Innledning

Denne plentraktoren med roterende kniver er beregnet på bruk av profesjonelle, innleide operatører. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener på private eller kommersielle eiendommer. Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, om du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Important: Du kan skanne QR-koden på serienummermerket (hvis det finnes) med den mobile enheten for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.

g233771

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Se motorprodusentens informasjon som følger med maskinen.

Brutto- eller nettomoment: Motorens brutto- eller nettomoment ble beregnet i laboratorium av motorprodusenten i overensstemmelse med Society of Automotive Engineers (SAE) J1940 eller J2723. Når gresslippere i denne klassen er konfigurert til å overholde sikkerhets-, utslipps- og driftskrav, vil det faktiske dreiemomentet være betydelig lavere. Se motorprodusentens informasjon som følger med maskinen.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN ISO-standard 5395:2013.

Sikkerhetsvarselssymbol

Denne sikkerhetsvarselsymbolet (Figur 2) brukes både i denne håndboken og på maskinen for å identifisere viktige sikkerhetsmeldinger som må følges for å unngå ulykker.

Dette symbolet betyr: OBS! VÆR OPPMERKSOM! DIN EGEN SIKKERHET ER INVOLVERT!

g000502

Varselsymbolet vises over informasjon som varsler deg om utrygge handlinger eller situasjoner og etterfølges av ordet FARE, ADVARSEL eller FORSIKTIG.

FARE: Indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil resultere i dødsfall eller alvorlig personskade.

ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i dødsfall eller alvorlig personskade.

FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i mindre eller moderat skade.

Denne brukerhåndboken bruker i tillegg to ord til for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Merk henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Generell sikkerhet

Denne maskinen kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Toro har konstruert og testet denne gressklipperen for at den skal være rimelig sikker å bruke. Hvis du unnlater å følge sikkerhetsinstruksjonene, kan dette imidlertid føre til personskader eller dødsfall.

 • Les, forstå og følg alle instruksjoner og advarsler i brukerhåndboken og annet opplæringsmateriell, på maskinen, motoren og tilbehør. Alle operatører og mekanikere skal være opplært. Dersom fører eller mekaniker ikke forstår språket i denne bruksanvisningen, er det eierens ansvar å forklare dem dens innhold. Andre språk kan være tilgjengelig på nettstedet vårt.

 • Kun opplærte, ansvarlige og fysisk og mentalt egnede operatører som er kjent med sikker bruk, førerkontrollene, og sikkerhetsmerker og instruksjonene, skal bruke maskinen. Ikke la barn eller personer som ikke er opplært kjøre eller utføre vedlikehold på utstyret. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk av denne gressklipperen.

 • Hold alltid veltebøylen i fullt hevet og låst stilling og bruk sikkerhetsbelte.

 • Maskinen må ikke brukes ved kanter grøfter, voller, vann eller andre farer, eller i skråninger på mer enn 15 grader.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Maskinen må ikke brukes hvis verneplater, skydd eller deksler er defekte. Sikkerhetsvern, skydd, brytere og andre anordninger må alltid være på plass og i korrekt fungerende stand.

 • Stopp maskinen, slå av motoren og ta ut nøkkelen før du utfører service, fyller drivstoff på eller fjerner materiale fra maskinen.

Hellingsindikator

g011841

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal58-6520
decal99-8936
decal106-2655
decal106-5517
decal107-3069
decal107-3969
decal109-6036
decal110-2067
decal112-9028
decal114-4466
decal114-4470

Kun maskiner med MyRide™

decal115-9625
decal116-1716

Kun maskiner uten MyRide™

decal116-5988
decal116-8726
decal116-8283
decal117-0346
decal117-3848
decal120-5897
decal120-5898
decal126-2055
decal126-4659
decal127-0326

Kun maskiner med sideutslipp

decal131-1180

Kun maskiner med MyRide™

decal132-5063
decal136-5508

Kun maskiner med bakutslipp

decal136-5522
decal133-8062

Kun maskiner med bakutslipp

decal140-1198
decal114-4468
decal125-9383
decal132-0871

Kun maskiner med MyRide™

decal132-5067

Oversikt over produktet

g029631

Gjør deg kjent med alle kontroller før du starter motoren og bruker maskinen.

Kontrollpanel

g008951

Nøkkelbryter

Tenningsbryteren som brukes til å starte og stoppe motoren, har tre stillinger: AV, KJøR og START. Se Starte motoren.

Gasskontroll

Gassen kontrollerer motorhastigheten og den har en kontinuerlig variabel innstilling fra SAKTE til HURTIG (Figur 5).

Chokekontroll

Bruk chokekontrollen for å starte en kald motor.

Knivkontrollbryter (kraftoverføring)

Knivkontrollbryteren, representert av et kraftoverføringssymbol (PTO), aktiverer og deaktiverer strømmen til knivbladene (Figur 5).

Timeteller

Timemåleren registrerer antallet timer som motoren har vært i bruk. Den er i gang når motoren er i gang. Bruk tidene for å planlegge vanlig vedlikehold (Figur 6).

g008950

Drivstoffmåler

Drivstoffmåleren er plassert sammen med timetelleren, og strekene lyser opp når tenningsbryteren er i På-stillingen (Figur 6).

Indikatorlampen vises når drivstoffnivået er lavt (ca. fire liter igjen på drivstofftanken).

Sikkerhetssperreindikatorer

Symboler på timetelleren indikerer med et svart triangel at sperrekomponentene er i riktig posisjon (Figur 6).

Batteriindikatorlys

Hvis du vrir tenningsnøkkelen til På-stillingen i noen få sekunder, vises batterispenningen i området hvor klokkeslettet vanligvis vises.

Batterilyset slår seg på når nøkkelbryteren er slått på og når ladenivået er under riktig bruksnivå (Figur 6).

Bevegelseskontrollspaker

Bruk bevegelseskontrollspakene til å kjøre maskinen fremover, rygge og svinge i alle retninger (Figur 4).

Nøytral, låst stilling

Flytt bevegelseskontrollspakene utover fra midten til NøYTRAL, LåST stilling når du forlater maskinen (Figur 25). Sett alltid bevegelseskontrollspakene i NøYTRAL, LåST stillingen når du stanser maskinen eller lar den stå uten tilsyn.

Parkeringsbremsespak

Når du slår av motoren, må du sette parkeringsbremsen på for å forhindre at kjøretøyet skal bevege seg ved et uhell.

Drivstoffavstengingsventil

Steng drivstoffvelgerventilen før du transporterer eller lagrer maskinen. Se Bruke drivstoffavstengingsventilen.

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

Maskiner med sideutslipp

Bredde

 Klippeenhet på 122 cm132 cm klippeenhet152 cm klippeenhet183 cm klippeenhet
Uten klippeenhet116 cm 116 cm 135 cm 150 cm
(46 tommer)(46 tommer)(53 tommer)(59 tommer)
Avleder opp137 cm146 cm 157 cm 187 cm
(54 tommer)(58 tommer)(62 tommer)(74 tommer)
Avleder ned161 cm 172 cm 192 cm 222 cm
(64 tommer)(68 tommer)(76 tommer)(88 tommer)

Lengde

 Klippeenhet på 122 cm132 cm klippeenhet152 cm klippeenhet183 cm klippeenhet
Veltebøyle oppe201 cm 201 cm 211 cm 219 cm
(79 tommer)(79 tommer)(83 tommer)(86 tommer)
Veltebøyle nede206 cm 206 cm 215 cm 223 cm
(81 tommer)(81 tommer)(85 tommer)(88 tommer)

Høyde

 Klippeenhet på 122 cm132 cm klippeenhet152 cm klippeenhet183 cm klippeenhet
Veltebøyle oppe179 cm 179 cm 179 cm 179 cm
(71 tommer)(71 tommer)(71 tommer)(71 tommer)
Veltebøyle nede119 cm 119 cm 119 cm 119 cm
(47 tommer)(47 tommer)(47 tommer)(47 tommer)

Vekt

ModellVekt
72902TE556 kg
72919TE537 kg
72925TE590 kg
72969TE583 kg

Maskiner med bakutslipp

Bredde

 152 cm klippeenhet
Uten klippeenhet135 cm
(53 tommer)
Med klippeenheten168 cm
(66 tommer)

Lengde

 152 cm klippeenhet
Veltebøyle oppe222 cm
(87 tommer)
Veltebøyle nede226 cm
(89 tommer)

Høyde

 152 cm klippeenhet
Veltebøyle oppe179 cm
(71 tommer)
Veltebøyle nede119 cm
(47 tommer)

Vekt

ModellVekt
72942TE590 kg

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Vurder terrenget for å avgjøre hvilket tilbehør og utstyr som er nødvendig for å gjøre jobben på en sikker og riktig måte. Bruk tilbehør og utstyr som er godkjent av Toro.

 • Foreta en grundig inspeksjon der maskinen skal brukes, og fjern alle steiner, leker, pinner, vaiere, bein og andre gjenstander. Disse kan slynges ut eller forstyrrer driften av maskinen og kan forårsake personskader på føreren eller tilskuere.

 • Bruk passende personlig verneutstyr som vernebriller, kraftig, sklisikkert fottøy og hørselvern. Bind opp langt hår og unngå løse klær og løse smykker som kan sette seg fast i bevegelige deler.

  Forsiktig

  Denne maskinen har en lydstyrke på over 85 dBA ved operatørens øre og kan føre til hørselsskade hvis du utsettes for denne lydstyrken i lengre perioder.

  Bruk hørselsvern når du bruker denne maskinen.

 • Kontroller at brukerens kontroller, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og virker riktig. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.

 • Ikke bruk gressklipperen mens folk – spesielt barn – eller dyr er i nærheten. Stopp maskinen og tilbehøret hvis noen kommer inn på området.

 • Ikke bruk maskinen uten at hele gressoppsamlingssystemet, utslippsavleder eller andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og er i korrekt fungerende stand. Gressoppsamlerkomponenter er utsatt for skade og slitasje. Dette kan føre til at bevegelige deler avdekkes, eller at objekter slynges gjennom luften. Kontroller komponentene regelmessig for slitasje og skader, og skift dem ut med produsentens anbefalte deler ved behov.

Drivstoffsikkerhet

Vær svært forsiktig når du håndterer drivstoff.

Fare

Under visse forhold er bensin meget brannfarlig og og bensindamp høyeksplosiv.

En brann eller eksplosjon kan gi deg og andre i nærheten brannskader og forårsake skade på eiendom.

 • Fyll opp drivstofftanken på plan bakke utendørs på et åpent område når motoren er nedkjølt. Tørk opp eventuelt bensinsøl.

 • Fyll aldri på eller tøm drivstofftanken innendørs eller inni en lukket tilhenger.

 • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken til nivået når opp til bunnen av påfyllingshalsen. Tomrommet i tanken gir bensinen plass til å utvide seg. For full tank kan føre til drivstofflekkasje eller skade på motoren eller utslippssystemet.

 • Røyk aldri mens du håndterer bensin, og hold deg unna åpen ild eller steder der bensingassen kan antennes av gnister.

 • Bensin må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde.

 • Fyll på drivstoff før du starter motoren. Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll drivstoff mens motoren går eller er varm.

 • Hvis du søler drivstoff, må du ikke prøve å starte motoren. Gå bort fra området med sølet, og unngå alle antenningskilder til all drivstoffdampen er forsvunnet.

 • Må ikke brukes uten at hele eksossystemet er på plass og i korrekt arbeidstilstand.

Fare

Under enkelte forhold ved fylling av drivstoff kan statisk elektrisitet utløses og føre til at gnister antenner bensindamp. En brann eller eksplosjon som er forårsaket av bensin kan brenne deg og andre og forårsake skade på eiendom.

 • Sett alltid bensinkannen på bakken i god avstand fra kjøretøyet før du fyller bensin.

 • Fyll ikke opp bensinkannen inne i et kjøretøy eller på en lastebil eller tilhenger, fordi tepper eller presenninger kan isolere kannen og hemme utladning av eventuell statisk elektrisitet.

 • Når dette lar seg gjøre, skal drivstoffdrevet utstyr tas ut av lastebilen eller tilhengeren og fylles med drivstoff mens hjulene står på bakken.

 • Hvis dette ikke lar seg gjøre, og maskinen må fylles med bensin mens den står på lastebilen, bør du bruke en bensinkanne til å fylle bensin i stedet for å fylle direkte fra bensinpumpen.

 • Hvis det er nødvendig å fylle bensin direkte fra pumpen, må påfyllingstuten være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning helt til du er ferdig med å fylle. Bruk ikke påfyllingsanordningen som ikke er utstyrt med automatisk avbryterfunksjon.

Advarsel

Bensin kan føre til skader eller dødsfall hvis den svelges. Langvarig utsettelse for bensindamp har forårsaket kreft i forsøksdyr. Hvis du ikke er forsiktig, kan det føre til alvorlig skade eller sykdom.

 • Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.

 • Hold ansiktet unna dyse og drivstofftank-/kanneåpning.

 • Hold unna øyne og hud.

 • Bruk aldri munnen for å heve bensin.

Forsiktig

Ventilen til drivstofftanken er plassert på innsiden av røret til veltebøylen. Fjerning eller endring av veltebøylen kan føre til drivstofflekkasje og brudd på utslippsforskrifter.

 • Ikke fjern veltebøylen.

 • Ikke sveis, bor, eller modifiser veltebøylen på noen måte.

For å forhindre brann:

 • Hold motoren og motorområdet fritt for oppsamling av gress, løv, for mye fett eller olje og andre gjenstander som kan samle seg opp på disse områdene.

 • Tørk opp olje- eller drivstoffsøl, og fjern rester som er tilsølt av drivstoff.

 • La maskinen bli kald før den settes på et lukket sted. Ikke oppbevar nær åpen ild eller et innestengt område der det finnes åpne pilotflammer eller varmeapparater.

Fylle drivstoff

Anbefalt drivstoff

 • For best resultat bør du kun bruke ren, fersk (mindre enn 30 dager gammel) og blyfri bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2).

