Indledning

Denne maskine er primært beregnet til offroad-brug og er ikke beregnet til omfattende kørsel på offentlige veje. Brug af dette produkt til andre formål end den tilsigtede anvendelse kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www.Toro.com for at få flere oplysninger, herunder sikkerhedstip, undervisningsmaterialer, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Du kan scannne QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at tilgå garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g237021

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Det er en overtrædelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor på et skovbegroet, buskbegroet eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i Section 4442, som vedligeholdes og er i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse.

Den medfølgende betjeningsvejledning til motor indeholder information om det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (Environmental Protection Agency, EPA) og Californiens bestemmelser vedrørende kontrol af motoremission for emissionssystemer, vedligeholdelse og garanti. Nye eksemplarer kan bestilles via motorfabrikanten.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Udstødningsgassen fra dette produkt indeholder kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende samt giver fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Hvis operatøren eller ejeren anvender eller vedligeholder maskinen forkert, kan det medføre personskade. For at nedsætte risikoen for personskade skal operatøren altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet (Figur 2), der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – "personlig sikkerhedsanvisning". Hvis sikkerhedsanvisningen ikke overholdes, kan det medføre personskade eller død.

Denne maskine er designet i overensstemmelse med SAE J2258.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan forårsage personskade. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Brug de relevante personlige værnemidler til beskyttelse mod kontakt med kemikalier. De kemiske stoffer, der bruges i sprøjtesystemet, kan være farlige og giftige.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Hold afstand til sprøjtedysernes udtømningsområde og sprøjteafdrift. Hold børn og omkringstående væk fra arbejdsområdet.

 • Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Sluk for motoren, tag nøglen ud (hvis udstyret hermed), og vent, til al bevægelse standser, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør den eller stiller den til opbevaring.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan det medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Ikke alle redskaber, der kan tilsluttes maskinen, beskrives i denne vejledning. Se den specifikke betjeningsvejledning, der følger med hvert redskab, for at få yderligere sikkerhedsanvisninger.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal106-9206
decal120-0616
decal120-0617
decal120-0622
decal125-4125
decal125-4128
decal125-4129
decal125-6694
decal133-8062
decal137-4289
decal125-8114
decal127-3935
decal127-3937
decal127-3939
decal127-3942
decal127-6976
decal127-6979
decal127-6981
decal127-6982
decal127-6984
decal130-8293
decal133-0382
decal127-3941

Opsætning

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Note: Hvis du har spørgsmål, eller har brug for yderligere oplysninger vedrørende sprøjtekontrolsystemet, henvises du til betjeningsvejledningen, der følger med systemet.

Important: Denne sprøjte sælges uden sprøjtedyser.For at bruge sprøjten skal du anskaffe og montere dyserne. Kontakt en autoriseret Toro-distributør for at få information om de tilgængelige sektionssæt og tilbehør. Når du har installeret dyserne, og før du bruger sprøjten første gang, skal du kalibrere sprøjtegennemstrømningen og kalibrere sektionsomløbsventilerne, så trykket og doseringen forbliver ens for alle sektioner, når 1 eller flere sektioner slås fra. Se Kalibrering af sprøjtegennemstrømningen og Kalibrering af sektionsomløbsventilerne.

Montering af påfyldningskobling (med antihævertfunktion)

Dele, der skal bruges til dette trin:

90°-fitting1
Hurtigkobler1
Slangeadapter1
Beslag til påfyldningsbeholder1
Flangehovedskrue (5/16" x ¾")1
Påfyldningsslange1
 1. Placer beslaget til påfyldningskoblingen på hullet med gevind i tanken, og fastgør det med en flangehovedbolt (5/16" x ¾") som vist i Figur 3.

  g001488
 2. Før 90°-knærørets gevindende gennem beslaget, og skru hurtigkobleren på beslaget (Figur 3).

  Note: Monter knærøret, så den åbne ende peger mod den store åbning i beslaget og mod tankåbningen, således at vandet løber ind i tanken, når du fylder den.

 3. Monter slangeadapteren på hurtigkobleren (Figur 3).

 4. Fastlås adapteren ved at svinge håndtagene mod adapteren og derefter fastgøre dem med låseclipsene (Figur 3).

 5. Monter påfyldningsslangen gennem den store åbning i beslaget og på modhageenden af 90°-knærøret (Figur 3).

  Important: Forlæng ikke slangen, så den kommer i kontakt med væsken i tanken.

Kontrol af sektionshængslernes fjedre

Important: Hvis sprøjtesystemet anvendes, når sektionshængslernes fjedre er under forkert tryk, kan det beskadige bommen. Mål fjedrene, og brug kontramøtrikken til om nødvendigt at sammentrykke fjedrene til 4 cm.

Sprøjtemaskinen leveres med sektionsforlængerne drejet fremad for at gøre det nemmere at forsende maskinen. For at sektionerne kan være i denne position under transporten, strammes fjedrene ikke helt til på produktionstidspunktet. Før maskinen betjenes, skal fjedrene justeres til den korrekte sammentrykning.

 1. Fjern om nødvendigt de emballeringskomponenter, der fastgør den højre og venstre forlængersektion under forsendelsen.

 2. Understøt sektionerne, mens de er forlænget til sprøjtepositionen.

 3. Mål kompressionen af den øverste og nederste fjeder ved sektionshængslet, mens sektionerne er i forlænget position (Figur 4).

  1. Alle fjedre skal trykkes sammen, indtil de måler 4 cm.

  2. Brug kontramøtrikken til at trykke alle fjedre sammen, der måler mere end 4 cm.

  g035648
 4. Gentag proceduren for hver fjeder på begge sektionshængsler.

 5. Flyt sektionerne til transportpositionen "X". Se Placering af sprøjtesektionerne for at få flere oplysninger.

Produktoversigt

g033285
g033286
g204239

Gaspedal

Gaspedalen (Figur 8) giver mulighed for at variere sprøjtens kørselshastighed. Når du træder pedalen længere ned, øges kørselshastigheden. Når du slipper pedalen, sænkes sprøjtemaskinens hastighed, og motorhastigheden reduceres til tomgang.

g023035

Koblingspedal

Tryk koblingspedalen helt i bund (Figur 8) for at deaktivere koblingen, når motoren startes, eller når der skiftes gear. Slip pedalen jævnt, når transmissionen er i gear, for at forebygge unødig slitage af transmissionen og andre tilknyttede dele.

Important: Hvil ikke foden på koblingspedalen under kørsel. Koblingspedalen skal være sluppet helt, da koblingen ellers ikke tager rigtigt ved, hvilket medfører opvarmning og slitage. Lad ikke maskinen stå stille på en bakke ved brug af koblingspedalen. Det kan medføre beskadigelse af koblingen.

Bremsepedal

Brug bremsepedalen til at stoppe sprøjten eller sænke hastigheden (Figur 8).

Forsigtig

Bremserne kan blive slidte eller kan justeres forkert, hvilket kan medføre personskade.

Hvis bremsepedalen vandrer til inden for 2,5 cm fra sprøjtens gulvbræt, skal bremserne justeres eller repareres.

Parkeringsbremse

Parkeringsbremsen er et stort håndtag til venstre for førersædet (Figur 9). Aktiver parkeringsbremsen, før du forlader førersædet, så du forhindrer, at den bevæger sig ved et uheld. Træk håndtaget op og tilbage for at aktivere parkeringsbremsen. Parkeringsbremsen deaktiveres ved at skubbe håndtaget fremad og ned. Hvis sprøjten er parkeret på en stejl hældning, skal parkeringsbremsen aktiveres og stopklodser placeres bag hjulene.

g023036

Bjergkørselshjælp

Bjergkørselshjælp modvirker, at sprøjtemaskinen ruller eller bevæger sig rykvist, ved midlertidigt at fastholde sprøjtemaskinen i bakket terræn, når du flytter foden fra bremsepedalen til gaspedalen. Bjergkørselshjælp tilkobles ved at aktivere koblingen og træde hårdt ned på bremsepedalen. Når bjergkørselshjælp er aktiveret, vises funktionens ikon på infocenteret. Se softwarevejledningen til Multi Pro 1750-plænesprøjten. Bjergkørselshjælp holder maskinen i to sekunder, efter du har sluppet bremsepedalen.

Note: Bjergkørselshjælp fastholder kun maskinen midlertidigt, så du kan ikke bruge den i stedet for parkeringsbremsen.

Differentialelås

Differentialelåsen giver dig mulighed for at låse bagakslen for at opnå øget traktion. Du kan aktivere differentialelåsen (Figur 7), mens sprøjten er i bevægelse. Flyt håndtaget fremad og til højre for at indkoble låsen.

Note: Det kan være nødvendigt at køre maskinen fremad, mens du drejer en smule for at aktivere eller deaktivere differentialelåsen.

Forsigtig

Hvis maskinen drejes med differentialelåsen slået til, kan det medføre, at operatøren mister kontrollen.

Kør ikke med differentialelåsen slået til ved høje hastigheder, eller når der drejes skarpt. Se Brug af differentialelåsen.

Choker

Chokerhåndtaget er et lille greb bag gearstangen (Figur 7). En kold motor kan startes ved at trække chokerhåndtaget op. Når motoren starter, skal du regulere chokeren for at holde motoren jævnt kørende. Så snart det er muligt, skal du trykke grebet ned til positionen OFF (fra). En varm motor kræver ingen eller kun lidt choker.

Gearstang

Gearstangen (Figur 7) har fem positioner: Tre fremadgående gear, FRIGEAR og BAKGEAR. Motoren kan kun starte, når gearstangen er indstillet til positionen NEUTRAL (frigear).

Tændingskontakt

Tændingskontakten (Figur 7) har tre positioner: STOP, RUN (kør) og START. Drej nøglen med uret til positionen START for at starte motoren, og lad den blive i positionen RUN (kør), når den er startet. Drej nøglen til positionen STOP for at slukke motoren.

Forlygtekontakt

Tryk på kontakten for at betjene forlygterne (Figur 7). Skub den fremad for at tænde lygterne og tilbage for at slukke dem.

Gas-/hastighedslåsekontakt

Når gearstangen er i positionen NEUTRAL (frigear), kan du bruge speederpedalen til at give motoren gas. Skub derefter kontakten under infocenteret fremad for at indstille motoren til den ønskede hastighed. Det er nødvendigt for at køre den kemiske omrøringsfunktion, mens sprøjten holder stille, eller når der betjenes udstyr som f.eks. håndsprøjten (Figur 7).

Important: Gearstangen skal være i positionen NEUTRAL (frigear), og parkeringsbremsen skal være indstillet, for at kontakten fungerer.

Brændstofmåler

Brændstofmåleren er placeret oven på brændstoftanken på venstre side af maskinen og viser mængden af brændstof i tanken.

Hovedsektionskontakt

Hovedsektionskontakten (Figur 7) er placeret på siden af konsollen og til højre for førersædet. Den gør det muligt at starte eller stoppe sprøjtningen. Tryk på kontakten for at aktivere eller deaktivere sprøjtesystemet.

Venstre, midterste og højre sektionskontakter

Venstre, midterste og højre sektionskontakt er placeret på kontrolpanelet (Figur 7). Skub hver kontakt fremad for at aktivere den tilsvarende sektion og tilbage for at deaktivere dem. Når kontakten er aktiveret, tændes en lampe på kontakten. Disse kontakter påvirker kun sprøjtesystemet, når hovedsektionskontakten er aktiveret.

Pumpekontakt

Pumpekontakten er placeret på kontrolpanelet til højre for sædet (Figur 7). Skub denne kontakt fremad for at køre pumpen eller tilbage for at standse pumpen.

Important: Pumpekontakten aktiveres kun, når motoren kører i lav tomgang, så pumpedrevet ikke beskadiges.

Doseringskontakt

Doseringskontakten er placeret på kontrolpanelet til højre for sædet (Figur 7). Tryk på og hold kontakten fremad for at øge sprøjtesystemets tryk, eller tryk på og hold den tilbage for at mindske trykket.

Overvågningskontakt (hastighedsspærrekontakt)

Overvågningskontakten er placeret på kontrolpanelet til højre for sædet (Figur 7). Drej nøglen mod uret til positionen LOCK (låst) for at deaktivere doseringskontakten. Herved kan doseringen ikke ændres ved et uheld. Drej nøglen med uret til positionen UNLOCKED (ulåst) for at aktivere doseringskontakten.

Bomsektionens løftekontakter

Bomsektionens løftekontakter er placeret på kontrolpanelet og bruges til at hæve de ydre bomsektioner.

Timetæller

Timetælleren angiver det samlede antal timer, som motoren har kørt. Dette tal vises på infocenterets første skærm. Timetælleren begynder at tælle, når nøglen drejes til positionen RUN (kør).

Kontaktplaceringer for skummarkør (ekstraudstyr)

Hvis du monterer skummarkørsættet, tilføjes der også kontakter til kontrolpanelet til styring af deres funktioner. Sprøjten leveres med plastpropper på disse steder.

Hastighedsreguleringsventil

Denne ventil, der er placeret bag tanken (Figur 10), styrer mængden af væske, der føres til sektionerne eller den dosering, der returneres til tanken.

g204247

Hovedsektionsventil

Hovedsektionsventilen (Figur 10) styrer gennemstrømningen til gennemstrømningsmåleren og sektionsventilerne.

Gennemstrømningsmåler

Gennemstrømningsmåleren måler væskens gennemstrømningshastighed ved brug af infocenteret (Figur 10).

Sektionsomløbsventiler

Disse ventiler tænder eller slukker for højre, midterste og venstre sektion (Figur 10).

Sektionens omløbsafbryderventil

Sektionens omløbsafbryderventil omdirigerer væskegennemstrømningen for en sektion til tanken, når du frakobler sektionen. Du kan nu justere sektionsomløbet for at sikre, at sektionstrykket forbliver konstant, uanset hvor mange sektioner der er tændt. Se Justering af sektionsomløbsventilerne.

Omrøringsventil

Denne ventil er placeret på tankens bagside (Figur 10). Når omrøring er slået til, føres gennemstrømningen gennem omrøringsdyserne i tanken. Når omrøring er slået fra, føres flowet gennem pumpesugningen.

Trykmåler

Trykmåleren er placeret på kontrolpanelet (Figur 7). Måleren viser væsketrykket i systemet i psi og kPa.

Infocenter, LCD-display

Infocenterets LCD-display viser oplysninger om din maskine og batteripakke, f.eks. batteriets aktuelle opladning, hastigheden, diagnostikoplysninger m.m. (Figur 7).

Se Multi Pro 1750-softwarevejledningen for at få flere oplysninger.

Omrøringens drosselventil

Omrøringens drosselventil bruges til at reducere den tilgængelige gennemstrømning til omrøringens kredsløb. Det yder ekstra gennemstrømning til sektionerne.

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Vægt med standardsprøjtesystem, tom, uden operatør953 kg
Vægt med standardsprøjtesystem, fuld, uden operatør1678 kg
Køretøjets maksimale bruttovægt (på en jævn flade)1814 kg
Samlet længde med standardsprøjtesystem343 cm
Samlet højde med standardsprøjtesystem191 cm
Samlet højde med standardsprøjtesystem til toppen af sektionerne opbevaret i X-positionen246 cm
Den samlede bredde med standardsprøjtesystemsektioner opbevaret i X-positionen178 cm
Afstand fra jorden14 cm
Akselafstand155 cm
Tankkapacitet (omfatter CE-fastsat overløb på 5 %)662 l

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Sluk motoren, tag nøglen ud (hvis udstyret hermed), og vent, til al bevægelse standser, inden du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Kontroller, at dødemandsgreb, sikkerhedskontakter og afskærmninger er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

 • Hvis maskinen ikke fungerer korrekt, eller hvis den er beskadiget, må den ikke betjenes. Afhjælp problemet, inden du betjener maskinen eller redskabet.

 • Sørg for, at alle væskerørsforbindelser er tilspændte, og at alle slanger er i god stand, før der sættes tryk på systemet.

Brændstofsikkerhed

 • Vær yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Det er letantændeligt, og dampene kan eksplodere.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

 • Du må ikke påfylde eller tømme brændstof i et lukket rum.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

 • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

Sikkerhed i forbindelse med kemikalier

De kemiske stoffer, der bruges i sprøjtesystemet, kan være farlige og giftige for dig, omkringstående og dyr, og de kan beskadige planter, jord og anden ejendom.

 • Læs oplysningerne for hvert kemikalie. Afslå at betjene eller arbejde på sprøjten, hvis sådanne oplysninger ikke er tilgængelige.

 • Før der udføres arbejde på et sprøjtesystem, skal det sikres, at systemet er blevet neutraliseret og skyllet tre gange i henhold til kemikalieproducentens/-ernes anbefalinger, og at alle ventiler har gennemgået 3 cyklusser.

 • Kontroller, at der er tilstrækkeligt med rent vand og sæbe i nærheden, og vask omgående de områder, hvor du har været i kontakt med kemikalier.

 • Læs og følg nøje advarselsetiketter og sikkerhedsdatablade for de anvendte kemikalier, og beskyt dig selv i henhold til kemikalieproducentens anbefalinger.

 • Beskyt altid din krop, når du arbejder med kemikalier. Brug de relevante personlige værnemidler til at beskytte mod kontakt med kemikalier, såsom:

  • sikkerhedsbriller, beskyttelsesbriller og/eller ansigtsværn

  • kemikaliedragt

  • åndedrætsværn eller maske

  • kemikalieresistente handsker

  • gummistøvler eller andet robust fodtøj

  • rent skiftetøj, sæbe og engangshåndklæder til aftørring

 • Sørg for tilstrækkelig uddannelse, før du bruger eller håndterer kemikalier.

