Innledning

Maskinen er en plentraktor med treskekniver som er beregnet for bruk av profesjonelle, innleide operatører på kommersielle bruksområder. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener. Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.toro.com/en-gb for mer informasjon, inkludert sikkerhetstips, opplæringsmateriale og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, om du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

g281378

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN ISO-standard 5395.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer som tiltenkt.

 • Hold tilskuere, spesielt små barn, borte fra arbeidsområdet. Utstyret er ikke tillatt for barn.

 • Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler stopper før du forlater førerposisjonen. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring eller oppbevaring.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet (Graphic) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal40-13-010
decal70-13-072
decal70-13-077
decal950889
decal111-0773
decal111-3344
decal111-3562
decal111-3566
decal111-3567
decal111-3658
decal111-3901
decal111-3902
decal111-9382
decal111-9647
decal111-9648
decal117-3276
decal134-1807
decal111-9649
decal111-5007

Montering

Note: Fastslå hva som er venstre og høyre side på maskinen ut fra normal arbeidsstilling.

Oversikt over produktet

g034621

Kontrollpanelkomponenter

g034879

Nøkkelbryter

0 = Motor av
I = Motor i gang / Tilleggsutstyr på
II = Foroppvarming av motor
III = Motoren starter
g014556

Gasskontroll

Bruk gasskontrollene i forover retning for å øke motorhastigheten. Bruk gasskontrollen i bakover retning for å øke motorhastigheten (Figur 6).

Note: Motorhastigheten angir hastigheten til de andre funksjonene, dvs. kjøring, rotasjonshastigheten til treskerotoren og løftehastigheten for klippeenheten.

g035354

Hørbart varselhorn

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Sjekk hornet.
 • Trykk på hornknappen for å aktivere et hørbart varsel (Figur 7).

  Important: Hornet aktiveres automatisk når motorens kjølemiddel eller hydraulikkvæske overopphetes. Stopp motoren umiddelbart, og fiks maskinen før du starter den igjen.

  g034888

  Klippeenhetens drivbryter

  For å aktivere klippeenhetens drivverk, se Aktivere klippeenhetsdrivverket.

  Note: Sett alltid klippeenhetens drivbryter i AV-posisjon når du kjører mellom arbeidsområder.

  Stillingskontroller for klippeenheter

  Bruk stillingskontroller for klippeenheter til å uavhengig heve og senke klippeenhetene. Se Styre posisjonen for individuelle klippeenheter.

  Utjevningssperre

  Advarsel

  Svingradiusen øker når utjevningssperren er aktivert. Bruk av utjevningssperren i høy hastighet kan medføre tap av kontroll og føre til alvorlig personskade og/eller skade på eiendom.

  Ikke bruk utjevningssperren i høy hastighet.

  Bruk utjevningssperren for å forhindre hjulspinning når drivhjulene mister feste. Utjevningssperren fungerer i både forover- og reversstilling. Du kan aktivere utjevningssperren mens maskinen kjører langsomt. Motorkraftbehovet øker når utjevningssperren er aktivert. Unngå for stort kraftbehov ved å kun bruke utjevningssperren i lav hastighet.

  Trykk utjevningssperrebryteren for å aktivere utjevningssperren.

  Slipp utjevningssperrebryteren for å deaktivere utjevningssperren.

  Advarsels- og indikatorlamper

  Varsellampe for motorens kjølevæsketemperatur

  Varsellampe for motorens kjølevæsketemperatur lyser, hornet aktiveres og klippeenhetene stopper når motoren blir for varm (Figur 8).

  g034886

  Note: Treskerotorene deaktiveres når driftstemperaturen når 115 °C.

  Varsellampe for temperaturen på hydraulikkvæsken

  Varsellampe for temperaturen på hydraulikkvæsken lyser når det oppstår overoppheting, og hornet aktiveres når hydraulikkvæsken i beholderen overstiger 95 °C. Se Figur 9.

  g034897

  Batterilading-varsellys

  Batterilading-varsellys lyser når batteriet har lav ladning (Figur 10).

  g034887

  Varsellampe for motoroljetrykk

  Varsellampen for motoroljetrykk tennes når oljetrykket er for lavt (Figur 11).

  g034898

  Indikatorlampe for foroppvarming av motoren

  Vri tenningsnøkkelen til posisjon II. Indikatorlampen for foroppvarming av motoren tennes og varmer opp glødepluggene (Figur 12).

  Important: Forsøk på å starte en kald motor før foroppvarmingen brukes, kan føre til unødvendig slitasje på batteriet.

  g034893

  Indikatorlampe for kraftoverføring nøytral

  Denne lampen tennes når trekkpedalene er i NøYTRAL stilling og tenningsnøkkelen er vridd til posisjon I (Figur 13).

  Note: Parkeringsbremsen må aktiveres for at indikatoren for kraftoverføring i nøytral skal tennes.

  g034894

  Indikatorlampe for klippeenhetens drivbryter

  Denne lampen tennes når klippeenhetens drivbryter er på og tenningsnøkkelen er vridd til posisjon I (Figur 14).

  For å aktivere klippeenhetens drivverk, se Aktivere klippeenhetsdrivverket.

  g034895

  Maskinkontroller

  Parkeringsbrems

  Advarsel

  Parkeringsbremsen fungerer bare på forhjulene.

  Ikke parker maskinen i en bakke.

  Flytt parkeringsbremsebryteren til foroverposisjon ved å trykke ned den lille låseknappen og flytte bryteren forover for å aktivere parkeringsbremsen (Figur 15).

  Note: Ikke bruk maskinen med parkeringsbremsen koblet inn, og ikke koble inn parkeringsbremsen mens maskinen er i gang.

  Denne lampen lyser når parkeringsbremsen er koblet inn og tenningsnøkkelen står i posisjon I.

  g034880

  Brems

  Fare

  Driftsbremsesystemet holder ikke maskinen stillestående.

  Påse alltid at parkeringsbremsen er koblet inn for å parkere maskinen stillestående.

  Bremsing oppnås gjennom det hydrauliske girsystemet. Når trekkpedalene for rygging og kjøring fremover slippes eller motorhastigheten reduseres, aktiveres bremsene og kjørehastigheten reduseres automatisk. Hvis du vil øke bremseeffekten, trykker du trekkpedalen til NøYTRAL posisjon. Bremsen fungerer bare på forhjulene.

  Nødbrems

  Hvis bremsen svikter, slår du av tenningen for å stoppe maskinen helt.

  Trekkpedaler

  Kjøring forover: Trykk ned pedalen for kjøring forover for å øke hastigheten for kjøring forover. Slipp pedalen for å redusere hastigheten (Figur 16).

  Rygging: Trykk ned pedalen for rygging for å øke ryggehastigheten. Slipp pedalen for å redusere hastigheten (Figur 16).

  Stopp (Nøytral): For å stoppe maskinen bruker du en av følgende fremgangsmåter:

  • Reduser trykket på pedalen, slik at den går tilbake til nøytral stilling. Maskinen bremser dynamisk og sikrer jevn stopping.

  • Trykk ned eller hold reverspedalen nede en kort stund. Dette stopper maskinen raskere enn dynamisk bremsing.

  g014420

  Justerbar rattstamme

  Justering av rattet og rattstammen skal bare utføres når maskinen står stille med parkeringsbremsen aktivert.

  1. Hvis du vil vippe rattet, trykker du fotpedalen ned.

  2. Plasser rattet i den mest komfortable posisjonen og slipp pedalen (Figur 17).

  g014549

  Timeteller

  Timetelleren viser totalt antall timer maskinen har blitt brukt (Figur 18).

  g014559

  Drivstoffmåler

  Drivstoffmåleren viser hvor mye drivstoff det er i tanken (Figur 19).

  g014558

  Transportlåser

  Hev alltid klippeenhetene til TRANSPORTstilling, og fest med transportlåsene og sikkerhetslåser under kjøring mellom arbeidsområder (Figur 20).

  g014548

  Vektoverføringskontroll

  Bruk vektoverføringskontrollen for å justere vekten på drivhjulene.

  g292365

  Førersete – frem/tilbake-spak

  Advarsel

  Påse at førerplattformlåsen er aktivert før bruk av maskinen.

  • Flytt spaken oppover for å justere setet plassering forover/bakover (Figur 22).

  • Slipp spaken for å låse setet på plass.

  g016377

  Førersete – operatørvekthåndtak

  • Roter håndtaket med klokken for å øke stivheten i hjulopphenget og mot klokken for å redusere den (Figur 23).

  • Skiven viser når optimal hjulopphengsjustering er angitt i henhold til operatørvekt (kg).

  g016378

  Førersete – høydejustering

  • Løft setet manuelt for trinnvis høydejustering (Figur 24).

  • For å senke setet, løft det forbi høyeste innstilling, og la det deretter synke til laveste stilling.

  g016379

  Førersete – rygghåndtak

  • Trekk håndtaket utover for å justere vinkelen på setets ryggstøtte (Figur 25).

  • Slipp håndtaket for å låse setets ryggstøtte på plass.

  g016380

  Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

  SpesifikasjonLT-F3000
  Transportbredde157,5 cm
  Klippebredde76 cm til 212 cm
  Klippehøyde20 mm til 75 mm
  Lengde302,5 cm
  Høyde216 cm med veltebeskyttelse209 cm med hytte
  Vekt1392 kg med veltebeskyttelse1592 kg med førerhus
  MotorKubota 32.8 kW (44 hk) ved 3000 o/min DIN 70020
  Drivstofftankkapasitet45 l
  Transporthastighet25 km/t
  Klippehastighet11 km/t
  Kapasitet for hydraulikksystem32 l
  Motorhastighet3000 o/min
  Rotorhastighet3000 o/min

  Tilbehør

  Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller autorisert Toro-forhandler, eller gå til www.toro.com/en-gb for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

  For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

  Bruk

  Før bruk

  Sikkerhet før bruk

  Generell sikkerhet

  • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

  • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

  • Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler stopper før du forlater førerposisjonen. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring eller oppbevaring.

  • Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.

  • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer som tiltenkt.

  • Før du klipper, må du alltid undersøke maskinen for å sikre at klippeenhetene er i god stand.

  • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

  Drivstoffsikkerhet

  • Vær svært forsiktig når du håndterer drivstoff. Det er brannfarlig, og dampen er eksplosiv.

  • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

  • Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.

  • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

  • Ikke fyll eller tøm drivstofftanken i et innelukket rom.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  • Hvis du søler drivstoff, må du ikke prøve å starte motoren. Unngå alt som kan antennes, til all drivstoffdamp er forsvunnet.

  Utføre daglig vedlikehold

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Inspiser sikkerhetsbelte(r) med henblikk på slitasje, hakk og andre skader. Skift ut sikkerhetsbelte(r) hvis en eller flere komponenter ikke fungerer riktig.
 • Før du starter maskinen hver dag, må du utføre prosedyrene for hver bruk / daglige prosedyrer, som angitt i .

  Fylle drivstofftanken

  Drivstofftankens kapasitet

  45 l

  Drivstoffspesifikasjon

  Dersom du unnlater å følge følgende advarsler, kan det skade motoren.

  • Bruk aldri parafin eller bensin i stedet for dieseldrivstoff.

  • Bland aldri parafin eller brukt motorolje med dieseldrivstoffet.

  • Oppbevar aldri drivstoff i beholdere med sinkbelegg på innsiden.

  • Ikke bruk drivstofftilsetninger.

  Petroleumdiesel

  Bruk kun rent, ferskt dieseldrivstoff eller biodieseldrivstoff med lavt (<500 ppm) eller ultralavt (<15 ppm) svovelinnhold. Minimumsklassifisering for cetan bør være 40. Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 180 dager, dette for å sikre at drivstoffet er ferskt.

  Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og dieseldrivstoff av vintertype (nr. 1-D eller nr. 1-D/2-D) under -7 °C. Bruk av drivstoff av vintertype ved lavere temperaturer medfører et lavere flammepunkt og kaldflytkarakteristika. Dette gjør det lettere å starte og reduserer tetting av drivstoffilteret.