 • Etanol: Bensin med opptil 10 % etanol (alkoholbensin) eller 15 % MTBE (metyltertiærbutyleter) i volum er akseptabelt. Etanol og MTBE er ikke det samme. Bensin med 15 % etanol (E15) i volum er ikke godkjent for bruk. Ikke bruk bensin som inneholder mer enn 10 % etanol i volum, som f.eks. E15 (inneholder 15 % etanol), E20 (inneholder 20 % etanol) eller E85 (inneholder opptil 85 % etanol). Bruk av bensin som ikke er godkjent kan forårsake problemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garanti.

 • Ikke bruk metanolholdig bensin.

 • Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre du bruker drivstoffstabilisator.

 • Ikke bland olje i bensinen.

Bruke stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel

Bruk et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel i maskinen for å oppnå følgende fordeler:

 • Holder drivstoff ferskt lenger når brukt som angitt av produsenten av drivstoffstabilisatoren

 • Renser motoren mens den går

 • Forhindrer at det dannes gummiliknende avleiringer i drivstoffsystemet som forårsaker startvansker

  Important: Ikke bruk tilsettingsmidler som inneholder metanol eller etanol i drivstoffet.

  Bland riktig mengde drivstoffstabilisator/kondisjonsmiddel i drivstoffet.

  Note: Stabiliserings-/kondisjoneringsmidler er mest effektive når de blandes med ferskt drivstoff. Bruk stabiliseringsmiddel i bensinen til enhver tid for å beskytte mot lakkavleiringer i drivstoffsystemet.

Fylle tanken

 1. Parker maskinen på en jevn flate.

 2. Sett på parkeringsbremsen.

 3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

 4. Rengjør rundt drivstofflokket.

 5. Fyll drivstoff på tanken til nivået når opp til bunnen av påfyllingshalsen (Figur 7).

  Note: Tanken må ikke fylles helt opp. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  g027726

Utføre daglig vedlikehold

Før du starter maskinen hver dag, må du utføre prosedyrene for hver bruk / daglige prosedyrer, som angitt i .

Kjøre inn et nytt kjøretøy

Nye motorer trenger tid til å utvikle full styrke. Klippeenheter og drivverk har høyere friksjon når de er nye, som fører til ekstra belastning på motoren. Beregn 40 til 50 timers innkjøringstid slik at nye maskiner kan utvikle full styrke og best mulig ytelse.

Bruke veltebeskyttelsessystemet (ROPS)

Advarsel

For å unngå skader eller dødsfall ved velting: Hold veltebøylen i fullt hevet og låst stilling, og bruk sikkerhetsbelte.

Kontroller at setet er godt festet på maskinen.

Advarsel

Det finnes ingen veltebøylebeskyttelse når veltebøylen er nede.

 • Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.

 • Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er nede.

 • Kjør sakte og forsiktig.

 • Hev veltebøylen så fort klaringen tillater dette.

 • Kontroller nøye at du har klaring hvis du skal kjøre under objekter (for eksempel greiner, døråpninger, elektriske ledninger osv.), slik at du ikke kommer i kontakt med dem.

Senke veltebøylen

Important: Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.

 1. Du senker veltebøylen ved å trykke forover på den øvre delen av den.

 2. Dra ut begge knottene og vri dem 90 grader, slik at de ikke låser (Figur 8).

 3. Senk veltebøylen til senket stilling (Figur 8).

  g228804

Heve veltebøylen

Important: Bruk alltid sikkerhetsbeltet når veltebøylen er i hevet stilling.

 1. Dra veltebøylen opp til driftsstillingen og vri på knottene til de går delvis inn i rillene (Figur 8).

 2. Dra veltebøylen helt opp mens du skyver på den øvre veltebøylen, slik at pinnene går i lås når hullene stemmer overens med pinnene (Figur 8).

 3. Skyv på veltebøylen og kontroller at begge pinnene sitter godt.

Bruke sikkerhetssperresystemet

Advarsel

Hvis sikkerhetssperrebryterne blir frakoblet eller skadet, kan det hende at maskinen virker på en uventet måte som forårsaker personskader.

 • Ikke rør sperrebryterne.

 • Sjekk sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

Forstå sikkerhetssperresystemet

Sikkerhetssperresystemet er konstruert slik at det forhindrer motoren i å starte, med mindre det følgende forekommer:

 • Parkeringsbremsen er tilkoblet.

 • Knivkontrollbryteren (kraftoverføring) er utkoblet.

 • Bevegelseskontrollspakene står i NøYTRAL, LåST stilling.

Sikkerhetssperresystemet stanser også motoren når du flytter bevegelseskontrollspakene fra NøYTRAL-LåST-stillingen med parkeringsbremsen på, eller hvis du reiser deg fra setet mens kraftuttaket er aktivert.

Timetelleren har indikatorer som varsler brukeren når sperrekomponenten er i riktig stilling. En indikator vil vises på skjermen når komponenten er i riktig stilling.

g009181

Teste sikkerhetssperresystemet

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Sjekk sikkerhetssperresystemet.
 • Sikkerhetssperresystemet må testes hver gang maskinen skal brukes. Hvis systemet ikke fungerer slik som beskrevet nedenfor, må du be et autorisert forhandlerverksted om å reparere det omgående.

  1. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen og flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til På-stillingen. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte.

  2. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen og flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til AV-stillingen. Flytt en av bevegelseskontrollspakene ut av NøYTRAL-LåST-stillingen. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte. Gjenta for den andre kontrollspaken.

  3. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen, flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til AV-stillingen, og lås bevegelseskontrollspakene i NøYTRAL-LåST-stillingen. Start motoren. Koble fra parkeringsbremsen, aktiver knivkontrollbryteren (kraftuttak) og reis deg litt opp fra setet mens motoren er i gang. Motoren skal stoppe.

  4. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen, flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til AV-stillingen, og lås bevegelseskontrollspakene i NøYTRAL-LåST-stillingen. Start motoren. Flytt kontrollspakene til den midtre, frie stillingen og beveg én av dem (forover eller revers) mens motoren går. Motoren skal stoppe. Gjenta for den andre kontrollspaken.

  5. Sitt på setet, deaktiver parkeringsbremsen, flytt knivkontrollbryteren (kraftuttak) til AV-stillingen, og lås bevegelseskontrollspakene i NøYTRAL-LåST-stillingen. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte.

  Justere setet

  Setet kan beveges både forover og bakover. Juster setet til en stilling som er behagelig for deg, og som gir deg best mulig kontroll over maskinen (Figur 10).

  g019754

  Frigjøre setelåsen

  Maskiner med MyRide™-opphengssystem

  g204507

  Maskiner uten MyRide™-opphengssystem

  Trykk setelåsen forover for å frigjøre setet (Figur 12).

  g008956

  Justere seteopphenget

  Kun maskiner uten MyRide™ -opphengssystem

  Setet kan justeres for at kjøreturen skal være jevn og komfortabel. Still inn setet i den stillingen som gjør deg mest mulig komfortabel.

  Drei den fremre knotten enten til høyre eller venstre for å gi best mulig komfort (Figur 13).

  g024881

  Justere de bakre støtdemperenhetene

  Kun maskiner med MyRide™-opphengssystem

  MyRide™-opphengssystemet kan justeres slik at kjøreturen er jevn og komfortabel. Du kan justere de to bakre støtdemperenhetene for å endre opphengsystemet på en rask og enkel måte. Plasser opphengsystemet der du er mest komfortabel.

  Sporene for de bakre støtdemperenhetene har stoppeposisjoner for referanse. Du kan plassere de bakre støtdemperenhetene hvor som helst i sporet, ikke bare i stoppeposisjonene. Illustrasjonen under viser posisjonen for myk eller hard kjøring og ulike stoppeposisjoner (Figur 14).

  g030065

  Note: Påse at venstre og høyre bakre støtdemperenhet alltid er justert til samme posisjoner.

  Juster de bakre støtdemperenhetene (Figur 15).

  g030024g030019

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  Operatøren må være fullt oppmerksom når maskinen er i bruk. Ikke hold på med i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

  Advarsel

  Under driften blir motordeler, særlig lyddemperen, svært varme. Det kan oppstå alvorlig forbrenning ved kontakt, og rusk, som løv, gress, børsterester osv., kan ta fyr.

  • La motordeler, særlig lyddemperen, kjøle seg ned før du rører den.

  • Fjern oppsamlet rusk fra lyddemperen og motorområdet.

  Advarsel

  Motoreksos inneholder karbonmonoksid, som er en dødelig gift uten lukt.

  Ikke kjør motoren innendørs eller i et lite avlukket område der giftig kullos kan samle seg.

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker eller skader som han/hun, andre personer eller eiendom utsettes for.

  • Denne gressklipperen ble utformet kun for én operatør. Ikke ta med passasjerer, og hold alle andre på avstand fra maskinen under drift.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Kjøretøyet må bare brukes i dagslys eller der det er god kunstig belysning.

  • Lynnedslag kan forårsake alvorlige personskader eller dødsfall. Hvis du ser/hører at lyn og tordenvær nærmer seg der du er, må du ikke bruke maskinen. Søk tilflukt!

  • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen med tilbehør eller ekstrautstyr, som for eksempel gressoppsamlingssystemer. Disse kan endre maskinens stabilitet og føre til tap av kontroll. Følg anvisningene for motvekter om nødvendig.

  • Styr unna hull, hjulspor, ujevnheter, steiner og andre skjulte farer. Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som kan skjule gjenstander eller reduserer synsfeltet. Ujevnt terreng kan velte maskinen eller forårsake at føreren miste balansen eller fotfestet.

  • Påse at alle driv står i nøytral og at parkeringsbremsen er aktivert før man starter motoren. Bruk sikkerhetsbelter sammen med veltebøylen i hevet og låst stilling.

  • Start motoren forsiktig i henhold til instruksjonene og med føttene i god avstand fra kniven(e).

  • Gressklipperen må ikke brukes hvis verneplater, skydd eller deksler er defekte. Sikkerhetsvern, skydd, brytere og andre anordninger må alltid være på plass og i korrekt fungerende stand.

  • Hold deg unna åpningen på utløpssjakten til enhver tid. Klipp aldri med utløpsluken hevet, fjernet eller endret uten at det er en gressoppsamler eller løvkvernesett på plass og at det fungerer korrekt.

  • Hold hender og føtter borte fra bevegelige deler. Du må aldri foreta justeringer mens motoren går hvis du kan unngå det.

   Advarsel

   Hender, føtter, hår, klær, eller tilbehør kan bli viklet inn i roterende deler. Kontakt med roterende deler kan forårsake traumatisk amputasjon eller alvorlige sårskader.

   • Ikke bruk maskinen uten at vern, deksler og sikkerhetsanordninger er på plass og fungerer korrekt.

   • Hold hender, føtter, hår, smykker eller klær borte fra roterende deler.

  • Du må aldri heve klippeenhetene mens knivene går rundt.

  • Vær oppmerksom på banen til gressklipperens utløpsområde og rett utslipp bort fra andre. Unngå utslipp av materiale mot en vegg eller hindring, da materialet kan rikosjettere tilbake mot operatøren. Stopp kniven, sakk farten og utvis forsiktighet når du krysser andre overflater enn gress, og ved transport av gressklipperen til og fra området som skal klippes.

  • Vær oppmerksom, sett ned farten og vær forsiktig når du svinger. Se bakover og til siden før du skifter retning. Bruk aldri gressklipperen under rygging hvis det ikke er absolutt nødvendig.

  • Innstillingen av motorregulatoren må ikke forandres, og motoren må ikke ruses.

  • Parker maskinen på en jevn flate. Stopp motoren, vent til alle bevegelige deler stanser og fjern tennpluggledning(e).

   • før du sjekker, rengjør eller utfører arbeid på gressklipperen

   • hvis du har truffet en gjenstand eller det oppstår unormal vibrasjon (undersøk om gressklipperen ble skadet, og reparer den før du starter og bruker utstyret)

   • før du fjerner eventuelle tilstoppinger

   • når du går ifra gressklipperen La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

  • Vent til alle bevegelige deler har stanset:

   • før du fyller drivstoff

   • før du tar av gressoppsamleren

   • før du foretar høydejusteringer

  • Det kan oppstå tragiske ulykker hvis brukeren ikke er oppmerksom på barn som er i nærheten. Barn blir ofte nysgjerrige på maskinen og klippingen. Ikke anta at barn blir værende der du så dem sist.

   • Hold barn borte fra området som klippes, og under oppsyn av en annen ansvarlig voksen (ikke føreren).

   • Vær oppmerksom på omgivelsene, og slå av maskinen hvis barn kommer inn på området.

   • Se alltid bakover, ned og til hver side før og mens du rygger eller svinger for å kontrollere at det ikke er barn i veien.

   • Utstyret er ikke tillatt for barn.

   • Ikke frakt barn på maskinen, selv om knivene er stoppet. Barn kan falle ned og bli påført alvorlige skader eller være til hinder for trygg drift av maskinen. Barn som har fått lov til å sitte på tidligere, kan plutselig komme inn på området der du arbeider for å sitte på, og kan bli overkjørt eller rygget over av maskinen.

  Sikkerhet i skråninger

  • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Føreren har ansvar for sikker bruk i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet. Før maskinen brukes i en skråning, må operatøren:

   • Les og forstå instruksjonene for bruk i skråninger i denne brukerhåndboken og på maskinen.

   • Bruk en vinkelindikator til å fastslå den omtrentlige helningsvinkelen på området.

   • Kjøretøyet må ikke brukes i skråninger på mer enn 15 grader.

   • Vurder forholdene på stedet på dagen for å avgjøre om det er trygt å bruke maskinen i skråningen. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne kontrollen. Endringer i terrenget, som for eksempel fuktighet, kan påvirke bruken av maskinen i skråninger.

