Úvod

Tento nadstavec je určený pre vozidlo na postrekovanie trávnika a na používanie profesionálnymi operátormi v komerčných aplikáciách. Primárne je určený na postrekovanie udržiavaných trávnikov v parkoch, na golfových ihriskách, športových ihriskách a v komerčných priestoroch.

Pozorne si prečítajte tieto informácie s cieľom oboznámiť sa, ako správne prevádzkovať a udržiavať produkt a tiež ako predchádzať zraneniam a poškodeniu produktu. Nesiete zodpovednosť za správnu a bezpečnú prevádzku produktu.

Spoločnosť Toro možno kontaktovať priamo na lokalitewww.Toro.com, kde môžete získať bezpečnostné a prevádzkové školiace materiály, informácie o príslušenstve či pomoc pri hľadaní predajcu, prípadne zaregistrovať svoj produkt.

Ak potrebujete servis, originálne diely od spoločnosti Toro alebo doplňujúce informácie, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu alebo stredisko služieb zákazníkom spoločnosti Toro a pripravte si číslo modelu a sériové číslo svojho produktu. Obrázok 1 identifikuje umiestnenie čísla modelu a sériového čísla na výrobku. Čísla napíšte do poskytnutého priestoru.

Important: Dôležité: Pomocou mobilného zariadenia môžete naskenovať kód QR na štítku so sériovým číslom (ak sa nachádza na stroji) a získate tak prístup k informáciám o záruke, náhradných dieloch a k ďalším informáciám o produkte.

g238191

Táto príručka identifikuje potenciálne riziká. Bezpečnostné upozornenia sú označené symbolom (Obrázok 2), ktorý signalizuje, že v prípade nedodržania odporúčaných opatrení môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

g000502

V tejto príručke sa používajú na zvýraznenie informácií dve slová. Dôležité upriamuje pozornosť na špeciálne mechanické informácie a Poznámka zdôrazňuje všeobecné informácie, ktorým treba venovať osobitnú pozornosť.

Výrobok vyhovuje všetkým príslušným európskym smerniciam. Podrobnosti nájdete v samostatnom hárku so špecifickým vyhlásením o zhode.

V prípade používania alebo prevádzkovania motora v akomkoľvek lesnom, krovinovom alebo trávnatom prostredí ak nie je vybavený zachytávačom iskier, ako je uvedené v časti 4442, ktorý je udržiavaný v efektívnom prevádzkyschopnom stave alebo motorom skonštruovaným, vybaveným a udržiavaným tak, aby sa predchádzalo požiaru, ide o porušenie Kalifornského zákonníka pre verejné zdroje 4442 alebo 4443.

Dôležité upozornenie

KALIFORNIE

Dôležité upozornenie, poučka 65

Používanie tohto produktu môže spôsobiť vystavenie pôsobeniu chemických látok, o ktorých je v štáte Kalifornia známe, že spôsobujú rakovinu a vrodené chyby alebo poškodzujú reprodukčné orgány.

Bezpečnosť

Nesprávne používanie alebo údržba operátorom alebo vlastníkom môže viesť k zraneniu. Dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny a vždy venujte pozornosť bezpečnostnému výstražnému symbolu (Obrázok 2), ktorý znamená osobné bezpečnostné pokyny: výstraha, upozornenie alebo nebezpečenstvo. Zníži sa tak pravdepodobnosť zranenia. Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k zraneniu alebo usmrteniu osôb.

Tento stroj je navrhnutý v súlade s požiadavkami normy SAE J2258.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Tento produkt môže spôsobiť zranenie osôb. Vždy dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, aby ste predišli vážnemu zraneniu osôb.

Používanie tohto výrobku na iné ako určené použitie môže byť nebezpečné pre vás a okolostojacich.

 • Pred naštartovaním motora si prečítajte túto používateľskú príručku a oboznámte sa s jej obsahom.

 • Práca so strojom si vyžaduje maximálnu pozornosť. Nerozptyľujte sa žiadnym spôsobom, v opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.

 • Pred kontaktom s chemickými látkami sa chráňte príslušnými osobnými ochrannými prostriedkami. Chemické látky používané v systéme postrekovača môžu byť nebezpečné a toxické.

 • Do blízkosti pohyblivých dielov stroja nedávajte ruky ani nohy.

 • Pri prevádzke stroja musia byť všetky kryty a ostatné bezpečnostné ochranné zariadenia na stroji na mieste a funkčné.

 • Nepribližujte sa k žiadnej časti výstupu z dýz postrekovača ani nevstupujte do prúdu postreku. Okolostojaci a domáce zvieratá sa musia nachádzať v bezpečnej vzdialenosti od stroja.

 • Do oblasti prevádzky nepúšťajte deti. Nikdy nedovoľte, aby stroj obsluhovali deti.

 • Pred dopĺňaním, vypúšťaním, vykonávaním servisu alebo čistením stroj zastavte, vypnite motor a vyberte kľúč.

Nesprávne používanie alebo údržba tohto stroja môže mať za následok zranenie. Dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny a vždy venujte pozornosť bezpečnostnému výstražnému symbolu, ktorý znamená osobné bezpečnostné pokyny: výstraha, upozornenie alebo nebezpečenstvo. Zníži sa tak pravdepodobnosť zranenia. Nedodržanie týchto pokynov môže zapríčiniť zranenie alebo smrť.

V prípade potreby ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v tejto príručke.

Ďalšie bezpečné prevádzkové pokyny vrátane bezpečnostných tipov a školiacich materiálov nájdete aj na adrese www.Toro.com.

Nie všetky nadstavce, ktoré sa používajú s týmto strojom, sú uvedené v tejto príručke. Ďalšie bezpečnostné pokyny nájdete v používateľskej príručke dodanej s každým nadstavcom.

Bezpečnostné a inštrukčné štítky

Graphic

Bezpečnostné štítky a štítky s pokynmi sú pre operátora ľahko viditeľné a nachádzajú sa v blízkosti každej oblasti potenciálneho nebezpečenstva. Akýkoľvek poškodený alebo chýbajúci štítok nahraďte za nový.

decal131-5808
decal120-0616
decal120-0622
decal119-9434
decal104-8904
decal127-6976
decal120-0617
decal125-4052
decal125-8139
decal127-3966
decal127-3936
decal127-3937
decal127-6979
decal127-6981
decal127-6982
decal127-6984
decal130-8294

Nastavenie

Note: Určite ľavú a pravú stranu stroja pri normálnej prevádzkovej polohe.

Note: Ak máte otázky alebo potrebujete dodatočné informácie o systéme ovládania postrekovača, pozrite si používateľskú príručku dodanú so systémom.

Important: Tento postrekovač sa predáva bez striekacích dýz.Ak chcete postrekovač používať, musíte si kúpiť a namontovať dýzy. Informácie o dostupnej sekčnej súprave a príslušenstve vám poskytne autorizovaný distribútor spoločnosti Toro. Po namontovaní dýz a pred prvým používaním postrekovača nastavte sekčné obtokové ventily tak, aby tlak a miera aplikácie zostali rovnaké pre všetky sekcie aj po vypnutí 1 alebo viacerých sekcií. Pozrite si časť Kalibrácia prietoku postrekovača.

Important: Postrekovač na trávniky Multi-Pro WM vyžaduje na vozidle Workman montáž 4-stĺpového ochranného zariadenia proti prevráteniu alebo kabíny.

Demontáž používanej plošiny

Výstraha

Celá plošina váži približne 95 kg. Ak budete plošinu demontovať bez pomoci, môžete sa zraniť.

 • Nepokúšajte sa o montáž alebo demontáž plošiny sami.

 • Požiadajte o pomoc 2 alebo 3 ďalších ľudí, prípadne použite portálový žeriav.

 1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu a naštartujte motor.

 2. Posuňte páčku hydraulického zdvíhania dopredu a spúšťajte plošinu, kým sa z montážnych otvorov montážnych dosiek plošiny neuvoľnia vidlicové čapy zdvíhacích valcov konca cylindrickej tyče.

 3. Uvoľnite páčku hydraulického zdvíhania, nastavte páčku zámku hydraulického zdvíhania, vypnite motor a vyberte kľúč. Pozrite si používateľskú príručku k stroju.

 4. Z vonkajších koncov vidlicových čapov cylindrickej tyče vyberte svorníky (Obrázok 3).

  g002368
 5. Vyberte vidlicové čapy zaisťujúce konce cylindrickej tyče na montážnych doskách plošiny tak, že čapy zatlačíte smerom k stredovej osi stroja (Obrázok 3).

 6. Vyberte svorníky a vidlicové čapy zaisťujúce otočné konzoly plošiny na drážkach rámu stroja (Obrázok 4).

  g002369
 7. Zdvihnite plošinu zo stroja.

 8. Zdvíhacie valce umiestnite do odkladacích čapov.

Príprava na montáž plošiny nádrže

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Súprava zadného pomocného hriadeľa, vozidlo Heavy-Duty Workman (modely série HD s manuálnou prevodovkou)1
Súprava hydrauliky s vysokým prietokom, úžitkové vozidlo Workman HDX-Auto (iné ako TC – model HDX-Auto)1
Súprava na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro WM, úžitkové vozidlo Manual Workman (modely série HD s manuálnou prevodovkou)1
Súprava na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro WM, úžitkové vozidlo Automatic Workman (model HDX-Auto)1

Montáž súpravy zadného pomocného hriadeľa pre vozidlá Heavy Duty Workman (modely série HD s manuálnou prevodovkou)

V prípade modelov série HD a HDX Workman s manuálnou prevodovkou úplne namontujte súpravu zadného pomocného hriadeľa pre vozidlá Heavy-Duty Workman. Informácie o súprave zadného pomocného hriadeľa pre vozidlá Heavy Duty Workman nájdete v pokynoch na montáž.

Súprava hydrauliky s vysokým prietokom, úžitkové vozidlo Workman HDX-Auto (iné ako TC – model HDX-Auto)

Úplne namontujte súpravu hydrauliky s vysokým prietokom pre úžitkové vozidlá Workman HDX-Auto. Informácie o súprave hydrauliky s vysokým prietokom pre úžitkové vozidlá Workman HDX-Auto nájdete v pokynoch na montáž.

Zdvíhanie plošiny postrekovača

Pomocou zdvíhacieho zariadenia s nosnosťou 408 kg zdvihnite plošinu nádrže z prepravnej debny za 2 predné a 2 zadné body zdvíhania (Obrázok 5).

Note: Uistite sa, že je plošina nádrže dostatočne zdvihnutá na umiestnenie stojanov.

g023738

Súprava na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro Workman (modely série HD s manuálnou prevodovkou)

V prípade modelov série HD a HDX Workman s manuálnou prevodovkou dokončite kroky pre súpravu na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro WM pre úžitkové vozidlá Manual Workman. Informácie o súprave na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro WM pre úžitkové vozidlá Manual Workman nájdete v pokynoch na montáž.

