Ten produkt to ręczna elektryczna dmuchawa z zasysaniem. Jest ona przeznaczona do przydomowych zadań, takich jak zdmuchiwanie ziemi, zanieczyszczeń i innych drobnych materiałów. Służy także do zasysania lekkiej materii organicznej, takiej jak trawa i liście. Nie jest ona przeznaczona do użytku w zamkniętych pomieszczeniach, na obszarach o wysokim zapyleniu, do rozpalania ognia ani zasysania twardych przedmiotów. Masa urządzenia wynosi 4,8 kg

Produkt jest zgodny z wszelkimi stosownymi dyrektywami europejskimi; szczegółowe informacje podane zostały w osobnym formularzu deklaracji zgodności dla danego produktu.

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, najlepsze rezultaty i aby uzyskać wiedzę na temat produktu, użytkownik lub inny operator urządzenia musi koniecznie przed pierwszym użyciem urządzenia przeczytać ze zrozumieniem niniejszą instrukcję obsługi. Zwracaj szczególną uwagę na symbol alarmu bezpieczeństwa Graphic, tj. UWAGA, OSTRZEŻENIE lub NIEBEZPIECZEŃSTWO – instrukcje dotyczące bezpieczeństwa osobistego. Przeczytaj instrukcję, ponieważ dotyczy ona bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji może prowadzić do obrażeń ciała, zagrożenia pożarem lub porażeniem prądem.

Important: Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do zastosowania przydomowego.

Szkolenie

 • Przeczytaj dokładnie instrukcje. Zapoznaj się z elementami sterowania i prawidłową obsługą urządzenia.

 • Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia.

 • Nie zezwalaj w żadnym wypadku osobom nieznającym tych instrukcji na obsługę urządzenia. Przepisy lokalne mogą ograniczać wiek operatora.

 • Nigdy nie obsługuj urządzenia, gdy w pobliżu znajdują się inne osoby, w szczególności dzieci, lub zwierzęta.

 • Operator lub użytkownik ponoszą odpowiedzialność za wszelkie wypadki i zagrożenia dotyczące osób lub ich mienia.

Przygotowanie

 • Podczas obsługi maszyny noś zawsze pełne obuwie i długie spodnie.

 • Nie używaj luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogłyby one zostać pochwycone i wciągnięte do wlotu powietrza (patrz poniższy rysunek). Nie zbliżaj długich włosów do wlotu powietrza.

  g025390
 • Podczas użytkowania urządzenia noś okulary ochronne i ochronniki słuchu.

 • Aby zapobiec podrażnieniu przez kurz, należy nosić maskę ochronną.

 • Przed użyciem należy sprawdzić przewód zasilający i przedłużacze pod kątem oznak uszkodzeń i zużycia. Nie używaj urządzenia, jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony lub zużyty.

 • W żadnym przypadku nie używaj urządzenia z wadliwymi osłonami lub bez założonych urządzeń zabezpieczających, takich jak worek/rura do zasysania albo rura/pokrywa wlotu dmuchawy.

 • Używaj wyłącznie opatrzonych znakiem CE wodoodpornych przewodów przedłużających wyposażonych we właściwy rodzaj wtyczki dla danego regionu oraz postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

Obsługa

 • Nie korzystaj z urządzenia na mokrych powierzchniach. Nie narażaj urządzenia na działanie deszczu. Przechowuj je w pomieszczeniu.

 • Nie dotykaj wtyczki zasilającej ani urządzenia mokrymi rękoma.

 • Przewód zawsze utrzymuj skierowany do tyłu, z dala od urządzenia.

 • Jeżeli podczas użytku dojdzie do uszkodzenia przewodu, natychmiast odłącz przewód od zasilania. Przed odłączeniem wtyczki nie dotykaj przewodu.

 • Nie przenoś urządzenia za przewód, nie używaj przewodu jako uchwytu, nie przycinaj go drzwiami ani nie ciągnij za niego, gdy dotyka ostrych krawędzi lub naroży ścian. Przewód musi się znajdować z dala od gorących powierzchni.

 • Przed odłączeniem od gniazdka zasilającego wyłącz wszystkie przyciski sterujące.

 • Nie odłączaj od gniazdka, ciągnąc za przewód. Aby odłączyć urządzenie od gniazdka, chwyć za wtyczkę a nie za przewód.

 • W następujących sytuacjach odłączaj urządzenie od źródła zasilania:

  • Zawsze gdy pozostawiasz urządzenie bez nadzoru

  • Przed przystąpieniem do oczyszczania po zatkaniu

  • Przed przeprowadzeniem inspekcji, czyszczenia lub czynności konserwacyjnych

  • Jeśli urządzenie zaczyna nieprawidłowo drgać

 • Korzystaj z urządzenia wyłącznie przy świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym.

