Dette produktet er en håndholdt elektrisk løvblåser og -suger. Det er beregnet på privat bruk for å blåse skitt, smuss og løse materialer og for å suge opp lette organiske materialer, slik som gress og løv. Det er ikke beregnet for bruk i lukkede rom eller svært støvete områder, for å gjøre opp ild eller for å suge opp harde gjenstander. Produktets vekt: 4,5 kg

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Sikkerhet

Det er meget viktig at du og alle andre som skal bruke apparatet, leser og forstår innholdet i denne håndboken før apparatet tas i bruk. På denne måten sikres maksimal sikkerhet og best mulig ytelse, og du blir kjent med apparatet. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsadvarselssymbolet Graphic, som betyr FORSIKTIG-, ADVARSEL- eller FARE-instruksjon for personsikkerhet. Les og forstå sikkerhetsinstruksjonen. Hvis ikke disse instruksjonene overholdes, kan det resultere i personskade, brannfare eller elektrisk støt.

Important: Dette apparatet er kun ment for husholdningsbruk.

Opplæring

 • Les grundig gjennom instruksjonene. Gjør deg kjent med kontrollene og hvordan apparatet skal brukes.

 • Aldri la barn bruke apparatet.

 • Aldri la personer som ikke har lest disse instruksjonene, bruke apparatet. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk.

 • Du må aldri bruke apparatet hvis andre personer, spesielt barn eller dyr, befinner seg i nærheten.

 • Operatøren eller brukeren har ansvaret hvis andre personer eller deres eiendom utsettes for ulykker eller farer.

Forberedelser

 • Når du bruker apparatet, må du alltid ha på deg kraftig fottøy og langbukser.

 • Ikke bruk løstsittende klær eller smykker som kan trekkes inn i luftinnløpet (se figuren nedenfor). Hold langt hår unna luftinntakene.

  g025390
 • Bruk vernebriller og hørselsvern når du bruker maskinen.

 • Bruk en ansiktsmaske for å forhindre støvirritasjon.

 • Før bruk må du sjekke strøm- og skjøteledningen med hensyn til skader og slitasje. Ikke bruk apparatet hvis ledningen er skadet eller slitt.

 • Bruk aldri apparatet hvis det har defekte sikkerhetsskjermer eller beskyttelsesplater eller hvis ikke sikkerhetsanordninger sitter på plass, som for eksempel oppsamlingssekk/sugerør eller blåserør/innløpsdeksel.

 • Bruk bare en CE-godkjent, værbestandig skjøteledning utstyrt med riktig støpsel for landet du bor i, i henhold til lokale bestemmelser.

Bruk

 • Ikke bruk apparatet på vått underlag. Ikke utsett det for regn. Oppbevar apparatet innendørs.

 • Ikke håndter støpselet eller apparatet med våte hender.

 • Rett alltid ledningen mot baksiden og bort fra apparatet.

 • Hvis en ledning blir skadet under bruk, må du koble strømledningen fra hovedstrømnettet umiddelbart. Ikke rør ledningen før du kobler den fra strømkilden.

 • Ikke bær apparatet etter ledningen, bruk ledningen som et håndtak, lukk en dør på ledningen eller trekk ledningen rundt skarpe kanter eller hjørner. Hold ledningen unna varme overflater.

 • Slå av alle kontroller før du kobler apparatet fra strømkilden.

 • Ikke koble fra apparatet ved å dra i ledningen. Når du skal koble den fra, tar du tak i støpselet, ikke ledningen.

 • Koble apparatet fra strømkilden:

  • når du forlater apparatet

  • før du fjerner en tilstopping

  • før du sjekker, rengjør eller utfører arbeid på apparatet

  • hvis apparatet begynner å vibrere unormalt

 • Apparatet må bare brukes i dagslys eller der det er god kunstig belysning.

 • Ikke strekk deg for langt og hold balansen til enhver tid.

 • Vær alltid sikker på hvor du setter føttene i skråninger.

 • Gå, ikke løp.

 • Hold alle kjøleluftinntak frie for rusk. Ikke putt gjenstander inn i åpningene. Ikke bruk apparatet hvis noen av åpningene er tilstoppet.

 • Ikke blås rusk mot andre personer.

 • Vær svært forsiktig når du rengjør trapper.

 • Ikke bruk apparatet til å suge opp antennbare eller brennbare væsker, slik som bensin, eller bruk den i områder hvor de kan forekomme.

 • Ikke sug opp noe som brenner eller ryker, for eksempel sigaretter, fyrstikker eller varm aske.

 • Dette apparatet er utstyrt med dobbel isolasjon (dvs. en enhet i klasse 2). Bruk bare reservedeler som er identiske med de originale delene. Se instrukser om vedlikehold av dobbeltisolerte (klasse 2) apparater.

 • Lynnedslag kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall. Hvis du ser/hører at lyn og tordenvær nærmer seg der du er, må du ikke bruke maskinen. Søk tilflukt!

Vedlikehold og oppbevaring

 • Sørg for at alle muttere, bolter og skruer er stramme, slik at du sikrer at apparatet er i god stand og trygt å bruke.