Súprava na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro Workman (model HDX-Auto)

V prípade modelov série HDX-Automatic Workman dokončite kroky pre súpravu na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro WM pre úžitkové vozidlá Automatic Workman. Informácie o súprave na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro WM pre úžitkové vozidlá Automatic Workman nájdete v pokynoch na montáž.

Montáž pridržiavacích konzol plošiny nádrže

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Pridržiavacie konzoly2
 1. Demontujte 2 zadné skrutky s prírubou a 2 poistné matice s prírubou zaisťujúce podpernú konzolu rúry motora na ráme stroja (Obrázok 6).

  Note: Úchytky si odložte na neskoršie použitie.

  g028410
 2. Otočte zdvíhací valec, aby ste mali priestor na montáž pridržiavacej konzoly plošiny nádrže (Obrázok 6).

 3. Pridržiavacie konzoly namontujte na podpernú konzolu a rám pomocou 2 skrutiek s prírubou a poistných matíc s prírubou, ktoré ste demontovali v kroku 1 (Obrázok 7).

  g028421
 4. Skrutky a matice utiahnite momentom 91 až 113 N∙m.

 5. Zopakujte kroky 1 až 4 na druhej strane stroja.

Montáž plošiny nádrže

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Zostava nádrže a plošiny1
Vidlicové čapy2
Kužeľový vidlicový čap2
Spony2
Svorníky4
Skrutka (½ x 1-½ palca)2
Matice (½ palca)2

Nebezpečie

Zostava nádrže postrekovača predstavuje riziko súvisiace s nahromadenou energiou. Ak sa pri montáži alebo demontáži zostavy nepostupuje správne, zostava by sa mohla pohnúť alebo spadnúť a zraniť vás alebo iné okolostojace osoby.

Na podopretie zostavy nádrže postrekovača s demontovanými úchytkami počas montáže, demontáže alebo inej údržby použite popruhy a portálový žeriav.

 1. Pomocou žeriavu zdvihnite zostavu plošiny nádrže (Obrázok 8) a umiestnite ju nad rám vozidla tak, aby čerpadlo a zostavy ventilov smerovali dozadu.

  Note: Pri vykonávaní nasledujúcich krokov požiadajte o pomoc ďalšiu osobu.

  g023738
 2. Pomaly spúšťajte plošinu nádrže na rám stroja.

 3. Roztiahnite zdvíhacie valce po konzoly na plošine nádrže a zarovnajte úchytky valcov s otvormi v konzolách plošiny nádrže (Obrázok 9).

  g022353
 4. Zaistite plošinu nádrže na zdvíhacích valcoch pomocou vidlicových čapoch a spôn na oboch stranách stroja.

 5. Zarovnajte otvory v otočných svorníkoch na zadnej časti zostavy plošiny nádrže s otvormi v otočnej rúrke plošiny na konci rámu vozidla (Obrázok 10).

  g022354
 6. Vložením kužeľového vidlicového čapu a 2 svorníkov do otočného svorníka zaistite zostavu nádrže na ráme (Obrázok 10).

 7. Roztiahnite zdvíhacie valce tak, aby zdvihli nádrž a držali jej hmotnosť.

  Note: Odpojte zostavu nádrže od zdvíhacieho zariadenia.

 8. Podperu plošiny demontujte z odkladacích konzol na zadnej časti panela ochranného zariadenia proti prevráteniu (Obrázok 11).

  g002397
 9. Zatlačte podperu plošiny do cylindrickej tyče, pričom dbajte na to, aby sa zarážky na koncoch podpery nachádzali na konci povrchu valca a na konci cylindrickej tyče (Obrázok 12).

  g009164

Montáž vypúšťacieho ventilu

 1. Demontujte zväzovací remienok na káble, ktorý zaisťuje vypúšťací ventil a hadicu nádrže postrekovača v drážke plošiny (Obrázok 13).

  g213728
 2. Presuňte vypúšťací ventil a hadicu mimo drážky plošiny (Obrázok 14A).

  g213726
 3. Z puzdra vypúšťacieho ventilu demontujte 2 skrutky s prírubou (5/16 x ⅝ palca) (Obrázok 14).

 4. Vypúšťací ventil namontujte na konzolu vypúšťacieho ventilu (Obrázok 14B) pomocou 2 skrutiek s prírubou (5/16 x ⅝ palca), ktoré ste demontovali v kroku 3.

 5. 2 skrutky s prírubou utiahnite rukou (Obrázok 14B).

Odpojenie batérie

Dôležité upozornenie

Nesprávne vedenie káblov batérie by mohlo viesť k poškodeniu postrekovača a káblov a spôsobiť iskrenie. Iskry môžu spôsobiť explóziu plynov batérie s následným poranením osôb.

 • Pred odpojením kladného (červeného) kábla vždy najskôr odpojte záporný (čierny) kábel batérie.

 • Pred pripojením záporného (čierneho) kábla vždy najskôr pripojte kladný (červený) kábel batérie.

Dôležité upozornenie

Svorky batérie alebo kovové nástroje by mohli spôsobiť skrat cez kovové komponenty postrekovača a iskrenie. Iskry môžu spôsobiť explóziu plynov batérie s následným poranením osôb.

 • Pri demontáži alebo montáži batérie nedovoľte, aby sa svorky batérie dotkli kovových častí postrekovača.

 • Nedovoľte, aby kovové nástroje spôsobili skrat medzi svorkami akumulátora a kovovými časťami postrekovača.

 1. Stlačením strán krytu batérie uvoľnite zarážky z otvorov v základni batérie a zložte kryt batérie zo základne batérie (Obrázok 15).

  g028456
 2. Posuňte kryt dozadu a demontujte zápornú svorku batérie z batérie (Obrázok 15).

 3. Demontujte kladnú svorku batérie z batérie (Obrázok 15).

Pripojenie káblového zväzku snímača rýchlosti

Pripojenie káblového zväzku snímača rýchlosti (modely série HD s manuálnou prevodovkou)

 1. Na káblovom zväzku postrekovača nájdite 3-zásuvkový konektor obvodu snímača rýchlosti a 3-kolíkový konektor obvodu vozidla.

 2. Na prevodovke stroja pripojte 3-kolíkový konektor káblového zväzku stroja pre snímač rýchlosti k 3-zásuvkovému konektoru káblového zväzku postrekovača pre snímač rýchlosti (Obrázok 16).

  g024088
 3. Pripojte 3-kolíkový konektor pre obvod vozidla káblového zväzku postrekovača do 3-kolíkovej zásuvky pre obvod vozidla káblového zväzku stroja.

Pripojenie káblového zväzku snímača rýchlosti (model HDX-Auto)

 1. Na káblovom zväzku postrekovača nájdite 3-zásuvkový konektor obvodu snímača rýchlosti (Obrázok 17).

  g028436
 2. Pripojte 3-kolíkový konektor káblového zväzku stroja pre snímač rýchlosti k 3-zásuvkovému konektoru káblového zväzku postrekovača pre snímač rýchlosti (Obrázok 17).

Pripojenie čerpadla postrekovača

 • V prípade modelov série HD s manuálnou prevodovkou pripojte pomocný hriadeľ k prevodovke pomocného hriadeľa. Informácie o súprave na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro WM pre úžitkové vozidlá Manual Workman nájdete v pokynoch na montáž.

 • V prípade modelov HDX-Auto pripojte hydraulické hadice motora k prípojkám na rýchle odpojenie na paneli hydrauliky s vysokým prietokom. Informácie o súprave na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro WM pre úžitkové vozidlá Automatic Workman nájdete v pokynoch na montáž.

Montáž riadiacej konzoly na stroj

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Montážna konzola riadiacej konzoly1
Poistná matica s prírubou (5/16 palca)3
Skrutka s prírubou (5/16 palca)3
Plastové puzdro2
Riadiaca konzola1
Pružinový čap1
Ručný gombík1

Montáž montážnej konzoly riadiacej konzoly

Note: Na niektorých vozidlách Workman je montážna doska riadenia pripevnená k panelu na rovnakom mieste, ako je namontovaná konzola pre voliteľnú súpravu ručnej škrtiacej klapky. Ak je namontovaná súprava ručnej škrtiacej klapky, musíte z panela demontovať konzolu zostavy ručnej škrtiacej klapky, zarovnať montážnu dosku riadenia s panelom a namontovať konzolu ručnej škrtiacej klapky navrch montážnej dosky riadenia. Pokyny na demontáž a montáž zostavy ručnej škrtiacej klapky nájdete v pokynoch na montáž súpravy ručnej škrtiacej klapky.

 1. Demontujte 3 skrutky a 3 matice zaisťujúce spodnú strednú časť panela na podpernej konzole panela (Obrázok 18).

  Note: Na niektorých starších strojoch Workman sa môžu používať 4 skrutky a matice s prírubou.

  Note: Skrutky a matice zlikvidujte.

  g028408
 2. Zarovnajte otvory v montážnej konzole pre riadiacu konzolu s otvormi v paneli a podpernej konzole (Obrázok 18).

 3. Namontujte montážnu konzolu panela a podpernú konzolu pomocou 3 skrutiek s prírubou (5/16 x 1 palec) a 3 poistných matíc s prírubou (5/16 palca).

 4. Matice a skrutky utiahnite (Obrázok 18).

 5. Do montážnej konzoly zasuňte 2 plastové puzdrá (Obrázok 18).

Montáž riadiacej konzoly na stroj

 1. Vyberte sponu zaisťujúcu otočný čap riadiacej konzoly na odkladacej konzole na nádrži postrekovača.

 2. Riadiacu konzolu namontujte na montážnu konzolu riadenia a zaistite ju pružinovým čapom (Obrázok 19).

  Note: Skontrolujte, či sa pružinový čap otáča nad otočný čap, aby sa pružinový čap riadne zaistil.

  g033521
 3. Namontujte ručný gombík a utiahnite ho, aby sa konzola počas prevádzky neotáčala (Obrázok 19).

Montáž elektrických káblových zväzkov postrekovača

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

J-svorky3
Skrutka (¼ x ¾ palca)1
Matica s prírubou (¼ palca)1

Vedenie zadných elektrických káblových zväzkov postrekovača k riadiacej konzole

 1. Pomocou existujúcich skrutiek namontujte do stredu konzoly 2 J-svorky do bodov označených na Obrázok 20 alebo Obrázok 21.

  g002507
  g028443
 2. J-svorku zasuňte za sedadlo spolujazdca (Obrázok 22) pomocou skrutky (¼ x ½ palca) a matice s prírubou (¼ palca).

  g024089
 3. Káblový zväzok riadiacej konzoly zaistite na konzole a kryte ochranného zariadenia proti prevráteniu pomocou J-svoriek (Obrázok 22).

