Úvod

Šnekový vrták je hydraulické přídavné zařízení, které slouží k použití na nosiči pracovního nářadí Toro. Vrták je určen především k hloubení svislých otvorů do země pro instalaci sloupků, výsadbu rostlin a jiné stavební a krajinářské práce. Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli i okolostojícím osobám.

Přečtěte si pečlivě následující informace. Dozvíte se, jak správně výrobek používat a jak jej udržovat. Dále získáte informace, jak zabránit poškození výrobku a úrazu při práci s ním. Za správný a bezpečný provoz výrobku nese odpovědnost majitel.

Na stránkách www.Toro.com najdete informace o bezpečnosti výrobku, podklady pro zaškolení obsluhy a informace o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků Toro nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální náhradní díly Toro nebo další informace, kontaktujte autorizované servisní středisko nebo centrum zákaznických služeb Toro. Připravte si informace o názvu modelu a sériové číslo. Obrázek 1 znázorňuje umístění čísla modelu a sériového čísla na produktu. Tyto údaje zapište do následujícího pole.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiných údajích o výrobku, pomocí mobilního zařízení můžete naskenovat QR kód na štítku se sériovým číslem (je-li k dispozici).

g244284

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a uvádí bezpečnostní sdělení označená varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, které může vést k vážnému úrazu nebo usmrcení, nebudete-li doporučená opatření dodržovat.

g000502

Ke zdůraznění informací se v této příručce používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na speciální technické informace a Poznámka zdůrazňuje obecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny relevantní směrnice Evropské unie. Více informací naleznete v části Prohlášení o zabudování (POZ) na zadní straně této publikace.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Nebezpečí

V pracovní oblasti mohou být pod zemí vedeny inženýrské sítě. V případě jejich narušení hloubením hrozí úraz elektrickým proudem nebo exploze.

Na pozemku nebo v pracovní oblasti je třeba tato vedení a kabely označit; v těchto označených oblastech nepracujte. O označení pozemku požádejte příslušnou místní službu, která značení provádí, nebo společnost zajišťující technické služby (například v USA můžete volat na číslo 811, v Austrálii na číslo celonárodní vyznačovací služby 1100).

Obecné bezpečnostní informace

Aby nedošlo k vážnému poranění či usmrcení, dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny.

 • Přídavné zařízení vždy převážejte nad zemí, viz Přepravní poloha.

 • Na pozemku nebo v pracovní oblasti je třeba označit sítě vedené pod zemí a jiné předměty. V takto označených oblastech nepracujte.

 • Před spuštěním motoru si pozorně přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu.

 • Při práci se strojem vynakládejte maximální pozornost. Neprovádějte žádné činnosti, jež by mohly vaši pozornost odvádět. V takovém případě vám hrozí zranění nebo poškození majetku.

 • Nikdy nedovolte, aby stroj obsluhovaly nezaškolené osoby nebo děti.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy k pohybujícím se součástem nebo přídavným zařízením.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou jeho kryty a další bezpečnostní ochranná zařízení funkční a ve správné poloze.

 • Přihlížející osoby a zvířata se musejí zdržovat ve vzdálenosti od stroje.

 • Před prováděním údržby, doplňováním paliva nebo uvolňováním ucpaného materiálu zastavte stroj, vypněte motor a vyjměte klíč.

Nesprávné používání nebo údržba této sekačky mohou vést ke zranění. Z důvodu snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu Graphic, který znamená upozornění, výstrahu nebo nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Bezpečnost při práci ve svahu

 • Na svazích při jízdě nahoru a dolů používejte stroj tak, aby jeho těžký konec směřoval nahoru. Rozložení hmotnosti se mění s přídavnými zařízeními. S tímto přídavným zařízením bude těžší přední část stroje.

 • Pří jízdě ve svahu udržujte přídavné zařízení ve snížené poloze.Pokud během jízdy ve svahu přídavné zařízení zvednete, ovlivníte tím stabilitu stroje.

 • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, v jejichž důsledku může dojít k vážnému poranění nebo smrti. Při práci se strojem na jakémkoli svahu nebo nerovném terénu je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

 • Pro práci ve svazích si stanovte vlastní postupy a pravidla. Tyto postupy musí zahrnovat průzkum pracoviště, kde je třeba stanovit, které svahy jsou bezpečné pro provoz stroje. Při provádění průzkumu se vždy řiďte zdravým rozumem a dobrým úsudkem.

 • Ve svazích zpomalte a buďte obzvláště opatrní. Stabilitu stroje ovlivňuje i stav travnatých ploch.

 • Na svahu se nerozjíždějte ani nezastavujte. Pokud stroj ztratí trakci, jeďte pomalu po svahu přímo dolů.

 • Ve svahu nezatáčejte. Pokud zatočit musíte, proveďte to pomalu a s těžkým koncem stroje směrem proti svahu.

 • Provádějte na svazích veškeré činnosti pomalu a postupně. Neměňte náhle rychlost ani směr.

 • Pokud se při práci ve svahu necítíte bezpečně, práci přerušte.

 • Dávejte pozor na prohlubně, kořeny nebo hrboly, protože nerovný terén může způsobit převrácení stroje. Vysoká tráva může překážky skrýt.

 • Při práci na mokrém povrchu si počínejte opatrně. Snížená trakce může způsobit klouzání.

 • Zkontrolujte prostor a ujistěte se, že je terén stabilní a schopen nést stroj.

 • Při práci se strojem poblíž následujících míst dbejte zvýšené opatrnosti.

  • srázy

  • příkopy

  • náspy

  • vodní toky

  Při přejetí pásu přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout. Mezi strojem a jakýmkoliv nebezpečným místem udržujte dostatečnou vzdálenost.

 • Přídavná zařízení nemontujte ani nedemontujte ve svazích.

 • Neparkujte stroj na úbočí nebo ve svahu.

Bezpečnost při práci se šnekovým vrtákem

 • Udržujte ruce, nohy a ostatní části těla či oděv v bezpečné vzdálenosti od rotujícího šnekového vrtáku a dalších částí.

 • Nepřibližujte ruce ani prsty k ramenům kolébky.

 • Při práci se šnekovým vrtákem poblíž plotů, příkopů, svahů nebo jiných překážek buďte opatrní.

 • Při přepravě s hnací jednotkou sklopte přídavné zařízení zcela dozadu tak, aby šnekový vrták spočíval v kolébce.

 • Před každým opuštěním pozice obsluhy vždy snižte přídavné zařízení a vypněte stroj.

Bezpečnost při údržbě a skladování

 • Často kontrolujte, zda jsou správně utaženy montážní prvky, aby bylo zařízení udržováno v bezpečném provozní stavu.

 • Pokud přídavné zařízení hodláte skladovat na delší dobu, v provozní příručce naleznete důležité informace.

 • Udržujte v pořádku bezpečnostní a informační štítky a v případě potřeby je vyměňte.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decal105-0326
decal133-8061

Součásti stroje

g004514

Note: Specifikace a design se mohou bez upozornění změnit.

Model 22805
Šířka62 cm (24 in)
Délka40 cm (16 in)
Výška59 cm (23 in)
Hmotnost83 kg (182 lb)
Model 22806
Šířka62 cm (24 in)
Délka42 cm (17 in)
Výška59 cm (23 in)
Hmotnost89 kg (196 lb)

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Levou a pravou stranu stroje určete z pohledu běžné pozice obsluhy.

Montáž a demontáž přídavného zařízení

Postup montáže a demontáže naleznete v provozní příručce hnací jednotky.

Important: Před montáží přídavného zařízení zaparkujte stroj na rovném povrchu, z montážních desek odstraňte všechny nečistoty a zajistěte, aby se volně otáčely kolíky. Pokud se kolíky neotáčí volně, namažte je.

Note: Trakční jednotku vždy používejte pro zvedání a ovládání přídavného zařízení. Chcete-li šnekový vrták přemístit bez hnací hlavy, oviňte popruh přes oba konce šnekového vrtáku a zvedněte jej na požadované místo.

