Tento produkt představuje ruční elektrické dmychadlo a vysavač. Je určen k domácímu použití k odfukování nečistot, odpadu a volných materiálů a k vysávání lehké organické hmoty, jakou je tráva a listí. Není určen k použití v uzavřených nebo vysoce prašných místech, k rozdělávání ohně nebo k vysávání těžkých předmětů. Hmotnost produktu: 5,2 kg

Tento výrobek splňuje všechny příslušné směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Bezpečnost

Pro zajištění maximální bezpečnosti a výkonnosti a pro obeznámení se s přístrojem je nezbytné, abyste si Vy a všechny ostatní obsluhující osoby přečetli a pochopili tento návod ještě před manipulací s přístrojem. Zvláštní pozornost věnujte varovnému bezpečnostnímu symbolu Graphic, který je použit ve významu VAROVÁNÍ, VÝSTRAHA nebo NEBEZPEČÍ – jako pokyn pro osobní bezpečnost“. Přečtěte si tyto instrukce, protože se týkají bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek poranění, vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem.

Important: Tento přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti.

Zaškolení

 • Pečlivě si přečtěte pokyny. Důkladně se seznamte s ovládacími prvky a řádným používáním přístroje.

 • Nikdy nedovolte, aby přístroj používaly děti.

 • Nikdy nedovolte, aby přístroj používaly osoby, které nejsou obeznámeny s těmito instrukcemi. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhující osoby.

 • Nikdy nepracujte s přístrojem v blízkosti jiných osob, zejména dětí, nebo domácích zvířat.

 • Obsluha nebo uživatel odpovídá za úrazy a ohrožení jiných osob nebo jejich majetku.

Příprava

 • Při manipulaci s přístrojem mějte na sobě vždy vhodnou a pevnou obuv a dlouhé kalhoty.

 • Nenoste volný oděv nebo šperky, které se mohou zaplést do přívodu vzduchu (viz následující obrázek). Zajistěte, aby byly dlouhé vlasy mimo přívody vzduchu.

  g025390
 • Během práce používejte ochranné brýle a ochranu sluchu.

 • Pro zabránění podráždění prachem noste obličejovou masku.

 • Před použitím zkontrolujte, zda napájecí a prodlužovací kabel nevykazuje známky poškození či opotřebení. Je-li napájecí kabel poškozen nebo opotřeben, stroj nepoužívejte.

 • Nikdy nemanipulujte s přístrojem, který má porušené ochranné prvky, nebo bez použití bezpečnostních prvků, jako je vak/ trubice vysavače nebo trubice dmychadla/kryt přívodu.

 • Používejte pouze prodlužovací kabel, který má značku CE, je odolný proti povětrnostním vlivům a je vybavený správnou zástrčkou pro místo, kde se nacházíte, v souladu s místními předpisy.

Provoz

 • Nepoužívejte přístroj na vlhkých plochách. Chraňte jej před deštěm. Skladujte jej v uzavřených prostorách.

 • Přístroje ani zástrčky se nedotýkejte mokrýma rukama.

 • Vždy mějte kabel nasměrovaný za přístroj.

 • Dojde-li při práci k poškození napájecího kabelu, okamžitě jej vytáhněte ze zásuvky. Než kabel vytáhnete ze zásuvky, nedotýkejte se jej.

 • Za napájecí kabel netahejte, nepoužívejte jej jako držák, nepřivírejte do dveří ani jej neohýbejte kolem ostrých hran a rohů. Kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od horkých ploch.

 • Před odpojením od zdroje napětí vypněte všechny ovládací prvky.

 • Při odpojování přístroje od napětí netahejte za kabel. Pro odpojení uchopte a vytáhněte zástrčku, nikoli kabel.

 • Přístroj odpojte od zdroje napětí v následujících případech:

  • kdykoli přístroj opouštíte

  • před čištěním ucpání

  • před kontrolou, čištěním nebo při jakékoliv práci na přístroji

  • pokud přístroj začne abnormálně vibrovat

 • S přístrojem manipulujte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém světle.

 • Nezacházejte příliš daleko a udržujte vždy rovnováhu.

 • Při práci na svazích vždy dbejte na pevnou oporu nohou.

 • Pohybujte se chůzí, nikdy během.

