Εισαγωγή

Το παρόν μηχάνημα είναι ένα χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν επιβαίνοντα χειριστή με κυλινδρικές λεπίδες, που προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες χειριστές σε εμπορικές εφαρμογές. Είναι σχεδιασμένο κυρίως για την κοπή γρασιδιού σε καλά συντηρημένο χλοοτάπητα. Η χρήση αυτού του προϊόντος για άλλους σκοπούς πέραν του προβλεπόμενου ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για εσάς και για τους διερχομένους.

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά για να ενημερωθείτε για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος σας, καθώς και για την αποφυγή τραυματισμών και πρόκλησης ζημιών στο προϊόν. Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Toro.com για περισσότερες πληροφορίες, μεταξύ άλλων συμβουλές σχετικά με την ασφάλεια, εκπαιδευτικό υλικό, πληροφορίες για παρελκόμενα, ή για να βρείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο και να καταχωρίσετε το προϊόν σας.

Για σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά Toro ή πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή την Εξυπηρέτηση Πελατών της Toro αναφέροντας τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η θέση στην οποία θα βρείτε την ετικέτα με το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος. ναγράψτε τους αριθμούς στο παρεχόμενο πεδίο.

Important: Με την κινητή σας συσκευή, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR (αν υπάρχει) στην ετικέτα με τον σειριακό αριθμό σας για να δείτε πληροφορίες για την εγγύηση, τα ανταλλακτικά, καθώς και άλλες πληροφορίες για το προϊόν.

g259591

Στο παρόν εγχειρίδιο προσδιορίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι και παρατίθενται μηνύματα ασφάλειας. Τα μηνύματα αυτά αναγνωρίζονται από το προειδοποιητικό σύμβολο (Σχήμα 2), το οποίο δηλώνει έναν κίνδυνο που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο εάν δεν ληφθούν οι συνιστώμενες προφυλάξεις.

g000502

Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι εξής 2 λέξεις για την επισήμανση συγκεκριμένων πληροφοριών. Σημαντικό εφιστά την προσοχή σε σημαντικές πληροφορίες μηχανολογικού ενδιαφέροντος και Σημείωση υπογραμμίζει πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Το συγκεκριμένο προϊόν είναι σε συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη Δήλωση Συμμόρφωσης κάθε προϊόντος.

Η χρήση ή λειτουργία του κινητήρα σε εκτάσεις που καλύπτονται από δασική, θαμνώδη ή λιβαδική βλάστηση συνιστά παράβαση του άρθρου 4442 ή 4443 του Κώδικα Δημόσιων Πόρων (Public Resource Code) της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, εκτός αν ο κινητήρας διαθέτει φλογοπαγίδα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4442, η οποία διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας, ή αν ο κινητήρας είναι ειδικά κατασκευασμένος, εξοπλισμένος και συντηρούμενος για την πρόληψη πυρκαγιάς.

Προειδοποίηση

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Προειδοποίηση Πρότασης 65

Τα καυσαέρια των πετρελαιοκινητήρων και ορισμένα από τα συστατικά τους είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες και άλλες βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα.

Οι ακροδέκτες, οι πόλοι και άλλα εξαρτήματα των μπαταριών περιέχουν μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, χημικές ουσίες οι οποίες είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο και βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα. Πλένετε τα χέρια σας μετά τον χειρισμό.

Η χρήση του προϊόντος αυτού μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες οι οποίες, σύμφωνα με την Πολιτεία της Καλιφόρνια, είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες στη διαδικασία αναπαραγωγής.

Ασφάλεια

υτό το μηχάνημα σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 5395 (αφού ολοκληρώσετε τις διαδικασίες εγκατάστασης) και ANSI B71.4-2017.

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

υτό το προϊόν είναι ικανό να ακρωτηριάσει άκρα και να εκτοξεύσει αντικείμενα.

 • Διαβάστε και κατανοήστε τα περιεχόμενα του παρόντος Εγχειριδίου Χειριστή πριν θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία.

 • Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μην ασχολείστε με δραστηριότητες που σας αποσπούν την προσοχή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

 • Μην πλησιάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά στα κινούμενα εξαρτήματα του μηχανήματος.

 • Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία αν όλα τα προστατευτικά καλύμματα και οι άλλες προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας δεν είναι στη θέση τους ή δεν λειτουργούν σωστά.

 • Κρατήστε τους διερχομένους και τα παιδιά μακριά από τον χώρο λειτουργίας του μηχανήματος. Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό του μηχανήματος από παιδιά.

 • Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί (αν διατίθεται) και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού απομακρυνθείτε από τη θέση χειριστή. Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

Η ακατάλληλη χρήση ή συντήρηση του μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Για να μειώσετε τις πιθανότητες τραυματισμού, ακολουθείτε τις παρούσες οδηγίες για την ασφάλεια και δίνετε πάντα προσοχή στο προειδοποιητικό σύμβολο Graphic, το οποίο συνοδεύει οδηγίες για την προσωπική ασφάλεια με τις ενδείξεις Προσοχή, Προειδοποίηση ή Κίνδυνος. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή θάνατο.

Πιστοποίηση εκπομπών κινητήρα

Ο κινητήρας του μηχανήματος συμμορφώνεται με το στάδιο 3β της ΕΕ.

Αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγιών

Graphic

Οι ετικέτες προειδοποίησης και οδηγιών ασφάλειας είναι εύκολα αναγνώσιμες από τον χειριστή και βρίσκονται κοντά σε κάθε πηγή δυνητικού κινδύνου. ντικαθιστάτε τις τυχόν φθαρμένες ή αποκολλημένες ετικέτες.

decal93-6689
decal93-6696
decal93-7272
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal110-9642
r:\decal117-0169
decal120-4158
decal121-5644
decal133-8062
decal133-2930
decal133-2931
decal138-6975
decalbatterysymbols

Συναρμολόγηση

Note: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση λειτουργίας.

Ρύθμιση πίεσης ελαστικών

Τα ελαστικά έχουν υπερβολική πίεση φουσκώματος για τη μεταφορά. Επομένως, αφαιρέστε αέρα για να μειώσετε την πίεση. Διορθώστε την πίεση στα μπροστινά και πίσω ελαστικά ώστε να είναι 83 έως 103kPa (12 έως 15psi).

Important: Διατηρείτε την ίδια πίεση σε όλα τα ελαστικά ώστε να διασφαλίζετε ομοιόμορφη επαφή με τον χλοοτάπητα.

Ρύθμιση της θέσης του βραχίονα ελέγχου

Η θέση του βραχίονα ελέγχου μπορεί να ρυθμιστεί για τη δική σας άνεση.

 1. Ξεσφίξτε τα 2 μπουλόνια που στερεώνουν τον βραχίονα ελέγχου στον βραχίονα συγκράτησης (Σχήμα 3).

  g004152
 2. Περιστρέψτε τον βραχίονα ελέγχου ώστε να έλθει στην επιθυμητή θέση και σφίξτε τα 2 μπουλόνια.

Τοποθέτηση των μονάδων κοπής

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Οδηγός δεξιού εμπρόσθιου σωλήνα1
Οδηγός αριστερού εμπρόσθιου σωλήνα1
 1. φαιρέστε τα μοτέρ κυλίνδρων κοπής από τους εργοστασιακούς βραχίονες.

  Note: πορρίψτε τους εργοστασιακούς βραχίονες.

 2. γάλτε τις μονάδες κοπής από τα χαρτοκιβώτια.

 3. Συναρμολογήστε και ρυθμίστε τις μονάδες κοπής όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Χειριστή για τις μονάδες κοπής.

 4. Φροντίστε ώστε το αντίβαρο (Σχήμα 4) να είναι τοποθετημένο στο κατάλληλο άκρο της μονάδας κοπής, όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Χειριστή για τις μονάδες κοπής.

  g003320
 5. Στερεώστε το ελατήριο εξισορρόπησης χλοοτάπητα στην ίδια πλευρά της μονάδας κοπής με το μοτέρ κίνησης κυλίνδρων. λλάξτε θέση στο ελατήριο εξισορρόπησης χλοοτάπητα ως εξής:

  Note: Όλες οι μονάδες κοπής παραδίδονται με το ελατήριο εξισορρόπησης χλοοτάπητα τοποθετημένο στη δεξιά πλευρά της μονάδας κοπής.

  1. φαιρέστε τα 2 μπουλόνια κίνησης και τα παξιμάδια που στερεώνουν τον βραχίονα της ράβδου στις γλωττίδες της μονάδας κοπής (Σχήμα 5).

   g003949
  2. φαιρέστε το παξιμάδι φλαντζωτής κεφαλής που στερεώνει το μπουλόνι του σωλήνα ελατηρίου στη γλωττίδα του πλαισίου φορέα (Σχήμα 5). φαιρέστε το συγκρότημα.

  3. Τοποθετήστε το μπουλόνι του σωλήνα ελατηρίου στην απέναντι γλωττίδα του πλαισίου φορέα και στερεώστε με το παξιμάδι φλαντζωτής κεφαλής.

   Note: Τοποθετήστε την κεφαλή του μπουλονιού στην εξωτερική πλευρά της γλωττίδας, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.

   g003967
  4. Τοποθετήστε τον βραχίονα της ράβδου στις γλωττίδες της μονάδας κοπής με τα μπουλόνια κίνησης και τα παξιμάδια (Σχήμα 6).

   Important: Στη μονάδα κοπής 4 (αριστερά εμπρός) και στη μονάδα κοπής 5 (δεξιά εμπρός), χρησιμοποιήστε τα μπουλόνια στερέωσης του βραχίονα ράβδου για να τοποθετήσετε τους οδηγούς σωλήνα στο μπροστινό τμήμα των γλωττίδων των μονάδων κοπής (Σχήμα 7 και Σχήμα 8). Ο οδηγός σωλήνα θα πρέπει να γέρνει προς την κεντρική μονάδα κοπής (Σχήμα 8 και Σχήμα 9).

   g030896
   g015160
   g019284

   Note: Κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση των μονάδων κοπής, βεβαιωθείτε ότι η κοπίλια είναι τοποθετημένη στην οπή της ράβδου ελατηρίου που βρίσκεται δίπλα στον βραχίονα της ράβδου. Σε διαφορετική περίπτωση, η κοπίλια πρέπει να τοποθετηθεί στην οπή που βρίσκεται στο άκρο της ράβδου.

 6. Κατεβάστε εντελώς όλους τους βραχίονες ανύψωσης.

 7. φαιρέστε την περόνη ασφαλείας από το στήριγμα του άξονα περιστροφής του βραχίονα ανύψωσης. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το καπάκι (Σχήμα 10).

  g003975
 8. Για τις εμπρόσθιες μονάδες κοπής, σύρετε μια μονάδα κοπής κάτω από τον βραχίονα ανύψωσης, ενώ παράλληλα εισάγετε το επάνω τμήμα της ατράκτου του πλαισίου φορέα στο στήριγμα του άξονα περιστροφής του βραχίονα ανύψωσης (Σχήμα 11).

  g003977
 9. Για τις οπίσθιες μονάδες κοπής, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία όταν το ύψος κοπής είναι μεγαλύτερο από 19mm (¾").

  1. φαιρέστε την περόνη ασφαλείας και τον δακτύλιο που συγκρατούν τον στροφέα του βραχίονα ανύψωσης στον βραχίονα ανύψωσης και σύρετε τον στροφέα του βραχίονα ανύψωσης προς τα έξω, ώστε να βγει από τον βραχίονα ανύψωσης (Σχήμα 12).

   g003979
  2. Εισάγετε το στήριγμα του βραχίονα ανύψωσης στην άτρακτο του πλαισίου φορέα (Σχήμα 11).

  3. Εισάγετε την άτρακτο του βραχίονα ανύψωσης στον βραχίονα ανύψωσης και ασφαλίστε την με τον δακτύλιο και την περόνη ασφαλείας (Σχήμα 12).

 10. Τοποθετήστε το καπάκι πάνω από την άτρακτο του πλαισίου φορέα και το στήριγμα του βραχίονα ανύψωσης.

 11. σφαλίστε το καπάκι και την άτρακτο του πλαισίου φορέα στο στήριγμα του βραχίονα ανύψωσης με την περόνη ασφαλείας (Σχήμα 10).

  Note: Χρησιμοποιήστε την υποδοχή αν επιθυμείτε την τοποθέτηση μονάδας κοπής καθοδήγησης ή χρησιμοποιήστε την οπή αν πρόκειται να ασφαλίσετε τη μονάδα κοπής στη θέση της.

 12. Στερεώστε την αλυσίδα του βραχίονα ανύψωσης στον βραχίονα της αλυσίδας με την περόνη ασφαλείας (Σχήμα 13).

  Note: Χρησιμοποιήστε τον αριθμό κρίκων αλυσίδας που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Χειριστή για τις μονάδες κοπής.

  g003948
 13. Στη μονάδα κοπής 4 (αριστερά εμπρός) και στη μονάδα κοπής 5 (δεξιά εμπρός), εισάγετε τους σωλήνες του μοτέρ κυλίνδρου στον αντίστοιχο οδηγό σωλήνα.

 14. Εφαρμόστε καθαρό γράσο στον αυλακωτό άξονα του μοτέρ κυλίνδρου.

 15. Λαδώστε τον στεγανωτικό δακτύλιο του μοτέρ κυλίνδρου και τοποθετήστε τον πάνω στη φλάντζα του μοτέρ.

 16. Τοποθετήστε το μοτέρ περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα ώστε οι φλάντζες να μην εμποδίζουν τα μπουλόνια (Σχήμα 14).

  Note: Περιστρέψτε το μοτέρ αριστερόστροφα μέχρι οι φλάντζες να κυκλώσουν τα μπουλόνια και, στη συνέχεια, σφίξτε τα μπουλόνια.

  Important: εβαιωθείτε ότι οι σωλήνες των μοτέρ κυλίνδρων δεν έχουν στρέβλωση ή τσάκιση και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψής τους.

  g004127

Ρύθμιση του ελατηρίου εξισορρόπησης χλοοτάπητα

Το ελατήριο εξισορρόπησης χλοοτάπητα (Σχήμα 15) μεταφέρει το βάρος από τον εμπρόσθιο στον οπίσθιο κύλινδρο. υτό συμβάλλει στη μείωση της κυματοειδούς εμφάνισης του χλοοτάπητα, γνωστή και ως κυμάτωση ή κυματοειδείς αυλακώσεις.

Important: Προχωρήστε στις ρυθμίσεις του ελατηρίου ενώ η μονάδα κοπής είναι τοποθετημένη στο χλοοκοπτικό όχημα, κοιτάζει ευθεία μπροστά και είναι χαμηλωμένη στο επίπεδο του χώρου κοπής.

 1. εβαιωθείτε ότι η κοπίλια είναι τοποθετημένη στην οπίσθια οπή της ράβδου ελατηρίου (Σχήμα 15).

  g003863
 2. Σφίξτε τα εξαγωνικά παξιμάδια στο εμπρόσθιο άκρο της ράβδου ελατηρίου μέχρι το μήκος του συμπιεσμένου ελατηρίου να είναι 15,9cm (6,25") (Σχήμα 15).

  Note: Κατά τη χρήση του μηχανήματος σε ανώμαλο έδαφος, ελαττώστε το μήκος του ελατηρίου κατά 13mm (½"). Η προσαρμογή στο ανάγλυφο του εδάφους θα μειωθεί ελαφρώς.

Τοποθέτηση οπίσθιων βαρών

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Οπίσθια βάρη (το μέγεθος ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση)νάλογα με τη διαμόρφωση

Το παρόν όχημα είναι σε συμμόρφωση με τα πρότυπα EN ISO 5395 και ANSI B71.4-2017 όταν είναι εξοπλισμένο με οπίσθια βάρη ή/και όταν προστίθεται στους οπίσθιους τροχούς αντίβαρο χλωριούχου ασβεστίου 41kg (90lb). Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο πίνακα για να προσδιορίσετε τους συνδυασμούς βαρών που απαιτούνται για τη διαμόρφωση του οχήματός σας. Παραγγείλετε τα εξαρτήματα από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Toro.

  άρος, κωδ. προϊόντος 110-8985-03
Εξαρτήματα περιποίησης, περιστρεφόμενες βούρτσες, ή/και καλάθιαριθμός βαρών για την πλήρωση των προτύπων ANSI (ΗΠ)ριθμός βαρών για την πλήρωση των προτύπων CE (Ευρώπη)Εξαρτήματα σύνδεσης για βάρη (απαιτούνται 2 για κάθε βάρος)Θέση βαρών
/00μ/δμ/δ
Ναι443231-7 Μπουλόνι κίνησης, 104-8301 Παξιμάδι1 πάνω στον προφυλακτήρα και 3 κάτω από τον προφυλακτήρα

Important: Τοποθετείτε πάντα τους σωλήνες μέσα στους οπίσθιους τροχούς πριν από την τοποθέτηση του χλωριούχου ασβεστίου. Εάν ελαστικό που περιέχει χλωριούχο ασβέστιο υποστεί διάτρηση, απομακρύνετε το μηχάνημα από τον χώρο του χλοοτάπητα το ταχύτερο δυνατό. Για να αποτρέψετε πιθανή ζημιά του χλοοτάπητα, ρίξτε αμέσως νερό στο σημείο του χλοοτάπητα όπου έγινε η διάτρηση.

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να τοποθετήσετε τα κατάλληλα βάρη (βλ. πίνακα βαρών) στο επάνω ή κάτω μέρος του οπίσθιου προφυλακτήρα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 16.

g005526
 1. φαιρέστε τα 3 μπουλόνια, τις ροδέλες και τους αποστάτες που στερεώνουν το κιβώτιο κίνησης στο κάτω μέρος του οπίσθιου προφυλακτήρα (Σχήμα 16a).

 2. Τοποθετήστε τα κατάλληλα βάρη στο επάνω και κάτω μέρος του οπίσθιου προφυλακτήρα.

 3. Στερεώστε το/τα βάρος/-η και το κιβώτιο κίνησης στον προφυλακτήρα με τα 3 μπουλόνια, τις ροδέλες και τους αποστάτες που αφαιρέσατε στο προηγούμενο βήμα (Σχήμα 16b).

  Note: Μην χρησιμοποιήσετε τους αποστάτες όταν τοποθετείτε πάνω από δύο βάρη στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα (Σχήμα 16c).

 4. Στερεώστε τα εξωτερικά άκρα του/των βάρους/-ών στον προφυλακτήρα με τα 2 μπουλόνια κίνησης και τα παξιμάδια (Σχήμα 16c).

Τοποθέτηση του μανδάλου καπό CE

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Διάταξη μανδάλου καπό1
Ροδέλα1
 1. πασφαλίστε και ανυψώστε το καπό.

