Det här är en handhållen elektrisk blåsare och vakuumsug. Den är avsedd för att i privat bruk blåsa bort smuts, skräp och löst material och för att suga upp lätt organiskt material, t.ex. gräs och löv. Den är inte avsedd att användas i avgränsade eller mycket dammiga utrymmen, för att tända brasor eller för att suga upp hårda objekt. Produktvikt: 4,8 kg

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika överensstämmelseförklaringen.

Säkerhet

Det är viktigt att du och andra användare av maskinen läser och förstår innehållet i bruksanvisningen innan den används. Då uppnås högsta säkerhet, bästa prestanda och ni lär känna maskinen. Var särskilt uppmärksam på varningssymbolen Graphic som betyder VAR FÖRSIKTIG, VARNING eller FARA – föreskrifter för personlig säkerhet. Läs och ta till dig anvisningarna eftersom de rör säkerheten. Personskador och risk för brand eller elstöt kan bli följden om föreskrifterna inte följs.

Important: Den här enheten är endast avsedd för privat bruk.

Utbildning

 • Läs anvisningarna noga. Bekanta dig med reglagen och hur maskinen ska användas.

 • Låt aldrig barn använda maskinen.

 • Låt aldrig personer som inte har läst anvisningarna använda maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa användarens ålder.

 • Använd aldrig maskinen om människor, särskilt barn, eller husdjur befinner sig i närheten.

 • Användaren är ansvarig för olyckor och risker som andra människor och deras ägodelar utsätts för.

Förberedelser

 • Använd alltid ordentliga skor och långbyxor när du använder maskinen.

 • Använd inte löst sittande kläder eller smycken som kan dras in i luftinloppet (se följande figur). Håll långt hår borta från luftinloppen.

  g025390
 • Använd skyddsglasögon och hörselskydd under arbetet.

 • Använd ansiktsmask så att du inte irriteras av damm.

 • Kontrollera så att inte förlängningssladden eller nätsladden är skadad eller sliten innan du använder maskinen. Använd inte maskinen om sladden är skadad eller sliten.

 • Använd aldrig maskinen med skadade skydd eller skärmar, eller utan att skyddsanordningarna, t.ex. uppsamlaren/vakuumröret eller blåsarröret/inloppskåpan, är på plats.

 • Använd endast en CE-godkänd, väderbeständig förlängningssladd med en kontakt som fungerar där du befinner dig, enligt lokala säkerhetsbestämmelser.

Användning

 • Använd inte maskinen på våta underlag. Utsätt inte enheten för regn. Förvara enheten inomhus.

 • Hantera inte kontakten eller enheten med våta händer.

 • Se till att sladden alltid är riktad bakåt, bort från maskinen.

 • Koppla omedelbart bort sladden från nätuttaget om den skadas under användning. Ta inte i sladden förrän du kopplat bort strömkällan.

 • Bär inte enheten i sladden, använd inte sladden som handtag, stäng inte en dörr över sladden och dra inte sladden runt vassa kanter eller hörn. Håll alltid sladden på behörigt avstånd från varma ytor.

 • Stäng av samtliga reglage innan enheten kopplas ur.

 • Koppla inte ur enheten genom att dra i sladden. Koppla ur enheten genom att dra i kontakten, inte i sladden.

 • Koppla bort maskinen från strömkällan vid följande tillfällen:

  • Varje gång du lämnar maskinen.

  • Innan du rensar blockeringar.

  • Innan du kontrollerar, rengör eller utför arbete på maskinen.

  • Om maskinen börjar vibrera onormalt mycket.

 • Använd endast maskinen i dagsljus eller i bra belysning.

 • Sträck dig inte över maskinen och se till att inte tappa balansen.

 • Se till att du har bra fotfäste i sluttningar.

 • Gå – spring aldrig.

 • Se till att alla kylluftsinlopp är rena från skräp. Stick inte in föremål i öppningarna. Använd inte maskinen om någon öppning är blockerad.

 • Blås aldrig skräp i en riktning där andra personer befinner sig.

 • Var extra försiktig vid körning på sluttningar.

 • Enheten får inte användas för att suga upp brandfarliga eller lättantändliga vätskor, t.ex. bensin, eller användas i områden där denna typ av vätskor kan förekomma.

 • Sug inte upp något som brinner eller ryker, t.ex. cigaretter, tändstickor eller het aska.

 • Den här enheten har försetts med dubbel isolering (d.v.s. en klass 2-enhet). Använd endast identiska reservdelar. Se serviceinstruktionerna för dubbelisolerade enheter (klass 2).

 • Blixtnedslag kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Om det blixtrar eller åskar i området ska maskinen inte användas. Sök skydd.

Underhåll och förvaring

 • Håll samtliga muttrar, bultar och skruvar åtdragna så att maskinen är i säkert bruksskick.

 • Kontrollera uppsamlaren regelbundet så att du märker om den är sliten eller trasig.

 • Byt ut slitna eller skadade delar.

 • Om enheten inte fungerar som den ska, har tappats, skadats, lämnats utomhus eller tappats i vatten, ska den lämnas in till en auktoriserad verkstad.