 • Udržujte všechny chladicí vzduchové přívody čisté. Do otvorů přístroje nezasunujte žádné předměty. Nepoužívejte přístroj, pokud je jakýkoli otvor blokován.

 • Nikdy neodfukujte odpad směrem k blízko stojícím osobám.

 • Při čištění schodů buďte mimořádně opatrní.

 • Stroj nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo vznětlivých kapalin, jako je například benzín. Nepoužívejte jej ani v místech, kde tyto látky mohou být přítomny.

 • Nevysávejte hořící ani kouřící předměty, jako například cigarety, zápalky nebo popel.

 • Tento přístroj má dvojitou izolaci (tj. prostředek třídy 2). Používejte pouze identické náhradní díly. Viz pokyny pro opravy elektrických zařízení s dvojitou izolací (třída 2).

 • Blesk může způsobit vážné poranění nebo smrt. Pokud spatříte blesk nebo uslyšíte v místě hrom, přístroj nepoužívejte a vyhledejte úkryt.

Údržba a skladování

 • Udržujte všechny matice, šrouby a šroubky pevně utažené, aby bylo zajištěno, že přístroj je v dobrém bezpečnostním stavu.

 • Provádějte časté kontroly opotřebení a zhoršení stavu vaku vysavače.

 • Opotřebované nebo poškozené součástky vyměňte.

 • Pokud stroj nefunguje správně nebo pokud spadl na zem, je poškozen, zůstal ve venkovním prostředí nebo spadl do vody, vraťte jej autorizovanému servisnímu středisku.

 • Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

 • Přístroj uskladněte na suchém místě.

Akustický tlak

Zařízení má nastavenou hladinu akustického tlaku na ucho obsluhy 93 dBA, což zahrnuje i hodnotu nejistoty (K) 1 dBA.

Hladina akustického tlaku byla stanovena dle pokynů definovaných v normě EN ISO 11201.

Akustický výkon

Zařízení garantuje hladinu akustického výkonu 102 dBA, která zahrnuje i hodnotu nejistoty (K) 1 dBA.

Hladina akustického výkonu byla stanovena dle pokynů definovaných v normě ISO 11094.

Chvění

 • Rychlost měřených vibrací = 2,4 m/s2

 • Hodnota nejistoty (K) = 1,0 m/s2

Měřené hodnoty byly stanoveny dle pokynů definovaných v normě EN ISO 20643.

Směrnice o použitých elektrických a elektronických zařízeních (WEEE)

Graphic• Směrnice EU 2002/96/ES klasifikuje tento výrobek jako elektrické nebo elektronické zařízení.
Nevyhazujte ho do netříděného komunálního odpadu.
• Likvidaci tohoto přístroje provádějte ve sběrném nebo recyklačním centru podle místních a národních legislativních požadavků.
• Spotřebitel má důležitou roli při snižování odpadu tím, že vrátí elektrické/elektronické přístroje k recyklaci.
• Recyklací dále zabráníte vniknutí nebezpečných materiálů do komunálního odpadu.
• Symbol přeškrtnutého odpadního koše připomíná uživateli, aby tento přístroj nevhazoval do netříděného komunálního odpadu.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Important: Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny v blízkosti míst představujících potenciální nebezpečí. Poškozené nebo chybějící štítky vyměňte.

decal127-2293b
decal110-7434

Nastavení

Montáž dmychadla

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Trubice dmychadla1
Kryt sání1

Namontujte trubici dmychadla a dolní kryt přívodu.

Important: Motor nesmí pracovat, pokud dolní kryt přívodu správně nezapadne.

Note: Jestliže motor pracuje i bez dolního krytu přívodu, přístroj nepoužívejte. Vraťte jej zpět autorizovanému servisnímu středisku.

g025391

Změna funkce z dmychadla na vysavač

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Trubice vysavače1
Vak do vysavače1

Důležité upozornění

Ventilátor se otáčí ještě několik sekund po vypnutí přístroje a mohl by useknout nebo poranit prsty.

Nesundavejte dolní kryt přívodu, když je motor v chodu nebo když je přístroj připojen ke zdroji napětí.

 1. Demontujte dolní kryt přívodu a trubici dmychadla.

  g027307
 2. Nasaďte sací trubku a upevněte ji dodaným upevňovacím prvkem.