 2. φαιρέστε τον ελαστικό δακτύλιο από την οπή στην αριστερή πλευρά του καπό (Σχήμα 17).

  g004143
 3. φαιρέστε το παξιμάδι από τη διάταξη του μανδάλου καπό (Σχήμα 18).

  g003946
 4. Στην εξωτερική πλευρά του καπό, περάστε το άκρο του μανδάλου με το άγκιστρο από την οπή του καπό.

  Note: εβαιωθείτε ότι η ελαστική ροδέλα στεγανοποίησης παραμένει στην εξωτερική πλευρά του καπό.

 5. Στην εσωτερική πλευρά του καπό, εισάγετε τη μεταλλική ροδέλα στο μάνδαλο και στερεώστε με το παξιμάδι.

  Note: εβαιωθείτε ότι το μάνδαλο βρίσκεται στην αντίστοιχη υποδοχή του πλαισίου όταν είναι κλειδωμένο. Χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο κλειδί του μανδάλου καπό για να κλειδώνετε και να ξεκλειδώνετε το μάνδαλο.

Χρήση του ποδιού στήριξης της μονάδας κοπής

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Πόδι στήριξης μονάδας κοπής1

Όποτε απαιτείται να αναποδογυρίσετε τη μονάδα κοπής για να έχετε πρόσβαση στο μαχαίρι κλίνης / στον κύλινδρο, στηρίξτε το πίσω μέρος της μονάδας κοπής με το πόδι στήριξης για να βεβαιωθείτε ότι τα παξιμάδια στο οπίσθιο άκρο των βιδών ρύθμισης της μπάρας κλίνης δεν εφάπτονται στην επιφάνεια εργασίας (Σχήμα 19).

g003985

Στερεώστε το πόδι στήριξης στον βραχίονα της αλυσίδας με την περόνη ασφαλείας (Σχήμα 20).

g004144

Τοποθέτηση ετικετών CE

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Ετικέτα προειδοποίησης1
Ετικέτα CE1
Ετικέτα με το έτος κατασκευής1

Στα μηχανήματα για τα οποία απαιτείται συμβατότητα CE, τοποθετήστε την ετικέτα με το έτος κατασκευής (κωδ. 133-5615) κοντά στην πλακέτα σειριακού αριθμού, την ετικέτα CE (κωδ. 93-7252) κοντά στην κλειδαριά του καπό, καθώς και την ετικέτα προειδοποίησης CE (κωδ. 133-2931) πάνω από την τυπική ετικέτα προειδοποίησης (κωδ. 133-2930).

Γενική επισκόπηση προϊόντος

g216864

Κουμπιά ρύθμισης καθίσματος

Ο μοχλός ρύθμισης καθίσματος (Σχήμα 22) σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τη θέση του καθίσματος μετακινώντας το προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Το κουμπί ρύθμισης βάρους προσαρμόζει το κάθισμα ανάλογα με το βάρος σας. Ο δείκτης βάρους υποδεικνύει πότε το κάθισμα είναι προσαρμοσμένο στο βάρος σας. Το κουμπί ρύθμισης ύψους προσαρμόζει το κάθισμα ανάλογα με το ύψος σας.

g003954

Πεντάλ γκαζιού

Το πεντάλ γκαζιού (Σχήμα 23) ελέγχει την εμπροσθοπορεία και την οπισθοπορεία. Πατήστε το επάνω μέρος του πεντάλ για εμπροσθοπορεία και το κάτω μέρος για οπισθοπορεία. Η ταχύτητα πορείας εξαρτάται από τη δύναμη που ασκείτε στο πεντάλ. Σε μηχάνημα χωρίς φορτίο, για μέγιστη ταχύτητα πορείας, πατήστε το πεντάλ μέχρι το τέλος της διαδρομής, ενώ ο μοχλός γκαζιού βρίσκεται στη θέση Γρήγορα.

Για να σταματήσετε, μειώστε την πίεση που ασκείτε στο πεντάλ γκαζιού και επιστρέψτε το πεντάλ στην κεντρική θέση.

Περιοριστής ταχύτητας κοπής

Όταν ο περιοριστής ταχύτητας κοπής (Σχήμα 23) είναι γυρισμένος προς τα επάνω, ελέγχει την ταχύτητα κοπής και επιτρέπει στις μονάδες κοπής να είναι ενεργοποιημένες. Κάθε αποστάτης προσαρμόζει την ταχύτητα κοπής κατά ½ μίλι ανά ώρα. Όσους περισσότερους αποστάτες έχετε στην κορυφή του μπουλονιού, τόσο πιο αργά θα κινείστε. Για μεταφορά, γυρίστε προς τα πίσω τον περιοριστή ταχύτητας κοπής και θα έχετε τη μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς.

Πεντάλ φρένου

Πατήστε το πεντάλ φρένου (Σχήμα 23) για να ακινητοποιήσετε το μηχάνημα.

Φρένο στάθμευσης

Για να ενεργοποιήσετε το φρένο στάθμευσης, (Σχήμα 23) πατήστε το πεντάλ φρένου και πιέστε το επάνω άκρο για να ασφαλίσει. Για να απελευθερώσετε το φρένο στάθμευσης, πατήστε το πεντάλ φρένου μέχρι να επανέλθει η διάταξη ασφάλισης του φρένου στάθμευσης.

g003955

Πεντάλ κλίσης τιμονιού

Για να δώσετε κλίση στο τιμόνι προς το μέρος σας, πατήστε το πεντάλ ποδιού (Σχήμα 23) μέχρι κάτω και τραβήξτε την κολόνια τιμονιού προς το μέρος σας στην πιο άνετη θέση και, στη συνέχεια, απελευθερώστε το πεντάλ.

Μοχλός ελέγχου γκαζιού

Μετακινήστε τον μοχλό (Σχήμα 24) προς τα εμπρός για να αυξήσετε τις στροφές του κινητήρα και προς τα πίσω για να τις μειώσετε.

g025902

Διακόπτης μίζας

Ο διακόπτης μίζας (Σχήμα 24) έχει 3 θέσεις: OFF (Εκτός λειτουργίας), ON/PREHEAT (Σε λειτουργία/Προθέρμανση) και START (Εκκίνηση).

Μοχλός ελέγχου χαμηλώματος/ανύψωσης μονάδων κοπής

υτός ο μοχλός (Σχήμα 24) ανυψώνει και χαμηλώνει τις μονάδες κοπής και, επίσης, εκκινεί και σταματά τις κεφαλές κοπής όταν αυτές είναι ενεργοποιημένες στη λειτουργία κοπής.

Διακόπτης φώτων πορείας

Περιστρέψτε τον διακόπτη προς τα κάτω για να ανάψετε τα φώτα (Σχήμα 24).

Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Για τον χειρισμό των κεφαλών κοπής, χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σε συνδυασμό με τον μοχλό ελέγχου χαμηλώματος/ανύψωσης μονάδων κοπής (Σχήμα 24). Δεν είναι δυνατό το χαμήλωμα των κεφαλών κοπής όταν ο μοχλός κοπής/μεταφοράς βρίσκεται στη θέση TRANSPORT (Μεταφορά).

Μοχλοί ανάστροφης κίνησης

Χρησιμοποιήστε τους μοχλούς ανάστροφης κίνησης, σε συνδυασμό με τον μοχλό ελέγχου χαμηλώματος/ανύψωσης μονάδων κοπής, για ανάστροφη κίνηση των περιστρεφόμενων λεπίδων (Σχήμα 25).

g021209

Δείκτης φραγής του φίλτρου υδραυλικού συστήματος

Με τον κινητήρα να λειτουργεί σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας, κοιτάξτε τον δείκτη (Σχήμα 26)· θα πρέπει να βρίσκεται στην πράσινη ζώνη. Εάν ο δείκτης βρίσκεται στην κόκκινη ζώνη, αλλάξτε τα φίλτρα υδραυλικού συστήματος.

g004132

ύσμα ρευματολήπτη

Το βύσμα ρευματολήπτη είναι υποδοχή τροφοδοσίας 12V για ηλεκτρονικές συσκευές (Σχήμα 27).

g004133

Χρήση της οθόνης LCD του κέντρου πληροφοριών InfoCenter

Η οθόνη LCD του κέντρου πληροφοριών InfoCenter εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το μηχάνημά σας, όπως ενδεικτικά κατάσταση λειτουργίας, διάφορες διαγνωστικές ενδείξεις, καθώς και άλλες πληροφορίες για το μηχάνημα (Σχήμα 28) Στο InfoCenter υπάρχει η οθόνη εκκίνησης και η κύρια οθόνη πληροφοριών (οθόνη λειτουργίας). Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των δύο ανά πάσα στιγμή, πιέζοντας οποιοδήποτε από τα κουμπιά του InfoCenter και επιλέγοντας το κατάλληλο βέλος κατεύθυνσης.

g020650
 • ριστερό κουμπί, κουμπί πρόσβασης μενού/επιστροφής—πιέστε το κουμπί αυτό για πρόσβαση στα μενού του InfoCenter. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ανά πάσα στιγμή και για έξοδο από το τρέχον μενού που χρησιμοποιείτε.

 • Μεσαίο κουμπί—χρησιμοποιήστε το για κύλιση των μενού προς τα κάτω.

 • Δεξί κουμπί—χρησιμοποιήστε το για να ανοίξετε μενού, όπου υπάρχει δεξί βέλος που δηλώνει πρόσθετο περιεχόμενο.

Note: Ο σκοπός κάθε κουμπιού μπορεί να αλλάζει, ανάλογα με την απαίτηση της εκάστοτε λειτουργίας. Για κάθε κουμπί υπάρχει επισήμανση με εικονίδιο που δηλώνει την τρέχουσα λειτουργία του.

Περιγραφή εικονιδίων του InfoCenter

SERVICE DUEΥποδεικνύει πότε πρέπει να πραγματοποιηθεί το προγραμματισμένο σέρβις
GraphicΩρομετρητής
GraphicΕικονίδιο πληροφοριών
GraphicΓρήγορα
Graphicργά
GraphicΣτάθμη καυσίμου
GraphicΟι αναφλεκτήρες είναι ενεργοποιημένοι
Graphicνύψωση μονάδων κοπής
GraphicΧαμήλωμα μονάδων κοπής
GraphicΟ χειριστής πρέπει να καθίσει στο κάθισμα
GraphicΈνδειξη φρένου στάθμευσης—υποδεικνύει πότε είναι ενεργοποιημένο το φρένο στάθμευσης
GraphicΥποδεικνύει ότι το εύρος είναι υψηλό (Μεταφορά)
GraphicΝεκρά
GraphicΥποδεικνύει ότι το εύρος είναι χαμηλό (Κοπή)
GraphicΘερμοκρασία ψυκτικού υγρού—υποδεικνύει τη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού κινητήρα είτε σε °C είτε σε °F
GraphicΘερμοκρασία (υψηλή)
GraphicΟ οπίσθιος δυναμοδότης είναι ενεργοποιημένος
Graphicπορρίφθηκε ή δεν επιτρέπεται
GraphicΕκκίνηση κινητήρα
Graphicκινητοποίηση ή διακοπή λειτουργίας
GraphicΚινητήρας
GraphicΔιακόπτης μίζας
GraphicΥποδεικνύει πότε χαμηλώνονται οι μονάδες κοπής
GraphicΥποδεικνύει πότε ανυψώνονται οι μονάδες κοπής
GraphicΚωδικός πρόσβασης PIN
GraphicΔίαυλος CAN
GraphicΚέντρο πληροφοριών InfoCenter
GraphicΠρόβλημα ή αποτυχία
GraphicΛαμπτήρας
GraphicΈξοδος του ελεγκτή θερμοηλεκτρικής ψύξης ή του καλωδίου ελέγχου στην πλεξούδα καλωδίωσης
GraphicΔιακόπτης
GraphicΟ χειριστής πρέπει να απελευθερώσει τον διακόπτη
GraphicΟ χειριστής θα πρέπει να αλλάξει την κατάσταση στην αναγραφόμενη
Συχνά τα σύμβολα συνδυάζονται ώστε να δημιουργούνται προτάσεις. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα 
GraphicΟ χειριστής θα πρέπει να βάλει το μηχάνημα στη νεκρά
GraphicΗ εκκίνηση κινητήρα απορρίφθηκε
GraphicΔιακοπή λειτουργίας κινητήρα
GraphicΗ θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού κινητήρα είναι υπερβολικά υψηλή
GraphicΚαθίστε ή βάλτε φρένο στάθμευσης

Χρήση των μενού

Για πρόσβαση στο σύστημα μενού του InfoCenter, πιέστε το κουμπί πρόσβασης στο μενού ενώ βρίσκεστε στην κύρια οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο θα μεταβείτε στο κεντρικό μενού. Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν μια σύνοψη των διαθέσιμων επιλογών όλων των μενού:

Κεντρικό μενού
Επιλογή μενούΠεριγραφή
Faults (λάβες)Το μενού Faults (λάβες) περιέχει μια λίστα των πρόσφατων βλαβών του μηχανήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μενού Faults (λάβες) και τις πληροφορίες που περιλαμβάνει, συμβουλευθείτε το Εγχειρίδιο σέρβις ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
Service (Σέρβις)Το μενού Service (Σέρβις) περιέχει πληροφορίες σχετικά με το μηχάνημα, όπως, ενδεικτικά, ώρες χρήσης, μετρητές και άλλες παρόμοιες τιμές.
Diagnostics (Διαγνωστικά)Το μενού Diagnostics (Διαγνωστικά) εμφανίζει την κατάσταση κάθε διακόπτη, αισθητήρα και έξοδο χειριστηρίων του μηχανήματος. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς θα σας πληροφορήσει αμέσως ποια χειριστήρια του μηχανήματος βρίσκονται σε λειτουργία και ποια όχι.
Settings (Ρυθμίσεις)Το μενού Settings (Ρυθμίσεις) σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε και να τροποποιήσετε τις μεταβλητές διαμόρφωσης της οθόνης InfoCenter.
About (Σχετικά)Στο μενού About (Σχετικά) παρατίθεται ο αριθμός μοντέλου, ο σειριακός αριθμός, καθώς και η έκδοση λογισμικού του μηχανήματός σας.
Service (Σέρβις)
Επιλογή μενούΠεριγραφή
HoursΕμφανίζει τον συνολικό αριθμό ωρών λειτουργίας του μηχανήματος, του κινητήρα και του οπίσθιου δυναμοδότη, καθώς και τον αριθμό ωρών κατά τις οποίες βρισκόταν σε μεταφορά ή σέρβις.
CountsΕμφανίζει τις πολυάριθμες μετρήσεις που πραγματοποιεί το μηχάνημα.
Diagnostics (Διαγνωστικά)
Επιλογή μενούΠεριγραφή
Cutting UnitsΥποδεικνύει τα στοιχεία εισόδου, τα προσδιοριστικά και τα στοιχεία εξόδου για την ανύψωση και το χαμήλωμα των μονάδων κοπής.
Hi/Low RangeΥποδεικνύει τα στοιχεία εισόδου, τα προσδιοριστικά και τα στοιχεία εξόδου για την οδήγηση σε λειτουργία μεταφοράς.
PTOΥποδεικνύει τα στοιχεία εισόδου, τα προσδιοριστικά και τα στοιχεία εξόδου για την ενεργοποίηση του κυκλώματος οπίσθιου δυναμοδότη.
Engine RunΥποδεικνύει τα στοιχεία εισόδου, τα προσδιοριστικά και τα στοιχεία εξόδου για την εκκίνηση του κινητήρα.
BacklapΥποδεικνύει τα στοιχεία εισόδου τα προσδιοριστικά και τα στοιχεία εξόδου για τον χειρισμό της λειτουργίας ανάστροφης κίνησης.
Settings (Ρυθμίσεις)
Επιλογή μενούΠεριγραφή
Units (Μονάδες)Ελέγχει τις μονάδες που χρησιμοποιούνται στο InfoCenter. Οι επιλογές μενού είναι σε γγλοσαξωνικό ή Μετρικό σύστημα
Language (Γλώσσα)Ελέγχει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο InfoCenter*.
LCD Backlight (Οπίσθιος φωτισμός LCD)Ελέγχει τη φωτεινότητα της οθόνης LCD.
LCD Contrast (ντίθεση LCD)Ελέγχει την αντίθεση της οθόνης LCD.
Front Backlap Reel Speed (Ταχύτητα ανάστροφης κίνησης εμπρόσθιων περιστρεφόμενων λεπίδων)Ελέγχει την ταχύτητα των εμπρόσθιων περιστρεφόμενων λεπίδων στη λειτουργία ανάστροφης κίνησης.
Rear Backlap Reel Speed (Ταχύτητα ανάστροφης κίνησης οπίσθιων περιστρεφόμενων λεπίδων)Ελέγχει την ταχύτητα των οπίσθιων περιστρεφόμενων λεπίδων στη λειτουργία ανάστροφης κίνησης.
Protected Menus (Προστατευμένα μενού)Επιτρέπει στον επόπτη/μηχανικό την εισαγωγή κωδικού για πρόσβαση σε προστατευμένα μενού.
Blade Count (Πλήθος λεπίδων)Ελέγχει τον αριθμό λεπίδων στον κύλινδρο κοπής για την ταχύτητα περιστρεφόμενων λεπίδων.
Mow Speed (Ταχύτητα κοπής)Ελέγχει την ταχύτητα πορείας για τον καθορισμό της ταχύτητας των περιστρεφόμενων λεπίδων.
Height of cut (HOC) [Ύψος κοπής]Ελέγχει το ύψος κοπής για τον καθορισμό της ταχύτητας των περιστρεφόμενων λεπίδων.
F Reel RPM (Στροφές ανά λεπτό εμπρόσθιων περιστρεφόμενων λεπίδων)Εμφανίζει τη θέση της υπολογισθείσας ταχύτητας περιστροφής για τις εμπρόσθιες λεπίδες. Οι περιστρεφόμενες λεπίδες μπορούν επίσης να ρυθμίζονται χειροκίνητα.
R Reel RPM (Στροφές ανά λεπτό οπίσθιων περιστρεφόμενων λεπίδων)Εμφανίζει τη θέση της υπολογισθείσας ταχύτητας περιστροφής για τις οπίσθιες λεπίδες. Οι περιστρεφόμενες λεπίδες μπορούν επίσης να ρυθμίζονται χειροκίνητα.

* Μεταφράζεται μόνο το κείμενο που βλέπει ο χειριστής. Οι οθόνες Faults (λάβες), Service (Σέρβις), και Diagnostics (Διαγνωστικά) προορίζονται για ανάγνωση κατά το σέρβις. Οι τίτλοι είναι στην επιλεγμένη γλώσσα, αλλά οι επιλογές μενού είναι στα αγγλικά.