 • Brug det rigtige kemikalie til den forhåndenværende opgave.

 • Følg kemikalieproducentens anvisninger i sikker påføring af kemikaliet. Overskrid ikke det anbefalede systemtryk.

 • Undlad at fylde, kalibrere eller rengøre maskinen, når der er personer, herunder især børn, eller dyr i nærheden.

 • Håndter kun kemikalierne på et godt ventileret sted.

 • Undgå at spise, drikke eller ryge, mens du arbejder i nærheden af kemikalier.

 • Undlad at rengøre sprøjtedyserne ved at puste igennem dem eller tage dem i munden.

 • Vask altid hænderne og andre udækkede områder hurtigst muligt efter arbejdet med kemikalier.

 • Opbevar kemikalier i deres originale emballage på et sikkert sted.

 • Bortskaf ubrugte kemikalier og kemikaliebeholdere i overensstemmelse med kemikalieproducentens vejledning samt lokal lovgivning.

 • Kemikalier og dampe er farlige. Du må aldrig kravle ind i tanken eller placere hovedet over eller i åbningen.

 • Overhold alle lokale og nationale bestemmelser for spredning eller sprøjtning af kemikalier.

Klargøring af maskinen

Kontrol af motorolien

Motoren leveres med olie i krumtaphuset, men oliestanden skal alligevel kontrolleres, før og efter motoren startes første gang.

 1. Placer maskinen på en plan flade.

 2. Fjern målepinden, og aftør den med en ren klud (Figur 11).

 3. Sæt målepinden i røret, og sørg for, at den er helt i bund. Fjern målepinden, og kontroller oliestanden.

  g023037
 4. Hvis oliestanden er lav, skal påfyldningsdækslet tages af ventildækslet (Figur 11), og olie hældes i åbningen, indtil oliestanden når mærket FULL (fuld) på målepinden. Se Serviceeftersyn af motorolien for at få oplysninger om olietype og viskositet.

  Note: Hæld langsomt olie på, og kontroller niveauet ofte under denne proces. Fyld ikke for meget på.

 5. Sæt målepinden helt på plads.

Kontrol af lufttrykket i dækket

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller lufttrykket i dækkene hver 8. time eller dagligt.
 • Pump dækkene op med luft til 1,38 bar. Kontroller også dækkene for slitage og beskadigelse.

  Note: Udskift slidte eller beskadigede dæk.

  Påfyldning af brændstof

  Brændstofspecifikation

  PetroleumsbrændstofAnvend blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).
  Blandet ethanolbrændstofAnvend en blyfri benzinblanding med op til 10 % ethanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen. Ethanol og MTBE er ikke det samme.
  Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug. Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen, f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder op til 85 % ethanol). Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

  Important: For at opnå de bedste resultater skal du kun bruge rent og frisk brændstof (der er under 30 dage gammelt).

  • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

  • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofdunke hen over vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.

  • Fyld ikke olie i benzin.

  Påfyldning af brændstoftanken

  Brændstoftankens kapacitet er cirka 19 liter.

  Note: Brændstoftankens dæksel indeholder en måler, der viser brændstofniveauet. Denne skal kontrolleres ofte.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Rengør området omkring brændstoftankens dæksel (Figur 12).

   g023038
  3. Fjern brændstofdækslet.

  4. Fyld tanken op til ca. 2,5 cm under toppen af tanken (bunden af påfyldningsstudsen).

   Note: Dette luftlag i tanken giver brændstoffet plads til at udvide sig. Fyld ikke for meget på tanken.

  5. Monter brændstofdækslet forsvarligt på tanken.

  6. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  Indkøring af en ny maskine

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Følg disse retningslinjer de første 100 driftstimer for at opnå korrekt ydeevne og lang levetid for sprøjten:
  • Kontroller motorolie- og væskestanden regelmæssigt, og vær opmærksom på tegn på overophedning i sprøjtens dele.

  • Når du har startet en kold motor, skal du lade den varme op i ca. 15 sekunder, før du accelererer.

  • For at optimere bremsesystemet skal bremserne trykpoleres (tilkøres) som følger:

   1. Fyld 454 l vand i tanken.

   2. Flyt maskinen til et åbent område.

   3. Kør maskinen ved fuld hastighed.

   4. Brems hurtigt op.

    Note: Stands maskinen i en lige linje uden at låse hjulene.

   5. Vent 1 minut for at lade bremserne køle af.

   6. Gentag trin 3 til 5 yderligere 9 gange.

  • Undgå at speede motoren op i tomgang.

  • Varier sprøjtens hastighed under betjening. Undgå hurtig start og standsning.

  • Se for at få oplysninger om særlige kontrolforanstaltninger efter få timers kørsel.

  Klargøring af sprøjten

  Valg af dyse

  Note: Se vejledningen til dysevalg, som fås hos en autoriseret Toro-forhandler.

  Dysehovedenhederne kan bruge op til 3 forskellige dyser. Gør følgende for at vælge den ønskede dyse:

  1. Stands sprøjten på en plan flade, sluk for motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sæt hovedsektionskontakten i positionen OFF (fra), og sæt sprøjtepumpekontakten i positionen OFF (fra).

  3. Drej dysernes hoved i den ene eller anden retning for at justere dysen.

  4. Udfør en kalibrering af sprøjtegennemstrømningen. Se Kalibrering af sprøjtegennemstrømningen.

  5. Udfør en kalibrering af sektionsomløbsventilen. Se Kalibrering af sektionsomløbsventilerne.

  Valg af sugefilter

  Standardudstyr: sugefilter med en maskevidde på 50 (blå)

  Brug tabellen over sugefiltre til at bestemme skærmmasken for de sprøjtedyser, du bruger, baseret på kemikalieprodukter eller opløsninger med en viskositet tilsvarende vand.

  Tabel over sugefiltre

  Farvekode for sprøjtedyser (kapacitet)Skærmens maskestørrelse*Farvekode for filter
  Gul (0,8 l/m)50Blå
  Rød (1,5 l/m)50Blå
  Brun (1,9 l/m)50 (eller 30)Blå (eller grøn)
  Grå (2,3 l/m)30Grøn
  Hvid (3 l/m)30Grøn
  Blå (3,8 l/m)30Grøn
  Grøn (5,7 l/m)30Grøn
  *Sugefiltrenes maskestørrelse er i denne tabel baseret på sprøjtekemikalier eller opløsninger med en viskositet tilsvarende vand.

  Important: Hvis du sprøjter med kemiske produkter af højere viskositet (dvs. tykkere) eller opløsninger med opløselige pulverstoffer, skal du muligvis bruge en grovere skærmmaske til det valgfrie sugefilter. Se Figur 13.

  g214212

  Hvis du sprøjter med en højere dosering, kan du overveje at anvende en grovere, valgfri sugefiltermaske. Se Figur 14.

  g214214

  Valg af trykfilter

  Tilgængelige skærmstørrelser omfatter:

  Standardudstyr: sugefilter med en maskevidde på 50 (blå)

  Brug tabellen over trykfiltre til at bestemme skærmmasken for de sprøjtedyser, du bruger, baseret på kemikalieprodukter eller opløsninger med en viskositet tilsvarende vand.

  Tabel over trykfiltre

  Farvekode for sprøjtedyser (kapacitet)Skærmens maskestørrelse*Farvekode for filter
  Efter forholdene for kemikalier eller opløsninger med lav viskositet eller ved lave doseringer100Grøn
  Gul (0,8 l/m)80Gul
  Rød (1,5 l/m)50Blå
  Brun (1,9 l/m)50Blå
  Grå (2,3 l/m)50Blå
  Hvid (3 l/m)50Blå
  Blå (3,8 l/m)50Blå
  Grøn (5,7 l/m)50Blå
  Efter forholdene for kemikalier eller opløsninger med høj viskositet eller ved høje doseringer30Rød
  Efter forholdene for kemikalier eller opløsninger med høj viskositet eller ved høje doseringer16Brun
  *Trykfiltrenes maskestørrelse er i denne tabel baseret på sprøjtekemikalier eller opløsninger med en viskositet tilsvarende vand.

  Important: Hvis du sprøjter med kemiske produkter af højere viskositet (dvs. tykkere) eller opløsninger med opløselige pulverstoffer, skal du muligvis bruge en grovere skærmmaske til det valgfrie trykfilter. Se Figur 15.

  g214211

  Hvis du sprøjter med en højere dosering, kan du overveje at anvende en grovere, valgfri trykfiltermaske. Se Figur 16.

  g214240

  Valg af dysespidsfilter (valgfrit)

  Note: Brug det valgfri dysespidsfilter til at beskytte sprøjtedysespidsen og øge dens driftstid.

  Brug tabellen over dysespidsfiltre til at bestemme skærmmasken for de sprøjtedyser, du bruger, baseret på kemikalieprodukter eller opløsninger med en viskositet tilsvarende vand.

  Tabel over dysespidsfiltre

  Farvekode for sprøjtedyser (kapacitet)Filtermaskestørrelse*Farvekode for filter
  Gul (0,8 l/m)100Grøn
  Rød (1,5 l/m)50Blå
  Brun (1,9 l/m)50Blå
  Grå (2,3 l/m)50Blå
  Hvid (3 l/m)50Blå
  Blå (3,8 l/m)50Blå
  Grøn (5,7 l/m)50Blå
  *Dysefiltrenes maskestørrelse er i denne tabel baseret på sprøjtekemikalier eller opløsninger med en viskositet tilsvarende vand.

  Important: Hvis du sprøjter med kemiske produkter af højere viskositet (dvs. tykkere) eller opløsninger med opløselige pulverstoffer, skal du muligvis bruge en grovere skærmmaske til det valgfrie spidsfilter. Se Figur 17.

  g214246

  Hvis du sprøjter med en højere dosering, kan du overveje at anvende en grovere spidsfiltermaske. Se Figur 18.

  g214245

  Påfyldning af tankene

  Fyldning af ferskvandstanken

  Important: Brug ikke genanvendt vand (gråt vand) i ferskvandstanken.

  Note: Ferskvandstanken indeholder rent vand, der bruges til at vaske kemikalier af huden, øjnene eller andre kropsdele, hvis du ved et uheld skulle få kemikalier på dig.

  Fyld altid ferskvandstanken med rent vand, før du håndterer eller blander kemikalier.

  • Hvis du vil fylde tanken, skal du skrue dækslet øverst på tanken af, fylde tanken med ferskvand og sætte dækslet på igen (Figur 19).

  • Ferskvandstankens taphane åbnes ved at dreje håndtaget på taphanen (Figur 19).

  g239015

  Opfyldning af sprøjtetanken

  Monter sættet til forblanding af kemikalier (ekstraudstyr), så optimal blanding sikres, og tankens ydre holdes ren.

  Important: Brug ikke genanvendt vand (gråt vand) i sprøjtetanken, hvis det kan undgås.

  Important: Kontroller, at de kemikalier, du skal bruge, er kompatible til brug med VitonTM (se producentens mærkat. Den bør angive, om produktet er kompatibelt). Hvis du bruger et kemikalie, som ikke er kompatibelt med VitonTM, nedbrydes O-ringene i sprøjten, hvilket forårsager lækager.

  Important: Kontroller, at den korrekte dosering er indstillet, før tanken påfyldes med kemikalier.

  1. Tøm sprøjtesystemets behandlingssystem ved at aktivere sektionerne.

  2. Stands sprøjten på en plan overflade, flyt gearstangen til positionen NEUTRAL (frigear), sluk motoren og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Kontroller, at tankens aftapningsventil er lukket.

  4. Kontroller, hvor meget vand du skal bruge til at blande den ønskede mængde kemikalie i henhold til kemikalieproducentens anbefalinger.

  5. Åbn tankdækslet på sprøjtetanken.

   Note: Tankdækslet er placeret midt på toppen af tanken. Det åbnes ved at skrue den forreste halvdel af dækslet mod uret og åbne det. Du kan tage filteret ud, hvis det trænger til rengøring. Tanken lukkes ved at lukke dækslet og dreje den forreste halvdel af dækslet mod uret.

  6. Kom ¾ af det påkrævede vand på sprøjtetanken ved hjælp af påfyldningskoblingen.

   Important: Brug altid frisk, rent vand i sprøjtetanken. Hæld ikke koncentrat i en tom tank.

   g239016
  7. Start motoren, og sæt pumpekontakten i positionen ON (til).

  8. Tryk speederpedalen ned til gulvet, og indstil gaslåsen til positionen ON (til).

  9. Indstil hovedsektionskontakten til positionen OFF (fra).

  10. Drej omrøringskontakten til positionen ON (til).

  11. Tilsæt den korrekte mængde kemisk koncentrat til tanken som foreskrevet af kemikalieproducenten.

   Important: Hvis du bruger et pulver uden fuld omrøring, skal det blandes med en lille mængde vand for at danne en slamlignende masse, før du hælder det på tanken.

  12. Hæld den resterende mængde vand på tanken.

   Note: Reducer doseringsindstillingen for at opnå bedre omrøring.

   Important: Når tanken er blevet fyldt første gang, skal du kontrollere, om der er spil i tankremmene. Stram dem om nødvendigt.

  Eftersyn af tankremmene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller tankremmene.
 • Important: Hvis tankremmenes fastspændingsanordninger strammes for hårdt, kan det medføre deformering og beskadigelse af tanken og remmene.

  Important: Brug ikke genanvendt vand (gråt vand) i sprøjtetanken, hvis det kan undgås.

  1. Fyld hovedtanken med vand.

  2. Kontroller, om der er bevægelse mellem tankremmene og tanken (Figur 21).

   g028263
  3. Hvis tankremmene sidder løst fast på tanken, skal flangelåsemøtrikkerne og boltene øverst på remmene strammes, indtil remmene flugter med tankens overflade (Figur 21).

   Note: Overspænd ikke tankremmenes beslag.

  Kalibrering af sprøjtegennemstrømningen

  Før sprøjten bruges første gang, hvis dyserne udskiftes, eller hvis der er behov for det, skal du kalibrere sprøjtens gennemstrømning.

  Udstyr, der medbringes af operatøren: Et stopur, der kan måle ± 1/10 af et sekund og en beholder med måleintervaller på 50 ml.

  Klargøring af maskinen

  Important: Brug ikke genanvendt vand (gråt vand) i sprøjtetanken, hvis det kan undgås.

  1. Fyld sprøjtetanken med rent vand.

   Note: Sørg for, at der er tilstrækkeligt med vand i tanken til at gennemføre kalibreringen.

  2. Aktiver parkeringsbremsen, og start motoren.

  3. Indstil pumpekontakten til positionen ON (til), og aktiver omrøringen.

  4. Tryk gaspedalen ned, indtil du når den maksimale motorhastighed, og flyt gaslåsekontakten til positionen ON (Til).

  Udførelse af en opsamlingstest

  1. Sæt alle 3 sektionskontakter og hovedsektionskontakten i positionen ON (til).

  2. Flyt overvågningskontakten (hastighedsspærre) til positionen UNLOCK (låst op).

  3. Gør klar til at udføre en opsamlingstest med beholderen med måleangivelserne.

  4. Start ved 2,75 bar, og brug doseringskontakten til at justere sprøjtetrykket, så opsamlingstesten giver de mængder, der er anført i nedenstående tabel.

   Note: Gentag testen tre gange, og brug gennemsnittet.

   DysefarveMilliliter opsamlet på 15 sekunderUnser opsamlet på 15 sekunder
   Gul1896,4
   Rød37812,8
   Brun47316,0
   Grå56719,2
   Hvid75725,6
   Blå94632,0
   Grøn1.41948,0
  5. Når opsamlingstesten giver de ovenfor anførte mængder, skal kontakten til overvågningshastighedsspærren sættes til positionen LOCK (Lås).

  6. Sluk for hovedsektionskontakten.

  Udførelse af sprøjtens gennemstrømningskalibrering

  1. Naviger til kalibreringsmenuen i infocenteret, og vælg FLOW CAL (Gennemstrømningskalibrering) som følger:

   Note: Du kan til enhver tid annullere en kalibrering ved at vælge ikonet Startskærm.

   1. Tryk to gange på den midterste valgknap i infocenteret for at gå ind i menuerne.

   2. Gå ind i kalibreringsmenuen ved at trykke på den højre valgknap i infocenteret.

   3. Vælg FLOW CAL (gennemstrømningskalibrering) ved at fremhæve FLOW CAL og trykke på den højre valgknap i infocenteret.

   4. På den næste skærm skal du indtaste den kendte mængde vand, som bliver sprøjtet ud af sektionerne til kalibreringsproceduren. Se oversigten nedenfor.

   5. Tryk på den højre valgknap i infocenteret.

  2. Indtast gennemstrømningsvolumen ved hjælp af symbolerne plus (+) og minus (-) i overensstemmelse med tabellen nedenfor.

   DysefarveLiterAmerikanske gallons
   Gul4211
   Rød8322
   Brun10628
   Grå12533
   Hvid16744
   Blå20855
   Grøn31483
  3. Tænd for hovedsektionskontakten i 5 minutter.

   Note: Efterhånden som maskinen sprøjter, viser infocenteret den mængde af væske, som det tæller.

  4. Efter 5 minutters sprøjtning skal du vælge fluebenet ved at trykke på den midterste knap i infocenteret.

   Note: Det er ok, hvis det antal gallons, der vises under kalibreringen, ikke svarer til den kendte mængde vand, der blev indtastet i infocenteret.

  5. Sluk hovedsektionskontakten.

   Note: Kalibrering er nu gennemført.