  Bruk av drivstoff av sommertype over -7 °C medfører lengre levetid for drivstoffpumpen og gir økt effekt sammenliknet med drivstoff av vintertype.

  Fylling av drivstoff

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøkkelen.

  2. Bruk en ren klut til å rengjøre området rundt tanklokket.

  3. Ta lokket av drivstofftanken.

  4. Fyll tanken helt til nivået er ved bunnen av påfyllingshalsen.

  5. Fest tanklokket godt når du har fylt opp tanken.

   Note: Fyll på drivstofftanken etter hver bruk, hvis det er mulig. Dette vil minimere mulig oppsamling av kondensasjon inne i drivstofftanken.

  Kontrollere pedaldriften for kjøring forover / rygging

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller trekkpedalen som brukes til å kjøre framover og bakover.
 • Når motoren er slått av, bruker du kjørepedalene for forover og rygging gjennom hele artikulasjonen og påser at mekanismen returnerer fritt til nøytral stilling.

  Kontroll av sperrebryterne.

  Kontrollere dødmannssetebryter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Sjekk sikkerhetssperresystemet.
  1. Sitt på førersetet og start motoren.

  2. Senk klippeenhetene helt ned.

  3. Aktiver klippedrivverket.

  4. Reis deg fra førersetet, og kontroller at treskerotorene stopper innen 0,5 til 1 sekund etter at du har reist deg fra setet.

  Kontrollere sperrebryter for klippedrivverk

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller sperrebryteren for klippedrivverk.
  1. Slå av motoren.

  2. Sett klippedrivverkbryter til AV-posisjon, og vri tenningsnøkkelen til posisjon I. Indikatorlampen for klippeenhetenes drivbryter skal ikke tennes.

  3. Vri bryteren til på-posisjon. Indikatorlampen tennes, og motoren skal ikke starte når tenningsnøkkelen vris rundt.

  Kontrollere parkeringsbremsens sperrebryter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller parkeringsbremsens sperrebryter.
  1. Slå av motoren.

  2. Sett på parkeringsbremsen.

  3. Vri tenningsnøkkelen til posisjon I. Indikatorlampen for parkeringsbremsen skal tennes.

  4. Koble fra parkeringsbremsen. Indikatorlampen skal slukkes, og motoren skal ikke starte når tenningsnøkkelen vris rundt.

  5. Sett på parkeringsbremsen, sitt på førersetet og start motoren.

  6. Frigjør parkeringsbremsen.

  7. Reis deg fra setet for å kontrollere at motoren stopper.

  Kontrollere sperrebryteren for gir i nøytral

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter hver bruk
 • Kontroller sperrebryteren for gir i nøytral.
  1. Slå av motoren.

  2. Ta foten av trekkpedalene for kjøring forover / rygging.

  3. Vri tenningsnøkkelen til posisjon I. Indikatorlampen for gir i nøytral skal tennes.

  4. Bruk lett trykk på trekkpedalene i retning forover og bakover for å kontrollere at indikatorlampen slår seg av.

  Note: Vær svært oppmerksom på at området rundt maskinen er tomt før du kontrollerer at motoren starter under slike forhold.

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, ikke bruk løstsittende klær eller fritthengende smykker.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

  • Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er aktivert og at du er i førerposisjon før du starter motoren.

  • Ikke ha med passasjerer på maskinen, og hold folk, særlig barn, borte fra arbeidsområdet.

  • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

  • Unngå å klippe vått gress. Redusert veigrep kan føre til at maskinen glir.

  • Hold hendene og føttene borte fra klippeenhetene.

  • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

  • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som begrenser synsfeltet.

  • Stopp klippeenhetene når du ikke klipper.

  • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

  • Kjør motoren kun i godt ventilerte områder. Eksosen inneholder karbonmonoksid, som er dødelig ved innånding.

  • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

  • Før du forlater førerplassen, gjør følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Koble ut klippeenheten(e), og senk tilbehøret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  • Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt og egnede værforhold. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem

  • Ikke fjern noen av veltebeskyttelseskomponentene fra maskinen.

  • Sørg for at sikkerhetsbeltet er festet og at du kan frigjøre det raskt i nødstilfeller.

  • Ha alltid på sikkerhetsbeltet.

  • Kontroller nøye om det finnes overhengende hindringer, og sørg for at du ikke kommer i kontakt med slike.

  • Sørg for at veltebøylebeskyttelsen er i sikker driftstilstand ved å inspisere den grundig for skade med jevne mellomrom og kontrollere at alle monteringsfester er strammet til.

  • Skift ut alle skadde veltebeskyttelseskomponenter. Ikke reparer eller gjør endringer på dem.

  Maskiner med en sammenleggbar veltebøyle

  • Bruk alltid sikkerhetsbeltet når veltebøylen er i hevet stilling.

  • Veltebøylebeskyttelsen er en integrert sikkerhetsenhet. Hold en sammenleggbar veltebøyle i hevet og låst stilling, og bruk sikkerhetsbelte når du bruker maskinen med veltebøylen i hevet stilling.

  • Senk en sammenleggbar veltebøyle midlertidig kun når nødvendig. Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er felt ned.

  • Vær oppmerksom på at det ikke finnes veltebøylebeskyttelse når en sammenleggbar veltebøyle er i senket stilling.

  • Kontroller området som du skal klippe, og ta aldri ned en sammenleggbar veltebøyle i områder med skråninger, kanter eller vann.

  Sikkerhet i skråninger

  • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Du er ansvarlig for trygg drift i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet.

  • Vurder forholdene ved stedet, og inspiser området for å avgjøre om det er trygt å bruke maskinen i skråningen. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne inspeksjonen.

  • Gjennomgå instruksjonene for bruk i skråninger, oppført nedenfor, for å bruke maskinen i skråninger. Før du bruker maskinen, må du gjennomgå forholdene på stedet for å fastslå om du kan bruke maskinen under gjeldende forhold på gitt dag og ved gitt sted. Endringer i terreng kan føre til endringer ved bruk av maskinen i skråninger.

   • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger. Unngå brå endringer i hastighet eller retning. Sving sakte og gradvis.

   • Ikke bruk en maskin i omstendigheter hvor trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil.

   • Fjern eller marker hindringer som grøfter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte objekter. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.

   • Vær oppmerksom på at bruk av maskinen på vått gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker kan føre til at maskinen mister veigrepet.

   • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen nær kanter, grøfter, voller, vann eller andre faremomenter. Maskinen kan velte hvis et hjul går over kanten eller kanten gir etter. Sett opp et sikkerhetsområde mellom maskinen og eventuelle faremomenter.

   • Identifiser faremomenter ved bunnen av skråningen. Klipp skråningen med en skyvemaskin hvis det finnes faremomenter.

   • Hvis det lar seg gjøre, hold klippeenhetene senket til bakken mens du bruker maskinen i skråninger. Hvis du hever klippeenhetene mens du kjører i skråninger, kan det føre til at maskinen blir ustabil.

  Forstå dødmannskontrollene

  Forsiktig

  Hvis sikkerhetssperrebryterne utkobles eller ødelegges, kan maskinen fungere uventet og forårsake personskader.

  • Ikke rør sperrebryterne.

  • Sjekk sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

  Important: Ikke bruk maskinen hvis dødmannskontrollene er skadet eller slitte. Skift alltid ut slitte eller skadde deler, og kontroller at dødmannskontrollene fungerer korrekt før du bruker maskinen.

  Motorstartsperre

  Du kan bare starte motoren når trekkpedalen for kjøring forover / rygging står i NøYTRAL-posisjon, drivbryteren for klippeenheter er i AV-posisjon og parkeringsbremsen er koblet inn.

  Note: Du kan bare starte motoren når drivbryteren for klippeenheten er i AV-posisjon.

  Motorkjøringssperre

  Når du har startet motoren, må du sitte i førersete for å kjøre motoren mens parkeringsbremsen kobles ut.

  Motoren stopper hvis du forlater førersetet uten å koble inn parkeringsbremsen først.

  Sperre for klippeenhetsdrivverk

  Du må sitte i førersetet for å kjøre klippeenhetene. Hvis du reiser deg fra setet i mer enn ett sekund, aktiveres en bryter og drivverket til klippeenhetene kobles automatisk ut.

  For å tilbakestille klippeenhetene, sitt i setet, flytt drivbryteren for klippeenhetene til AV-posisjon og flytt den deretter til På-posisjon.

  Note: Hvis du reiser deg fra setet et øyeblikk under vanlig arbeid, påvirkes ikke drivverket til klippeenhetene.

  Justere veltebøylen

  Advarsel

  For å unngå skader eller dødsfall ved velt: Hold veltebøylen i hevet og låst stilling, og bruk sikkerhetsbelte.

  Påse at setet er låst med setelåsen.

  Advarsel

  Det finnes ingen veltebeskyttelse når veltebøylen er nede.

  • Du må ikke betjene maskinen på ujevnt underlag eller i en helling når veltebøylen er i senket posisjon.

  • Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.

  • Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er nede.

  • Kjør sakte og forsiktig.

  • Hev veltebøylen så fort klaringen tillater dette.

  • Kontroller nøye at du har klaring hvis du skal kjøre under objekter (for eksempel greiner, døråpninger, elektriske ledninger osv.), slik at du ikke kommer i kontakt med dem.

  Important: Bruk alltid sikkerhetsbelte når veltebøylen er i hevet og låst stilling. Bruk ikke sikkerhetsbelte når veltebøylen er i senket stilling.

  Senke veltebøylen

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøkkelen.

  2. Fjern hårnålssplintene fra veltebøyleboltene i svingbrakettene på den nedre veltebøylerammen (Figur 26).

   g290634
  3. Mens du støtter vekten av den øvre veltebøylen, må du fjerne veltebøyleboltene fra svingbrakettene (Figur 26).

  4. Senk den øvre veltebøylen forsiktig til den hviler på stoppene på den nedre veltebøylerammen.

  5. Sett inn veltebøyleboltene i de nedre hullene i svingbrakettene (Figur 27).

   g290636
  6. Fest veltebøyleboltene til svingbrakettene med hårnålssplinter.

  Heve veltebøylen

  1. Fjern hårnålssplintene som fester veltebøyleboltene til svingbrakettene på den nedre veltebøylerammen.

  2. Fjern veltebøyleboltene fra svingbrakettene (Figur 28).

   g290636
  3. Hev den øvre veltebøylen til hullene i veltebøylen er på linje med svingbrakettene (Figur 29).

   g290635
  4. Sett inn veltebøyleboltene gjennom de øvre hullene i svingbrakettene og den øvre veltebøylen (Figur 29).

  5. Fest veltebøyleboltene til svingbrakettene med hårnålssplintene (Figur 29).

  Start av motoren

  Important: Du må tappe drivstoffsystemet før du starter motoren hvis du starter motoren for første gang, hvis motoren har stoppet pga. mangel på drivstoff eller hvis du har utført vedlikehold på drivstoffsystemet. Se Tappe drivstoffsystemet.

  Important: Denne maskinen er utstyrt med motorstartsperre. Se Kontroll av sperrebryterne..

  1. Sitt på setet, hold foten av trekkpedalene slik at de er i NøYTRAL stilling, sørg for at klippeenhetens drivbryter er slått av, aktiver parkeringsbremsen og sett gassen til posisjon for 70 prosent av full gass.

  2. Vri tenningsnøkkelen til posisjon I og kontroller at varsellampene for motoroljetrykk og batterilading tennes.

  3. Hvis motoren er kald, vri nøkkelen til forvarmingsposisjonen II, slik at indikatorlampen for forvarming er på (Figur 12). Hold den i fem sekunder for å varme opp glødepluggene.

  4. Etter forhåndsoppvarming av glødepluggene eller hvis motoren allerede er varm, vri nøkkelen til startstilling III og hold den der for å starte motoren.

   Ikke drei motoren i mer enn 15 sekunder. Slipp tenningsnøkkelen til posisjon I når motoren starter.