About (Σχετικά)
Επιλογή μενούΠεριγραφή
Modelναγράφει τον αριθμό μοντέλου του μηχανήματος.
SNναγράφει τον σειριακό αριθμό του μηχανήματος.
Machine Controller Revisionναγράφει την έκδοση λογισμικού του κεντρικού ελεγκτή.
InfoCenter Revisionναγράφει την έκδοση λογισμικού του InfoCenter.
CAN BusΕμφανίζει την κατάσταση του διαύλου επικοινωνίας του μηχανήματος.

Protected Menus (Προστατευμένα μενού)

Υπάρχουν 5 ρυθμίσεις διαμόρφωσης λειτουργίας που μπορούν να ρυθμίζονται μέσω του μενού Settings (Ρυθμίσεις) του InfoCenter: Blade Count (Πλήθος λεπίδων), Mow Speed (Ταχύτητα κοπής), Height of Cut (HOC) [Ύψος κοπής], F Reel RPM (Στροφές ανά λεπτό εμπρόσθιων περιστρεφόμενων λεπίδων) και R Reel RPM (Στροφές ανά λεπτό οπίσθιων περιστρεφόμενων λεπίδων). υτές οι ρυθμίσεις μπορούν να κλειδώνονται με χρήση του Protected Menu (Προστατευμένο μενού).

Note: Κατά την παράδοση, ο αρχικός κωδικός πρόσβασης είναι προγραμματισμένος από τον αντιπρόσωπο.

Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του Protected Menu (Προστατευμένο μενού)

Για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις του Protected Menu (Προστατευμένο μενού)

 • πό το Main Menu (κεντρικό μενού), κάντε κύλιση προς τα κάτω και, όταν βρείτε το Settings Menu (μενού ρυθμίσεων), πιέστε το δεξί κουμπί.

 • Στο Settings Menu (μενού ρυθμίσεων), κάντε κύλιση προς τα κάτω και, όταν βρείτε το Protected Menu (προστατευμένο μενού), πιέστε το δεξί κουμπί.

 • Για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε το μεσαίο κουμπί για να ορίσετε το πρώτο ψηφίο και, στη συνέχεια, πιέστε το δεξί κουμπί για να προχωρήσετε στο επόμενο ψηφίο.

 • Χρησιμοποιήστε το μεσαίο κουμπί για να ορίσετε το δεύτερο ψηφίο και, στη συνέχεια, πιέστε το δεξί κουμπί για να προχωρήσετε στο επόμενο ψηφίο.

 • Χρησιμοποιήστε το μεσαίο κουμπί για να ορίσετε το τρίτο ψηφίο και, στη συνέχεια, πιέστε το δεξί κουμπί για να προχωρήσετε στο επόμενο ψηφίο.

 • Χρησιμοποιήστε το μεσαίο κουμπί για να ορίσετε το τέταρτο ψηφίο και, στη συνέχεια, πιέστε το δεξί κουμπί.

 • Πιέστε το μεσαίο κουμπί και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

 • Εάν ο κωδικός γίνει αποδεκτός και ξεκλειδωθεί το προστατευμένο μενού («Unlocked»), θα εμφανιστεί η λέξη «PIN» στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Η δυνατότητα προβολής και αλλαγής των ρυθμίσεων στο προστατευμένο μενού μπορεί να αλλάξει. Μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στο Protected Menu (προστατευμένο μενού), κάντε κύλιση προς τα κάτω για να μεταβείτε στην επιλογή Protect Settings (προστασία ρυθμίσεων). Με το δεξί κουμπί, αν απενεργοποιήσετε την προστασία ρυθμίσεων (θέση Off) θα μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο Protected Menu (προστατευμένο μενού) χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή κωδικού πρόσβασης. ν ενεργοποιήσετε την προστασία ρυθμίσεων (θέση On), οι προστατευμένες επιλογές αποκρύπτονται και απαιτείται η εισαγωγή κωδικού για αλλαγή της ρύθμισης στο Protected Menu (προστατευμένο μενού). φού οριστεί ο κωδικός πρόσβασης, πρέπει να κλείσετε και να ξανανοίξετε τον διακόπτη μίζας ώστε να ενεργοποιηθεί και να αποθηκευτεί αυτή η επιλογή.

Note: Εάν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Toro για βοήθεια.

Ορισμός του πλήθους λεπίδων

 1. Στο Settings Menu (μενού ρυθμίσεων), κάντε κύλιση προς τα κάτω για να βρείτε την επιλογή Blade Count (πλήθος λεπίδων).

 2. Πιέστε το δεξί κουμπί για να αλλάξετε το πλήθος λεπίδων, διαλέγοντας 5, 8 ή 11 περιστρεφόμενες λεπίδες.

Ορισμός ταχύτητας κοπής

 1. Στο Settings Menu (μενού ρυθμίσεων), κάντε κύλιση προς τα κάτω για να βρείτε την επιλογή Mow Speed (ταχύτητα κοπής).

 2. Πιέστε το δεξί κουμπί και επιλέξτε την ταχύτητα κοπής.

 3. Με το μεσαίο και το δεξί κουμπί, επιλέξτε την κατάλληλη ταχύτητα που ορίζεται στον μηχανικό περιοριστή ταχύτητας κοπής που βρίσκεται στο πεντάλ γκαζιού.

 4. Πιέστε το αριστερό κουμπί για έξοδο από τη επιλογή Mow Speed (ταχύτητα κοπής) και αποθήκευση της ρύθμισης.

Ορισμός ύψους κοπής

 1. Στο Settings Menu (μενού ρυθμίσεων), κάντε κύλιση προς τα κάτω για να βρείτε την επιλογή HOC (ύψος κοπής).

 2. Πιέστε το δεξί κουμπί και επιλέξτε HOC (ύψος κοπής).

 3. Με το μεσαίο και το δεξί κουμπί, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για το ύψος κοπής. (Εάν δεν προβάλλεται η ακριβής ρύθμιση, επιλέξτε την πλησιέστερη ρύθμιση ύψους κοπής από τη λίστα).

 4. Πιέστε το αριστερό κουμπί για έξοδο από τη επιλογή HOC (ύψος κοπής) και αποθήκευση της ρύθμισης.

Ορισμός ταχύτητας εμπρόσθιων και οπίσθιων περιστρεφόμενων λεπίδων

Παρότι η ταχύτητα των εμπρόσθιων και των οπίσθιων περιστρεφόμενων λεπίδων υπολογίζεται με την εισαγωγή του αριθμού λεπίδων, της ταχύτητας κοπής και του ύψους κοπής στο InfoCenter, η ρύθμιση μπορεί να αλλάζει χειροκίνητα ώστε να καλύπτονται οι διάφορες συνθήκες κοπής.

 1. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ταχύτητας των περιστρεφόμενων λεπίδων, κάντε κύλιση προς τα κάτω για να βρείτε τις επιλογές F Reel RPM (Στροφές ανά λεπτό εμπρόσθιων περιστρεφόμενων λεπίδων) ή R Reel RPM (Στροφές ανά λεπτό οπίσθιων περιστρεφόμενων λεπίδων), ή και τις δύο.

 2. Πιέστε το δεξί κουμπί για να αλλάξετε την τιμή της ταχύτητας περιστρεφόμενων λεπίδων. Κατά την αλλαγή της ρύθμισης ταχύτητας, η οθόνη εξακολουθεί να προβάλλει την υπολογισθείσα ταχύτητα περιστρεφόμενων λεπίδων με βάση τον αριθμό των λεπίδων, την ταχύτητα κοπής και το ύψος κοπής που καταχωρίστηκαν, ωστόσο προβάλλεται και η νέα τιμή.

Note: Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός μπορεί να αλλάξουν απροειδοποίητα.

Προδιαγραφή 
Πλάτος μεταφοράς233cm (92")
Πλάτος κοπής254cm (100")
Μήκος282cm (111")
Ύψος160cm (63")
άρος1276kg (2.813lb)
ΚινητήραςKubota 44.2 hp (Turbo)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου53 l (14 γαλόνια ΗΠ)
Ταχύτητα μεταφοράς0 έως 16 χ.α.ώ. (0 έως 10 μίλια ανά ώρα)
Ταχύτητα κοπής0 έως 13 χ.α.ώ. (0 έως 8 μίλια ανά ώρα)

Παρελκόμενα/Εξαρτήματα

Για τη βελτίωση και διεύρυνση των δυνατοτήτων του μηχανήματός σας διατίθενται επιλεγμένα παρελκόμενα και εξαρτήματα που είναι εγκεκριμένα από την Toro. Για τον πλήρη κατάλογο όλων των εγκεκριμένων παρελκομένων και εξαρτημάτων, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή εξουσιοδοτημένο διανομέα της Toro ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Toro.com.

Για να εξασφαλίσετε τις μέγιστες δυνατές επιδόσεις και τη συνεχή πιστοποίηση ασφαλείας του μηχανήματος, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Toro. Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να αποβούν επικίνδυνα και η χρήση τους να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

Χειρισμός

Πριν από τη λειτουργία

σφάλεια πριν από τη λειτουργία

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

 • Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό ή το σέρβις του μηχανήματος από παιδιά ή μη εκπαιδευμένα άτομα. άσει του εθνικού κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να τίθενται περιορισμοί όσον αφορά την ηλικία του χειριστή. Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση όλων των χειριστών και μηχανικών.

 • Εξοικειωθείτε με τον ασφαλή χειρισμό του εξοπλισμού, τα χειριστήρια, καθώς και τα σήματα ασφαλείας.

 • Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί (αν διατίθεται) και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού απομακρυνθείτε από τη θέση χειριστή. Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

 • Μάθετε πώς να ακινητοποιείτε το μηχάνημα και πώς να σβήνετε τον κινητήρα με γρήγορες κινήσεις.

 • Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία αν όλα τα προστατευτικά καλύμματα και οι άλλες προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας δεν είναι στη θέση τους ή δεν λειτουργούν σωστά.

 • Προτού ξεκινήσετε την κοπή, επιθεωρείτε πάντα το μηχάνημα για να βεβαιώνεστε ότι οι μονάδες κοπής βρίσκονται σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

 • Επιθεωρήστε τον χώρο όπου πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα που θα μπορούσε να εκτοξεύσει το μηχάνημα.

σφάλεια καυσίμων

 • Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν χειρίζεστε καύσιμα. Είναι εύφλεκτα και οι ατμοί τους είναι εκρηκτικοί.

 • Σβήνετε τσιγάρα, πούρα, πίπες και κάθε άλλη πηγή ανάφλεξης.

 • Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο δοχείο καυσίμων.

 • Μην αφαιρείτε την τάπα και μην γεμίζετε το ρεζερβουάρ καυσίμου ενώ ο κινητήρας είναι σε λειτουργία ή δεν έχει κρυώσει.

 • Μην κάνετε ανεφοδιασμό ή αποστράγγιση καυσίμου σε κλειστό χώρο.

 • Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή τα δοχεία καυσίμων σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλη συσκευή).

 • ν χυθεί καύσιμο, μην επιχειρήσετε να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία. ποφύγετε τη δημιουργία κάθε πηγής ανάφλεξης μέχρι να εξατμιστούν οι ατμοί του καυσίμου.

Εκτέλεση της καθημερινής συντήρησης

Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Επιθεωρήστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας για τυχόν φθορά, σκισίματα και άλλες ζημίες. ντικαταστήστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας εάν οποιοδήποτε εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά.
 • Καθημερινά, πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία, εκτελέστε τις διαδικασίες που προβλέπονται για κάθε φορά που χρησιμοποιείται το μηχάνημα ή σε καθημερινή βάση, οι οποίες παρατίθενται στην ενότητα .

  νεφοδιασμός καυσίμου

  Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό, φρέσκο ντίζελ ή βιοντίζελ, με χαμηλή (<500ppm) ή εξαιρετικά χαμηλή (<15ppm) περιεκτικότητα σε θείο. Ο ελάχιστος αριθμός κετανίων θα πρέπει να είναι 40. Προμηθεύεστε καύσιμο σε ποσότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός 180 ημερών ώστε να διασφαλίζετε ότι χρησιμοποιείτε φρέσκο καύσιμο.

  Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: 53 l (14 γαλόνια ΗΠ)

  Χρησιμοποιείτε θερινό καύσιμο ντίζελ (No. 2-D) σε θερμοκρασίες υψηλότερες από -7°C και χειμερινό καύσιμο ντίζελ (No. 1-D ή μείγμα No. 1-D/2-D) σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Η χρήση χειμερινού καυσίμου σε χαμηλότερες θερμοκρασίες παρέχει χαμηλότερο σημείο ανάφλεξης και χαρακτηριστικά ψυχρής ροής, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η εκκίνηση και να μειώνεται η έμφραξη του φίλτρου καυσίμου.

  Η χρήση θερινού καυσίμου σε θερμοκρασίες υψηλότερες των -7°C συμβάλλει στην αύξηση του χρόνου ζωής της αντλίας καυσίμου και σε αυξημένη ισχύ σε σύγκριση με το χειμερινό καύσιμο.

  Important: Μην χρησιμοποιείτε κηροζίνη ή βενζίνη αντί για ντίζελ. Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης θα προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα.

  Δυνατότητα χρήσης βιοντίζελ

  Το μηχάνημα μπορεί επίσης να δέχεται μεικτό καύσιμο βιοντίζελ, βαθμού έως B20 (20% βιοντίζελ, 80% πετρελαϊκό ντίζελ). Το μέρος πετρελαϊκού ντίζελ θα πρέπει να έχει χαμηλή ή εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

  • Το μέρος βιοντίζελ του καυσίμου πρέπει να πληροί το πρότυπο ASTM D6751 ή EN14214.

  • Η σύνθεση του μεικτού καυσίμου θα πρέπει να πληροί το πρότυπο ASTM D975 ή EN590.

  • Οι βαμμένες επιφάνειες ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μείγματα βιοντίζελ.

  • Κατά τους χειμερινούς μήνες, χρησιμοποιείτε B5 (5% περιεκτικότητα σε βιοντίζελ) ή χαμηλότερου επιπέδου μείγματα.

  • Παρακολουθείτε τα παρεμβύσματα, τους σωλήνες και τις τσιμούχες που έρχονται σε επαφή με το καύσιμο, καθώς ενδέχεται να υποβαθμιστούν με την πάροδο του χρόνου.

  • Μπορεί να αναμένεται έμφραξη του φίλτρου καυσίμου για κάποιο διάστημα μετά τη μετάβαση σε μείγμα βιοντίζελ.

  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βιοντίζελ, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Toro.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, χαμηλώστε τις μονάδες κοπής, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Με ένα καθαρό πανί, καθαρίστε τον χώρο γύρο από την τάπα του ρεζερβουάρ.

  3. φαιρέστε την τάπα του ρεζερβουάρ (Σχήμα 29).

   g021210
  4. Γεμίστε το ρεζερβουάρ έως τον πυθμένα του στομίου πλήρωσης.

  5. φού γεμίσετε το ρεζερβουάρ, κλείστε καλά την τάπα.

   Note: Εάν είναι δυνατόν, γεμίζετε το ρεζερβουάρ μετά από κάθε χρήση. Έτσι ελαχιστοποιείται η πιθανότητα συμπύκνωσης υδρατμών στο εσωτερικό του ρεζερβουάρ καυσίμου.

  Κατά τη λειτουργία

  σφάλεια κατά τη λειτουργία

  Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

  • Ο ιδιοκτήτης/χειριστής φέρει ευθύνη για ατυχήματα που προκαλούν σωματικές ή υλικές βλάβες και οφείλει να τα προλαμβάνει.

  • Να φοράτε κατάλληλη ενδυμασία η οποία θα περιλαμβάνει προστατευτικά για τα μάτια, μακρύ παντελόνι, κατάλληλα αντιολισθητικά υποδήματα, καθώς και μέσα προστασίας της ακοής. Δένετε πίσω τα μαλλιά σας και μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα.

  • Μη χειρίζεστε το μηχάνημα εάν είστε άρρωστοι, κουρασμένοι ή βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων.

  • Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μην ασχολείστε με δραστηριότητες που σας αποσπούν την προσοχή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

  • Προτού θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα συστήματα μετάδοσης κίνησης είναι σε νεκρά θέση, το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο και ότι βρίσκεστε στη θέση χειριστή.

  • Μην μεταφέρετε επιβάτες στο μηχάνημα και κρατήστε τους διερχομένους και τα παιδιά μακριά από τον χώρο λειτουργίας του μηχανήματος.

  • Ο χειρισμός του μηχανήματος θα πρέπει να γίνεται μόνον όταν υπάρχει καλή ορατότητα, προκειμένου να αποφεύγονται λακκούβες ή άλλες παγίδες κινδύνου.

  • ποφύγετε την κοπή σε βρεγμένο γρασίδι. Η μειωμένη πρόσφυση μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση του μηχανήματος.

  • Κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από τις μονάδες κοπής.

  • Πριν από την οπισθοπορεία, κοιτάξτε πίσω σας και κάτω ώστε να βεβαιωθείτε ότι ο δρόμος είναι ελεύθερος.

  • Να είστε προσεκτικοί όταν πλησιάζετε σε στροφές χωρίς ορατότητα, θάμνους, δέντρα ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να περιορίζουν την ορατότητά σας.

  • κινητοποιείτε τις μονάδες κοπής κάθε φορά που σταματάτε την κοπή.

  • Όταν στρίβετε ή διασχίζετε δρόμους ή πεζοδρόμια με το μηχάνημα, μειώστε ταχύτητα και κινηθείτε προσεκτικά. Τηρείτε πάντοτε τους κανόνες προτεραιότητας.

  • Χειρίζεστε το μηχάνημα μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Τα καυσαέρια περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο μπορεί να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.

  • Μην αφήνετε το μηχάνημα σε λειτουργία χωρίς επιτήρηση.

  • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

   • πενεργοποιήστε την/τις μονάδα/-ες κοπής και χαμηλώστε τα παρελκόμενα.

   • άλτε φρένο στάθμευσης.

   • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί (αν διατίθεται).

   • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  • Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνον όταν υπάρχει καλή ορατότητα και κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνού.

  σφάλεια συστήματος προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS)

  • Μην αφαιρείτε εξαρτήματα του συστήματος ROPS από το μηχάνημα.

  • εβαιωθείτε ότι υπάρχει ζώνη ασφαλείας και ότι μπορείτε να τη λύσετε γρήγορα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

  • Φοράτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας.

  • Ελέγχετε με προσοχή αν υπάρχουν υπερκείμενα εμπόδια και μην έρχεστε σε επαφή με αυτά.

  • Διατηρείτε το σύστημα ROPS σε καλή κατάσταση λειτουργίας ελέγχοντάς το τακτικά για τυχόν ενδείξεις ζημίας και διατηρώντας καλά σφιγμένα όλα τα εξαρτήματα στερέωσης.

