nádrž čerstvým palivem.
  3. Otevřete uzavírací ventil paliva.
  4. Vypusťte a propláchněte palivový systém a naplňte jej čerstvým palivem.
  5. Vyčistěte nebo vyměňte palivové potrubí.
  6. Odvzdušněte trysky a zkontrolujte, zda neuniká vzduch v hadicových spojích mezi palivovou nádrží a motorem.
  7. Zkontrolujte pojistku, svíčky a zapojení.
  8. Zkontrolujte akumulátor, viskozitu oleje a motor startéru (kontaktujte autorizované servisní středisko).
  9. Proveďte servis vzduchového filtru.
  10. Palivový filtr vyměňte.
  11. Vypusťte palivový systém a vyměňte palivový filtr. Naplňte systém čerstvým palivem správné třídy pro aktuální tepelné podmínky. Možná bude třeba zahřát celou hnací jednotku.
  12. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  13. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  14. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  15. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  16. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor se spustí, ale přestane běžet.
  1. Otvor v palivové nádrži je zablokován.
  2. V palivovém systému jsou nečistoty nebo voda.
  3. Palivový filtr je ucpaný.
  4. V palivu je vzduch.
  5. Ve stroji byla použita nesprávná jakost paliva pro nízké teploty.
  6. Lapač jisker je zanesený.
  7. Palivové čerpadlo je poškozené.
  1. Uvolněte uzávěr. Pokud motor běží s uvolněným uzávěrem, vyměňte uzávěr.
  2. Vypusťte a propláchněte palivový systém a naplňte jej čerstvým palivem.
  3. Palivový filtr vyměňte.
  4. Odvzdušněte trysky a zkontrolujte, zda neuniká vzduch v hadicových spojích mezi palivovou nádrží a motorem.
  5. Vypusťte palivový systém a vyměňte palivový filtr. Naplňte systém čerstvým palivem správné třídy pro aktuální tepelné podmínky.
  6. Lapač jisker vyčistěte nebo vyměňte.
  7. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor běží, ale klepe nebo vynechává.
  1. V palivovém systému jsou nečistoty, voda, zvětralé nebo nesprávné palivo.
  2. Motor se přehřívá.
  3. V palivu je vzduch.
  4. Vstřikovací trysky jsou poškozené.
  5. Nízká komprese.
  6. Časování vstřikovacího čerpadla je nesprávné.
  7. Došlo k usazení nadměrného množství karbonu.
  8. Došlo k vnitřnímu opotřebení nebo poškození.
  1. Vypusťte a propláchněte palivový systém a naplňte jej čerstvým palivem.
  2. Viz část Motor se přehřívá“.
  3. Odvzdušněte trysky a zkontrolujte, zda neuniká vzduch v hadicových spojích mezi palivovou nádrží a motorem.
  4. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  5. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  6. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  7. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  8. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor nepracuje na volnoběh.
  1. Otvor v palivové nádrži je zablokován.
  2. V palivovém systému jsou nečistoty, voda, zvětralé nebo nesprávné palivo.
  3. Vzduchové filtry jsou znečištěné.
  4. Palivový filtr je ucpaný.
  5. V palivu je vzduch.
  6. Palivové čerpadlo je poškozené.
  7. Nízká komprese.
  1. Uvolněte uzávěr. Pokud motor běží s uvolněným uzávěrem, vyměňte uzávěr.
  2. Vypusťte a propláchněte palivový systém a naplňte jej čerstvým palivem.
  3. Proveďte servis vzduchových filtrů.
  4. Palivový filtr vyměňte.
  5. Odvzdušněte trysky a zkontrolujte, zda neuniká vzduch v hadicových spojích mezi palivovou nádrží a motorem.
  6. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  7. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor se přehřívá.
  1. Je třeba přidat chladivo.
  2. Omezené proudění vzduchu do chladiče.
  3. Hladina oleje v klikové skříni je nesprávná.
  4. Motor je přetížen.
  5. V palivovém systému je nesprávné palivo.
  6. Termostat je poškozený.
  7. Řemen ventilátoru je uvolněný nebo prasklý.
  8. Časování vstřikování je nesprávné.
  9. Čerpadlo chladicí kapaliny je poškozené.
  10. Jsou příliš nízké otáčky motoru.
  1. Zkontrolujte a doplňte chladivo.