  5. Kjør motoren på tomgang til den er varm.

  Important: Når motoren er i gang, bør alle varsellampene være av. Hvis en varsellampe tennes, må du stoppe motoren umiddelbart og utbedre feilen før du starter maskinen.

  Slå av motoren

  Advarsel

  Hold hendene unna bevegelige gjenstander og varme motordeler mens motoren er i gang.

  1. Flytt alle kontrollene til NøYTRAL-posisjon, sett på parkeringsbremsen, flytt gassen til lav tomgangsposisjon, og la motoren nå lav tomgangshastighet.

   Important: La motoren gå på tomgang i fem minutter før du slår den av etter å ha brukt den med full last. Hvis du ikke gjør dette, kan du få problemer med en turboladermotor.

  2. La motoren gå på tomgang i 5 minutter.

  3. Vri tenningsnøkkelen til posisjon 0.

   Hvis motoren ikke stopper når tenningsnøkkelen vris til posisjon 0).

   g014563

  Generell informasjon om klippeenheten

  Det er viktig å holde treskerknivene skarpe og i god stand for å sikre god klippeytelse, minimalt strømforbruk og god klippekvalitet.

  Treskerhodet er en finklippingstresker som kun skal brukes for vedlikehold av gress. Det anbefales at maksimalt 1/3 av den totale gresslengden fjernes ved klipping.

  Skrapeledningene er montert for å fjerne rusk fra valsen. Under tørre forhold kan det hende at disse ikke er nødvendige og det anbefales at de fjernes. Under fuktige eller våte forhold må du påse at skrapeledningene ikke blir tilstoppet med rusk.

  Klippeenheten flyter og kan svinge sidelengs for å følge konturene i bakken.

  Klippeenhetene er utformet for å brukes ved full motorhastighet. Juster foroverhastigheten utfra gressforholdene og for ikke å overbelaste klippeenhetsmotorene eller klippeenhetene. Jo lavere hastighet fremover, desto bedre kvalitet på klipping og sluttresultat.

  Justere klippehøyden

  Note: Klippehøyden avgjøres av den bakre valsen. Knivslitasje, slitte klippeenhetsaksler, bøyde/skadde klippeenhetsdreieaksler og bøyde/skadde armer kan påvirke klippehøydeinnstillingen.

  1. Sett maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

  2. Vri justeringsmutterenheten på begge ender med klokken for å senke klippehøyden eller mot klokken for å heve klippehøyden (Figur 31).

   g034595

   Important: Ikke forsøk å låse opp mutterenhetene.

  3. Påse at alle klippeenhetene er stilt inn på samme klippehøyde ved å referere til indikatorringene (Figur 32).

   g034596

   Note: Se Figur 33 for klippehøydeinnstillingene.

   g034925

  Styre posisjonen for individuelle klippeenheter

  Klippeenhetene kan heves eller senkes uavhengig ved hjelp av tre hevekontrollbrytere.

  1. Hvis du vil senke klippeenhetene, setter du hevekontrollbryterne i nedoverretning og slipper.

   Note: Klippeenhetens drivbryter må være på for å gjøre dette. Treskerotorens drivverk aktiveres når klippeenhetene er ca. 150 mm over bakkenivå. Klippeenhetene er nå i svevemodus og følger konturene i bakken.

   g034915
  2. Hvis du vil heve klippeenheten, setter du hevekontrollbryterne i oppoverretning og holder i stilling 3. Hvis klippeenhetens drivbryter er På, kobles treskerotorens drivverk ut.

  3. Slipp hevekontrollbryterne når klippeenhetene er ved ønsket høyde.

   Note: Kontrollbryterne returneres automatisk til posisjon 2 (NøYTRAL), og armene låses hydraulisk i posisjon.

  Hvis du vil heve klippeenhetene til begrenset heveposisjon: sett bryterne et øyeblikk i oppoverretning.

  Treskerotorens drivverk deaktiveres umiddelbart, og klippeenhetene stopper hevingen ca. 150 mm over bakkenivå.

  Dette fungerer med klippeenhetene senket og roterende.

  Automatisk begrenset heving i revers gjør at klippeenhetene automatisk heves til begrenset hevestilling ved kjøring bakover. De går tilbake til svevestilling når maskinen igjen kjører forover. Treskerotorene fortsetter å rotere under denne operasjonen.

  Bruke automatisk begrenset heving for klippeenheten i revers

  Trykk automatisk begrenset hevebryter til På-stillingen for å aktivere (Figur 35).

  Trykk automatisk begrenset hevebryter til AV-stillingen for å deaktivere (Figur 35).

  Manuelt begrenset heving ved hjelp av de tre hevekontrollbryterne er alltid tilgjengelig, uansett hvilken stilling autobryteren står i.

  g034928

  Aktivere klippeenhetsdrivverket

  g034904

  Klippeenhetsdrivverket kan bare aktiveres når operatøren sitter korrekt på setet, se Kontrollere dødmannssetebryter.

  Tilkobling for klippeenhetens drivverk: Trykk øverst på klippeenhetens drivbryter til på-stilling (Figur 36).

  Utkobling av alle klippeenhetens drivverk: Sett bryteren til av-stillingen (Figur 36).

  For å senke klippeenhetene: Klippeenhetsbryteren må være satt til på-stillingen. Sett hevekontrollbryteren(e) i nedoverretning. Maskinen går når klippeenhetene er ca. 150 mm over bakkenivå.

  Bruke vektoverføring/trekkassistanse

  Et variabelt hydraulisk vektoverføringssystem medfølger for å forbedre dekkgrepet med gressoverflaten – trekkassistanse.

  Hydraulisk trykk i klippeenhetens hevesystem gir en løftekraft som reduserer klippeenhetens vekt på bakken og overfører vekten som nedadgående kraft på maskinens dekk. Dette er kjent som vektoverføring.

  Slik aktiveres vektoverføring: Mengden vektoverføring kan varieres for å passe til driftsforholdene ved å rotere håndhjulet for vektoverføring (Figur 37) på følgende måte:

  1. Løsne ventillåsmutteren 1/2 omdreining mot klokken og hold (Figur 37).

  2. Roter håndhjulet til ventilen (Figur 37) mot klokken for å redusere vektoverføringen, eller med klokken for å øke vektoverføringen.

  3. Trekk til mutteren.

  g292365

  Renske en blokkert rotor

  Advarsel

  Resttrykk i det hydrauliske systemet kan føre til personskader ved plutselig bevegelse av treskerotoren(e) når blokkeringen fjernes.

  • Forsøk aldri å rotere eller fjerne blokkeringer fra treskerotorer for hånd.

  • Bruk alltid vernehansker og en pinne av tre.

  • Påse at trepinnen får plass i treskerotoren, og at den er lang nok til å gi tilstrekkelig hevarmvirkning til å få løs blokkeringen.

  1. Sett klippeenhetens drivbryter i AV-stillingen.

  2. Parker maskinen på en jevn flate, slipp trekkpedalen for kjøring forover eller rygging, sett gasskontrollen til lav motorhastighetsstilling og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Senk klippeenhetene helt ned, eller lås dem i angitt transportstilling.

  4. Slå av motoren, ta ut tenningsnøkkelen og vent til treskerotorene slutter å bevege seg.

  5. Bruk en trepinne til å fjerne blokkeringen.

   Important: Treskerotoren kan rotere når du fjerner blokkeringen.

   Important: Støtt trepinnen i klippeenheten for å unngå å bruke for mye kraft når du fjerner blokkeringen.

  6. Fjern trepinnen fra klippeenheten før du starter motoren.

  7. Reparer eller juster klippeenheten om nødvendig.

  Brukstips

  Gjøre deg kjent med maskinen

  Før du klipper gress bør du øve på å bruke maskinen i et åpent område. Start og lå av motoren. Bruk i fremover- og reversstilling. Senk og løft klippeenheten, og koble dem inn og ut. Når du føler at du kjenner maskinen, kan du øve på å kjøre opp og ned skråninger ved ulike hastigheter.

  Forstå varselsystemet

  Hvis en varsellampe tennes under drift må du stoppe maskinen umiddelbart og rette opp problemet.

  Klipping av gress

  Klippeenhetenes omdreiningshastighet skal alltid holdes så høy som mulig for å opprettholde høy klippekvaliteten. Dette krever høy motorhastighet.

  Klippeytelsen er best når du klipper mot gressets liggeretning. For å dra nytte av denne effekten må du veksle klipperetning.

  Påse at du ikke etterlater deg uklipte gresstriper ved overlappingspunktene mellom nærliggende klippeenheter ved å unngå krappe svinger.

  Maksimere klippekvaliteten

  Kvaliteten på klippingen reduseres når foroverhastigheten er for høy. Balanser alltid klippekvaliteten med ønsket klippehastigheten, og still inn foroverhastigheten deretter.

  Maksimere motoreffektiviteten

  Ikke la motoren kjøre for hardt. Hvis du merker at motoren begynner å jobbe for hardt, reduser foroverhastigheten eller hev klippehøyden. Kontroller at treskerknivene er skarpe.

  Kjøre maskinen i transportmodus

  Koble alltid fra klippeenhetsdrivverket når du kjører over områder som ikke er dekket av gress. Vær forsiktig når du kjører mellom gjenstander, slik at du ikke skader maskinen eller klippeenhetene ved et uhell.

  Advarsel

  Vær forsiktig når du kjører over hindringer slik som kanter på veien da slike hindringer kan få maskinen til å velte og forårsake alvorlige personskader.

  Kjør alltid sakte over hindringer for å hindre skader på dekkene, hjulene og styresystemet. Påse at dekkene er fylt med anbefalte trykk.

  Bruke maskinen i skråninger

  Vær svært forsiktig når du bruker maskinen i bakker. Kjør sakte, og unngå skarpe svinger i bakker, slik at gressklipperen ikke velter. Senk klippeenhetene for styringskontroll ved kjøring i nedoverbakke.

  Bruke bakre skrapervalser

  For å oppnå optimalt gressutslipp er det generelt lurt å fjerne de bakre skrapervalsene når forholdene tillater det.

  Hvis det begynner å bygge seg opp gjørme og gress på valsene, monter skrapene. Når du monterer skrapeledninger, påse at de strammes korrekt.

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  Generell sikkerhet

  • Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler stopper før du forlater førerposisjonen. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring eller oppbevaring.

  • Fjern gress og rusk fra klippeenheter, drivverk, lyddempere, kjøleskjermer og motorrom for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Koble ut drivkraften til utstyret når du transporterer eller ikke bruker maskinen.

  • Vedlikehold og rengjør sikkerhetsbelte(r) etter behov.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Identifisere festepunktene

  g282342

  Transportere maskinen

  • Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.

  • Fest maskinen godt.

  Finne jekkepunktene

  Note: Bruk jekkstøtter til å støtte maskinen når det er nødvendig.

  Advarsel

  Mekaniske eller hydrauliske jekker klarer kanskje ikke å støtte maskinen og kan forårsake alvorlige personskade.

  Bruk jekkstøtter når du støtter maskinen.

  • Foran – under fremre armbeslag

  • Bak – akselrør på bakakselen

  g014447

  Taue maskinen

  Frigjøre hjulmotorbremsene

  Sørg for at slepebilen har tilstrekkelig kapasitet for den kombinerte vekten av begge kjøretøyene. Se Spesifikasjoner.

  Important: Ikke tau maskinen med en større hastighet enn 3–5 km/t, da dette kan føre til skader i det interne drivverket.

  1. Koble inn parkeringsbremsen, og blokker hjulene på tauekjøretøyet.

  2. Blokker maskinens forhjul.

  3. Vipp plattformen fremover og fjern de to boltene (12 x 40 mm) og to skivene (12 mm) som er oppbevart i plattformstøttestativet (Figur 40).

   g292366
  4. Koble en stiv tauestang mellom taueøyet på fronten av maskinen og tauekjøretøyet.