  Kalibrering af sprøjtehastigheden

  Før sprøjten bruges første gang, hvis dyserne udskiftes, eller hvis der er behov for det, skal du kalibrere sprøjtehastigheden.

  Important: Brug ikke genanvendt vand (gråt vand) i sprøjtetanken, hvis det kan undgås.

  1. Fyld tanken med rent vand.

  2. Afmærk en afstand på 45-152 m i et åbent, plant område.

   Note: Toro anbefaler afmærkning af 152 m, hvis du vil have mere nøjagtige resultater.

  3. Start motoren, og kør til startstedet i det afmærkede område.

   Note: Placer midten af forhjulene, så de flugter med startlinjen, for at få det mest nøjagtige måleresultat.

  4. Naviger til kalibreringsmenuen i infocenteret, og vælg SPEED CAL (hastighedskalibrering).

   Note: Du kan til enhver tid annullere en kalibrering ved at vælge ikonet Startskærm.

  5. Vælg pilen Næste (→) i infocenteret.

  6. Indtast den afmærkede afstand ved hjælp af symbolerne plus (+) og minus (-) i infocenteret.

  7. Sæt maskinen i første gear, og kør hele den afmærkede afstand i en lige linje ved fuld gas.

  8. Stop maskinen ved afslutningen på den afmærkede afstand, og vælg fluebenet i infocenteret.

   Note: Tag farten af, og foretag en rullende standsning ved at placere midten af forhjulene, så de flugter med mållinjen, for at få det mest nøjagtige måleresultat.

   Note: Kalibrering er nu gennemført.

  Kalibrering af sektionsomløbsventilerne

  Før sprøjten bruges første gang, hvis dyserne udskiftes, eller hvis der er behov for det, skal du kalibrere sprøjtens sektionsomløb

  Important: Vælg et åbent, fladt område til udførelse af denne procedure.

  Klargøring af maskinen

  Important: Brug ikke genanvendt vand (gråt vand) i sprøjtetanken, hvis det kan undgås.

  1. Fyld sprøjtetanken halvt op med rent vand.

  2. Sænk sprøjtesektionerne.

  3. Flyt gearstangen til positionen NEUTRAL (frigear), og aktiver parkeringsbremsen.

  4. Flyt de 3 sektionskontakter til positionen ON (til), men lad hovedsektionskontakten være slået fra.

  5. Indstil pumpekontakten til positionen ON (til), og aktiver omrøringen.

  6. Tryk gaspedalen ned, indtil du når den maksimale motorhastighed, og flyt gaslåsekontakten til positionen ON (til).

  7. Naviger til kalibreringsmenuen i infocenteret, og vælg TEST SPEED (testhastighed).

   Note: Du kan til enhver tid annullere kalibreringen ved at trykke på ikonet Startskærm.

  8. Indtast en testhastighed på 5,6 km/t ved hjælp af symbolerne plus (+) og minus (-), og vælg derefter ikonet for startskærmen.

  9. Flyt overvågningskontakten (hastighedsspærre) til positionen UNLOCK (låst op), og drej hovedsektionskontakten til positionen ON (til).

  Justering af sektionsomløbsventilerne

  1. Indstil doseringen ved hjælp af doseringskontakten i overensstemmelse med tabellen nedenfor.

   DysefarveSI (metrisk)EngelskPlæne
   Gul159 l/ha17 gpa0,39 gpk
   Rød319 l/ha34 gpa0,78 gpk
   Brun394 l/ha42 gpa0,96 gpk
   Grå478 l/ha51 gpa1,17 gpk
   Hvid637 l/ha68 gpa1,56 gpk
   Blå796 l/ha85 gpa1,95 gpk
   Grøn1.190 l/ha127 gpa2,91 gpk
  2. Sluk for venstre sektion, og juster sektionens omløbsknap (Figur 22), indtil trykmålingen er på det tidligere justerede niveau (typisk 2,75 bar).

   Note: De nummererede indikatorer på omløbsknappen og nålen er kun til reference.

   g028047
  3. Slå den venstre sektion til, og slå den højre sektion fra.

  4. Juster den højre sektions omløbsknap (Figur 22), indtil trykmålingen er på det tidligere justerede niveau (typisk 2,75 bar).

  5. Slå den højre sektion til, og slå midtersektionen fra.

  6. Juster midtersektionens omløbsknap (Figur 22), indtil trykmålingen er på det tidligere justerede niveau (typisk 2,75 bar).

  7. Sluk for hver sektion.

  8. Sluk for pumpen.

   Note: Kalibrering er nu gennemført.

  Justering af omrørings- og hovedomløbsventiler

  Placering af knap til omrøringsomløbsventil

  • Omrøringsomløbsventilen befinder sig i den helt åbne position som vist i Figur 23A.

  • Omrøringsomløbsventilen befinder sig i den lukkede position (0) som vist i Figur 23B.

  • Omrøringsomløbsventilen er i en midterposition (justeret i forhold til trykmåleren til sprøjtesystemet) som vist i Figur 23C.

  g214029

  Kalibrering af omrøringsomløbsventilen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Kalibrer omrøringsomløbsventilen.
 • Important: Brug ikke genanvendt vand (gråt vand) i sprøjtetanken, hvis det kan undgås.

  Vælg et åbent, fladt område til udførelse af denne procedure.

  1. Fyld sprøjtetanken med rent vand.

  2. Kontroller, at omrøringskontrolventilen er åben. Hvis der er stillet på den, skal den åbnes helt nu.

  3. Aktiver parkeringsbremsen, og start motoren.

  4. Indstil gearstangen til positionen NEUTRAL (frigear).

  5. Indstil pumpekontakten til positionen ON (til).

  6. Tryk gaspedalen ned til den maksimale motorhastighed, og aktiver gaslåsen.

  7. Indstil de 3 sektionsventiler til positionen OFF (fra).

  8. Sæt hovedsektionskontakten til positionen ON (til).

  9. Indstil systemtrykket til MAXIMUM (maksimum).

  10. Tryk omrøringskontakten til positionen OFF (fra), og aflæs trykmåleren.

   • Hvis den fortsat står på 6,9 bar, er omrøringsomløbsventilen korrekt kalibreret.

   • Hvis trykmåleren står på noget andet, skal du fortsætte til næste trin.

  11. Juster omrøringsomløbsventilen (Figur 24) på bagsiden af omrøringsventilen, indtil trykmåleren står på 6,9 bar.

   g028049
  12. Tryk pumpekontakten til positionen OFF (fra), flyt gashåndtaget til positionen IDLE (tomgang), og drej tændingen til positionen OFF (fra).

  Justering af hovedsektionens omløbsventil

  Important: Brug ikke genanvendt vand (gråt vand) i sprøjtetanken, hvis det kan undgås.

  Note: Ved at justere hovedsektionens omløbsventil mindskes eller øges gennemstrømningen, der sendes til omrøringsdyserne i tanken, når hovedsektionskontakten befinder sig i positionen OFF (fra).

  1. Fyld sprøjtetanken halvt op med rent vand.

  2. Flyt maskinen til et åbent, plant område.

  3. Aktiver parkeringsbremsen.

  4. Indstil gearstangen til positionen NEUTRAL (frigear).

  5. Indstil pumpekontakten til positionen ON (til).

  6. Indstil omrøringskontakten til positionen ON (til).

  7. Sæt hovedsektionskontakten til positionen OFF (fra).

  8. Øg motorhastigheden til fuld kraft, og indstil gaslåsen til positionen ON (til).

  9. Juster grebet til hovedsektionens omløbsventil for at styre omrøringen i tanken (Figur 24).

  10. Sænk hastigheden til tomgang.

  11. Indstil omrøringskontakten og pumpekontakten til positionen OFF (fra).

  12. Sluk maskinen.

  Sprøjtepumpens placering

  Sprøjtepumpen er placeret under sædet (Figur 25).

  g216323

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forårsage personskade eller tingsskade.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

  • Brug de nødvendige personlige værnemidler som beskrevet i afsnittet Kemisikkerhed.

  • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Kør ikke med passagerer på maskinen.

  • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed. Undgå huller eller skjulte farer.

  • Før du starter motoren, skal du sørge for, at du er i betjeningsposition, gearet er i positionen NEUTRAL (frigear) (manuelt) eller positionen PARK (parkering) (automatisk), og parkeringsbremsen er aktiveret.

  • Sid ned, når maskinen er i bevægelse. Hold begge hænder på rattet, når det er muligt, og hold altid arme og ben inde i førerrummet.

  • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for dit udsyn.

  • Før du bakker, skal du se bagud og sikre dig, at der ikke er nogen bag dig. Bak langsomt.

  • Sprøjt aldrig, når der er mennesker, især børn, eller husdyr i nærheden.

  • Kør ikke maskinen hen i nærheden af bratte afsatser, grøfter eller volde. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller hvis en kant giver efter.

  • Sænk hastigheden, når du kører i ujævnt terræn og i nærheden af kantsten, huller og andre pludselige ændringer i terrænet. Lasten kan forrykke sig, så maskinen bliver ustabil.

  • Pludselige forandringer i terrænet kan give pludselige ratbevægelser, som kan medføre skader på hænder og arme. Tag løst fat rundt om rattet, og hold hænderne fri for rattets eger.

  • Stop maskinen, sluk motoren, tag nøglen ud, aktiver parkeringsbremsen, og se efter, om der er skader på grund af en ramt genstand, eller om der opstår en unormal vibration i maskinen. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

  • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid tilbage for andre.

  • Vær ekstra forsigtig, når du betjener maskinen på våde overflader, i dårligt vejr, ved højere hastigheder eller med fuld last. Bremsetiden og -længden forøges under disse forhold.

  • Berør ikke motoren eller lydpotten, mens motoren kører – heller ikke lige efter, at den er slukket. Disse områder kan være varme nok til at forårsage forbrændinger.

  • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Sæt gearet i positionen NEUTRAL (frigear) (manuelt) eller PARK (parkering) (automatisk).

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk derefter motoren.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud (hvis udstyret hermed).

   • Vent på, at al bevægelse standser.

  • Lad aldrig motoren køre i et område, hvor udstødningsgasser er lukket inde.

  • Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Brug kun tilbehør og redskaber, der er godkendt af Toro.

  Styrtbøjle (ROPS) – Sikkerhed

  Note: For hver maskine, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, er et førerhus, der er monteret af Toro, et styrtbøjlesystem (ROPS).

  • Du må ikke fjerne styrtbøjlesystemet fra maskinen.

  • Spænd sikkerhedsselen, og sørg for, at du kan frigøre den hurtigt i nødstilfælde. Brug altid sikkerhedssele.

  • Kontroller omhyggeligt, om der er forhindringer oven over dig, og sørg for, at du i så fald ikke kommer i kontakt med dem.

  • Hold styrtbøjlesystemet i sikker driftsmæssig stand ved at udføre grundige periodiske skadeseftersyn og tilspænde alle fastspændingsanordninger.

  • Vedligehold og rengør sikkerhedsselen/-erne efter behov.

  • Udskift beskadigede komponenter på styrtbøjlesystemet. Du må ikke reparere eller ændre den.

  Sikkerhed på skråninger

  Skråninger er en væsentlig årsag til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Du er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger.

  • Læs nedenstående anvisninger til betjening af maskinen på skråninger for at afgøre, om maskinen kan betjenes under forholdene på den pågældende dag og det pågældende arbejdssted. Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen på skråninger.

  • Afgør, om det er sikkert at betjene maskinen på skråningen, og udfør herunder en besigtigelse af stedet. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

  • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Kørsel op og ned ad skråninger. Foretag ikke pludselige hastigheds- eller retningsskift. Hvis du er nødt til at dreje maskinen, skal du dreje langsomt og gradvist ned ad bakke, hvis det er muligt. Vær forsigtig, når maskinen bakkes.

  • Betjen ikke en maskine, hvis du er i tvivl om traktionen, styringen eller stabiliteten.

  • Fjern eller afmærk forhindringer såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

  • Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på våde overflader, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion. Tab af traktion til hjulene kan medføre, at maskinen glider, samt tab af bremse- og styrekontrol.

  • Vær yderst forsigtig, når du betjener maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vandarealer eller andre farer. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller kanten giver efter. Fastlæg et sikkerhedsområde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter.

  • Udvis ekstra forsigtighed, når du betjener maskinen med redskaber, da de kan påvirke maskinens stabilitet.

  • Hvis motoren sætter ud, eller du begynder at miste fremdrift, mens du kører op ad en bakke, skal du gradvist bremse ned og langsomt bakke lige ned ad bakken.

  • Hold altid transmissionen i gear (hvis relevant), når du kører maskinen ned ad en skråning.

  • Parker ikke maskinen på en hældning.

  • Vægten af materialet i beholderen kan ændre håndteringen af maskinen. Følg disse retningslinjer for at undgå at miste herredømmet og blive udsat for personskade:

   • Når du kører med et tungt læs, skal du sænke farten og tage højde for tilstrækkelig bremselængde. Brems ikke pludseligt op. Vær ekstra forsigtig på bakker.

   • Flydende laster forskydes, især under drejning, kørsel op eller ned ad skråninger, ved pludseligt skiftende hastigheder, eller når du kører hen over ujævne overflader. Læs, der flytter sig, kan få maskinen til at vælte.

  Radioklemme

  Brug radioklemmen til at opbevare en håndholdt radio, mens du kører maskinen (Figur 26).

  g317230

  Betjening af maskinen

  Start af motoren

  1. Tag plads i førersædet, sæt nøglen i tændingen, og drej nøglen med uret til positionen RUN (kør).

  2. Træd på koblingspedalen, og flyt gearstangen til positionen NEUTRAL (frigear).

  3. Kontroller, at pumpekontakten er indstillet til positionen OFF (slukket).

  4. Hvis motoren er kold, skal chokerhåndtaget trækkes op.

   Important: Brug ikke chokeren, hvis motoren er varm.

  5. Drej nøglen til positionen START, indtil motoren starter.

   Important: Hold ikke nøglen i positionen START i mere end 10 sekunder. Hvis motoren ikke er startet efter 10 sekunder, skal du vente 1 minut, før du prøver igen. Forsøg ikke at skubbe eller bugsere sprøjten for at starte den.

  6. Når motoren starter, skal du langsomt skubbe chokerhåndtaget i bund.

  Kørsel med maskinen

  1. Deaktiver parkeringsbremsen.

  2. Tryk koblingspedalen helt i bund.

  3. Sæt gearstangen i første gear.

  4. Slip koblingspedalen roligt, og træd samtidig på gaspedalen.

  5. Fjern foden fra gaspedalen, når maskinen har fået tilstrækkeligt med fart på, og tryk koblingspedalen helt i bund, sæt gearstangen i næste gear, og slip koblingspedalen, mens du træder på gaspedalen. Gentag proceduren, indtil den ønskede hastighed er opnået.

   Important: Stop altid maskinen, før der skiftes fra fremadgående gear til bakgear og omvendt.

   Note: Undgå lange perioder med motoren i tomgang.

   Brug skemaet herunder til at bestemme den tomme maskines kørselshastighed ved 3.400 o/min.

   GearForholdHastighed (km/t.)Hastighed (mph)
   166,4:15,63,5
   238,1:19,86,1
   319,6:119,211,9
   B80,7:14,72,9

   Note: Hvis tændingsnøglen efterlades i positionen ON (til) i længere perioder, uden at motoren kører, aflades batteriet.

   Important: Forsøg ikke at skubbe eller bugsere maskinen for at starte den. Det kan beskadige motor/gearkasse.

  Indstilling af gaslåsen

  Note: Du skal have slået parkeringsbremsen og sprøjtepumpen til og gearstangen i positionen NEUTRAL (frigear) for at indstille gaslåsen.

  1. Tryk gaspedalen ned, indtil du opnår den ønskede motorhastighed (o/min.).

  2. Slå gaslåsekontakten på kontrolpanelet til positionen ON (til).

  3. Slå kontakten til positionen OFF (fra), eller tryk på bremse- eller koblingspedalen for at udløse gaslåsen.

  Indstilling af hastighedslåsen

  Note: Inden hastighedslåsen indstilles, skal du sidde i førersædet med parkeringsbremsen deaktiveret, pumpen tændt og gearstangen i gear.

  1. Tryk gaspedalen ned, indtil du opnår den ønskede motorhastighed.

  2. Slå hastighedslåsekontakten på kontrolpanelet til positionen ON (til).

  3. Slå kontakten til positionen OFF (fra), eller tryk på bremse- eller koblingspedalen for at udløse hastighedslåsen.

  Slukning af motoren

  1. Tryk på koblingen, og aktiver bremsen for at stoppe sprøjten.

  2. Træk parkeringsbremsehåndtaget opad og tilbage for at aktivere parkeringsbremsen.

  3. Sæt gearstangen i positionen NEUTRAL (frigear).

  4. Drej tændingsnøglen til positionen STOP.

  5. Tag nøglen ud af tændingen for at forhindre utilsigtet start.

  Brug af differentialelåsen

  Differentialelåsen forøger sprøjtemaskinens traktion ved at låse baghjulene, så ét hjul ikke laver hjulspind. Det er en hjælp ved transport af tunge laster på vådt græs eller i glatte områder, ved kørsel op ad bakke og på sandede overflader. Det er dog vigtigt at huske på, at denne ekstra traktion kun er beregnet til midlertidig eller begrænset brug. Brug af funktionen erstatter ikke sikker drift, der allerede er beskrevet i forbindelse med bakker og tunge læs.

