Tämä tuote on kannettava sähköpuhallin ja imuri. Se on tarkoitettu kotikäyttöön lian, roskien ja irtomateriaalin puhaltamiseen ja kevyen eloperäisen aineksen, kuten ruohon ja lehtien, imuroimiseen. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi suljetuissa tiloissa tai erittäin pölyisillä alueilla, tulen sytyttämiseen eikä kovien esineiden imuroimiseen. Tuotteen paino: 4,8 kg

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Turvaohjeet

Parhaan mahdollisen turvallisuuden ja hyvän suorituskyvyn takaamiseksi sekä laitetuntemuksen hankkimiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät lukevat tämän käyttöoppaan ja omaksuvat sen tiedot ennen laitteen käyttämistä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä turvaohjeen varoitusmerkintään Graphic, joka tarkoittaa VAROITUSTA, VAARAA tai HENGENVAARAA – henkilöturvallisuusohjeet. Lue ja omaksu nämä ohjeet, sillä ne käsittelevät turvallisuutta. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tapaturman, palovaaran tai sähköiskun.

Important: Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.

Koulutus

 • Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu ohjauslaitteisiin ja laitteen asianmukaiseen käyttöön.

 • Älä anna laitetta lasten käyttöön.

 • Älä anna näihin ohjeisiin perehtymättömien henkilöiden käyttää laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.

 • Älä käytä laitetta, jos lähistöllä on ihmisiä (varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä.

 • Käyttäjä vastaa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.

Valmistelut

 • Käytä laitetta käyttäessäsi tukevia kenkiä ja pitkälahkeisia housuja.

 • Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat joutua ilmanottoaukkoon (katso seuraavaa kuvaa). Pidä pitkät hiukset etäällä ilmanottoaukoista.

  g025390
 • Käytä suojalaseja ja kuulonsuojaimia käytön aikana.

 • Estä pölyn aiheuttamat ärsytysoireet käyttämällä kasvosuojainta.

 • Tarkasta virta- ja jatkojohto vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä. Älä käytä laitetta, jos johto on vaurioitunut tai kulunut.

 • Älä käytä laitetta, jos suojukset tai suojat ovat vialliset tai jos turvalaitteet on irrotettu. Näihin kuuluvat myös imusäkki/imuriputki ja puhallinputki/ilmanottoaukon suojus.

 • Käytä CE-hyväksyttyä, säänkestävää ja määräysten mukaista jatkojohtoa, jossa on oikean tyyppinen pistoke.

Käyttö

 • Älä käytä laitetta märillä alustoilla. Älä altista laitetta sateelle. Säilytä sitä sisätiloissa.

 • Älä käsittele pistoketta tai laitetta märin käsin.

 • Suuntaa virtajohto taakse, laitteesta poispäin.

 • Jos johto vaurioituu käytössä, irrota virtajohto heti pistorasiasta. Älä koske johtoon ennen kuin se on irrotettu virtalähteestä.

 • Älä kanna laitetta johdon avulla, käytä johtoa kädensijana, jätä johtoa suljetun oven väliin tai vedä johtoa terävien kulmien tai nurkkien ympäri. Pidä johto etäällä kuumista pinnoista.

 • Kytke kaikki ohjaimet pois päältä, ennen kuin irrotat laitteen pistorasiasta.

 • Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta. Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, tartu pistokkeeseen, älä johtoon.

 • Irrota laite virtalähteestä

  • Aina kun poistut laitteen luota

  • Ennen tukkeuman poistamista

  • Ennen laitteen tarkastamista, puhdistamista tai huoltamista

  • Jos laite alkaa täristä epänormaalisti.

 • Käytä laitetta vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa.

 • Älä kurota liikaa ja säilytä tasapaino.

 • Varo, että jalkasi eivät luista rinteissä.

 • Käytä laitetta kävellen, älä juokse.