Pripojenie zadných elektrických káblových zväzkov k predným elektrickým káblovým zväzkom na riadiacej konzole

 1. Zarovnajte 2 konektory 38-kolíkového konektora zadného káblového zväzku pre postrekovač s 2 zásuvkami 38-zásuvkového konektora predného káblového zväzku pripojeného k riadiacej konzole (Obrázok 23).

  g033524
 2. Zapojte konektor zadného káblového zväzku do konektora predného káblového zväzku tak, aby sa západky konektorov do seba bezpečne zasunuli (Obrázok 23).

Montáž bloku poistiek postrekovača

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Štítok poistiek (127–3966)1
 1. Na riadiacej konzole postrekovača veďte prípojku predného káblového zväzku s blokmi poistiek medzi spodnú časť panela a priečnu rúrku podvozka stroja a nadol smerom k prednej časti bloku poistiek stroja (Obrázok 24).

  g033528
 2. Nájdite nezaizolovanú svorku zásuvky na konci otvoreného žltého vodiča bloku poistiek stroja a zaizolovanú plochú svorku na konci žltého voliteľného vodiča bloku poistiek kabeláže postrekovača (Obrázok 25).

  g033529
 3. Pripojte nezaizolovanú svorku zásuvky bloku poistiek stroja k zaizolovanej plochej svorke bloku poistiek postrekovača (Obrázok 25).

 4. Zarovnajte T-spojky na bloku poistiek postrekovača s T-otvormi bloku poistiek stroja a zasúvajte blok poistiek postrekovača do otvorov, kým sa blok poistiek úplne nezaistí na mieste (Obrázok 26).

  g028445
 5. Pripevnite štítok poistiek blízko bloku poistiek postrekovača.

Pripojenie zväzku káblov postrekovača k batérii

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Terminálny svorník batérie2
Matica svorky2
Kryt – široký (svorka batérie – červená)1

Príprava kladnej svorky batérie

Dôležité upozornenie

Nesprávne vedenie káblov batérie by mohlo viesť k poškodeniu postrekovača a káblov a spôsobiť iskrenie. Iskry môžu spôsobiť explóziu plynov batérie s následným poranením osôb.

Pred pripojením záporného (čierneho) kábla vždy najskôr pripojte kladný (červený) kábel batérie.

 1. Demontujte matice a T-skrutky zo svoriek kladného a záporného kábla batérie (Obrázok 27).

  Note: Matice a T-skrutky viac potrebovať nebudete.

  g033559
 2. Zložte kryt (úzky) z kladného kábla batérie (Obrázok 28).

  Note: Úzky kryt batérie viac potrebovať nebudete.

  g033568
 3. Nasaďte široký kryt batérie na kladný kábel batérie, ako je znázornené na Obrázok 28.

  Note: Kryt posuňte dostatočne ďaleko nad káble, aby ste mali prístup k svorke pólu.

 4. Zarovnajte kruhovú svorku prerušiteľnej spojky (káblový zväzok postrekovača) cez široký kryt batérie, ako je znázornené na Obrázok 29.

  g033560
 5. Voľne namontujte terminálny svorník a maticu svorky k svorkám kladného a záporného kábla batérie (Obrázok 30).

  g033558
 6. Zaistite kruhovú svorku prerušiteľnej spojky (káblový zväzok postrekovača) na póle terminálneho svorníka, ktorý ste namontovali na kladný kábel batérie pomocou matice svorky (Obrázok 31).

  g033561
 7. Zaistite kruhovú svorku záporného kábla (čierny – káblový zväzok postrekovača) na póle terminálneho svorníka, ktorý ste namontovali na záporný kábel batérie pomocou matice svorky (Obrázok 31).

 8. Namontujte kladný kábel batérie na kladný pól batérie a rukou utiahnite maticu svorky (Obrázok 32).

  g033567
 9. Namontujte záporný kábel batérie na záporný pól batérie a rukou utiahnite maticu svorky.

 10. Stlačením strán krytu batérie zarovnajte zarážky krytu s otvormi v základni batérie a uvoľnite kryt batérie (Obrázok 33).

  g033557

Spustenie plošiny nádrže

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Skrutka (½ x 1-½ palca)2
Poistná matica (½ palca)2
 1. Naštartujte stroj a pomocou zdvíhacích valcov mierne zdvihnite plošinu nádrže.

 2. Demontujte podperu plošiny zo zdvíhacích valcov a podperu odložte na odkladacie konzoly v zadnej časti panela ochranného zariadenia proti prevráteniu (Obrázok 34 a Obrázok 35).

  g033569
  g002397
 3. Pomocou zdvíhacích cylindrov pomaly spustite nádrž na rám.

  Note: Zariaďte, aby na spúšťanú plošinu nádrže dozerala ďalšia osoba. Sledujte hadice a káble, ktoré by sa mohli pricviknúť alebo ohnúť.

 4. Skontrolujte zarovnanie plošiny nádrže na ráme stroja.

 5. Zložte prístupové panely na oboch stranách rámu plošiny (Obrázok 36).

  g022355
 6. Skontrolujte hadice alebo káble, ktoré vidíte cez otvor v ráme plošiny, či nie sú pricviknuté alebo ohnuté.

  Important: Ak je niektorá hadica alebo kábel na zostave plošiny nádrže pricviknutá alebo ohnutá, zdvihnite zostavu, upravte jej polohu a príslušné časti priviažte.

 7. Zarovnajte predné montážne konzoly s pridržiavacími konzolami namontovanými v časti Montáž pridržiavacích konzol plošiny nádrže.

 8. Zaistite pridržiavaciu konzolu zostavy plošiny nádrže na konzole plošiny na oboch stranách stroja pomocou skrutky (½ x 1-½ palca) a poistnej matice (½ palca), ako je znázornené na Obrázok 36.

 9. Skrutku a poistnú maticu utiahnite momentom 91 až 113 N∙m.

 10. Zopakujte kroky 7 až 9 na druhej strane plošiny nádrže a stroja.

Montáž sekcie stredného rámu

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Zostava stredného rámu1
Skrutka (⅜ x 1 palec)10
Poistná matica s prírubou (⅜ palca)10
Prepravná vidlica rámu2
Skrutka (½ x 1-¼ palca)4
Matica s prírubou (½ palca)4

Montáž prepravných vidlíc rámu

 1. Pripevnite k sekcii stredného rámu zdvíhacie zariadenie a vytiahnite stredný rám z prepravného kontajnera.

 2. Zarovnajte prepravné vidlice rámu so sekciou stredného rámu (Obrázok 37).

  g028458
 3. Vidlice namontujte na sekciu rámu (Obrázok 37 a Obrázok 38) pomocou 6 skrutiek (⅜ x 1 palec) a 6 poistných matíc s prírubou (⅜ palca).

  g028459
 4. Skrutky a matice utiahnite momentom 37 až 45 N∙m.

Montáž sekcie stredného rámu na plošinu nádrže

 1. Naštartujte stroj, demontujte podperu plošiny zo zdvíhacieho valca a podperu odložte, spustite plošinu nádrže, vypnite stroj a vyberte kľúč zo štartovacieho spínača.

 2. Zarovnajte spodný otvor v sekčných montážnych konzolách zostavy stredného rámu s tretím otvorom odspodu v podperách rámu na ráme plošiny postrekovača, ako je znázornené na Obrázok 39.

  Note: V prípade potreby uvoľnite podpery rámu a nastavte ich podľa sekcie stredného rámu tak, aby boli otvory lepšie zarovnané. Skrutky a matice utiahnite momentom 67 až 83 N∙m.

  g028460
 3. Zostavu stredného rámu namontujte na rám plošiny postrekovača pomocou 4 skrutiek (½ x 1-¼ palca) a 4 poistných matíc (½ palca).

 4. Skrutky a matice utiahnite momentom 67 až 83 N∙m.

Pripojenie hadíc a káblov k zdvíhaciemu ventilu rámu

 • V prípade modelov série HD s manuálnou prevodovkou nájdete informácie o súprave na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro WM pre úžitkové vozidlá Manual Workman v pokynoch na montáž.

 • V prípade modelov HDX-Auto nájdete informácie o súprave na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro WM pre úžitkové vozidlá Automatic Workman v pokynoch na montáž.

Montáž sekcie ľavého a pravého rámu

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Sekcia ľavého rámu1
Sekcia pravého rámu1
Skrutky s prírubou (⅜ x 1-¼ palca)8
Oporné platničky8
Poistné matice s prírubou (⅜ palca)8
Vidlicový čap2
Spona2

Každá sekcia rámu váži približne 14 kg.

 1. Z konzoly so závesom sekcie stredného rámu demontujte 4 skrutky s prírubou (⅜ x 1-¼ palca), 4 oporné platničky a 4 poistné matice s prírubou (⅜ palca).

 2. Každú otočnú konzolu na konci sekcie stredného rámu otočte tak, aby boli konzoly zarovnané zvisle (Obrázok 40).

  g028737
 3. Zdvihnite vonkajšiu sekciu rámu a zarovnajte otvory v trojuholníkovej montážnej doske na konci vonkajšej časti rámu s otvormi v otočnej konzole.

  Note: Dbajte na to, aby hlavy striekacích dýz smerovali dozadu.

 4. Platničku závesu namontujte na trojuholníkovú dosku pomocou 4 skrutiek s prírubou, 4 oporných platničiek a 4 poistných matíc s prírubou (Obrázok 40), ktoré ste demontovali v kroku 1.

 5. Skrutky a matice utiahnite momentom 37 až 45 N∙m.

 6. Zarovnajte koniec tyče zdvíhacieho valca rámu s otvormi v trúbke otočnej konzoly (Obrázok 40).

  g028738
 7. Zaistite koniec tyče na otočnej konzole pomocou vidlicového čapu a spony (Obrázok 40).

 8. Zopakujte kroky 1 až 5 na druhej strane zostavy stredného rámu s opačnou sekciou rámu.

  Note: Pred dokončením tohto postupu sa uistite, že všetky hlavy striekacích dýz smerujú dozadu.

Montáž hadíc rámu

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Hadicové svorky3
Závlačka2
Nasadzovacia skrutka2
Podložka2
Matica2

Montáž hadíc sekcie ľavého a pravého rámu

 1. Hadice sekcie rámu veďte, ako je znázornené na Obrázok 42 a Obrázok 43.

  g028468
  g213727
 2. Hadice rámu zaistite na prednej strane sekcie stredného rámu (Obrázok 42 a Obrázok 43) pomocou 1 závlačky, 1 nasadzovacej skrutky (5/16 x 1 palec), 1 poistnej matice (5/16 palca) a 1 podložky (5/16 palca).