Důležité upozornění

Pokud rychloupínací kolíky zcela neusadíte skrz desku pro montáž přídavného zařízení, přídavné zařízení se může uvolnit ze stroje a způsobit vážné poranění obsluhy nebo okolostojících osob.

Ověřte si, že jsou rychloupínací kolíky na desce pro montáž přídavného zařízení zcela usazeny.

Důležité upozornění

Hydraulická kapalina unikající pod tlakem může proniknout kůží, a způsobit tak poranění. Kapalina vstříknutá pod kůži musí být chirurgicky odstraněna do několika hodin. Zákrok musí provádět lékař obeznámený s tímto typem poranění, jinak by mohla vzniknout gangréna.

 • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

 • Udržujte tělo a ruce v dostatečné vzdálenosti od netěsných otvorů nebo trysek, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

 • Ke hledání prasklin hydrauliky používejte lepenku nebo papír; nikdy nepoužívejte ruce.

Výstraha

Hydraulické spojky, vedení/ventily a kapalina mohou být horké. Při kontaktu s horkými díly se můžete popálit.

 • Při manipulaci s hydraulickými spojkami noste rukavice.

 • Než se začnete dotýkat hydraulických dílů, počkejte, až stroj vychladne.

 • Nedotýkejte se uniklé hydraulické kapaliny.

Montáž šnekového vrtáku

Důležité upozornění

Hlavice šnekového vrtáku se volně pohybuje v ramenech kolébky. Pokud se vám ruce nebo prsty dostanou mezi ramena kolébky a výkyvnou hnací hlavu, může dojít k jejich skřípnutí, vážnému zranění či amputaci.

Nepřibližujte ruce ani prsty k ramenům kolébky.

 1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu a zatáhněte parkovací brzdu (je-li ve výbavě).

 2. Pokud šnekový vrták montujete na hnací hlavu modelu 22806, postupujte následujícím způsobem; jinak pokračujte krokem 3.

  1. Spusťte ramena nakladače, vypněte motor a vytáhněte klíč.

  2. Umístěte hnací hlavu do svislé polohy, do otvorů v předních ramenech kolébky zasuňte šroub (½ x 2 ½ in) a lehce jej zajistěte přírubovou maticí (½ in), viz Obrázek 4

  3. Přejděte ke kroku 3.

  g004515
 3. Zvedněte ramena nakladače tak, aby byla hnací hlava nad zemí.

 4. Vypněte motor a vyjměte klíč.

 5. Rukou otočte hnací hlavu šnekového vrtáku nahoru, aby bylo možné do otvoru v ramenu kolébky zasunout šroub (½ x 2 ½ in) a hnací hlavu tak zajistit. Lehce zajistěte šroub maticí (½ in), viz Obrázek 5.

  g004516
 6. Pokud se šnekovým vrtákem používáte nástavec, zasuňte konec nástavce do konce šnekového vrtáku a vrták zajistěte na nástavci šroubem (⅞ x 4 ½ in) a maticí (⅞ in), viz Obrázek 6.

  g004517
 7. Nastartujte motor.

 8. Zasuňte hnací hřídel do konce hřídele šnekového vrtáku nebo nástavce (v příslušných případech), viz Obrázek 7.

  g004518
 9. Vypněte motor a vyjměte klíč.

 10. Zajistěte šnekový vrták na hnací hlavě pomocí šroubu (⅞ x 4 ½ in) a matice (⅞ in), viz Obrázek 8.

  g004519
 11. Z ramen kolébky demontujte šrouby a matice, které jste namontovali v krocích 2 (v příslušných případech) a 5.

 12. Nastartujte motor.

 13. Zvedněte šnekový vrták nad zem (Obrázek 9).

  g004520
 14. Umístěte šnekový vrták do svislé polohy a nakloňte desku přídavného zařízení dozadu tak, aby se hnací hlava dotkla desky přídavného zařízení. Tím zajistíte stabilní polohu šnekového vrtáku a zabráníte jeho volnému otáčení (Obrázek 9).

Hloubení otvoru

Important: Před hloubením se ujistěte, že se na zemi nenachází žádný odpad ani překážky.

