Úvod

Nastavitelné vidlice jsou přídavné zařízení pro převážení nákladů, které je určeno k použití na nosiči pracovního nářadí Toro. Je určeno převážně pro přemísťování materiálů, jako jsou sloupy, kameny, stromy, palety apod. Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli i okolostojícím osobám.

Přečtěte si pečlivě následující informace. Dozvíte se, jak správně výrobek používat a jak jej udržovat. Dále získáte informace, jak zabránit poškození výrobku a úrazu při práci s ním. Za správný a bezpečný provoz výrobku nese odpovědnost majitel.

Na stránkách www.Toro.com najdete informace o bezpečnosti výrobku, podklady pro zaškolení obsluhy a informace o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků Toro nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální náhradní díly Toro nebo další informace, kontaktujte autorizované servisní středisko nebo centrum zákaznických služeb Toro. Připravte si informace o názvu modelu a sériové číslo. Obrázek 1 znázorňuje umístění čísla modelu a sériového čísla na produktu. Tyto údaje zapište do následujícího pole.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiných údajích o výrobku, pomocí mobilního zařízení můžete naskenovat QR kód na štítku se sériovým číslem (je-li k dispozici).

g242361

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a uvádí bezpečnostní sdělení označená varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, které může vést k vážnému úrazu nebo usmrcení, nebudete-li doporučená opatření dodržovat.

g000502

Ke zdůraznění informací se v této příručce používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na speciální technické informace a Poznámka zdůrazňuje obecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Obecné bezpečnostní informace

Aby nedošlo k vážnému poranění či usmrcení, dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny.

 • Přídavné zařízení nepřepravujte se zvednutými rameny. Přídavné zařízení vždy převážejte nad zemí, viz Přepravní poloha.

 • Na pozemku nebo v pracovní oblasti je třeba označit sítě vedené pod zemí a jiné předměty. V takto označených oblastech nepracujte.

 • Před spuštěním motoru si pozorně přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu.

 • Při práci se strojem vynakládejte maximální pozornost. Neprovádějte žádné činnosti, jež by mohly vaši pozornost odvádět. V takovém případě vám hrozí zranění nebo poškození majetku.

 • Nikdy nedovolte, aby stroj obsluhovaly nezaškolené osoby nebo děti.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy k pohybujícím se součástem nebo přídavným zařízením.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou jeho kryty a další bezpečnostní ochranná zařízení funkční a ve správné poloze.

 • Přihlížející osoby a zvířata se musejí zdržovat ve vzdálenosti od stroje.

 • Před prováděním údržby, doplňováním paliva nebo uvolňováním ucpaného materiálu zastavte stroj, vypněte motor a vyjměte klíč.

Nesprávné používání nebo údržba této sekačky mohou vést ke zranění. Z důvodu snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu Graphic, který znamená upozornění, výstrahu nebo nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Bezpečnost při práci ve svahu

 • Na svazích při jízdě nahoru a dolů používejte stroj tak, aby jeho těžký konec směřoval nahoru. Rozložení hmotnosti se mění s přídavnými zařízeními. S prázdným přídavným zařízením pro převážení nákladů bude těžší zadní část stroje, zatímco s plným přídavným zařízením pro převážení nákladů bude těžší přední část stroje. S většinou dalších přídavných zařízení bude těžší přední část stroje.

 • Pří jízdě ve svahu udržujte přídavné zařízení ve snížené poloze.Pokud během jízdy ve svahu přídavné zařízení zvednete, ovlivníte tím stabilitu stroje.

 • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, v jejichž důsledku může dojít k vážnému poranění nebo smrti. Při práci se strojem na jakémkoli svahu nebo nerovném terénu je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

 • Pro práci ve svazích si stanovte vlastní postupy a pravidla. Tyto postupy musí zahrnovat průzkum pracoviště, kde je třeba stanovit, které svahy jsou bezpečné pro provoz stroje. Při provádění průzkumu se vždy řiďte zdravým rozumem a dobrým úsudkem.

 • Ve svazích zpomalte a buďte obzvláště opatrní. Stabilitu stroje ovlivňuje i stav travnatých ploch.

 • Na svahu se nerozjíždějte ani nezastavujte. Pokud stroj ztratí trakci, jeďte pomalu po svahu přímo dolů.

 • Ve svahu nezatáčejte. Pokud zatočit musíte, proveďte to pomalu a s těžkým koncem stroje směrem proti svahu.

 • Provádějte na svazích veškeré činnosti pomalu a postupně. Neměňte náhle rychlost ani směr.

 • Pokud se při práci ve svahu necítíte bezpečně, práci přerušte.

 • Dávejte pozor na prohlubně, kořeny nebo hrboly, protože nerovný terén může způsobit převrácení stroje. Vysoká tráva může překážky skrýt.

 • Při práci na mokrém povrchu si počínejte opatrně. Snížená trakce může způsobit klouzání.