  5. På høyre side, identifiser bremseskiveenheten på forhjulsmotoren, og fjern sekskantpluggen (Figur 41).

   g292377
  6. Monter en bolt (12 x 40 mm) og skive (12 mm) i hullet midt på motorendeplaten (Figur 42).

   g014451
  7. Stram til bolten i det gjengede hullet i bremsestempelet til bremsen frigjøres (Figur 42).

  8. Gjenta trinn 5 til og med7 for bremsen på venstre side av maskinen.

  Omgåelse av girpumpen

  1. Frigjør det hydrauliske bremsesystemet ved å vri omløpsventilen som er plassert under girpumpen mot urviseren maks. tre omdreininger (Figur 43).

   Important: Du må styre maskinen manuelt når den slepes. Når motoren er slått av, får du ingen hjelp av hydraulikken – det føles tungt å styre maskinen.

   g292378
  2. Senk og lås plattformen.

  3. Fjern kilene ved hjulene

   Note: Slep maskinen et kort stykke, ved lav hastighet.

  Gjenopprette girpumpen

  1. Sett kiler ved forhjulene.

  2. Over den midtre klippeenheten, steng omløpsventilen på girpumpen ved å vri den med klokken (Figur 44).

   g292378

  Gjenopprette bremsene

  1. Fjern bolten (12 x 40 mm) og skiven (12 mm) fra hullet midt på motorendeplaten (Figur 45).

   g014451
  2. Monter sekskantpluggen i motorendeplaten (Figur 46).

   g292377
  3. Gjenta trinn 1 til og med 2 for bremsen på motsatt side av maskinen.

  4. Fjern kilene ved hjulene.

  5. Koble fra tauestangen.

   Note: Giret og bremsene er klare for drift.

  6. Legg bort de to boltene (12 x 40 mm) og to skivene (12 mm) som oppbevares i plattformstøttestativet (Figur 46).

   g292366
  7. Kontroller at bremsene virker som de skal.

   Advarsel

   Hvis maskinen brukes uten at bremsesystemet fungerer som det skal, kan dette føre til at du mister kontrollen over maskinen og resultere i alvorlig personskader for deg og tilskuere.

   Før du bruker maskinen, må du påse at bremsesystemet fungerer som det skal. Utfør de innledende kontrollene mens maskinen kjøres med sakte hastighet. Ikke bruk maskinen med et skadet eller frakoblet bremsesystem.

  Vedlikehold

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen, ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Sikkerhet ved vedlikehold

  • Før du forlater førerplassen, gjør følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Koble ut klippeenheten(e), og senk tilbehøret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  • La maskinen kjøle seg ned før du utfører vedlikehold.

  • Ikke utfør vedlikehold når motoren er i gang hvis du kan unngå det. Hold deg borte fra bevegelige deler.

  • Støtt maskinen med jekkstøtter når du arbeider under maskinen.

  • Vær forsiktig når du slipper ut trykket i komponenter med lagret energi.

  • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet.

  • Skift ut slitte eller skadde merker.

  • For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, skal det kun brukes ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Kontroller tilstand og stramming til driv- og klipperremmene.
 • Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Kontroller motorhastigheten (halv og full gass).
 • Skift giroljefilteret.
 • Skift det hydrauliske returfilteret.
 • For hver bruk eller daglig
 • Sjekk hornet.
 • Inspiser sikkerhetsbelte(r) med henblikk på slitasje, hakk og andre skader. Skift ut sikkerhetsbelte(r) hvis en eller flere komponenter ikke fungerer riktig.
 • Kontroller trekkpedalen som brukes til å kjøre framover og bakover.
 • Sjekk sikkerhetssperresystemet.
 • Kontroller sperrebryteren for klippedrivverk.
 • Kontroller parkeringsbremsens sperrebryter.
 • Smør lagrene, hylsene og tappene (smør dem umiddelbart etter hver vask, uavhengig av de oppførte intervallene).
 • Kontroller blokkeringsindikatoren for luftrenseren (overhal luftrenseren tidligere hvis luftrenserindikatoren lyser rødt, og oftere under ekstremt skitne og støvete forhold).
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Tapp vann eller andre urenheter fra vannutskilleren.
 • Kontroller lufttrykket i for- og bakhjulene.
 • Kontroller tilstrammingen av hjulenes hakemuttere.
 • Fjern rusk fra skjermen, oljekjølerene og radiatoren (oftere under skitne driftsforhold).
 • Kontroller kjølesystemet.
 • Kontroller de hydrauliske ledningene og slangene.
 • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
 • Kontroller innstilling av klippehøyde.
 • Kontroller treskerotorer og -kniver for skader, sprekker og løse fester. Skift ut skadde eller ødelagte deler.
 • Kontroller det bakre vernet.
 • Kontroller gummivernet.
 • Kontroller for uvanlige vibrasjoner fra rotoren.
 • Inspiser sikkerhetsbeltet.
 • Sjekk festene på maskinen.
 • Etter hver bruk
 • Kontroller sperrebryteren for gir i nøytral.
 • Hver 50. driftstime
 • Smør lagrene, hylsene og tappene (smør dem umiddelbart etter hver vask, uavhengig av de oppførte intervallene).
 • Undersøk knivene for skade og slitasje.
 • Påse at hver knivbolt er strammet til 45 Nm.
 • Kontroller knivboltene.
 • Kontroller klippeenhetsakselen.
 • Kontroller for høy dødgang i rotorlagrene.
 • Kontroller bakvalsens justering.
 • Kontroller spenningen på den bakre valseskrapeledningen.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller tilstand og stramming til driv- og klipperremmene.
 • Hver 150. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 250. driftstime
 • Kontroller batteriets tilstand.
 • Kontroller batteriets tilstand og rengjør det.
 • Kontroller koblingene til batteriledningene
 • Kontroller girkontrollkabelen.
 • Kontroller slangene til kjølesystemet.
 • Hver 400. driftstime
 • Kontroller motorhastigheten (halv og full gass).
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Hver 500. driftstime
 • Kontroller varselsystemet for overoppvarming av motoren.
 • Skift hovedluftfilteret (oftere under ekstremt skitne og støvete forhold.)
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
 • Kontroller det elektriske systemet.
 • Skift giroljefilteret.
 • Skift det hydrauliske returfilteret.
 • Kontroller at bakhjulene er rettet inn i forhold til hverandre.
 • Overhal det hydrauliske systemet.
 • Kontroller varselsystemet for overoppheting av hydraulikkvæsken.
 • Hver 800. driftstime
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Hver 1000. driftstime
 • Juster motorventilene.Se servicehåndboken for motoren.
 • Før lagring
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Årlig
 • Bytt knivene.
 • Annet hvert år
 • Tøm og skift kjølevæsken.
 • Skift ut alle bevegelige slanger.
 • Skift ut girkabelen.
 • Kontrolliste for daglig vedlikehold

  Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  Ma.Ti.On.To.Fr.Lø.Sø.
  Kontroller at sikkerhetssperrene virker ordentlig.       
  Kontroller at bremsene virker som de skal.       
  Kontroller motorolje- og drivstoffnivået.       
  Kontroller luftfilterindikatoren.       
  Kontroller at det ikke er rusk i radiatoren eller på skjermen.       
  Kontroller uvanlige motorlyder.1       
  Kontroller uvanlige driftslyder.       
  Kontroller oljenivået i det hydrauliske systemet.       
  Kontroller om de hydrauliske slangene er skadet.       
  Kontroller om det har oppstått væskelekkasjer.       
  Kontroller trykket i dekkene.       
  Kontroller at instrumentene virker.       
  Kontroller rotoren og knivene.       
  Kontroller klippehøydejusteringen.       
  Kontroller alle smøreniplene for smøring.2       
  Lakker over ødelagt maling.       
  Vask maskinen.       

  1. Kontroller glødepluggene og injektormunnstykkene hvis maskinen er vanskelig å starte, hvis det kommer ut mye røyk, eller hvis motoren går ujevnt.

  2. Straks etter hver vask, uansett hva som står oppført

  Bemerkninger om spesielle områder

  Kontroll utført av:
  PunktDatoInformasjon
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: Se i brukerhåndboken for flere vedlikeholdsprosedyrer.

  Note: Last ned en gratis kopi av det elektriske eller hydraliske skjemaet ved å gå til www.Toro.com, og søke etter maskinen fra koblingen Håndbøker på hjemmesiden.

  Forberedelse for vedlikehold

  Heve plattformen

  1. Flytt plattformlåsehåndtaket (Figur 48) mot fronten av maskinen til låsen går klar av låsestangen.

   g290373
  2. Hev plattformen (Figur 49).

   Note: Gassløftesylinderen hjelper til med å løfte plattformen.

   g290372

  Senke plattformen

  Advarsel

  Hvis maskinen brukes med ulåst bremsesystem, kan dette føre til at du mister kontrollen over maskinen og resultere i alvorlig personskader for deg og tilskuere.

  Du må aldri bruke maskinen uten først å kontrollere at låsemekanismen til operatørplattformen er helt aktivert og i god driftstilstand.

  1. Senk plattformen forsiktig (Figur 50).

   Note: Gassløftesylinderen hjelper til med å støtte plattformen.

   g290371
  2. Når plattformen nærmer seg helt nedsenket posisjon, flytt plattformlåsehåndtaket (Figur 51) mot fronten av maskinen.

   Note: Dette sikrer at låsekroken går klar av låsestangen.

   g290369
  3. Senk plattformen helt ned og flytt plattformlåsehåndtaket mot baksiden av maskinen til låsekroken er helt integrert med låsestangen (Figur 52).

   g290370

  Fjerne oppbevaringsrommet

  1. På venstre side, åpne døren til oppbevaringsrommet (Figur 53).

   g292483
  2. Fjern de tre knottene som fester oppbevaringsromdekselet til maskinen, og fjern oppbevaringsrommet (Figur 53).

  Montere oppbevaringsrommet

  1. Innrett hullene på undersiden av oppbevaringsrommet med hullene i chassisbrakettene.

  2. Fest oppbevaringsrommet på maskinen med de tre knottene (Figur 54)

   g292485
  3. Lukk dekselet på oppbevaringsrommet.

  Smøring

  Smøre lagrene, hylsene og tapper

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Smør lagrene, hylsene og tappene (smør dem umiddelbart etter hver vask, uavhengig av de oppførte intervallene).
 • Hver 50. driftstime
 • Smør lagrene, hylsene og tappene (smør dem umiddelbart etter hver vask, uavhengig av de oppførte intervallene).
 • Smør alle smøreniplene for lagrene og hylsene med litiumbasert smørefett nr. 2. Smør lagrene og hylsene umiddelbart etter hver gang du vasker maskinen, uavhengig av de oppførte intervallene.

  Skift ut eventuelle skadde smørenipler.

  Important: Bruk 1 pumpetrykk med smørefett på klippehøydejusteringene og 3 pumpetrykk med smørefett på alle andre smørenipler.

  Plassering av og antall smørenipler er som følger:

  g034909

  Vedlikehold av motor

  Motorsikkerhet

  • Slå av motoren før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

  • Du må ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse motoren.

  Kontrollere varselssystemet for overoppvarming av motoren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Kontroller varselsystemet for overoppvarming av motoren.
 • g014437
  1. Vri tenningsnøkkelen til posisjon I.

  2. Koble rød/blå ledningsterminal fra motortemperaturbryteren.

  3. Berør metallterminalen til denne ledningen på et egnet jordet punkt og sikre at metalloverflatene oppnår god kontakt.

  Hornet lyder og varsellampe for motorens kjølevæsketemperatur lyser for å bekrefte korrekt drift. Hvis det er en feil på systemet, må du utføre reparasjoner før du bruker motoren.

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller blokkeringsindikatoren for luftrenseren (overhal luftrenseren tidligere hvis luftrenserindikatoren lyser rødt, og oftere under ekstremt skitne og støvete forhold).
 • Hver 500. driftstime
 • Skift hovedluftfilteret (oftere under ekstremt skitne og støvete forhold.)
 • Overhale primærluftfilteret

  Kontroller om luftrenserkroppen er skadet, noe som kan forårsake en luftlekkasje. Skift ut hvis den er skadet. Kontroller kjølesystemslangen for slitasje eller skader.