  • ντικαθιστάτε όλα τα κατεστραμμένα εξαρτήματα του συστήματος ROPS. Μην τα επισκευάζετε και μην τα τροποποιείτε.

  σφάλεια σε επικλινή εδάφη

  • Τα επικλινή εδάφη είναι ένας παράγοντας που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με ατυχήματα που αφορούν απώλεια ελέγχου και ανατροπή, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Είστε υπεύθυνοι για την ασφαλή λειτουργία του προϊόντος σε επικλινή εδάφη. Ο χειρισμός του μηχανήματος σε επικλινές έδαφος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

  • ξιολογήστε τις συνθήκες του χώρου ώστε να κρίνετε αν το έδαφος είναι ασφαλές για χρήση του μηχανήματος. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιθεώρηση της περιοχής. Κατά την επιθεώρηση αυτή θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και ορθή κρίση.

  • Για να χειριστείτε το μηχάνημα σε επικλινή εδάφη, μελετήστε τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης σε επικλινή εδάφη. Προτού χειριστείτε το μηχάνημα, εξετάστε τις συνθήκες του χώρου ώστε να κρίνετε αν μπορείτε να χειριστείτε το μηχάνημα στις συνθήκες που επικρατούν τη συγκεκριμένη ημέρα και στον συγκεκριμένο χώρο. Οι αλλαγές στο ανάγλυφο του εδάφους μπορεί να προκαλέσουν διαφορετική συμπεριφορά του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη.

   • ποφύγετε την εκκίνηση, το σταμάτημα ή τη στροφή του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη. ποφύγετε τις απότομες αλλαγές ταχύτητας ή κατεύθυνσης. Στρίβετε αργά και σταδιακά.

   • Μην αναλαμβάνετε τον χειρισμό του μηχανήματος όταν έχετε αμφιβολίες για τις συνθήκες πρόσφυσης, διεύθυνσης ή ευστάθειάς του.

   • πομακρύνετε ή επισημάνετε εμπόδια όπως χαντάκια, λακκούβες, αυλάκια, προεξοχές, βράχους ή άλλους κρυμμένους κινδύνους. ν το γρασίδι είναι ψηλό, μπορεί να μην φαίνονται τα εμπόδια. Το ανώμαλο έδαφος μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του μηχανήματος.

   • Να γνωρίζετε ότι ο χειρισμός του μηχανήματος σε βρεγμένο χορτάρι, κατά μήκος πλαγιάς, ή σε έδαφος με κατηφορική κλίση μπορεί να προκαλέσει απώλεια πρόσφυσης του μηχανήματος.

   • Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε το μηχάνημα κοντά σε χώρους απόρριψης, χαντάκια, αναχώματα, κινδύνους υδάτινης προέλευσης ή άλλες πηγές κινδύνου. Το μηχάνημα μπορεί να ανατραπεί αν ένας τροχός βρεθεί πέρα από το χείλος ή αν το χείλος υποχωρήσει. Ορίστε έναν ασφαλή χώρο μεταξύ του μηχανήματος και οποιασδήποτε πηγής κινδύνου.

   • Ελέγξτε για τυχόν πηγές κινδύνου ενώ βρίσκεστε στη βάση της πλαγιάς. Εάν υπάρχουν πηγές κινδύνου, χρησιμοποιήστε μηχάνημα βαδίζοντα χειριστή στο επικλινές έδαφος.

   • ν είναι δυνατόν, κρατήστε τις μονάδες κοπής χαμηλωμένες έως το έδαφος κατά τον χειρισμό του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη. Η ανύψωση των μονάδων κοπής κατά τη χρήση του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη μπορεί να καταστήσει το μηχάνημα ασταθές.

  Στρώσιμο του μηχανήματος

  Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος πέδησης στάθμευσης, προσαρμόστε (στρώστε) τα φρένα πριν από τη χρήση. Ορίστε την ταχύτητα εμπροσθοπορείας στα 4 μίλια ανά ώρα ώστε να αντιστοιχεί με την ταχύτητα οπισθοπορείας. (Μετακίνηση και των 8 αποστατών στην κορυφή του χειριστηρίου ελέγχου ταχύτητας κοπής.) Με τον κινητήρα σε ψηλό ρελαντί, κινηθείτε προς τα εμπρός με ενεργοποιημένο το σταμάτημα του ελέγχου ταχύτητας κοπής και πατήστε φρένο για 15 δευτερόλεπτα. Κινηθείτε προς τα πίσω με πλήρη ταχύτητα οπισθοπορείας και πατήστε φρένο για 15 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία 5 φορές, φροντίζοντας να μεσολαβεί διάστημα 1 λεπτού μεταξύ κάθε κύκλου εμπροσθοπορείας και οπισθοπορείας, ώστε να αποφύγετε την υπερθέρμανση των φρένων. Μετά το στρώσιμο, ενδέχεται να απαιτείται ρύθμιση των φρένων· ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση των φρένων στάθμευσης.

  Εκτόνωση του συστήματος καυσίμου

  Πρέπει να εκτονώσετε το σύστημα καυσίμου προτού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία, εάν συντρέχει οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • ρχική εκκίνηση καινούριου κινητήρα.

  • Η λειτουργία του κινητήρα διακόπηκε λόγω έλλειψης καυσίμου.

  • Εκτελέστηκαν εργασίες συντήρησης σε εξαρτήματα του συστήματος καυσίμου, δηλαδή αντικατάσταση φίλτρου, σέρβις διαχωριστή κ.λπ.

  Κίνδυνος

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ντίζελ και οι αναθυμιάσεις του καυσίμου είναι εξαιρετικά εύφλεκτα και εκρηκτικά. Η εκδήλωση πυρκαγιάς ή έκρηξης από καύσιμα μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές και εγκαύματα σε εσάς ή άλλα άτομα.

  • Με ένα χωνί, γεμίστε το ρεζερβουάρ σε υπαίθριο, ανοικτό χώρο, όταν ο κινητήρας είναι εκτός λειτουργίας και κρύος. ν χυθεί καύσιμο, καθαρίστε το.

  • Μην γεμίζετε το ρεζερβουάρ μέχρι το χείλος του. Προσθέστε καύσιμο στο ρεζερβουάρ μέχρι η στάθμη να βρεθεί μεταξύ 6 και 13mm (¼ έως ½") κάτω από τη βάση του στομίου πλήρωσης. υτός ο ελεύθερος χώρος στο ρεζερβουάρ επιτρέπει τη διαστολή του καυσίμου.

  • Ποτέ μην καπνίζετε κατά τον χειρισμό καυσίμων, και μην πλησιάζετε σε γυμνή φλόγα ή σε σημεία όπου μια σπίθα μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη των αναθυμιάσεων του καυσίμου.

  • ποθηκεύστε το καύσιμο σε καθαρό δοχείο, εγκεκριμένο ως προς την ασφάλεια, και φροντίζετε ώστε το καπάκι να βρίσκεται στη θέση του.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι το ρεζερβουάρ καυσίμου είναι γεμάτο τουλάχιστον ως τη μέση.

  2. νοίξτε το καπό.

  3. Ξεσφίξτε τη βίδα εκτόνωσης αέρα που βρίσκεται στην αντλία έγχυσης καυσίμου (Σχήμα 30) με κλειδί 12mm.

   g003993
  4. Γυρίστε το κλειδί στη μίζα στη θέση ON (Σε λειτουργία).

   Note: Η ηλεκτρική αντλία καυσίμου αρχίζει να λειτουργεί, και πιέζει τον αέρα προς τα έξω, γύρω από τη βίδα εκτόνωσης αέρα. φήστε το κλειδί στη θέση ON (Σε λειτουργία) μέχρι να υπάρχει συμπαγής ροή καυσίμου γύρω από τη βίδα.

  5. Σφίξτε τη βίδα και γυρίστε το κλειδί στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  Note: Κανονικά, ο κινητήρας θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία αφού ακολουθήσετε τις παραπάνω διαδικασίες εκτόνωσης. Ωστόσο, εάν ο κινητήρας δεν παίρνει μπρος, ενδέχεται να υπάρχει παγιδευμένος αέρας μεταξύ της αντλίας έγχυσης και των εγχυτήρων· ανατρέξτε στην ενότητα Εκτόνωση αέρα από τους εγχυτήρες καυσίμου.

  Θέση του κινητήρα σε λειτουργία

  Important: Πρέπει να εκτονώσετε το σύστημα καυσίμου προτού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία αν βάζετε μπρος τον κινητήρα για πρώτη φορά, αν η λειτουργία του κινητήρα διακόπηκε λόγω έλλειψης καυσίμου ή αν έχετε πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης στο σύστημα καυσίμου· ανατρέξτε στην ενότητα Εκτόνωση του συστήματος καυσίμου.

  1. Καθίστε στο κάθισμα, μην πατήσετε το πεντάλ γκαζιού ώστε να βρίσκεται στη Νεκρά θέση, βάλτε το φρένο στάθμευσης, μετακινήστε τον μοχλό γκαζιού στη θέση Γρήγορα, και βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση πενεργοποίηση.

  2. Γυρίστε το κλειδί στη θέση ON/PREHEAT (Σε λειτουργία/Προθέρμανση).

   Η προθέρμανση των αναφλεκτήρων για 6 δευτερόλεπτα ελέγχεται με αυτόματο χρονοδιακόπτη.

  3. Μετά την προθέρμανση των αναφλεκτήρων, γυρίστε το κλειδί στη θέση START (Εκκίνηση).

   άλτε μπρος τον κινητήρα για 15 δευτερόλεπτα το πολύ. Όταν ο κινητήρας πάρει μπρος, αφήστε το κλειδί. Εάν απαιτείται πρόσθετη προθέρμανση, γυρίστε το κλειδί στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) και, στη συνέχεια, στη θέση ON/PREHEAT (Σε λειτουργία/Προθέρμανση). Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία όπως απαιτείται.

  4. φήστε τον κινητήρα σε λειτουργία σε χαμηλό ρελαντί μέχρι να ζεσταθεί.

  Θέση του κινητήρα εκτός λειτουργίας

  1. Μετακινήστε όλες τις διατάξεις χειρισμού στη Νεκρά θέση, βάλτε φρένο στάθμευσης, μετακινήστε το γκάζι στη θέση χαμηλού ρελαντί και αφήστε τον κινητήρα να φτάσει σε χαμηλή ταχύτητα ρελαντί.

   Important: Μετά από χειρισμό με πλήρες φορτίο, αφήστε τον κινητήρα στο ρελαντί για 5 λεπτά πριν τον σβήσετε. Η μη τήρηση αυτής της οδηγίας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε κινητήρα με υπερπληρωτή.

  2. Γυρίστε το κλειδί στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) και αφαιρέστε το από τη μίζα.

  Ορισμός ταχύτητας περιστρεφόμενων λεπίδων

  Για να πετύχετε σταθερή, υψηλή ποιότητα κοπής και ομοιόμορφη εμφάνιση του γκαζόν, είναι σημαντικό να θέσετε την ταχύτητα περιστρεφόμενων λεπίδων στην κατάλληλη ρύθμιση. Ρυθμίστε την ταχύτητα περιστρεφόμενων λεπίδων ως εξής:

  1. Στο InfoCenter, στο μενού Settings (Ρυθμίσεις), εισάγετε τον αριθμό των λεπίδων, την ταχύτητα κοπής και το ύψος κοπής ώστε να υπολογιστεί η κατάλληλη ταχύτητα περιστρεφόμενων λεπίδων.

  2. ν απαιτούνται περαιτέρω ρυθμίσεις, στο μενού Settings (Ρυθμίσεις), κάντε κύλιση προς τα κάτω για να βρείτε τις επιλογές F Reel RPM (Στροφές ανά λεπτό εμπρόσθιων περιστρεφόμενων λεπίδων) ή R Reel RPM (Στροφές ανά λεπτό οπίσθιων περιστρεφόμενων λεπίδων), ή και τις δύο.

  3. Πιέστε το δεξί κουμπί για να αλλάξετε την τιμή της ταχύτητας περιστρεφόμενων λεπίδων. Κατά την αλλαγή της ρύθμισης ταχύτητας, η οθόνη θα εξακολουθεί να προβάλλει την υπολογισθείσα ταχύτητα περιστρεφόμενων λεπίδων με βάση τον αριθμό των λεπίδων, την ταχύτητα κοπής και το ύψος κοπής, ωστόσο θα προβάλλεται και η νέα τιμή.

   Note: Μπορεί να χρειαστεί να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα περιστρεφόμενων λεπίδων ώστε να αντισταθμίσετε τις ποικίλες συνθήκες που επικρατούν στον χλοοτάπητα.

  Ρύθμιση του αντίβαρου των βραχιόνων ανύψωσης

  Μπορείτε να ρυθμίσετε το αντίβαρο στους βραχίονες ανύψωσης των οπίσθιων μονάδων κοπής για να αντισταθμίσετε τις ποικίλες συνθήκες που επικρατούν στον χλοοτάπητα και να διατηρήσετε ομοιόμορφο ύψος κοπής σε δύσκολες συνθήκες ή σε χώρους με πολλούς θάμνους.

  Μπορείτε να προσαρμόσετε κάθε ελατήριο αντίβαρου σε 1 από τις 4 ρυθμίσεις. Κάθε αλλαγή ρύθμισης αυξάνει ή μειώνει το αντίβαρο στη μονάδα κοπής κατά 2,3kg (5lb). Μπορείτε να τοποθετήσετε τα ελατήρια στην πίσω πλευρά του πρώτου ενεργοποιητή ελατηρίου για να αφαιρέσετε όλα τα αντίβαρα (τέταρτη θέση).

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, χαμηλώστε τις μονάδες κοπής, βάλτε το φρένο στάθμευσης, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Εισάγετε σωλήνα ή παρεμφερές αντικείμενο στο μακρύ άκρο του ελατηρίου και περιστρέψτε το γύρω από τον ενεργοποιητή ελατηρίου στην επιθυμητή θέση (Σχήμα 31).

   Προσοχή

   Τα ελατήρια βρίσκονται υπό τάνυση και θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό.

   Δείξτε προσοχή κατά τη ρύθμιση των ελατηρίων.

   g019276
  3. Επαναλάβετε τη διαδικασία στο άλλο ελατήριο.

  Ρύθμιση της θέσης αναστροφής των βραχιόνων ανύψωσης

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, χαμηλώστε τις μονάδες κοπής, βάλτε το φρένο στάθμευσης, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Ο διακόπτης των βραχιόνων ανύψωσης βρίσκεται κάτω από τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού, πίσω από τον εμπρόσθιο δεξί βραχίονα ανύψωσης (Σχήμα 32).

  3. Ξεσφίξτε τις βίδες στερέωσης του διακόπτη και μετακινήστε τον διακόπτη προς τα κάτω για να αυξήσετε το ύψος αναστροφής των βραχιόνων ανύψωσης ή μετακινήστε τον διακόπτη προς τα πάνω για να μειώσετε το ύψος αναστροφής των βραχιόνων ανύψωσης (Σχήμα 32).

   g012154
  4. Σφίξτε τις βίδες στερέωσης.

  Επεξήγηση λειτουργίας της διαγνωστικής λυχνίας

  Το μηχάνημα διαθέτει διαγνωστική λυχνία που υποδεικνύει αν ο ηλεκτρονικός ελεγκτής εντοπίζει κάποια δυσλειτουργία στο ηλεκτρονικό σύστημα. Η διαγνωστική λυχνία βρίσκεται πάνω στον βραχίονα ελέγχου (Σχήμα 33). Όταν το μηχάνημα λειτουργεί σωστά και ο διακόπτης μίζας μετακινείται στη θέση ON/RUN (Εκκίνηση/Λειτουργία), η διαγνωστική λυχνία ανάβει στιγμιαία για να υποδείξει ότι η λυχνία λειτουργεί σωστά. Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα υπόδειξης στο μηχάνημα, η λυχνία ανάβει κατά την προβολή του μηνύματος. Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα βλάβης, η λυχνία αναβοσβήνει μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.

  g021272

  Έλεγχος των διακοπτών ενδοασφάλισης

  Ο σκοπός των διακοπτών ενδοασφάλισης είναι να αποτρέπουν την εκκίνηση ή την θέση σε λειτουργία του κινητήρα αν το πεντάλ γκαζιού δεν βρίσκεται στη Νεκρά θέση, αν ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης δεν βρίσκεται στη θέση πενεργοποίηση και αν ο μοχλός ελέγχου χαμηλώματος/ανύψωσης μονάδων κοπής δεν βρίσκεται στη Νεκρά θέση. Επιπλέον, ο κινητήρας θα πρέπει να σβήνει όταν πατάτε το πεντάλ γκαζιού ενώ δεν βρίσκεστε στο κάθισμα ή έχετε ενεργοποιημένο το φρένο στάθμευσης.

  Προσοχή

  ν οι διακόπτες ενδοασφάλισης είναι αποσυνδεδεμένοι ή έχουν υποστεί ζημιά, το μηχάνημα θα μπορούσε να λειτουργεί απροσδόκητα με αποτέλεσμα να επέλθει τραυματισμός.

  • Μην πειράζετε τους διακόπτες ενδοασφάλισης.

  • Ελέγχετε τη λειτουργία των διακοπτών ενδοασφάλισης καθημερινά και αντικαθιστάτε τυχόν κατεστραμμένους διακόπτες πριν από τον χειρισμό του μηχανήματος.

  Επαλήθευση της λειτουργίας των διακοπτών ενδοασφάλισης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τη λειτουργία των διακοπτών ενδοασφάλισης.
  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, χαμηλώστε τις μονάδες κοπής, σβήστε τον κινητήρα και βάλτε φρένο στάθμευσης.

  2. Γυρίστε τον διακόπτη της μίζας στη θέση ON (Σε λειτουργία), αλλά μην θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία.

  3. Εντοπίστε την κατάλληλη λειτουργία των διακοπτών στο μενού Diagnostics (Διαγνωστικά) του InfoCenter.

  4. λλάξτε μεμονωμένα κάθε διακόπτη από ανοικτό σε κλειστό (δηλαδή, καθίστε στο κάθισμα, πατήστε το πεντάλ γκαζιού κ.λπ.) και ελέγξτε ότι η κατάλληλη κατάσταση του διακόπτει αλλάζει. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για όλους τους διακόπτες που μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα.

  5. ν ένας διακόπτης είναι κλειστός και ο αντίστοιχος δείκτης δεν αλλάζει, ελέγξτε όλα τα καλώδια και τις συνδέσεις του διακόπτη ή/και ελέγξτε τους διακόπτες με μετρητή ohm. ντικαταστήστε τυχόν ελαττωματικούς διακόπτες και επισκευάστε τυχόν ελαττωματική καλωδίωση.