 • Sjekk oppsamlingssekken regelmessig med hensyn til slitasje eller forringelse.

 • Skift ut slitte eller skadde deler.

 • Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, har blitt mistet i bakken, har blitt skadet, har blitt liggende utendørs eller har blitt mistet ned i vann, må du levere det inn på et forhandlerverksted.

 • Bruk utelukkende originale reservedeler og originalt tilbehør.

 • Oppbevar apparatet på et tørt sted.

Lydtrykk

Denne enheten har et lydtrykknivå på 93 dBA ved operatørens øre, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydtrykknivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 11201.

Lydstyrke

Denne enheten har et garantert lydstyrkenivå på 102 dBA, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydstyrkenivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i ISO 11094.

Vibrasjon

 • Målt vibrasjonsnivå = 2,4 m/s2

 • Usikkerhetsverdi (K) = 1,0 m/s2

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 20643.

Avhending av elektrisk/elektronisk utstyr (WEEE)

Graphic• EU-direktiv 2002/96/EF klassifiserer dette produktet som et elektrisk eller elektronisk verktøy.
Ikke avhend dette verktøyet som usortert restavfall.
• Avhend verktøyet ved et kildesorterings- eller resirkuleringssted i henhold til lokalt og nasjonalt regelverk.
• Forbrukeren spiller en viktig rolle i forhold til reduksjon av avfall ved å levere elektrisk/elektronisk verktøy inn til resirkulering.
• Resirkulering gjør at en unngår spredning av farlig materiale i restavfallet.
• Søppelkassen med et kryss over er et symbol som påminner brukeren om å ikke avhende dette produktet som usortert restavfall.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Important: Sikkerhets- og instruksjonsmerker er plassert nær områder som utgjør en mulig fare. Skift ut skadde eller manglende merker.

decal127-2293b
decal110-7434

Montering

Montere blåseren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Blåserør1
Innløpsdeksel1

Monter blåserøret og det nedre innløpsdekselet.

Important: Motoren går ikke med mindre det nedre innløpsdekselet er låst på plass.

Note: Hvis motoren går uten at det nedre innløpsdekselet er på plass, må du ikke bruke apparatet. Returner det til et autorisert serviceverksted.

g025391

Konvertere fra blåser til suger

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Sugeslange1
Oppsamlingssekk1

Advarsel

Viftehjulet roterer i noen sekunder etter at du slår av apparatet og kan kutte eller skade fingre.

Ikke fjern det nederste innløpsdekselet når motoren går eller når apparatet er koblet til et strømuttak.

 1. Fjern det nedre innløpsdekselet og blåserøret.

  g025392
 2. Monter sugerøret og fest det med det medfølgende festet.

  Important: Motoren går ikke med mindre sugerøret er låst på plass.

  Note: Hvis motoren går uten at sugerøret er på plass, må du ikke bruke apparatet. Returner det til et autorisert serviceverksted.

  Note: Du må kanskje skyve koblingen godt for å sikre at den sitter helt inn i sugerøret.

  g027315
 3. Monter oppsamlingssekken.

 4. Juster oppsamlingssekkremmen etter behov for komfortabel bruk.

Konvertere fra suger til blåser

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Blåserør1
Innløpsdeksel1
 1. Fjern oppsamlingssekken og sugerøret.

  g025960
 2. Monter blåserøret og det nedre innløpsdekselet.

  Important: Motoren går ikke med mindre det nedre innløpsdekselet er låst på plass.

  g025391

  Note: Hvis motoren går uten at det nedre innløpsdekselet er på plass, må du ikke bruke apparatet. Returner det til et autorisert serviceverksted.

Bruk

Important: Dette apparatet er bare beregnet for utendørs, privat bruk. Ikke bruk den innendørs eller for kommersielle eller industrielle formål.

Koble apparatet til en strømkilde

Strømforsyningen som brukes med dette apparatet, skal ha en jordfeilbryter med en utløsningsstrøm på ikke mer enn 30 mA. Bruk bare en CE-godkjent skjøteledning for utendørs bruk. Ikke endre apparat- eller skjøteledningsstøpselet på noen måte.

Advarsel

Hvis du ikke setter skjøteledningen godt inn på inntaksstøpselet, eller hvis støpselet og ledningen ikke passer godt sammen, kan det løse støpselet føre til overoppheting og forårsake brann, og du eller andre kan eventuelt få brannskader.

 • Påse at du setter ledningen godt inn på støpselet.

 • Sjekk tilkoblingen regelmessig for å sikre at ledningen er godt festet.

 • Ikke bruk en slitt eller løs skjøteledning.

SkjøteledningslengdeMinste trådtykkelse
30 m1,0 mm2
45 m2,0 mm2

Note: Ikke bruk en skjøteledning på over 45 m.

Important: Kontroller skjøteledningen regelmessig under bruk med hensyn til hull eller sprekker i isolasjonen. Ikke bruk en skadet ledning. Ikke før ledningen gjennom stående vann eller vått gress.