  • Identifiser farer ved bunnen av skråningen. Maskinen må ikke brukes ved kanter, grøfter, voller, vann eller andre farer. Maskinen kan velte hvis et hjul går over kanten eller hvis kanten gir etter. Hold en sikker avstand (to ganger maskinens bredde) mellom maskinen og eventuelle farer. Bruk en skyvegressklipper eller en håndtrimmer for å klippe gresset i disse områdene.

   g221745
  • Unngå å starte, stoppe eller snu maskinen i skråninger. Ikke foreta brå endringer i hastighet eller retning. Sving forsiktig og gradvis.

  • Ikke bruk en maskin i omstendigheter hvor trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil. Vær oppmerksom på at maskinen kan den begynne å gli dersom den brukes på vått gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker. Hvis drivhjulene mister taket, kan det føre til at maskinen sklir og at bremse- og styringsevnen reduseres. Maskinen kan gli selv om drivhjulene er stanset.

  • Fjern eller marker hindringer som grøfter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte gjenstander. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.

  • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen med tilbehør eller ekstrautstyr, som for eksempel gressoppsamlingssystemer. Disse kan endre maskinens stabilitet og føre til tap av kontroll. Følg anvisningene for motvekter.

  • Hvis det lar seg gjøre, hold klippeenheten senket til bakken mens du bruker maskinen i skråninger. Hvis du hever klippeenheten mens du kjører i skråninger, kan det føre til at maskinen blir ustabil.

  Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem

  Et veltebeskyttelsessystem (veltebøyle) er montert på maskinen.

  Advarsel

  Advarsel – det finnes ingen veltebeskyttelse når veltebøylen er senket. Hvis hjulene kjører over en kant, grøft, sandbank eller et vann, kan det føre til velt, som igjen kan resultere i alvorlig skade, dødsfall eller drukning.

  • Ikke fjern veltebeskyttelsen.

  • Hold veltebøylen i hevet og låst stilling, og bruk sikkerhetsbelte.

  • Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.

  • Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er nede.

  • Kjør sakte og forsiktig.

  • Hev veltebøylen så fort klaringen tillater dette.

  • Kontroller at du raskt kan løsne sikkerhetsbeltet i nødstilfeller.

  • Kontroller nøye at du har klaring hvis du skal kjøre under objekter (for eksempel greiner, døråpninger, elektriske ledninger osv.), slik at du ikke kommer i kontakt med dem.

  • I tilfelle et velt, ta enheten til et autorisert forhandlerverksted for å sjekke veltebeskyttelsen.

  • En ødelagt veltebeskyttelse må skiftes ut, ikke repareres.

  • Ethvert tilbehør, endring, eller tilleggsutstyr lagt til veltebeskyttelsen må godkjennes av Toro.

  Sett deg i førersetet

  Bruk klippeenheten som et trinn for å ta plass i førersetet (Figur 17).

  g029797

  Bruke parkeringsbremsen

  Parkeringsbremsen må alltid settes på når du stopper eller forlater maskinen.

  Sette på parkeringsbremsen

  Parker maskinen på en jevn flate.

  g027334

  Koble fra parkeringsbremsen

  g027335

  Bruke gressklipperens knivkontrollbryter (kraftuttak)

  Knivkontrollbryteren (kraftuttak) starter og stanser gressklipperens kniver og eventuelt strømdrevet tilleggutstyr.

  Koble inn knivkontrollbryteren (kraftuttak)

  Note: Hvis du aktiverer knivkontrollbryteren (kraftuttak) med gassen i halv eller mindre stilling, vil det føre til overdreven slitasje på drivremmene.

  g008945

  Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak).

  g009174

  Bruke gassen

  Du kan flytte gasskontrollen mellom HURTIG- og LANGSOM-stillingene (Figur 22).

  Bruk alltid HURTIG-stillingen når du aktiverer kraftuttaket.

  g008946

  Starte motoren

  Important: Ikke aktiver oppstart i mer enn fem sekunder om gangen. Hvis motoren ikke vil starte, vent 15 sekunder mellom startforsøkene. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan startmotoren bli ødelagt.

  Note: Å starte motoren første gangen etter at drivstoffsystemet har gått helt tomt, kan ta flere forsøk.

  g032328

  Slå av motoren

  Forsiktig

  Barn og andre personer kan skades hvis de flytter på eller prøver å kjøre maskinen uten oppsyn.

  Ta alltid ut tenningsnøkkelen og sett på parkeringsbremsen når du forlater maskinen.

  g027337

  Important: Kontroller at drivstoffavstengingsventilen er stengt før du transporterer eller lagrer maskinen, da det kan oppstå drivstofflekkasje. Sett på parkeringsbremsen før transport. Pass på å ta ut nøkkelen ettersom drivstoffpumpen kan være i gang og føre til at batteriet utlades.

  Bruke bevegelseskontrollspakene

  g004532

  Kjøre maskinen

  Hjulene ruller uavhengig av hverandre, drevet av hydraulikkmotorer på hver aksel. Du kan sette én side i revers mens du kjører hjulene på den andre siden forover, noe som gjør at maskinen begynner å rotere i stedet for å snu. Dette gjør maskinen langt bedre å manøvrere, men det kan kreve litt tid å bli vant til hvordan den beveger seg.

  Gasskontrollen regulerer omdreiningstallet (o/min – omdreininger per minutt). Sett gasskontrollen i HURTIG-stillingen for best ytelse. Arbeid alltid med maksimal gass.

  Advarsel

  Maskinen kan rotere svært hurtig. Du kan miste kontroll over maskinen og forårsake personskade eller skade på maskinen.

  • Vær forsiktig når du svinger.

  • Reduser hastigheten før du foretar skarpe svinger.

  Kjøre fremover

  Note: Motoren stenges av dersom bevegelseskontrollspakene beveges når parkeringsbremsen er på.

  Du kan stoppe maskinen ved å sette bevegelseskontrollspakene i FRI-stillingen.

  1. Koble fra parkeringsbremsen. Se Koble fra parkeringsbremsen.

  2. Flytt spakene til den midtre, frie stillingen.

  3. Skyv bevegelsekontrollspakene forsiktig forover for å gå fremover (Figur 26).

   g008952

  Kjøre bakover

  1. Flytt spakene til den midtre, frie stillingen.

  2. Skyv bevegelseskontrollspakene forsiktig bakover for å gå bakover (Figur 27).

   g008953

  Bruke sideutslipp

  Kun maskiner med sideutslipp

  Gressklipperen har en gressavleder med hengsler som sprer det klipte gresset ut fra siden og ned mot bakken.

  Fare

  Hvis ikke gressavlederen, utslippsdekselet eller hele gressoppsamleren sitter på plass, vil du selv eller andre risikere å komme i kontakt med kniven eller gjenstander som blir slengt opp i luften. Kontakt med gressklipperkniver som roterer og gjenstander som slynges opp i luften, kan føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

  • Fjern aldri gressavlederen fra klippeenheten fordi gressavlederen leder materiale ned mot bakken. Hvis gressavlederen blir skadet, må den skiftes ut omgående.

  • Hold hender og føtter borte fra undersiden av gressklipperenheten.

  • Prøv aldri å rengjøre utslippsområdet eller gressklipperknivene uten at du flytter knivkontrollbryteren (kraftuttaket) til AV-stillingen, vrir tenningsnøkkelen til AV-stillingen og tar ut nøkkelen.

  • Påse at gressavlederen er i den nedre stillingen.

  Justere klippehøyden

  Bruke transportsperren

  Transportsperren har to stillinger og brukes med løftepedalen for klippeenheten. Det finnes en LåST og en ULåST stilling for transportstillingen for klippeenheten (Figur 28).

  g229103

  Justere klippehøydepinnen

  Klippehøyden justeres i trinn på 6 mm, fra 25 til 140 mm, ved å sette splittpinnen i forskjellige hull.

  1. Sett transportlåsen i låst stilling.

  2. Trykk på løftepedalen for klippeenheten for å heve denne til transportstillingen (samme som klippehøydestilling 140 mm) som vist i Figur 29.

  3. Drei pinnen 90 grader og ta den ut av klippehøydebraketten for å justere klippehøyden (Figur 29).

  4. Velg det hullet i klippehøydebraketten som svarer til ønsket klippehøyde, og sett inn pinnen (Figur 29).

  5. Skyv på klippeenheten, dra tilbake transportlåsen og senk klippeenheten sakte ned.

   g027343

  Justere antiskalperingsvalsene

  Maskiner med sideutslipp

  Når du endrer på klippehøyden, juster høyden på de bakre antiskalperingsvalsene.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Juster antiskalperingsvalsene som vist i Figur 30, Figur 31 og Figur 32.

   g029955
   g029956
   g029957

  Maskiner med bakutslipp

  Når du endrer på klippehøyden, anbefales du alltid å justere høyden på antiskalperingsvalsene.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Juster antiskalperingsvalsene som vist i Figur 33, og Figur 34.

   g024242
   g024243

  Justere støtteplaten(e)

  For maskiner med bakutslipp

  Monter støtteplatene i lavere stilling når du arbeider med klippehøyder høyere enn 64 mm og i høyere stilling når du arbeider med klippehøyder lavere enn 64 mm.

  Note: Når støtteplatene blir slitte, kan du bytte støtteplaten over til den andre siden av gressklipperen ved å snu dem. Dette lar deg bruke støtteplatene lenger før du må bytte dem ut.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern låseboltene og mutterne fra hver støtteplate (Figur 35).

   g024244
  4. Sett hver støtteplate til ønsket posisjon og fest dem med låseboltene og mutterne.

   Note: Bruk kun de øverste og midterste hullene til å justere støtteplatene. De nederste hullene brukes når du bytter sider på klippeenheten, de blir da de øverste hullene på den andre siden av gressklipperen.

  5. For å hindre at støtteplaten skades, må du stramme låseboltene og mutterne på hver støtteplate til 12,4–14,7 Nm.

  Justere utstrømningsskjermknotten

  For maskiner med sideutslipp

  Denne prosedyren gjelder kun for maskiner med utstrømningsskjermknotten. Enkelte modeller har muttere og bolter i stedet for utstrømningsskjermknotten som du kan justere på samme måte.

  Du kan justere gressklipperens utslippsflyt for forskjellige typer klippeforhold. Plasser knotten og skjermen slik at de gir den beste klippekvaliteten.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Løsne knotten.

  4. Skyv knotten til ønsket stilling.

  5. Skru knotten godt fast.

  Plassere utstrømmingsskjermen

  For maskiner med sideutslipp

  De følgende figurene er kun anbefalinger. Justeringene varierer etter gresstype, fuktinnhold og høyde på gresset.

  Note: Hvis motorkraften trekker ned og gressklipperens bakkehastighet er den samme kan du åpne skjermen.

  Posisjon A

  Dette er den bakerste stillingen. Foreslått bruk for denne stillingen er som følger:

  • Klippeforhold med kort, lett gress

  • Tørre forhold

  • Mindre avklippet gress

  • Driver gressrestene lengre vekk fra gressklipperen

   g295810

  Stilling B

  Bruk denne stillingen ved oppsamling. Innrett den alltid mot vifteåpningen.

  g295811

  Stilling C

  Dette er den fremste stillingen. Foreslått bruk for denne stillingen er som følger:

  • Klippeforhold med høyt, tett gress

  • Våte forhold

  • Reduserer motorens strømforbruk

  • Muliggjør høyere bakkehastighet under vanskelige forhold

   g295812

  Brukstips

  Bruke gassens hurtiginnstilling

  For best plenklipping og maksimal luftsirkulasjon, kjører du motoren i HURTIGSTILLINGEN. Luft er nødvendig for at gresset skal klippes grundig. Klippehøyden må derfor ikke være så lav at klippeenheten er omgitt av uklippet gress. Forsøk alltid å holde den ene siden av klippeenheten unna uklippet gress. Luften kan da trekkes inn i klippeenheten.

  Klippe en plen for første gang

  Klipp gresset litt lengre enn vanlig for å sikre at klippeenheten ikke skalperer ujevne områder. Klippehøyden som ble brukt tidligere er som regel den beste å bruke. Hvis gresset som klippes er lengre enn 15 cm, kan det være lurt å klippe plenen to ganger for å få et bedre resultat.

  Klippe en tredjedel av gresstrået

  Det er best å bare klippe en tredjedel av gressets lengde. Kortere klipping anbefales ikke, bortsett fra hvis gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere.

  Veksle klipperetningen

  Dersom du veksler på klipperetningen, holder gresset seg oppreist. Dette bidrar også til å spre det klipte gresset, noe som gir bedre nedbryting og gjødsling.

  Klippe gresset med riktig tidsintervall

  Gress vokser med varierende hastighet til forskjellige tider på året. For å opprettholde samme klippehøyde, må du klippe gresset oftere tidlig på våren. Midt på sommeren begynner det å vokse saktere, derfor trenger du ikke å klippe det så ofte da. Hvis du er ute av stand til å klippe plenen i en lengre periode, klipper du først med en høy klippehøyde. Vent i 2 dager, og klipp deretter på nytt med en lavere høyde.

  Bruke en redusert klippehastighet

  Hvis du ønsker forbedret klippekvalitet, kan du redusere bakkehastigheten.

  Unngå å klippe for kort

  Når du klipper ujevnt, hev klippehøyden for å unngå skalpering av gresset.

  Stoppe maskinen

  Hvis maskinens bevegelse forover må stoppes under klippingen, kan det falle en gressklump ned på plenen. Gå til et tidligere klippet område med knivene koblet inn eller koble ut klippeenheten mens du beveger deg framover for å unngå dette.

  Holde klippeenhetens underside ren

  Fjern gressrester og skitt fra klippeenhetens underside etter hver bruk. Hvis det er et tykt belegg av gress og smuss under klippeenheten, vil klipperesultatet bli dårlig.

  Montere kniven(e)

  Sørg for å holde kniven skarp hele klippesesongen, fordi en skarp kniv klipper gresset uten å slite av eller frynse gresstråene. Gress som er blitt slitt av eller frynset, vil bli brunt i kantene, noe som vil sinke veksten og øke sykdomsfaren. Sjekk at knivene på klipperen er skarpe og ikke slitte eller ødelagte etter bruk. Fil ned eventuelle hakk og kvess knivene etter behov. Hvis en kniv er ødelagt eller slitt må du straks bytte den ut med en original Toro-kniv.