  Note: Η οθόνη του InfoCenter έχει επίσης τη δυνατότητα να εντοπίζει ποια πηνία ή ηλεκτρονόμοι (ρελέ) εξόδου είναι ενεργοποιημένα. υτός είναι ένας γρήγορος τρόπος να διαπιστώσετε αν μια δυσλειτουργία του μηχανήματος αφορά το ηλεκτρικό ή το υδραυλικό σύστημα.

  Επαλήθευση της λειτουργίας εξόδου

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, χαμηλώστε τις μονάδες κοπής, σβήστε τον κινητήρα και βάλτε φρένο στάθμευσης.

  2. Γυρίστε τον διακόπτη της μίζας στη θέση ON (Σε λειτουργία) και θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία.

  3. Εντοπίστε την κατάλληλη λειτουργία εξόδου στο μενού Diagnostics (Διαγνωστικά) του InfoCenter.

  4. Καθίστε στο κάθισμα και προσπαθήστε να εκτελέσετε την επιθυμητή λειτουργία του μηχανήματος. Οι κατάλληλες έξοδοι θα πρέπει να αλλάξουν κατάσταση ώστε να υποδεικνύουν ότι η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ECM) ενεργοποιεί τη συγκεκριμένη λειτουργία.

  Note: ν δεν ανάψουν οι σωστές έξοδοι, επαληθεύστε ότι οι επιθυμητοί διακόπτες εισόδου βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας. Επαληθεύστε τη σωστή λειτουργία των διακοπτών.ν οι δείκτες εξόδων είναι ενεργοποιημένοι όπως προβλέπεται, αλλά το μηχάνημα δεν λειτουργεί σωστά, αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα που δεν σχετίζεται με το ηλεκτρικό σύστημα. Πραγματοποιήστε τις αναγκαίες επισκευές.

  Λειτουργίες πηνίων υδραυλικών βαλβίδων

  Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω κατάλογο για να προσδιορίσετε και να περιγράψετε τις διάφορες λειτουργίες των πηνίων του κατανομέα υδραυλικού συστήματος. Κάθε πηνίο πρέπει να βρίσκεται υπό τάση ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας.

  ΠηνίοΛειτουργία
  MSV2Κύκλωμα εμπρόσθιου κυλίνδρου κοπής
  MSV1Κύκλωμα οπίσθιου κυλίνδρου κοπής
  SVRVνύψωση/χαμήλωμα μονάδων κοπής
  SV1νύψωση/χαμήλωμα εμπρόσθιας μονάδας κοπής
  SV3νύψωση/χαμήλωμα οπίσθιας μονάδας κοπής
  SV2νύψωση οποιωνδήποτε μονάδων κοπής

  Συμβουλές για το χειρισμό

  Εξοικείωση με το μηχάνημα

  Προτού πραγματοποιήσετε κοπή γρασιδιού, εξασκηθείτε στον χειρισμό του μηχανήματος σε ανοικτό χώρο. άλτε μπρος και σβήστε τον κινητήρα. Οδηγήστε το μηχάνημα με εμπροσθοπορεία και οπισθοπορεία. Χαμηλώστε και ανυψώστε τις μονάδες κοπής και ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τους κυλίνδρους κοπής. Όταν πιστεύετε ότι έχετε πλέον εξοικειωθεί με το μηχάνημα, εξασκηθείτε στον χειρισμό του μηχανήματος σε ανηφορικά και κατηφορικά εδάφη με διαφορετικές ταχύτητες πορείας.

  Επεξήγηση λειτουργίας του συστήματος προειδοποίησης

  Εάν ανάψει κάποια προειδοποιητική ένδειξη κατά τη λειτουργία, ακινητοποιήστε αμέσως το μηχάνημα και διορθώστε το πρόβλημα προτού συνεχίσετε τον χειρισμό του μηχανήματος. Μπορεί να επέλθει σοβαρή ζημιά αν χειριστείτε το μηχάνημα ενώ υπάρχει κάποια δυσλειτουργία.

  Κοπή

  Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία και μετακινήστε τον διακόπτη ταχύτητας περιστροφής κινητήρα στη θέση Γρήγορα. Μετακινήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση Ενεργοποίηση και χρησιμοποιήστε τον μοχλό ελέγχου χαμηλώματος/ανύψωσης μονάδων κοπής για να ελέγξετε τις μονάδες κοπής (οι εμπρόσθιες μονάδες κοπής είναι χρονισμένες ώστε να χαμηλώνουν πριν από τις οπίσθιες μονάδες κοπής). Για να κινηθείτε προς τα εμπρός και να κόψετε γρασίδι, πατήστε το πεντάλ γκαζιού προς τα εμπρός.

  Μεταφορά του μηχανήματος

  Μετακινήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση πενεργοποίηση και ανυψώστε τις μονάδες κοπής στη θέση TRANSPORT (Μεταφορά). Μετακινήστε τον μοχλό κοπής/μεταφοράς στη θέση TRANSPORT (Μεταφορά). Να είστε προσεκτικοί όταν οδηγείτε μεταξύ αντικειμένων ώστε να μην προκαλέσετε κατά λάθος ζημιά στο μηχάνημα ή τις μονάδες κοπής. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν χειρίζεστε το μηχάνημα σε επικλινή εδάφη. Οδηγείτε αργά και αποφεύγετε τις απότομες στροφές σε επικλινή εδάφη για να αποτρέψετε την πιθανότητα ανατροπής του μηχανήματος. Χαμηλώστε τις μονάδες κοπής όταν κινείστε σε κατηφορικό έδαφος για καλύτερο έλεγχο του μηχανήματος.

  Μετά τη λειτουργία

  σφάλεια μετά τη λειτουργία

  Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

  • Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί (αν διατίθεται) και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού απομακρυνθείτε από τη θέση χειριστή. Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

  • Καθαρίστε τα χόρτα και τα ξένα υλικά από τις μονάδες κοπής, τα συστήματα μετάδοσης κίνησης, τους σιγαστήρες, τα φίλτρα ψύξης και τον χώρο του κινητήρα, για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς. ν έχει χυθεί λάδι ή καύσιμο, καθαρίστε το.

  • Κλείστε τη βαλβίδα καυσίμου κατά την αποθήκευση ή μεταφορά του μηχανήματος.

  • πενεργοποιήστε το σύστημα μετάδοσης κίνησης στο παρελκόμενο όταν μεταφέρετε ή δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα.

  • Συντηρήστε και καθαρίστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας, όπως απαιτείται.

  • Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή τα δοχεία καυσίμων σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλες συσκευές).

  Μεταφορά του μηχανήματος

  • Χρησιμοποιείτε ράμπες πλήρους πλάτους για τη φόρτωση του μηχανήματος σε τρέιλερ ή φορτηγό.

  • Δέστε με ασφάλεια το μηχάνημα.

  Εντοπισμός των σημείων πρόσδεσης

  • Μπροστινό μέρος—η οπή στο ορθογώνιο πέλμα, κάτω από τον σωλήνα του άξονα, στο εσωτερικό κάθε εμπρόσθιου τροχού (Σχήμα 34)

   g031851
  • Πίσω μέρος—κάθε πλευρά του μηχανήματος στο οπίσθιο πλαίσιο (Σχήμα 35)

   g004555

  Σημεία ανύψωσης

  Note: Όταν εργάζεστε κάτω από το μηχάνημα, τοποθετείτε τρίποδες στήριξης.

  • Μπροστινό μέρος—ορθογώνιο πέλμα, κάτω από τον σωλήνα του άξονα, στο εσωτερικό κάθε εμπρόσθιου τροχού (Σχήμα 36).

   g031850
  • Πίσω μέρος—ορθογώνιος σωλήνας άξονα στον οπίσθιο άξονα.

  Ώθηση ή ρυμούλκηση του μηχανήματος

  Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το μηχάνημα μπορεί να μετακινηθεί με ενεργοποίηση της βαλβίδας παράκαμψης στην υδραυλική αντλία μεταβλητού εκτοπίσματος και την ώθηση ή ρυμούλκηση του μηχανήματος.

  Important: Μην ωθείτε ή ρυμουλκείτε το μηχάνημα με ταχύτητα που υπερβαίνει τα 3 έως 4,8 χ.α.ώ. (2 έως 3 μίλια ανά ώρα), διότι μπορεί να επέλθει ζημιά στο εσωτερικό σύστημα μετάδοσης. Η βαλβίδα παράκαμψης πρέπει να είναι ανοικτή κατά την ώθηση ή ρυμούλκηση του μηχανήματος.

  1. Η βαλβίδα παράκαμψης βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του υδροστάτη (Σχήμα 37). Περιστρέψτε το μπουλόνι κατά 1-½ στροφή για να την ανοίξετε και να μπορέσει το υγρό να κάνει παράκαμψη εσωτερικά.

   Note: Στη συνέχεια, μπορείτε να μετακινήσετε το μηχάνημα αργά, χωρίς να υποστεί ζημιά το σύστημα μετάδοσης.

   g003995
  2. Κλείστε τη βαλβίδα παράκαμψης προτού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία. Ωστόσο, μην υπερβαίνετε ροπή 7 έως 11 N∙m κατά το κλείσιμο της βαλβίδας.

   Important: Η λειτουργία του κινητήρα με ανοικτή τη βαλβίδα παράκαμψης προκαλεί υπερθέρμανση του συστήματος μετάδοσης.

  Συντήρηση

  Note: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση λειτουργίας.

  σφάλεια συντήρησης

  • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

   • πενεργοποιήστε την/τις μονάδα/-ες κοπής και χαμηλώστε τα παρελκόμενα.

   • άλτε φρένο στάθμευσης.

   • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί (αν διατίθεται).

   • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  • φήστε τα μέρη του μηχανήματος να κρυώσουν προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης.

  • ν είναι δυνατόν, μην εκτελείτε εργασίες συντήρησης με τον κινητήρα σε λειτουργία. Παραμείνετε μακριά από κινούμενα μέρη.

  • Όταν εργάζεστε κάτω από το μηχάνημα, τοποθετείτε τρίποδες στήριξης.

  • Εκτονώνετε προσεκτικά την πίεση εξαρτημάτων με αποθηκευμένη ενέργεια.

  • Διατηρείτε όλα τα μέρη του μηχανήματος σε καλή κατάσταση λειτουργίας και όλα τα εξαρτήματα καλά στερεωμένα.

  • ντικαταστήστε τις φθαρμένες ή κατεστραμμένες ετικέτες.

  • Για να διασφαλίσετε την ασφαλή και βέλτιστη απόδοση του μηχανήματος, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά Toro. Τα ανταλλακτικά άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να αποβούν επικίνδυνα και η χρήση τους να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

  Συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα συντήρησης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά την πρώτη ώρα
 • Σφίξτε τα παξιμάδια των τροχών με ροπή 94 έως 122 N⋅m.
 • Μετά τις πρώτες 8 ώρες
 • Ελέγξτε την κατάσταση και την τάνυση του ιμάντα εναλλάκτη.
 • Μετά τις πρώτες 10 ώρες
 • Σφίξτε τα παξιμάδια των τροχών με ροπή 94 έως 122 N⋅m.
 • Μετά τις πρώτες 50 ώρες
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού.
 • Ελέγξτε την ταχύτητα περιστροφής κινητήρα (ρελαντί και τέρμα γκαζιού).
 • Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Επιθεωρήστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας για τυχόν φθορά, σκισίματα και άλλες ζημίες. ντικαταστήστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας εάν οποιοδήποτε εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά.
 • Ελέγξτε τη λειτουργία των διακοπτών ενδοασφάλισης.
 • Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα.
 • ποστραγγίστε το νερό ή άλλους ρύπους από τον διαχωριστή νερού.
 • Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών.
 • Ελέγξτε το σύστημα ψύξης.
 • πομακρύνετε τα ξένα υλικά από το φίλτρο, τους ψύκτες λαδιού και το ψυγείο (συχνότερα σε περιβάλλον λειτουργίας με ιδιαίτερα αυξημένους ρύπους).
 • Ελέγξτε τις υδραυλικές σωληνώσεις και τους εύκαμπτους σωλήνες.
 • Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού.
 • Ελέγξτε την επαφή κυλίνδρου - μαχαιριού κλίνης.
 • Κάθε 50 ώρες
 • Γρασάρετε τα ρουλεμάν και τους δακτυλίους για τις μονάδες κοπής. (Γρασάρετέ τα αμέσως μετά από κάθε πλύσιμο, ανεξάρτητα από το αναγραφόμενο χρονικό διάστημα.)
 • Καθαρίστε την μπαταρία και ελέγξτε την κατάστασή της (ή σε εβδομαδιαία βάση, ανάλογα με το τι θα συμβεί πρώτο).
 • Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων της μπαταρίας.
 • Κάθε 100 ώρες
 • Επιθεωρήστε τους εύκαμπτους σωλήνες του συστήματος ψύξης.
 • Ελέγξτε την κατάσταση και την τάνυση του ιμάντα εναλλάκτη.
 • Κάθε 150 ώρες
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού.
 • Κάθε 200 ώρες
 • πομακρύνετε τυχόν υγρασία από το ρεζερβουάρ καυσίμου και τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού.
 • Κάθε 250 ώρες
 • Σφίξτε τα παξιμάδια των τροχών με ροπή 94 έως 122 N⋅m.
 • Κάθε 400 ώρες
 • Κάντε σέρβις στο φίλτρο αέρα. (Κάντε νωρίτερα σέρβις στο φίλτρο αέρα αν ο δείκτης του φίλτρου αέρα είναι κόκκινος. Κάντε συχνότερα σέρβις σε περιβάλλον ιδιαίτερα αυξημένων ρύπων ή σκόνης.)
 • Ελέγξτε τους σωλήνες και τις συνδέσεις καυσίμου για αλλοιώσεις, ζημιές ή χαλαρωμένες συνδέσεις.
 • ντικαταστήστε το κάνιστρο του φίλτρου καυσίμου.
 • Ελέγξτε την ταχύτητα περιστροφής κινητήρα (ρελαντί και τέρμα γκαζιού).
 • Κάθε 800 ώρες
 • ποστραγγίστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.
 • Ελέγξτε τη σύγκλιση των οπίσθιων τροχών.
 • Εάν δεν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό ή έχετε στο παρελθόν γεμίσει τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού με εναλλακτικό υγρό, αλλάξτε το υδραυλικό υγρό.
 • Εάν δεν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό ή έχετε στο παρελθόν γεμίσει τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού με εναλλακτικό υγρό, αντικαταστήστε τα φίλτρα του υδραυλικού συστήματος.
 • Γρασάρετε τα ρουλεμάν των οπίσθιων τροχών (μόνο μηχανήματα με κίνηση στους 2 τροχούς).
 • Ρυθμίστε τις βαλβίδες του κινητήρα (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα).
 • Κάθε 1000 ώρες
 • Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό, αντικαταστήστε τα φίλτρα του υδραυλικού συστήματος.
 • Κάθε 2000 ώρες
 • Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό, αλλάξτε το υδραυλικό υγρό.
 • Πριν από την αποθήκευση
 • ποστραγγίστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.
 • Κάθε 2 χρόνια
 • Εκπλύνετε και αντικαταστήστε το υγρό του συστήματος ψύξης.
 • ντικαταστήστε όλους τους κινούμενους εύκαμπτους σωλήνες.
 • Λίστα ελέγχου για την καθημερινή συντήρηση

  Δημιουργήστε αντίγραφα αυτής της σελίδας για συχνή χρήση.

  Στοιχείο ελέγχου συντήρησηςΓια την εβδομάδα:
  Δευτ.Τρ.Τετ.Πέμ.Παρ.Σάβ.Κυρ.
  Ελέγξτε τη λειτουργία της ενδοασφάλισης.       
  Ελέγξτε τη λειτουργία των φρένων.       
  Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα και του καυσίμου.       
  ποστραγγίστε τον διαχωριστή νερού/καυσίμου.       
  Ελέγξτε τον δείκτη φραγής του φίλτρου αέρα.       
  Ελέγξτε αν υπάρχουν ξένα υλικά στο ψυγείο και το φίλτρο.       
  Ελέγξτε για ασυνήθιστους ήχους του κινητήρα.1       
  Ελέγξτε για ασυνήθιστους ήχους λειτουργίας.       
  Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού.       
  Ελέγξτε τον δείκτη του φίλτρου υδραυλικού συστήματος. 2       
  Ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνες του υδραυλικού συστήματος για τυχόν ζημιές.       
  Ελέγξτε για διαρροές υγρών.       
  Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών.       
  Ελέγξτε τη λειτουργία των οργάνων.       
  Ελέγξτε τη ρύθμιση κυλίνδρου - μαχαιριού κλίνης.       
  Ελέγξτε τη ρύθμιση ύψους κοπής.       
  Ελέγξτε όλα τα γρασαδοράκια για τυχόν ανάγκη λίπανσης.3       
  Επιδιορθώστε τη βαφή όπου υπάρχουν φθορές.       
  Πλύνετε το μηχάνημα.       

  1. Ελέγξτε τα ακροφύσια των αναφλεκτήρων και του εγχυτήρα αν παρατηρήσετε δυσκολίες στην εκκίνηση, υπερβολικό καπνό ή προβλήματα στη λειτουργία.

  2. Πραγματοποιήστε τον έλεγχο με τον κινητήρα να λειτουργεί και το λάδι να βρίσκεται σε θερμοκρασία λειτουργίας

  3. μέσως μετά από κάθε πλύσιμο, ανεξάρτητα από το αναγραφόμενο χρονικό διάστημα

  Σημείωση για προβληματικά σημεία

  Άτομο που διενήργησε την επιθεώρηση:
  ΕίδοςΗμερομηνίαΠληροφορίες
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: Για περισσότερες διαδικασίες συντήρησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα σας και στο Εγχειρίδιο Χειριστή για τις μονάδες κοπής.

  Note: Κατεβάστε δωρεάν το σχεδιάγραμμα ηλεκτρικού συστήματος ή υδραυλικού συστήματος μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.Toro.com και αναζητώντας το μηχάνημά σας από το σύνδεσμο προς τα εγχειρίδια (Manuals) στην αρχική σελίδα.

  Λίπανση

  Γρασάρισμα των ρουλεμάν και των δακτυλίων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 50 ώρες
 • Γρασάρετε τα ρουλεμάν και τους δακτυλίους για τις μονάδες κοπής. (Γρασάρετέ τα αμέσως μετά από κάθε πλύσιμο, ανεξάρτητα από το αναγραφόμενο χρονικό διάστημα.)
 • Εάν χειρίζεστε το μηχάνημα υπό κανονικές συνθήκες, λιπαίνετε όλα τα γρασαδοράκια στα ρουλεμάν και τους δακτυλίους μετά από κάθε 50 ώρες λειτουργίας με γράσο λιθίου Νο. 2. Λιπαίνετε τα ρουλεμάν και τους δακτυλίους αμέσως μετά από κάθε πλύσιμο, ανεξάρτητα από το αναγραφόμενο χρονικό διάστημα.