 1. V místě předpokládaného otvoru spusťte šnekový vrták na zem.

 2. Přesuňte páčku ovládání škrticí klapky do polohy RYCHLý CHOD.

 3. Pokud je vaše hnací jednotka vybavena pákou voliče rychlosti, přesuňte ji do polohy pro POMALý chod.

 4. Pokud má vaše hnací jednotka ovladač oddělovače průtoku, přesuňte jej do polohy pro 10 hodin.

 5. Chcete-li zahájit hloubení, zatáhněte páku pomocné hydrauliky k rukojeti obsluhy nebo referenční tyči.

 6. Až začnete rozrušovat zeminu, pomalu spouštějte šnekový vrták dolů. Jakmile dosáhnete větší hloubky, podle potřeby přejeďte hnací jednotkou dozadu nebo dopředu, abyste udržovali šnekový vrták ve svislé poloze (Obrázek 10).

  g004521
 7. Až se šnekový vrták naplní zeminou, vypněte jeho pohon a vrták vytáhněte z otvoru. Zapněte pohon šnekového vrtáku (ten odstředivým pohybem zeminu odstraní) a poté pokračujte v hloubení.

  Important: Zeminu odstraníte snadněji, pokud rychle přesunete páku pomocné hydrauliky z přední polohy do zadní.

 8. Po dokončení hloubení nechejte šnekový vrták několik sekund pracovat, abyste z otvoru odvedli veškeré uvolněné nečistoty. Pak vypněte pomocnou hydrauliku a šnekový vrták zcela vytáhněte z otvoru.

Nebezpečí

Používáte-li model 22806, může nadměrná síla působící směrem dolů způsobit neovladatelné kmitání korunky, což by mohlo zapříčinit převrácení hnací jednotky. V takovém případě by mohlo dojít k přitlačení nebo vážnému zranění vašemu nebo přihlížejících osob.

Na vrtací korunku nevyvíjejte nadměrný tlak směrem dolů, nechejte ji do půdy samovolně pronikat.

Demontáž šnekového vrtáku

 1. Vypněte pomocnou hydrauliku.

 2. Zvednutím ramen nakladače vytáhněte šnekový vrták z otvoru.

  Note: Pokud je mezi hnací hlavou a šnekovým vrtákem nainstalován 24palcový nástavec, může být nutné zvednout šnekový vrták do maximální výše a poté posunout hnací jednotku dozadu, aby se šnekový vrták zcela vysunul z otvoru.

 3. Přejeďte se strojem na místo uložení šnekového vrtáku.

 4. Při spouštění ramen pomalu couvejte, dokud nebude šnek ve vodorovné poloze.

 5. Vypněte motor a vyjměte klíč.

 6. Demontujte šroub a matici, jež upevňují hnací hlavu ke šnekovému vrtáku nebo nástavci.

 7. Spusťte motor a hnací jednotkou poodjeďte dozadu směrem od šnekového vrtáku.

 8. Pokud jste použili nástavec, demontujte jeho upevňovací šroub a matici a ze šnekového vrtáku jej vytáhněte.

Přepravní poloha

 • Při přepravě šnekového vrtáku libovolných rozměrů na krátké vzdálenosti nebo šnekového vrtáku většího než 51 cm na delší vzdálenosti postupujte podle následujících pokynů:

  1. Zvedněte šnekový vrták tak, aby se nedotýkal země a byl ve svislé poloze (Obrázek 9).

   g266890
  2. Nakloňte desku přídavného zařízení dozadu tak, aby se hnací hlava dotkla desky přídavného zařízení. Tím zajistíte stabilní polohu šnekového vrtáku a zabráníte jeho volnému otáčení.

 • Při přepravě šnekového vrtáku menšího než 51 cm na dlouhé vzdálenosti nebo na svazích postupujte podle následujících pokynů:

  1. Spouštějte ramena a současně jeďte pomalu vzad, dokud šnekový vrták nebude ve vodorovné poloze. Poté zatáhněte parkovací brzdu (je-li ve výbavě).