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  Generell sikkerhet

  • Parker maskinen på flat mark, koble fra drivverkene, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren, ta ut nøkkelen eller koble fra tennpluggledningen. Vent til alle bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjøle seg ned før du justerer, rengjør, setter den til oppbevaring eller reparerer den. La aldri personell uten opplæring vedlikeholde maskinen.

  • Rengjør maskinen som angitt i kapittelet Vedlikehold. Hold motoren og motorområdet fritt for oppsamling av gress, løv, for mye fett eller olje og andre gjenstander som kan samle seg opp på disse områdene. Disse stoffene kan bli brennbare og kan føre til brann.

  • Sjekk ofte for slitte eller forringede komponenter som kan utgjøre en risiko. Stram løse monteringsdeler godt til.

  Bruke drivstoffavstengingsventilen

  Drivstoffavsteningsventilen er plassert under setet. Flytt setet frem for å få tilgang til den.

  Lukk bensinkranen ved transport, vedlikehold og oppbevaring.

  Pass på at drivstoffavstengingsventilen er åpen når du starter motoren.

  g008948

  Bruke drivhjulets løseventiler

  Advarsel

  Hendene kan komme inn i roterende drivkomponenter under klippeenheten, og dette kan føre til alvorlig personskade.

  Slå av motoren, ta ut nøkkelen og sørg for at alle bevegelige deler har stanset før du tar på drivhjulets løseventiler.

  Advarsel

  Motoren og de hydrauliske drivverkene kan bli veldig varme. Du kan få alvorlige brannskader av å ta på en varm motor eller de hydrauliske drivverkene.

  La motoren og de hydrauliske drivverkene kjøle seg helt ned før du tar på drivhjulets løseventiler.

  Drivhjulets løseventiler befinner seg bak på hver enkelt hydrauliske drivenhet, under setet.

  Note: Pass på at løseventilene er i helt horisontal stilling når du bruker maskinen. Hvis ikke, kan det oppstå alvorlig skade på hydraulikksystemet.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Vri løseventilspakene vertikalt for å skyve maskinen (Figur 40).

   Note: Dette gjør at hydraulikkvæsken kan gå utenom pumpen, og at hjulene kan rulle.

  4. Koble ut parkeringsbremsen før du dytter maskinen.

   g015123
  5. Vri løseventilspakene horisontalt for å kjøre maskinen (Figur 40).

  Transportere maskinen

  Bruk en kraftig tilhenger eller lastebil for å transportere maskinen. Bruk en rampe med full bredde. Sikre at tilhengeren eller lastebilen har alle nødvendige bremser, lys og markeringer som kreves ved lov. Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kunnskap om dette kan forhindre personskader. Se lokale bestemmelser for krav til tilhenger og festing.

  Advarsel

  Det å kjøre i trafikken uten blinklys, lys, reflekser eller merking for saktegående kjøretøy er farlig og kan føre til ulykker, som igjen forårsaker personskader.

  Ikke bruk maskinen på offentlige veier.

  Velge en tilhenger

  Advarsel

  Lasting av maskinen på en tilhenger eller lastebil øker muligheten for at den velter og kan føre til alvorlig skader eller dødsulykker (Figur 41).

  • Bruk en rampe med full bredde. Ikke bruk individuelle ramper for hver side av maskinen.

  • Ikke overgå en 15 graders vinkel mellom rampen og bakken eller mellom rampen og tilhengeren eller lastbilen.

  • Påse at rampen er minst fire ganger så lang som høyden til tilhengeren eller lasteplanet i forhold til bakken. Dette sikrer at rampevinkelen ikke overskrider 15 grader på flatt underlag.

  g027996

  Laste maskinen

  Advarsel

  Lasting av maskinen på en tilhenger eller lastebil øker muligheten for at den velter og kan føre til alvorlig skader eller dødsulykker.

  • Vær svært forsiktig når du kjører maskinen på en rampe.

  • Rygg maskinen opp rampen, og kjør den fremover ned rampen.

  • Unngå plutselig akselerasjon eller bremsing mens du kjører maskinen på en rampe da det kan føre til tap av kontroll eller en situasjon der maskinen velter.

  1. Hvis du bruker en tilhenger, koble den til tauekjøretøyet og sett på sikkerhetskjettingene.

  2. Koble til tilhengerbremsene og lysene, hvis aktuelt.

  3. Senk rampen og sørg for at vinkelen mellom rampen og bakken ikke overskrider 15 grader (Figur 41).

  4. Rygg maskinen opp på rampen (Figur 42).

   g028043
  5. Stopp motoren, ta ut nøkkelen og sett på parkeringsbremsen.

  6. Fest maskinen nær de fremre styrehjulene og den bakre støtfangeren med stropper, kjettinger, kabler eller tau (Figur 43). Se lokale bestemmelser for krav om festing.

   g027338

  Losse maskinen

  1. Senk rampen og sørg for at vinkelen mellom rampen og bakken ikke overskrider 15 grader (Figur 41).

  2. Kjør maskinen fremover ned fra rampen (Figur 42).

  Vedlikehold

  Sikkerhet ved vedlikehold

  Advarsel

  Noen kan starte motoren ved utføring av vedlikehold eller justeringer. En motor som plutselig starter ved et uhell kan gi deg eller andre i nærheten alvorlige skader.

  Fjern nøkkelen fra tenningen, sett på parkeringsbremsen og dra kabelen(e) av tennpluggen(e) før du utfører vedlikehold. Skyv også ledningen(e) til side slik at de(n) ikke tilfeldigvis kan komme i kontakt med tennpluggen(e).

  Advarsel

  Motoren kan bli veldig varm. Du kan få alvorlige brannskader av å ta på en varm motor.

  La motoren kjøle seg helt ned før service eller reparasjoner rundt motorområdet.

  • Parker maskinen på flat mark, koble fra drivverkene, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren, ta ut nøkkelen eller koble fra tennpluggledningen. Vent til alle bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjøle seg ned før du justerer, rengjør eller reparerer den. La aldri personell uten opplæring vedlikeholde maskinen.

  • Koble fra batteriet, eller fjern ledningen fra tennpluggen, før du foretar reparasjoner. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Når du kobler kablene til igjen, kobler du først til den positive polen og deretter den negative.

  • Hold maskinen, vern, deksler og alle sikkerhetsanordninger på plass og i fungerende stand. Kontroller komponentene regelmessig for slitasje og skader, og skift dem ut med produsentens anbefalte deler ved behov.

   Advarsel

   Fjerning eller modifisering av originalutstyret, deler og/eller tilbehør, kan endre garantien, kontrollerbarheten og sikkerheten til maskinen. Uautoriserte endringer av originalutstyret eller feilaktig bruk av originale Toro-deler, kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall. Uautoriserte endringer på maskinen, motoren, drivstoff- eller ventilasjonssystem, kan være i strid med gjeldende sikkerhetsstandarder, for eksempel: ANSI, OSHA OG NFPA og/eller offentlige forskrifter som EPA og CARB.

   Advarsel

   Hydraulisk væske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader. Væske som sprøytes inn under huden, må fjernes kirurgisk innen noen få timer av en doktor med kjennskap til denne typen skader, ellers kan dette resultere i koldbrann.

   • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

   • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulikkvæske under høyt trykk.

   • Bruk papp eller papir til å finne lekkasjer, ikke hendene.

   • Slipp forsiktig ut alt trykket i hydraulikksystemet ved å plassere bevegelseskontrollspakene i nøytral og slå av motoren før du utfører arbeid på hydraulikksystemet.

   Advarsel

   Drivstoffsystemkomponentene er under høyt trykk. Bruk av feil komponenter kan føre til systemsvikt, bensinlekkasje og mulighet for eksplosjon.

   Bruk kun godkjente drivstoffslanger, og drivstoffiltre for høytrykkssystemer.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg noe rundt kniven(e), eller bruk hansker, og vær forsiktig når du vedlikeholder dem. Skadde kniver skal kun skiftes ut. Du må aldri rette eller sveise dem.

  • Bruk jekkstøtter for å støtte maskinen og/eller komponenter når det er nødvendig.

   Forsiktig

   Heving av maskinen ved bare å bruke mekaniske eller hydrauliske jekker ved service eller vedlikehold, kan være farlig. Mekaniske og hydrauliske jekker gir kanskje ikke nok støtte eller kan svikte, noe som kan føre til at maskinen faller og forårsaker personskader.

   Stol ikke bare på mekaniske og hydrauliske jekker for støtte. Bruk tilstrekkelige jekkstøtter eller liknende støtter.

  • Vær forsiktig når du slipper ut trykket i komponenter med lagret energi.

  • Hold hender og føtter borte fra bevegelige deler. Du må aldri foreta justeringer mens motoren går hvis du kan unngå det. Hvis vedlikeholds- eller justeringsprosedyren krever at motoren skal kjøre og komponenter være i bevegelse, vær svært forsiktig.

   Advarsel

   Kontakt med bevegelige deler eller varme overflater kan føre til personskade.

   Hold fingre, hender og bekledning unna roterende komponenter og varme overflater.

  • Sjekk alle boltene ofte for å sikre at de er korrekt tilstrammet.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Kontroller momentet for hjulenes hakemuttere.
 • Kontroller dreiemomentet til hjulnavmutter med riller.
 • Justere parkeringsbremsen.
 • Etter de 250 første timene
 • Skift hydraulikkfiltre og hydraulikkvæske.
 • For hver bruk eller daglig
 • Sjekk sikkerhetssperresystemet.
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Kontroller sikkerhetsbeltet.
 • Kontroller veltebøyleknottene.
 • Rengjør motorskjermen og oljekjøleren.
 • Kontroller og rengjør hydraulikkenhetsdekslene.
 • Undersøk knivene.
 • Rengjør klippeenheten.
 • Rengjør opphengsystemet.
 • Hver 50. driftstime
 • Kontroller gnistfangeren (hvis utstyrt med dette).
 • Kontroller trykket i dekkene
 • Sjekk remmene for slitasje/sprekker.
 • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
 • Hver 100. driftstime
 • Smør klippeenhetens løftetapper.
 • Skift motoroljen(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Skift eller rengjør og juster tennpluggen.
 • Kontroller og rengjør motorens kjøleribber og deksler.
 • Hver 200. driftstime
 • Skift motoroljefilteret(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Hver 250. driftstime
 • Skift hovedluftfilteret(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Kontroller sikkerhetsluftfilteret(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Etter første skift – skift ut filter og væske i hydraulikksystemet når du bruker Mobil® 1 15W-50-væske.(Skift det ut oftere under skitne og støvete arbeidsforhold)
 • Hver 400. driftstime
 • Smøre styresvingarmene (oftere under skitne og støvete forhold).
 • Hver 500. driftstime
 • Skift ut sikkerhetsluftfilteret(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Skift drivstoffilter(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Kontroller momentet for hjulenes hakemuttere.
 • Kontroller dreiemomentet til hjulnavmutter med riller.
 • Juster styrehjulslageret.
 • Justere parkeringsbremsen.
 • Etter første skift – skift ut filter og væske i hydraulikksystemet når du bruker Toro® HYPR-OIL™ 500-væske.(Skift det ut oftere under skitne og støvete arbeidsforhold)
 • én gang månedlig
 • Sjekk batteriladingen.
 • Årlig
 • Smør lederullarmen på pumpedrivremmen.
 • Fyll på styrehjullagrene på nytt(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Smøre styrehjulnavene.
 • Årlig eller før lagring
 • Lakker avskallede overflater.
 • Utfør alle vedlikeholdsprosedyrene nevnt ovenfor før lagring.
 • Important: Se i brukerhåndboken for flere vedlikeholdsprosedyrer.

  Forsiktig

  Dersom du lar tenningsnøkkelen stå i bryteren, kan noen starte motoren uten at det er tilsiktet, noe som kan påføre deg eller personer i nærheten alvorlige skader.

  Slå av motoren og ta ut nøkkelen av bryteren før du utfører vedlikehold.

  Forberedelse for vedlikehold

  Bruke Z Stand

  Z Stand hever den fremre delen av maskinen slik at du kan rengjøre gressklipperen og fjern knivene.

  Advarsel

  Maskinen kunne falle på noen og forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.

  • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen på Z Stand.

  • Bruk Z Stand kun til å rengjøre gressklipperen og fjerne knivene.

  • Ikke la maskinen være plassert på Z Stand over lengre tid.

  • Du må alltid stanse motoren, sette på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du utfører noe vedlikehold på gressklipperen.

  Kjøre opp på Z Stand

  Important: Bruk Z Stand på en jevn flate.

  1. Hev klippeenheten til transportstilling.

  2. Monter brakettpinnen (Figur 44).

   g001811
  3. Hev spaken.

  4. Sving stativets fot ut og skyv det mot maskinen, inn i bunnen av slissen (Figur 44 og Figur 45).

   g001812
  5. Plasser stativets fot på bakken og hvil spaken på dreietappen (Figur 45).

  6. Start motoren og sett den på halv gass.

   Note: For best resultat, plasser stativets fot i skjøter i fortauet eller ned i gressmatten (Figur 45).

  7. Kjør maskinen opp på støttene. Stopp når spaken faller ned over tappen i låst stilling (Figur 45).

  8. Sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  9. Kil fast eller blokker drivhjulene med klosser.

   Advarsel

   Parkeringsbremsen holder kanskje ikke maskinen parkert på Z Stand og kan føre til personskader eller skade på eiendom.

   Ikke parker på Z Stand hvis ikke hjulene er kilt fast eller er blokkert.

  10. Utfør vedlikehold.

  Kjøre ned fra Z Stand

  1. Fjern kilene eller blokkene.

  2. Hev spaken til ulåst stilling (Figur 46).

   g001813
  3. Start motoren og sett den på halv gass. Koble fra parkeringsbremsen.