  Οι θέσεις όπου βρίσκονται τα γρασαδοράκια και οι ποσότητες έχουν ως εξής:

  • Άρθρωση σχήματος «U» του άξονα οδήγησης αντλίας (3) (Σχήμα 38)

   g003962
  • Κύλινδροι βραχιόνων ανύψωσης μονάδων κοπής (2 σε καθέναν) (Σχήμα 39)

   g012150
  • Άξονες περιστροφής των βραχιόνων ανύψωσης (1 σε καθέναν) (Σχήμα 39)

  • Πλαίσιο φορέα και άξονας περιστροφής μονάδων κοπής (2 σε καθένα) (Σχήμα 40)

   g003960
  • Στροφέας των βραχιόνων ανύψωσης (1 σε καθέναν) (Σχήμα 41)

   g004157
  • Κατευθυντήρια ράβδος οπίσθιου άξονα (2) (Σχήμα 42)

   g003987
  • Στροφέας διεύθυνσης άξονα (1) (Σχήμα 43)

   g004169
  • Σφαιρικές αρθρώσεις κυλίνδρου διεύθυνσης (2) (Σχήμα 44)

   g003966
  • Πεντάλ φρένου (1) (Σχήμα 45)

   g011615

  Συντήρηση κινητήρα

  σφάλεια κινητήρα

  • Προτού ελέγξετε τη στάθμη του λαδιού ή προσθέσετε λάδι στον στροφαλοθάλαμο, σβήστε τον κινητήρα.

  • Μην αλλάζετε την ταχύτητα του ρυθμιστή στροφών του κινητήρα και μην αυξάνετε υπερβολικά τις στροφές του κινητήρα.

  Σέρβις του φίλτρου αέρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • Κάντε σέρβις στο φίλτρο αέρα. (Κάντε νωρίτερα σέρβις στο φίλτρο αέρα αν ο δείκτης του φίλτρου αέρα είναι κόκκινος. Κάντε συχνότερα σέρβις σε περιβάλλον ιδιαίτερα αυξημένων ρύπων ή σκόνης.)
 • Ελέγξτε τον κορμό του φίλτρου αέρα για τυχόν ζημιές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαρροή αέρα. ντικαταστήστε τον αν έχει υποστεί ζημιά. Ελέγξτε ολόκληρο το σύστημα εισόδου για διαρροές, ζημιά ή χαλαρωμένους σφιγκτήρες εύκαμπτου σωλήνα.

  Κάντε σέρβις στο φίλτρο αέρα μόνο όταν απαιτείται με βάση την ένδειξη του δείκτη σέρβις (Σχήμα 46). Η αλλαγή του φίλτρου αέρα προτού αυτό καταστεί αναγκαίο απλώς αυξάνει την πιθανότητα εισόδου ξένων υλικών στον κινητήρα κατά την αφαίρεση του φίλτρου.

  Important: εβαιωθείτε ότι το κάλυμμα είναι σωστά στερεωμένο και ότι σφραγίζει με τον κορμό του φίλτρου αέρα.

  1. πασφαλίστε τα μάνδαλα που στερεώνουν το κάλυμμα του φίλτρου αέρα στον κορμό του φίλτρου αέρα (Σχήμα 46).

   g003968
  2. φαιρέστε το κάλυμμα από τον κορμό του φίλτρου αέρα. Πριν αφαιρέσετε το φίλτρο, χρησιμοποιήστε αέρα χαμηλής πίεσης (40psi, καθαρό και ξηρό) για να απομακρύνετε τυχόν μεγάλες ποσότητες σκόνης που έχουν συσσωρευτεί μεταξύ της εξωτερικής πλευράς του φίλτρου και του κάνιστρου. ποφύγετε τη χρήση αέρα υψηλής πίεσης, καθώς θα μπορούσε να πιέσει τη σκόνη και να την κατευθύνει μέσω του φίλτρου στο εσωτερικό της διόδου εισόδου.

   υτή η διαδικασία καθαρισμού αποτρέπει τη μεταφορά ξένων υλικών στην είσοδο κατά την αφαίρεση του φίλτρου.

  3. φαιρέστε και αντικαταστήστε το φίλτρο (Σχήμα 47).

   Δεν συνιστάται ο καθαρισμό του μεταχειρισμένου στοιχείου λόγω της πιθανότητας ζημιάς στα μέσα του φίλτρου. Επιθεωρήστε το καινούριο φίλτρο για ζημιές που τυχόν υπέστη κατά τη μεταφορά, ελέγχοντας το άκρο στεγανοποίησης του φίλτρου και τον κορμό. ν το στοιχείο είναι φθαρμένο, μην το χρησιμοποιείτε. Τοποθετήστε το καινούριο φίλτρο ασκώντας πίεση στο εξωτερικό χείλος του στοιχείου ώστε να εφαρμόσει στο κάνιστρο. Μην ασκείτε πίεση στο εύκαμπτο κεντρικό τμήμα του φίλτρου.

   g014629
  4. Καθαρίστε τη θύρα εξώθησης σκόνης, που βρίσκεται στο αποσπώμενο κάλυμμα. φαιρέστε την ελαστική βαλβίδα εξόδου από το κάλυμμα, καθαρίστε το εσωτερικό και αντικαταστήστε τη βαλβίδα εξόδου.

  5. Τοποθετήστε το κάλυμμα φροντίζοντας ώστε η ελαστική βαλβίδα εξόδου να κοιτάει προς τα κάτω — μεταξύ της θέσης «5» του ρολογιού και της θέσης «7» του ρολογιού, όταν το κοιτάζετε από το άκρο.

  6. σφαλίστε τα μάνδαλα.

  Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα.
 • Κατά την παράδοση του μηχανήματος, ο κινητήρας περιέχει λάδι· ωστόσο, ελέγξτε τη στάθμη λαδιού προτού και αφού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία για πρώτη φορά.

  Η χωρητικότητα του στροφαλοθάλαμου είναι περίπου 5,2 l (5,5 τέταρτα γαλονιού ΗΠ) μαζί με το φίλτρο.

  Χρησιμοποιήστε υψηλής ποιότητας λάδι κινητήρα που πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

  • παιτούμενη κατηγορία απόδοσης API: CH-4, CI-4 ή υψηλότερη

  • Προτιμώμενο λάδι: SAE 15W-40 (άνω των 0 βαθμών F)

  • Εναλλακτικό λάδι: SAE 10W-30 ή 5W-30 (όλες οι θερμοκρασίες)

  Το λάδι κινητήρα Toro Premium Engine Oil διατίθεται από τον αντιπρόσωπο της Toro, με ιξώδες 15W-40 ή 10W-30.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, σβήστε τον κινητήρα, βάλτε το φρένο στάθμευσης και αφαιρέστε το κλειδί από τη μίζα.

  2. νοίξτε το καπό.

  3. φαιρέστε τον δείκτη στάθμης λαδιού, καθαρίστε τον με ένα πανί και τοποθετήστε τον ξανά (Σχήμα 48).

   g003950
  4. φαιρέστε τον δείκτη στάθμης λαδιού και ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού πάνω στον δείκτη.

   Note: Η στάθμη λαδιού θα πρέπει να βρίσκεται στο σημάδι «Full» (Γεμάτο).

  5. Εάν η στάθμη λαδιού είναι κάτω από το σημάδι «Full» (Γεμάτο), αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης (Σχήμα 49), και προσθέστε λάδι μέχρι η στάθμη να φτάσει το σημάδι «Full» (Γεμάτο) στον δείκτη.

   g004134

   Important: Μην υπερπληρώνετε τη δεξαμενή. εβαιωθείτε ότι η στάθμη του λαδιού κινητήρα παραμένει μεταξύ των ορίων υψηλότερης και χαμηλότερης στάθμης του μανόμετρου λαδιού. Η υπερβολικά υψηλή ή υπερβολικά χαμηλή στάθμη λαδιού κινητήρα μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του κινητήρα.

  6. Τοποθετήστε την τάπα πλήρωσης λαδιού και κλείστε το καπό.

  Σέρβις λαδιού κινητήρα και φίλτρου λαδιού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 50 ώρες
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού.
 • Κάθε 150 ώρες
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού.
 • ρχικά, αλλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο μετά τις πρώτες 50 ώρες λειτουργίας και, στη συνέχεια, κάθε 150 ώρες λειτουργίας.

  1. φαιρέστε την τάπα αποστράγγισης (Σχήμα 50) και αφήστε το λάδι να αδειάσει σε ένα δοχείο συλλογής.

   g003970
  2. Όταν σταματήσει η ροή λαδιού, τοποθετήστε την τάπα αποστράγγισης.

  3. φαιρέστε το φίλτρο λαδιού (Σχήμα 51).

   g003971
  4. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση καθαρού λαδιού στην τσιμούχα του καινούριου φίλτρου.

  5. Τοποθετήστε το ανταλλακτικό φίλτρο λαδιού στον προσαρμογέα φίλτρου. Σφίξτε το φίλτρο λαδιού δεξιόστροφα μέχρι να έρθει σε επαφή η ελαστική φλάντζα με τον προσαρμογέα φίλτρου και στη συνέχεια σφίξτε το φίλτρο περιστρέφοντάς το κατά μισή στροφή ακόμα.

   Important: Μη σφίγγετε υπερβολικά το φίλτρο.

  6. Προσθέστε λάδι στον στροφαλοθάλαμο· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα.

  Ρύθμιση του γκαζιού

  1. Μετακινήστε τον μοχλό γκαζιού προς τα εμπρός ώστε να βρίσκεται περίπου 3mm (⅛") από το μπροστινό μέρος της υποδοχής του βραχίονα ελέγχου.

  2. Ξεσφίξτε τον σύνδεσμο καλωδίου γκαζιού, πάνω στο καλώδιο γκαζιού, δίπλα στον μοχλό της αντλίας έγχυσης (Σχήμα 52).

   g007917
  3. Κρατήστε τον μοχλό της αντλίας έγχυσης πάνω στο στοπ ψηλού ρελαντί (Σχήμα 52).

  4. Ενώ τραβάτε το καλώδιο γκαζιού, σφίξτε τον σύνδεσμο καλωδίου γκαζιού για να διορθώσετε το τεζάρισμα.

   Note: Μετά το σφίξιμο, ο στροφέας του καλωδίου πρέπει να περιστρέφεται ελεύθερα πάνω στον βραχίονα του μοχλού αντλίας έγχυσης.

  5. Εάν ο μοχλός γκαζιού δεν στέκεται στη θέση του κατά τη λειτουργία, αυξήστε τη ροπή στο παξιμάδι ασφάλισης που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση της διάταξης τριβής πάνω στον μοχλό γκαζιού.

  Συντήρηση συστήματος καυσίμου

  Κίνδυνος

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ντίζελ και οι αναθυμιάσεις του καυσίμου είναι εξαιρετικά εύφλεκτα και εκρηκτικά. Η εκδήλωση πυρκαγιάς ή έκρηξης από καύσιμα μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές και εγκαύματα σε εσάς ή άλλα άτομα.

  • Με ένα χωνί, γεμίστε το ρεζερβουάρ σε υπαίθριο, ανοικτό χώρο, όταν ο κινητήρας είναι εκτός λειτουργίας και κρύος. ν χυθεί καύσιμο, καθαρίστε το.

  • Μην γεμίζετε το ρεζερβουάρ μέχρι το χείλος του. Προσθέστε καύσιμο στο ρεζερβουάρ μέχρι η στάθμη να βρεθεί μεταξύ 6 και 13mm (¼ έως ½") κάτω από τη βάση του στομίου πλήρωσης. υτός ο ελεύθερος χώρος στο ρεζερβουάρ επιτρέπει τη διαστολή του καυσίμου.

  • Ποτέ μην καπνίζετε κατά τον χειρισμό καυσίμων, και μην πλησιάζετε σε γυμνή φλόγα ή σε σημεία όπου μια σπίθα μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη των αναθυμιάσεων του καυσίμου.

  • ποθηκεύστε το καύσιμο σε καθαρό δοχείο, εγκεκριμένο ως προς την ασφάλεια, και φροντίζετε ώστε το καπάκι να βρίσκεται στη θέση του.

  ποστράγγιση ρεζερβουάρ καυσίμου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 800 ώρες
 • ποστραγγίστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.
 • Πριν από την αποθήκευση
 • ποστραγγίστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.
 • ποστραγγίστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου αν το σύστημα καυσίμου έχει ίχνη ρύπανσης ή αν το μηχάνημα πρόκειται να αποθηκευτεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιήστε καθαρό καύσιμο για την έκπλυση του ρεζερβουάρ.

  Έλεγχος των σωλήνων και των συνδέσεων καυσίμου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • Ελέγξτε τους σωλήνες και τις συνδέσεις καυσίμου για αλλοιώσεις, ζημιές ή χαλαρωμένες συνδέσεις.
 • Ελέγχετε τους σωλήνες και τις συνδέσεις καυσίμου ανά 400 ώρες λειτουργίας ή σε ετήσια βάση, ανάλογα με το τι θα συμβεί πρώτο. Επιθεωρήστε τα για τυχόν αλλοιώσεις, ζημιές ή χαλαρωμένες συνδέσεις.

  Σέρβις του διαχωριστή νερού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • ποστραγγίστε το νερό ή άλλους ρύπους από τον διαχωριστή νερού.
 • Κάθε 400 ώρες
 • ντικαταστήστε το κάνιστρο του φίλτρου καυσίμου.
  1. Τοποθετήστε ένα καθαρό δοχείο κάτω από το φίλτρο καυσίμου (Σχήμα 53).

  2. Ξεσφίξτε την τάπα αποστράγγισης στο κάτω μέρος του κάνιστρου του φίλτρου.

   g007367
  3. Καθαρίστε τον χώρο όπου εδράζεται το κάνιστρο φίλτρου.

  4. φαιρέστε το κάνιστρο φίλτρου και καθαρίστε την επιφάνεια έδρασης.

  5. Λιπάνετε τη φλάντζα στο κάνιστρο φίλτρου με καθαρό λάδι.

  6. Τοποθετήστε χειροκίνητα το κάνιστρο φίλτρου μέχρι η φλάντζα να εφάπτεται στην επιφάνεια έδρασης και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το κατά μισή στροφή ακόμα.

  7. Σφίξτε την τάπα αποστράγγισης στο κάτω μέρος του κάνιστρου του φίλτρου.

  Σέρβις του πτερυγίου του σωλήνα συλλογής καυσίμου

  Ο σωλήνας συλλογής καυσίμου, που βρίσκεται μέσα στο ρεζερβουάρ καυσίμου, διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα που συμβάλλει στην αποτροπή εισόδου ξένων υλικών στο σύστημα καυσίμου. φαιρέστε τον σωλήνα συλλογής καυσίμου και καθαρίστε το κάλυμμα όπως απαιτείται.

  Εκτόνωση αέρα από τους εγχυτήρες καυσίμου

  Note: υτή η διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αν ο αέρας έχει απομακρυνθεί από το σύστημα καυσίμου με κανονικές διαδικασίες προετοιμασίας, αλλά ο κινητήρας δεν παίρνει μπρος· ανατρέξτε στην ενότητα Εκτόνωση του συστήματος καυσίμου.

  1. Ξεσφίξτε τη σύνδεση σωλήνα στη διάταξη ακροφυσίου και υποδοχέα αριθ. 1 (Σχήμα 54).

   g003973
  2. Γυρίστε το κλειδί στον διακόπτη της μίζας στη θέση ON (Σε λειτουργία) και παρατηρήστε τη ροή καυσίμου γύρω από τον σύνδεσμο. ν υπάρχει συμπαγής ροή καυσίμου, γυρίστε το κλειδί στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  3. Σφίξτε καλά τον σύνδεσμο του σωλήνα.

  4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 και στα υπόλοιπα ακροφύσια.

  Συντήρηση ηλεκτρικού συστήματος

  Important: Πριν από τη συγκόλληση στο μηχάνημα, αποσυνδέστε και τα δύο καλώδια από την μπαταρία, και τις δύο φίσες πλεξούδας καλωδίωσης από την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, καθώς και τον σύνδεσμο ακροδεκτών από τον εναλλάκτη, ώστε να αποτρέψετε τυχόν ζημιά στο ηλεκτρικό σύστημα.

  σφάλεια ηλεκτρικού συστήματος

  • ποσυνδέστε την μπαταρία προτού προβείτε σε οποιαδήποτε επισκευή του μηχανήματος. Πρώτα αποσυνδέστε τον αρνητικό ακροδέκτη και μετά τον θετικό. Πρώτα συνδέστε τον θετικό ακροδέκτη και μετά τον αρνητικό.

  • Φορτίζετε την μπαταρία σε ανοικτό χώρο με καλό εξαερισμό, μακριά από σπινθήρες και φλόγες. γάλτε τον φορτιστή από την πρίζα πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε την μπαταρία. Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό και χρησιμοποιείτε μονωμένα εργαλεία.

  Σέρβις της μπαταρίας

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 50 ώρες
 • Καθαρίστε την μπαταρία και ελέγξτε την κατάστασή της (ή σε εβδομαδιαία βάση, ανάλογα με το τι θα συμβεί πρώτο).
 • Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων της μπαταρίας.
 • Κίνδυνος

  Ο ηλεκτρολύτης της μπαταρίας περιέχει θειικό οξύ, το οποίο μπορεί να αποβεί θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.

  • Μην πίνετε τον ηλεκτρολύτη και αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τον ρουχισμό. Φοράτε γυαλιά ασφαλείας για την προστασία των οφθαλμών και ελαστικά γάντια για την προστασία των χεριών.

  • Η πλήρωση της μπαταρίας πρέπει να γίνεται μόνο όταν υπάρχει διαθέσιμο καθαρό νερό για την έκπλυση του δέρματος.

  Προειδοποίηση

  Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας εκλύονται αέρια που είναι εκρηκτικά.

  Μην καπνίζετε ποτέ κοντά στην μπαταρία και διατηρήστε σπινθήρες και φλόγες μακριά από την μπαταρία.

  Διατηρείτε καθαρούς τους ακροδέκτες, αλλά και ολόκληρο το περίβλημα της μπαταρίας, καθώς αν η μπαταρία είναι βρώμικη, αποφορτίζεται αργά. Για να καθαρίσετε την μπαταρία, πλύνετε ολόκληρο το περίβλημα με διάλυμα μαγειρικής σόδας και νερού. Ξεπλύνετε την μπαταρία με καθαρό νερό.