 • Använd endast originalreservdelar och originaltillbehör.

 • Förvara enheten på en torr plats.

Ljudtryck

Enheten har en ljudtrycksnivå vid användarens öra på 93 dBA, som omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 1 dBA.

Ljudtrycksnivån har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i ISO 11201.

Ljudstyrka

Maskinen har en garanterad ljudstyrka på 102 dBA, som omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 1 dBA.

Ljudeffektsnivån har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i ISO 11094.

Vibrationsnivå

 • Uppmätt vibrationsnivå = 2,4 m/s2

 • Osäkerhetsvärde (K) = 1,0 m/s2

Uppmätta värden har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i EN ISO 20643.

Uttjänta elektriska och elektroniska apparater (WEEE)

Graphic• Enligt EU-direktiv 2002/96/EG klassificeras den här produkten som ett elektriskt eller elektroniskt verktyg.
• Kassera inte det här verktyget bland osorterat kommunalt hushållsavfall.
• Kassera det här verktyget på en godkänd insamlings- eller återvinningsstation i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
• Konsumenten har en viktig roll när det gäller att minska kasseringen av avfall genom att lämna in elektroniska/elektriska verktyg för återvinning.
• Genom återvinning förhindras spridning av farliga ämnen i det kommunala avfallet.
• Symbolen som föreställer en överkryssad soptunna är till för att påminna användaren om att produkten inte får kasseras som osorterat kommunalt avfall.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Important: Säkerhets- och instruktionsdekalerna sitter nära potentiella farozoner. Ersätt dekaler som är skadade eller har försvunnit.

decal127-2293b
decal110-7434

Montering

Montera fläkten

Delar som behövs till detta steg:

Blåsarrör1
Inloppskåpa1

Montera blåsarröret och den nedre inloppskåpan.

Important: Motorn får inte köras utan att den nedre inloppskåpan är låst och sitter på plats.

Note: Om motorn körs utan att inloppskåpan sitter på plats ska du inte använda enheten. Lämna in den hos en auktoriserad återförsäljare.

g025391

Ställa om från blåsare till vakuumsug

Delar som behövs till detta steg:

Vakuumrör1
Uppsamlare1

Varning

Impellern fortsätter att rotera ett par sekunder efter att du har stängt av enheten, och du kan skära dig och skada fingrarna.

Avlägsna inte den nedre inloppskåpan när motorn är igång eller när enheten har anslutits till ett eluttag.

 1. Ta bort den nedre inloppskåpan och blåsarröret.

  g025392
 2. Montera vakuumröret och fäst det med det medföljande fästelementet.

  Important: Motorn ska inte köras om inte vakuumröret är låst och sitter på plats.

  Note: Om motorn körs utan att vakuumröret sitter på plats ska du inte använda enheten. Lämna in den hos en auktoriserad återförsäljare.

  Note: Du kan behöva trycka till anslutningen ordentligt så att den kommer helt in i vakuumröret.

  g027315
 3. Montera uppsamlaren.

 4. Justera uppsamlarremmen efter behov för en bekväm funktion.

Ställa om från vakuumsug till blåsare

Delar som behövs till detta steg:

Blåsarrör1
Inloppskåpa1
 1. Ta bort uppsamlaren och vakuumröret.

  g025960
 2. Montera blåsarröret och den nedre inloppskåpan.

  Important: Motorn får inte köras utan att den nedre inloppskåpan är låst och sitter på plats.

  g025391

  Note: Om motorn körs utan att inloppskåpan sitter på plats ska du inte använda enheten. Lämna in det till en auktoriserad återförsäljare.

Körning

Important: Det här enheten är endast avsedd för privat utomhusbruk. Använd den inte inomhus eller i kommersiellt eller industriellt syfte.

Ansluta till en strömkälla

Till utrustningen krävs en strömkälla med jordfelsbrytare (jfb), som utlöses redan vid 30 mA. Använd endast CE-godkända förlängningssladdar för utomhusbruk. Ändra inte maskinen eller förlängningssladdens kontakt på något sätt.

Varning

Om du inte sätter i förlängningssladden ordentligt i kontakten, eller om kontakten och sladden inte passar helt ihop, kan den glappande kontakten leda till överhettning och orsaka brand, vilket eventuellt kan leda till att du eller andra personer brännskadas.

 • Kontrollera att du sätter fast sladden ordentligt i kontakten.

 • Kontrollera anslutningen regelbundet så att du vet att sladden är ordentligt ansluten.

 • Använd inte en utsliten eller löst sittande förlängningssladd.

Förlängningssladdens längdMinsta kabelgrovlek
30 m1,0 mm2
45 m2,0 mm2

Note: Använd inte en förlängningssladd som är längre än 45 m.

Important: Under användning ska du kontrollera förlängningssladden ofta för att se om det finns några hål eller sprickor i isoleringen. Använd inte en skadad sladd. Dra inte sladden genom stillastående vatten eller vått gräs.