  Important: Není-li sací trubka zajištěna na svém místě, motor nebude pracovat.

  Note: Jestliže motor pracuje i bez sací trubky ve své poloze, přístroj nepoužívejte. Vraťte jej zpět autorizovanému servisnímu středisku.

  Note: Možná budete muset na svorku pevně zatlačit, aby celá zapadla do vakuové trubice.

  g027315
 3. Nasaďte vak vysavače.

 4. Nastavte pohodlnou délku popruhů vaku.

Změna funkce z vysavače na dmychadlo

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Trubice dmychadla1
Kryt sání1
 1. Sejměte vak a sací trubku.

  g027309
 2. Namontujte trubici dmychadla a dolní kryt přívodu.

  Important: Motor by neměl pracovat, pokud není dolní kryt přívodu správně zajištěn v poloze.

  g027310

  Note: Jestliže motor pracuje i bez dolního krytu přívodu, přístroj nepoužívejte. Vraťte jej zpět autorizovanému servisnímu středisku.

Obsluha

Important: Přístroj je určen pouze pro venkovní použití v domácích podmínkách. Nepoužívejte v uzavřených prostorech nebo pro komerční nebo průmyslové účely.

Připojení ke zdroji napětí

Přístroj připojujte k domovnímu rozvodu napětí chráněnému jističem s maximálním vypínacím proudem do 30 mA. Používejte pouze prodlužovací kabely doporučené pro venkovní použití. Neměňte žádným způsobem zástrčku přístroje nebo prodlužovacího kabelu.

Důležité upozornění

Pokud nezasunete plně prodlužovací kabel do přívodní zástrčky nebo pokud zástrčka a kabel na sebe pevně nepasují, mohlo by uvolnění zástrčky vést k přehřívání a způsobit požár, což by Vám a ostatním osobám mohlo způsobit popálení.

 • Ujistěte se, že kabel plně zasunete na zástrčku.

 • Připojení pravidelně kontrolujte pro zajištění pevného nasazení kabelu.

 • Nepoužívejte opotřebovaný kabel nebo uvolněný prodlužovací kabel.

Délka prodlužovacího kabeluMinimální tloušt'ka drátu
30 m1,0 mm2
45 m2,0 mm2

Note: Nepoužívejte prodlužovací kabel delší než 45 m.

Important: Během provozu často kontrolujte, zda není porušena nebo popraskána izolace napájecího kabelu. Nepoužívejte poškozený kabel. Kabel neveďte stojatou vodou ani mokrou trávou.

Zabezpečte prodlužovací kabel na přístroji pomocí vlisovaného zámku kabelu.

g224197

Spuštění/vypnutí/nastavení rychlosti vzduchu

g027311

Použití nástavce pro zúžení hubice

Nástavce pro velký výkon a zúžení hubice použijte při čištění úzkých, těžko přístupných prostor nebo k odstranění pevně držících nečistot z tvrdého povrchu.

g025397

Použití kyvného nástavce hubice

Nainstalujte kyvnou trubici na trubici fukaru pro rychlé čištění chodníků. Trubice se automaticky kývá dopředu a dozadu, čímž se vytvoří širší stopa foukání při menších pohybech zápěstí.

g026691

Note: Kyvnou trysku demontujte před použitím navíječe kabelu pro uložení fukaru.

Použití přístroje jako fukaru

Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti. Podle potřeby používejte přístroj venku k odstraňování nečistot.

Důležité upozornění

Přístroj může vrhat nečistoty a způsobit obsluze i okolostojícím osobám vážné zranění.

 • Pomocí dmychadla se nesnažte odstraňovat tvrdé předměty, jako například hřebíky, šrouby či kameny.

 • Dmychadlo nepoužívejte v blízkosti osob nebo zvířat.

 • Buďte obzvláště opatrní při čištění nečistot ze schodů nebo jiných těsných oblastí.

 • Pracujte v ochranných brýlích nebo s jinou vhodnou ochranou zraku, v dlouhých kalhotách a řádném obutí.

Použití přístroje jako vysavače

Přístroj používaný jako vysavač je určen pouze pro použití v domácnosti. Podle potřeby používejte přístroj venku k vysávání nečistot.

