Dit product is een draagbare elektrische blaas- en zuigmachine. De machine is bedoeld voor particulier gebruik en is geschikt voor het wegblazen van vuil, afval en losse materialen en voor het opzuigen van licht organisch materiaal zoals gras en bladeren. De machine is niet bedoeld voor gebruik in een afgesloten of zeer stoffige ruimte en mag niet worden gebruikt om vuur aan te maken of voor het opzuigen van harde voorwerpen. Gewicht: 4,8 kg

Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen, zie voor details de aparte product-specifieke conformiteitsverklaring.

Veiligheid

Het is van essentieel belang dat u of elke andere gebruiker van de machine eerst deze handleiding leest en begrijpt voordat de machine in gebruik wordt genomen. Hierdoor worden maximale veiligheid, de beste maairesultaten en inzicht in de machine verkregen. Let met name op het symbool voor veiligheidswaarschuwingen Graphic dat VOORZICHTIG WAARSCHUWING of GEVAAR – instructie voor persoonlijke veiligheid betekent. Lees die instructie en zorg ervoor dat u die begrijpt omdat deze betrekking heeft op de veiligheid. Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot lichamelijk letsel, brandgevaar of een elektrische schok.

Important: Deze machine is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.

Instructie

 • Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de machine gaat gebruiken. Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met de bedieningsorganen en dat u weet hoe u de machine moet gebruiken.

 • Laat kinderen nooit de machine gebruiken.

 • Laat personen die niet van de instructies op de hoogte zijn nooit de machine bedienen. Plaatselijke voorschriften kunnen nadere eisen stellen aan de leeftijd van degene die met de machine werkt.

 • Gebruik de machine nooit wanneer er personen, met name kinderen, en huisdieren.in de buurt van het werkgebied zijn.

 • De bestuurder of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of schade aan andere personen of hun eigendommen.

Vóór ingebruikname

 • Draag tijdens het gebruik altijd een lange broek en stevige schoenen.

 • Draag geen losse kleding of sieraden die in de luchtinlaat kunnen worden gezogen (zie de volgende afbeelding). Houd lang haar uit buurt van een luchtinlaat.

  g025390
 • Draag tijdens het gebruik een veiligheidsbril en gehoorbescherming.

 • Draag een stofmasker om irritatie door stof te voorkomen.

 • Voordat u de machine in gebruik stelt, moet de u de voedingskabels en snoeren controleren op beschadiging of slijtage. U mag de machine niet gebruiken als een snoer of kabel is beschadigd of versleten.

 • Gebruik de machine nooit met defecte bescherm- of afdekplaten of zonder dat de beveiligingen, zoals de blaas-/zuigpijp of de kap van de blaaspijp/inlaat, op hun plaats zitten.

 • Gebruik uitsluitend een weerbestendig verlengsnoer met CE-keurmerk, dat is voorzien van de juiste stekker volgens de plaatselijke voorschriften.

Bediening

 • Gebruik de machine niet op een vochtig oppervlak. Stel de machine nooit bloot aan regen. Sla deze binnenshuis op.

 • Steek de stekker van de machine niet met natte handen in het stopcontact.

 • Laat het snoer altijd achterwaarts van de machine af lopen.

 • Als een snoer beschadigd raakt tijdens het gebruik, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken. Raak het snoer niet aan voordat u de stekker uit het stopcontact hebt getrokken.

 • U mag de machine niet bij het snoer dragen, het snoer als handgreep gebruiken, tussen een gesloten deur klemmen of rond scherpe randen of hoeken trekken. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.

 • Schakel alle bedieningsorganen uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

 • Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Pak hierbij de stekker beet en niet het snoer.

 • Trek de stekker uit het stopcontact in de volgende gevallen:

  • Als u de machine achterlaat

  • Voordat u een verstopping verwijdert

  • Voordat u de machine gaat controleren, schoonmaken of andere werkzaamheden gaat uitvoeren

  • Als de machine abnormaal begint te trillen

 • Werk uitsluitend bij daglicht of goed kunstlicht.

 • Reik niet te ver en zorg ervoor dat u altijd uw evenwicht bewaart.

 • Zorg dat u op hellingen altijd stevig staat.

 • Wandelen, nooit rennen.