  Overhal hovedfilteret på luftrenseren kun når indikatoren (Figur 57) tilsier det. Hvis du skifter filteret før det er nødvendig, øker det bare risikoen for at det kommer inn smuss i motoren når filteret er fjernet.

  Important: Pass på at dekselet sitter korrekt på og er forseglet rundt luftrenserkroppen.

  1. Sjekk filterblokkeringsindikatoren. Hvis indikatoren er rød, må luftfilteret rengjøres eller skiftes ut (Figur 57).

   g014565
  2. Før du tar av filteret bruker du luft under lavt trykk (2,76 bar, ren og tørr) for å fjerne store oppsamlinger av smuss mellom utsiden av filteret og boksen. Unngå bruk av luft under høyt trykk, som kan presse smuss gjennom filteret og inn i inntakstrakten.

   Note: Denne rengjøringsprosessen forhindrer at smuss flyttes til inntaket når filteret fjernes.

   g022394
  3. Fjern dekslet fra luftrenserens kropp.

  4. Ta ut og skift ut filteret (Figur 58).

   Det anbefales ikke at det brukte elementet rengjøres, da det er mulighet for at filtermediet blir skadet.

  5. Inspiser det nye filteret for transportskade, kontroller forseglingsenden av filteret og huset. Ikke bruk et ødelagt filter.

  6. Sett inn det nye filteret ved å påføre trykk på den utvendige kanten av elementet for å sette det på plass i boksen. Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

  7. Rengjør smussutstøtningsporten i det avtakbare dekselet. Fjern uttaksventilen i gummi fra dekselet, rengjør hulrommet og skift ut uttaksventilen.

  8. Monter dekselet med uttaksventilen i gummi vendt nedover – mellom urviserstillingene kl. 5 til kl. 7 sett fra enden.

  9. Kontroller tilstanden for luftrenserslangene.

  10. Fest dekselet.

  Overhale sikkerhetsfilteret

  Luftfilteret har et sekundært sikkerhetsfilterelement inni det primære luftfilteret for å forhindre støv som har sluppet løs, og andre elementer fra å komme inn i motoren mens du skifter hovedelementet.

  Sikkerhetsfilteret skal byttes, aldri rengjøres.

  Important: Prøv aldri å rengjøre sikkerhetsfilteret. Hvis sikkerhetsfilteret er skittent, er primærfilteret skadet. Bytt ut begge filtrene.

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Motoren leveres med olje i veivhuset. Oljenivået må imidlertid sjekkes før og etter at motoren startes for første gang.

  Veivhuskapasitet: ca. 6,7 l med filteret

  Bruk motorolje av høy kvalitet som overholder følgende spesifikasjoner:

  • Nødvendig API-klassifisering: CH-4, CI-4 eller høyere

  • Anbefalt olje: SAE 15W-40 (over -18 °C)

  • Alternativ olje: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Toro Premium-motorolje er tilgjengelig fra din distributør med viskositet på enten 15W-40 eller 10W-30.

  Note: Den beste tiden for å sjekke motoroljen er når motoren er kald før den har blitt startet for dagen. Hvis den allerede har blitt kjørt, la oljen flyte tilbake ned i bunnpannen i minst ti minutter før du sjekker oljen.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøkkelen.

  2. Åpne panseret.

  3. Ta ut peilestaven, tørk den ren og sett den tilbake på plass (Figur 59).

   g008881
  4. Ta ut peilestaven, og kontroller oljenivået.

   Note: Oljenivået skal nå opp til FULL-merket.

  5. Hvis oljenivået er under FULL-merket, tar du av oljelokket (Figur 60) og fyller olje til nivået når opp til FULL-merket på peilestaven.

   Important: Ikke fyll på for mye.

   g004134
  6. Sett på oljelokket, og lukk panseret.

  Skifte motoroljen og oljefilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 150. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
  1. Fjern tappepluggen (Figur 61) og la oljen renne ut i en beholder.

   g008911
  2. Når oljen slutter å renne, setter du tappepluggen på igjen.

  3. Ta av oljefilteret (Figur 62).

   g008912
  4. Stryk et tynt lag med ren olje på den nye filterforseglingen.

  5. Installer det nye oljefilteret på filteradapteren. Drei oljefilteret med urviserne til gummipakningen kommer i kontakt med filteradapteren. Trekk deretter til filteret ytterligere en 1/2 omdreining.

   Important: Filteret må ikke trekkes til for hardt.

  6. Tilsett olje til veivhuset, se Kontrollere motoroljenivået.

  Utvidet vedlikehold motor

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Kontroller motorhastigheten (halv og full gass).
 • Hver 400. driftstime
 • Kontroller motorhastigheten (halv og full gass).
 • Hver 1000. driftstime
 • Juster motorventilene.Se servicehåndboken for motoren.
 • Vedlikehold av drivstoffsystem

  Fare

  Under visse forhold er drivstoff og dampen fra drivstoff svært brannfarlige og eksplosive. En brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff, kan påføre deg og andre brannskader og forårsake skade på eiendom.

  • Fyll drivstofftanken på et åpent område utendørs mens motoren er av og kald. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er 25 mm under toppen av tanken, ikke påfyllingshalsen. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  • Du må aldri røyke når du håndterer drivstoff, og du må holde deg unna åpen ild eller steder der gnister kan antenne drivstoffdamp.

  • Oppbevar drivstoffet i en ren, godkjent beholder, og pass på at lokket er skrudd på.

  Tappe drivstoffsystemet

  Du må tappe drivstoffsystemet før du starter motoren hvis noen av følgende situasjoner har oppstått:

  • Første oppstart av en ny maskin

  • Motoren har stoppet på grunn av for lite drivstoff.

  • Vedlikeholdsarbeid har blitt utført på komponenter i drivstoffsystemet, f.eks. filter skiftet ut, vannutskilleren vedlikeholdt osv.

  1. Parker gressklipperen på en jevn overflate og kontroller at drivstofftanken minst er halvfull.

  2. Åpne panseret.

  3. Vri tenningsnøkkelen til På-stillingen og start motoren.

   Note: Den mekaniske pumpen suger drivstoffet ut av tanken, fyller drivstoffilteret og drivstoffslangen og tvinger luften inn i motoren. Det kan ta litt tid å tappe all luften ut av systemet og motoren kan kjøre ujevnt inntil all luften er tappet ut. Når all luften er tappet og motoren kjører jevnt, skal den gå i noen minutter for å sikre at all luften er tappet.

  Skifte drivstoffilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Tapp vann eller andre urenheter fra vannutskilleren.
 • Hver 500. driftstime
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
 • Important: Skift ut drivstoffilterboksen regelmessig for å forhindre slitasje på drivstoffinnsprøytingsplungeren eller innsprøytingsmunnstykket på grunn av smuss i drivstoffet.

  1. Plasser en ren beholder under drivstoffilterboksen (Figur 63).

   Note: Drivstoffilterboksen er plassert i nærheten av batteriet under motordekslet.

  2. Løsne tappepluggen på bunnen av filterboksen.

  3. Rengjør området der filterboksen skal festes.

   g007367
  4. Fjern filterboksen og rengjør monteringsoverflaten.

  5. Smør pakningen på filterboksen med ren olje.

  6. Monter den nye filterbeholderen for hånd til pakningen er i kontakt med monteringsoverflaten, og drei den deretter en halv omdreining til.

  7. Stram til tappepluggen på bunnen av filterboksen.

  8. Tapp drivstoffsystemet. Se Tappe drivstoffsystemet.

  Kontrollere drivstoffslangene og -koblingene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene. Kontroller om koblingene er slitte, ødelagte eller løse.

  Tømme drivstofftanken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Før lagring
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Tøm og rengjør drivstofftanken hvis drivstoffsystemet blir forurenset, eller hvis du har tenkt å oppbevare maskinen i en lengre periode. Bruk rent drivstoff til å spyle tanken.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Important: Før du sveiser på maskinen, må du koble begge kablene fra batteriet, begge ledningssatsene fra den elektroniske kontrollenheten og terminalkonnektoren fra vekselstrømsgeneratoren for å unngå skade på det elektriske systemet.

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  Kontrollere batteriets tilstand

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 250. driftstime
 • Kontroller batteriets tilstand.
 • Note: Når du fjerner batteriet, må du alltid koble fra den negative (-) kabelen først.

  Note: Når du setter inn batteriet, må du alltid koble fra den negative (-) kabelen sist.

  Åpne panseret. Fjern eventuelle rust fra batteriterminalene ved å bruke en stålbørste og påfør vaselin på terminalene for å forhindre ytterligere korrosjon. Rengjør batterirommet.

  Under normale driftsforhold krever ikke batteriet ytterligere oppmerksomhet. Hvis maskinen har vært utsatt for kontinuerlig bruk under forhold med høye omgivelsestemperaturer, kan det være behov for å fylle på med batterielektrolytt.

  Fjern alle celledekslene, og fyll på med destillert vann til 15 mm under toppen på batteriet. Monter celledekslene.

  Note: Kontroller tilstanden til batteriledningene. Monter nye kabler når de nåværende begynner å bli slitt eller er ødelagt, og trekk til eventuelle løse koblinger etter behov.

  Vedlikeholde batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 250. driftstime
 • Kontroller batteriets tilstand og rengjør det.
 • Kontroller koblingene til batteriledningene
 • Fare

  Elektrolytten i batteriet inneholder svovelsyre, en dødelig gift som også kan forårsake alvorlige brannskader.

  • Ikke drikk elektrolytt, og unngå kontakt med hud, øyne eller klær. Bruk vernebriller for å beskytte øynene, og gummihansker for å beskytte hendene.

  • Fyll batteriet i nærheten av rent vann som kan brukes til å skylle huden.

  Advarsel

  Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

  Røyk aldri i nærheten av batteriet, og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

  Kontroller batteriets tilstand. Hold batteripolene og hele batterikassen ren. Et skittent batteri lades sakte ut. Du rengjør batteriet ved å vaske hele kassen med en oppløsning av natron og vann. Skyll med rent vann.

  Kontrollere det elektriske systemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Kontroller det elektriske systemet.
 • Kontroller alle elektriske koblinger og kabler, og skift ut alle som er skadet eller rustne. Spray en vanninhibitor av god kvalitet på eksponerte koblinger for å forhindre at det kommer inn fukt.

  Vedlikehold av drivsystem

  Kontrollere lufttrykket i dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller lufttrykket i for- og bakhjulene.
 • Important: Oppretthold korrekt trykk i dekkene for å sikre korrekt kontakt med gresset.

  Anbefalt dekktrykk er 1 bar for generell bruk. Juster dekktrykket i henhold til følgende tabell, avhengig av driftsforholdene.

  DekkDekktypeAnbefalt dekktrykk
  GressforholdVeiforholdMaksimalt trykk
  Frontaksel26 x 12.0 – 12 BKT-gressmønster0,7 bar1,4 bar1,7 bar
  Bakaksel20 x 10.0 – 8 BKT-gressmønster0,7 bar1,4 bar1,7 bar

  Kontrollere tilstrammingen av hjulenes hakemutre

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller tilstrammingen av hjulenes hakemuttere.
 • Stram til hjulenes hakemuttere med et moment på 200 N∙m for forakselen og 54 N∙m for bakakselen.

  Advarsel

  Hvis du ikke opprettholder korrekt tilstramming av hjulmutterene kan det føre til personskader.

  Påse at hjulmutterne er strammet til korrekt moment.

  Skifte giroljefilter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift giroljefilteret.
 • Hver 500. driftstime
 • Skift giroljefilteret.
 • g018091
  1. Skru ut og fjern bunnen av giroljefilterhuset.