 3. Hadicu sekcie rámu namontujte nad ozubenú T-spojku na ráme a zaistite ju hadicovou svorkou (Obrázok 42 a Obrázok 43).

  Note: Na ozubenú časť T-spojky hadice naneste tekuté mydlo, aby bola montáž hadice jednoduchšia.

 4. Zopakujte kroky 1 až 3 na hadici sekcie rámu na druhej strane postrekovača.

Montáž hadice sekcie stredného rámu

 1. Hadicu sekcie stredného rámu veďte, ako je znázornené na Obrázok 44.

  g028471
 2. Hadicu sekcie rámu namontujte nad ozubenú T-spojku v strede sekcie rámu a zaistite ju hadicovou svorkou (Obrázok 44).

  Note: Na ozubenú časť T-spojky hadice naneste tekuté mydlo, aby bola montáž hadice jednoduchšia.

Montáž dýz

Dýzy, ktoré používate na aplikáciu chemických látok, sa líšia v závislosti od potrebného rozsahu aplikácie. Z toho dôvodu sa dýzy nedodávajú so súpravou. Ak chcete získať správne dýzy podľa vašich potrieb, obráťte sa na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro a pripravte si nasledujúce informácie:

 • Rozsah cieľovej aplikácie v litroch na hektár.

 • Cieľová rýchlosť vozidla v kilometroch za hodinu.

 1. Dýzu priskrutkujte alebo zasuňte do objímky dýzy spolu s tesnením.

 2. Objímku dýzy zasuňte nad armatúru dýzy na hlave.

 3. Otáčaním v smere hodinových ručičiek zaistite dýzu vo vačkách na objímke.

 4. Skontrolujte vejárovú časť dýzy.

Ďalšie informácie nájdete v pokynoch na montáž dodaných s dýzami.

Montáž nádrže na čerstvú vodu

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Nádrž na čerstvú vodu1
90° kĺb (¾-palcový závit)1
90° hrdlo1
Držiak nádrže na čerstvú vodu1
Montážny popruh4
Skrutka s hlavou s prírubou (5/16 x ⅝ palca)4
Poistná matica s prírubou (5/16 palca)10
Podperná rúra (nádrž na čerstvú vodu)1
Poistná matica (5/16 palca)1
Skrutka (5/16 x 1 palec)1
Nasadzovacia skrutka (½ x 1-15/16 palca)2
Skrutka (5/16 x 2-¼ palca)2
Podložka(5/16 palca)2

Pripevnenie montážnej konzoly na nádrž na čerstvú vodu

 1. Nádrž na čerstvú vodu pripevnite na držiak nádrže na čerstvú vodu pomocou 2 montážnych popruhov, 4 skrutiek s prírubou (5/16 x ⅝ palca) a 4 poistných matíc s prírubou (5/16 palca), ako je znázornené na Obrázok 45.

  Note: Uistite sa, že sú kĺb a hrdlo zarovnané na strane nádrže so štítkom nádrže na čerstvú vodu.

  g033570
 2. Skrutky a matice utiahnite momentom 20 až 25 N∙m.

Montáž podpernej rúry nádrže

 1. Zarovnajte podpernú rúru nádrže na čerstvú vodu s drážkou podpery nádrže (Obrázok 46).

  g033572
 2. Zarovnajte otvory v podpernej rúre s otvormi v drážke (Obrázok 46).

 3. Zaistite rúru na drážke (Obrázok 46) pomocou 2 nasadzovacích skrutiek (½ x 1-15/16 palca) a 2 poistných matíc s prírubou (5/16 palca).

 4. Skrutky a matice utiahnite momentom 20 až 25 N∙m.

 5. Poistnú maticu (5/16 palca) zaskrutkujte do skrutky (5/16 x 1 palec), ako je znázornené na Obrázok 46.

 6. Zaskrutkujte skrutku (5/16 x 1 palec) a poistnú maticu do privarovanej matice v spodnej časti drážky podpery nádrže a skrutku a poistnú maticu utiahnite rukou (Obrázok 46).

Montáž nádrže

Note: Postrekovač na trávniky Multi-Pro WM vyžaduje na vozidle Workman montáž 4-stĺpového ochranného zariadenia proti prevráteniu alebo kabíny.

 1. Zmontujte nádrž na čerstvú vodu a pripevnite ju na podpernú rúru pomocou 2 skrutiek (5/16 x 2-¼ palca) a 2 poistných matíc s prírubou (5/16 palca), ako je znázornené na Obrázok 47.

  g033573
 2. Skrutky a matice utiahnite momentom 20 až 25 N∙m.

Montáž plniacej objímky s ochranou pred preplnením

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Zostava plniacej objímky1
Skrutka s prírubou (5/16 x ¾ palca)1

Zostavu plniacej objímky umiestnite nad otvor so závitmi v nádrži (Obrázok 48) a zaistite ju pomocou skrutky s prírubou (5/16 x ¾ palca).

g208978

Kontrola pružín sekčných závesov

Important: Používanie systému postrekovača s nesprávne stlačenými pružinami sekčných závesov by mohlo poškodiť zostavu rámu. Odmerajte pružiny a v prípade potreby pomocou poistnej matice stlačte pružiny na 4 cm.

Postrekovač sa dodáva so sekčnými nadstavcami vyklopenými dopredu na zjednodušenie prepravy stroja. Pružiny sa vo výrobe úplne neuťahujú, aby bolo možné tieto sekcie umiestniť do prepravnej polohy. Pred prevádzkou stroja sa musia pružiny nastaviť na správne stlačenie.

 1. V prípade potreby vyberte súčasti balenia, ktoré zaisťujú pravú a ľavú sekciu nadstavca počas prepravy.

 2. Pri rozťahovaní do striekacej polohy sekcie podoprite.

 3. Na sekčnom závese odmerajte mieru stlačenia vrchnej a spodnej pružiny, kým sú sekcie roztiahnuté (Obrázok 49).

  1. Všetky pružiny musia byť stlačené na 4 cm.

  2. Ak nejaká pružina presahuje 4 cm, stlačte ju pomocou poistnej matice.

  g035648
 4. Tento postup zopakujte pre všetky pružiny na oboch sekčných závesoch.

 5. Sekcie presuňte do prepravnej polohy X. Ďalšie informácie nájdete v časti Umiestnenie sekcií postrekovača.

Skladovanie stojanov (voliteľné)

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Predný stojan2
Zadný stojan2
Závlačka4
Vidlicový čap (4-½ palca)2
Vidlicový čap (3 palce)2
Gombík2
 1. Predné stojany zasuňte otočené naopak do rámu v blízkosti predných bodov zviazania (Obrázok 50).

  g023740
 2. Predné stojany zaistite 2 vidlicovými čapmi (3 palce) a 2 závlačkami cez stredný otvor na stojanoch.

 3. Zadné stojany zasuňte zospodu nahor do rámu v blízkosti zadných bodov zviazania (Obrázok 51).

  g023739
 4. Zadné stojany zaistite 4 vidlicovými čapmi (4-½ palca) a 4 závlačkami cez posledný otvor na stojanoch.

Súčasti stroja

g028854

Displej LCD informačného centra

Na displeji LCD informačného centra sa zobrazujú informácie o stroji a batérii, napríklad o aktuálnom stave nabitia batérie, rýchlosti, diagnostické informácie a ďalšie (Obrázok 52). Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie informačného centra.

Prepínač hlavnej sekcie

Prepínač hlavnej sekcie (Obrázok 52) sa nachádza na strane konzoly a napravo od sedadla operátora. Umožňuje spustiť alebo zastaviť prevádzku postrekovača. Stlačením prepínača sa systém postrekovača aktivuje alebo deaktivuje.

Prepínače ľavej, strednej a pravej sekcie

Prepínače ľavej, strednej a pravej sekcie sa nachádzajú na ovládacom paneli (Obrázok 52). Prepnutím jednotlivých prepínačov dopredu zapnete príslušnú sekciu a prepnutím dozadu ich vypnete. Keď je konkrétny prepínač zapnutý, rozsvieti sa indikátor na ňom. Tieto prepínače ovplyvňujú systém postrekovača len vtedy, keď je zapnutý prepínač hlavnej sekcie.

Prepínač rozsahu aplikácie

Prepínač rozsahu aplikácie sa nachádza vľavo na ovládacom paneli (Obrázok 52). Stlačením a podržaním prepínača dopredu zvýšite rozsah aplikácie systému postrekovača a stlačením a podržaním dozadu rozsah aplikácie znížite.

Prepínače zdvíhania sekcie rámu

Prepínače zdvíhania sekcie rámu sa nachádzajú na ovládacom paneli a slúžia na zdvíhanie vonkajších sekcií rámu.

Prepínač režimu postrekovača (model HDX-Auto)

Prepínač režimu postrekovača slúži na výber z nasledujúcich metód postreku:

 • Manuálny režim používajte, keď chcete manuálne ovládať rozsah aplikácie postrekovača.

 • Automatický režim používajte, keď chcete, aby rozsah aplikácie postrekovača ovládal počítač na základe nastavenia zadaného v informačnom centre.

g028486

Regulačný ventil (ovládanie rozsahu)

Regulačný ventil sa nachádza za nádržou (Obrázok 54). Regulačný ventil ovláda objem kvapaliny privádzanej do sekčných ventilov alebo rozsah spätného toku do nádrže.

g028483

Prietokomer

Prietokomer meria prietok kvapaliny privádzanej do sekčných ventilov rámu (Obrázok 54).

Sekčné ventily

Pomocou sekčných ventilov rámu môžete zapínať alebo vypínať tlak postreku v striekacích dýzach v ľavej, strednej a pravej sekcii rámu (Obrázok 54).

Sekčné obtokové ventily

Sekčné obtokové ventily rámu (Obrázok 55) po vypnutí sekcie rámu presmerúvajú prietok z rámu do nádrže. Tieto ventily môžete nastaviť tak, aby sa zaručilo zachovanie konštantného tlaku v ráme bez ohľadu na kombináciu používaných rámov. Pozrite si časť Kalibrácia sekčných obtokových ventilov.

g028485

Premiešavací škrtiaci ventil

Tento ventil sa nachádza na ľavej zadnej strane nádrže (Obrázok 56). Otočením gombíka na ventile do polohy 6. hodiny zapnete miešanie nádrže a otočením do polohy 8. hodiny miešanie nádrže vypnete.

g033579

Note: Modely série HD s manuálnou prevodovkou – ak má miešanie fungovať, pomocný hriadeľ a spojka musia byť aktivované a motor musí bežať na vyššie ako voľnobežné otáčky. Ak zastavíte postrekovač a potrebujete rozmiešať obsah nádrže, páčku rozsahu presuňte do polohy NEUTRAL (Neutrál), pustite spojku, zatiahnite parkovaciu brzdu a nastavte ručnú škrtiacu klapku (ak je súčasťou výbavy).