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Rukou otočte hnací hlavu šnekového vrtáku nahoru, aby bylo možné do otvoru v ramenu kolébky zasunout šroub (½ x 2 ½ in) a hnací hlavu zajistit. Šroub lehce zajistěte maticí (½ in), viz Obrázek 5.

  4. Při přepravě udržujte šnekový vrták co nejblíže u země, ne více než 15 cm nad zemí.

   g244918

Údržba

Doporučený harmonogram údržby

Servisní intervalPostup při údržbě
Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte olej planetové převodovky.
 • Při každém použití nebo denně
 • Promažte otočné body ramen kolébky(všechny maznice promažte neprodleně po každém mytí stroje).
 • Zkontrolujte zuby šnekového vrtáku a vyměňte je, jsou-li poškozené nebo opotřebené.
 • Po každých 1000 hodinách provozu
 • Vyměňte olej planetové převodovky.
 • Před uskladněním
 • Zkontrolujte zuby šnekového vrtáku a vyměňte je, jsou-li poškozené nebo opotřebené.
 • Na poškozených místech opravte lak.
 • Výstraha

  Jestliže ponecháte klíč ve spínači, může motor kdokoli spustit a způsobit vám nebo přihlížejícím osobám vážné zranění.

  Před prováděním jakékoli údržby vyjměte klíč ze spínače.

  Mazání otočných bodů ramen kolébky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Promažte otočné body ramen kolébky(všechny maznice promažte neprodleně po každém mytí stroje).
 • Typ maziva: univerzální mazivo

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu (je-li ve výbavě) a spusťte ramena nakladače dolů.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Hadrem očistěte maznice.

  4. Do každé maznice zasuňte mazací pistoli.

  5. Do maznic pumpujte mazivo, dokud nezačne vytékat z ložisek.

  6. Otřete přebytečné mazivo.

  Výměna oleje planetové převodovky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte olej planetové převodovky.
 • Po každých 1000 hodinách provozu
 • Vyměňte olej planetové převodovky.
 • Typ: jemné mazivo pro extrémní tlak s klasifikací API-GL-5, číslo 80 nebo 90

  Množství: 0,4 l

  1. Podepřete hnací hlavu nad olejovou vanou (Obrázek 13).

   g004522
  2. Demontujte 4 upevňovací šrouby motoru, sejměte motor a nechejte všechen olej vytéct do vany.

  3. Po vypuštění veškerého oleje otočte hnací hlavu tak, aby otvor směřoval nahoru.

  4. Do převodovky doplňte olej.

  5. Namontujte zpět motor a upevněte jej pomocí čtyř dříve demontovaných šroubů. Šrouby utáhněte na utahovací moment 142 Nm.

  Uskladnění

  1. Před dlouhodobým uskladněním umyjte přídavné zařízení jemným čisticím prostředkem a vodou a zbavte jej veškerých nečistot.

  2. Zkontrolujte a dotáhněte všechny šrouby, svorníky a matice. Opravte nebo vyměňte všechny poškozené nebo opotřebené díly.

  3. Ujistěte se, že jsou všechny hydraulické spojky vzájemně spojeny, aby nedošlo ke znečištění hydraulického systému.

  4. Natřete poškrábaná místa a odhalený kovový povrch.

   Note: Barvu získáte v autorizovaném servisním středisku.

  5. Přídavné zařízení uskladněte ve skladu nebo garáži v čistém a suchém prostředí. Přídavné zařízení přikryjte, aby bylo chráněno před znečištěním.

  Odstraňování závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Hnací hlava nepracuje.
  1. Hydraulická spojka není zcela připojena.
  2. Hydraulickou spojku je třeba vyměnit.
  3. Hydraulická hadice je ucpaná.
  4. Hydraulická hadice je přehnutá.
  5. Převodovka je znečištěná.
  1. Zkontrolujte a dotáhněte všechny spojky.
  2. Zkontrolujte spojky a všechny poškozené nebo opotřebené spojky vyměňte.
  3. Vyhledejte místo ucpání a zprůchodněte je.
  4. Přehnutou hydraulickou hadici vyměňte.
  5. Kontaktujte autorizované servisní středisko.