  2. Trekk ut filterelementet og kast det.

  3. Monter et nytt filterelement.

  4. Monter huset.

  Skifte det hydrauliske returfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift det hydrauliske returfilteret.
 • Hver 500. driftstime
 • Skift det hydrauliske returfilteret.
  1. Fjern returfilteret.

  2. Smør olje på den nye returfilterpakningen.

  3. Monter det nye returfilteret på maskinen.

   g014491

  Kontrollere at bakhjulene er rettet inn i forhold til hverandre

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Kontroller at bakhjulene er rettet inn i forhold til hverandre.
 • Bakhjulene må være korrekt innrettet til 3–8 mm for å forhindre overdreven dekkslitasje og sikre trygg maskindrift.

  Still inn bakhjulene slik at de peker rett frem. Mål og sammenlign avstanden mellom de fremre sideveggene og de bakre sideveggene ved midthøyden til hjulet. Avstanden mellom de fremre sideveggene skal være stilt til 3–8 mm mindre enn avstanden mellom de bakre sideveggene.

  g014442

  Hvis du vil justere innrettingen av bakhjulene, må du først skru ut låsemutrene på venstre og høyre side på styrestangenheten. (Venstre låsemutteren er venstregjenget.) Roter styrestangen for å oppnå korrekt avstand som beskrevet over og trekk til låsemutrene på en trygg måte.

  Undersøke girkontrollkabelen og driftsmekanismen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 250. driftstime
 • Kontroller girkontrollkabelen.
 • Kontroller tilstanden og sikkerheten til kabelen og driftsmekanismen ved trekkpedalene og girpumpeendene.

  • Fjern oppsamlinger av smuss, sand og andre avsetninger.

  • Påse at kuleleddene er trygt festet, og kontroller at monteringsbrakettene og kabelfestene er stramme og fri for sprekker.

  • Undersøk endeniplene for slitasje, rust og ødelagte fjærer, og skift ut etter behov.

  • Påse at gummiforseglingene er korrekt plassert, og at det er i god stand.

  • Påse at artikuleringshylsen som støtter den innvendige kabelen, er i god stand, og at den er godt festet til den ytre kabelenheten ved de pressede koblingene. Hvis det finnes tegn på sprekker eller løsrivelse, må du montere en ny kabel umiddelbart.

  • Kontroller at hylsene, stagene og den innvendige kabelen ikke er bøyd, knekt eller skadet på annen måte. Hvis de er det, må du montere en ny kabel umiddelbart.

  • Når motoren er slått av, bruker du trekkpedalene hele veien og sikrer at mekanismen beveger seg jevnt og fritt til nøytral posisjon uten at den henger seg opp.

   g014571

  Vedlikehold av kjølesystem

  Kjølesystemsikkerhet

  • Du kan bli forgiftet av å svelge motorkjølevæske. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

  • Utslipp av varm kjølevæske under trykk, eller berøring av en varm radiator og omsluttende deler, kan føre til alvorlige brannsår.

   • La alltid motoren kjøle seg ned i minst 15 minutter før du fjerner radiatorlokket.

   • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  Fjerne rester fra kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Fjern rusk fra skjermen, oljekjølerene og radiatoren (oftere under skitne driftsforhold).
 • Note: Du må rengjøre radiatoren og oljekjøleren for å unngå at motoren overopphetes. Kontroller disse delene daglig, og fjern rusk hvis det er nødvendig. Det er imidlertid nødvendig å kontrollere og rengjøre oftere hvis forholdene er svært støvete eller skitne.

  1. Stans motoren og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Rengjør motorområdet nøye for alt rusk.

  3. Lås opp klemmen og sving bakre skjerm åpen (Figur 68).

   g004138
  4. Rengjør skjermen grundig med trykkluft.

  5. Sving låsene innover for å frigjøre oljekjøleren (Figur 69).

   g003974
  6. Rengjør begge sidene av oljekjøleren og radiatoren (Figur 70) grundig med trykkluft.

   g004137
  7. Vipp oljekjøleren tilbake på plass og sikre låsene.

  8. Lukk skjermen og fest låsen.

  Kontrollere kjølevæskenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller kjølesystemet.
 • Kjølesystemet er fylt med en oppløsning som er halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol. Kontroller kjølemiddelnivået i ekspansjonstanken hver dag før du starter motoren.

  Forsiktig

  Hvis motoren er varm, kan det hende at varm kjølevæske under trykk kommer ut, noe som kan forårsake brannsår.

  • Ikke åpne radiatorlokket når motoren går.

  • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  1. Kontroller kjølemiddelnivået i ekspansjonstanken (Figur 71).

   Kjølemiddelnivået skal være mellom merkene på siden av tanken.

   g003951
  2. Hvis kjølemiddelnivået er lavt, tar du av lokket på ekspansjonstanken og etterfyller systemet. Ikke fyll på for mye.

  3. Sett på ekspansjonstanklokket.

  Vedlikehold av remmer

  Stramme vekselstrømsgeneratorremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Kontroller tilstand og stramming til driv- og klipperremmene.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller tilstand og stramming til driv- og klipperremmene.
  1. Åpne panseret.

  2. Kontroller spenningen ved å trykke ned remmen (Figur 72) midt mellom vekselstrømsgeneratoren og veivakselrullene med en kraft på 10 kg.

   Note: Remmen skal gi etter 11 mm. Hvis avbøyningen er feil kan du fortsette til trinn 3. Hvis den er riktig kan du fortsette driften.

   g003976
  3. Løsne skruene som fester avstiveren til motoren (Figur 72), skruen som fester vekselstrømsgeneratoren til avstiveren og svingbolten.

  4. Før inn en løftestang mellom vekselstrømsgeneratoren og motoren og lirk vekselstrømsgeneratoren utover.

  5. Når du har oppnådd korrekt spenning, trekk til vekselstrømsgeneratoren, avstiveren og svingboltene for å sikre justeringen.

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Sikkerhet for hydraulikksystem

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  Kontrollere hydraulikkledningene og -slangene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller de hydrauliske ledningene og slangene.
 • Kontroller hydrauliske ledninger og slanger for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse. Foreta alle nødvendige reparasjoner før bruk.

  Kontrollere hydraulikkoljen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
 • Beholderen fylles på i fabrikken med rundt 32 l hydraulisk olje av høy kvalitet. Den beste tiden for å sjekke hydraulikkvæsken er når den er kald.

  Anbefalt erstatningsvæske er:

  Toro Premium All Season Hydraulic Fluid: tilgjengelig i beholdere på 19 l eller fat på 208 l – ta kontakt med Toro-forhandleren for å finne delenumre.

  Alternative væsker: Hvis Toro-væske ikke er tilgjengelig, kan andre væsker brukes, forutsatt at de oppfyller alle følgende materialegenskaps- og bransjespesifikasjoner. Kontroller med oljeleverandøren for å finne et egnet produkt.

  Note: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes uegnede erstatninger. Bruk bare produkter fra anerkjente produsenter som står for sine anbefalinger.

  Hydraulikkvæske med høy viskositetsindeks og lavt flytepunkt mot slitasje, flergrads ISO VG 46
   Materielle egenskaper:
    Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C 44 til 48cSt ved 100 °C 7,9 til 9,1
    Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller høyere (høy viskositetsindeks indikerer en væske med forskjellig vekt)
    Flytepunkt, ASTM D97-36,7 °C til -45 °C
    FZG, sviktstadium11 eller bedre
    Vanninnhold (ny væske)500 ppm (maks.)
   Bransjespesifikasjoner:
    Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Riktige hydrauliske væsker må angis for mobilt maskineri (i motsetning til industriell anleggsbruk), for forskjellig vekt, med ZnDTP- eller ZDDP-tilsetningsstoffpakke mot slitasje (ikke en væske uten aske).

  Important: Mange hydrauliske væsker er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for den hydrauliske oljen er tilgjengelig i flasker på 20 ml. Én flaske er nok til 15–22 liter med hydraulisk væske. Bestill delenr. 44-2500 fra en autorisert Toro-forhandler.

  Syntetisk, biologisk nedbrytbar hydraulikkvæske er tilgjengelig i beholdere på 19 l eller fat på 208 l – ta kontakt med Toro-forhandleren for å finne delenumre.

  Denne syntetiske, biologisk nedbrytbare væsken av høy kvalitet har blitt testet og funnet å være kompatibel med denne Toro-modellen. Andre merker med syntetiske væsker kan ha problemer med forseglingskompatibilitet, og Toro kan ikke ta ansvar for uegnede erstatninger.

  Note: Denne syntetiske væsken er ikke kompatibel med Toros biologisk nedbrytbare væske som tidligere ble solgt. Ta kontakt med en Toro-forhandler for mer informasjon.

  Alternative oljer:

  • Mobil EAL Envirosyn H 46 (USA)

  • Mobil EAL Hydraulic Oil 46 (internasjonalt)

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøkkelen.

  2. Kontroller siktnivåglasset på siden av tanken.

   Note: Nivået skal være ved det øvre merket.

  3. Hvis det trengs mer hydraulikkvæske, rengjør rundt påfyllingshalsen og lokket på hydraulikktanken (Figur 73), og ta av lokket.

   g014570
  4. Fjern lokket, og fyll tanken til det øvre merket på siktnivåmåleren.

   Important: Ikke fyll på for mye.

  5. Sett på lokket på tanken.

  Overhale det hydrauliske systemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Overhal det hydrauliske systemet.
 • Note: Hold vann unna de elektriske komponentene. Bruk en tørr klut eller børste til å rengjøre slike områder.

  Denne prosedyren utføres best når hydraulikkvæsken er varm (ikke svært varm). Senk klippeenhetene til bakken, og tapp ut av det hydrauliske systemet.

  1. Fjern tappepluggen for hydraulikktanken, og la oljen renne ned i et tappefat.

  2. Når oljen slutter å renne, setter du tappepluggen på igjen med ny tetning.

  3. Fjern sugeflensen for oljetanken for å få tilgang til sugefilteret.

  4. Skru ut og fjern filteret og rengjør med parafin eller bensin før installering.

  5. Installer oljefilterelementet for returlinjen.

  6. Sett inn oljefilterelementet for giret.

  7. Fyll hydraulikktanken med frisk og ren hydraulikkvæske av anbefalt type.

  8. Kjør maskinen og bruk alle hydraulikksystemene til hydraulikkvæsken er varm.

  9. Kontroller væskenivået, og fyll på etter behov til det øvre merket på siktmåleren.

   g014452

  Kontrollere varselsystemet for overoppheting av hydraulikkvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Kontroller varselsystemet for overoppheting av hydraulikkvæsken.
 • g022285
  1. Vri tenningsnøkkelen til posisjon I.

  2. Koble rød/gul ledningsterminal fra temperaturbryteren for hydraulikktanken.

  3. Berør metallterminalen til ledningen på et egnet jordet punkt og sikre at metalloverflatene oppnår god kontakt.

  Hornet lyder og varsellampe for temperaturen på hydraulikkvæsken lyser for å bekrefte korrekt drift. Hvis det er nødvendig, skal du utføre reparasjoner før du bruker maskinen.

  Vedlikehold av klippeenheten

  Knivsikkerhet

  En slitt eller skadet kniv eller motstål kan brekke, og deler kan slynges ut mot deg eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke.

  • Inspiser knivene og motstålet regelmessig med tanke på stor slitasje eller skade.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Bruk hansker, og vær forsiktig når du utfører service på dem. Kniver og motstål skal kun skiftes ut eller slipes. Du må aldri rette dem ut eller sveise dem.

  • Vær forsiktig med maskiner med flere klippeenheter, da rotering av én klippeenhet kan få spolene i de andre klippeenhetene til å rotere.