 • Pidä jäähdytysilmakanavat puhtaana roskista. Älä laita aukkoihin esineitä. Laitetta ei saa käyttää aukot tukittuna.

 • Älä puhalla roskia sivullisten suuntaan.

 • Ole erityisen varovainen puhdistaessasi portaita.

 • Älä käytä laitetta tulenarkojen tai räjähdysherkkien nesteiden, esimerkiksi bensiinin imuroimiseen, tai käytä laitetta alueilla, missä näitä saattaa olla.

 • Älä imuroi mitään palavaa tai savuavaa, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa.

 • Laitteessa on kaksoiseristys (luokka 2). Käytä varaosina vain täsmälleen samanlaisia osia. Katso kaksoiseristettyjen (luokka 2) laitteiden huolto-ohjeet.

 • Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.

Kunnossapito ja varastointi

 • Huolehdi, että mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukalla, jotta laitetta on turvallista käyttää.

 • Tarkista säännöllisesti, että imusäkissä ei ole kulumia tai vaurioita.

 • Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat.

 • Jos laite ei toimi kunnolla, se on pudotettu, vaurioitunut, jätetty ulos tai pudotettu veteen, vie se huoltoliikkeeseen.

 • Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita.

 • Säilytä laite kuivassa paikassa.

Äänenpaine

Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 93 dBA, johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dBA.

Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN ISO 11201 määritetyn menettelyn mukaisesti.

Ääniteho

Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 102 dBA, johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dBA.

Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 määritetyn menettelyn mukaisesti.

Värinä

 • Mitattu värinätaso = 2,4 m/s2

 • Epävarmuusarvo (K) = 1,0 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 20643 määritetyn menettelyn mukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Graphic• Tämä laite luokitellaan EU-direktiivin 2002/96/EY mukaan elektroniikka- tai sähkötyökaluksi.
• Työkalua ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana.
• Tämä työkalu on toimitettava hävitettäväksi keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen paikallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
• Kuluttajat voivat vähentää huomattavasti jätteiden määrää toimittamalla elektroniikka- ja sähkötyökalut kierrätettäviksi.
• Kierrätys estää vaarallisten aineiden leviämisen yhdyskuntajätteen sekaan.
• Tämä merkintä muistuttaa käyttäjää siitä, että tuotetta ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana.

Turva- ja ohjetarrat

Important: Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu mahdollisesti vaarallisten alueiden lähelle. Vaihda vaurioituneet tai puuttuvat tarrat.

decal127-2293b
decal110-7434

Käyttöönotto

Puhaltimen kokoaminen

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Puhallinputki1
Ilmanottoaukon suojus1

Asenna puhallinputki ja alempi ilmanottoaukon suojus.

Important: Jos alempi ilmanottoaukon suojus ei ole kunnolla paikoillaan, moottorin ei pitäisi käydä.

Note: Jos moottori käy ilman paikallaan olevaa ilmanottoaukon suojusta, laitetta ei saa käyttää. Vie se valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

g025391

Puhaltimen muuntaminen imuriksi

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Imuriputki1
Imusäkki1

Vaara

Kun laitteen virta katkaistaan, siipipyörä pyörii vielä muutaman sekunnin ajan ja voi leikata tai vahingoittaa sormia.

Älä irrota alempaa ilmanottoaukon suojusta, kun moottori on käynnissä tai kun laite on kytkettynä pistorasiaan.

 1. Irrota alempi ilmanottoaukon suojus ja puhallinputki.

  g025392
 2. Asenna imuriputki ja kiinnitä se paikalleen mukana toimitetulla kiinnikkeellä.

  Important: Jos imuriputki ei ole kunnolla paikoillaan, moottorin ei pitäisi käydä.

  Note: Jos moottori käy vaikka imuriputki ei ole paikallaan, älä käytä laitetta. Vie se valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Note: Paina kiinnikettä lujasti, jotta se kiinnittyy imuriputkeen kokonaan kantaa myöten.

  g027315
 3. Asenna imusäkki.