  Έλεγχος των ασφαλειών

  Στο ηλεκτρικό σύστημα υπάρχουν 8 ασφάλειες. Η ασφαλειοθήκη βρίσκεται πίσω από το πλαίσιο πρόσβασης του βραχίονα ελέγχου (Σχήμα 55).

  g003988
  decal117-0169

  Συντήρηση συστήματος μετάδοσης κίνησης

  Έλεγχος πίεσης ελαστικών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών.
 • Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών. Η σωστή πίεση στα μπροστινά και πίσω ελαστικά είναι 83 έως 103kPa (12 έως 15psi).

  Κίνδυνος

  Η χαμηλή πίεση στα ελαστικά περιορίζει την ευστάθεια του μηχανήματος κατά την πλευρική κίνηση σε επικλινή εδάφη. υτό μπορεί να προκαλέσει ανατροπή, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό ή θάνατο.

  Μην εφαρμόζετε μικρότερη πίεση από την ενδεδειγμένη στα ελαστικά.

  Έλεγχος ροπής των παξιμαδιών των τροχών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά την πρώτη ώρα
 • Σφίξτε τα παξιμάδια των τροχών με ροπή 94 έως 122 N⋅m.
 • Μετά τις πρώτες 10 ώρες
 • Σφίξτε τα παξιμάδια των τροχών με ροπή 94 έως 122 N⋅m.
 • Κάθε 250 ώρες
 • Σφίξτε τα παξιμάδια των τροχών με ροπή 94 έως 122 N⋅m.
 • Σφίξτε τα παξιμάδια των τροχών με ροπή 94 έως 122 N⋅m μετά από 1 έως 4 ώρες λειτουργίας και, στη συνέχεια, ανά 10 ώρες λειτουργίας. Στη συνέχεια, σφίγγετε τα παξιμάδια ανά 250 ώρες λειτουργίας.

  Προειδοποίηση

  Η μη διατήρηση της κατάλληλης ροπής των παξιμαδιών των τροχών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

  Διατηρείτε την κατάλληλη ροπή στα παξιμάδια των τροχών.

  Ρύθμιση της πορείας του μηχανήματος για τη νεκρά

  Το μηχάνημα δεν πρέπει να ρέπει όταν απελευθερώνεται το πεντάλ γκαζιού. Εάν ρέπει, προβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, σβήστε τον κινητήρα και χαμηλώστε τις μονάδες κοπής στο επίπεδο του χώρου κοπής.

  2. νασηκώστε το μπροστινό τμήμα του μηχανήματος μέχρι οι μπροστινοί τροχοί να μην ακουμπούν στο έδαφος. Τοποθετήστε τρίποδες στήριξης στο μηχάνημα για να αποτρέψετε την πιθανότητα πτώσης του.

   Note: Στα μοντέλα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς, τα οπίσθια ελαστικά πρέπει επίσης να μην ακουμπούν στο έδαφος

  3. Στην αριστερή πλευρά του υδροστάτη, ξεσφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης του έκκεντρου ρύθμισης πορείας (Σχήμα 57).

   g004147

   Προειδοποίηση

   Ο κινητήρας πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η τελική ρύθμιση του έκκεντρου ρύθμισης πορείας. υτό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

   Κρατάτε τα χέρια, τα πόδια, το πρόσωπο και τα άλλα μέρη του σώματός σας μακριά από τον σιγαστήρα, άλλα θερμά μέρη του κινητήρα και τυχόν περιστρεφόμενα εξαρτήματα.

  4. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία και περιστρέψτε το εξαγωνικό παξιμάδι του έκκεντρου προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μέχρι οι τροχοί να σταματήσουν την περιστροφή.

  5. Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης για να κλειδώσετε τη ρύθμιση.

  6. Σβήστε τον κινητήρα. φαιρέστε τους τρίποδες στήριξης και χαμηλώστε το μηχάνημα ώστε να στηρίζεται στο έδαφος.

  7. Πραγματοποιήστε δοκιμαστική οδήγηση ώστε να βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα δεν ρέπει.

  Ρύθμιση της σύγκλισης των οπίσθιων τροχών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 800 ώρες
 • Ελέγξτε τη σύγκλιση των οπίσθιων τροχών.
  1. Περιστρέψτε το τιμόνι ώστε οι οπίσθιοι τροχοί να κοιτάζουν ευθεία μπροστά.

  2. Ξεσφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι που υπάρχει σε κάθε άκρο του άξονα (Σχήμα 58).

   Note: Το άκρο του άξονα που φέρει εξωτερική εγκοπή είναι αριστερό σπείρωμα.

   g004136
  3. Χρησιμοποιώντας την υποδοχή κλειδιού, περιστρέψτε τον άξονα

  4. Μετρήστε την απόσταση στο μπροστινό και το πίσω μέρος των οπίσθιων τροχών, στο ύψος του άξονα. Η απόσταση στο μπροστινό μέρος των οπίσθιων τροχών θα πρέπει να είναι μικρότερη των 6mm (¼") από την απόσταση που μετρήθηκε στο πίσω μέρος των τροχών.

  5. Επαναλάβετε τη διαδικασία όπως απαιτείται.

  Συντήρηση συστήματος ψύξης

  σφάλεια συστήματος ψύξης

  • Η κατάποση ψυκτικού υγρού του κινητήρα μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση· να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

  • Η απόρριψη θερμού, πεπιεσμένου ψυκτικού υγρού ή η επαφή με θερμό ψυγείο και τα γύρω μέρη μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

   • φήνετε πάντα τον κινητήρα να κρυώσει για τουλάχιστον 15 λεπτά προτού αφαιρέσετε την τάπα του ψυγείου.

   • Χρησιμοποιήστε πανί για να ανοίξετε την τάπα ψυγείου και ανοίξτε την αργά για να απελευθερωθεί ο ατμός.

  Έλεγχος του συστήματος ψύξης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε το σύστημα ψύξης.
 • πομακρύνετε τα ξένα υλικά από το φίλτρο, τον ψύκτη λαδιού και το μπροστινό μέρος του ψυγείου καθημερινά και, σε περιβάλλον ιδιαίτερα αυξημένων ρύπων ή σκόνης, συχνότερα. νατρέξτε στο κεφάλαιο για την απομάκρυνση ξένων σωμάτων από το σύστημα ψύξης, στην ενότητα Συντήρηση συστήματος ψύξης.

  Το σύστημα ψύξης περιέχει διάλυμα που αποτελείται κατά 50% από νερό και κατά 50% από μόνιμο αντιψυκτικό υγρό αιθυλενογλυκόλης. Ελέγχετε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής στην αρχή κάθε ημέρας εργασίας, προτού θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα. Η χωρητικότητα του συστήματος ψύξης είναι 3,8 l (10,0 τέταρτα γαλονιού ΗΠ).

  Προσοχή

  Εάν ο κινητήρας βρισκόταν σε λειτουργία, το πεπιεσμένο ψυκτικό υγρό θα έχει υψηλή θερμοκρασία και μπορεί να διαφύγει και να προκαλέσει εγκαύματα.

  • Μην ανοίγετε την τάπα του ψυγείου όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

  • Χρησιμοποιήστε πανί για να ανοίξετε την τάπα ψυγείου και ανοίξτε την αργά για να απελευθερωθεί ο ατμός.

  1. Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής (Σχήμα 59).

   Note: Η στάθμη του ψυκτικού υγρού θα πρέπει να είναι μεταξύ των σημαδιών στην εξωτερική πλευρά του δοχείου.

   g003951
  2. Εάν η στάθμη του ψυκτικού υγρού είναι χαμηλή, αφαιρέστε την τάπα του δοχείου διαστολής και αναπληρώστε το υγρό στο σύστημα ψύξης.

   Important: Μην υπερπληρώνετε το δοχείο.

  3. Τοποθετήστε την τάπα του δοχείου διαστολής.

  πομάκρυνση ξένων υλικών από το σύστημα ψύξης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • πομακρύνετε τα ξένα υλικά από το φίλτρο, τους ψύκτες λαδιού και το ψυγείο (συχνότερα σε περιβάλλον λειτουργίας με ιδιαίτερα αυξημένους ρύπους).
 • Κάθε 100 ώρες
 • Επιθεωρήστε τους εύκαμπτους σωλήνες του συστήματος ψύξης.
 • Κάθε 2 χρόνια
 • Εκπλύνετε και αντικαταστήστε το υγρό του συστήματος ψύξης.
  1. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί από τη μίζα.

  2. Καθαρίστε σχολαστικά όλα τα ξένα υλικά από τον χώρο του κινητήρα.

  3. πασφαλίστε τον σφιγκτήρα και ανοίξτε το οπίσθιο κάλυμμα (Σχήμα 60).

   g004138
  4. Καθαρίστε σχολαστικά το κάλυμμα με πεπιεσμένο αέρα.

  5. Περιστρέψτε τα μάνδαλα προς τα μέσα για να απελευθερωθεί ο ψύκτης λαδιού (Σχήμα 61).

   g003974
  6. Καθαρίστε σχολαστικά και τις δύο πλευρές του ψύκτη λαδιού και του ψυγείου (Σχήμα 62) με πεπιεσμένο αέρα.

   g004137
  7. Επανατοποθετήστε τον ψύκτη λαδιού στη θέση του και ασφαλίστε τα μάνδαλα.

  8. Κλείστε το κάλυμμα και ασφαλίστε το μάνδαλο.

  Συντήρηση φρένων

  Ρύθμιση των φρένων στάθμευσης

  Ρυθμίστε τα φρένα όταν το πεντάλ φρένου έχει νεκρή διαδρομή πάνω από 2,5cm (1") (Σχήμα 63) ή όταν απαιτείται δύναμη ανάσχεσης. Η νεκρή διαδρομή είναι η απόσταση που διανύει το πεντάλ φρένου μέχρι να νιώσετε αντίσταση.

  g026816

  Note: Χρησιμοποιήστε το μπόσικο του μοτέρ τροχού για να κινήσετε τα τύμπανα μπρος και πίσω ώστε να βεβαιωθείτε ότι τα τύμπανα κινούνται ελεύθερα πριν και μετά τη ρύθμιση.

  1. Για να μειώσετε τη νεκρή διαδρομή των πεντάλ φρένου, σφίξτε τα φρένα χαλαρώνοντας το μπροστινό παξιμάδι στο σπειροειδές άκρο του καλωδίου φρένου (Σχήμα 64).

   g011616
  2. Σφίξτε το οπίσθιο παξιμάδι για να μετακινήσετε το καλώδιο προς τα πίσω μέχρι τα πεντάλ φρένου να έχουν νεκρή διαδρομή 0,63 έως 1,27cm (¼ έως ½") (Σχήμα 63), προτού ακινητοποιηθούν οι τροχοί.

  3. Σφίξτε τα μπροστινά παξιμάδια, φροντίζοντας ώστε και τα δύο καλώδια να ενεργοποιούν τα φρένα ταυτόχρονα.

   Note: εβαιωθείτε ότι ο αγωγός των καλωδίων δεν περιστρέφεται κατά τη διαδικασία σύσφιγξης.

  Ρύθμιση της διάταξης ασφάλισης του φρένου στάθμευσης

  Εάν το φρένο στάθμευσης δεν ενεργοποιείται και δεν ασφαλίζει, απαιτείται ρύθμιση της καστάνιας φρένου.

  1. Ξεσφίξτε τις 2 βίδες που στερεώνουν την καστάνια του φρένου στάθμευσης στο πλαίσιο (Σχήμα 65).

   g011617
  2. Πατήστε το πεντάλ φρένου προς τα εμπρός μέχρι η διάταξη ανάσχεσης να εφαρμόσει πλήρως στην καστάνια του φρένου (Σχήμα 65).

  3. Σφίξτε τις 2 βίδες για να κλειδώσετε τη ρύθμιση.

  4. Πατήστε το πεντάλ φρένου για να απελευθερώσετε το φρένο στάθμευσης.

  5. Ελέγξτε τη ρύθμιση και προσαρμόστε όπως απαιτείται.

  Συντήρηση ιμάντων

  Ελέγξτε την κατάσταση και την τάνυση του ιμάντα εναλλάκτη μετά την πρώτη ημέρα λειτουργίας και, στη συνέχεια, ανά 100 ώρες λειτουργίας.

  Τάνυση του ιμάντα εναλλάκτη

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 8 ώρες
 • Ελέγξτε την κατάσταση και την τάνυση του ιμάντα εναλλάκτη.
 • Κάθε 100 ώρες
 • Ελέγξτε την κατάσταση και την τάνυση του ιμάντα εναλλάκτη.
  1. νοίξτε το καπό.

  2. Ελέγξτε την τάνυση του ιμάντα εναλλάκτη συμπιέζοντάς τον (Σχήμα 66) στο ενδιάμεσο σημείο μεταξύ του εναλλάκτη και των τροχαλιών του στροφαλοφόρου, με δύναμη 10kg (22lb).

   g003976

   Ο ιμάντας θα πρέπει να καμφθεί κατά 11mm (7/16"). Εάν η κάμψη δεν είναι σωστή, προχωρήστε στο βήμα 3. Εάν είναι σωστή, συνεχίστε με τη λειτουργία του μηχανήματος.

  3. Ξεσφίξτε το μπουλόνι που στερεώνει τον κρίκο στον κινητήρα (Σχήμα 66), το μπουλόνι που στερεώνει τον εναλλάκτη στον κρίκο και το μπουλόνι περιστροφής.

  4. Τοποθετήστε έναν λοστό μεταξύ του εναλλάκτη και του κινητήρα και ασκείστε πίεση στον λοστό για να τραβήξετε τον εναλλάκτη.

  5. Όταν πετύχετε την κατάλληλη τάνυση, σφίξτε τα μπουλόνια του εναλλάκτη και του κρίκου και το μπουλόνι περιστροφής για να κλειδώσετε τη ρύθμιση.

  Συντήρηση υδραυλικού συστήματος

  σφάλεια υδραυλικού συστήματος

  • Σε περίπτωση διείσδυσης υγρού στο δέρμα αναζητήστε αμέσως τη βοήθεια ιατρού. ν διαπεράσει υγρό το δέρμα, θα πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά εντός λίγων ωρών από γιατρό.

  • Προτού αναπτύξετε πίεση στο σύστημα, βεβαιωθείτε ότι οι υδραυλικές σωληνώσεις και οι εύκαμπτοι σωλήνες βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ότι έχουν σφιχτεί σωστά όλοι οι σύνδεσμοι του υδραυλικού συστήματος.

  • Κρατάτε το σώμα και τα χέρια σας μακριά από μικρές τρύπες ή ακροφύσια από τα οποία εκτινάσσεται υδραυλικό υγρό με μεγάλη πίεση.

  • Για να εντοπίσετε τυχόν διαρροές του υδραυλικού συστήματος χρησιμοποιείτε χαρτόνι ή χαρτί.

  • Προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο υδραυλικό σύστημα εκτονώνετε με ασφάλεια όλη την πίεση από αυτό.

  Έλεγχος των υδραυλικών σωληνώσεων και εύκαμπτων σωλήνων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τις υδραυλικές σωληνώσεις και τους εύκαμπτους σωλήνες.
 • Ελέγχετε τις υδραυλικές σωληνώσεις και τους εύκαμπτους σωλήνες για διαρροές, τσακίσματα, χαλαρωμένα στηρίγματα, φθορά, χαλάρωση συνδέσεων, φθορές από τον καιρό και χημικές αλλοιώσεις. Πραγματοποιείτε όλες τις απαραίτητες επισκευές πριν από τη λειτουργία.

  Έλεγχος της στάθμης του υδραυλικού υγρού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού.
 • Η δεξαμενή γεμίζεται στο εργοστάσιο με υψηλής ποιότητας υδραυλικό υγρό. Η καλύτερη στιγμή να ελέγξετε το υδραυλικό υγρό είναι όταν το υγρό είναι κρύο. Το μηχάνημα θα πρέπει να βρίσκεται στη ρύθμιση μεταφοράς.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, χαμηλώστε τις μονάδες κοπής, βάλτε το φρένο στάθμευσης, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Καθαρίστε την περιοχή γύρω από το στόμιο πλήρωσης και την τάπα της δεξαμενής υδραυλικού υγρού (Σχήμα 67).

   g021215
  3. φαιρέστε την τάπα/δείκτη στάθμης από το στόμιο πλήρωσης και σκουπίστε την με ένα καθαρό πανί.

  4. Εισάγετε τον δείκτη στάθμης στο στόμιο πλήρωσης· στη συνέχεια, αφαιρέστε τον και ελέγξτε τη στάθμη του υγρού.

   Note: Η στάθμη του υγρού θα πρέπει να είναι εντός του εύρους λειτουργίας στον δείκτη στάθμης.

  5. ν η στάθμη είναι χαμηλή, προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα υγρού για να φτάσει στο σημάδι «Full» (Γεμάτο).

   Important: Μην υπερπληρώνετε τη δεξαμενή.

  6. Τοποθετήστε την τάπα/δείκτη στάθμης στο στόμιο πλήρωσης.

  Προδιαγραφές υδραυλικού υγρού

  Η δεξαμενή γεμίζεται στο εργοστάσιο με υψηλής ποιότητας υδραυλικό υγρό. Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού προτού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία για πρώτη φορά και, στη συνέχεια, ελέγχετε τη στάθμη καθημερινά· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της στάθμης του υδραυλικού υγρού.

  Συνιστώμενο υδραυλικό υγρό: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid· διατίθεται σε κάδους 19 l (5 γαλόνια ΗΠ) ή τύμπανα 208 l (55 γαλόνια ΗΠ).

  Note: Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο ανταλλακτικό υγρό, απαιτείται λιγότερο συχνή αλλαγή υγρού και φίλτρου στο μηχάνημα.

  Εναλλακτικά υδραυλικά υγρά: Εάν το Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλο συμβατικό υδραυλικό υγρό με βάση το πετρέλαιο, εφόσον οι προδιαγραφές του περιλαμβάνονται στο εύρος που παρατίθεται στη συνέχεια για όλες τις ιδιότητες του υλικού και πληροί όλα τα ισχύοντα πρότυπα του κλάδου. Μην χρησιμοποιείτε συνθετικό υγρό. Για να βρείτε το προϊόν που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθεύεστε τα λιπαντικά σας.

  Note: Η Toro δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από χρήση ακατάλληλων υποκατάστατων, οπότε χρησιμοποιήστε μόνο προϊόντα αξιόπιστων κατασκευαστών οι οποίοι τεκμηριώνουν τις συστάσεις τους.