  4. Rygg sakte ned fra stativet.

  5. Plasser stativet i hvilestilling igjen (Figur 44).

  Frigjøre klippeenhetsforhenget

  Løsne den nedre bolten på forhenget for å frigjøre klippeenhetsforhenget og få tilgang til toppen på klippeenheten (Figur 47). Etter vedlikehold, monter forhenget og stram til bolten.

  g027945

  Fjerne skydd i platemetall

  Løsne de to fremre boltene og fjern skyddet i platemetall for å få tilgang til klipperremmene og spindlene (Figur 48). Etter vedlikehold, sett på skyddet i platemetall og stram til boltene.

  g027946

  Smøring

  Smøre maskinen

  Smør maskinen oftere under skitne og støvete forhold.

  Smørefettype:Nr. 2 litium- eller molybdenumbasert smørefett

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Tørk av smøreniplene med en fille.

   Note: Skrap eventuell maling av forsiden av festeanordningene.

  4. Sett en fettsprøyte på anordningen.

  5. Påfør smørefett i smøreniplene til det tyter ut av lagrene.

  6. Tørk opp overflødig fett.

  Smør klippeenhetens løftetapper

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Smør klippeenhetens løftetapper.
 • Bruk lettolje eller et smøremiddel i sprayform til å smøre klippeenhetens løftetapper.

  g017028

  Smøre klippeenheten

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Smør lederullarmen på pumpedrivremmen.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Smør klippeenhetens lederulltapper til smørefettet kommer ut fra undersiden (Figur 50 eller Figur 51).

   g295792
   g192516
  4. Smør lederullarmene for drivremmen (Figur 52).

   g009030
  5. Smør lederullarmene for enhetsremmen (kun maskiner med bakutslipp) som vist i Figur 53.

   g024207
  6. Fjern støvkoppen og juster styrehjulet.

   Note: Hold støvkoppen av inntil smøringen er utført.

  7. Fjern kontrollpluggen.

  8. Skru en smørenippel inn i hullet.

  9. Pump fett inn i smørenippelen til det flyter ut rundt topplageret.

  10. Fjern smørenippelen fra hullet.

  11. Sett på plass sekskantpluggen og støvdekslet (Figur 54).

   g027339
  12. Smør styrehjullagrene på nytt (Figur 54).

  Smøre styresvingarmene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Smøre styresvingarmene (oftere under skitne og støvete forhold).
 • Årlig
 • Fyll på styrehjullagrene på nytt(oftere under skitne og støvete forhold).
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern støvkoppen og juster styrehjulet, og la støvkoppen være av til smøringen er utført. Se Smøre klippeenheten.

  4. Fjern kontrollpluggen.

  5. Skru en smørenippel inn i hullet.

  6. Pump fett inn i smørenippelen til det flyter ut rundt topplageret.

  7. Fjern smørenippelen fra hullet. Monter sekskantpluggen og lokket.

  Smøre styrehjulnavene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Smøre styrehjulnavene.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Hev gressklipperen for tilgang.

  4. Fjern styrehjulet fra styrehjulsgaflene.

  5. Fjern beskyttelsespakningene fra hjulnavet.

   g006115
  6. Fjern en avstandsmutter fra akselenheten i styrehjulet.

   Note: Det er brukt gjengeforseglermiddel for å låse avstandsmutrene til akselen.

  7. Fjern akselen (med den andre avstandsmutteren fortsatt montert på den) fra hjulenheten.

  8. Lirk ut pakninger og se etter slitasje eller skade på lagrene, og bytt ut ved behov.

  9. Fyll lagrene med et universalsmøremiddel.

  10. Sett ett lager og én ny pakning inn i hjulet.

  11. Hvis akselenheten mangler begge avstandsmutterene, må du bruke gjengeforseglingsmiddel på én avstandsmutter og gjenge den på akselen med anleggene for skrunøkkelen vendende utover.

   Note: Ikke skru avstandsmutteren helt inn på enden av akselen. La det være igjen ca. 3 mm fra avstandsmutterens ytre overflate til enden av akselen inne i mutteren.

  12. Sett den sammenmonterte mutteren og akselen inn på hjulet på den siden hvor den nye pakningen og lageret står.

  13. Fyll området inne i hjulet rundt akselen fullt med universalsmørefett mens den åpne enden på hjulet vender opp.

  14. Sett det andre lageret og en ny pakning på hjulet.

  15. Bruk gjengeforseglingsmiddel på den andre avstandsmutteren, og gjeng den inn på akselen med anleggene for skrunøkkelen vendt utover.

  16. Trekk til mutteren med et moment på 8–9 Nm, løsne mutteren og trekk den til igjen med et moment på 2–3 Nm.

   Note: Pass på at akselen ikke stikker ut lengre enn noen av mutrene.

  17. Sett på igjen beskyttelsespakningene over hjulnavet, og sett hjulet inn på styrehjulsgaffelen.

  18. Sett på igjen styrehjulsbolten og stram til mutteren helt.

  Important: Kontroller lagerjusteringen ofte for å forhindre skade på pakning og lager. Snurr styrehjulet rundt. Hjulet skal ikke snurre fritt (mer enn 1 eller 2 omdreininger) eller vise tegn til sideslark. Hvis hjulet snurrer helt fritt, må du justere momentet på avstandsmutteren til det blir litt motstand. Påfør ytterligere et lag med gjengeforseglermiddel.

  Vedlikehold av motor

  Motorsikkerhet

  • Slå av motoren før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

  • Hold hender, føtter, ansiktet, klær og andre kroppsdeler borte fra lyddemperen og andre varme overflater.

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 250. driftstime
 • Skift hovedluftfilteret(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Kontroller sikkerhetsluftfilteret(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Hver 500. driftstime
 • Skift ut sikkerhetsluftfilteret(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Note: Overhal luftrenseren oftere når driftsforholdene er svært støvete eller sandete.

  Fjerne filtrene

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Åpne låsene på luftrenserdekslet og trekk luftrenserdekslet av luftrenserkroppen (Figur 56).

   g001883
  4. Rengjør innsiden av luftrenserdekslet med trykkluft.

  5. Skyv hovedfilteret forsiktig ut av luftrenserkroppen (Figur 56).

   Note: Pass på at filteret ikke slår bort i luftrenserkroppen.

  6. Ikke fjern sikkerhetsfilteret med mindre du skal skifte det ut.

  Kontroller filterne

  1. Kontroller sikkerhetsfilteret. Hvis det er skittent, bytt ut både sikkerhets- og hovedfiltrene.

   Important: Ikke prøv å rengjøre sikkerhetsfilteret. Hvis sikkerhetsfilteret er skittent, er hovedfilteret skadet.

  2. Kontroller hovedfilteret for skader ved å se inn i filteret mens du lyser med en lykt på utsiden av filteret. Hvis hovedluftfilteret er skittent, bøyd eller skadet, bytt det ut.

   Note: Hull i filteret vises som lyse flekker. Ikke rengjør hovedfilteret.

  Montere filtrene

  Important: For å unngå at motoren skades må alltid begge luftfiltrene og dekselet sitte på plass under bruk.

  1. Hvis du installerer nye filtre, må du kontrollere at de ikke har blitt skadet under frakten.

   Note: Ikke bruk et ødelagt filter.

  2. Hvis du bytter ut sikkerhetsfilteret, skyv det forsiktig inn i filterenheten (Figur 56).

  3. Skyv hovedfilteret forsiktig inn over sikkerhetsfilteret (Figur 56).

   Note: Forsikre at hovedfilteret er satt korrekt på plass, ved å skyve på ytterkanten mens det settes inn.

   Important: Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

  4. Sett luftrenserdekslet på igjen, og fest låsene (Figur 56).

  Kontrollere motoroljen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift motoroljen(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Hver 200. driftstime
 • Skift motoroljefilteret(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Motoroljespesifikasjoner

  Oljetype: Renseolje (API-klassifikasjon SF, SG, SH, SJ eller SL)

  Veivhuset har en kapasitet på:

  • Modell 72902TE, 72919TE og 72969TE: 2,0 l med filterbytte, 1,8 l uten filterbytte

  • Modell 72925TE og 72942TE: 2,3 l med filterbytte, 2,1 l uten filterbytte

  Viskositet: Se tabellen nedenfor.

  g037096

  Kontrollere motoroljenivået

  Note: Sjekk oljen når motoren er kald.

  Important: Hvis du fyller på for mye eller for lite olje i veivhuset og kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

   Note: Påse at motoren er slått av, står på flat mark og er avkjølt, slik at oljen har hatt tid til å renne ned i bunnpannen.

  3. For å holde smuss, gress osv. ute av motoren, rengjør området rundt oljelokket og peilestaven før den fjernes (Figur 58).

  g008804g194611

  Skifte motorolje

  Note: Den gamle oljen må kasseres eller gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter.

  1. Start motoren, og la den gå i fem minutter.

   Note: Oljen vil da varmes opp slik at den flyter lettere.

  2. Parker maskinen slik at siden der du tapper, står litt lavere enn motsatt side for å være sikker på at all oljen tømmes ut.

  3. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), og aktiver parkeringsbremsen.

  4. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  5. Tapp oljen fra motoren (Figur 59).

   g008804g027734
  6. Slå langsomt cirka 80 % av den spesifiserte oljen ned i påfyllingsrøret, og tilfør sakte resten av oljen til den når Full-merket (Figur 60).

   g235264
  7. Start motoren og kjør til et flatt område.

  8. Kontroller oljenivået på nytt.

  Skifte motoroljefilteret

  1. Tapp olje fra motoren. Se Skifte motorolje.

  2. Skift motoroljefilteret (Figur 61).

   g008804g027477

   Note: Pass på at oljefilterpakningen er i kontakt med motoren, og drei deretter filteret en ekstra ¾ omdreining.

  3. Fyll på ny olje av riktig sort i veivhuset. Se Motoroljespesifikasjoner.

  Overhale tennpluggen(s)

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Skift eller rengjør og juster tennpluggen.
 • Påse at elektrodeavstanden (avstanden mellom elektroden på midten og elektroden på siden) er korrekt før pluggen settes inn. Tennpluggen monteres/demonteres ved hjelp av en tennpluggnøkkel, og elektrodeavstanden justeres ved hjelp av et spesialverktøy eller følerblad. Monter en ny tennplugg dersom det er nødvendig.

  Type tennplugg: NGK® BPR4ES eller tilsvarende

  Elektrodeavstand: 0,75 mm

  Ta av tennpluggen(e)

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Rengjør området rundt bunnen av tennpluggen for å holde skitt og rusk ute av motoren.

  4. Finn og fjern tennpluggen(e) som vist i Figur 62.

   g009922g027478

  Kontroller tennpluggen(e)

  Important: Ikke rens tennpluggen(e). Kontroller alltid tennpluggen når den har et svart belegg, slitte elektroder, et oljebelegg eller sprekker.

  Hvis du ser en lysebrun eller grå farge på isolatoren, fungerer motoren som den skal. Et svart belegg på isolatoren betyr som regel at luftfilteret er skittent.

  Still avstanden til 0,76 mm.

  g206628

  Montere tennpluggen(s)

  g027661

  Kontrollere gnistfangeren

  For maskiner med gnistfanger
  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller gnistfangeren (hvis utstyrt med dette).
 • Advarsel

  Varme eksosanleggkomponenter kan antenne drivstoffdamp, selv etter at motoren er slått av. Varme partikler som kommer ut fra eksosanlegget mens motoren går, kan antenne brennbare materialer og forårsake personskader eller skader på eiendom.

  Ikke fyll bensin eller kjør motoren uten at det er montert en gnistfanger.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Vent til lyddemperen har blitt nedkjølt.

  4. Hvis du ser sprekker i skjermen eller sveiseskjøtene, bytt ut gnistfangeren.

  5. Hvis skjermen er tilstoppet, må du fjerne gnistfangeren, riste løs partikler fra gnistfangeren og rengjøre skjermen med en stålbørste (bløt opp skjermen med løsningsmiddel ved behov).

  6. Sett gnistfangeren på eksosåpningen igjen.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Fare

  Under visse forhold er drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

  Se Drivstoffsikkerhet for en fullstendig liste over drivstofftilknyttet forholdsregler.

  Skifte drivstoffilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Skift drivstoffilter(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Important: Monter drivstoffslangene på nytt og sikre med samme type plastikksnorer som de som opprinnelig fulgte med fra fabrikken, for å holde drivstoffslangene unna komponenter som kan forårsake skade.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. La motoren kjøle seg ned.

  4. Steng drivstoffavstengingsventilen.

  5. Bytt ut drivstoffilteret (Figur 65).

   Note: Påse at merkene på filteret følger retningen av drivstoffstrømmen.

   g008963
  6. Åpne drivstoffavstengingsventilen.

  Vedlikeholde drivstofftanken

  Forsøk aldri å tappe drivstofftanken. Påse at en autorisert forhandler tapper drivstofftanken og overhaler eventuelle komponenter for drivstoffsystemet.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  Vedlikeholde batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  én gang månedlig
 • Sjekk batteriladingen.
 • Fjerne batteriet

  Advarsel

  Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalldeler på maskinen.

  • La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på maskinen.

  Advarsel

  Feilaktig frakobling av batterikabler kan skade maskinen og kablene samt forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

  • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern batteriet, som vist i Figur 66.

   g027728

  Lade batteriet

  Advarsel

  Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

  Røyk aldri i nærheten av batteriet og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

  Important: Batteriet skal alltid være fulladet (1265 egenvekt). Dette er spesielt viktig for å forhindre at batteriet blir ødelagt når temperaturen er under 0 °C.

  1. Fjern batteriet fra chassiset, se Fjerne batteriet.

  2. Lad opp batteriet i 10 til 15 minutter ved 25 til 30 A, eller i 30 minutter ved 10 A.

   Note: Batteriet må ikke overopplades.

  3. Når batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra strømuttaket, og deretter laderledningene fra batteripolene (Figur 67).

