Wprowadzenie

Czerpak to osprzęt służący do przenoszenia ładunku, przeznaczony do eksploatacji z kompaktowym nośnikiem narzędzi Toro. Przeznaczony jest głównie do przenoszenia kamieni, odpadów, piasku lub innych materiałów. Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i dla osób postronnych.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zapoznać się z zasadami właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie doprowadzić do jego uszkodzenia i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na użytkowniku.

Odwiedź www.Toro.com w kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części firmy Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub biurem obsługi klienta firmy Toro. Prosimy o przygotowanie numeru modelu i numeru seryjnego produktu. Rysunek 1 przedstawia położenie oznaczenia modelu oraz numeru seryjnego na urządzeniu. Należy zapisać je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeśli występuje), aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g282899

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują dwa słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

W obszarze roboczym mogą występować podziemne instalacje użytkowe. Dokopanie się do nich może doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu.

Na obszarze pracy należy oznaczyć instalacje podziemne i nie kopać w oznaczonych obszarach. Skontaktuj się z lokalną firmą wykonującą oznakowania lub przedsiębiorstwem komunalnym w celu oznakowania terenu (dla przykładu na terenie USA krajowa usługa wykonywania znakowań jest dostępna pod numerem 811, natomiast w Australii – pod numerem 1100).

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Zawsze przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała lub śmierci.

 • Nie przewoź osprzętu z uniesionymi ramionami maszyny. Zawsze przewoź osprzęt blisko podłoża, patrz Pozycja transportowa.

 • Na obszarze pracy należy oznaczyć instalacje podziemne i inne obiekty i nie kopać w oznaczonych obszarach.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Użytkowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione.

 • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od ruchomych części i ruchomego osprzętu.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie pozwalaj osobom postronnym i zwierzętom przebywać w pobliżu maszyny.

 • Przed serwisowaniem, dolewaniem paliwa lub odblokowywaniem tunelu wyrzutowego należy zatrzymać maszynę, wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk.

Nieprawidłowe używanie tej maszyny może być przyczyną obrażeń. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: uwaga, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub do śmierci.

Bezpieczeństwo pracy na zboczu

 • W górę i w dół zbocza należy jeździć z cięższą stroną maszyny skierowaną pod górę. Osprzęt wpływa na zmianę rozkładu ciężaru. Pusty osprzęt do przenoszenia ładunku sprawia, że tylna część maszyny jest stroną cięższą, a pełny/obciążony osprzęt do przenoszenia ładunku sprawia, że cięższą stroną jest przednia część maszyny. Większość pozostałego osprzętu sprawia, że przód maszyny jest jej cięższą stroną.

 • W czasie pracy na zboczach utrzymuj osprzęt w pozycji opuszczonej. Uniesienie osprzętu na zboczu wpływa na stabilność maszyny.

 • Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych lub nierównych wymaga dodatkowej uwagi.

 • Wyznacz swoje własne procedury i zasady pracy na zboczach. Muszą one obejmować ocenę nachylenia stoku w celu określenia, na jak pochyłych zboczach da się bezpiecznie pracować. Podczas dokonywania takiej oceny należy kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji.

 • Podczas pracy na zboczach zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność. Stan podłoża może mieć wpływ na stabilność maszyny.

 • Unikaj uruchamiania i zatrzymywania maszyny na zboczu. Jeżeli maszyna straci przyczepność, zjedź powoli i prosto w dół zbocza.

 • Unikaj skręcania na zboczach. Jeśli musisz skręcić, zrób to powoli i ustaw cięższy koniec maszyny w kierunku pod górę.

 • Wszystkie ruchy na zboczach wykonuj w sposób powolny i stopniowy. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy.

 • Jeśli podczas pracy na zboczu czujesz się nieswojo, zaniechaj pracy.

 • Uważaj na dziury, koleiny i wyboje, ponieważ na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny. Wysoka trawa może zakrywać przeszkody.

 • Podczas pracy na mokrym podłożu zachowaj ostrożność. Zmniejszona przyczepność może powodować poślizg.

 • Sprawdź teren, aby upewnić się, że podłoże jest wystarczająco stabilne, aby utrzymać maszynę.

 • Zachowuj ostrożność podczas pracy maszyną w pobliżu:

  • Stromych zboczy

  • Rowów

  • Nasypów

  • Zbiorników wodnych

  Nagłe przejechanie gąsienicą przez obrzeże lub zapadnięcie się obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się maszyny. Zachowuj bezpieczną odległość maszyny od wszelkich zagrożeń.

 • Nie przeprowadzaj podłączania ani odłączania osprzętu na pochyłości.

 • Nie parkuj maszyny na pochyłościach ani zboczach.

Bezpieczeństwo związane z czerpakiem

 • Podczas pracy, regulacji lub napraw maszyny noś rękawice, ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu.

 • Zawsze, gdy opuszczasz stanowisko operatora, opuszczaj osprzęt i wyłączaj maszynę.

 • Podnosząc osprzęt, utrzymuj go w poziomie i uważaj, aby nie wysypać ładunku do tyłu.

Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji i przechowywania

 • Sprawdzaj w regularnych odstępach czasu elementy mocujące, aby upewnić się, że sprzęt jest w stanie umożliwiającym bezpieczną pracę.

 • Jeżeli osprzęt będzie przechowywany przez dłuższy czas, sprawdź w Instrukcji obsługi istotne informacje dotyczące przechowywania.

 • Konserwuj, a w razie potrzeby wymieniaj naklejki ostrzegawcze i instruktażowe.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal133-0218
decal133-8061

Przegląd produktu

Note: Specyfikacje i konstrukcja mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania.