  Υδραυλικό υγρό με υψηλό δείκτη ιξώδους / χαμηλό σημείο ροής και αντιφθορικές ιδιότητες, ISO VG 46

  Ιδιότητες υλικού: 
   Ιξώδες, ASTM D445cSt στους 40°C 44 έως 48
   Δείκτης ιξώδους ASTM D2270140 ή υψηλότερος
   Σημείο ροής, ASTM D97-37°C έως -45°C
   Προδιαγραφές κλάδου:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ή M-2952-S)

  Note: Πολλά υδραυλικά υγρά είναι σχεδόν άχρωμα, οπότε ο εντοπισμός διαρροών είναι δύσκολος. Διατίθεται πρόσθετο κόκκινου χρώματος για το υδραυλικό υγρό σε φιάλες των 20ml (0,67fl oz). Μία φιάλη αρκεί για 15 έως 22 l (4 έως 6 γαλόνια ΗΠ) υδραυλικού υγρού. Παραγγείλετε το προϊόν με κωδικό 44-2500 στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  Important: Το υγρό Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid είναι το μόνο συνθετικό βιοδιασπώμενο υδραυλικό υγρό που είναι εγκεκριμένο από την Toro. υτό το υγρό είναι συμβατό με τα ελαστομερή που χρησιμοποιούνται στα υδραυλικά συστήματα Toro και είναι κατάλληλο για μεγάλο εύρος συνθηκών θερμοκρασίας. Το υγρό είναι συμβατό με τα συμβατικά ορυκτέλαια, αλλά για μέγιστη βιοαποδομησιμότητα και απόδοση, θα πρέπει να γίνεται σχολαστική έκπλυση του συμβατικού υγρού από το υδραυλικό σύστημα. Το υγρό διατίθεται σε κάδους 19 l (5 γαλόνια ΗΠ) ή 208 l (55 γαλόνια ΗΠ) από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  Χωρητικότητα σε υδραυλικό υγρό

  56,7 l (15 γαλόνια ΗΠ)· ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές υδραυλικού υγρού

  λλαγή του υδραυλικού υγρού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 800 ώρες
 • Εάν δεν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό ή έχετε στο παρελθόν γεμίσει τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού με εναλλακτικό υγρό, αλλάξτε το υδραυλικό υγρό.
 • Κάθε 2000 ώρες
 • Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό, αλλάξτε το υδραυλικό υγρό.
 • Εάν το υγρό έχει ίχνη ρύπανσης, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro, καθώς ενδέχεται να απαιτείται έκπλυση του συστήματος. Το υγρό που έχει υποστεί ρύπανση έχει γαλακτώδη ή μαύρη όψη σε σύγκριση με το καθαρό υγρό.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, χαμηλώστε τις μονάδες κοπής, βάλτε το φρένο στάθμευσης, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. νυψώστε το καπό.

  3. Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο συλλογής κάτω από το εξάρτημα που είναι στερεωμένο στο κάτω μέρος της δεξαμενής υδραυλικού υγρού (Σχήμα 68).

   g004139
  4. ποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από το κάτω μέρος του εξαρτήματος και αφήστε το υδραυλικό υγρό να ρεύσει στο δοχείο συλλογής.

  5. Όταν σταματήσει η ροή του υγρού, τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα.

  6. Γεμίστε τη δεξαμενή με υδραυλικό υγρό· ανατρέξτε στις ενότητες Προδιαγραφές υδραυλικού υγρού και Χωρητικότητα σε υδραυλικό υγρό.

   Important: Χρησιμοποιείτε μόνο τα προβλεπόμενα υδραυλικά υγρά. Η χρήση άλλων υγρών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο υδραυλικό σύστημα.

  7. Τοποθετήστε την τάπα της δεξαμενής.

  8. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία και χρησιμοποιήστε όλα τα υδραυλικά χειριστήρια για να κατανείμετε το υδραυλικό υγρό σε όλο το σύστημα.

  9. Ελέγξτε για διαρροές.

  10. Σβήστε τον κινητήρα.

  11. Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού και προσθέστε αρκετή ποσότητα ώστε η στάθμη να φτάσει στο σημάδι «Full» (Γεμάτο) πάνω στον δείκτη στάθμης.

   Important: Μην γεμίζετε υπερβολικά τη δεξαμενή.

  ντικατάσταση των φίλτρων υδραυλικού συστήματος

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 800 ώρες
 • Εάν δεν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό ή έχετε στο παρελθόν γεμίσει τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού με εναλλακτικό υγρό, αντικαταστήστε τα φίλτρα του υδραυλικού συστήματος.
 • Κάθε 1000 ώρες
 • Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό, αντικαταστήστε τα φίλτρα του υδραυλικού συστήματος.
 • Το υδραυλικό σύστημα διαθέτει δείκτη χρόνου σέρβις (Σχήμα 69). Με τον κινητήρα να λειτουργεί σε θερμοκρασία λειτουργίας, κοιτάξτε τον δείκτη· θα πρέπει να βρίσκεται στην πράσινη ζώνη. Εάν ο δείκτης βρίσκεται στην κόκκινη ζώνη, αλλάξτε τα φίλτρα υδραυλικού συστήματος.

  g004132

  Important: Η χρήση οποιουδήποτε άλλου φίλτρου μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση για ορισμένα εξαρτήματα.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, χαμηλώστε τις μονάδες κοπής, βάλτε το φρένο στάθμευσης, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Καθαρίστε τον χώρο γύρω από το σημείο τοποθέτησης του φίλτρου και τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής κάτω από το φίλτρο (Σχήμα 70 και Σχήμα 71).

   g003980
   g004150
  3. φαιρέστε το φίλτρο.

  4. Λιπάνετε τη φλάντζα του καινούριου φίλτρου με υδραυλικό υγρό.

  5. εβαιωθείτε ότι το σημείο τοποθέτησης του φίλτρου είναι καθαρό.

  6. Τοποθετήστε χειροκίνητα το φίλτρο μέχρι η φλάντζα να εφάπτεται στην επιφάνεια τοποθέτησης και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το κατά μισή στροφή ακόμα.

  7. Επαναλάβετε τη διαδικασία στο άλλο φίλτρο.

  8. άλτε μπρος τον κινητήρα και αφήστε τον σε λειτουργία για 2 λεπτά περίπου, ώστε να βγει ο αέρας που υπάρχει στο σύστημα.

  9. Σβήστε τον κινητήρα και ελέγξτε για τυχόν διαρροές.

  Χρήση των θυρών δοκιμής του υδραυλικού συστήματος

  Χρησιμοποιήστε τις θύρες δοκιμής του υδραυλικού συστήματος για να πραγματοποιήσετε δοκιμές της πίεσης των υδραυλικών κυκλωμάτων. Για βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Toro.

  Χρησιμοποιήστε τις θύρες δοκιμής στους εμπρόσθιους υδραυλικούς σωλήνες (Σχήμα 72) ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων στο κύκλωμα κίνησης.

  g031993

  Χρησιμοποιήστε τις θύρες δοκιμής στη σύνδεση του κατανομέα κοπής (Σχήμα 73) ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων στο κύκλωμα κοπής.

  g021221

  Χρησιμοποιήστε τη θύρα δοκιμής στη σύνδεση του κατανομέα ανύψωσης (Σχήμα 74) ώστε να συμβάλλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων στο κύκλωμα ανύψωσης.

  g003983

  Συντήρηση του συστήματος μονάδων κοπής

  σφάλεια λεπίδων

  • Εάν η λεπίδα ή το μαχαίρι κλίνης έχει υποστεί φθορά ή ζημιά, μπορεί να σπάσει και κάποιο τμήμα να εκτοξευτεί προς το μέρος σας ή προς το μέρος διερχομένων ατόμων, με αποτέλεσμα την επέλευση σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.

  • Ελέγχετε τακτικά τις μονάδες κοπής για ενδείξεις υπερβολικής φθοράς ή ζημίας.

  • Να είστε προσεκτικοί κατά τον έλεγχο των μονάδων κοπής. Τυλίξτε τις λεπίδες ή φοράτε γάντια, και δείξτε προσοχή κατά το σέρβις των κυλίνδρων κοπής και των μαχαιριών κλίνης. Πραγματοποιείτε μόνο αντικατάσταση ή ακόνισμα των περιστρεφόμενων λεπίδων και των μαχαιριών κλίνης· ποτέ μην πραγματοποιείτε ίσιωμα ή συγκόλληση.

  • Σε μηχανήματα με πολλαπλές μονάδες κοπής, να είστε προσεκτικοί κατά την περιστροφή ενός κυλίνδρου κοπής· μπορεί να προκαλέσει την περιστροφή των κυλίνδρων και των υπόλοιπων μονάδων κοπής.

  Έλεγχος της επαφής κυλίνδρου - μαχαιριού κλίνης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε την επαφή κυλίνδρου - μαχαιριού κλίνης.
 • Ελέγχετε την επαφή κυλίνδρου - μαχαιριού κλίνης, ανεξάρτητα από το αν η ποιότητα κοπής υπήρξε ικανοποιητική. Πρέπει να υπάρχει μικρή επαφή σε όλο το μήκος του κυλίνδρου και του μαχαιριού κλίνης (ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση κυλίνδρου - μαχαιριού κλίνης» στο Εγχειρίδιο Χειριστή για τις μονάδες κοπής).

  νάστροφη κίνηση των μονάδων κοπής

  Προειδοποίηση

  Η επαφή με τις περιστρεφόμενες λεπίδες ή άλλα κινούμενα μέρη μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

  • Κρατάτε τα δάχτυλα, τα χέρια, και τα ρούχα σας μακριά από τις περιστρεφόμενες λεπίδες ή άλλα κινούμενα μέρη.

  • Μην προσπαθήσετε ποτέ να περιστρέψετε τις λεπίδες με τα χέρια ή τα πόδια σας ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

  Note: Κατά την ανάστροφη κίνηση, οι εμπρόσθιες μονάδες λειτουργούν όλες ταυτόχρονα, και οι οπίσθιες μονάδες λειτουργούν μαζί.

  1. Τοποθετήστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, χαμηλώστε τις μονάδες κοπής, σβήστε τον κινητήρα, βάλτε φρένο στάθμευσης και μετακινήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση πενεργοποίηση.

  2. Ξεκλειδώστε και ανυψώστε το κάθισμα για να έχετε πρόσβαση στους μοχλούς ανάστροφης κίνησης (Σχήμα 75).

  3. Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες αρχικές ρυθμίσεις κυλίνδρου - μαχαιριού κλίνης για την ανάστροφη κίνηση σε όλες τις μονάδες κοπής όπου πρόκειται να εφαρμόσετε την ανάστροφη κίνηση· ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χειριστή για τις μονάδες κοπής.

  4. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία και επιλέξτε χαμηλή ταχύτητα ρελαντί.

   Κίνδυνος

   Η αλλαγή της ταχύτητας περιστροφής κινητήρα κατά την ανάστροφη κίνηση μπορεί να προκαλέσει ρετάρισμα των κυλίνδρων κοπής.

   • Μην αλλάζετε ποτέ την ταχύτητα περιστροφής κινητήρα κατά την ανάστροφη κίνηση.

   • Πραγματοποιείτε ανάστροφη κίνηση μόνο με την ταχύτητα του κινητήρα στο ρελαντί.

  5. Επιλέξτε τον μοχλό οπίσθιας ανάστροφης κίνησης ή τον μοχλό εμπρόσθιας ανάστροφης κίνησης, ή και τους δύο, για να ορίσετε ποιες μονάδες θα μπουν σε ανάστροφη κίνηση (Σχήμα 75).

   Κίνδυνος

   Για να αποφύγετε τον τραυματισμό, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε μακριά από τις μονάδες κοπής προτού προχωρήσετε.

  6. Με τον μοχλό κοπής/μεταφοράς στη θέση MOW (Κοπή), μετακινήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση Ενεργοποίηση. Μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου χαμηλώματος/ανύψωσης μονάδων κοπής προς τα εμπρός για να ξεκινήσει η λειτουργία ανάστροφης κίνησης στους καθορισμένους κυλίνδρους κοπής.

  7. Εφαρμόστε λειαντική ουσία με βούρτσα με μακριά λαβή. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βούρτσα με κοντή λαβή.

  8. Εάν οι κύλινδροι κοπής ρετάρουν ή είναι ασταθείς κατά την ανάστροφη κίνηση, επιλέξτε ρύθμιση με υψηλότερη ταχύτητα περιστρεφόμενων λεπίδων μέχρι να σταθεροποιηθεί η ταχύτητα και, στη συνέχεια, επιλέξτε και πάλι την επιθυμητή ταχύτητα περιστρεφόμενων λεπίδων.

  9. Για να πραγματοποιήσετε ρύθμιση στις μονάδες κοπής κατά τη λειτουργία ανάστροφης κίνησης, απενεργοποιήστε τους κυλίνδρους κοπής μετακινώντας τον μοχλό ελέγχου χαμηλώματος/ανύψωσης μονάδων κοπής προς τα πίσω· μετακινήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση πενεργοποίηση, και σβήστε τον κινητήρα. φού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 8.

   g021209
  10. Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλες τις μονάδες κοπής στις οποίες επιθυμείτε να βάλετε τη λειτουργία ανάστροφης κίνησης.

  11. Όταν τελειώσετε, μετακινήστε και πάλι τους μοχλούς ανάστροφης κίνησης στη θέση MOW (Κοπή), χαμηλώστε το κάθισμα και απομακρύνετε με πλύσιμο όλη τη λειαντική ουσία από τις μονάδες κοπής. Πραγματοποιήστε τη ρύθμιση κυλίνδρου - μαχαιριού κλίνης στις μονάδες κοπής, όπως απαιτείται. Ρυθμίστε την ταχύτητα περιστρεφόμενων λεπίδων στις μονάδες κοπής επιλέγοντας την επιθυμητή ρύθμιση κοπής.

   Important: Εάν ο διακόπτης ανάστροφης κίνησης δεν μετακινηθεί και πάλι στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) μετά τη λειτουργία ανάστροφης κίνησης, οι μονάδες κοπής δεν θα ανυψωθούν και δεν θα λειτουργούν σωστά.

   Note: Για καλύτερη κόψη, λιμάρετε την εμπρόσθια όψη του μαχαιριού κλίνης μετά τη λειτουργία ανάστροφης κίνησης. Έτσι, θα αφαιρέσετε τυχόν προεξοχές ή αιχμηρές ακμές που υπάρχουν στο χείλος κοπής.

  Καθαρισμός

  Πλύσιμο του μηχανήματος

  Όταν χρειάζεται, πλύντε το μηχάνημα μόνο με νερό ή με ήπιο απορρυπαντικό. Κατά το πλύσιμο του μηχανήματος μπορείτε να χρησιμοποιείτε πανί.

  Important: Μην χρησιμοποιείτε υφάλμυρο ή ακάθαρτο νερό για τον καθαρισμό του μηχανήματος.

  Important: Μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό πλυσίματος υπό πίεση για το πλύσιμο του μηχανήματος. Ο εξοπλισμός πλυσίματος υπό πίεση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ηλεκτρικό σύστημα, να φθείρει σημαντικές ετικέτες ή να απομακρύνει απαραίτητο γράσο από τα σημεία τριβής. ποφύγετε την υπερβολική χρήση νερού κοντά στον πίνακα ελέγχου, τον κινητήρα και την μπαταρία.

  Important: Μην πλένετε το μηχάνημα ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Το πλύσιμο του μηχανήματος ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ενδέχεται να προκαλέσει εσωτερική ζημιά στον κινητήρα.

  Αποθήκευση

  σφάλεια αποθήκευσης

  • Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί (αν διατίθεται) και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού απομακρυνθείτε από τη θέση χειριστή. Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

  • Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή τα δοχεία καυσίμων σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλη συσκευή).

  Προετοιμασία του χλοοκοπτικού οχήματος

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, χαμηλώστε τις μονάδες κοπής, βάλτε το φρένο στάθμευσης, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Καθαρίστε σχολαστικά το χλοοκοπτικό όχημα, τις μονάδες κοπής και τον κινητήρα.

  3. Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος πίεσης ελαστικών.

  4. Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης για να διαπιστώσετε αν είναι χαλαρωμένα· σφίξτε τα, αν απαιτείται.

  5. Γρασάρετε ή λιπάνετε όλα τα γρασαδοράκια και τα σημεία περιστροφής. ν έχει παραμείνει λιπαντικό, σκουπίστε το.

  6. Εάν υπάρχουν βαμμένες επιφάνειες που έχουν γδαρθεί, ξεφλουδίσει ή σκουριάσει, τότε τρίψτε τις ελαφρά με γυαλόχαρτο και βάψτε τις με χρώμα επιδιόρθωσης. Επισκευάστε τυχόν βαθουλώματα στο μεταλλικό αμάξωμα.

  7. Κάντε σέρβις στην μπαταρία και τα καλώδια με τον ακόλουθο τρόπο· ανατρέξτε στην ενότητα σφάλεια ηλεκτρικού συστήματοςID000-448-328:

   1. φαιρέστε τους ακροδέκτες της μπαταρίας από τους πόλους της μπαταρίας.

   2. Καθαρίστε την μπαταρία, τους ακροδέκτες και τους πόλους με συρματόβουρτσα και διάλυμα μαγειρικής σόδας.

   3. λείψτε τους ακροδέκτες των καλωδίων και τους πόλους της μπαταρίας με (προστατευτικό) γράσο Grafo 112X (κωδ. προϊόντος Toro 505-47) ή με βαζελίνη για προστασία από τη διάβρωση.

   4. Φορτίστε αργά την μπαταρία ανά 60 ημέρες για 24 ώρες, ώστε να αποτρέψετε τη θείωση της μπαταρίας.

  Προετοιμασία του κινητήρα

  1. ποστραγγίστε το λάδι κινητήρα από το δοχείο λαδιού και τοποθετήστε την τάπα αποστράγγισης.

  2. φαιρέστε και απορρίψτε το φίλτρο λαδιού. Τοποθετήστε ένα καινούριο φίλτρο λαδιού.

  3. Γεμίστε τον κινητήρα με το προβλεπόμενο λάδι κινητήρα.

  4. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία και αφήστε τον να λειτουργεί στο ρελαντί για περίπου 2 λεπτά.

  5. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  6. Πραγματοποιήστε έκπλυση του ρεζερβουάρ καυσίμου με φρέσκο, καθαρό καύσιμο.

  7. Στερεώστε όλα τα εξαρτήματα του συστήματος καυσίμου.

  8. Καθαρίστε σχολαστικά το συγκρότημα του φίλτρου αέρα και κάντε σέρβις.

  9. Σφραγίστε την είσοδο του φίλτρου αέρα και την έξοδο εξάτμισης με ταινία ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες.

  10. Ελέγξτε την προστασία του αντιψυκτικού και προσθέστε διάλυμα που αποτελείται κατά 50% από νερό και κατά 50% από αντιψυκτικό υγρό αιθυλενογλυκόλης, όπως απαιτείται ανάλογα με την αναμενόμενη χαμηλότερη θερμοκρασία στην περιοχή σας.