  Demontere og montere en klippeenhet

  Fjerne en klippeenhet fra maskinen

  1. Sett maskinen på en jevn flate. Slå av motoren, sett på parkeringsbremsen, og ta ut nøkkelen fra tenningsbryteren.

  2. Lås opp klippeenheten og senk den helt ned til bakken.

  3. Fjern de to boltene som fester klippeenhetsmotoren til drivenden. Fjern motoren og plasser den ut av veien.

  4. Fjern lokket, og fjern M24-mutteren og skiven fra dreieakselen (Figur 76).

   Note: Behold skiven på den midtre klippeenheten, mellom armen og svingstøpningen, samt de andre monteringsdelene (Figur 77).

   g037002
   g036883
  5. Skyv klippeenheten av akselen.

  Montere en klippeenhet på maskinen

  1. Sett maskinen på en jevn flate. Slå av motoren, sett på parkeringsbremsen, og ta ut nøkkelen fra tenningsbryteren.

  2. Påse at låseringen kun er montert på drivenden.

  3. Lås opp og senk den relevante armen til bakken.

  4. Skyv klippeenheten på tappen til armhylsen kommer i berøring med svingstøpningen.

   Note: Monter den eksisterende skiven på den midtre klippeenheten, mellom armen og svingstøpningen (Figur 77).

  5. Monter skiven og M24-låsemutteren, og stram låsemutteren (Figur 76).

  6. Løsne låsemutteren med 1/8 til 1/4 omdreining slik at klippeenheten kan svinge fritt.

  7. Monter klippeenhetsmotoren til drivenden av klippeenheten med festene du fjernet tidligere.

  8. Stram boltene til et dreiemoment på 80 N·m.

  Undersøke knivene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller innstilling av klippehøyde.
 • Kontroller treskerotorer og -kniver for skader, sprekker og løse fester. Skift ut skadde eller ødelagte deler.
 • Hver 50. driftstime
 • Undersøk knivene for skade og slitasje.
 • Påse at hver knivbolt er strammet til 45 Nm.
 • Important: Hvis en enkel kniv er skadet, skal både den kniven og kniven på motsatt side fjernes og skiftes ut som et par for å opprettholde balansen.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, hev klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Støtt den hevede klippeenheten ved bruk av jekkstøttene.

  3. Undersøk kniven for skade, og vær spesielt oppmerksom på festene, kniveggen og monteringshullet (Figur 78). Skift alle skadde kniver og festene.

   g034632
  4. Inspiser hver kniv for slitasje ved hjelp av slitasjelinjen (Figur 79). Skift kniven når den er slitt ned til slitasjelinjen.

   g034634
  5. Påse at hver knivbolt er strammet til 45 Nm.

  6. Grip hver kniv og påse at det ikke er mer enn totalt 3 mm fri bevegelse i begge retninger fra rotoren. Hvis det er mer enn totalt 3 mm fri bevegelse, skift ut kniven.

  7. Kontroller hvert par med motliggende kniver om en vektforskjell foreligger mellom dem.

   Note: Hvert par med motliggende kniver bør ikke ha en vektforskjell på mer enn 10 gram.

  Fare

  En slitt eller skadet kniv kan brekke, og en del av kniven kan slynges ut mot deg eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke.

  • Inspiser knivene regelmessig for slitasje eller skade.

  • Skift ut en slitt eller skadet kniv.

  Slipe knivene

  Se veiledningen som følger med knivslipesettet.

  Kontrollere knivboltene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller knivboltene.
 • Påse at alle knivboltene er strammet til 45 Nm.

  Kontrollere det bakre vernet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller det bakre vernet.
 • Undersøk det bakre vernet for slitasje eller skade (Figur 80). Skift ut det bakre vernet hvis det er skadet for å forhindre at gjenstander blir kastet inn i førerens område.

  g034664

  Kontrollere gummivernet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller gummivernet.
 • Kontroller gummivernet for slitasje eller skade (Figur 81). Skift ut gummivernet hvis det er skadet for å forhindre at gjenstander blir kastet ut mot deg.

  g034658

  Kontrollere klippeenhetsakselen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller klippeenhetsakselen.
  1. Hev og støtt klippeenheten.

  2. Grip hver klippeenhet, og kontroller for høy dødgang fra side til side eller opp og ned.

  Kontrollere for rotorvibrasjon

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller for uvanlige vibrasjoner fra rotoren.
 • Kjør klippeenheten på full hastighet for å kontrollere for uvanlige vibrasjoner fra rotoren.

  1. Start motoren og flytt maskinen til et flatt, åpent område unna tilskuere.

  2. Senk klippeenheten, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Engasjer kraftuttaket og kjør motoren ved full gass mens du ser etter uvanlige rotorvibrasjoner.

  4. Hvis rotorvibrasjonen er uvanlig, utfører du følgende:

   1. Sett gassen til tomgang, slå av kraftuttaket, og løft klippeenheten.

   2. Slå av motoren, ta ut nøkkelen, og vent til alle bevegelige deler har stoppet.

   3. Kontroller klippeenheten for det følgende:

    • Rusk som hindrer rotoren eller bladene å fungere korrekt. Fjern blokkeringer. Se Renske en blokkert rotor.

    • En skadet rotor eller slitte rotorlagre. Se Kontrollere rotorlagrene.

    • Manglende, skadede, ubalanserte eller overdrevent slitte blader. Se Slipe knivene og Skifte ut knivene.

     Important: Alle motstridende knivpar må ha en lignende mengde slitasje. Ubalanserte blader kan påvirke rotorens balanse.

   Important: Hvis du ikke kan korrigere årsaken til uvanlig rotorvibrasjon, ta kontakt med din autoriserte Toro-forhandler.

  Kontrollere rotorlagrene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller for høy dødgang i rotorlagrene.
 • Important: Bruk hansker når du sjekker rotorlagrene.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate og sett på parkeringsbremsen.

  2. Hev klippeenheten, slå av motoren, ta ut nøkkelen, og vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  3. Støtt klippeenheten med jekkstøtter.

  4. Grip rotoren i begge ender, og kontroller om endeklaringen er for stor. Det kan være nødvendig å bytte den ut. Ta kontakt med din autoriserte Toro-forhandler.

  Kontrollere det bakre valselagerets justering

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller bakvalsens justering.
 • Important: Hold valselagrene på klippeenhetene korrekt justert for å sikre maksimal levetid. Stor klaring i valseenden forårsaker for tidlig skade på lagrene.

  1. Ta tak i valsen og flytt den fra side til side og opp og ned.

  2. Hvis det er stor bevegelse, trekker du forsiktig til mutrene på hver ende av valsen med en skrunøkkel akkurat nok til å fjerne endeklaringen (Figur 82).

   Note: Valsen skal fortsatt rotere fritt etter justeringen. Hvis du strammer mutterne for mye, kan det føre til for tidlig skade på lagrene.

   Note: Juster mutterne med lik mengde i begge ender av valsen.

   g014441

  Kontrollere spenningen på den bakre valseskrapeledningen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller spenningen på den bakre valseskrapeledningen.
 • Påse at skrapeledningene har korrekt spenning for maksimal levetid.

  1. Stram forsiktig holdemutterne til skrapeledningen for å fjerne eventuell slakk fra skrapeledningene.

  2. Stram mutterne fire fulle omganger for å få korrekt ledningsspenning (Figur 83).

  g014440

  Note: Skrapeledningene må ikke trekkes til for hardt.

  Skifte ut knivene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Bytt knivene.
 • For å opprettholde balansen skal kniver alltid skiftes ut i par med motstående kniv, eller hele rotoren skal skiftes. Skift også hylsen, bolten og låsemutteren når du skifter en kniv. Det er to servicesett tilgjengelig for knivskifte. Se Delekatalogen.

  1. Løft klippeenheten, og fest den med jekkstøttene.

  2. Sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  3. Drei rotoren sakte for hånd, slik at hver enkelt rad med slirer er i ønsket stilling og lett tilgjengelige.

  4. Bruk rotorens låseverktøy (medfølger i knivslipesettet) for å låse rotoren.

  5. Fjern eventuell rusk fra bolthodet og mutteren, og rengjør de utstikkende gjengene med en stålbørste.

  6. Merk posisjonen til bolthodet slik at du kan erstatte boltene fra samme side.

  7. Hold kniven i en fille eller med en polstret hanske, og fjern mutteren, bolten, hylsen og kniven (Figur 84).

   Note: Om nødvendig, smør rustoppløsende olje på gjengene slik at det er lettere å fjerne mutteren.

   g036878
  8. Kast kniven, hylsen, mutteren og bolten.

  9. Monter en ny kniv og hylse med en ny mutter og knivbolt (Figur 84).

   Note: Vær oppmerksom på merkingene for bolthodestillingen slik at du kan skifte ut bolten i samme retning.

  10. Trekk til festene med et moment på 45 N·m.

  Chassis

  Inspisere sikkerhetsbeltet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Inspiser sikkerhetsbeltet.
  1. Inspiser sikkerhetsbeltet med henblikk på slitasje, hakk og andre skader. Skift ut sikkerhetsbelte(r) hvis en eller flere komponenter ikke fungerer riktig.

  2. Rengjør sikkerhetsbeltet etter behov.

  Kontrollere festene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Sjekk festene på maskinen.
 • Kontroller maskinen for løse og manglende fester.

  Note: Stram alle løse fester. Erstatt eventuelle manglende festeanordninger.

  Utvidet vedlikehold

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 250. driftstime
 • Kontroller slangene til kjølesystemet.
 • Annet hvert år
 • Tøm og skift kjølevæsken.
 • Skift ut alle bevegelige slanger.
 • Skift ut girkabelen.
 • Rengjøring

  Vaske maskinen

  Vask maskinen etter behov med bare vann eller vann og et mildt rengjøringsmiddel. Du kan bruke en klut når du vasker maskinen.

  Important: Ikke bruk brakkvann eller gjenvunnet vann til å rengjøre maskinen.

  Important: Bruk ikke trykkspyleutstyr til å rengjøre maskinen. Høyttrykksutstyr kan skade det elektriske systemet, løsne viktige merker og vaske bort nødvendig fett fra friksjonspunktene. Unngå overdreven bruk av vann nær kontrollpanelet, motoren og batteriet.

  Important: Ikke vask maskinen mens motoren er i gang. Vask av maskinen mens motoren er i gang kan føre til interne skader på motoren.

  Lagring

  Sikkerhet ved oppbevaring

  • Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler stopper før du forlater førerposisjonen. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring eller oppbevaring.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Klargjøre trekkenheten

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Rengjør trekkenheten, klippeenhetene og motoren grundig.

  3. Kontroller trykket i dekkene. Se Kontrollere lufttrykket i dekkene.

  4. Kontroller alle festene. Stram dem til etter behov.

  5. Smør alle smørenipler og omdreiningspunkter. Tørk opp overflødig smøremiddel.

  6. Bruk litt sandpapir på og mal malte områder som har fått riper eller rust. Reparer alle hakk i metallet.

  7. Overhal batteriet og kablene som følger. Se Sikkerhet for elektrisk system.

   1. Ta batteriklemmene av batteripolene.

   2. Rengjør batteriet, klemmene og polene med en stålbørste og en oppløsning av natron.

   3. Smør batteripolene og kabelklemmene med Grafo 112X (Toro-delenummer 505-47) eller vaselin for å forhindre korrosjon.

   4. Lad batteriet sakte opp i 24 timer hver 60. dag for å forhindre blysulfatering av batteriet.

  Klargjøre motoren

  1. Tøm motoroljen fra bunnpannen, og sett tappepluggen på plass.

  2. Ta ut og kast oljefilteret. Sett inn et nytt oljefilter.

  3. Fyll motoren med spesifisert motorolje.

  4. Start motoren, og kjør den på tomgang i omtrent to minutter.

  5. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  6. Spyl drivstofftanken med rent, ferskt drivstoff.

  7. Fest alle beslagene for drivstoffsystemet.

  8. Rengjør og overhal luftrenseren grundig.

  9. Forsegl inntaket til luftrenseren og eksosåpningen med værbestandig teip.

  10. Kontroller frostvæsken, og fyll på halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol etter behov, avhengig av forventet minimumstemperatur der du bor.