Szerokość104 cm
Długość58 cm
Wysokość38 cm
Masa78 kg (172 funtów)
Pojemność  
 pojemność rzeczywista SAE0,12 m3
 Pojemność z nadsypem0,015 m3
Maksymalny udźwig 
 TX 1000454 kg
 Pozostałe modele204 kg

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny należy stosować wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

Maksymalna Gęstość Materiału przy pełnej pojemności

Gęstość materiałów przenoszonych czerpakiem różni się, podobnie jak ilość danego materiału, którą można przenosić czerpakiem przed osiągnięciem maksymalnego obciążenia. Pierwsze dwie tabela zawierają listę gęstości materiałów, które można przenosić czerpakiem, zarówno z nadsypem jak i bez (wygładzone). Tabela gęstości materiałów zawiera popularne materiały wraz z ich gęstością.

TX 1000

Pojemność czerpakaMaksymalna gęstość
Pojemność czerpaka bez nadsypu (wygładzona powierzchnia)3783 kg/m3 (232 funtów/stopę3)
Pojemność czerpaka z nadsypem3026 kg/m3 (188 funtów/stopę3)

Uwaga: Maksymalna gęstość = Maksymalny udźwig / Pojemność

Pozostałe modele

Pojemność czerpakaMaksymalna gęstość
Pojemność czerpaka z nadsypem1360 kg/m3 (85 funtów/stopę3)
Pojemność czerpaka bez nadsypu (wygładzona powierzchnia)1676 kg/m3 (104 funtów/stopę3)

Gęstość materiału

MateriałPrzybliżona gęstość
Saletra1250 kg/m3 (78 funtów/stopę3)
Glina:  
Naturalne podłoże 1600 kg/m3 (104 funtów/stopę3)
Suchy 1480 kg/m3 (93 funtów/stopę3)
Mokre1660 kg/m3 (104 funty/stopę3)
Suche, ze żwirem1420 kg/m3
Mokry, ze żwirem1540 kg/m3 (96 funty/stopę3)
Węgiel: 
Antracyt, w kawałkach1100 kg/m3 (69 funtów/stopę3)
Bitumiczny, w kawałkach830 kg/m3 (52 funtów/stopę3)
Ziemia: 
Sucha, upakowana1510 kg/m3 (94 funtów/stopę3)
Mokra, upakowana1600 kg/m3
Gleba gliniasta1250 kg/m3 (78 funtów/stopę3)
Granit, pokruszony lub w kawałkach1660 kg/m3 (104 funty/stopę3)
Żwir: 
Suchy1510 kg/m3 (94 funtów/stopę3)
Kamienie (grys piaszczysty)1930 kg/m3 (120 funtów/stopę3)
Suchy, od 13 do 51 mm1690 kg/m3 (106 funtów/stopę3)
Mokry, od 13 do 51 mm2020 kg/m3 (126 funtów/stopę3)
Wapień, w kawałkach lub pokruszony1540 kg/m3 (96 funtów/stopę3)
Piasek: 
Suchy1420 kg/m3 (89 funtów/stopę3)
Mokre1840 kg/m3 (115 funtów/stopę3)
Suche, ze żwirem1720 kg/m3 (107 funtów/stopę3)
Mokry, ze żwirem2020 kg/m3 (126 funtów/stopę3)
Piaskowiec, w kawałkach1510 kg/m3 (94 funtów/stopę3)
Łupki1250 kg/m3 (78 funtów/stopę3)
Żużel, w kawałkach1750 kg/m3 (109 funtów/stopę3)
Kamień, tłuczony1600 kg/m3
Warstwa uprawna gleby950 kg/m3 (59 funtów/stopę3)

Działanie

Lewą i prawą stronę maszyny należy ustalić ze standardowego stanowiska operatora.

Montaż i demontaż osprzętu

Procedura montażu i demontażu jest opisana w instrukcji obsługi zespołu jezdnego.

Important: Przed zainstalowaniem osprzętu ustaw maszynę na równym podłożu, upewnij się, że płyty montażowe są wolne od brudu i zanieczyszczeń, a sworznie mogą się swobodnie obracać. Jeśli sworznie nie obracają się swobodnie, nasmaruj je.

Note: Do podnoszenia i przenoszenia osprzętu należy zawsze używać zespołu jezdnego.

Ostrzeżenie

Jeśli nie osadzisz prawidłowo sworzni szybkomocujących w płycie montażowej osprzętu, osprzęt może spaść z maszyny, przygniatając operatora lub osoby postronne.

Sprawdź, czy sworznie szybkomocujące zostały całkowicie osadzone w płycie montażowej osprzętu.

Napełnianie czerpaka

 1. Ustaw czerpak poziomo przy podłożu.

 2. Jedź do przodu i wsuń czerpak w pryzmę materiału.

 3. Gdy czerpak jest pełny, cofnij maszyną i odchyl go w tył, aby zmniejszyć opór podczas podnoszenia ładunku.

  Important: Zawsze przewoź ładunki blisko podłoża, patrz Pozycja transportowa.

g266856

Pozycja transportowa

Podczas transportowania ładunku utrzymuj osprzęt możliwie blisko podłoża, nie wyżej niż 15 cm powyżej podłoża. Przechyl do tyłu, aby utrzymać ładunek poziomo.

g240205

Przechowywanie

 1. Przed długoterminowym przechowywaniem umyj osprzęt roztworem łagodnego środka myjącego w wodzie, aby usunąć ziemię i zanieczyszczenia.

 2. Pomaluj wszystkie porysowane i gołe powierzchnie metalowe.

  Note: Lakier można kupić w autoryzowanym zakładzie serwisowym.

 3. Osprzęt należy przechowywać w czystym, suchym garażu lub pomieszczeniu. Przykryj go w sposób, który pozwoli go ochronić i utrzymać w czystości.