Čerpadlo postrekovača

Čerpadlo postrekovača sa nachádza v zadnej časti stroja (Obrázok 57).

Čerpadlo postrekovača môžete ovládať takto:

 • Model série HD s manuálnou prevodovkou – na strednej konzole stroja presuňte páčku pomocného hriadeľa do polohy ENGAGE (Aktivovať), čím spustíte čerpadlo. Presunutím páčky pomocného hriadeľa do polohy DISENGAGE (Deaktivovať) čerpadlo zastavíte. Pozrite si používateľskú príručku k úžitkovému vozidlu HDX-Auto.

 • Model HDX-Auto – na paneli naľavo od stĺpika volantu prepnite kolískový spínač vysokoprietokového hydraulického systému nahor do polohy ON (Zap.), čím spustíte čerpadlo postrekovača (indikátor kolískového spínača sa rozsvieti). Ak chcete čerpadlo postrekovača vypnúť, prepnite kolískový spínač nadol do polohy OFF (Vyp.). Pozrite si pokyny na montáž vysokoprietokovej hydraulickej súpravy (indikátor kolískového spínača zhasne).

g028857

Note: Parametre a dizajn sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Hmotnosť základne systému postrekovača (nezahŕňa hmotnosť vozidla)424 kg
Objem nádrže757 l
Celková dĺžka vozidla so štandardným systémom postrekovača422 cm
Celková výška vozidla so štandardným systémom postrekovača po vrchnú časť nádrže147 cm
Celková výška vozidla so štandardným systémom postrekovača a rámami zloženými v tvare písmena X234 cm
Celková šírka vozidla so štandardným systémom postrekovača a rámami zloženými v tvare písmena X175 cm

Nadstavce/príslušenstvo

K dispozícii je celý rad schválených nadstavcov a príslušenstva značky Toro na použitie so strojom pre posilnenie a rozšírenie jeho možností. Obráťte sa na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.

Ak chcete zaručiť optimálny výkon a zachovať platnosť bezpečnostnej certifikácie stroja, používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo značky Toro. Náhradné diely a príslušenstvo od iných výrobcov by mohlo byť nebezpečné a pri jeho použití by mohla skončiť platnosť záruky na produkt.

Obsluha

Note: Určite ľavú a pravú stranu stroja pri normálnej prevádzkovej polohe.

Note: Ak potrebujete vozidlo prepraviť na prívese s namontovaným postrekovačom, uistite sa, či sú rámy zviazané a zabezpečené.

Pred prevádzkou

Bezpečnosť pred prevádzkou

Pre postrekovače Multi Pro® WM vložte časť Bezpečnosť pred prevádzkou – ID000-428-671

Všeobecné bezpečnostné pokyny

 • Pred opustením stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať.

 • Nikdy nedovoľte, aby stroj obsluhovali alebo servis vykonávali deti alebo nevyškolené osoby. Miestne predpisy môžu obmedzovať vek obsluhy. Majiteľ zodpovedá za školenie všetkých operátorov a mechanikov.

 • Oboznámte sa s bezpečnou prevádzkou zariadenia, používateľskými ovládačmi a bezpečnostnými označeniami.

 • Naučte sa, ako sa stroj rýchlo zastavuje a ako sa rýchlo vypína motor.

 • Skontrolujte, či sú pripojené a správne fungujú ovládacie prvky vyžadujúce prítomnosť operátora, bezpečnostné spínače a štíty. Ak nefungujú správne, stroj nepoužívajte.

 • Ak stroj nefunguje správne alebo je poškodený, nepoužívajte ho. Pred prevádzkou stroja alebo nadstavca problém vyriešte.

 • Uistite sa, že sú oblasti operátora a spolujazdca čisté a bez zvyškov chemických látok a nahromadených nečistôt.

 • Pred natlakovaním systému skontrolujte, či sú všetky konektory potrubia kvapaliny pevne utiahnuté a či sú všetky hadice v dobrom stave.

Bezpečnosť pri používaní chemických látok

Chemické látky používané v systéme postrekovača môžu byť nebezpečné a toxické pre vás, okolostojace osoby a zvieratá a môžu poškodiť rastliny, pôdu a ďalší majetok.

Ak budete používať viac ako jednu chemickú látku, prečítajte si informácie ku každej z nich. Ak tieto informácie nemáte k dispozícii, odmietnite postrekovač používať alebo na ňom pracovať.

Pred prácou na systéme postrekovača sa uistite, že je neutralizovaný a trikrát vypláchnutý podľa odporúčaní výrobcov chemických látok a že ste 3-krát spustili cyklus všetkých ventilov.

Overte, či máte poruke dostatočný prívod čistej vody a mydla, a ihneď vymyte všetky chemické látky, s ktorými sa dostanete do kontaktu.

 • Pozorne si prečítajte štítky s výstrahou týkajúcou sa chemických látok a karty bezpečnostných údajov materiálu pre všetky používané chemické látky, dodržiavajte ich a chráňte sa v súlade s odporúčaniami výrobcu chemických látok.

 • Pri používaní chemických látok si vždy chráňte telo. Pred kontaktom s chemickými látkami sa chráňte príslušnými osobnými ochrannými prostriedkami, ako sú napríklad:

  • bezpečnostné okuliare alebo tvárový štít,

  • chemický oblek,

  • respirátor alebo maska s filtrom,

  • rukavice odolné voči pôsobeniu chemických látok,

  • gumené čižmy alebo iná pevná obuv,

  • čisté náhradné oblečenie, mydlo a jednorazové utierky na očistenie.

 • Pred používaním chemických látok alebo manipuláciou s nimi absolvujte vhodné školenie.

 • Na danú úlohu používajte správnu chemickú látku.

 • Dodržiavajte pokyny výrobcu chemickej látky, aby ste ju aplikovali bezpečne. Neprekračujte odporúčaný tlak pri aplikácii systému.

 • Stroj nenapĺňajte, nekalibrujte ani nečistite, keď sa v danej oblasti nachádzajú ľudia, zvlášť deti, a zvieratá.

 • S chemickými látkami manipulujte v dobre vetranom priestore.

 • Zvlášť pri plnení nádrže postrekovača majte poruke čistú vodu.

 • Pri práci v blízkosti chemických látok nejedzte, nepite ani nefajčite.

 • Striekacie dýzy nečistite prefukovaním ani vkladaním do úst.

 • Čo najskôr po práci s chemickými látkami si umyte ruky a ďalšie miesta, ktoré s nimi prišli do kontaktu.

 • Chemické látky uschovávajte v pôvodných baleniach a skladujte ich na bezpečnom mieste.

 • Nepoužité chemické látky a nádoby s chemickými látkami likvidujte správne v súlade s pokynmi výrobcu chemických látok a miestnymi zákonmi.

 • Chemické látky a výpary sú nebezpečné. Nikdy nevstupujte do nádrže ani nad otvor či do otvoru nádrže neumiestňujte hlavu.

 • Dodržiavajte všetky miestne, štátne a federálne nariadenia týkajúce sa nanášania alebo striekania chemických látok.

Používanie informačného centra

Na displeji LCD informačného centra sa zobrazujú informácie o stroji, napríklad prevádzkový stav, rôzne diagnostické a iné informácie o stroji (Obrázok 58). Informačné centrum má úvodnú obrazovku a hlavnú informačnú obrazovku. Stlačením ľubovoľného tlačidla informačného centra a výberom príslušnej šípky môžete kedykoľvek prepínať medzi úvodnou obrazovkou a hlavnou informačnou obrazovkou.

g020650
 • Ľavé tlačidlo, prístup k ponuke/tlačidlo Späť – stlačením tohto tlačidla získate prístup k ponukám informačného centra. Môžete ho tiež používať na zatvorenie ľubovoľnej aktuálne používanej ponuky.

 • Stredné tlačidlo – pomocou tohto tlačidla sa môžete v ponukách posúvať nadol.

 • Pravé tlačidlo – pomocou tohto tlačidla môžete otvoriť ponuku a šípka doprava označuje dodatočný obsah.

Note: Funkcia jednotlivých tlačidiel sa môže meniť v závislosti od toho, ktorá funkcia je danej chvíli aktívna. Na displeji LCD sa nad každým tlačidlom zobrazuje ikona signalizujúca jej aktuálnu funkciu.

Spustenie informačného centra

 1. Vložte kľúč do štartovacieho spínača a otočte ho do polohy ON (Zap.).

  Note: Informačné centrum sa rozsvieti a zobrazí sa obrazovka spustenia (Obrázok 59).

  g028527
 2. Približne po 15 sekundách sa zobrazí domovská obrazovka. Stlačením stredného tlačidla výberu sa zobrazí kontext informácií (Obrázok 60).

  g028528
  • Opätovným stlačením stredného tlačidla výberu prejdete do hlavnej ponuky.

  • Pravé tlačidlo výberu: Celková striekaná oblasť (Obrázok 61A)

  • Pravé tlačidlo výberu: Rozsah aplikácie (Obrázok 61B)

  • Ľavé tlačidlo výberu: Vedľajšia striekaná oblasť (Obrázok 61C)

  • Ľavé tlačidlo výberu: Objem nádrže (Obrázok 61D)

   g029189

Note: Otočením štartovacieho spínača do polohy START (Štart) a naštartovaním motora budú hodnoty zobrazené na displeji informačného centra zodpovedať údajom o spustenom stroji.

Prístup k ponuke Nastavenia

 1. Spustite informačné centrum. Pozrite si časť Spustenie informačného centra.

  Note: Zobrazí sa domovská obrazovka.

 2. Stlačením stredného tlačidla výberu sa zobrazí kontext informácií.

  Note: Zobrazí sa ikona kontextu informácií.

 3. Stlačením stredného tlačidla výberu sa otvorí hlavná ponuka (Obrázok 62).

  g028416
 4. Stlačením pravého tlačidla výberu sa zobrazia podponuky ponuky Nastavenia.

  Note: Zobrazí sa hlavná ponuka s vybratou možnosťou Nastavenia.

  Note: Stlačením stredného tlačidla výberu (tlačidla pod ikonou so šípkou nadol na displeji) presuniete vybratú možnosť nadol.

Zmena merných jednotiek (imperiálne a metrické)

 1. Otvorte ponuku Nastavenia. Pozrite si časť Prístup k ponuke Nastavenia.

 2. Ak chcete zmeniť mernú jednotku, stlačte pravé tlačidlo výberu a zmeňte uvedené merné jednotky (Obrázok 63).

  • English (Imperiálne): míle za hodinu, galóny a akre

  • Turf (Trávnik): míle za hodinu, galóny a 1000 stôp2

  • SI (metric) (Metrické): kilometre za hodinu, litre, hektáre

  Note: Na displeji sa prepínajú imperiálne jednotky, jednotky pre trávnik a metrické jednotky.

  g028519

  Note: Stlačením ľavého tlačidla výberu sa váš výber uloží, zatvoríte ponuku Nastavenia a vrátite sa do hlavnej ponuky.