 4. Säädä säkin hihna sopivaksi.

Imurin muuntaminen puhaltimeksi

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Puhallinputki1
Ilmanottoaukon suojus1
 1. Irrota imusäkki ja imuriputki.

  g025960
 2. Asenna puhallinputki ja alempi ilmanottoaukon suojus.

  Important: Jos alempi ilmanottoaukon suojus ei ole kunnolla paikoillaan, moottorin ei pitäisi käydä.

  g025391

  Note: Jos moottori käy ilman paikallaan olevaa ilmanottoaukon suojusta, laitetta ei saa käyttää. Vie se valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Käyttö

Important: Tämä laite on tarkoitettu vain ulkona tapahtuvaan kotikäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu sisäkäyttöön, kaupalliseen käyttöön tai teollisuuskäyttöön.

Kytkentä virtalähteeseen

Laitteen kanssa käytettävässä virtalähteessä on oltava vikavirtasuoja, jonka laukaisuvirran on oltava enintään 30 mA. Käytä vain CE-hyväksyttyä, ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Älä muuta laitteen tai jatkojohdon pistoketta mitenkään.

Vaara

Jos jatkojohto ei ole kokonaan kiinni puhaltimen pistokkeessa tai jos pistotulppa ja johto eivät sovi paikalleen tiukasti, irrallinen pistoke voi aiheuttaa ylikuumentumisen ja tulipalon.

 • Varmista, että johdot on kytketty oikein.

 • Tarkista johtojen kytkennät säännöllisesti.

 • Älä käytä kulunutta tai löysää jatkojohtoa.

Jatkojohdon pituusJohtimen vähimmäispaksuus
30 m1,0 mm2
45 m2,0 mm2

Note: Älä käytä yli 45 metrin pituista jatkojohtoa.

Important: Tarkista säännöllisesti käytön aikana, että jatkojohdon eristyksessä ei ole reikiä tai halkeamia. Älä käytä viallista johtoa. Älä anna johdon kulkea seisovan veden tai märän ruohon läpi.

Kiinnitä jatkojohto laitteeseen johdon pidikkeellä.

g224197

Käynnistys, sammutus ja ilman nopeuden säätö

g025396

Keskityssuuttimen käyttö

Asenna teho- ja keskityssuuttimet puhallinputkeen, kun yrität puhdistaa kapeita alueita tai irrottaa kovalle pinnalle takertuneita roskia.

g025397

Oskillaatiosuuttimen käyttö

Asenna oskillaatiosuutin puhallinputkeen helpottamaan kovien alustojen puhdistusta. Se suuntaa puhallusta automaattisesti sivulta toiselle ja puhaltaa leveämmälle alueelle, jolloin laitetta pitelevää kättä ei ole tarpeen liikuttaa edestakaisin.

g026691

Note: Oskillaatiosuutin on irrotettava ennen johtotelineen käyttöä, kun puhallin varastoidaan.

Laitteen käyttö puhaltimena

Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Käytä sitä roskien poistamiseen ulkotiloissa tarpeen mukaan.

Vaara

Laitteen käyttö puhaltimena voi singota roskia, mikä voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja sinulle tai sivullisille.

 • Älä puhalla kovia esineitä, kuten nauloja, pultteja tai kiviä.

 • Älä käytä puhallinta sivullisten tai lemmikkien lähellä.

 • Ole erityisen varovainen, kun puhdistat portaita tai muita ahtaita alueita.

 • Käytä suojalaseja tai muita sopivia silmäsuojaimia, pitkiä housuja ja kenkiä.

Laitteen käyttäminen imurina

Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Käytä sitä roskien keräämiseen ulkotiloissa tarpeen mukaan.

Vaara

Laitteen käyttö imurina voi singota roskia, mikä voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja sinulle tai sivullisille.

 • Älä käytä imuria, jos imusäkkiä ei ole asennettu tai jos säkin vetoketju on auki.