 • Nie sięgaj zbyt daleko urządzeniem i zawsze utrzymuj równowagę.

 • Na stokach zawsze uważaj na oparcie dla stóp.

 • Podczas pracy z urządzeniem chodź, nie biegaj.

 • Utrzymuj wszystkie wloty powietrza chłodzącego w stanie wolnym od zanieczyszczeń. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia. Nie używaj, gdy którykolwiek z otworów jest zablokowany.

 • Nigdy nie zdmuchuj zanieczyszczeń w kierunku osób postronnych.

 • Podczas oczyszczania schodów należy zachować dodatkową ostrożność.

 • Nie używaj do zasysania palnych lub łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna; nie używaj na obszarach, na których takie ciecze mogą występować.

 • Nie wolno zasysać żadnych płonących ani dymiących przedmiotów, takich jak papierosy, zapałki lub gorący popiół.

 • Urządzenie to jest wyposażone w podwójną izolację elektryczną (tzn. jest to urządzenie klasy 2). Należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych. Należy stosować się do instrukcji serwisowania urządzeń z podwójną izolacją (klasa 2).

 • Rażenie piorunem może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli nad obszarem pracy widać błyski lub słychać grzmoty, zaprzestań użytkowania urządzenia i znajdź miejsce, w którym można się schronić.

Konserwacja i przechowywanie

 • Dokładnie dokręcaj wszystkie nakrętki, śruby i wkręty, aby zachować pewność, że urządzenie będzie pracować bezpiecznie.

 • Sprawdzaj często, czy worek podciśnieniowy nie uległ zużyciu ani uszkodzeniu.

 • Wymieniaj zużyte lub uszkodzone części.

 • Jeżeli urządzenie nie działa w sposób prawidłowy, zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz budynku lub wpadło do wody, należy je zwrócić przedstawicielowi serwisu.

 • Używaj tylko oryginalne części zamienne i akcesoria.

 • Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.

Ciśnienie akustyczne

W tym urządzeniu gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego wynosi 93 dBA z uwzględnieniem współczynnika niepewności (K) o wartości 1 dBA.

Poziom ciśnienia akustycznego określono zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 11201.

Moc akustyczna

W tym urządzeniu gwarantowany poziom mocy akustycznej wynosi 102 dBA z uwzględnieniem współczynnika niepewności (K) o wartości 1 dBA.

Poziom ciśnienia akustycznego został określony zgodnie z procedurami przedstawionymi w normie ISO 11094.

Drgania

 • Zmierzony poziom wibracji = 2,4 m/s2

 • Współczynnik niepewności (K) = 1,0 m/s2

Zmierzone wartości zostały określone zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 20643.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE)

Graphic• Dyrektywa europejska 2002/96/WE klasyfikuje niniejszy produkt jako narzędzie elektryczne lub elektroniczne.
Nie wolno go wyrzucać wraz z niesortowanymi odpadkami gospodarczymi.
• Narzędzie to należy oddać do punktu zbiórki lub zakładu utylizacji w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.
• Nabywca urządzenia odgrywa ważną rolę w zmniejszeniu obciążenia środowiska odpadami. Rola ta polega ona na zwróceniu zużytych narzędzi elektrycznych lub elektronicznych do recyklingu.
• Recykling pozwala uniknąć wprowadzania substancji niebezpiecznych do strumienia odpadów komunalnych.
• Przekreślony symbol kosza na odpady przypomina użytkownikowi, aby nie wyrzucał tego produktu wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Important: Naklejki ostrzegawcze i instruktażowe znajdują się w pobliżu miejsc potencjalnie niebezpiecznych. Wymieniaj uszkodzone lub brakujące etykiety.

decal127-2293b
decal110-7434

Montaż

Montaż dmuchawy

Części potrzebne do tej procedury:

Rura dmuchawy1
Pokrywa wlotu1

Zamontuj rurę dmuchawy, a następnie pokrywę dolnego wlotu.

Important: Jeżeli pokrywa dolnego wlotu nie jest zamocowana, nie będzie możliwe uruchomienie silnika.

Note: Jeżeli silnik daje się uruchomić bez założonej pokrywy dolnego wlotu, nie używaj urządzenia. Oddaj maszynę do przedstawiciela autoryzowanego serwisu.

g025391

Ustawienie dmuchawy w tryb zasysania

Części potrzebne do tej procedury:

Rura zasysająca1
Worek do zasysania1

Ostrzeżenie

Wirnik obraca się jeszcze kilka sekund po wyłączeniu urządzenia i może spowodować przecięcie lub zranienie palców.

Nie zdejmuj pokrywy dolnego wlotu przy pracującym silniku lub gdy urządzenie jest podłączone do gniazdka zasilania.