  Differentialelåsen får baghjulene til at dreje rundt med samme hastighed. Når differentialelåsen anvendes, er køretøjet i en vis grad begrænset mht. at dreje skarpt, og dækkene kan beskadige grønsværen. Brug kun differentialelåsen, når det er nødvendigt, ved lavere hastigheder og kun i første eller andet gear.

  Advarsel

  Hvis sprøjten vælter eller ruller rundt på en bakke, medfører det alvorlig personskade.

  • Den ekstra traktion, der kan opnås med differentialelåsen, kan være tilstrækkelig til at udsætte operatøren for farlige situationer, f.eks. kørsel op ad skråninger, der er for stejle til at vende på. Vær ekstra forsigtig, når differentialelåsen er slået til, især på stejle skråninger.

  • Hvis differentialelåsen er slået til i skarpe sving med høj hastighed, og det indvendige baghjul løftes fra jorden, kan operatøren miste kontrollen, og sprøjten kan skride ud. Brug kun differentialelåsen med lav hastighed.

  Betjening af sprøjten

  For at betjene Multi Pro-sprøjten skal du først fylde sprøjtetanken, herefter sprøjte opløsningen på arbejdsområdet og til sidst rengøre tanken. Udfør alle 3 trin i rækkefølge for at undgå at beskadige sprøjten. Bland og fyld f.eks. ikke kemikalier i sprøjtetanken om aftenen for derefter først at sprøjte om morgenen. Dette medfører nemlig udskillelse af kemikalierne og mulig beskadigelse af sprøjtens dele.

  Forsigtig

  Kemikalier er farlige og kan forårsage personskader.

  • Læs vejledningen på kemikaliernes etiketter, før de håndteres, og følg producentens anbefalinger og forholdsregler.

  • Få ikke kemikalier på huden. Skulle det alligevel ske, skal det påvirkede område vaskes grundigt med sæbe og vand.

  • Bær beskyttelsesbriller og andet beskyttelsesudstyr i overensstemmelse med producentens anbefalinger.

  Multi Pro-sprøjten er specielt udviklet med henblik på slidstyrke, hvilket giver dig den lange holdbarhed, som du har brug for. Der er valgt forskellige materialer af specifikke årsager på forskellige steder på sprøjten for at opfylde dette mål. Desværre findes der ikke et enkelt materiale, der er perfekt til alle anvendelsesområder.

  Visse kemikalier er mere aggressive end andre, og alle kemikalier reagerer forskelligt på forskellige materialer. En vis konsistens (f.eks. opløselige pulverstoffer, kul) virker mere slibende og medfører et højere omfang af slitage end normalt. Hvis det er muligt at købe et kemikalie i en opløsning, der giver sprøjten en længere levetid, bør dette alternative stof bruges.

  Husk som altid at rengøre sprøjtemaskinen grundigt efter brug. Det er med til at sikre, at sprøjten får en lang levetid uden problemer.

  Sprøjtning

  Important: For at sikre, at opløsningen forbliver godt blandet, skal du bruge omrøringsfunktionen, når du har fyldt en opløsning på tanken. Omrøringen fungerer kun, når pumpen er slået til, og motoren kører hurtigere end tomgang. Hvis du standser maskinen og har brug for at have omrøringsfunktionen aktiveret, skal du aktivere parkeringsbremsen, slå pumpen til, træde gaspedalen helt i bund og sætte gaslåsen i positionen ON (til).

  1. Sænk sektionerne tilbage på plads.

  2. Sæt sprøjtepumpekontakten til positionen ON (til).

  3. Sæt hovedsektionskontakten til positionen OFF (fra), og sæt de 3 sektionskontakter til positionen ON (til).

  4. Kør hen til det sted, hvor du ønsker at sprøjte.

  5. Sæt hovedsektionskontakten til positionen ON (til) for at gå i gang med at sprøjte.

   Note: Infocenteret viser sektionerne med sprøjten slået til.

   Note: Når tanken næsten er tom, kan omrøringsfunktionen forårsage skumdannelse i tanken. Sørg for, at omrøringsventilen er slukket, så du undgår dette. I stedet kan du bruge et stof, der forhindrer skumdannelse i tanken.

  6. Brug doseringskontakten til at justere og indstille et mål.

  7. Når du er færdig med at sprøjte, skal du sætte hovedsektionskontakten i positionen OFF (fra) for at deaktivere alle sektionerne. Sæt derefter pumpekontakten i positionen OFF (fra).

  Placering af sprøjtesektionerne

  Bomsektionens løftekontakter på sprøjtemaskinens kontrolpanel gør det muligt at flytte de ydre sprøjtesektioner mellem transportpositionen og sprøjtepositionen uden at forlade førersædet. Hvor det er muligt, skal du stoppe maskinen, inden du skifter sprøjtesektionernes positioner.

  Sænkning af de ydre sprøjtesektioner til sprøjtepositionen

  1. Parker maskinen på en plan overflade.

  2. Brug bomsektionens løftekontakter til at sænke de ydre sektioner.

   Note: Vent, indtil de ydre sprøjtesektioner når den fuldt udstrakte sprøjteposition.

  Hævning af de ydre sprøjtesektioner til transportpositionen

  1. Parker maskinen på en plan overflade.

  2. Brug bomsektionens løftekontakter til at løfte de ydre sprøjtesektioner, indtil de er trukket helt ind i bomsektionens transportholdere og danner "X"-transportpositionen, og løftecylindrene er trukket helt tilbage.

   Important: Slip bomsektionens løftekontakt(er), når de ydre sprøjtesektioner har nået den ønskede position. Hvis aktuatorerne køres mod de mekaniske stop, kan det skade løftecylinderne og/eller andre hydrauliske komponenter.

   g239336

  Important: Beskadigelse af løftecylinderen kan forhindres ved at sørge for, at aktuatorerne er trukket helt tilbage før transport af maskinen.

  Brug af bomsektionens transportholder

  Sprøjten er udstyret med bomsektionens transportholdere, der har en unik sikkerhedsfunktion. Hvis sprøjtesektionen ved et uheld får kontakt med et lavt nedhængende objekt, mens den er i transportpositionen, kan sprøjtesektionen/-erne skubbes ud af transportholderne. Hvis dette sker, vil sprøjtesektionerne standse i en næsten vandret position bag på maskinen. Selvom denne bevægelse ikke beskadiger sprøjtesektionerne, skal de alligevel placeres i transportholderen med det samme.

  Important: Sprøjtesektionerne kan beskadiges, hvis de transporteres i andre positioner end ”X”-transportpositionen i bomtransportholderen.

  Sådan flyttes de ydre sprøjtesektioner tilbage i transportholderen: Sænk sprøjtesektionen/-erne til sprøjtepositionen, og hæv den/dem derefter tilbage til transportpositionen. Kontroller, at løftecylindrene er trukket helt tilbage, så aktuatorstangen ikke beskadiges.

  Sprøjtetips

  • Overlap ikke områder, som du allerede har sprøjtet.

  • Hold øje med tilstoppede dyser. Udskift alle slidte eller beskadigede dyser.

  • Brug hovedsektionskontakten til at standse gennemstrømningen til sprøjten, før selve sprøjten standses. Når den stopper, skal du bruge motorens gashåndtag til at holde motorhastigheden oppe for at holde omrøringen kørende.

  • Du får bedre resultater, hvis sprøjtemaskinen er i bevægelse, når du aktiverer sprøjtesektionerne.

  Rensning af en tilstoppet dyse

  Hvis en dyse bliver tilstoppet under sprøjtningen skal dysen rengøres på følgende måde:

  1. Stands sprøjten på en plan flade, sluk for motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sæt hovedsektionskontakten i positionen OFF (fra), og sæt derefter sprøjtepumpekontakten i positionen OFF (fra).

  3. Fjern den tilstoppede dyse, og rens den med en forstøver med vand og en tandbørste.

  4. Monter dysen.

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Sæt gearet i positionen NEUTRAL (frigear) (manuelt) eller PARK (parkering) (automatisk).

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud (hvis udstyret hermed).

   • Vent på, at al bevægelse standser.

  • Hver dag efter brug skal du vaske alle kemiske rester af maskinens yderside og sørge for, at systemet neutraliseres og skylles tre gange i henhold til kemikalieproducentens/-ernes anbefalinger, og at alle ventiler gennemgår 3 cyklusser. Se afsnittet Kemisikkerhed.

  • Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

  • Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller et andet apparat.

  • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle fastgørelsesdele tilspændt.

  • Udskift alle slidte, beskadigede eller manglende mærkater.

  Rengøring af sprøjten

  Rengøring af sprøjtesystemet

  Aftapning af tanken

  1. Stop sprøjten, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og tag nøglen ud.

  2. Find tankens aftapningsventil i venstre side af maskinen foran brændstoftanken (Figur 28).

   g237187
  3. Løft ventilen, og skub den ind, indtil ventilens monteringstapper går fri af åbningerne i aftapningsventilbeslaget, og flyt ventilen bagud (Figur 28).

  4. Ret ventilens ende ind efter aftapningsbeholderen, og drej ventilhåndtaget mod uret til den åbne position (Figur 28).

  5. Når tanken er helt drænet, skal du dreje aftapningsventilhåndtaget til den lukkede position og montere ventilen på aftapningsventilbeslaget (Figur 28).

   Important: Bortskaf alle kemikalier fra sprøjtetanken i henhold til lokale bestemmelser og materialeproducentens anvisninger.

  Rengøring af indvendige sprøjtekomponenter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter hver anvendelse
 • Rengør sprøjten. I løbet af rengøringsproceduren skal du øge pumpehastigheden for at åbne sikkerhedsventilen og tømme ventiler og slanger for væskerester.
 • Important: Brug kun rent vand ved rengøring af sprøjten.

  Important: Du skal altid tømme og skylle sprøjten øjeblikkeligt efter brug, herunder alt monteret sprøjtesystemtilbehør. Hvis sprøjten ikke skylles eller rengøres, kan kemikalier tørre og blokere slanger, filtre, ventiler, dyseenheder, pumpen og andre komponenter.

  Anvend det godkendte sæt til tankrensning/-skylning til denne maskine. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at få flere oplysninger.

  Note: Følgende anbefalinger og anvisninger forudsætter, at Toro-skyllesættet ikke er installeret.

  Rengør sprøjtesystemet og alt monteret sprøjtetilbehør efter hver omgang sprøjtning. Sprøjtesystemet skal skylles 3 gange for at opnå en fyldestgørende rengøring.

  1. Fyld tanken med mindst 190 liter rent vand, og luk dækslet.

  2. Første og anden gang, du skyller systemet, kan du efter behov anvende et rengørings-/neutraliseringsmiddel i vandet.

   Note: Ved den sidste skylning må du kun bruge rent, klart vand.

  3. Sænk de ydre sprøjtesektioner til sprøjtepositionen.

  4. Start motoren, sæt sprøjtepumpekontakten i positionen ON (til), og flyt gaspedalen til en højere motorhastighed.

  5. Indstil omrøringskontakten til positionen ON (til).

  6. Brug doseringskontakten til at øge trykket til en høj indstilling.

  7. Sæt de individuelle sektionskontakter og hovedsektionskontakten i positionerne ON (til).

  8. Kontroller, at alle dyserne sprøjter korrekt.

  9. Lad alt vandet i tanken blive sprøjtet ud gennem dyserne.

  10. Sæt hovedsektionskontakten i positionen OFF (fra), sæt derefter omrøringskontakten og sprøjtepumpekontakten i positionen OFF (fra), og sluk motoren.

  11. Gentag trin 1 til 10 mindst to gange mere for at sikre, at sprøjtesystemet er helt rent.

   Important: Du skal altid gennemføre 3 skyllecyklusser for at sikre, at sprøjtesystemet og sprøjtetilbehøret er helt rent, så skader på systemet forhindres.

  Rengøring af udvendige sprøjtekomponenter

  1. Rengør suge- og trykfiltrene. Se Rengøring af sugefilteret og Rengøring af trykfilteret.

   Important: Hvis du har brugt opløselige pulverkemikalier, skal filteret rengøres efter hver tank.

  2. Brug en haveslange til at skylle ydersiden af sprøjten med rent vand.

  3. Afmonter dyserne, og rengør dem manuelt.

   Note: Udskift slidte eller beskadigede dyser.

   Note: Hvis din maskine har ekstraudstyr i form af dysefiltre, skal du rengøre dem, inden du monterer dyserne. Se Rengøring af dysefiltrene (ekstraudstyr).

  Rengøring af sugefilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter hver anvendelse
 • Rengør sugefilteret.Rengør sugefilteret (oftere ved brug af opløselige pulverstoffer).
  1. Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk pumpen, sluk motoren, og tag nøglen ud.

  2. Fjern holderen, som sidder øverst på sprøjtetanken, og som fastgør slangefittingen, der er monteret på den store slange fra filterhuset (Figur 29).

   g033577
  3. Fjern slangen og slangefittingen fra filterhuset (Figur 29).

  4. Træk sugefilteret ud af filterhuset i tanken (Figur 30).

   g033578
  5. Rengør sugefilteret med rent vand.

   Important: Udskift filteret, hvis det er beskadiget, eller hvis det ikke kan rengøres ordentligt.

  6. Indsæt sugefilteret i filterhuset, indtil filteret sidder helt på plads.

  7. Juster slangen og slangefittingen efter filterhuset øverst på tanken, og fastgør fittingen og huset med den holder, du fjernede i trin 2.

  Rengøring af trykfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter hver anvendelse
 • Rengør trykfilteret.Rengør trykfilteret (oftere ved brug af opløselige pulverstoffer).
  1. Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk sprøjtepumpen, sluk motoren, og tag nøglen ud.

  2. Anbring en dræningsbakke under trykfilteret (Figur 31).

   g033293
  3. Drej aftapningsdækslet mod urets retning, og tag det ud af trykfilterets skål (Figur 31).

   Note: Lad al væske løbe ud af skålen.

  4. Drej skålen mod urets retning, og fjern filterhovedet (Figur 31).

  5. Fjern trykfilterelementet (Figur 31).

  6. Rengør trykfilterelementet med rent vand.

   Important: Udskift filteret, hvis det er beskadiget, eller hvis det ikke kan rengøres ordentligt.

  7. Kontroller aftapningsproppens pakning (inden i skålen) og skålens pakning (inden i filterhovedet) for skader og slid (Figur 31).

   Important: Udskift proppens, skålens eller begges eventuelt beskadigede eller slidte pakninger.

  8. Monter trykfilterelementet i filterhovedet (Figur 31).

   Note: Sørg for, at filterelementet sidder godt fast i filterhovedet.

  9. Monter skålen på filterhovedet, og stram med hånden (Figur 31).

  10. Monter aftapningsdækslet på fittingen i bunden af skålen, og stram dækslet med hånden (Figur 31).

  Rengøring af dysefiltrene (ekstraudstyr)

  1. Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk sprøjtepumpen, sluk motoren, og tag nøglen ud.

  2. Fjern dysen fra sprøjtedysehovedet (Figur 32).

   g209504
  3. Fjern dysefilteret (Figur 32).

  4. Rengør dysefilteret med rent vand.

   Important: Udskift filteret, hvis det er beskadiget, eller hvis det ikke kan rengøres ordentligt.

  5. Monter dysefilteret (Figur 32).

   Note: Kontroller, at filteret sidder helt på plads.

  6. Monter dysen på sprøjtedysehovedet (Figur 32).

  7. Gentag trin 2 til 6 for de andre sprøjtedyser.

  Rengøring af dyseenheden og kontraventilens membran

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Rengør dyseenheden og kontraventilens membran.Rengør dyseenheden og kontraventilens membran, hvis du bemærker, at en eller flere dyser drypper, efter at sektionsafbryderen/-erne er slukket.
  1. Drej membrandækslet mod uret, og tag dækslet af dyseenheden (Figur 33).

   g239582
  2. Fjern kontraventilens membran fra dækslet eller dyseenheden (Figur 33).

  3. Rengør dækslet, membranen og dyseenheden med rent vand (Figur 33).

  4. Monter membranen i dækslet, så spidsen af membranen vender mod dækslet (Figur 33).

   g239583
  5. Monter dækslet og membranen i dyseenheden, og stram med hånden (Figur 33).

  6. Gentag trin 1 til 5 for de andre sprøjtedyser.

  Behandling af sprøjtesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter hver anvendelse
 • Behandl sprøjtesystemet ved afslutningen af hver daglig brug.
 • Specifikation på behandlingsmiddel

  Specifikation på behandlingsmiddel: "ikke-giftig propylenglykol-frostvæske" med korrosionsbeskytter

  Important: Brug kun propylenglykol med korrosionsbeskytter. Brug ikke genanvendt propylenglykol. Brug ikke ethylenglykolbaseret frostvæske.Brug ikke propylenglykol med opløselig alkohol (methanol, ethanol eller isopropanol) eller tilsat kuldebærer.

  Klargøring af behandlingsmidlet

  1. Flyt maskinen til en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og tag nøglen ud.

  2. Hæld behandlingsmiddel i tanken som følger:

   • Ved (forblandet) propylenglykol-frostvæske, der er klar til brug – hæld 38 liter propylenglykol-frostvæske i tanken.

   • Ved koncentreret propylenglykol-frostvæske skal du udføre følgende trin:

    1. Hæld en 38 liter blanding af propylenglykol-frostvæske og vand i sprøjtetanken. Klargør frostvæskeblandingen som anført af producenten til en koncentration, der er klassificeret til minimum -45 °C.

     Important: Brug kun rent vand ved rengøring af sprøjten.