 3. Ak chcete zmeniť jazyk používaný na displeji, stlačením stredného tlačidla výberu (tlačidla pod šípkou nadol na displeji) presuniete vybratú možnosť na položku Language (Jazyk) (Obrázok 63).

 4. Stlačením pravého tlačidla výberu (tlačidla pod ikonou zoznamu na displeji) zvýrazníte v zozname jazyk použitý na displeji (Obrázok 63).

  Note: K dispozícii sú tieto jazyky: English (Angličtina), Spanish (Španielčina), French (Francúzština), German (Nemčina), Portuguese (Portugalčina), Danish (Dánčina), Netherlands (Dutch) (Holandčina), Finnish (Fínčina), Italian (Taliančina), Norwegian (Nórčina) a Swedish (Švédčina).

 5. Stlačením ľavého tlačidla výberu sa váš výber uloží, zatvoríte ponuku Nastavenia a vrátite sa do hlavnej ponuky (Obrázok 62).

 6. Stlačením ľavého tlačidla výberu sa vrátite na domovskú obrazovku (Obrázok 63).

Nastavenie úrovne podsvietenia a kontrastu displeja

 1. Otvorte ponuku Nastavenia. Pozrite si časť Prístup k ponuke Nastavenia.

 2. Ak chcete nastaviť úroveň podsvietenia displeja, stlačením stredného tlačidla výberu (tlačidla pod ikonou so šípkou nadol na displeji) presuniete vybratú možnosť na nastavenie Backlight (Podsvietenie) (Obrázok 64).

  g028415
 3. Stlačením pravého tlačidla výberu sa zobrazí kontext nastavenia hodnoty (Obrázok 64).

  Note: Na displeji sa nad stredným tlačidlom výberu zobrazí ikona (―) a nad pravým tlačidlom výberu ikona (+).

 4. Pomocou stredného a pravého tlačidla výberu zmeňte úroveň jasu displeja (Obrázok 64).

  Note: Keď zmeníte hodnotu jasu, displej sa zmení na vybratú úroveň jasu.

 5. Stlačením ľavého tlačidla výberu (tlačidla pod ikonou zoznamu na displeji) uložíte svoj výber, zatvoríte ponuku Backlight (Podsvietenie) a vrátite sa do ponuky Nastavenia (Obrázok 64).

 6. Ak chcete nastaviť úroveň kontrastu displeja, stlačením stredného tlačidla výberu (tlačidla pod ikonou so šípkou nadol na displeji) presuniete vybratú možnosť na nastavenie Contrast (Kontrast) (Obrázok 64).

 7. Stlačením pravého tlačidla výberu sa zobrazí kontext nastavenia hodnoty (Obrázok 64).

  Note: Na displeji sa nad stredným tlačidlom výberu zobrazí ikona (―) a nad pravým tlačidlom výberu ikona (+).

 8. Stlačením ľavého tlačidla výberu (tlačidla pod ikonou zoznamu na displeji) uložíte svoj výber, zatvoríte ponuku Contrast (Kontrast) a vrátite sa do ponuky Nastavenia (Obrázok 64).

 9. Stlačením ľavého tlačidla výberu zatvoríte ponuku Nastavenia a vrátite sa do hlavnej ponuky (Obrázok 62 a Obrázok 64).

 10. Stlačením ľavého tlačidla výberu sa vrátite na domovskú obrazovku (Obrázok 64).

Ikony informačného centra

Popisy ikon

GraphicIkona informácií
GraphicĎalšie
GraphicPredchádzajúce
GraphicPosunutie nadol
GraphicEnter
GraphicZmena ďalšej hodnoty v zozname
GraphicZvýšenie
GraphicZníženie
GraphicAktívna obrazovka
GraphicNeaktívna obrazovka
GraphicPrechod na domovskú obrazovku
GraphicAktívna domovská obrazovka
GraphicUloženie hodnoty
GraphicZatvorenie ponuky
GraphicHodinové počítadlo
GraphicZadaný nesprávny kód PIN
GraphicKontrola zadaného kódu PIN/overenie kalibrácie
GraphicZapnutý hlavný rám/vypnutý rám postrekovača
GraphicZapnutý hlavný rám/zapnutý rám postrekovača
GraphicPlná nádrž postrekovača
GraphicHladina v nádrži postrekovača do polovice
GraphicTakmer prázdna nádrž postrekovača
GraphicPrázdna nádrž postrekovača
Graphic alebo GraphicJednotky trávnika (1000 štvorcových stôp)
GraphicStriekaná oblasť
GraphicStriekaný objem
GraphicNastavenie objemu nádrže
GraphicDomovská obrazovka
GraphicVyčistenie aktívnej oblasti
GraphicVyčistenie všetkých oblastí
GraphicNastavenie číslice
GraphicVýber ďalšej oblasti na akumuláciu
GraphicRozsah aplikácie 1
GraphicRozsah aplikácie 2
GraphicZvýšenie rozsahu

Používanie ponúk

Ak chcete získať prístup k nastaveniam kalibrácie v systéme ponúk informačného centra, na hlavnej obrazovke stlačte tlačidlo prístupu k ponukám. Vrátite sa tak do hlavnej ponuky. V nasledujúcich tabuľkách nájdete prehľad možností dostupných v ponukách:

Kalibrácia
Položka ponukyPopis
Test Speed (Skúšobná rýchlosť)V tejto ponuke sa nastavuje skúšobná rýchlosť na kalibráciu.
Flow Calibration (Kalibrácia prietoku)V tejto ponuke sa kalibruje prietokomer.
Speed Calibration (Kalibrácia rýchlosti)V tejto ponuke sa kalibruje snímač rýchlosti.

Výber programu postrekovača

Model HDX-Auto

Prepnutie medzi manuálnym a automatickým režimom

g028518
 • Keď na riadiacej konzole nastavíte prepínač režimu postrekovača do ľavej polohy, môžete ovládať rozsah aplikácie postrekovača prostredníctvom informačného centra v režime AUTOMATIC MODE (Automatický režim).

  Note: Na displeji informačného centra sa zobrazí ikona rozsahu aplikácie.

 • Keď prepínač režimu postrekovača nastavíte do pravej polohy, môžete ovládať rozsah aplikácie postrekovača manuálne v režime MANUAL MODE (Manuálny režim).

  Note: Po prepnutí z automatického na manuálny režim ikona rozsahu aplikácie z displeja zmizne.

Prepínanie medzi nastaveniami programu postrekovača

g028507
 • Ak chcete vybrať rozsah aplikácie 1, stlačte 2 ľavé tlačidlá informačného centra (Obrázok 66).

  Note: Zobrazí sa ikona Graphic.

 • Ak chcete vybrať rozsah aplikácie 2 (rozsah aplikácie), stlačte 2 pravé tlačidlá (Obrázok 66).

  Note: Zobrazí sa ikona Graphic.

 • Ak chcete dočasne použiť zvýšený rozsah aplikácie, stlačte a podržte 2 vonkajšie tlačidlá (Obrázok 66).

  Note: Zobrazí sa ikona Graphic.

  Note: Zvýšenie rozsahu aplikácie predstavuje dodatočné percento nad aktívny program (1 alebo 2) rozsahu aplikácie. Stlačením a podržaním tlačidiel použijete zvýšený rozsah aplikácie a uvoľnením tlačidiel zvýšený rozsah zastavíte.

Programovanie rozsahu aplikácie a zvýšenia rozsahu aplikácie

Model HDX-Auto

Programovanie rozsahu aplikácie 1 a 2

 1. Na domovskej obrazovke stlačením stredného tlačidla výberu prejdite do hlavnej ponuky.

 2. V prípade potreby stlačením stredného tlačidla výberu zvýraznite príslušný rozsah aplikácie pre program 1 postrekovača (Obrázok 67).

  Note: Ikona rozsahu aplikácie 1 postrekovača vyzerá ako číslica 1 v krúžku napravo od terčíka.

  g028512
 3. Stlačením pravého tlačidla výberu vyberiete program 1 postrekovača (Obrázok 67A).

 4. Číselnú hodnotu nastavíte stlačením nasledujúcich tlačidiel výberu:

  • Stlačením pravého tlačidla výberu (Obrázok 67B) presuňte kurzor na ďalšiu číselnú pozíciu vpravo.

  • Stlačením stredného tlačidla výberu (Obrázok 67C) zvýšite číselnú hodnotu (0 až 9).

 5. Po nastavení hodnoty úplne vpravo stlačte pravé tlačidlo výberu.

  Note: Nad stredným tlačidlom výberu sa zobrazí ikona uloženia (Obrázok 67D).

 6. Stlačením stredného tlačidla výberu (Obrázok 67D) uložíte naprogramovaný rozsah aplikácie.

 7. Stlačením stredného tlačidla výberu zvýraznite príslušný rozsah aplikácie pre program 2 postrekovača.

  Note: Ikona rozsahu aplikácie 2 postrekovača vyzerá ako číslica 2 v krúžku napravo od terčíka.

  Note: Rozsah aplikácie pre program 2 postrekovača môžete v prípade potreby použiť na pohodlné nastavenie vyššieho alebo nižšieho rozsahu aplikácie na trávnik.

 8. Zopakujte kroky 4 až 6.

Programovanie zvýšenia rozsahu aplikácie

Zvýšenie aplikácie pridáva špecifikované percento k rozsahu aplikácie aktívneho programu, keď pri postreku v automatickom režime stlačíte 2 vonkajšie tlačidlá informačného centra.

 1. Na domovskej obrazovke stlačením stredného tlačidla výberu prejdite do hlavnej ponuky.

 2. V prípade potreby stlačením stredného tlačidla výberu zvýraznite zvýšenie rozsahu aplikácie (Obrázok 68).

  Note: Ikona zvýšenia rozsahu aplikácie vyzerá ako dva symboly (+) napravo od terčíka (Obrázok 68).

  g028513
 3. Stlačením pravého tlačidla výberu (Obrázok 68) zvýšite percento zvýšenia o 5 % (maximálne 20 %).

Používanie ponuky Nastavenia

Model HDX-Auto

Výber aktívneho rozsahu aplikácie z ponuky Nastavenia

 1. V hlavnej ponuke stlačením stredného tlačidla výberu prejdite do ponuky Nastavenia.

 2. Stlačením stredného tlačidla výberu zvýraznite aktívne nastavenie rozsahu aplikácie (Obrázok 69).

  g028520
 3. Stlačením pravého tlačidla výberu prepnite medzi rozsahom aplikácie 1 a 2 (Obrázok 69).