  4. Monter batteriet i maskinen og koble til batterikablene, se Installere batteriet.

   Note: Kjør ikke maskinen med batteriet frakoblet, da dette kan føre til elektrisk skade.

   g000960

  Installere batteriet

  Note: Plasser batteriet med polene vendt bort fra den hydrauliske tanken (Figur 68).

  g032526

  Vedlikeholde sikringene

  Det elektriske systemet er beskyttet av sikringer. Dette er vedlikeholdsfritt. Hvis en sikring imidlertid går, kontrollerer du om det er kortslutning i en av ledningene.

  Sikringene er plassert på konsollen til høyre for setet (Figur 69).

  1. For å bytte sikring, trekk den ut for å fjerne den.

  2. Sett inn en ny sikring (Figur 69).

   g008966

  Vedlikehold av drivsystem

  Kontrollere sikkerhetsbeltet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller sikkerhetsbeltet.
 • Inspiser sikkerhetsbeltet og se etter slitasje, hakk og at selvopprulleren og spennen fungerer som de skal. Skift ut sikkerhetsbeltet hvis det er skadet.

  Kontrollere veltebøyleknottene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller veltebøyleknottene.
 • Advarsel

  For å unngå skader eller dødsfall ved velting: Hold veltebøylen i fullt hevet og låst stilling, og bruk sikkerhetsbelte.

  Kontroller at setet er godt festet på maskinen.

  • Kontroller at både det monterte utstyret og knottene fungerer som de skal.

  • Kontroller at knottene låser ordentlig når veltebøylen er i hevet stilling.

   Note: Den øvre bøylen på veltebøylen må kanskje skyves litt fremover eller trekkes bakover for å få begge knottene til å låse helt (Figur 70 og Figur 71).

  g228804
  g228981

  Justere sporingen

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak).

  2. Kjør ut på et åpent, flatt område, og sett bevegelseskontrollspakene i NøYTRAL-LåST-stillingen.

  3. Flytt gassen slik at den står midt mellom stillingene HURTIG og LANGSOM.

  4. Flytt begge bevegelseskontrollspakene helt fremover til de begge stopper i T-sporet.

  5. Kontroller hvilken vei maskinen trekker.

  6. Sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  7. Juster stopplatene etter behov.

   • Hvis maskinen trekker til høyre, må du løsne boltene og justere den venstre stopplaten bakover på det venstre T-sporet til maskinen går rett fremover (Figur 72).

   • Hvis maskinen trekker til venstre, må du løsne boltene og justere den høyre stopplaten bakover på det høyre T-sporet til maskinen går rett fremover (Figur 72).

  8. Stram til stopplaten (Figur 72).

   g010153

  Kontrollere trykket i dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller trykket i dekkene
 • Oppretthold et lufttrykk på 0,9 bar i bakhjulene. Forskjellig trykk i hjulene kan føre til ujevn klipping. Sjekk dekkene når de er kalde, for å få en mest mulig nøyaktig avlesning av trykket.

  Note: Forhjulene har delvis luftfylte dekk som ikke trenger justering av lufttrykk.

  g001055

  Kontrollere hjulenes hakemuttere

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Kontroller momentet for hjulenes hakemuttere.
 • Hver 500. driftstime
 • Kontroller momentet for hjulenes hakemuttere.
 • Kontroller og stram hjulhakemutterne til 122–129 Nm.

  Kontrollere hjulnavmutter med riller

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Kontroller dreiemomentet til hjulnavmutter med riller.
 • Hver 500. driftstime
 • Kontroller dreiemomentet til hjulnavmutter med riller.
 • Kontroller og stram mutteren med riller til 286–352 Nm.

  Note: Ikke bruk glidemiddel på hjulnavet.

  g024121

  Justere styrehjulslageret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Juster styrehjulslageret.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern støvhetten fra styringen og trekk til låsemutteren (Figur 75).

  4. Trekk til låsemutteren inntil fjærskivene er flate og gå deretter tilbake ¼ omdreining for å stille forbelastningen på lagrene korrekt (Figur 75).

   Important: Påse at fjærskivene er montert korrekt slik det vises i Figur 75.

  5. Sett på støvhetten (Figur 75).

   g001297

  Fjerne clutchmellomlegget

  Noen nyere modeller har blitt bygget med clutcher som inneholder en et bremsemellomlegg. Når clutchbremsen er så slitt at clutchen ikke lenger har jevn kontakt, kan du fjerne mellomlegget for å forlenge clutchens levetid.

  g010869
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Bruk en luftkompressor, blås ut rusk fra under bremsestangen og rundt bremseavstandsstykkene (Figur 77).

   g010868
  4. Kontroller tilstanden til ledningene, konnektorene og terminalene til ledningsfastspenneren.

   Note: Rengjør eller reparer etter behov.

  5. Kontroller at det finnes 12 V ved clutchkonnektoren når knivkontrollbryteren (kraftuttaket) er aktivert.

  6. Mål avstanden mellom rotoren og armaturen. Hvis avstanden er større enn 1 mm, fortsett med de følgende trinnene:

   1. Løsne begge bremsemonteringsboltene en halv til én full omdreining som vist i Figur 78.

    Note: Ikke fjern bremsestangen fra feltkledningen/armaturen. Bremsestangen har blitt slitt for å passe til armaturen og må fortsatt passe etter at du har fjernet mellomlegget for å sikre korrekt bremsemoment.

    g010870
   2. Bruk nebbtang, eller hendene, og hold tappen og fjern mellomlegget (Figur 79).

    Note: Ikke kast mellomlegget før clutchen fungerer som den skal.

    g010871
   3. Bruk en luftledning til å blåse ut ut ev. rusk fra under bremsestangen og rundt bremseavstandsstykkene.

   4. Trekk hver bolt (M6 x 1) til mellom 12,3 og 13,7 Nm.

   5. Bruk et 0,25 mm tykt følerblad til å bekrefte at det er et mellomrom mellom rotoren og armaturoverflaten på begge sider av bremsestangen, som vist i Figur 80 og Figur 81.

    Note: På grunn av måten rotoren og armaturoverflaten slites (forhøyninger og fordypninger), kan det være vanskelig å måle korrekt avstand.

    g010872
    g010873
    • Hvis avstanden er mindre enn 0,25 mm, skal du montere mellomlegget.

    • Hvis det er stort nok mellomrom, fortsett til sikkerhetssjekken i trinn 6.

   6. Utfør følgende sikkerhetssjekk:

    1. Sitt i setet når du starter motoren.

    2. Påse at knivene ikke aktiveres når knivkontrollbryteren (kraftuttaket) er i AV-stilling og clutchen er utkoblet.

     Hvis clutchen ikke kobles ut, monter mellomlegget igjen.

    3. Aktiver og deaktiver knivkontrollbryteren (kraftuttaket) ti etterfølgende ganger for å kontrollere at clutchen fungerer som den skal.

  Vedlikehold av kjølesystem

  Rengjøre motorskjermen og motoroljekjøleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør motorskjermen og oljekjøleren.
 • Fjern eventuell oppsamling av gress, smuss eller andre fremmedlegemer fra oljekjøleren og motorskjermen (Figur 82).

  g008804g009191

  Før all bruk må du fjerne eventuell oppsamling av gress, smuss eller andre fremmedlegemer fra motorskjermen. Dette vil bidra til å sørge for tilstrekkelig kjøling av motoren og riktig motorhastighet, og vil redusere muligheten for overoppheting og mekanisk skade på motoren (Figur 79).

  Rengjøre motorens kjøleribber og deksler

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller og rengjør motorens kjøleribber og deksler.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern luftinntaksskjermen, tilbakespolingsstarteren og viftehuset (Figur 83).

  4. Fjern rusk og gress fra motordelene.

  5. Monter luftinntaksskjermen, tilbakespolingsstarteren og viftehuset (Figur 83).

   g004218

  Kontrollere og rengjøre hydraulikkenhetsdekslene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller og rengjør hydraulikkenhetsdekslene.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Flytt setet fremover.

  4. Fjern rusk og gress fra hydraulikkenhetsdekslene (Figur 84).

  5. Justere setet.

   g009922g015117

  Vedlikehold av bremser

  Justere parkeringsbremsen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Justere parkeringsbremsen.
 • Hver 500. driftstime
 • Justere parkeringsbremsen.
 • Kontroller at parkeringsbremsen er riktig justert. Denne prosedyren må følges etter de første 100 timene eller når en bremsekomponent har blitt fjernet eller skiftet ut.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Hev maskinens bakende, og støtt den opp med jekkstøtter.

  4. Ta av bakhjulene på maskinen.

  5. Ta bort alt rusk fra bremseområdet.

  6. Frigjør drivhjulene: Se Bruke drivhjulets løseventiler.

  7. Koble fra parkeringsbremsen.

  8. Fjern fjærsplittpinnen fra den bakre koblingen og kaliperen (Figur 85).

   g297209
  9. Løsne kontramutteren på den bakre koblingen.

  10. Skyv kaliperspaken fremover med fingertrykk til bremseklossen kommer i kontakt med navrotoren.

  11. Juster den bakre koblingen til fjærsplittpinnen kan settes inn i hullet i kaliperspaken.

   Note: For å forlenge koblingen dreier du splittpinnen én omdreining utover.

  12. Stram kontramutteren på den bakre koblingen (Figur 85).

  13. Sørg for at hjulnavet beveger seg fritt mellom kaliperens bremseklosser.

  14. Gjentar trinn 8 til 13 for høyre side.

  15. Vri drivhjulets løsehåndtak til driftsstilling. Se Bruke drivhjulets løseventiler.

  16. Sett på bakhjulene, og stram hakemutterne med et moment på 129 Nm.

  17. Ta bort jekkstøttene.

  Vedlikehold av remmer

  Sjekke remmene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Sjekk remmene for slitasje/sprekker.
 • Skift ut remmen hvis den er slitt. Tegn på en slitt rem omfatter kvining mens remmen roterer, knivene sklir ved klipping av gress og slitte kanter, brente merker og sprekker på/i remmen.

  Skifte klipperremmen for klippeenheter med sideutslipp

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Senk gressklipperen til en klippehøyde på 76 mm.

  4. Løsne den nedre bolten som fester klippeenhetsforhenget til klippeenheten. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  5. Fjern skyddet i platemetall. Se Fjerne skydd i platemetall.

  6. Fjern remdekslene (Figur 86).

   g027729
  7. Bruk en skralle i det firkantede hullet i lederullarmen for å redusere spenningen på blindfjæren (Figur 87).

  8. Ta remmen av remskivene på klippeenheten.

  9. Fjern remføreren på den fjærbelastede lederullarmen (Figur 87).

  10. Fjern den eksisterende remmen.

  11. Monter den nye remmen rundt knivremskivene og clutchremskiven under motoren (Figur 87).

   g009038
  12. Monter remføreren på lederullarmen (Figur 87).

  13. Bruk skrallen i det firkantede hullet for å installere blindfjæren (Figur 87).

   Note: Pass på at fjærendene er anbrakt i forankringssporene.

  14. Monter remdekslene (Figur 88).

   g027730
  15. Monter skyddet i platemetall. Se Fjerne skydd i platemetall.

  16. Stram til bolten for klippeenhetsforhenget. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  Skifte klipperremmen for klippeenheter med bakutslipp

  Skifte remmen som roterer mot urviseren

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Senk gressklipperen til en klippehøyde på 76 mm.

  4. Løft opp gulvpanelet opp for å få tilgang til den midtre remskiven.

  5. Fjern remdekslet i plast (Figur 90).

  6. Fjern de tre boltene som holder remmens metalldeksel på plass og fjern metalldekselet.

   g024145
  7. Bruk en skralle i det firkantede hullet i lederullarmen for å redusere spenningen på blindfjæren (Figur 89).

  8. Ta remmen av klippeenhetens remskive (Figur 89).

  9. Ta remmen av de gjenværende remskivene (Figur 89).

  10. Legg den nye remmen rundt klipperskiven.

  11. Bruk skrallen i det firkantede hullet til å frigjøre spenningen i fjæren, og montere den nye remmen rundt lederullene (Figur 89).

  Skifte klipperremmen

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Senk gressklipperen til en klippehøyde på 76 mm.

  4. Fjern remdekslene (Figur 90).

   g027729
  5. Fjern remmen som roterer mot urviseren. Se Skifte remmen som roterer mot urviseren.

  6. Bruk en skralle i det firkantede hullet i lederullarmen for å redusere spenningen på blindfjæren (Figur 91).

  7. Fjern remmen fra remskivene på klippeenheten og clutchremskiven.

  8. Monter den nye remmen rundt knivremskivene og clutchremskiven under motoren (Figur 91).

   g024146
  9. Roter og sikre at remføreren slår mot dreienavet (Figur 91).

  10. Bruk skrallen i det firkantede hullet og monter remmen rundt den fjærbelastede lederullen (Figur 91). Plasser endene av fjæren i forankringssporene.

  11. Monter remdekslene (Figur 92).

   g027730

  Skifte den hydrauliske pumpedrivremmen

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern klipperremmen. Se Skifte klipperremmen for klippeenheter med sideutslipp eller Skifte klipperremmen for klippeenheter med bakutslipp.

  4. Løft opp maskinen og støtt den med jekkstøtter (Figur 93).

   g009039
  5. Bruk en skralle i det firkantede hullet i lederullarmen for å fjerne blindfjæren (Figur 93).

  6. Hekt fjæren av rammen (Figur 93).

  7. Fjern remmen fra hydraulikkenhetens drivremskiver og motorremskiven.

  8. Legg den nye remmen rundt motorremskiven og de to drivremskivene.

  9. Bruk en skralle i det firkantede hullet i lederullarmen for å montere ledefjæren til rammen (Figur 93).

  10. Monter klipperremmen. Se Skifte klipperremmen for klippeenheter med sideutslipp eller Skifte klipperremmen for klippeenheter med bakutslipp.