    2. Start motoren, og sæt sprøjtepumpekontakten i positionen ON (til).

    3. Tryk på gaspedalen for at øge motorhastigheden.

    4. Indstil omrøringskontakten til positionen ON (til).

     Lad opløsningen med behandlingsmiddel og vand cirkulere 3 minutter eller længere.

  Sprøjtning med behandlingsmidlet

  Anbefalet værktøj: en klar opsamlingsbeholder.

  1. Flyt maskinen hen på aftapningsområdet, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sænk de ydre bomsektioner.

  3. Indstil venstre, midterste og højre sektionskontakter samt hovedsektionskontakten i positionen ON (til).

  4. Lad sprøjtesystemet sprøjte, indtil dyserne udtømmer behandlingsmidlet.

   Note: De fleste typer propylenglykol-frostvæske er pinkfarvet. Brug opsamlingsbeholderen til at undersøge sprøjteudtømningen i flere af dyserne.

  5. Sluk for hovedsektionskontakten, de 3 sektionskontakter, omrøringskontakten, sprøjtepumpekontakten og motoren.

  Transport af sprøjten

  Brug en anhænger eller lastbil, når maskinen skal flyttes over længere afstande.

  • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses i en anhænger eller lastbil.

  • Bind de ydre sprøjtesektioner fast til bomsektionens transportholdere.

  • Sur maskinen forsvarligt fast på transportkøretøjet. Figur 35 viser maskinens bindepunkter.

  g216272

  Bugsering af sprøjten

  I nødstilfælde kan sprøjten bugseres over en kort afstand. Du bør imidlertid ikke bruge dette som standardprocedure.

  Advarsel

  Bugsering ved høje hastigheder kan forårsage mistet kontrol over styringen og medføre personskade.

  Bugser aldrig sprøjten med en hastighed, som er højere end 8 km/t.

  Bugsering af sprøjtemaskinen skal udføres af to personer. Hvis maskinen skal flyttes over en betydelig afstand, skal den transporteres på en lastbil eller anhænger. Se Transport af sprøjten.

  1. Fastgør et slæbetov på stellet.

  2. Flyt gearstangen til positionen NEUTRAL (frigear), og deaktiver parkeringsbremsen.

  3. Bugser sprøjten ved en hastighed på under 8 km/t.

  Vedligeholdelse

  Note: Hent en gratis kopi af skemaet ved at besøge www.Toro.com og søge efter din maskine via vejledningslinket på hjemmesiden.Du kan finde yderligere oplysninger om sprøjtesystemet i diagrammet over sprøjtesystemet .

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Sikkerhed ved vedligeholdelse

  • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Sæt gearet i positionen NEUTRAL (frigear) (manuelt) eller PARK (parkering) (automatisk).

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud (hvis udstyret hermed).

   • Vent på, at al bevægelse standser.

  • Vent, til maskinens komponenter er kølet ned, før du udfører vedligeholdelse.

  • Lad kun kvalificerede og autoriserede medarbejdere foretage vedligeholdelse, reparation, justeringer eller eftersyn af maskinen.

  • Før du udfører vedligeholdelsesarbejde, skal du rengøre og skylle sprøjten grundigt. Se afsnittet Kemisikkerhed.

  • Kemikalier, der bruges i sprøjtesystemet, kan være farlige og giftige for dig, omkringstående, dyr, planter, jord og lignende.

   • Læs og følg nøje advarselsetiketter og sikkerhedsdatablade for de anvendte kemikalier, og beskyt dig selv i henhold til kemikalieproducentens anbefalinger.

   • Beskyt altid huden, når du opholder dig i nærheden af kemikalier. Brug de relevante personlige værnemidler til beskyttelse mod kontakt med kemikalier, herunder:

    • sikkerhedsbriller, beskyttelsesbriller og/eller ansigtsværn

    • kemikaliedragt

    • åndedrætsværn eller maske

    • kemikalieresistente handsker

    • gummistøvler eller andet robust fodtøj

    • rent skiftetøj, sæbe og engangshåndklæder til aftørring

   • Afslå at betjene eller arbejde på sprøjten, hvis de kemiske sikkerhedsoplysninger ikke er tilgængelige.

   • Undlad at fylde, kalibrere eller rengøre maskinen, når der er personer, herunder især børn, eller dyr i nærheden.

   • Håndter kun kemikalierne på et godt ventileret sted.

   • Hav altid rent vand ved hånden – især når du fylder sprøjtens tank.

   • Undgå at spise, drikke eller ryge, mens du arbejder i nærheden af kemikalier.

   • Undlad at rengøre sprøjtedyserne ved at puste igennem dem eller tage dem i munden.

   • Vask altid hænderne og andre udækkede områder hurtigst muligt efter arbejdet med kemikalier.

   • Kemikalier og dampe er farlige. Du må aldrig kravle ind i tanken eller placere hovedet over eller i åbningen.

  • Hold alle fastgørelsesdele korrekt tilspændt for at sikre, at hele maskinen er i god stand.

  • Undgå brand: Hold motorområdet frit for for meget fedt, kemikalier, græs, blade og snavs.

  • Hvis det er nødvendigt at holde motoren kørende for at udføre en vedligeholdelsesjustering, skal du holde hænder, fødder, tøj og alle kropsdele væk fra motoren og alle bevægelige dele. Hold alle personer på afstand.

  • Juster ikke maskinens kørselshastighed. Få en autoriseret Toro-forhandler til at kontrollere kørselshastigheden for at sikre sikkerhed og nøjagtighed.

  • Hvis maskinen får brug for en større reparation, eller du har brug for teknisk hjælp, skal du kontakte en autoriseret Toro-forhandler.

  • Ændringer af denne maskine på nogen som helst måde kan påvirke dens drift, ydeevne, holdbarhed eller dens brug og kan medføre personskade eller død. Sådan brug kan gøre garantien ugyldig.

  • Understøt maskinen med donkrafte, når du arbejder under maskinen.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • Udskift hydraulikfilteret.
 • Efter de første 50 timer
 • Skift motorolien.
 • Kontroller luftfilteret til kulfilterbeholderen.
 • Udskift kulfilterbeholderens filter.
 • Efter de første 100 timer
 • Følg disse retningslinjer de første 100 driftstimer for at opnå korrekt ydeevne og lang levetid for sprøjten:
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller lufttrykket i dækkene hver 8. time eller dagligt.
 • Kontroller tankremmene.
 • Kontroller motorens roterende skærm.
 • Kontroller motorolien.
 • Kontroller dæktrykket.
 • Efter hver anvendelse
 • Rengør sprøjten. I løbet af rengøringsproceduren skal du øge pumpehastigheden for at åbne sikkerhedsventilen og tømme ventiler og slanger for væskerester.
 • Rengør sugefilteret.Rengør sugefilteret (oftere ved brug af opløselige pulverstoffer).
 • Rengør trykfilteret.Rengør trykfilteret (oftere ved brug af opløselige pulverstoffer).
 • Behandl sprøjtesystemet ved afslutningen af hver daglig brug.
 • For hver 50 timer
 • Smør pumpen.
 • Rengør og smør luftfilterets skumindsats(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Kontroller batterikabelforbindelserne.
 • Kontroller batteriets elektrolytstand.
 • For hver 100 timer
 • Smør alle fedtfittings.
 • Smør sektionshængslerne.
 • Rengør motorens roterende skærm(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Skift motorolien(oftere ved tung belastning eller ved betjening ved høje temperaturer).
 • Udskift motoroliefilteret.
 • Udskift brændstoffilteret.
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • Efterse dækkenes tilstand og slid.
 • Kontroller forhjulenes spidsning.
 • Efterse bremserne.
 • For hver 200 timer
 • Udskift luftfilterets papirindsats(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Udskift tændrør.
 • Kontroller luftfilteret til kulfilterbeholderen.
 • Udskift kulfilterbeholderens filter.
 • Kontroller justeringen af differentialelåsens kabel.
 • Kontroller parkeringsbremsen.
 • Kontroller gearkasse-/hydraulikolien.
 • Efterse alle slangerne og tilslutningerne for beskadigelse og korrekt påsætning.
 • Rengør gennemstrømningsmåleren(oftere ved brug af pulverstoffer).
 • For hver 400 timer
 • Gennemfør hele den årlige vedligeholdelsesprocedure, der er angivet i motorbetjeningsvejledningen.
 • Efterse brændstofslangerne.
 • Tøm og rengør brændstoftanken.
 • Udskift sugefilteret.
 • Udskift trykfilteret.
 • Efterse pumpemembranerne, og udskift dem efter behov(kontakt en autoriseret Toro-forhandler).
 • Efterse pumpens kontraventiler, og udskift dem efter behov(kontakt en autoriseret Toro-forhandler).
 • Efterse nylondrejebøsningerne.
 • For hver 800 timer
 • Udskift gearkasse-/hydraulikolien og rengøring af filteret.
 • Udskift hydraulikfilteret.
 • Årlig
 • Kalibrer omrøringsomløbsventilen.
 • Rengør dyseenheden og kontraventilens membran.Rengør dyseenheden og kontraventilens membran, hvis du bemærker, at en eller flere dyser drypper, efter at sektionsafbryderen/-erne er slukket.
 • Important: Se motorens betjeningsvejledning for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.

  Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til daglig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  Man.Tirs.Ons.Tors.Fre.Lør.Søn.
  Efterse bremsens og parkeringsbremsens funktion.       
  Efterse gearskiftets/frigearets funktion.       
  Kontroller brændstofstanden.       
  Kontroller motoroliestanden.       
  Kontroller transakslens oliestand.       
  Efterse luftfilteret.       
  Efterse motorens køleribber.       
  Kontroller for usædvanlige motorlyde.       
  Kontroller for usædvanlige driftslyde.       
  Kontroller dæktrykket.       
  Kontroller for væskelækager.       
  Kontroller instrumenternes funktion.       
  Kontroller gaspedalens funktion.       
  Rengør sugefilteret.       
  Kontroller spidsningen.       
  Smør alle fedtfittings.1       
  Pletmal beskadiget maling.       

  1Umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval

  Bemærkninger om problemområder

  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  
  11  
  12  

  Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

  Fjern nøglen fra tændingen, og tag tændrørskablet af tændrøret/-ene, før du udfører vedligeholdelsesarbejde. Flyt tændrørskablet/-erne til side, så de(t) ikke kommer i berøring med tændrøret/-ene ved et uheld.

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Hævning af sprøjten

  Når motoren køres med henblik på rutinevedligeholdelse og/eller motordiagnostik, skal sprøjtens baghjul løftes 2,5 cm over jorden, og bagakslen skal hvile på donkraftstøtter.

  Fare

  En sprøjte på en donkraft kan være ustabil og glide ned af donkraften, hvorved personer under den kommer til skade.

  • Start ikke motoren, mens sprøjten står på en donkraft.

  • Fjern altid nøglen fra tændingen, før du forlader sprøjten.

  • Bloker hjulene, når sprøjten står på en donkraft.

  Donkraftpunktet foran på sprøjten er placeret under forreste tværstiver (Figur 36A). Donkraftpunktet på bagsiden af sprøjten er på støtten bag på stellet, bag de bageste bindepunkter (Figur 36B).

  g028108

  Smøring

  Smøring af maskinen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Smør alle fedtfittings.
 • Fedttype: Lithiumbaseret fedt nr. 2

  Se Figur 37 for smørepunktplaceringer.

  g216476
  1. Tør smøreniplen ren, så der ikke føres snavs eller partikler ind i lejet eller bøsningen.

  2. Pump fedt ind i lejer eller bøsninger.

  3. Tør overskydende fedt af.

  Smøring af sprøjtepumpen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Smør pumpen.
 • Fedttype: Mobil XHP 461

  1. Hæv sprøjten. Se Hævning af sprøjten.

  2. Find sprøjtepumpen.

   Note: Pumpen er placeret under sædet. Se Sprøjtepumpens placering.

  3. Tør de 2 fjernsmørenipler af (Figur 38A og Figur 38B).

   g216324g216325
  4. Pump fedt ind i hver fjernsmørenippel (Figur 38A og Figur 38B).

  5. Tør overskydende fedt af.

  Smøring af sektionshængslerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Smør sektionshængslerne.
 • Important: Hvis sektionshængslet vaskes med vand, skal du fjerne alt vand og snavs fra hængslet og påføre nyt smørefedt.

  Fedttype: Lithiumbaseret fedt nr. 2

  1. Tør smøreniplerne rene, så der ikke kan komme fremmedlegemer ind i lejet eller bøsningen.

  2. Pump fedt ind i lejet eller bøsningen ved hver nippel (Figur 39).

   g002014
  3. Tør overskydende fedt af.

  4. Gentag proceduren for hver sektions drejetap.

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  Sluk motoren, før du kontrollerer oliestanden eller hælder olie i krumtaphuset.

  Kontrol af luftindtagsskærmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motorens roterende skærm.
 • For hver 100 timer
 • Rengør motorens roterende skærm(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Kontroller, og rengør om nødvendigt luftindtagsskærmen på motorens forside før brug eller dagligt.

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Rengør og smør luftfilterets skumindsats(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • For hver 200 timer
 • Udskift luftfilterets papirindsats(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Afmontering af skum- og papirindsatser

  1. Aktiver parkeringsbremsen, stop pumpen, sluk motoren, og fjern tændingsnøglen.

  2. Udløs låsen bag på sædet, og skub sædet fremad.

  3. Rengør området omkring luftfilteret for at forhindre snavs i at trænge ind i motoren og forårsage beskadigelse (Figur 40).

   g001980
  4. Løsn grebet på luftfilterdækslet, og fjern dækslet (Figur 40).

  5. Skub forsigtigt skubelementet af papirelementet (Figur 40).

  6. Skru dækslets møtrik af, og fjern dækslet og papirelementet (Figur 40).

  Rengøring af skumindsatsen

  1. Vask skumindsatsen med flydende sæbe og varmt vand.

  2. Når indsatsen er ren, skal den skylles omhyggeligt.

  3. Tør indsatsen ved at klemme den i en ren klud.

  4. Påfør 30 til 59 ml olie på indsatsen (Figur 41).

   Important: Udskift skumindsatsen, hvis den er slidt eller beskadiget.

   g001981
  5. Klem på indsatsen for at fordele olien.

  Kontrol af papirindsatsen

  Efterse papirelementet for flænger, oliefilm, beskadigelse af gummipakningen, for meget snavs eller andre skader (Figur 42). Hvis du bemærker nogen af disse forhold, skal du udskifte filteret.

  Important: Du må aldrig rengøre papirindsatsen med trykluft eller væske som f.eks. opløsningsmiddel, benzin eller petroleum.

  g001982

  Important: For at undgå motorskade skal der altid være monteret et komplet skum- og papirluftfilter, når motoren betjenes.

  Montering af skum- og papirindsatser

  1. Skub forsigtigt skumindsatsen ned over papirluftfilterindsatsen (Figur 40).

  2. Skub luftfiltersamlingen og dækslet fast på den lange stang.

  3. Monter dækselmøtrikken fingerstramt mod dækslet (Figur 40).

   Note: Du skal sikre dig, at gummipakningen ligger fladt mod luftfilterets bundplade og dækslet.

  4. Påsæt luftfilterdækslet og grebet (Figur 40).

  5. Luk og fastlås sædet.

  Serviceeftersyn af motorolien

  Krumtaphusets kapacitet er 2,0 l med filteret.

  Brug motorolie af høj kvalitet, der overholder følgende specifikationer:

  • Krævet API-klassifikationsniveau: SJ eller højere.

  • Foretrukken olie: SAE 10W30 (over -18 °C)

  • Alternativ olie: SAE 5W30 (under 0 °C)

  Toro Premium-motorolie fås hos din leverandør med en viskositet på enten 10W30 eller 5W30. Se reservedelskataloget for at få vist reservedelsnumrene.

  Kontrol af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motorolien.
 • For hver 400 timer
 • Gennemfør hele den årlige vedligeholdelsesprocedure, der er angivet i motorbetjeningsvejledningen.
 • Motoren leveres med olie i krumtaphuset, men oliestanden skal alligevel kontrolleres, før motoren startes og efter drift.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Fjern målepinden, og aftør den med en ren klud (Figur 43). Sæt målepinden i røret, og sørg for, at den er helt i bund. Fjern målepinden, og kontroller oliestanden.

   g023037
  3. Hvis oliestanden er lav, skal påfyldningsdækslet fjernes fra ventildækslet (Figur 43) og olie hældes i åbningen, indtil oliestanden når op til mærket FULL (fuld) på målepinden. Hæld langsomt olie på, og kontroller niveauet ofte under denne proces. Fyld ikke for meget på.

  4. Sæt målepinden helt på plads.

  Skift af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Skift motorolien.
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolien(oftere ved tung belastning eller ved betjening ved høje temperaturer).
  1. Start motoren, og lad den køre i fem minutter. På denne måde opvarmes olien, så den bliver lettere at aftappe.

  2. Anbring maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for sprøjtepumpen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  3. Udløs låsen bag på sædet, og skub sædet fremad.

   Forsigtig

   Delene under sædet bliver varme, hvis sprøjten har kørt. Hvis du rører ved varme dele, kan du blive forbrændt.

   Lad sprøjten køle af først, før du udfører vedligeholdelsesarbejde, eller før du rører ved dele under kølerhjelmen.

  4. Placer en bakke under olieaftapningsproppen.

  5. Fjern aftapningsproppen (Figur 44).

   g023045
  6. Når olien er tappet helt af, skal aftapningsproppen sættes på igen og spændes til 13,6 Nm.