 • Houd de inlaat voor de koellucht vrij van vuil. Steek geen voorwerpen in de openingen. Gebruik de machine niet als één van de openingen is verstopt.

 • Blaas het vuil nooit in de richting van omstanders.

 • Wees extra voorzichtig als u een trap reinigt.

 • Gebruik de machine niet om brandbare of ontvlambare vloeistoffen zoals benzine op te zuigen, of in een ruimte waar deze stoffen zich kunnen bevinden.

 • Zuig nooit iets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.

 • Deze machine is voorzien van een dubbele isolatie (d.w.z. klasse 2-apparaat). Gebruik uitsluitend identieke vervangingsonderdelen. Zie de instructies voor onderhoud van apparaten met dubbele isolatie (klasse 2)

 • Bliksem kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Als u bliksem ziet of donder hoort in het gebied, gebruik de machine dan niet; ga schuilen.

Onderhoud en opslag

 • Draai alle moeren, bouten en schroeven regelmatig strak aan, zodat de machine steeds veilig kan worden gebruikt.

 • Controleer de afvalzak regelmatig op slijtage en mankementen.

 • Vervang versleten of beschadigde onderdelen.

 • Als de machine niet naar behoren werkt, is gevallen of beschadigd, in het water is terechtgekomen of buiten heeft gestaan, moet u deze terugbrengen naar een servicedealer.

 • Gebruik ter vervanging uitsluitend originele onderdelen en accessoires.

 • Bewaar de machine op een droge plaats.

Geluidsdruk

Deze machine oefent een geluidsdruk van 93 dBA uit op het gehoor van de bestuurder (met een onzekerheidswaarde (K) van 1 dBA).

De geluidsdruk werd bepaald volgens de procedures in EN ISO 11201.

Geluidsniveau

Deze machine heeft een gegarandeerd geluidsniveau van 102 dBA met een onzekerheidswaarde (K) van 1 dBA.

Het geluidsniveau werd bepaald volgens de procedures in EN ISO 11094.

Trillingsniveau

 • Gemeten trillingsniveau = 2,4 m/s2

 • Onzekerheidswaarde (K) = 1,0 m/s2

De gemeten waarden zijn bepaald volgens de procedures in EN ISO 20643.

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Graphic• Volgens EU-richtlijn 2002/96/EG is dit product een elektrisch of elektronisch apparaat.
• Verwijder dit apparaat niet als ongesorteerd stedelijk afval.
• Breng dit apparaat volgens de plaatselijke of nationale wettelijke voorschriften naar een inzamelpunt of recyclingbedrijf.
• De consument speelt een belangrijke rol bij de beperking van de hoeveelheid afval door afgedankte elektronische/elektrische apparatuur in te leveren voor recycling.
• Recycling voorkomt dat gevaarlijke stoffen worden verspreid in de stedelijke afvalstroom.
• Het symbool voor gescheiden inzameling van elektrisch en elektronische apparatuur is een doorgekruiste afvalbak; dit herinnert de gebruiker eraan dit product niet te verwijderen als ongesorteerd stedelijk afval.

Veiligheids- en instructiestickers

Important: Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang ontbrekende of beschadigde stickers.

decal127-2293b
decal110-7434

Montage

De blaasmachine assembleren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Blaaspijp1
Inlaatkap1

Monteer de blaaspijp en de onderste inlaatkap.

Important: De motor mag niet draaien tenzij de onderste inlaatkap op zijn plaats is vastgezet.

Note: Als de motor draait zonder dat de onderste inlaatkap op zijn plaats zit, mag u het toestel niet gebruiken. Breng het terug naar een erkende servicedealer.

g025391

Van blazen op zuigen zetten

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Zuigbuis1
Zuigzak1

Waarschuwing

Het rotorblad draait een paar seconden rond nadat u het toestel hebt uitgeschakeld, en kan snijwonden toebrengen of letsel aan uw vingers veroorzaken.

Verwijder de onderste inlaatkap niet als de motor loopt of als de stekker van het toestel in het stopcontact zit.

 1. Verwijder de onderste inlaatkap en de blaaspijp.

  g025392
 2. Monteer de zuigbuis en zet deze vast met de meegeleverde bevestiging.