 4. Stlačením ľavého tlačidla výberu nastavenie uložíte a vrátite sa do hlavnej ponuky.

Nastavenie upozornenia na hladinu v nádrži

 1. V hlavnej ponuke stlačením stredného tlačidla výberu prejdite do ponuky Nastavenia.

 2. Stlačením stredného tlačidla výberu zvýraznite nastavenie Alert (Upozornenie) (Obrázok 70).

  Note: Nad stredným a pravým tlačidlom výberu sa zobrazia ikony (–) a (+).

  g028521
 3. Stlačte pravé tlačidlo výberu (Obrázok 70).

 4. Pomocou stredného alebo pravého tlačidla výberu zadajte minimálne množstvo v nádrži, pri ktorom sa počas prevádzky postrekovača zobrazí upozornenie (Obrázok 70).

  Note: Podržaním tlačidla nadol sa zvyšuje hodnota upozornenia na hladinu v nádrži o 10 %.

 5. Stlačením ľavého tlačidla výberu nastavenie uložíte a vrátite sa do hlavnej ponuky.

Zadanie kódu PIN v informačnom centre

Note: Zadanie kódu PIN umožňuje zmeniť nastavenia s chráneným prístupom a uchovať si heslo.

Note: Kód PIN zadaný vo výrobe je 1234.

 1. V hlavnej ponuke stlačením stredného tlačidla výberu prejdite do ponuky Nastavenia.

 2. Stlačením stredného tlačidla výberu zvýraznite nastavenie Chránené ponuky.

  g028522
 3. Stlačením pravého tlačidla výberu vyberte položku Chránené ponuky (Obrázok 71A).

 4. Číselnú hodnotu nastavíte na obrazovke zadania kódu PIN stlačením nasledujúcich tlačidiel výberu:

  • Stlačením stredného tlačidla výberu (Obrázok 71B) zvýšite číselnú hodnotu (0 až 9).

  • Stlačením pravého tlačidla výberu (Obrázok 71C) presuňte kurzor na ďalšiu číselnú pozíciu vpravo.

 5. Po nastavení hodnoty úplne vpravo stlačte pravé tlačidlo výberu.

  Note: Nad stredným tlačidlom výberu sa zobrazí ikona začiarknutia (Obrázok 71D).

 6. Stlačením stredného tlačidla výberu (Obrázok 71D) zadáte heslo.

Zmena kódu PIN

 1. Zadajte aktuálny kód PIN. Pozrite si kroky 1 až 6 v časti Zadanie kódu PIN v informačnom centre.

 2. V hlavnej ponuke stlačením stredného tlačidla výberu prejdite do ponuky Nastavenia.

 3. Stlačením stredného tlačidla výberu zvýraznite nastavenie Chránené ponuky.

  g028717
 4. Stlačením pravého tlačidla výberu vyberte položku Chránené ponuky (Obrázok 72A).

 5. Nový kód PIN nastavíte na obrazovke zadania stlačením nasledujúcich tlačidiel výberu:

  • Stlačením stredného tlačidla výberu (Obrázok 72A) zvýšite číselnú hodnotu (0 až 9).

  • Stlačením pravého tlačidla výberu (Obrázok 72C) presuňte kurzor na ďalšiu číselnú pozíciu vpravo.

 6. Po nastavení hodnoty úplne vpravo stlačte pravé tlačidlo výberu.

  Note: Nad stredným tlačidlom výberu sa zobrazí ikona uloženia (Obrázok 72D).

 7. Počkajte, kým sa na informačnom centre nezobrazí hlásenie o uložení hodnoty a nerozsvieti sa červený indikátor.

Nastavenie funkcie Protect Settings (Chránené nastavenia)

Important: Túto funkciu používajte na zamknutie a odomknutie rozsahu aplikácie.

Note: Ak chcete zmeniť nastavenia funkcií v chránených ponukách, musíte poznať 4-číselný kód PIN.

 1. V hlavnej ponuke stlačením stredného tlačidla výberu prejdite do ponuky Nastavenia.

 2. Stlačením stredného tlačidla výberu zvýraznite položku Protect Settings (Chránené nastavenia).

  Note: Ak políčko napravo od položky Protect Settings (Chránené nastavenia) nie je začiarknuté, podponuky L Boom (Ľavý rám), C Boom (Stredný rám), R Boom (Pravý rám) a Reset Defaults (Obnoviť predvolené hodnoty) nie sú zamknuté kódom PIN (Obrázok 74).

  g028524
 3. Stlačte pravé tlačidlo výberu.

  Note: Zobrazí sa obrazovka zadania kódu PIN.

 4. Zadajte kód PIN. Pozrite si krok 4 v časti Zadanie kódu PIN v informačnom centre.

 5. Po nastavení hodnoty úplne vpravo stlačte pravé tlačidlo výberu.

  Note: Nad stredným tlačidlom výberu sa zobrazí ikona začiarknutia.

 6. Stlačte stredné tlačidlo výberu.

  Note: Zobrazia sa podponuky L Boom (Ľavý rám), C Boom (Stredný rám), R Boom (Pravý rám) a Reset Defaults (Obnoviť predvolené hodnoty).

 7. Stlačením stredného tlačidla výberu zvýraznite položku Protect Settings (Chránené nastavenia).

 8. Stlačte pravé tlačidlo výberu.

  Note: V políčku napravo od položky Protect Settings (Chránené nastavenia) sa zobrazí začiarknutie (Obrázok 74).

  g028523
 9. Počkajte, kým sa na informačnom centre nezobrazí hlásenie o uložení hodnoty a nerozsvieti sa červený indikátor.

  Note: Podponuky pod položkou Protected Menus (Chránené ponuky) sú zamknuté kódom PIN.

  Note: Ak chcete otvoriť tieto podponuky, zvýraznite položku Protect Settings (Chránené nastavenia), stlačte pravé tlačidlo výberu, zadajte kód PIN a po zobrazení ikony začiarknutia stlačte stredné tlačidlo výberu.

Obnovenie predvolených hodnôt veľkosti sekcie rámu

 1. Stlačením stredného tlačidla výberu prejdite na položku Reset Default (Obnoviť predvolené hodnoty) (Obrázok 75).

  g028526
 2. Stlačením pravého tlačidla výberu vyberte položku Reset Default (Obnoviť predvolené hodnoty).

 3. Na obrazovke Default Settings (Predvolené nastavenia) vyberiete stlačením ľavého tlačidla výberu možnosť NO (Nie) alebo stlačením pravého tlačidla výberu možnosť YES (Áno) (Obrázok 75).

  Note: Výberom možnosti YES (Áno) sa obnoví výrobné nastavenie veľkosti sekcie rámu.

Rady v informačnom centre

Rady pre operátora sa na obrazovke informačného centra zobrazia automaticky, keď niektorá funkcia stroja vyžaduje dodatočný úkon. Ak sa napríklad pokúšate naštartovať motor so stlačeným pedálom trakčného pohonu, zobrazí sa rada, že pedál trakčného pohonu musí byť v polohe NEUTRAL (Neutrál).

Ku každej zobrazenej rade bliká indikátor chyby a na obrazovke sa zobrazuje kód rady (číslo), popis rady a kvalifikátor rady, ako je znázornené na Obrázok 76.

Popisy a kvalifikátory rád sa zobrazujú ako ikony informačného centra. Popis jednotlivých ikon nájdete v časti Ikony informačného centra.

Note: Kvalifikátor rady vysvetľuje podmienky aktivovania rady a obsahuje pokyny na jej elimináciu.

g202867

Note: Rady sa nezaznamenávajú do denníka chýb.

Note: Radu môžete z obrazovky displeja vymazať stlačením ľubovoľného tlačidla informačného centra.

Informácie o radách z informačného centra nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Rady

Kód radyPopis
200Zabránenie štartu – aktívny prepínač čerpadla
201Zabránenie štartu – nie je v polohe NEUTRAL (Neutrál)
202Zabránenie štartu – operátor mimo sedadla
203Zabránenie štartu – pedál škrtiacej klapky nie je v základnej polohe
204Zabránenie štartu – uplynutý časový limit aktivácie štartéra
205Zatiahnutá parkovacia brzda
206Zabránenie spustenia čerpadla – aktívny rám
207Zabránenie spustenia čerpadla – vysoké otáčky motora
208Zabránenie funkcii zámku škrtiacej klapky/rýchlosti – čerpadlo nie je aktívne
209Zabránenie funkcii zámku škrtiacej klapky – parkovacia brzda nie je zatiahnutá
210Zabránenie funkcii zámku rýchlosti – operátor je mimo sedadla alebo je zatiahnutá parkovacia brzda
211Zabránenie funkcii zámku škrtiacej klapky/rýchlosti – je aktivovaná spojka alebo je zatiahnutá servisná brzda
212Upozornenie na nízky objem v nádrži
213Vypláchnutie čerpadla je v polohe ON (Zap.)
220Kalibrácia snímača prietoku
221Kalibrácia snímača prietoku – doplňte do nádrže vodu a zadajte údaj o doplnenom objeme
222Kalibrácia snímača prietoku – zapnite čerpadlo
223Kalibrácia snímača prietoku – zapnite všetky rámy
224Kalibrácia snímača prietoku – spustená kalibrácia
225Kalibrácia snímača prietoku – dokončená kalibrácia
226Kalibrácia snímača prietoku – ukončuje sa režim kalibrácie
231Kalibrácia snímača rýchlosti
232Kalibrácia snímača rýchlosti – doplňte do nádrže čerstvú vodu, stlačte tlačidlo ďalej
233Kalibrácia snímača rýchlosti – doplňte do polovice postrekovača vodu, stlačte tlačidlo ďalej
234Kalibrácia snímača rýchlosti – zadajte vzdialenosť kalibrácie, stlačte tlačidlo ďalej
235Kalibrácia snímača rýchlosti – označte a prejdite zadanú vzdialenosť s vypnutými sekciami postrekovača
236Kalibrácia snímača rýchlosti – prebieha kalibrácia snímača rýchlosti
237Kalibrácia snímača rýchlosti – kalibrácia snímača rýchlosti je dokončená
238Kalibrácia snímača rýchlosti – vypnite rámy
241Kalibrácia mimo limitov, používajú sa predvolené hodnoty

Kontroly pred naštartovaním

Pred každým začiatkom používania postrekovača v daný deň skontrolujte tieto položky:

 • Skontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.

  Note: Pneumatiky tohto stroja sa líšia od pneumatík automobilu. Vyžadujú menší tlak vzduchu, aby sa minimalizovalo stlačenie a poškodenie trávnika.

 • Skontrolujte hladinu všetkých kvapalín, a ak je hladina nízka, doplňte primeraný objem špecifických kvapalín.

 • Skontrolujte prevádzku brzdového pedála.

 • Skontrolujte, či svietia svetlomety.