 1. Zdejmij pokrywę dolnego wlotu i odłącz rurę dmuchawy.

  g025392
 2. Zamocuj rurę do zasysania i zamocuj ją za pomocą dołączonego łącznika.

  Important: Silnik nie powinien dać się uruchomić, jeżeli rura do zasysania nie jest zablokowana na swoim miejscu.

  Note: Jeżeli silnik daje się uruchomić bez założonej rury zasysania, nie używaj urządzenia. Oddaj maszynę do przedstawiciela autoryzowanego serwisu.

  Note: Złącze może wymagać mocnego dociśnięcia w celu pełnego osadzenia na rurze zasysającej.

  g027315
 3. Zamontuj worek do zasysania.

 4. Wyreguluj pasek worka, aby praca była komfortowa.

Ustawienie dmuchawy z trybu zasysania w tryb dmuchania

Części potrzebne do tej procedury:

Rura dmuchawy1
Pokrywa wlotu1
 1. Zdejmij worek do zasysania i odłącz rurę zasysającą.

  g025960
 2. Zamontuj rurę dmuchawy, a następnie pokrywę dolnego wlotu.

  Important: Jeżeli pokrywa dolnego wlotu nie jest zamocowana, nie będzie możliwe uruchomienie silnika.

  g025391

  Note: Jeżeli silnik daje się uruchomić bez założonej pokrywy dolnego wlotu, nie używaj urządzenia. Oddaj maszynę do przedstawiciela autoryzowanego serwisu.

Działanie

Important: Opisywane urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zastosowań przydomowych i do stosowania na zewnątrz budynków. Nie należy jej używać wewnątrz pomieszczeń. Dmuchawa nie jest również przeznaczona do celów komercyjnych albo przemysłowych.

Podłączanie do zasilania

Dmuchawę należy podłączać wyłącznie do źródła zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowo-prądowym (RCD) o wartości prądu wyzwalającego nie wyższej niż 30 mA. Używaj tylko przedłużacza z oznaczeniem CE zalecanego do użytku na zewnątrz. Nie modyfikuj wtyczki zasilania urządzenia ani przewodu przedłużającego.

Ostrzeżenie

Wtyczka przewodu zasilania lub przedłużacza, która nie została całkowicie dociśnięta do gniazdka, może nagrzać się do wysokiej temperatury, powodując pożar i niebezpieczeństwo poparzenia operatora lub innych osób.

 • Upewnij się, że wtyczka przewodu jest wciśnięta do końca.

 • Regularnie sprawdzaj stan połączenia, aby upewnić się, że przewód jest pewnie zamocowany.

 • Nie używaj zużytego ani luźnego przewodu przedłużającego.

Długość przewodu przedłużającegoMinimalne pole przekroju przewodów
30 m1,0 mm2
45 m2,0 mm2

Note: Nie używaj przedłużacza o długości powyżej 45 m.

Important: Podczas pracy sprawdzaj często, czy w przedłużaczu nie ma uszkodzeń lub pęknięć izolacji. Nie używaj uszkodzonego przewodu. Nie kładź przewodu w wodzie stojącej ani na mokrej trawie.

Zamocuj przedłużacz do urządzenia za pomocą blokady przewodu uformowanej w obudowie.

g224197

Uruchamianie/wyłączanie/regulacja prędkości strumienia powietrza

g025396

Korzystanie z akcesoryjnej dyszy skupiającej

Zamontuj dyszę kierunkową i skupiającą wewnątrz rury dmuchawy, co pozwoli wydmuchiwać zanieczyszczenia z trudno dostępnych miejsc oraz oczyszczać zanieczyszczenia, które przywarły do twardych powierzchni.

g025397

Korzystanie z akcesoryjnej dyszy oscylacyjnej

Zamontuj dyszę oscylacyjną na rurze dmuchawy, aby oszczędzać czas podczas oczyszczania twardych powierzchni elementów architektonicznych. Dysza samoczynnie porusza się w przód i w tył, zwiększając szerokość zdmuchiwania bez poruszania dłonią w lewo i w prawo.

g026691

Note: Po zakończeniu pracy zdejmij dyszę oscylacyjną przed użyciem końcówki do owijania przewodu.

Korzystanie z urządzenia jako dmuchawy

Opisywane urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zastosowań przydomowych. Korzystaj z niej na zewnątrz budynków, aby zdmuchiwać zanieczyszczenia.

Ostrzeżenie

Urządzenie może spowodować odrzucenie zanieczyszczeń z dużą siłą, co może doprowadzić do obrażeń ciała operatora lub osób postronnych.

 • Nie dmuchaj nią na twarde przedmioty, takie jak gwoździe, śruby lub kamienie.

 • Nie używaj dmuchawy, jeżeli w pobliżu znajdują się osoby postronne lub zwierzęta.

 • Podczas usuwania zanieczyszczeń ze schodów lub z wąskich przestrzeni należy zachować dodatkową ostrożność.