  Important: De motor mag niet draaien als de zuigbuis niet op zijn plaats is vastgezet.

  Note: Als de motor draait zonder dat de zuigbuis op zijn plaats zit, mag u het toestel niet gebruiken. Breng het terug naar een erkende servicedealer.

  Note: Mogelijk moet u stevig op de aansluiting drukken om ervoor te zorgen dat deze op de juiste wijze in de zuigbuis is geplaatst.

  g027315
 3. Monteer de afvalzak.

 4. Stel de riem van de zak af indien dit nodig is om comfortabel te werken met de machine.

Van zuigen op blazen zetten

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Blaaspijp1
Inlaatkap1
 1. Verwijder de afvalzak en de zuigbuis.

  g025960
 2. Monteer de blaaspijp en de onderste inlaatkap.

  Important: De motor mag niet draaien tenzij de onderste inlaatkap op zijn plaats is vastgezet.

  g025391

  Note: Als de motor draait zonder dat de onderste inlaatkap op zijn plaats zit, mag u het toestel niet gebruiken. Breng het terug naar een erkende servicedealer.

Gebruiksaanwijzing

Important: Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor niet-commercieel buitengebruik. Gebruik het niet binnenshuis of voor industriële doeleinden.

Aansluiting op een voedingsbron

De voedingsbron voor de machine moet een netvoedingsapparaat met een uitschakelstroom van maximaal 30 mA zijn. Gebruik uitsluitend een verlengsnoer met CE-keurmerk dat is aanbevolen voor gebruik buitenshuis. Verander nooit de stekker van de machine of het verlengsnoer.

Waarschuwing

Als het verlengsnoer niet volledig in de toestelcontactstekker zit of de stekker en het snoer niet goed passen, kan de losse stekker leiden tot oververhitting. Hierdoor kan brand ontstaan, waardoor u of anderen brandwonden kunnen oplopen.

 • Zorg ervoor dat het snoer volledig in de stekker zit.

 • Controleer regelmatig de aansluiting om er zeker van te zijn dat het snoer stevig vastzit.

 • Gebruik nooit een versleten of los verlengsnoer.

Lengte van verlengsnoerMinimum draaddikte
30 m1,0 mm2
45 m2,0 mm2

Note: Gebruik geen verlengsnoer met een lengte van meer dan 45 meter.

Important: Controleer het verlengsnoer tijdens gebruik regelmatig op gaten of scheuren in de isolatie. Een beschadigd snoer mag niet worden gebruikt. Laat het snoer niet door staand water of vochtig gras lopen.

Bevestig het verlengsnoer aan het toestel met de voorgevormde snoerbevestiging.

g224197

Start/stoppen/luchtsnelheid afstellen

g025396

Straalstuk gebruiken

Als u de versterker en het straalstuk op de buis van de blaasmachine monteert, kunt u nauwe ruimten bereiken of vastgekoekt vuil van harde oppervlakken verwijderen.

g025397

De trillende blaas-/zuigmond gebruiken

Monteer de trillende blaas-/zuigmond op de blaaspijp om harde ondergronden sneller te kunnen ruimen. De mond gaat automatisch heen en weer, waardoor een breder pad wordt geruimd zonder dat u uw pols lateraal verder moet bewegen.

g026691

Note: Verwijder de trillende blaas-/zuigmond voordat u de wikkelpunten van het snoer gebruikt om de blaasmachine op te bergen.

Het toestel als blaasmachine gebruiken

Het toestel is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik. Gebruik het buiten om vuil te verplaatsen als dit nodig is.

Waarschuwing

Als u het toestel gebruikt als blaasmachine, kunt u afval wegblazen, waardoor u of omstanders ernstig lichamelijk letsel kunnen oplopen.

 • Blaas geen harde voorwerpen weg, zoals spijkers, bouten of brokken steen.

 • Gebruik de blaasmachines niet als er omstanders of huisdieren in de buurt zijn.

 • Wees extra voorzichtig als u vuil verwijdert van een trap of andere riskante plaatsen.

 • Draag een veiligheidsbril of andere passende oogbescherming, een lange broek en schoenen.