  7. Bortskaf den brugte olie på et godkendt genbrugsanlæg.

  8. Hæld langsomt cirka 80 % af den specificerede mængde olie i oliepåfyldningsrøret (Figur 43).

  9. Kontrol af oliestanden.

  10. Hæld langsomt olie på for at bringe oliestanden op til mærket FULL på målepinden.

   Important: Fylder du for meget olie på krumtaphuset, kan det beskadige motoren.

  Skift af motoroliefilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Udskift motoroliefilteret.
  1. Dræn olien fra motoren. Se Skift af motorolien, trin 1 til og med 7.

  2. Fjern oliefilteret (Figur 44).

  3. Aftør filteradapterens pakningsoverflade.

  4. Påfør gummipakningen på det nye filter et tyndt lag ny olie.

  5. Monter det nye oliefilter på filteradapteren. Drej oliefilteret med uret, indtil gummipakningen berører filteradapteren. Spænd derefter filteret yderligere ½ omgang (Figur 44).

  6. Fyld krumptaphuset med den korrekte type ny olie. Se Kontrol af motorolien, trin 8 til 10.

  7. Bortskaf det brugte oliefilter på et godkendt genbrugsanlæg.

  Udskiftning af tændrør

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Udskift tændrør.
 • Type: Champion RC-12YC (eller tilsvarende)

  Gnistgab: 0,76 mm

  Sørg for, at gnistgabet mellem midter- og sideelektroderne er korrekt, før tændrørene monteres. Brug en tændrørsnøgle til at afmontere og montere tændrørene og en søgelære til at kontrollere og justere gnistgabet.

  Afmontering af tændrørene

  1. Anbring maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for sprøjtepumpen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Udløs låsen bag på sædet, og skub sædet fremad.

  3. Træk ledningerne af tændrørene (Figur 45).

  4. Rengør området omkring tændrørene for at forhindre snavs i at trænge ind i motoren og forårsage beskadigelse.

  5. Afmonter tændrørene og metalskiverne.

   g001985

  Kontrol af tændrørene

  1. Se på midten af tændrørene (Figur 46).

   Note: Hvis du ser en lysebrun eller grå belægning på isoleringen, fungerer motoren korrekt. En sort belægning på isolatoren betyder normalt, at luftfilteret er snavset.

   Important: Rengør aldrig tændrørene. Udskift altid et tændrør, når det har en sort belægning, slidte elektroder, oliefilm eller revner.

  2. Kontroller gabet mellem elektroderne i midten og ved siden (Figur 46), og bøj sideelektroden, hvis gabet ikke er korrekt.

   g000533

  Montering af tændrørene

  1. Monter tændrørene og metalskiverne.

  2. Tilspænd tændrørene med et moment på 24,4 til 29,8 Nm.

  3. Sæt ledningerne på tændrørene (Figur 45).

  4. Luk og fastlås sædet.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Udskiftning af brændstoffilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
 • For hver 400 timer
 • Efterse brændstofslangerne.
  1. Aktiver parkeringsbremsen, stop pumpen, sluk motoren, og fjern tændingsnøglen.

  2. Udløs låsen bag på sædet, og skub sædet fremad.

  3. Sæt klemmer på slangen på hver side af brændstoffilteret for at forhindre, at der flyder benzin ud af slangerne, når du fjerner filteret.

  4. Anbring en dræningsbakke under filteret.

  5. Klem slangeklemmernes ender sammen, og skub dem væk fra filteret (Figur 47).

  6. Fjern filteret fra brændstofrørene.

   g001986
  7. Monter et nyt filter, og flyt slangeklemmerne hen til filteret.

   Sørg for, at pilen, som angiver gennemstrømningsretningen, peger mod motoren.

  Service af kulfilterbeholderen

  Kontrol af luftfilteret til kulfilterbeholderen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Kontroller luftfilteret til kulfilterbeholderen.
 • For hver 200 timer
 • Kontroller luftfilteret til kulfilterbeholderen.
 • Kontroller åbningen i bunden af luftfilteret til kulfilterbeholderen for at sikre, at den er ren og fri for snavs og blokeringer (Figur 48).

  g033149

  Udskiftning af kulfilterbeholderens filter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Udskift kulfilterbeholderens filter.
 • For hver 200 timer
 • Udskift kulfilterbeholderens filter.
  1. Afmonter niplen med modhage på kulfilterbeholderens filter fra slangen i bunden af kulfilterbeholderen, og afmonter filteret (Figur 48).

   Note: Bortskaf det gamle filter.

  2. Sæt niplen med modhage på den nye kulfilterbeholders filter helt ind i slangen i bunden af kulfilterbeholderen.

  Tømning af brændstoftanken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Tøm og rengør brændstoftanken.
 • Tøm og rengør brændstoftanken, hvis brændstofsystemet forurenes, eller hvis du planlægger at opbevare maskinen i en længere periode. Skyl tanken med rent og nyt brændstof.

  1. Overfør brændstoffet fra tanken til en godkendt brændstofbeholder vha. en hævertpumpe, eller tag tanken af maskinen og hæld brændstoffet ud af tankens påfyldningstud og ned i brændstofbeholderen.

   Note: Hvis du fjerner brændstoftanken, skal du også fjerne brændstof- og returslanger fra tanken, før den fjernes.

  2. Udskift brændstoffilteret. Se Udskiftning af brændstoffilteret.

  3. Skyl tanken med nyt og rent brændstof, hvis det er nødvendigt.

  4. Monter tanken, hvis du har afmonteret den.

  5. Fyld nyt og rent brændstof på tanken.

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Elektrisk system – Sikkerhed

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Oplad batterier på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet.

  • Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Sikringernes placering

  Der er 2 sikringsblokke og 1 tom plads i det elektriske system. De er placeret under sædet (Figur 49).

  g023046

  Serviceeftersyn af batteriet

  Important: Start ikke maskinens batteri med startkabler.

  Batteriet skal altid holdes rent, og det skal altid være fuldt opladet. Brug et stykke køkkenrulle til at rengøre batteriet og batterikassen. Hvis batteriets poler er rustne, skal de rengøres med en opløsning bestående af 4 dele vand og 1 del tvekulsurt natron. Smør et fint lag fedt på batteriets poler for at forhindre, at de ruster.

  Spænding: 12 volt med 280 amp. til koldstart ved -18 °C

  Afmontering af batteriet

  1. Anbring sprøjten på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for sprøjtepumpen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Batteriet er placeret i maskinens højre side bag pumpen (Figur 49).

  3. Tag det sorte minusjordkabel af batteriets pol.

   Advarsel

   Forkert batterikabelføring kan forårsage gnister og beskadige sprøjten og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

   • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

   • Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

   Advarsel

   Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod metalsprøjtedele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

   • Når du fjerner eller monterer batteriet, må batteripolerne ikke få kontakt med metaldele på sprøjten.

   • Lad ikke metalværktøjer kortslutte mellem batteripolerne og sprøjtens metaldele.

   • Lad altid batteristroppen sidde på plads for at beskytte og fastgøre batteriet.

  4. Tag det røde positive kabel af batteriets pol.

  5. Fjern batteriholderen og fastgørelsesenhederne (Figur 49).

  6. Fjern batteriet.

  Montering af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller batterikabelforbindelserne.
  1. Sæt batteriet på batterikassen, så batteripolerne vender mod sprøjtens forende.

  2. Monter batteriholderen, og fastgør den med de tre bolte, der tidligere blev fjernet (Figur 49).

   Important: Sørg for, at batteriholderen altid sidder på plads for at beskytte og fastgøre batteriet.

  3. Slut det røde pluskabel til batteriets pluspol (+) og det sorte minuskabel til batteriets minuspol (-) vha. boltene og vingemøtrikkerne. Skyd gummikappen hen over batteriets positive pol.

  4. Påsæt batteridækslet, og fastgør det med de 2 skruer (Figur 49).

  Kontrol af elektrolytstanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller batteriets elektrolytstand.
 • Note: Når maskinen er taget ud af drift, skal batterielektrolytstanden kontrolleres en gang om måneden.

  1. Løsn skruerne på siden af batterikassen, og fjern batteridækslet (Figur 49).

  2. Fjern påfyldningsdækslerne. Hvis elektrolytstanden ikke når op til påfyldningslinjen, skal den påkrævede mængde destilleret vand tilføjes. Se Påfyldning af vand på batteriet.

   Fare

   Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, som er en dødelig gift, der forårsager alvorlige forbrændinger.

   • Drik ikke elektrolyt, og undgå at få det på huden, i øjnene og på tøjet. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene og gummihandsker for at beskytte hænderne.

   • Fyld batteriet op på et sted, hvor der altid er rent vand i nærheden til at skylle huden med.

  Påfyldning af vand på batteriet

  Det er bedst at fylde destilleret vand på batteriet, lige før du skal bruge maskinen. På denne måde blandes vandet grundigt med elektrolytopløsningen.

  1. Rengør toppen af batteriet med et stykke køkkenrulle.

  2. Fjern påfyldningsdækslerne fra batteriet, og fyld langsomt hver celle op med destilleret vand, indtil elektrolytstanden når op til påfyldningslinjen. Monter påfyldningsdækslerne igen.

   Important: Fyld ikke for meget på batteriet. Elektrolyt vil løbe over, ramme andre dele af sprøjten og medføre alvorlig korrosion og beskadigelse.

  Opladning af batteriet

  Advarsel

  Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

  Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet, og gnister og åben ild skal holdes væk fra batteriet.

  Important: Batteriet skal altid være fuldt opladet (en vægtfylde på 1,260). Dette er særlig vigtigt for at forhindre, at batteriet bliver beskadiget, når temperaturen er under 0 °C.

  1. Fjern batteriet fra chassiset. Se Afmontering af batteriet.

  2. Kontroller elektrolytstanden. Se Kontrol af elektrolytstanden.

  3. Slut en 3 til 4 A batterioplader til batteripolerne. Oplad batteriet ved 3-4 A i 4 til 8 timer (12 V).

   Important: Batteriet må ikke overoplades.

  4. Monter batteriet i chassiset. Se Montering af batteriet.

  Opbevaring af batteriet

  Hvis maskinen skal opbevares i mere end 30 dage, skal batteriet fjernes og oplades helt. Opbevar det enten på hylden eller på maskinen. Lad kablerne være frakoblede, hvis det opbevares på maskinen. Opbevar batteriet et køligt sted for at undgå hurtig afladning af batteriet. Sørg for, at batteriet er helt opladet, så det ikke fryser til.

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Eftersyn af hjulene og dækkene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket.
 • For hver 100 timer
 • Tilspænd hjullåsemøtrikkerne.
 • Efterse dækkenes tilstand og slid.
 • Kontroller dæktrykket hver 8. time eller dagligt for at sikre, at niveauerne er korrekte. Pump dækkene op til 1,38 bar. Kontroller også dækkene for slitage og beskadigelse.

  Kontroller hjulene efter de første 8 timer og derefter for hver 100 driftstimer for at sikre, at de er sikkert monteret. Kontroller og tilspænd de forreste og bageste hjullåsemøtrikker med et moment på 102 til 108 Nm.

  Efterse dækkenes stand for mindst hver 100. driftstime. Uheld, som f.eks. kollision med en kantsten, kan beskadige et dæk eller en fælg samt bringe hjulsporingen ud af balance. Dækkenes stand skal derfor kontrolleres efter sådanne uheld.

  Justering af differentialelåsens kabel

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Kontroller justeringen af differentialelåsens kabel.
  1. Flyt differentialelåsehåndtaget til positionen OFF (fra).

  2. Løsn de kontramøtrikker, der fastgør differentialelåsens kabel til beslaget på gearkassen (Figur 50).

   g002425
  3. Juster kontramøtrikkerne til et mellemrum på 0,25 til 1,5 mm mellem fjederkrogen og hullets udvendige diameter i gearkassehåndtaget.

  4. Spænd kontramøtrikkerne, når du er færdig.

  Justering af forhjulenes spidsning

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller forhjulenes spidsning.
 • Spidsningen skal være 0 til 6 mm.

  1. Fyld tanken med cirka 331 liter vand.

  2. Kontroller og pump alle dæk. Se Kontrol af lufttrykket i dækket.

  3. Kør sprøjten frem og tilbage et par gange for at løsne A-armene, og kør den derefter mindst 3 m frem.

  4. Mål afstanden mellem begge fordækkene ved akselhøjden på både forsiden og bagsiden af fordækkene (Figur 51).

   Note: Der skal bruges en opspændingsanordning eller en justeringsmåler til målingen bag på fordækkene ved akselhøjde. Brug den samme opspændingsanordning eller justeringsmåler til at foretage en præcis måling foran på fordækkene ved akselhøjde (Figur 51).

   Forsiden af dækkene skal være 0 til 6 mm tættere på hinanden end bagsiden af fordækkene.

   g002006
  5. Hvis målingen ikke falder inden for de specificerede mål, skal kontramøtrikkerne løsnes i begge ender af forbindelsesstængerne (Figur 52).

   g002007
  6. Drej begge forbindelsesstænger for at flytte dækkets forside indad eller udad.

   Note: Trækstængerne måler samme længde.

  7. Tilspænd forbindelsesstangens kontramøtrikker, når justeringen er korrekt.

  8. Sørg for, at rattet har fuld vandring i begge retninger.

  Vedligeholdelse af bremser

  Kontrol af bremsevæske

  Bremsevæskebeholderen er ved afsendelse fra fabrikken fyldt med DOT 3-bremsevæske. Kontroller standen hver dag, før motoren startes.

  g023047
  1. Anbring sprøjten på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, stands pumpen, sluk motoren, og tag tændingsnøglen ud.

  2. Væskestanden skal være op til linjen FULL (fuld) på beholderen.

  3. Hvis væskestanden er lav, skal du rengøre området omkring dækslet, tage dækslet af, og derefter efterfylde til det korrekte niveau. Fyld ikke for meget på.

  Eftersyn af bremserne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Efterse bremserne.
 • Bremser er en vigtig sikkerhedskomponent i sprøjten. Efterse dem som følger:

  • Efterse bremseskoene for slid eller skader. Hvis belægningstykkelsen (bremsebelægning) er mindre end 1,6 mm tyk, skal bremseskoene udskiftes.

  • Efterse bagpladen og andre dele for tegn på for stor slitage eller deformering. Hvis der konstateres deformering, skal de pågældende dele udskiftes.

  Justering af parkeringsbremsen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Kontroller parkeringsbremsen.
  1. Fjern plastikgrebet.

  2. Løsn sætskruen, der fastgør skruen til parkeringsbremsehåndtaget (Figur 54).

   g023036
  3. Drej skruen, indtil der kræves en kraft på 18 til 23 kg for at aktivere håndtaget.

  4. Tilspænd sætskruen.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske sprøjtet ind under huden skal fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge.

  • Fjern på sikker måde al trykket fra hydrauliksystemet, før der udføres arbejde på det.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på det hydrauliske system.

  • Hold din krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  Hydraulikvæskespecifikation

  Væsketype: Dexron III ATF.

  Beholders kapacitet: ca. 7 l

  Kontrol af gearkasse-/hydraulikolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Kontroller gearkasse-/hydraulikolien.
  1. Anbring sprøjten på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for sprøjtepumpen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Fjern målepinden fra gearkassen, og aftør den med en ren klud (Figur 55).

   g002002

   Important: Pas på, at der ikke trænger snavs og andre kontaminanter ned i åbningen, når du kontrollerer olien i gearkassen.

  3. Sæt målepinden i røret, og sørg for, at den er helt i bund. Fjern målepinden, og kontroller oliestanden.

  4. Oliestanden i gearkassen bør nå op til den flade del af målepinden. Hvis det ikke er tilfældet, skal beholderen fyldes med den angivne hydraulikvæske. Se Hydraulikvæskespecifikation.

  5. Sæt målepinden helt på plads.

  Udskiftning af gearkasse-/hydraulikolie

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Udskift gearkasse-/hydraulikolien og rengøring af filteret.
  1. Anbring sprøjten på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, stands pumpen, sluk motoren, og tag tændingsnøglen ud.

  2. Placer en drænbakke under beholderens aftapningsprop.

  3. Fjern aftapningsproppen fra siden af beholderen, og lad hydraulikolien løbe ud i drænbakken (Figur 56).

   g002003
  4. Lær mærke til retningen af hydraulikslangen og 90°-beslaget, som er tilsluttet filteret.

  5. Fjern hydraulikslangen og 90°-beslaget (Figur 57).

   g002004
  6. Fjern oliesien, og rengør den ved at skylle den fra den rene side mod den snavsede med et rent affedtningsmiddel.

  7. Lad sien lufttørre.

  8. Monter filteret, når olien er løbet ud.

  9. Monter hydraulikslangen og 90°-beslaget på filteret.

  10. Monter aftapningsproppen igen, og spænd den til.

  11. Fyld beholderen med cirka 7 l Dexron III ATF.

   Important: Brug kun de angivne hydraulikvæsker. Andre væsker kan beskadige systemet.

  12. Start motoren, og lad sprøjten køre for at fylde hydrauliksystemet op.

  13. Kontroller oliestanden igen, og påfyld om nødvendigt mere.

  Udskiftning af hydraulikfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Udskift hydraulikfilteret.
 • For hver 800 timer
 • Udskift hydraulikfilteret.
 • Brug Toro-erstatningsfilteret (reservedelsnr. 54-0110).

  Important: Brug af andre filtertyper kan gøre garantien på visse komponenter ugyldig.

  1. Anbring sprøjten på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, stands pumpen, sluk motoren, og tag tændingsnøglen ud.

  2. Rengør det område, hvor filteret monteres.

  3. Anbring en dræningsbakke under filteret.

  4. Fjern filteret (Figur 58).

   g204330
  5. Smør den nye filterpakning.