  Vedlikehold av kontrollsystem

  Justere kontrollhåndtaksstillingen

  Det er to høydestillinger for kontrollspakene – høy og lav. Fjern boltene for å justere høyden for føreren.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Løsne boltene og flensmutrene som er installert i spakene (Figur 94).

  4. Innrett foran-til-bak-stilling for spakene ved å bringe dem sammen til NøYTRAL stilling og føre dem til de er innrettet. Stram deretter boltene (Figur 95).

   g009040
   g009195
  5. Dersom endene på spakene slår mot hverandre, se Justere tapp for bevegelseskontroll – nøytral stilling.

  6. Gjenta for å justere kontrollspakene.

  Justere bevegelseskontrolleddene

  Pumpekontrolleddene befinner seg på begge sidene av maskinen, under setet. Du kan finjustere ved å dreie på endemutteren med en ½-tommes pipenøkkel, slik at maskinen ikke beveger seg i når den er i nøytral. Det skal kun gjøres justeringer for nøytralstillingen.

  Advarsel

  Motoren må gå og drivhjulene rotere for at du skal kunne foreta justeringer. Kontakt med bevegelige deler eller varme overflater kan føre til personskade.

  Hold fingre, hender og bekledning unna roterende komponenter og varme overflater.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL-låsestilling og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Tråkk løftepedalen for klippeenheten, ta ut klippehøydepinnen og senk klippeenheten ned på bakken

  4. Hev bakre del av maskinen, og støtt med jekkstøtter (eller tilsvarende støtte) akkurat høyt nok til at drivhjulene kan rotere fritt.

  5. Ta vekk den elektriske koblingen fra setesikkerhetsbryteren som er plassert under seteputen.

   Note: Bryteren er en del av seteenheten.

  6. Installer midlertidig en kaldstartsledning over terminalene i hovedledningsnettkonnektoren.

  7. Start motoren, kjør den på full gass, og koble fra parkeringsbremsen.

   Note: Påse at parkeringsbremsen er aktivert og at bevegelseskontrollspakene er ute før du starter motoren. Du trenger ikke å være i setet.

  8. Kjør maskinen i minst fem minutter med drivspakene satt til full fart forover å få hydraulikktemperaturen opp til driftstemperatur.

   Note: Bevegelseskontrollspakene må være i nøytral stilling mens du utfører justeringene.

  9. Sett bevegelseskontrollspakene i NøYTRAL stilling.

  10. Juster lengden på pumpestangen ved å vri på de doble mutrene på stangen i den aktuelle retningen til hjulene kryper noe i revers (Figur 96).

   g027409
  11. Flytt bevegelseskontrollspakene til REVERS-stillingen og bruk litt lett trykk på spaken mens du lar reversindikatorfjærene føre spakene tilbake til nøytral stilling.

   Note: Hjulene skal slutte å bevege seg eller krype noe i revers.

  12. Slå av maskinen.

  13. Fjern kaldstartsledningen fra ledningsnettkonnektoren og koble konnektoren inn i setebryteren.

  14. Ta bort jekkstøttene.

  15. Hev klippeenheten og sett inn igjen klippehøydepinnen.

  16. Kontroller at maskinen ikke beveger seg i fri når parkeringsbremsen er deaktivert.

  Justere bevegelseskontrolldemperen

  Du kan justere den øvre dempermonteringsbolten for å oppnå ønsket motstand for bevegelseskontrollspaken. Se Figur 97 for monteringsalternativer.

  g008620

  Justere tapp for bevegelseskontroll – nøytral stilling

  Du kan justere flensmutteren for å oppnå den ønskede motstanden når du flytter bevegelseskontrollspaken til NøYTRAL-LåST-stillingen. Se Figur 98 for å finne justeringsalternativer.

  1. Løsne låsemutteren.

  2. Stram til eller løsne flensmutteren for å få ønsket følelse.

   • Hvis du ønsker mer motstand, strammer du til flensmutteren.

   • Hvis du ønsker mindre motstand, løsner du flensmutteren.

  3. Stram låsemutteren.

   g008621

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Sikkerhet for hydraulikksystem

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  Spesifisering av hydraulikkvæske

  Hydraulikkvæsketype: Toro® HYPR-OIL 500 hydraulikkvæske eller Mobil® 1 15W-50.

  Important: Bruk spesifisert olje. Andre oljer kan skade det hydrauliske systemet.

  Væskekapasitet for hvert hydraulikksystem: 1,5 l per side med filterbytte

  Kontrollere hydraulikkoljen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. La motoren og hydraulikksystemet få kjøle seg ned i ti minutter.

   Note: Oljenivået på peilestaven er feil hvis oljen sjekkes når maskinen er varm.

  4. Flytt setet fremover.

  5. Rengjør området rundt peilepinnene på hydraulikksystembeholderne (Figur 99).

  6. Fjern én peilepinne fra hydraulikkbeholderen (Figur 99).

  7. Tørk av peilepinnen og sett peilepinnen tilbake i beholderen.

  8. Dra ut peilestaven, og se på enden (Figur 99).

   Important: Ikke fyll for mye væske på hydraulikkenhetene, ettersom dette kan forårsake skade. Ikke kjør maskinen hvis hydraulikkvæsken er under påfyllings-merket.

  9. Hvis væskenivået er ved fyll på-merket, hell sakte nok væske i hydraulikkbeholderen til å fylle nivået til full- eller H-linjen.

  10. Sett peilestaven på plass igjen.

  11. Gjenta prosedyren med motsatt peilestav.

   g015459

  Skifte hydraulikkvæske og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 250 første timene
 • Skift hydraulikkfiltre og hydraulikkvæske.
 • Hver 250. driftstime
 • Etter første skift – skift ut filter og væske i hydraulikksystemet når du bruker Mobil® 1 15W-50-væske.(Skift det ut oftere under skitne og støvete arbeidsforhold)
 • Hver 500. driftstime
 • Etter første skift – skift ut filter og væske i hydraulikksystemet når du bruker Toro® HYPR-OIL™ 500-væske.(Skift det ut oftere under skitne og støvete arbeidsforhold)
 • Filtrene må fjernes for å bytte hydraulikkvæske. Bytt begge samtidig. Se Spesifisering av hydraulikkvæske for væskespesifikasjoner.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Løft opp maskinen og støtt den med jekkstøtter (Figur 100).

   g008970
  4. Fjern både klipperremmen og pumpedrivremmen. Se Skifte klipperremmen og Skifte den hydrauliske pumpedrivremmen.

   Note: Dette forhindrer at det kommer væske på remmene.

  5. Plasser et tappefat under filteret, fjern det gamle filteret og tørk av overflaten (Figur 101).

   g008968
  6. Påfør et tynt lag med hydraulisk væske på gummipakningen på det nye filteret (Figur 101).

  7. Sett inn det nye hydraulikkfilteret.

  8. Monter pumpedrivremmen og klipperremmen.

  9. Ta bort jekkstøttene, og senk maskinen ned (Figur 100).

  10. Fyll væske på hydraulikkbeholderen og se etter lekkasjer.

  11. Tørk opp væske som eventuelt ble sølt.

  12. Start motoren, og la den gå i omtrent to minutter for å blåse luft ut fra systemet.

  13. Stopp motoren og kontroller om det finnes lekkasjer.

  14. Kontroller væskenivået mens væsken er kald.

  15. Fyll på væske i den hydrauliske beholderen hvis det er nødvendig.

   Note: Ikke fyll på for mye.

  Vedlikehold av klippeenhet

  Knivsikkerhet

  En slitt eller skadet kniv kan brekke, og en del av kniven kan slynges ut mot deg eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke. Hvis man prøver å reparere en skadet kniv, kan det føre til at produktets sikkerhetssertifisering opphører å gjelde.

  • Inspiser knivene regelmessig for slitasje eller skade.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg noe rundt knivene eller bruk hansker, og vær svært forsiktig når du håndterer knivene. Bare skift ut eller slip knivene. Du må aldri rette eller sveise dem.

  • Vær forsiktig hvis maskinen har flere knivblader, da resten av knivene kan begynne å rotere når det ene knivbladet roteres.

  Overhale gressklipperknivene

  Sørg for å få best mulig klipperesultat ved å holde knivene skarpe. Det kan være praktisk å ha en ekstra kniv på for mer effektiv sliping og utskifting.

  Før du inspiserer eller overhaler knivene

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Slå av motoren, ta ut nøkkelen, og koble tennpluggkablene fra tennpluggene.

  Inspisere knivene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Undersøk knivene.
  1. Undersøk kniveggene (Figur 102).

  2. Hvis kniven er sløv eller hvis det er hakk i den, må den tas av og slipes. Se Slipe knivbladene.

  3. Undersøk knivbladene, spesielt buen.

  4. Hvis du finner sprekker, slitasje eller ser at det begynner å dannes spor i denne delen av kniven, må den skiftes ut øyeblikkelig (Figur 102).

   g006530

  Sjekke om en kniv er bøyd

  Note: Maskinen må stå på en plan overflate for den følgende prosedyren.

  1. Hev klippeenheten til høyeste klippehøydeinnstilling.

  2. Ta på tykke arbeidshansker eller annet hensiktsmessig håndvern og sakte roter kniven som skal måles, til en stilling som gjør det mulig å måle avstanden mellom kniveggen og den plane overflaten maskinen står på (Figur 103).

   g014972
  3. Mål fra knivtuppen til den flate overflaten (Figur 104).

   g014973
  4. Roter den samme kniven 180 grader så den motsatte kniveggen nå er i samme stilling (Figur 105).

   g014974
  5. Mål fra knivtuppen til den flate overflaten (Figur 106).

   Note: Avviket skal ikke være større enn 3 mm.

   g014973
   1. Hvis forskjellen mellom A og B er større enn 3 mm, skift ut kniven med en ny, se Fjerne knivbladene og Montere knivbladene.

    Note: Hvis en bøyd kniv skiftes ut med en ny kniv og forskjellen fortsatt overstiger 3 mm, kan det være at knivspindelen er bøyd. Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler for service.

   2. Hvis avviket er innenfor grensene, fortsett til neste kniv.

  6. Gjenta prosedyren for alle knivene.

  Fjerne knivbladene

  Bytt ut knivene hvis de treffer en hard gjenstand, eller hvis de er ute av balanse eller bøyd.

  1. Plasser en skrunøkkel på flaten av spindelakselen, eller hold knivenden ved hjelp av en fille eller en tykt polstret hanske.

  2. Fjern knivbolten, hylsen og kniven fra spindelakselen (Figur 107).

   g295816

  Slipe knivbladene

  1. Bruk en fil til å slipe eggen i begge ender av kniven (Figur 108).

   Note: Oppretthold den opprinnelige vinkelen.

   Note: Kniven opprettholder balansen hvis like mye materiale fjernes fra begge kniveggene.

   g000552
  2. Sjekk knivens balanse ved å legge den på en balanseringsinnretning (Figur 109).

   Note: Hvis kniven holder seg i horisontal stilling, har den riktig balanse og kan brukes.

   Note: Hvis kniven ikke er i balanse, filer du bort litt av metallet på enden av vingeområdet (Figur 108).

   g000553
  3. Fortsett med dette helt til kniven er balansert.

  Montere knivbladene

  1. Monter hylsen gjennom bladet med hylseflensen på bunnsiden (gressiden) av bladet (Figur 110).

   g255205
  2. Monter hylse-/bladenheten inn i spindelakselen (Figur 111).

   g298850
  3. Påfør kobberbasert smøremiddel eller smørefett på trådene til knivbolten etter behov for å unngå fastkjøring. Monter knivbolten, og skru til med fingrene.

  4. Plasser en skrunøkkel på flaten til spindelakselen, og trekk til knivbolten med et moment på 75 til 81 Nm.

  Rette opp klippeenheten

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Kontroller dekktrykket for drivhjulene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

  4. Sett transportlåsen i låsestilling.

  5. Tråkk løftepedalen for klippeenheten helt fremover slik at klippeenheten låses i transportstillingen på 14 cm (Figur 112).

   g027343
  6. Sett klippehøydepinnen inn i 76 mm-posisjonen.

  7. Frigjør transportlåsen og la klippeenheten senkes ned til klippehøyden.

  8. Hev utløpssjakten.

  9. Mål fra den jevne overflaten til den fremre tuppen på kniven (posisjon A) på begge sider av klippeenheten, som vist i Figur 113.

   Note: Riktig avstand skal være 7,6 cm.

   g009196
  10. Finjuster justeringsmutteren på den fremre klippeenheten ved å vri på den (Figur 114).

   Note: Hvis du vil øke høyden, vrir du justeringsmutter med urviseren. Hvis du vil redusere høyden, vrir du mot urviseren.

   Note: Hvis de fremre klippeenhetsleddene ikke har nok justeringsmulighet til å oppnå riktig klippehøyde, kan du bruke ettrinnsjusteringen for å øke justeringsmuligheten.

   g027344
  11. Hvis du vil justere ettrinnsjusteringsenheten, må du løsne de to boltene nederst på klippehøydeplaten (Figur 115).

   Note: På maskiner med bakutslipp blir klippeenheten festet i de bakre hullene på fabrikken. Se Figur 116. Bruk de fremre hullene, om nødvendig, for mer justering når klippeenheten nivelleres.

   g027345
   g025558
  12. Hvis klippeenheten er for lav, kan du stramme til ettrinnsjusteringsbolten ved å vri den med urviseren. Hvis klippeenheten er for høy, kan du løsne ettrinnsjusteringsbolten ved å vri den mot urviseren (Figur 117).

   Note: Løsne eller stram til ettrinnsjusteringsbolten nok til å flytte klippehøydeplatens monteringsbolter minst ⅓ av den tilgjengelige lengden i sporene. Dette gir litt opp- og nedjusteringsmuligheter for hver av de fire klippeenhetleddene.

   g017036
  13. Trekk til de to boltene nederst på klippehøydeplaten (Figur 115).

   Note: Vanligvis skal den bakre knivtuppen justeres 6,4 mm høyere enn den fremre.