Fäst förlängningssladden vid enheten med hjälp av det ingjutna sladdlåset.

g224197

Starta/stoppa/justera lufthastigheten

g025396

Använda koncentratormunstycket

Montera turbo- och koncentratormunstyckena i blåsarröret för att enklare komma åt i trånga utrymmen eller för att ta bort hopklumpat skräp från hårda ytor.

g025397

Använda det svängande munstycket (tillbehör)

Montera det svängande munstycket på blåsarröret för att spara tid när du gör rent markbeläggningar. Det svänger automatiskt fram och tillbaka och rensar därigenom en bredare yta, så att du inte behöver röra på handlederna i sidled lika mycket.

g026691

Note: Ta bort det svängande munstycket innan du virar ihop sladden och ställer blåsaren i förvaring.

Använda enheten som blåsare

Enheten är endast avsedd för privat bruk. Använd den vid behov utomhus för att röja skräp.

Varning

Om du använder enheten som blåsare kan skräp slungas iväg och eventuellt orsaka dig eller kringstående allvarliga personskador.

 • Blås inte på hårda föremål som spikar, bultar eller stenar.

 • Använd inte blåsaren nära kringstående eller husdjur.

 • Var extra försiktig när du röjer bort skräp från trappor eller andra trånga utrymmen.

 • Bär skyddsglasögon eller annat lämpligt ögonskydd, långbyxor och skor.

Använda enheten som vakuumsug

När enheten används som vakuumsug är den endast avsedd för privat bruk. Använd den vid behov utomhus för att samla upp skräp.

Varning

Om du använder enheten som vakuumsug kan skräp slungas iväg och eventuellt orsaka dig eller kringstående allvarliga personskador.

 • Använd inte vakuumsugen utan att uppsamlaren har monterats eller när uppsamlarens dragkedja är öppen.

 • Sug inte upp vassa, spetsiga eller hårda föremål som kan slungas igenom uppsamlarens tyg, t.ex. vajrar, häftklamrar, spikar eller stenar.

g004942

Important: Sug endast upp torra löv och mjuka föremål. Hårda föremål som pinnar, stenar, ekollon och kottar skadar impellern.

Important: Tvinga inte ner vakuumröret i en skräphög och håll inte röret upprätt samtidigt som du tvingar ner skräp i det. Då kan impellern sättas igen och gå sönder. Om vakuumsugen börjar vibrera eller låta onormalt, stannar du den, drar ut sladden och identifierar orsaken.

Tömma påsen

 1. Stäng av enheten och koppla loss den från eluttaget.

 2. Ta bort allt skräp från uppsamlaren.

  g025398

  Förvara inte skräp i uppsamlaren. Rengör uppsamlaren genom att vända den ut och in och skaka ut överflödigt skräp. Handtvätta uppsamlaren en gång om året i tvålvatten och låt den lufttorka.

  Fara

  Normalt bruk sliter på och försämrar uppsamlaren på sikt. Små föremål kan slungas igenom en uppsamlare som är sliten eller i dåligt skick och skada dig och kringstående.

  Kontrollera uppsamlaren ofta. Om den är sliten eller i dåligt skick ska den bytas ut mot en originaluppsamlare från Toro.

  Använd alltid axelremmen när du använder apparaten med påsen. Detta förhindrar att påsen dras längs marken och minskar på så sätt slitaget på och försämringen av påsen.

Rensa bort skräp som fastnat i impellern

 1. Stäng av och koppla loss enheten från eluttaget och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

 2. Ta bort vakuumröret och rensa sedan bort skräpet från impellerbladen.

  g025399
 3. Undersök om impellern visar tecken på skada. Om den är skadad ska du kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.

 4. Montera vakuumröret eller, om du vill byta till blåsaren, den nedre inloppskåpan. Se Ställa om från blåsare till vakuumsug eller Ställa om från vakuumsug till blåsare för mer information.

Service

Toro har konstruerat den här produkten för att ge dig flera års felfri drift. Ta produkten till en auktoriserad återförsäljare vid behov av service.

Dubbelisolerade enheter (klass 2)

I en dubbelisolerad enhet (klass 2) finns två isoleringssystem istället för jordning. En dubbelisolerad enhet (klass 2) är inte jordad, och ingen jord bör heller kopplas till den. För att utföra service på en dubbelisolerad enhet (klass 2) krävs stor försiktighet och god kunskap om systemet. Låt därför endast kvalificerad servicepersonal hos din auktoriserade Toro-återförsäljare utföra service på den. Reservdelarna till en dubbelisolerad enhet (klass 2) måste vara exakt likadana som de delar som byts ut. Dubbelisolerade enheter (klass 2) är märkta med symbolen (fyrkant i en fyrkant) Graphic.

Förvaring

Förvara enheten och förlängningssladden inomhus, på en sval och torr plats utom räckhåll för barn eller husdjur.

Felsökning

 • Kontrollera att den nedre inloppskåpan eller vakuumröret är låst och sitter på plats.

 • Kontrollera att nätsladden har fästs ordentlig baktill på enheten och att kontakten är ordentligt ansluten.