  6. Sørg for, at området omkring det sted, hvor filteret skal monteres, er rent.

  7. Skru filteret på, indtil pakningen berører monteringspladen, og spænd derefter filteret ½ omgang.

  8. Start motoren, og lad den køre i ca. 2 minutter for at lukke luft ud af systemet.

  9. Sluk motoren, og kontroller hydraulikvæskestanden, samt om der er lækager. Se Kontrol af gearkasse-/hydraulikolien.

  Kontrol af hydraulikrør og -slanger

  Efterse dagligt hydraulikrør og -slanger for lækager, bøjede rør, løse monteringsholdere, slid, løse fittings, forringelser på grund af vejrlig og kemisk forringelse. Foretag alle nødvendige udbedringer før drift.

  Vedligeholdelse af sprøjtesystemet

  Eftersyn af slangerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Efterse alle slangerne og tilslutningerne for beskadigelse og korrekt påsætning.
 • Undersøg slangerne i sprøjtesystemet for revner, lækager eller anden skade. Efterse samtidig forbindelserne og beslagene for tilsvarende beskadigelse. Udskift alle slidte eller beskadigede slanger og fittings.

  Skift af sugefilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Udskift sugefilteret.
 • Note: Bestem, hvilken sugefiltermaskestørrelse der kræves til opgaven. Se Valg af sugefilter.

  1. Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk pumpen, sluk motoren, og tag nøglen ud.

  2. Fjern holderen, som sidder øverst på sprøjtetanken, og som fastgør slangefittingen, der er monteret på den store slange fra filterhuset (Figur 59).

   g033577
  3. Fjern slangen og slangefittingen fra filterhuset (Figur 59).

  4. Fjern det gamle sugefilter fra filterhuset i tanken (Figur 60).

   Note: Bortskaf det gamle filter.

   g033578
  5. Monter det nye sugefilter i filterhuset.

   Note: Kontroller, at filteret sidder helt på plads.

  6. Juster slangen og slangefittingen efter filterhuset øverst på tanken, og fastgør fittingen og huset med den holder, du fjernede i trin 2.

  Udskiftning af trykfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Udskift trykfilteret.
  1. Parker maskinen på en plan flade, sluk for sprøjtepumpen, sluk motoren og tag nøglen ud.

  2. Anbring en dræningsbakke under trykfilteret (Figur 61).

   g033293
  3. Drej aftapningsproppen mod urets retning, og tag den ud af trykfilterets skål (Figur 61).

   Note: Lad al væske løbe ud af skålen.

  4. Drej skålen mod uret, og fjern fra filterhovedet (Figur 61).

  5. Fjern det gamle trykfilterelement (Figur 61).

   Note: Bortskaf det gamle filter.

  6. Kontroller O-ringen til aftapningsproppen (inden i skålen) og O-ringen til skålen (inden i filterhovedet) for skader og slid (Figur 61).

   Note: Udskift eventuelle beskadigede eller slidte O-ringe til proppen, skålen eller begge.

  7. Monter det nye trykfilterelement i filterhovedet (Figur 61).

   Note: Sørg for, at filterelementet sidder godt fast i filterhovedet.

  8. Monter skålen på filterhovedet, og stram med hånden (Figur 61).

  9. Monter proppen i skålen, og stram med hånden (Figur 61).

  Skift af dysefilteret

  Note: Bestem, hvilken dysefiltermaskestørrelse der kræves til opgaven. Se Valg af dysespidsfilter (valgfrit).

  1. Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk sprøjtepumpen, sluk motoren, og tag nøglen ud.

  2. Fjern dysen fra sprøjtedysehovedet (Figur 62).

   g209504
  3. Fjern det gamle dysefilter (Figur 62).

   Note: Bortskaf det gamle filter.

  4. Monter det nye dysefilter (Figur 62).

   Note: Kontroller, at filteret sidder helt på plads.

  5. Monter dysen på sprøjtedysehovedet (Figur 62).

  Eftersyn af pumpen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Efterse pumpemembranerne, og udskift dem efter behov(kontakt en autoriseret Toro-forhandler).
 • Efterse pumpens kontraventiler, og udskift dem efter behov(kontakt en autoriseret Toro-forhandler).
 • Note: Følgende maskinkomponenter betragtes som reservedele, der forbruges ved brug, medmindre de skønnes at være defekte, eller ikke er omfattet af garantien for denne maskine.

  Få en autoriseret Toro-forhandler til at kontrollere følgende interne pumpekomponenter for skader:

  • Pumpemembraner

  • Pumpens kontraventiler

  Udskift om nødvendigt komponenter.

  Eftersyn af nylondrejebøsningerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Efterse nylondrejebøsningerne.
  1. Parker maskinen på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk pumpen, sluk motoren, og tag nøglen ud.

  2. Forlæng de ydre bomsektioner til sprøjteposition, og understøt bommene ved hjælp af støtter eller remme og løfteudstyr.

  3. Når bommens vægt er understøttet, kan du fjerne den bolt og møtrik, der fastgør drejetappen på bommen (Figur 63).

   g022367
  4. Fjern bolten og møtrikken, der fastgør drejetappen, og fjern tappen (Figur 63).

  5. Fjern bommen og akselbeslaget fra stellet i midten, så der er adgang til nylonbøsningerne.

  6. Fjern og efterse nylonbøsningerne fra akselbeslagets for- og bagside (Figur 63).

   Note: Udskift alle slidte eller beskadigede bøsninger.

  7. Kom en lille smule olie på nylonbøsningerne, og monter dem på akselbeslaget (Figur 63).

  8. Monter bommen og akselbeslaget på midterstellet, så det passer til hullerne (Figur 63).

  9. Monter drejetappen, og fastgør den med den bolt og møtrik, du fjernede i trin 4.

  10. Gentag trin 2 til 9 for de ydre bomsektioner.

  Justering af bommene, så de er vandrette

  Brug følgende fremgangsmåde til at justere niveauet for venstre og højre bomsektion, når de er i sprøjtepositionen.

  1. Forlæng bommene til sprøjtepositionen.

  2. Fjern låseclipsen fra drejetappen (Figur 64).

   g013780
  3. Løft op på bommen, fjern stiften (Figur 64), og sænk langsomt bommen ned på jorden.

  4. Efterse stiften for skader, og udskift den om nødvendigt.

  5. Brug en skruenøgle på de flade sider af aktuatorstangen for at immobilisere den, og løsn derefter kontramøtrikken, så øjestangen kan justeres (Figur 65).

   g014220
  6. Drej øjestangen i aktuatorstangen, så den forlængede aktuator forkortes eller forlænges til den ønskede position (Figur 65).

   Note: Du skal dreje øjestangen halve eller hele omgange, så du kan montere stangen på bommen.

  7. Når den ønskede position er opnået, skal kontramøtrikken strammes, så aktuator- og øjestangen fastgøres.

  8. Hæv bommen for at tilpasse drejetappen til aktuatorstangen.

  9. Mens du holder bommen, skal du føre stiften gennem bommens drejetap og aktuatorstangen (Figur 64).

  10. Når stiften er på plads, skal bommen slippes og stiften fastgøres med clipsen, som tidligere blev afmonteret.

  11. Gentag proceduren for hvert aktuatorstangleje om nødvendigt.

  Rengøring

  Rengøring af gennemstrømningsmåleren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Rengør gennemstrømningsmåleren(oftere ved brug af pulverstoffer).
  1. Skyl og dræn hele sprøjtesystemet grundigt.

  2. Tag gennemstrømningsmåleren af sprøjten, og skyl den igennem med rent vand.

  3. Fjern låseringen fra opstrømssiden (Figur 66).

   g012934
  4. Rens turbinen og turbinenavet for at fjerne filspåner og evt. pulverstoffer.

  5. Efterse turbinebladene for slid.

   Note: Hold turbinen i hånden, og drej den rundt. Den bør kunne dreje frit med meget lidt modstand. I modsat fald skal den udskiftes.

  6. Saml gennemstrømningsmåleren.

  7. Brug en luftdyse med et lavt tryk (0,5 bar) for at sikre, at turbinen drejer frit.

   Note: Hvis turbinen ikke drejer frit, skal den sekskantede tap i bunden af turbinenavet løsnes med 1/16 omgang, indtil den drejer frit.

  Rengøring af sprøjtens ventiler

  Afmontering af ventilaktuatoren

  1. Anbring sprøjten på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for pumpen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Fjern 3-benskonnektoren på ventilaktuatoren fra 3-sokkelkonnektoren på sprøjtens ledningsnet.

  3. Fjern den holder, der fastgør aktuatoren til manifoldventilen til hastighedsregulering, omrøring, hovedsektionen eller sektionsventilen (Figur 67).

   Note: Tryk de 2 ben på holderen sammen, imens du trykker den ned.

   Note: Behold aktuatoren og holderen til montering i Montering af ventilaktuatoren.

   g028237
  4. Fjern aktuatoren fra manifoldventilen.

  Afmontering af hastighedsreguleringens manifoldventil

  1. Fjern de klemmer og pakninger, der fastgør manifolden til hastighedsreguleringsventilen (Figur 68).

   Note: Behold klemme(r) og pakning(er) til montering i Montering af hastighedsreguleringens manifoldventil.

   g033304
  2. Afmonter den holder, der fastgør udgangsstudsen til hastighedsreguleringsventilens manifold (Figur 69).

   g033313
  3. Fjern de 2 flangehovedskruer og 2 flangelåsemøtrikker, der fastgør hastighedsreguleringsventilen til ventilbeslaget, og fjern ventilmanifolden fra maskinen (Figur 69).

   Note: Løsn om nødvendigt monteringsbolte og -møtrikker til trykfilterhovedet for at lette fjernelsen af hastighedsreguleringsventilen.

  Afmontering af omrøringsmanifoldventilen

  1. Fjern de klemmer og pakninger, der fastgør omrøringsventilens manifold (Figur 70) til omrøringsomløbsventilen, hastighedsreguleringsventilen, hovedsektionsventilen og adapterfittingen (omrøringens drosselventil).

   Note: Behold klemme(r) og pakning(er) til montering i Montering af omøringsmanifoldventilen.

  2. Afmonter den holder, der fastgør udgangsstudsen til omrøringsventilens manifold (Figur 70).

   g033327
  3. Afmonter flangehovedbolten og flangelåsemøtrikken, der fastgør omrøringsventilen til ventilbeslaget, og afmonter ventilmanifolden fra maskinen (Figur 71).

   g033307

  Afmontering af hovedsektionsmanifoldventilen

  1. Afmonter de klemmer og pakninger, der fastgør hovedsektionsventilens manifold (Figur 72) til hovedsektionens omløbsventil, omrøringsventilen og hovedsektionsmanifoldventilen (for enden af gennemstrømningsmålerens slange).

   Note: Behold klemme(r) og pakning(er) til montering i Montering af hovedsektionsmanifoldventilen.

  2. Afmonter den holder, der fastgør udgangsstudsen til hovedsektionsventilens manifold (Figur 72).

   g033328
  3. Afmonter flangehovedbolten og flangelåsemøtrikken, der fastgør hovedsektionsventilen til ventilbeslaget, og afmonter ventilmanifolden fra maskinen (Figur 73).

   g033309

  Afmontering af sektionsmanifoldventilen

  1. Fjern de klemmer og pakninger, der fastgør sektionsventilens manifold (Figur 74) til sektionsventilen ved siden af (hvis det er venstre sektionsventil) og reduktionskoblingen.

   g028236
  2. Afmonter de holdere, der fastgør udgangsstudsen til sektionsventilmanifolden og ventilmanifolden til omløbsfittingen (Figur 75).

   g028238
  3. For venstre eller højre sektionsventiler skal flangehovedskruerne og flangelåsemøtrikkerne, der fastgør sektionsventilen/-erne til ventilbeslaget, afmonteres, og ventilmanifolden/-erne skal afmonteres fra maskinen. For den midterste sektionsventil skal sektionsventilmanifolden afmonteres fra maskinen (Figur 76).

   g028239

  Rengøring af manifoldventilen

  1. Placer ventilspindelen, så den er i lukket position (Figur 77 B).

   g027562
  2. Fjern de to endedækselfittinger fra hver ende af manifoldhuset (Figur 78 og Figur 79).

   g028243
   g028240
  3. Drej ventilspindelen, så kuglen er i åben position (Figur 77A).

   Note: Kuglen glider ud, når ventilspindelen er parallel med ventilgennemstrømningen.

  4. Fjern spindelholderen fra åbningerne i spindelporten i manifolden (Figur 78 og Figur 79).

  5. Fjern spindelholderen og ventilspindelsædet fra manifolden (Figur 78 og Figur 79).

  6. Tag ventilspindelenheden ud af manifoldhuset (Figur 78 og Figur 79).

  7. Rengør den indvendige side af manifolden og den udvendige side af kugleventilen, ventilspindelenheden, spindelopsamlingen og endefittingerne.

  Samling af manifoldventilen

  Materiale, der leveres af operatøren: Klart silikonefedt.

  Important: Brug kun silikonefedt ved montering af ventilen.

  1. Kontroller udgangsfittingens O-ringe (kun sektionsventilmanifold), endedækslets O-ringe, kontrasædets O-ringe og kuglesædet for skader eller slitage (Figur 78 og Figur 79).

   Note: Udskift eventuelle beskadigede eller slidte O-ringe eller sæder.

  2. Smør ventilspindelen med silikonefedt, og placer den i ventilspindelsædet (Figur 78 og Figur 79).

  3. Monter ventilspindelen og sædet i manifolden, og fastgør spindelen og sædet med spindelholderen (Figur 78 og Figur 79).

  4. Sørg for, at kontrasædets O-ring og kuglesædet flugter med hinanden og er placeret i endedækselfittingen (Figur 78 og Figur 79)

  5. Monter endedækselfittingen på manifoldhuset, så flangen på endedækselfittingen rører manifoldhuset (Figur 78 og Figur 79), og drej derefter endedækselfittingen yderligere ⅛ til ¼ omgang.

   Note: Vær forsigtig, så fittingens ende ikke beskadiges.

  6. Indsæt kuglen i ventilhuset (Figur 80).

   Note: Ventilspindelen skal passe i kugledrevsåbningen. Hvis ventilspindelen ikke passer, justeres kuglens placering (Figur 80).

   g027565
  7. Drej ventilspindelenheden, så ventilen er lukket (Figur 77B)

  8. Gentag trin 4 og 5 for den anden endedækselfitting.

  Montering af hastighedsreguleringens manifoldventil

  1. Ret en pakning ind mellem flangerne på hastighedsreguleringens ventilmanifold og trykfilterhovedet (Figur 81A).

   Note: Løsn om nødvendigt monteringsbolte og -møtrikker til trykfilteret efter behov for at opnå frigang.

   g033311
  2. Saml hastighedsreguleringens ventilmanifold, pakning og trykfilterhoved med en flangeklemme, og spænd med hånden (Figur 81A).

  3. Ret en pakning ind mellem flangerne på hastighedsreguleringsventilen og omrøringsventilmanifolden (Figur 81A).

  4. Saml hastighedsreguleringens ventilmanifold, pakning og omrøringsventilmanifold med en flangeklemme, og spænd med hånden (Figur 81A).

  5. Saml hastighedsreguleringsventilen til ventilbeslaget med de 2 flangehovedbolte og 2 flangelåsemøtrikker (Figur 81A), som du afmonterede i trin 3 af Afmontering af hastighedsreguleringens manifoldventil, og spænd møtrikken og bolten til mellem 10 og 12 Nm.

  6. Saml udgangsfittingen på koblingsfittingen nederst på manifolden til hastighedsreguleringsventilen (Figur 81B).

  7. Fastgør udgangsfittingen på koblingsfittingen ved at indsætte en holder i udgangsfittingens stik (Figur 81B).

  8. Hvis du har løsnet monteringsboltene og -møtrikkerne til trykfilterhovedet, skal du spænde dem med et moment på 10 til 12 Nm.

  Montering af omøringsmanifoldventilen

  1. Ret flangen på omrøringsventilmanifolden, 1 pakning og flangen på omrøringsomløbsventilen ind (Figur 82A).

   Note: Løsn om nødvendigt monteringsbolte og -møtrikker til hovedsektionsventilen efter behov for at opnå frigang.

   g033329
  2. Saml omrøringsomløbsventilen, pakningen og omrøringsventilmanifolden ved hjælp af en klemme, der strammes med hånden (Figur 82A).

  3. Ret en pakning ind mellem flangerne på hastighedsreguleringsventilen og omrøringsventilmanifolden (Figur 82B).

  4. Saml pakningen og omrøringsventilmanifolden med en klemme, der strammes med hånden (Figur 82B).

  5. Ret en pakning ind mellem flangerne i omrøringsventilmanifolden og hovedsektionsventilen (Figur 82B).

  6. Saml omrøringsventilmanifolden, pakningen og hovedsektionsventilen ved hjælp af en klemme, der strammes med hånden (Figur 82B).

  7. Saml omrøringsventilmanifolden og soklen med en klemme, der strammes med hånden (Figur 82C).

  8. Fastgør endedækselfittingen på udgangsfittingen ved at indsætte en holder i udgangsfittingens sokkel (Figur 82C).

  9. Saml omrøringsventilen til ventilbeslaget med flangehovedskruen og flangelåsemøtrikken, som du fjernede i trin 3 af Afmontering af omrøringsmanifoldventilen, og spænd møtrikken og skruen til mellem 1017 og 1243 Ncm.