  2. Prohlédněte a očistěte síto chladiče po každém použití.
  3. Doplněním nebo upuštěním zajistěte, aby byla hladina na značce plného stavu.
  4. Omezte zátěž, použijte nižší rychlost pojezdu.
  5. Vypusťte a propláchněte palivový systém a naplňte jej čerstvým palivem.
  6. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  7. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  8. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  9. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  10. Zkontrolujte vysoké volnoběžné otáčky.
  Motor ztrácí výkon.
  1. Motor je přetížen.
  2. Hladina oleje v klikové skříni je nesprávná.
  3. Vzduchové filtry jsou znečištěné.
  4. V palivovém systému jsou nečistoty, voda, zvětralé nebo nesprávné palivo.
  5. Motor se přehřívá.
  6. Lapač jisker je zanesený.
  7. V palivu je vzduch.
  8. Nízká komprese.
  9. Otvor v palivové nádrži je zablokován.
  10. Časování vstřikovacího čerpadla je nesprávné.
  11. Vstřikovací čerpadlo je poškozené.
  12. Jsou příliš nízké vysoké volnoběžné otáčky motoru.
  1. Omezte zátěž, použijte nižší rychlost pojezdu.
  2. Doplněním nebo upuštěním zajistěte, aby byla hladina na značce plného stavu.
  3. Proveďte servis vzduchových filtrů.
  4. Vypusťte a propláchněte palivový systém a naplňte jej čerstvým palivem.
  5. Viz část Motor se přehřívá“.
  6. Lapač jisker vyčistěte nebo vyměňte.
  7. Odvzdušněte trysky a zkontrolujte, zda neuniká vzduch v hadicových spojích mezi palivovou nádrží a motorem.
  8. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  9. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  10. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  11. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  12. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Z výfuku vystupuje nadměrné množství černého kouře.
  1. Motor je přetížen.
  2. Vzduchové filtry jsou znečištěné.
  3. V palivovém systému je nesprávné palivo.
  4. Časování vstřikovacího čerpadla je nesprávné.
  5. Vstřikovací čerpadlo je poškozené.
  6. Vstřikovací trysky jsou poškozené.
  1. Omezte zátěž, použijte nižší rychlost pojezdu.
  2. Proveďte servis vzduchových filtrů.
  3. Vypusťte a propláchněte palivový systém a naplňte jej čerstvým palivem.
  4. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  5. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  6. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Z výfuku vystupuje nadměrné množství bílého kouře.
  1. Klíč byl otočen do polohy startováníještě předtím, než indikátor žhavení zhasl.
  2. Teplota motoru je nízká.
  3. Svíčky nefungují.
  4. Časování vstřikovacího čerpadla je nesprávné.
  5. Vstřikovací trysky jsou poškozené.
  6. Nízká komprese.
  1. Otočte klíč do polohy běh a počkejte, až indikátor žhavení zhasne. Teprve potom spusťte motor.
  2. Zkontrolujte termostat.
  3. Zkontrolujte pojistku, svíčky a zapojení.
  4. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  5. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  6. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Stroj se nemůže rozjet.
  1. Je aktivována parkovací brzda.
  2. Příliš nízká hladina hydraulické kapaliny.
  3. Je poškozen hydraulický systém.
  4. Tažné ventily jsou otevřené.
  5. Páka ventilu oddělovače průtoku je v poloze 9 hodin.
  6. Spojka pohonu čerpadla hnací jednotky je uvolněná nebo poškozená.
  7. Čerpadlo anebo motor kol jsou poškozené.
  8. Je poškozen řídicí ventil.
  9. Pojistný ventil je poškozený.
  1. Uvolněte parkovací brzdu.
  2. Přidejte do nádržky hydraulickou kapalinu.
  3. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  4. Tažné ventily zavřete.
  5. Nastavte páku v rozmezí poloh 12 až 10 hodin.
  6. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  7. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  8. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  9. Kontaktujte autorizované servisní středisko.

  Schémata

  Elektrické schéma

  g007388

  Hydraulické schéma

  g243502