 • Zkontrolujte prostor a ujistěte se, že je terén stabilní a schopen nést stroj.

 • Při práci se strojem poblíž následujících míst dbejte zvýšené opatrnosti.

  • srázy

  • příkopy

  • náspy

  • vodní toky

  Při přejetí pásu přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout. Mezi strojem a jakýmkoliv nebezpečným místem udržujte dostatečnou vzdálenost.

 • Přídavná zařízení nemontujte ani nedemontujte ve svazích.

 • Neparkujte stroj na úbočí nebo ve svahu.

Bezpečnost při používání vidlic

 • Před každým opuštěním pozice obsluhy vždy snižte přídavné zařízení a vypněte stroj.

 • Odstraňte veškeré nečistoty, které mohou bránit připojení přídavného zařízení ke stroji. Ověřte si, že jsou zcela zasunuty pojistné kolíky přídavného zařízení v otvorech na desce pro montáž přídavného zařízení. Podrobné informace o bezpečném připojení přídavného zařízení ke stroji naleznete v provozní příručce stroje.

 • Při zvedání udržujte přídavné zařízení v rovině a zabraňte přepadávání nákladu dozadu.

 • Po každém použití zkontrolujte vidlice a ujistěte se, že nejsou poškozené.

Bezpečnost při údržbě a skladování

 • Často kontrolujte, zda jsou správně utaženy montážní prvky, aby bylo zařízení udržováno v bezpečném provozní stavu.

 • Pokud přídavné zařízení hodláte skladovat na delší dobu, v provozní příručce naleznete důležité informace.

 • Udržujte v pořádku bezpečnostní a informační štítky a v případě potřeby je vyměňte.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decal133-0219
decal133-0220
decal133-8061

Nastavení

Montáž vidlic

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Rám nastavitelných vidlic1
Vidlice2
Horní rám vidlic1
Šroub (3/8" x 1")7
Pojistná matice (3/8")7
 1. Namontujte vidlice na rám nastavitelných vidlic (viz Obrázek 3) a zajistěte každou vidlici šroubem (3/8" x 1") a pojistnou maticí (3/8").

  g001353
 2. Namontujte horní rám vidlic na sestavu (viz Obrázek 3) a zajistěte horní rám pomocí 5 šroubů (3/8" x 1") a 5 pojistných matic (3/8").

 3. Všechny šrouby a matice pevně utáhněte.

Součásti stroje

g001354

Note: Specifikace a design se mohou bez upozornění změnit.

Celková šířka80 cm
Celková délka115 cm
Celková výška69 cm
Hmotnost103 kg (226 lb)
Délka vidlice91 cm
Průřez vidlice10,2 x 3,2 cm
Vidlice s rozsahem nastavení (vnější rozměry)23 až 76 cm (9 až 30 in)
Jmenovitá nosnost (podle SAE J1197)272 kg (600 lb)

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Montáž a demontáž přídavného zařízení

Postup montáže a demontáže naleznete v provozní příručce hnací jednotky.

Important: Před montáží přídavného zařízení zaparkujte stroj na rovném povrchu, z montážních desek odstraňte všechny nečistoty a zajistěte, aby se volně otáčely kolíky. Pokud se kolíky neotáčí volně, namažte je.

Note: Trakční jednotku vždy používejte pro zvedání a ovládání přídavného zařízení.

Důležité upozornění

Pokud rychloupínací kolíky zcela neusadíte skrz desku pro montáž přídavného zařízení, přídavné zařízení se může uvolnit ze stroje a způsobit vážné poranění obsluhy nebo okolostojících osob.

Ověřte si, že jsou rychloupínací kolíky na desce pro montáž přídavného zařízení zcela usazeny.

Přepravní poloha

Při přepravě nákladu udržujte přídavné zařízení co nejblíže u země, ne více než 15 cm nad zemí. Zaklopením dozadu udržujte náklad v rovině.

g242374

Provozní tipy

 • Chcete-li vidlice nastavit, posuňte je podél rámu do požadované šířky. Vidlice nastavuje do nejširší možné polohy, aby byla zajištěna maximální stabilita nákladu.

 • Při přepravě nákladu udržujte vidlice co nejblíže u země.

 • Vidlice nikdy nepoužívejte k páčení, neboť byste je mohli poškodit.

 • Nikdy se nepokoušejte zvedat více, než je jmenovitá nosnost hnací jednotky.

Uskladnění

 1. Před dlouhodobým uskladněním umyjte přídavné zařízení jemným čisticím prostředkem a vodou a zbavte jej veškerých nečistot.

 2. Natřete poškrábaná místa a odhalený kovový povrch.

  Note: Barvu získáte v autorizovaném servisním středisku.

 3. Přídavné zařízení uskladněte ve skladu nebo garáži v čistém a suchém prostředí. Přídavné zařízení přikryjte, aby bylo chráněno před znečištěním.