  10. Hvis du har løsnet hovedsektionsventilens monteringsbeslag, skal du tilspænde møtrikken og bolten med et moment på 1978 til 2542 Ncm.

  Montering af hovedsektionsmanifoldventilen

  1. Ret flangen på hovedsektionsventilmanifolden, 1 pakning, og flangen på hovedsektionens omløbsventil (Figur 83A) ind efter hinanden.

   g033330
  2. Saml hovedsektionsventilmanifolden, pakningen og hovedsektionens omløbsventil ved hjælp af en klemme, der strammes med hånden (Figur 83A).

  3. Ret flangen på hovedsektionsventilmanifolden, en pakning og omrøringsventilmanifolden (Figur 83B) ind efter hinanden.

  4. Saml hovedsektionsventilmanifolden, pakningen og omrøringsventilmanifolden med en klemme, der strammes med hånden (Figur 83B)

  5. Ret flangen på hovedsektionsventilmanifolden, 1 pakning og hovedsektionshuset (Figur 83B) ind efter hinanden.

  6. Saml hovedsektionsventilmanifolden og soklen med en klemme, der strammes med hånden (Figur 83B).

  7. Fastgør endedækselfittingen på udgangsfittingen ved at indsætte en holder i udgangsfittingen (Figur 83B).

  8. Saml omrøringsventilen til ventilbeslaget med flangehovedskruen og flangelåsemøtrikken, som du fjernede i trin 3 af Afmontering af hovedsektionsmanifoldventilen, og spænd møtrikken og skruen til mellem 1017 og 1243 Ncm.

  Montering af sektionsmanifoldventilen

  1. Sæt manifoldventilens øvre endedækselfitting ind i omløbsfittingen (Figur 84A).

   Note: Løsn om nødvendigt omløbsfittingens monteringsbolte og -møtrikker for at opnå frigang.

   g238558
  2. Fastgør endedækselfittingen på omløbsfittingen ved at indsætte en holder i omløbsfittingens sokkel (Figur 84A).

  3. Saml udgangsfittingen på manifoldventilens nedre endedækselfitting (Figur 84A).

  4. Fastgør endedækselfittingen på udgangsfittingen ved at indsætte en holder i udgangsfittingens sokkel (Figur 84A).

  5. Ret en pakning ind mellem flangerne på reduktionskoblingen og sektionsventilmanifolden (Figur 84B).

  6. Monter reduktionskoblingen, pakningen og sektionsventilmanifolden med en klemme, og spænd til med håndkraft (Figur 84B).

  7. Hvis du monterer de 2 sektionsventiler yderst til venstre, skal du rette en pakning ind mellem flangerne på de 2 tilstødende sektionsventilmanifolder (Figur 84B).

  8. Saml de 2 tilstødende sektionsventilmanifolder og pakningen med en klemme, og spænd til med håndkraft (Figur 84B).

  9. Saml ventilerne til ventilbeslaget til venstre og højre bomsektionsventiler ved hjælp af flangehovedbolten og flangelåsemøtrikken, som du fjernede i trin 3 af Afmontering af sektionsmanifoldventilen, og spænd møtrikkerne og boltene med et moment på 10 til 12 Nm.

  10. Hvis du løsnede monteringsboltene og -møtrikkerne til omløbsfittingen, skal du spænde dem med et moment på mellem 10 og 12 Nm.

  Montering af ventilaktuatoren

  1. Ret aktuatoren ind efter manifoldventilen (Figur 67).

  2. Fastgør aktuatoren og ventilen ved hjælp af den holder, som du fjernede i trin 3 under Afmontering af ventilaktuatoren.

  3. Tilslut stikket med 3 ben på ventilaktuatorens ledningsnet til stikket med 3 sokler på sprøjtens ledningsnet.

  Opbevaring

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  • Sluk for motoren, tag nøglen ud (hvis udstyret hermed), og vent, til al bevægelse standser, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

  Klargøring af sprøjtesystemet

  1. Anbring sprøjten på en plan flade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for pumpen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Fjern snavs og skidt fra hele maskinen, herunder ydersiden af ribberne på motorens topstykke og blæserhuset.

   Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Vask ikke maskinen med højtryksrens. Hvis maskinen højtryksrenses, kan det beskadige det elektriske system og fjerne nødvendigt smørefedt fra friktionssteder. Undgå overdreven brug af vand, særligt i nærheden af kontrolpanelet, lygter, motoren og batterierne.

  3. Rengør sprøjtesystemet. Se .

  4. Rengør kugleventilen i ventilenheden. Se Rengøring af manifoldventilen.

  5. Forbered sprøjtesystemet, som følger:

   1. Tøm vandtanken.

   2. Tøm sprøjtesystemet så fuldstændigt, som det er muligt.

   3. Forbered en rusthæmmende frostvæskeopløsning, som ikke er baseret på alkohol, i henhold til producentens anvisninger.

   4. Hæld frostvæskeopløsningen ned i ferskvandstanken, sprøjtetanken og, hvis den er installeret, skylletanken (ekstraudstyr).

   5. Hvis skylletanken (ekstraudstyr) er installeret, skal frostvæskeopløsningen i denne pumpes ind i sprøjtetanken.

   6. Lad sprøjtepumpen køre i et par minutter for at lade frostvæskeopløsningen cirkulere rundt i sprøjtesystemet og eventuelt sprøjtetilbehør, der er monteret.

    Sprøjt frostvæskeopløsningen ud af sprøjtedyserne.

   7. Tøm tanken til rent vand og sprøjtesystemet så fuldstændigt, som det er muligt.

  6. Brug bomsektionens løftekontakter til at hæve de ydre bomsektioner. Hæv sektionerne, indtil de er trukket helt tilbage i bomtransportholderen og danner "X"-transportpositionen, og sektionscylinderne er trukket helt tilbage.

   Note: Sørg for, at sektionscylindrene er trukket helt tilbage, så aktuatorstangen ikke beskadiges.

  Udførelse af serviceprocedurerne

  1. Kontroller, om bremserne virker. Se Eftersyn af bremserne.

  2. Udfør serviceeftersyn af luftfilteret. Se Eftersyn af luftfilteret.

  3. Smør sprøjten. Se Smøring.

  4. Skift krumtaphusolien. Se Skift af motorolien.

  5. Kontroller lufttrykket i dækkene. Se Kontrol af lufttrykket i dækket.

  Klargøring af motoren og batteriet

  1. Ved opbevaring i mere end 30 dage skal brændstofsystemet forberedes på følgende måde:

   1. Tilsæt en petroleumbaseret stabilisator til brændstoffet i tanken.

    Følg blandingsanvisningerne fra stabilisatorfabrikanten. Anvend ikke alkoholbaseret stabilisator (ethanol eller metanol).

    Note: Brændstofstabilisator er mest effektiv, når den blandes med frisk benzin og altid anvendes.

   2. Lad motoren køre for at fordele brændstoffet, der er tilsat stabilisator, i brændstofsystemet (5 minutter).

   3. Sluk for motoren, lad den køle af, og dræn brændstoftanken.

   4. Start motoren igen, og lad den køre, indtil den stopper.

   5. Giv motoren choker.

   6. Start motoren, og lad den køre, indtil den ikke vil starte igen.

   7. Brændstof skal bortskaffes på forsvarlig vis. Det kan genbruges i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

    Important: Stabilisator/brændstof tilsat stabilisator må ikke opbevares i mere end 90 dage.

  2. Fjern tændrørene, og kontroller deres tilstand. Se Afmontering af tændrørene.

  3. Når tændrørene er afmonteret fra motoren, hældes der to spiseskefulde motorolie ned i tændrørshullet.

  4. Brug den elektriske starter til at tørne motoren for at fordele olien i cylinderen.

  5. Monter tændrørene, og tilspænd dem til det anbefalede moment. Se Montering af tændrørene.

   Note: Sæt ikke kablet på tændrøret/tændrørene.

  6. Fjern batteriet fra chassiset, kontroller elektrolytstanden og lad batteriet helt op. Se Afmontering af batteriet.

   Note: Batterikabler må ikke være sluttet til batteripolerne under opbevaring.

   Important: Batteriet skal være fuldt opladet for at undgå, at det fryser og beskadiges ved temperaturer på under 0 °C. Et fuldt opladet batteri bevarer opladningen i cirka 50 dage ved temperaturer under 4 °C. Hvis temperaturerne er over 4 °C, skal vandstanden i batteriet kontrolleres, og batteriet skal oplades hver 30 dage.

  Klargøring af maskinen

  1. Kontroller og stram alle bolte, møtrikker og skruer. Reparer eller udskift alle beskadigede dele.

  2. Kontroller alle sprøjteslangernes tilstand, og udskift dem, der er beskadigede eller slidte.

  3. Stram alle slangefittingerne.

  4. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader. Maling kan købes hos en autoriseret Toro-forhandler.

  5. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller et rent, tørt opbevaringsområde.

  6. Fjern tændingsnøglen, og læg den et sikkert sted, der er utilgængeligt for børn.

  7. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Starteren tørner ikke.
  1. Gearstangen er i et andet gear end Neutral (frigear).
  2. De elektriske forbindelser er rustne eller løse.
  3. Der er sprunget en sikring, eller den sidder løst.
  4. Batteriet er afladet.
  5. Sikkerhedslåsesystemet fungerer ikke korrekt.
  6. En startmotor eller magnetventil i startmotoren er defekt.
  7. De indvendige motorkomponenter er brændt sammen.
  1. Træd på bremsepedalen, og flyt gearstangen til positionen Neutral (frigear).
  2. Kontroller, om de elektriske tilslutninger har forbindelse.
  3. Fastgør eller udskift sikringen.
  4. Oplad eller udskift batteriet.
  5. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.
  6. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.
  7. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.
  Motoren tørner, men starter ikke.
  1. Brændstoftanken er tom.
  2. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  3. Brændstofslangen er tilstoppet.
  4. Tændrørskablet er ikke tilsluttet.
  5. Et tændrør er beskadiget eller snavset.
  6. Afbryderrelæet er ikke koblet til.
  7. Tændingen er i stykker.
  1. Fyld frisk benzin på tanken.
  2. Dræn og skyl brændstofsystemet, og hæld frisk brændstof på.
  3. Rens, eller udskift brændstofsystemet.
  4. Tilslut tændrøret.
  5. Udskift tændrøret.
  6. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.
  7. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.
  Motoren starter, men bliver ikke ved med at køre.
  1. Brændstoftankens aftræk er begrænset.
  2. Der er snavs eller vand i brændstofsystemet.
  3. Brændstoffilteret er tilstoppet.
  4. Der er sprunget en sikring, eller den sidder løst.
  5. Brændstofpumpen er i stykker.
  6. Karburatoren er i stykker.
  7. Der er løse ledninger eller dårlige forbindelser.
  8. Topstykkets pakning er i stykker.
  1. Udskift brændstofdækslet.
  2. Dræn og skyl brændstofsystemet, og hæld frisk brændstof på.
  3. Udskift brændstoffilteret.
  4. Sæt sikring rigtigt, eller udskift den.
  5. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.
  6. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.
  7. Kontroller og stram ledningsforbindelserne.
  8. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.
  Motoren kører, men banker eller sætter ud.
  1. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  2. Et tændrørskabel er løst.
  3. Et tændrør er i stykker.
  4. Der er løse ledninger eller dårlige forbindelser.
  5. Motoren er overophedet.
  1. Dræn og skyl brændstofsystemet, og hæld frisk brændstof på.
  2. Tilslut tændrørskablet.
  3. Udskift tændrøret.
  4. Kontroller og stram ledningsforbindelserne.
  5. Se "Motoren overopheder" i Fejlfinding for motoren og maskinen.
  Motoren går ikke i tomgang.
  1. Brændstoftankens aftræk er begrænset.
  2. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  3. Et tændrør er beskadiget eller i stykker.
  4. Karburatorens tomgangskanaler er tilstoppede.
  5. Justeringsskruen til tomgangshastighed er ikke indstillet korrekt.
  6. Brændstofpumpen er i stykker.
  7. Der er lav kompression.
  8. Luftfilterelementet er snavset.
  1. Udskift brændstofdækslet.
  2. Dræn og skyl brændstofsystemet, og hæld frisk brændstof på.
  3. Udskift tændrøret.
  4. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.
  5. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.
  6. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.
  7. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.
  8. Rengør, eller udskift elementet.
  Motoren overopheder.
  1. Oliestanden i krumtaphuset er mangelfuld.
  2. Der er for stor belastning.
  3. Luftindtagsskærmene er snavsede.
  4. Køleribberne og luftpassagerne under motorens blæserhus og/eller den roterende luftindtagsskærm er tilstoppet.
  5. Brændstofblandingen er for tynd.
  1. Påfyld eller tøm, indtil olien når op til mærket Full (fuld).
  2. Mindsk belastningen. Kør med lavere hastighed.
  3. Rengør ved hver anvendelse.
  4. Rengør ved hver anvendelse.
  5. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.
  Motoren mister kraft.
  1. Oliestanden i krumtaphuset er mangelfuld.
  2. Luftfilterelementet er snavset.
  3. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  4. Motoren er overophedet.
  5. Et tændrør er beskadiget eller snavset.
  6. Udluftningshullet i brændstoftankens udluftningsfitting er tilstoppet.
  7. Der er lav kompression.
  1. Påfyld eller tøm til mærket Full (fuld).
  2. Rengør eller udskift.
  3. Dræn og skyl brændstofsystemet, og hæld frisk brændstof på.
  4. Se Motoren overopheder.
  5. Udskift tændrøret.
  6. Udskift brændstofdækslet.
  7. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.
  Der er en unormal vibration eller støj.
  1. Motorens monteringsbolte er løse.
  2. Der er et problem med motoren.
  1. Tilspænd motorens monteringsbolte.
  2. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.
  Maskinen fungerer ikke eller kører trægt i begge retninger, da motoren går i stå eller sætter ud.
  1. Parkeringsbremsen er aktiveret.
  1. Deaktiver parkeringsbremsen.
  Maskinen fungerer ikke i nogen retninger.
  1. Gearstangen er i positionen Neutral (frigear).
  2. Parkeringsbremsen er ikke deaktiveret, eller den kan ikke deaktiveres.
  3. Gearkassen er i stykker.
  4. Ledforbindelsen kræver justering eller udskiftning.
  5. Drivakslen eller hjulnavskilen er blevet beskadiget.
  1. Træd på bremsen, og sæt gearstangen i gear.
  2. Deaktiver parkeringsbremsen, eller kontroller ledforbindelsen.
  3. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.
  4. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.
  5. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  En sektion sprøjter ikke.
  1. Den elektriske forbindelse på sektionsventilen er snavset eller frakoblet.
  2. Der er en sprunget sikring.
  3. En slange er blevet klemt.
  4. Et sektionsomløb er justeret forkert.
  5. Der er en beskadiget sektionsventil.
  6. Det elektriske system er beskadiget.
  1. Deaktiver ventilen manuelt. Frakobl den elektriske konnektor på ventilen, og rengør alle kabler. Tilslut den derefter.
  2. Kontroller sikringerne, og udskift dem om nødvendigt.
  3. Reparer eller udskift slangen.
  4. Juster sektionsomløbet.
  5. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.
  6. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.
  En sektion afbrydes ikke.
  1. Sektionsventilen er beskadiget.
  1. Demonter sektionsventilen. Se afsnittet Rengøring af sprøjtens ventiler. Inspicer alle dele, og udskift de dele, der er beskadiget.
  Der er en lækage i en sektionsventil.
  1. En pakning eller et ventilsæde er slidt eller beskadiget.
  1. Afmonter ventilen, og udskift pakningerne ved hjælp af ventilreparationssættet. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler.
  Sprøjtedysen/-erne drypper, når sektionskontakten/-erne afbrydes
  1. Der er ophobet snavs mellem dyseenheden og kontraventilens membran.
  1. Rengør dyseenheden og membranen. Se Rengøring af dyseenheden og kontraventilens membran.
  Trykket falder, når en sektion aktiveres.
  1. Sektionsomløbet er justeret forkert.
  2. Der sidder noget på tværs i sektionens ventilhus.
  3. Et dysefilter er beskadiget eller tilstoppet.
  1. Juster sektionsomløbet.
  2. Fjern indgangs- og udgangsforbindelserne til sektionsventilen, og fjern eventuelle forhindringer.
  3. Fjern og efterse alle dyser.
  Når du afbryder sektionerne, opstår der en trykændring, når du sætter omrøringskontakten i positionen On (til).
  1. Omrøringsomløbsventilen er ikke kalibreret.
  1. Kalibrer omrøringsomløbsventilen.
  Når du sprøjter med flere sektioner, ændres trykket, når du afbryder en sektion.
  1. Sektionsomløbsventilen er ikke kalibreret for de valgte sprøjtedyser.
  1. Kalibrer sektionsomløbsventilen.
  Når sprøjtearbejdet er afsluttet, er der mere væske i tanken end forventet.
  1. Væskebehovet blev ikke beregnet korrekt
  2. Sprøjtesystemet er ikke kalibreret
  1. Brug dysediagrammet for at se den korrekte dyse til doseringen.
  2. Udfør en gennemstrømningskalibrering og en hastighedskalibrering.
  Sprøjtetanken løber uventet tør for væske under sprøjtearbejdet.
  1. Væskebehovet blev ikke beregnet korrekt.
  2. Sprøjtesystemet er ikke kalibreret.
  1. Brug dysediagrammet for at se den korrekte dyse til doseringen.
  2. Udfør en gennemstrømningskalibrering og en hastighedskalibrering.

  Diagrammer

  Diagram over sprøjtesystemet

  g028078