  14. Trekk til de to boltene med et moment på 37–45 N m.

  15. Mål fra den jevne overflaten til den bakre tuppen på kniven (posisjon B) på begge sider av klippeenheten, som vist i Figur 113.

   Note: Riktig avstand skal være 8,3 cm.

  16. Finjuster skruejusteringen ved å vri den til 8,3 mm høyde (se Figur 114).

   Hvis du vil øke høyden, vrir du justeringsmutteren med urviseren. Hvis du vil redusere høyden, vrir du mutteren mot urviseren.

  17. Mål til alle de fire sidene har riktig høyde.

  18. Stram til alle mutterne på klippeenhetens løftearmenheter.

  19. Senk utløpssjakten.

  Demontere klippeenheten

  Før du utfører service på klippeenheten eller fjerner den, må de fjærbelastede løftearmene låses.

  Advarsel

  Løftearmenhetene for klippeenheten har oppsamlet energi. Hvis du prøver å fjerne klippeenheten uten å frigjøre den oppsamlede energien, kan det forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.

  Ikke prøv å demontere klippeenheten fra frontrammen uten å låse den oppsamlede energien.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Sett klippehøydepinnen inn i 7,6 cm-posisjonen.

   Note: Dette låser løftearmene for klippeenheten i nedre stilling når klippeenheten er fjernet og den oppsamlede energien i fjæren frigjøres.

  4. Fjern remdekslene.

  5. Løft opp gulvpanelet og sett en skralle i det firkantede hullet i klippeenhetens lederull (Figur 118 eller Figur 119).

  6. Vri klippeenhetens lederull med klokken, løft opp på remføreren (kun på maskiner med bakutslipp) og fjern klipperremmen (Figur 118 eller Figur 119).

   g009038
   g024146
  7. Fjern og hold tilbake delene på begge sider av klippeenheten, som vist i Figur 120.

   g024670
  8. Hev klippeenhetsavstiverne og fest dem i oppreist stilling.

  9. Skyv klippeenheten ut til høyre side på maskinen.

  Skifte gressavlederen

  Kun for maskiner med sideutslipp

  Advarsel

  En utildekket utslippsåpning kan føre til at maskinen slynger objekter mot deg eller tilskuere, noe som kan resultere i alvorlig skade. Det kan også oppstå kontakt med kniven.

  Du må aldri bruke maskinen uten at du har montert en kvernplate, utslippsavleder eller gressoppsamler.

  1. Fjern låsemutteren, bolten, fjæren og avstandsstykket som holder avlederen festet til svingbrakettene (Figur 121).

  2. Fjern den skadde eller slitte gressavlederen (Figur 121).

   g015594
  3. Plasser avstandsstykket og fjæren på gressavlederen.

  4. Plasser J-krokenden av fjæren bak klippeenhetskanten.

   Note: Påse at J-krokenden av fjæren er montert bak kanten på klippeenheten før du monterer bolten som vist i Figur 121.

  5. Monter bolt og mutter.

  6. Plasser én J-krokende rundt gressavlederen (Figur 121).

   Important: Gressavlederen må kunne rotere. Løft avlederen opp til helt åpen stilling og sørg for at den roterer helt til den nederste posisjonen.

  Rengjøring

  Rengjøre under klippeenheten

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør klippeenheten.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Hev klippeenheten til TRANSPORT-stillingen.

  Rengjøring av opphengsystemet

  Kun maskiner med MyRide™-opphengssystem
  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør opphengsystemet.
 • Rengjør opphengssystemet ved hjelp av komprimert luft.

  Note: Ikke rengjør støtdemperenhetene med trykkvann (Figur 122).

  g195820

  Avhending av avfall

  Motorolje, batterier, hydraulikkvæske og motorkjølemiddel er forurensende for miljøet. Avhend disse i henhold til nasjonale eller lokale regelverk.

  Lagring

  Lagringssikkerhet

  • Før du setter maskinen til oppbevaring, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen, vente til alle bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjøle seg ned.

  • Ikke oppbevar maskinen eller drivstoff i nærheten av flammer eller tapp av drivstoff innendørs.

  • Ta ut nøkkelen, og oppbevar den på et trygt sted utilgjengelig for barn.

  Rengjøring og lagring

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Rengjør hele alle utvendige deler på maskinen for gress, smuss og skitt, spesielt motoren og det hydrauliske systemet. Fjern utvendige gressrester og smuss på motorens sylindertoppribber og viftehus.

   Important: Du kan vaske maskinen med skånsomt vaskemiddel og vann. Maskinen må ikke trykkvaskes. Unngå overdreven bruk av vann, spesielt nær kontrollpanelet, motoren og de hydrauliske pumpene og motorene.

  4. Kontroller at parkeringsbremsen virker. Se Bruke parkeringsbremsen.

  5. Vedlikehold luftrenseren, se Overhale luftrenseren.

  6. Smør maskinen, se Smøring.

  7. Bytte veivhusolje, se Kontrollere motoroljen.

  8. Kontroller trykket i dekkene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

  9. Skifte de hydrauliske filtrene. Se Skifte hydraulikkvæske og filter.

  10. Bytt ut batteriet, se Lade batteriet.

  11. Skrap bort oppsamlet gress og skitt fra gressklipperens underside, og spyl den med en hageslange.

   Note: Kjør maskinen med knivkontrollbryteren (kraftuttak) innkoblet og motoren på høy tomgang i 2 til 5 minutter etter vask.

  12. Kontroller knivenes tilstand. Se Overhale gressklipperknivene.

  13. Gjør maskinen klar for oppbevaring når det er flere enn 30 dager til du skal bruke den igjen. Slik gjør du maskinen klar for lagring:

   1. Bland et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel med petroleumsbase i drivstoffet på tanken. Følg blandingsinstruksjonene fra produsenten av stabiliseringsmiddelet. Stabiliseringsmidler med alkoholbase (etanol eller metanol) må ikke brukes.

    Note: Et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel er mest effektivt når det blandes med ferskt drivstoff og brukes til enhver tid.

   2. Kjør motoren i fem minutter for å fordele det behandlede drivstoffet i drivstoffsystemet.

   3. Slå av motoren, la den kjøles ned og tøm drivstofftanken.

   4. Start motoren og kjør den til den stopper.

   5. Drivstoff må kasseres i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler drivstoffet i samsvar med lokale forskrifter.

    Important: Ikke oppbevar drivstoff som inneholder stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel, lenger enn anbefalt av produsenten av middelet.

  14. Fjern og sjekk tilstanden til tennpluggen(e). Se Overhale tennpluggen(s). Når tennpluggen(e) er tatt ut, heller du 30 ml (to spiseskjeer) med motorolje i tennplugghullet. Bruk starteren til å starte motoren og fordele oljen på innsiden av sylinderen. Monter tennpluggen(e). Ikke sett kabelen på tennpluggen(e).

  15. Sjekk og stram til alle bolter, mutrer og skruer. Alle skadde eller defekte deler må repareres eller skiftes ut.

  16. Reparer alle riper eller avskallinger i lakken. Du kan kjøpe maling hos ditt autoriserte forhandlerverksted.

  17. Maskinen må oppbevares rent og tørt i en garasje eller på et lager. Ta nøkkelen ut av tenningen og hold den utenfor barns eller andre uautoriserte brukeres rekkevidde. Legg en presenning over maskinen for å beskytte den og holde den ren.

  Feilsøking

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Startmotoren kjører ikke.
  1. Knivkontrollbryteren er innkoblet.
  2. Parkeringsbremsen er frakoblet.
  3. Kontrollspakene står låst i nøytral, låst stilling.
  4. Du sitter ikke i førersetet.
  5. Batteriet er flatt.
  6. De elektriske forbindelsene er korroderte eller løse.
  7. En sikring har gått.
  8. Et relé eller en bryter er skadd.
  1. Koble fra knivkontrollbryteren.
  2. Sett på parkeringsbremsen.
  3. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til Nøytral-låst-stillingen.
  4. Sett deg på setet.
  5. Lad opp batteriet.
  6. Kontroller at de elektriske forbindelsene har god kontakt.
  7. Bytt ut sikringen.
  8. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Motoren vil ikke starte, er vanskelig å starte eller går ikke.
  1. Drivstofftanken er tom.
  2. Drivstoffavstengningsventilen er stengt.
  3. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  4. Gassen står ikke i riktig stilling.
  5. Det er smuss på drivstoffilteret.
  6. Det er smuss, vann eller gammel bensin i drivstoffsystemet.
  7. Luftrenseren er skitten.
  8. Setebryteren fungerer ikke som den skal.
  9. De elektriske kontaktene er korroderte, løse eller skadede.
  10. Et relé eller en bryter er slitt eller skadet.
  11. Tennpluggen er skitten eller avstanden er feil.
  12. Tennpluggkabelen er ikke tilkoblet.
  1. Fyll drivstofftanken.
  2. Åpne drivstoffavstengingsventilen.
  3. Tilsett olje til veivhuset.
  4. Kontroller at gassen står midtveis mellom stillingene Sakte og Hurtig.
  5. Bytt ut drivstoffilteret.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  7. Rengjør eller bytt ut luftrenserelementet.
  8. Sjekk setebryterindikatoren. Skift ut setet om nødvendig.
  9. Kontroller at de elektriske forbindelsene har god kontakt. Rengjør kontaktpolene grundig med spesielt rengjøringsmiddel, smør på dielektrisk fett og koble til på nytt.
  10. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  11. Juster eller skift ut tennpluggen.
  12. Sjekk at tennpluggkabelen sitter godt.
  Motoren mister kraft.
  1. For stor motorbelastning.
  2. Luftrenseren er skitten.
  3. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  4. Kjøleribbene og luftpassasjene over motoren er tilstoppet.
  5. Utluftingshullet i drivstofflokket er tilstoppet.
  6. Det er smuss på drivstoffilteret.
  7. Det finnes smuss, vann eller gammel bensin i drivstoffsystemet.
  1. Reduser bakkehastigheten.
  2. Rengjør luftrenserelementet.
  3. Tilsett olje til veivhuset.
  4. Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.
  5. Rengjør eller skift ut drivstofflokket.
  6. Bytt ut drivstoffilteret.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Motoren overopphetes.
  1. For stor motorbelastning.
  2. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  3. Kjøleribbene og luftpassasjene under motorviftehuset er tilstoppet.
  4. Luftrenseren er skitten.
  5. Det er smuss, vann eller gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.
  1. Reduser bakkehastigheten.
  2. Tilsett olje til veivhuset.
  3. Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.
  4. Rengjør eller bytt ut luftrenserelementet.
  5. Kontakt et autorisert forhandlerverksted
  Maskinen trekker til høyre eller venstre (når bevegelseskontrollspakene er satt rett fremover).
  1. Sporingen må justeres
  2. Trykket i drivhjulsdekkene er feil.
  1. Juster sporingen.
  2. Juster dekktrykket i drivhjulene.
  Maskinen kjører ikke.
  1. Omløpsventilene er ikke strammet nok til.
  2. Pumperemmen er slitt, løs eller ødelagt.
  3. Pumperemmen sitter ikke på en av remskivene.
  4. Ledefjæren er brukket eller mangler.
  5. For lite eller for varm hydrauliskvæske.
  1. Stram omløpsventilene.
  2. Skift ut remmen.
  3. Skift ut remmen.
  4. Skift ut fjæren.
  5. Fyll på hydraulisk olje, eller la den avkjøles.
  Maskinen vibrerer unormalt mye.
  1. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e) eller ubalansert(e).
  2. Knivmonteringsbolten er løs.
  3. Monteringsboltene i motoren er løse.
  4. En motorremskive, lederull eller knivremskive er løs.
  5. Motorremskiven er ødelagt.
  6. Knivspindelen er bøyd.
  7. Motormonteringen er løs eller utslitt.
  1. Monter ny(e) kniv(er).
  2. Stram til knivmonteringsbolten.
  3. Trekk til monteringsboltene.
  4. Stram til den aktuelle skiven.
  5. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Klippehøyden er ujevn.
  1. Kniven(e) er ikke skarpe.
  2. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e).
  3. Klippeenheten er ikke rettet opp.
  4. En antiskalperingsvalse (hvis aktuelt) er ikke riktig justert.
  5. Klippeenhetens underside er skitten.
  6. Trykket i dekkene er feil.
  7. En knivspindel er bøyd.
  1. Slip kniven(e).
  2. Monter ny(e) gressklipperkniv(er).
  3. Rett opp klippeenheten på tvers og på langs.
  4. Juster høyden på antiskalperingshjulet.
  5. Rengjør klippeenhetens underside.
  6. Juster trykket i dekkene.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Knivene roterer ikke.
  1. Klipperremmen er skadet, løs eller ødelagt.
  2. Klipperremmen sitter ikke på remskiven.
  3. Pumpens drivrem er slitt, løs eller ødelagt.
  4. Ledefjæren er brukket eller mangler.
  1. Monter en ny klipperrem.
  2. Monter klipperbeltet på remskiven og kontroller at lederullen, lederullarmen og fjæren befinner seg i korrekt stilling og fungerer som de skal.
  3. Sjekk remstrammingen eller sett på ny rem.
  4. Skift ut fjæren.
  Clutchen kobles ikke inn.
  1. En sikring har gått.
  2. Lav spenning ved clutchen.
  3. Coilen er skadet.
  4. Det er utilstrekkelig strømforsyning.
  5. Avstanden mellom rotor og armatur er for stor.
  1. Bytt ut sikringen. Kontroller spolemotstand, batterilading, ladesystem og ledningskoblinger og skift ut komponenter om nødvendig.
  2. Kontroller spolemotstand, batterilading, ladesystem og ledningskoblinger og skift ut deler om nødvendig.
  3. Skift ut clutchen.
  4. Reparer eller skift ut clutchledningen eller det elektriske systemet. Rengjør konnektorkontaktene.
  5. Fjern mellomlegget eller bytt ut clutchen.

  Skjemaer

  Koblingsskjema

  g009180