  Feilsøking

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Det er områder med uklippet gress ved overlappingen mellom treskerotorer.
  1. Du svinger for skarpt.
  2. Maskinen sklir sidelengs ved kjøring på tvers i en skråning.
  3. Det er ingen bakkekontakt på en ende av klippeenheten på grunn av dårlig ført slanger eller feilplasserte hydraulikkadaptere.
  4. Det er ingen bakkekontakt på den ene enden av klippeenheten fordi en svingbolt er fastkjørt.
  5. Det er ingen bakkekontakt på den ene enden av klippeenheten på grunn av oppsamling av gress under klippeenheten.
  1. Øk svingradiusen
  2. Klipp opp/ned skråningen.
  3. Korriger slangeføringen eller plasseringen til hydraulikkadapterne.
  4. Løsne og smør svingpunktene.
  5. Fjern oppsamlingen av gress.
  Det er kantlinjer langs hele bredden i klippen på tvers av kjøreretningen.
  1. Hastighet framover er for høy.
  2. Treskerotorhastigheten er for langsom.
  3. Klippehøyden er for lav.
  1. Reduser hastighet framover.
  2. Øk motorhastigheten.
  3. Hev klippehøyden.
  Det er kantlinjer i gresset som er klippet, på tvers av kjøreretningen, over klippebredden til en treskerotor.
  1. En treskerotor kjører sakte.
  1. Kontroller treskerotorhastigheten. Kontakt din distributør.
  Det er et steg i høyden for det klipte gresset på overlappingspunktet mellom treskerotorene.
  1. Det er en inkonsekvent klippehøydeinnstilling på en treskerotor.
  2. Posisjonskontrollen for heve/senke er ikke i svevestilling.
  3. Det er ingen bakkekontakt på en ende av klippeenheten på grunn av dårlig ført slanger eller feilplasserte hydraulikkadaptere.
  4. Det er ingen bakkekontakt på den ene enden av klippeenheten fordi svingbolter er fastkjørt.
  5. Det er ingen bakkekontakt på den ene enden av klippeenheten på grunn av oppsamling av gress under klippeenheten.
  1. Kontroller og juster klippehøydeinnstillingen.
  2. Sett posisjonskontrollen til svevestillingen.
  3. Korriger slangeføringen og plasseringen til hydraulikkadapterne.
  4. Løsne og smør svingpunktene.
  5. Fjern oppsamlingen av gress.
  Enkelte gresspartier er uklippet eller dårlig klippet.
  1. Klippehøyden er for høy.
  2. Kniveggene på slirene er avrundet.
  1. Senk innstilling av klippehøyde.
  2. Slip knivene.
  Det er linjer med uklippet eller dårlig klippet gress i kjøreretningen.
  1. Klippeenhetene spretter.
  2. Det er slitte slirelagre/lagerhustapper.
  3. Det er løse komponenter i klippeenheten.
  4. Treskerknivene vipper ikke fritt.
  1. Reduser foroverhastigheten, og reduser vektoverføringen.
  2. Erstatt eventuelle slitte deler.
  3. Kontroller og trekk til komponenter etter behov.
  4. Sørg for at alle treskekniver kan bevege seg uhindret.
  Det er skalpering på gresset.
  1. Underlaget er for ujevnt for klippehøydeinnstillingen.
  1. Hev klippehøyden.
  Motoren starter ikke med tenningsnøkkelen.
  1. Det er ikke strøm i sperrebryteren for gir i nøytral.
  2. Det er ikke strøm i sperrebryter for parkeringsbremsen.
  3. Det er ikke strøm i sperrebryteren for klippeenhetsdrivverket.
  4. En elektrisk kobling fungerer ikke som den skal.
  1. Ta foten av trekkpedalene for kjøring forover eller rygging, eller kontroller innstillingen til sperrebryteren for gir i nøytral.
  2. Sett parkeringsbremsbryteren i på-stillingen.
  3. Flytt klippeenhetsbryteren til av-stillingen.
  4. Finn og korriger feilen i det elektriske systemet.
  Batteriet har ikke strøm.
  1. En terminalkobling er løs eller rustet.
  2. Generatorremmen er løs eller utslitt.
  3. Batteriet er utladet.
  4. Det er en elektrisk kortslutning.
  1. Rengjør og stram til terminalkoblingene. Lad opp batteriet.
  2. Juster spenningen eller skift ut remmen. Se brukerhåndboken til motoren.
  3. Lad opp eller skift ut batteriet.
  4. Finn kortslutningen og reparer den.
  Det hydrauliske oljesystemet er overopphetet.
  1. En skjerm er blokkert.
  2. Oljeavkjøleribbene er skitne/blokkerte.
  3. Motorradiatoren er skitten/blokkert.
  4. Lav innstilling for avlastningsventilen.
  5. Oljenivået er lavt.
  6. Bremsene er aktivert.
  7. En vifte eller et viftedrivverk fungerer ikke som det skal.
  1. Rengjør skjermen.
  2. Rengjør ribbene.
  3. Rengjør radiatoren.
  4. Kontroller avlastningsventiltrykket. Rådfør deg med en autorisert distributør.
  5. Fyll beholderen opp til riktig nivå.
  6. Deaktiver bremsene.
  7. Kontroller driften av viften, og utfør service på om nødvendig.
  Bremsesystemet fungerer ikke som det skal.
  1. Hjulmotorbremsenheten fungerer ikke som den skal.
  2. Bremseskivene er slitte.
  3. Utilstrekkelig bremsefrigjøringstrykk.
  1. Rådfør deg med en autorisert distributør.
  2. Skift ut bremseskivene. Rådfør deg med en autorisert distributør.
  3. Øk motorturtallet. Rådfør deg med en autorisert distributør.
  Mangel på styring.
  1. Styreventilen fungerer ikke som den skal.
  2. En hydraulikksylinder fungerer ikke som den skal.
  3. En styreslange er skadet.
  1. Utfør service på eller skift ut styreventilen.
  2. Utfør service på eller skift ut hydraulikksylinderen.
  3. Skift ut slangen.
  Maskinen beveger seg verken forover eller bakover.
  1. Parkeringsbremsen er tilkoblet.
  2. Oljenivået er lavt.
  3. Beholderen inneholder feil type olje.
  4. Trekkpedalforbindelsen er skadet.
  5. Girpumpen er skadet.
  6. Giromløpsventilen er åpen.
  7. En drivforbindelse er ødelagt.
  8. Utilstrekkelig bremsefrigjøringstrykk.
  1. Frigjør parkeringsbremsen.
  2. Fyll beholderen opp til riktig nivå.
  3. Tøm beholderen, og fyll på riktig oljetype.
  4. Sjekk forbindelsene, og skift ut eventuelle skadde eller slitte deler.
  5. Få en autorisert distributør til å overhale girpumpen.
  6. Steng omløpsventilen.
  7. Skift ut drivforbindelsen.
  8. Øk motorturtallet. Rådfør deg med en autorisert distributør.
  Maskinen kryper fremover eller bakover i fri.
  1. Girets nøytralinnstilling er stilt feil.
  1. Juster innstillingen for girforbindelse i nøytral.
  Det er overdreven støy i hydraulikksystemet.
  1. En pumpe fungerer ikke som den skal.
  2. En motor fungerer ikke som den skal.
  3. Luft lekker inn i systemet.
  4. Sugefilteret er blokkert eller ødelagt.
  5. Overdreven oljeviskositet på grunn av kalde forhold.
  6. Lav innstilling for avlastningsventilen.
  7. For lite hydraulisk olje.
  1. Finn den støyende pumpen, og utfør service eller skift ut.
  2. Finn den støyende motoren, og utfør service eller skift ut.
  3. Stram til eller skift ut de hydrauliske niplene, særlig i sugelinjene.
  4. Rengjør og skift ut sugefilteret, eller skift ut etter behov.
  5. La systemet varme seg opp.
  6. Kontroller avlastningsventiltrykket. Rådfør deg med en autorisert distributør.
  7. Fyll beholderen for hydraulikkolje opp til riktig nivå.
  Maskinen mister kraft etter innledende tilfredsstillende drift.
  1. En pumpe eller motor er slitt.
  2. For lite hydraulisk olje.
  3. Oljen i det hydrauliske systemet har feil viskositet.
  4. Oljefilterelementet er blokkert.
  5. Trykkavlastningsventilen fungerer ikke som den skal.
  6. Systemet er overopphetet.
  7. Sugeslangen har lekkasjer.
  1. Erstatt deler etter behov.
  2. Fyll hydraulikkvæsketanken til riktig nivå.
  3. Bytt ut oljen i hydraulikktanken med olje med korrekt viskositet. Se avsnittet Spesifikasjoner.
  4. Bytt filterelementet.
  5. Rengjør avlastningsventilen, og kontroller trykket. Rådfør deg med en autorisert distributør.
  6. Reduser arbeidshastigheten (øk klippehøyden eller reduser foroverhastigheten).
  7. Kontroller og stram til koblingene. Skift ut slangen om nødvendig.
  En treskerotor banker under rotering.
  1. Treskerotorlagrene er slitte.
  1. Skift ut lagrene om nødvendig.
  En treskerotor roterer sakte.
  1. Et treskerotorlager er fastkjørt.
  2. En motor med feil rotasjon ble montert.
  3. Motorens integrerte ventiler fungerer ikke riktig.
  4. Motoren er slitt.
  1. Skift ut lagrene om nødvendig.
  2. Undersøk motoren, og bytt den ut hvis det er nødvendig.
  3. Rengjør og kontroller ventilene.
  4. Skift ut motoren.
  En klippeenhet løfter ikke ut av arbeidsnivå.
  1. Svikt i løftesylinderpakningen.
  2. Trykkavlastningsventilen er sperret åpen eller feil innstilt.
  3. En kontrollventil fungerer ikke som den skal.
  4. Mekanisk blokkering.
  1. Skift ut pakningene.
  2. Kontroller avlastningsventiltrykket. Rådfør deg med en autorisert distributør.
  3. Overhal kontrollventilen.
  4. Fjern blokkeringen.
  Klippeenhetene følger ikke konturene i bakken.
  1. Slangeføringen eller plasseringen av de hydrauliske koblingene er feil.
  2. Svingpunktene er for stramme.
  3. Klippeenheten brukes i hold-stilling.
  4. Vektoverføringen er satt for høyt.
  1. Beveg klippeenhetene så langt ut de kan i alle retninger, og se om slangene er stramme noen steder. Før slangene korrekt, og flytt på koblingene etter behov.
  2. Løsne og smør svingpunktene etter behov.
  3. Flytt posisjonskontrollbryteren til posisjon for ned/sveve.
  4. Reduser vektoverføringen.
  Klippeenhetene starter ikke når de senkes til arbeidsstilling.
  1. Setesensorbryteren virker ikke.
  2. For lite hydraulisk olje.
  3. En drivaksel er forskjøvet.
  4. Trykkavlastningsventilen er sperret åpen eller feil innstilt.
  5. En treskerotor er fastkjørt.
  6. En kontrollventil til klippeenhet er i av-posisjon på grunn av en kontrollventil som ikke fungerer som den skal.
  7. En kontrollventil til klippeenhet er i av-posisjon på grunn av en elektrisk feil.
  8. Nærbryter for løftearm er stilt inn feil.
  1. Kontroller den mekaniske og elektriske driften av bryteren, og påse at førerens vekt er riktig innstilt.
  2. Fyll beholderen for hydraulikkolje opp til riktig nivå.
  3. Undersøk drivaksler for motor og treskerotor, og bytt dem ut hvis det er nødvendig.
  4. Kontroller avlastningsventiltrykket. Rådfør deg med en autorisert forhandler.
  5. Fjern alle blokkeringer om nødvendig.
  6. Overhal kontrollventilen.
  7. Kontroller det elektriske systemet for en elektrisk feil.
  8. Kontroller og juster nærbryteren.
  Treskerotorene roterer i feil retning.
  1. Slangene er tilkoblet feil.
  1. Kontrollere den hydrauliske kretsen, og koble slangene korrekt til.