Důležité upozornění

Přístroj přestavený na vysavač může vrhat nečistoty a způsobit obsluze i okolostojícím osobám vážné zranění.

 • Vysavač používejte pouze s nasazeným vakem na nečistoty a se zapnutým zipem.

 • Nevysávejte ostré, zašpičatělé nebo tvrdé předměty, které by mohly prorazit látku vaku, jako jsou dráty, svorky, hřebíky nebo kameny.

g004942

Important: Vysávejte pouze suché listy a jiné měkké předměty. Tvrdé předměty, jako například větve, kameny, žaludy a šišky, by poškodily ventilátor.

Important: Nevtlačujte trubici vysavače do hromady nečistot ani nedržte trubici ve svislé poloze při nasávání nečistot. Mohlo by dojít k ucpání a poškození ventilátoru. Pokud vysavač začne vibrovat nebo vydávat neobvyklé zvuky, vypněte jej, odpojte napájecí kabel a zjistěte příčinu.

Vyprázdnění vaku

 1. Přístroj vypněte a odpojte jej od zdroje napájení.

 2. Vyprázdněte vak s nečistotami.

  g026692

  Nečistoty neskladujte ve vaku vysavače. Chcete-li vak vyprázdnit, obraťte jej naruby a vyklepejte veškeré nečistoty. Jednou za rok umyjte vak ručně v mýdlové vodě a nechte uschnout na vzduchu.

  Nebezpečí

  Při běžném používání dojde časem k opotřebení vaku. Opotřebený nebo poničený vak do vysavače může propouštět drobné předměty, které by mohly zranit obsluhu nebo okolostojící osoby.

  Vak často čistěte. Pokud je opotřebený nebo poničený, vyměňte ho za originální vak do vysavače Toro.

  Při každém použití přístroje s vakem vždy používejte ramenní popruh. Ten zabrání vlečení vaku po zemi a jeho následnému opotřebení a poškození.

Odstranění nečistot uvízlých ve ventilátoru

 1. Přístroj vypněte a odpojte od zdroje napětí a počkejte, až se zastaví všechny jeho pohyblivé součásti.

 2. Demontujte sací trubku, poté odstraňte nečistoty z lopatek ventilátoru.

  g025399
 3. Zkontrolujte, zda ventilátor není poškozen. Je-li poškozen, nechte jej opravit u autorizovaného prodejce Toro.

 4. Nasaďte trubici vysavače nebo, pokud chcete přístroj používat jako dmychadlo, kryt spodního otvoru sání. Více informací viz Změna funkce z dmychadla na vysavač nebo Změna funkce z vysavače na dmychadlo.

Servis

Tento produkt Toro je zkonstruován tak, aby bez závady fungoval řadu let. Pokud by přeci jen vyžadoval opravu, nechte jej opravit u autorizovaného prodejce.

Přístroje s dvojitou izolací (třída 2)

U elektrických spotřebičů s dvojitou izolací (třída 2) jsou namísto ochrany uzemněním použity dva systémy izolace. Přístroj s dvojitou izolací (třída 2) nemá žádný prostředek zemnění ani by neměl být žádný takový prostředek k přístroji přidáván. Oprava elektrického zařízení s dvojitou izolací (třída 2) vyžaduje mimořádnou opatrnost a znalost systému a měla by být prováděna pouze kvalifikovaným servisním personálem autorizovaného servisního prodejce Toro. Náhradní díly elektrických zařízení s dvojitou izolací (třída 2) musí byt totožné s díly původními. Přístroje s dvojitou izolací (třída 2) jsou označeny symbolem (čtverec uvnitř čtverce) Graphic.

Uskladnění

Přístroj a napájecí kabel skladujte na suchém místě pod střechou mimo dosah dětí a zvířat.

Použití navíječe kabelu

Navíječ kabelu nainstalujte dle obrázku níže. Naviňte prodlužovací kabel kolem dmychadla pro snazší skladování.

Note: Kyvnou trysku demontujte před navinutím kabelu.

Important: Před navinutím kabelu nebo uložením vždy fukar odpojte.

g017267

Odstraňování závad

 • Zkontrolujte, zda je správně nasazen spodní kryt sání vzduchu nebo trubice vysavače.

 • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zajištěn na zadní straně přístroje a zástrčka je zcela zasunuta do zdířky.