Fest skjøteledningen til apparatet ved hjelp av den innstøpte ledningslåsfunksjonen.

g224197

Starte / stoppe / justere lufthastighet

g025396

Bruke det konsentrerende munnstykket

Monter effektmunnstykket og det konsentrerende munnstykket i blåserøret for å nå inn på smale steder eller for å fjerne sammenfiltret rusk fra harde overflater.

g025397

Bruke det vibrerende munnstykket

Monter det vibrerende munnstykket på blåserøret for å spare tid når du skal rydde uteområder med hardt underlag. Det går automatisk frem og tilbake og skaper en bredere blåsebane med mindre side-til-side-bevegelse for håndleddet.

g026691

Note: Fjern det vibrerende munnstykket før du bruker ledningsoppviklingen når du skal oppbevare blåseren.

Bruke apparatet som en blåser

Apparatet er bare beregnet for privat bruk. Bruk det utendørs til å flytte rusk etter behov.

Advarsel

Hvis apparatet brukes som blåser, kan det kaste rundt rusk, noe som kan forårsake alvorlige personskader på deg eller andre personer i nærheten.

 • Ikke blås harde gjenstander som spikre, bolter eller steiner.

 • Ikke bruk blåseren i nærheten av andre personer eller dyr.

 • Vær svært forsiktig når du rengjør rusk fra trapper eller andre trange områder.

 • Bruk vernebriller eller annen egnet øyebeskyttelse, langbukser og sko.

Bruke apparatet som løvsuger

Apparatet er bare beregnet for bruk som løvsuger for privat bruk. Bruk det utendørs til å samle opp rusk etter behov.

Advarsel

Hvis apparatet brukes som løvsuger, kan det kaste rundt rusk, noe som kan forårsake alvorlige personskader på deg eller andre personer i nærheten.

 • Ikke bruk sugeren uten at sekken er montert eller hvis sekkens glidelås er åpen.

 • Ikke sug opp skarpe, spisse eller harde gjenstander som kan slynges gjennom stoffet til sekken, slik som metalltråder, stifter, spiker eller steiner.

g004942

Important: Sug bare opp tørre løv og myke gjenstander. Harde gjenstander som pinner, steiner, eikenøtter og kongler, vil skade viftehjulet.

Important: Ikke tving sugerøret inn i en haug av rusk eller hold slangen rett oppover mens du tvangsmater rusk inn i røret. Begge handlingene kan tilstoppe og skade viftehjulet. Hvis sugeren begynner å vibrere eller lager unormal støy, må du stanse den, koble fra ledningen og finne årsaken.

Tømme oppsamlingssekken

 1. Slå av apparatet og koble det fra fra strømkilden.

 2. Tøm ut alt rusk fra sekken.

  g025398

  Ikke oppbevar rusk i sekken. Når du skal rengjøre sekken, vender du innsiden ut og rister ut overflødig rusk. Én gang i året må du vaske sekken for hånd med såpevann og la den lufttørke.

  Fare

  Normal bruk av sekken gjør at den slites og forringes over tid. En slitt eller forringet sekk gjør at små gjenstander kan slynges gjennom sekken, noe som kan skade deg eller andre personer i nærheten.

  Sjekk sekken ofte. Hvis den er slitt eller forringet, må du erstatte den med en original Toro-oppsamlingssekk.

  Bruk alltid skulderremmen når du bruker apparatet med posen. Dette forhindrer at posen dras på bakken, og reduserer dermed slitasje og forringelse av posen.

Fjerne tilstoppende rusk fra viftehjulet

 1. Slå av og koble apparatet fra fra strømkilden, og vent til alle bevegelige deler har stoppet.

 2. Fjern sugerøret, og fjern deretter rusket fra viftehjulets blader.

  g025399
 3. Kontroller viftehjulet med hensyn til skader. Hvis det er skadet, må du ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler.

 4. Monter sugerøret eller, hvis du vil bytte til blåsermodus, det nederste innløpsdekselet. Se Konvertere fra blåser til suger eller Konvertere fra suger til blåser for mer informasjon.

Service

Toro har utformet dette produktet slik at det skal gi deg mange års bruk uten problemer. Hvis produktet trenger vedlikehold, kan du levere det til en autorisert serviceforhandler.

Dobbeltisolerte (klasse 2) apparater

I et dobbeltisolert (klasse 2) apparat finnes det to systemer med isolasjon i stedet for jording. Det finnes ingen jording på et dobbeltisolert (klasse 2) apparat, og det skal heller ikke legges til muligheter for jording på apparatet. Service på et dobbelisolert (klasse 2) apparat krever ekstrem forsiktighet og kunnskap om systemet og skal kun utføres av kvalifisert personell hos en autorisert Toro-serviceforhandler. Reservedeler til et dobbeltisolert (klasse 2) apparat må være identiske med de delene de erstatter. Et dobbeltisolert (klasse 2) apparat er merket med symbolet (firkant innenfor en firkant) Graphic

Lagring

Oppbevar apparatet og skjøteledningen innendørs, på et kaldt og tørt sted, utilgjengelig for barn og dyr.

Feilsøking

 • Påse at det nederste innløpsdekselet eller sugerøret er låst på plass.

 • Påse at strømledningen er festet på plass på baksiden av apparatet og at støpselet sitter godt fast.