 • Noś okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu, długie spodnie oraz obuwie robocze.

Korzystanie z urządzenia jako dmuchawy w trybie zasysania

Opisywane urządzenie pracujące w trybie zasysania jest przeznaczone wyłącznie do zastosowań przydomowych. Korzystaj z niego na zewnątrz budynków, aby zbierać zanieczyszczenia.

Ostrzeżenie

Urządzenie w trybie zasysania może spowodować odrzucenie zanieczyszczeń z dużą siłą, co może doprowadzić do obrażeń ciała operatora lub osób postronnych.

 • Nie używaj dmuchawy w trybie zasysania bez założonego worka lub z otwartym suwakiem worka.

 • Nie zasysaj ostrych, spiczastych ani twardych przedmiotów, które mogłyby zostać wrzucone z dużą siłą do worka, takich jak druty, zszywki, gwoździe lub kamienie.

g004942

Important: Używaj urządzenia jedynie do zasysania suchych liści i miękkich przedmiotów. Twarde przedmioty, takie jak patyki, kamienie, żołędzie i szyszki, powodują uszkodzenie wirnika.

Important: Nie wsuwaj rury zasysającej w głąb sterty zanieczyszczeń ani nie trzymaj rury pionowo, wciskając zanieczyszczenia w głąb rury. Może to spowodować zatkanie i uszkodzenie wirnika. Jeżeli dmuchawa zacznie drgać lub wydawać nietypowy odgłos, wyłącz ją, odłącz od zasilania i sprawdź przyczynę.

Opróżnianie worka

 1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.

 2. Opróżnij worek z zebranych zanieczyszczeń.

  g025398

  Nie przechowuj zanieczyszczeń w worku. Aby oczyścić worek, wywróć go na lewą stronę i wytrząśnij z niego pozostałości zasysanych materiałów. Raz w roku wypierz ręcznie worek w wodzie z mydłem, po czym zostaw na powietrzu do wyschnięcia.

  Niebezpieczeństwo

  Korzystanie z worka powoduje z czasem jego zużycie. Zużyty worek powoduje, że będą się z niego wydostawały małe przedmioty, co może doprowadzić do odniesienia obrażeń przez operatora lub osoby postronne.

  Sprawdzaj często stan worka. Jeśli worek jest zużyty lub uszkodzony, wymień go na oryginalny worek do zasysania Toro.

  Zawsze, gdy używasz urządzenia z workiem, korzystaj z pasa na ramię. Zapobiega to ciągnięciu worka po podłożu, ogranicza jego zużycie i niszczenie.

Usuwanie zanieczyszczeń blokujących wirnik

 1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania, a następnie zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

 2. Zdejmij rurę zasysającą, a następnie usuń zanieczyszczenia spomiędzy łopatek wirnika.

  g025399
 3. Sprawdź wirnik pod kątem oznak uszkodzeń. Jeżeli został on uszkodzony, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Toro.

 4. Zamontuj rurę zasysającą lub dolną pokrywę wlotu, jeżeli chcesz korzystać z trybu dmuchawy. Dodatkowe informacje można znaleźć w rozdziale Ustawienie dmuchawy w tryb zasysania lub Ustawienie dmuchawy z trybu zasysania w tryb dmuchania.

Serwisowanie

Firma Toro zaprojektowała ten produkt w taki sposób, aby możliwe było jego bezproblemowe użytkowanie przez wiele lat. Jeżeli jednak będzie wymagał serwisu, przynieś go do autoryzowanego przedstawiciela serwisu

Urządzenia z podwójną izolacją (klasa 2)

W urządzeniu o podwójnej izolacji (klasa 2) zamiast uziemienia stosowane są dwa układy izolujące. Urządzenia z podwójną izolacją (klasa 2) nie posiadają uziemienia i nie należy wyposażać ich w uziemienie. Serwisowanie urządzeń z podwójną izolacją (klasa 2) wymaga najwyższej ostrożności i znajomości urządzenia. Może je przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisowy w autoryzowanym przedstawicielstwie serwisowym Toro. W urządzeniach z podwójną izolacją (klasa 2) muszą być stosowane części zamienne identyczne z oryginalnymi. Urządzenie z podwójną izolacją (klasa 2) jest oznaczone specjalnym symbolem (kwadrat wewnątrz kwadratu) Graphic.

Przechowywanie

Przechowuj urządzenie oraz przedłużacz wewnątrz budynku, w suchym i chłodnym miejscu poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Rozwiązywanie problemów

 • Upewnij się, że dolna pokrywa wlotu lub rura zasysająca są zamocowane na swoim miejscu.

 • Upewnij się, że przewód zasilający jest zamocowany na swoim miejscu z tyłu urządzenia oraz że wtyczka jest schowana do końca.