Het toestel als zuigmachine gebruiken

Het toestel gebruikt als zuigmachine is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik. Gebruik het buiten om vuil te verzamelen als dit nodig is.

Waarschuwing

Als u het toestel gebruikt als zuigmachine, kunt u afval wegblazen, waardoor u of omstanders ernstig lichamelijk letsel kunnen oplopen.

 • Zuig nooit als de zak niet is gemonteerd of de ritssluiting van de zak open is.

 • Zuig geen scherpe, puntige of harde voorwerpen op die door het weefsel van de zak kunnen dringen, zoals draden, nietjes, spijkers of brokken stenen.

g004942

Important: Zuig uitsluitend droge bladeren en zachte voorwerpen op. Harde voorwerpen zoals stokken, stenen, eikels en dennenappels kunnen het rotorblad beschadigen.

Important: U mag de zuigbuis nooit in een berg afval steken of verticaal houden terwijl u afval in de buis probeert te duwen. In beide gevallen kan het rotorblad vastlopen en beschadigd raken. Als de zuigmachine gaat trillen of een abnormaal geluid begint te maken, moet u het snoer uit het stopcontact trekken en nagaan wat de oorzaak is.

De zak leegmaken

 1. Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact.

 2. Maak de afvalzak leeg.

  g025398

  Bewaar geen afval in de zak. Om de zak te reinigen, moet u deze binnenstebuiten keren en schudden om achtergebleven vuil te verwijderen. Een keer per jaar moet u de zak met de hand wassen. Gebruik hiervoor water en zeep en laat de zak daarna aan de lucht drogen.

  Gevaar

  Bij normaal gebruik zal de zak na verloop van tijd slijten en kapotgaan. Uit een versleten of kapotte zak kunnen kleine voorwerpen worden geworpen, die letsel kunnen toebrengen aan u of omstanders.

  Controleer de zak regelmatig. Als de zak versleten of kapot is, vervang deze dan door een originele Toro afvalzak.

  Gebruik altijd de schouderband wanneer u het toestel gebruikt met de zak. Dit voorkomt dat de zak op de grond sleept, waardoor hij minder snel verslijt en beschadigd wordt.

Aangekoekt vuil verwijderen van het rotorblad

 1. Schakel het toestel uit, trek de stekker uit het stopcontact en wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen.

 2. Verwijder de zuigbuis en neem vervolgens het vuil van de rotorbladen.

  g025399
 3. Controleer het rotorblad op tekenen van beschadiging. Neem contact op met een erkende Toro dealer als het is beschadigd.

 4. Monteer de zuigbuis of de onderste inlaatkap als u de machine in de blaas-modus wilt zetten. Raadpleeg Van blazen op zuigen zetten of Van zuigen op blazen zetten voor meer informatie.

Reparatie

Toro heeft dit product ontworpen om u jarenlang probleemloos gebruik te bieden. Als uw product onderhoud nodig heeft, breng het dan naar uw erkende servicedealer.

Dubbelgeïsoleerde apparaten (klasse 2)

Bij dubbelgeïsoleerde apparaten (klasse 2) worden twee isolatiesystemen gebruikt in plaats van aarding. Een dubbelgeïsoleerd apparaat (klasse 2) is niet geaard en mag ook niet extra worden geaard. Het onderhoud van een dubbelgeïsoleerd apparaat (klasse 2) vereist voorzichtigheid en goede kennis van het systeem. Daarom mogen onderhoudswerkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd door een vakbekwame onderhoudstechnicus bij de erkende Toro servicedealer. Bij vervanging van onderdelen van een dubbelgeïsoleerd apparaat (klasse 2) mogen alleen onderdelen worden gebruikt die identiek zijn aan de oorspronkelijke onderdelen. Een dubbelgeïsoleerd apparaat (klasse 2) is voorzien van een symbool (vierkant binnen een vierkant) Graphic.

Stalling

Bewaar het toestel en het verlengsnoer binnenshuis op een koele, droge plaats en buiten het bereik van kinderen en dieren.

Problemen, oorzaak en remedie

 • Controleer of de onderste inlaatkap of de zuigbuis vastzit.

 • Controleer of het elektriciteitssnoer is bevestigd aan de achterkant van het toestel en of de plug volledig op zijn plaats zit.