 • Älä imuroi teräviä, suippoja tai kovia esineitä, jotka voivat läpäistä säkin, kuten metallilankaa, niittejä, nauloja tai kiviä.

g004942

Important: Imuroi vain kuivia lehtiä ja muuta pehmeää jätettä. Kovat jätteet, kuten tikut, kivet, tammenterhot ja kävyt, vaurioittavat siipipyörää.

Important: Älä työnnä imuriputkea roskakasaan tai pidä putkea pystysuorassa ja syötä roskia putkeen väkisin painamalla putkea alas. Molemmissa tapauksissa siipipyörä voi tukkeutua ja vaurioitua. Jos imuri alkaa täristä tai siitä kuuluu epätavallista ääntä, sammuta se, irrota virtajohto pistorasiasta ja selvitä äänen syy.

Imusäkin tyhjennys

 1. Kytke laite pois päältä ja irrota se virtalähteestä.

 2. Tyhjennä roskat imusäkistä.

  g025398

  Älä säilytä roskia säkissä. Puhdista säkki kääntämällä se nurin ja ravistamalla säkkiin jääneet roskat pois. Pese säkki kerran vuodessa käsin saippuavedessä ja anna sen kuivua.

  Hengenvaara

  Säkki kuluu ja heikentyy normaalissa käytössä ajan mittaan. Pienet esineet saattavat läpäistä kuluneen tai heikentyneen säkin ja vahingoittaa sinua tai sivullisia.

  Tarkasta säkki säännöllisesti. Jos se on kulunut tai heikentynyt, vaihda se aitoon Toro-imusäkkiin.

  Käytä aina olkahihnaa, kun käytät laitetta säkin kanssa. Se estää säkin raahautumisen maata vasten ja vähentää sen kulumista ja vaurioitumista.

Siipipyörään takertuneiden roskien poisto

 1. Kytke laite pois päältä ja irrota se virtalähteestä. Odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.

 2. Irrota imuriputki ja poista siipipyörän siipiin jääneet roskat.

  g025399
 3. Tarkista, näkyykö siipipyörässä merkkejä vaurioista. Jos se on vaurioitunut, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

 4. Asenna imuriputki, tai jos haluat käyttää puhallinta, asenna alempi ilmanottoaukon suojus. Lisätietoja on kohdissa Puhaltimen muuntaminen imuriksi ja Imurin muuntaminen puhaltimeksi.

Huolto

Toro on suunnitellut tuotteen siten, että se toimii moitteettomasti vuosien ajan. Jos laitetta on huollettava, vie se valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kaksoiseristetyt (luokka 2) laitteet

Kaksoiseristetyissä (luokka 2) laitteissa käytetään maadoituksen sijaan kahta eristysjärjestelmää. Kaksoiseristettyjen (luokka 2) laitteiden mukana ei toimiteta maadoitusvälineitä, eikä niihin saa lisätä maadoitusta. Kaksoiseristettyjen (luokka 2) laitteiden huoltaminen edellyttää äärimmäistä tarkkuutta ja järjestelmän tuntemusta, ja se on jätettävä valtuutetun Toro-huoltoliikkeen koulutetun huoltohenkilökunnan tehtäväksi. Kaksoiseristettyjen (luokka 2) laitteiden varaosien on oltava täsmälleen samanlaisia kuin alkuperäiset osat. Kaksoiseristetyt (luokka 2) laitteet on varustettu tällä merkillä (kaksi neliötä sisäkkäin) Graphic.

Varastointi

Säilytä laite ja jatkojohto sisätiloissa kuivassa ja viileässä paikassa, lasten ja eläinten ulottumattomissa.

Vianetsintä

 • Varmista, että alempi ilmanottoaukon suojus tai imuriputki on kunnolla paikoillaan.

 • Varmista, että virtajohto on paikoillaan laitteen takana ja että pistoke on kunnolla pistorasiassa.