 • Otočte volant doľava a doprava a sledujte reakciu pri riadení.

 • S vypnutým motorom skontrolujte úniky oleja, uvoľnené diely a akékoľvek iné viditeľné poruchy.

Ak niektorá z vyššie uvedených položiek nie je v poriadku, pred používaním postrekovača v daný deň upozornite na nedostatky mechanika alebo sa poraďte so svojím nadriadeným. Váš nadriadený možno bude chcieť, aby ste každý deň kontrolovali aj iné položky, preto zistite, za aké kontroly ste zodpovední.

Príprava postrekovača

Výber dýzy

Note: Pozrite si príručku k vybratej dýze, ktorú vám poskytne autorizovaný distribútor spoločnosti Toro.

Telesá hláv sú kompatibilné s 3 rôznymi dýzami. Ak chcete vybrať požadovanú dýzu, postupujte takto:

 1. Postrekovač zastavte na rovnom povrchu, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

 2. Prepínač hlavnej sekcie nastavte do polohy OFF (Vyp.) a prepínač čerpadla postrekovača prepnite do polohy OFF (Vyp.).

 3. Otočte hlavu dýz ľubovoľným smerom k správnej dýze.

 4. Kalibrujte prietok. Pozrite si časť Kalibrácia prietoku postrekovača.

Výber sacieho filtra

Štandardné vybavenie: sací filter so sitkom 50 (modrý)

Pomocou tabuľky s informáciami o sacích filtroch identifikujte sitko pre používané striekacie dýzy podľa chemických látok alebo roztokov s viskozitou rovnajúcou sa vode.

Tabuľka s informáciami o sacom filtri

Farebný kód striekacej dýzy (prietok)Veľkosť sitka*Farebný kód filtra
Žltá (0,76 l/min.)50Modrá
Červená (1,51 l/min.)50Modrá
Hnedá (1,89 l/min.)50 (alebo 30)Modrá (alebo zelená)
Sivá (2,27 l/min.)30Zelená
Biela (3,03 l/min.)30Zelená
Modrá (3,79 l/min.)30Zelená
Zelená (5,68 l/min.)30Zelená
* Veľkosť sitka sacích filtrov v tejto tabuľke vychádza z chemických látok alebo roztokov používaných pri postreku s viskozitou rovnajúcou sa vode.

Important: Keď robíte postrek s chemickými produktmi alebo roztokmi s vyššou viskozitou (hustejšími produktmi) spolu s práškami, ktoré možno navlhčiť, možno budete musieť pre voliteľný sací filter použiť hrubšie sitko. Pozrite si Obrázok 77.

g214212

Keď robíte postrek s vyšším rozsahom aplikácie, zvážte použitie hrubšieho sitka voliteľného sacieho filtra. Pozrite si Obrázok 78.

g214214

Výber tlakového filtra

Dostupná veľkosť sitka:

Štandardné vybavenie: sací filter so sitkom 50 (modrý)

Pomocou tabuľky s informáciami o tlakových filtroch identifikujte sitko pre používané striekacie dýzy podľa chemických látok alebo roztokov s viskozitou rovnajúcou sa vode.

Tabuľka s informáciami o tlakovom filtri

Farebný kód striekacej dýzy (prietok)Veľkosť sitka*Farebný kód filtra
Podľa potreby na základe chemických látok alebo roztokov s nízkou viskozitou alebo nízkym rozsahom aplikácie100Zelená
Žltá (0,76 l/min.)80Žltá
Červená (1,51 l/min.)50Modrá
Hnedá (1,89 l/min.)50Modrá
Sivá (2,27 l/min.)50Modrá
Biela (3,03 l/min.)50Modrá
Modrá (3,79 l/min.)50Modrá
Zelená (5,68 l/min.)50Modrá
Podľa potreby na základe chemických látok alebo roztokov s vysokou viskozitou alebo vysokým rozsahom aplikácie30Červená
Podľa potreby na základe chemických látok alebo roztokov s vysokou viskozitou alebo vysokým rozsahom aplikácie16Hnedá
* Veľkosť sitka tlakových filtrov v tejto tabuľke vychádza z chemických látok alebo roztokov používaných pri postreku s viskozitou rovnajúcou sa vode.

Important: Keď robíte postrek s chemickými produktmi alebo roztokmi s vyššou viskozitou (hustejšími produktmi) spolu s práškami, ktoré možno navlhčiť, možno budete musieť pre voliteľný tlakový filter použiť hrubšie sitko. Pozrite si Obrázok 79.

g214211

Keď robíte postrek s vyšším rozsahom aplikácie, zvážte použitie hrubšieho sitka voliteľného tlakového filtra. Pozrite si Obrázok 80.

g214240

Výber filtra špičky dýzy (voliteľný)

Note: Používaním voliteľného filtra špičky dýzy chránite špičku striekacej dýzy a zvyšujete jej životnosť.

Pomocou tabuľky s informáciami o filtroch špičky dýzy identifikujte sitko pre používané striekacie dýzy podľa chemických látok alebo roztokov s viskozitou rovnajúcou sa vode.

Tabuľka s informáciami o filtri špičky dýzy

Farebný kód striekacej dýzy (prietok)Veľkosť sitka filtra*Farebný kód filtra
Žltá (0,76 l/min.)100Zelená
Červená (1,51 l/min.)50Modrá
Hnedá (1,89 l/min.)50Modrá
Sivá (2,27 l/min.)50Modrá
Biela (3,03 l/min.)50Modrá
Modrá (3,79 l/min.)50Modrá
Zelená (5,68 l/min.)50Modrá
* Veľkosť sitka filtrov dýz v tejto tabuľke vychádza z chemických látok alebo roztokov používaných pri postreku s viskozitou rovnajúcou sa vode.

Important: Keď robíte postrek s chemickými produktmi alebo roztokmi s vyššou viskozitou (hustejšími produktmi) spolu s práškami, ktoré možno navlhčiť, možno budete musieť pre voliteľný filter špičky použiť hrubšie sitko. Pozrite si Obrázok 81.

g214246

Keď robíte postrek s vyšším rozsahom aplikácie, zvážte použitie hrubšieho sitka filtra špičky. Pozrite si Obrázok 82.

g214245

Plnenie nádrží

Plnenie nádrže na čerstvú vodu

Important: V nádrži na čerstvú vodu nepoužívajte upravenú (sivú) vodu.

Note: Nádrž na čerstvú vodu slúži ako zdroj čerstvej vody na umývanie chemických látok z pokožky, očí alebo iných povrchov v prípade náhodného kontaktu.Pred manipuláciou s akýmikoľvek chemickými látkami alebo ich miešaním do nádrže na čerstvú vodu vždy dopĺňajte čistú vodu.

Nádrž na čerstvú vodu sa nachádza na ochrannom zariadení proti prevráteniu za sedadlom spolujazdca (Obrázok 83). Slúži ako zdroj čerstvej vody na umývanie chemických látok z pokožky, očí alebo iných povrchov v prípade náhodného kontaktu.

 • Ak chcete nádrž doplniť, odskrutkujte veko navrchu nádrže a dolejte do nej čerstvú vodu. Nasaďte veko.

 • Ak chcete otvoriť hrdlo nádrže na čerstvú vodu, otočte páčku na hrdle.

g210327

Plnenie nádrže postrekovača

Namontovaním chemickej premixovej súpravy sa zaručí optimálne miešanie a čistota vonkajšej časti nádrže.

Important: Vždy keď je to možné, v nádrži postrekovača nepoužívajte upravenú (sivú) vodu.

Important: Uistite sa, že sú používané chemické látky kompatibilné s polymérom VitonTM (pozrite si štítok výrobcu, na ktorom by malo byť uvedené, ak nie je daná látka kompatibilná). Používaním chemickej látky, ktorá nie je kompatibilná s polymérom VitonTM poškodzuje tesniace krúžky v postrekovači, čo spôsobuje úniky.

Important: Po prvom naplnení nádrže skontrolujte, či nie sú popruhy nádrže voľné. V prípade potreby ich dotiahnite.

 1. Spustením sekcií vypustite zo systému postrekovača kondicionér.

 2. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, prepínač rozsahu prepnite do neutrálnej polohy, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor a vyberte kľúč.

 3. Uistite sa, že je vypúšťací ventil nádrže zatvorený.

 4. Určite objem vody potrebný na namiešanie potrebného objemu chemickej látky, ako to nariaďuje jej výrobca.

 5. Otvorte veko nádrže postrekovača.

  Note: Veko nádrže sa nachádza uprostred vrchnej časti nádrže. Ak ho chcete otvoriť, otočte prednú polovicu veka proti smeru hodinových ručičiek a vyklopte ho. Môžete vytiahnuť vnútorné sitko a vyčistiť ho. Ak chcete nádrž utesniť, zatvorte veko a otočte prednú polovicu v smere hodinových ručičiek.

 6. Pomocou plniacej objímky s ochranou pred preplnením doplňte do nádrže postrekovača 3/4 potrebnej vody.

  Important: Vždy v nádrži postrekovača používajte čerstvú čistú vodu. Do prázdnej nádrže nikdy nelejte koncentrát.

  g239037
 7. Naštartujte motor, aktivujte pomocný hriadeľ a nastavte ručnú škrtiacu klapku, ak je súčasťou výbavy.

 8. Prepínač miešania otočte do polohy ON (Zap.).

 9. Podľa pokynov výrobcu chemickej látky pridajte do nádrže vhodné množstvo koncentrátu chemickej látky.

  Important: Ak používate prášok, ktorý možno navlhčiť, pred pridaním do nádrže zmiešajte ho s malým množstvom vody, aby vznikla kašovitá zmes.

 10. Do nádrže dolejte zvyšok vody.

  Note: Obsah lepšie zmiešate, keď znížite nastavenie rozsahu aplikácie.

Kontrola popruhov nádrže

Servisný intervalPostup pri údržbe
Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte popruhy nádrže.
 • Important: Nadmerné utiahnutie úchytiek popruhov nádrže môže zdeformovať a poškodiť nádrž a popruhy.

  1. Naplňte hlavnú nádrž vodou.

  2. Skontrolujte, či je medzi popruhmi nádrže a nádržou nejaká vôľa (Obrázok 85).

   g028263
  3. Ak sa na nádrži uvoľnia popruhy, uťahujte poistné matice s prírubou a skrutky vo vrchnej časti popruhov, kým nebudú popruhy zarovnané s povrchom nádrže (Obrázok 85).

   Note: Neuťahujte nadmerne hardvér popruhov nádrže.

  Kalibrácia postrekovača

  Príprava stroja

  Important: Pred kalibráciou systému postrekovača používaného na modeli HDX-Auto podľa potreby naplňte nádrž postrekovača čistou vodou a používajte stroj na postrekovanie s tlakom 2,75 baru alebo vyšším minimálne 30 minút.

  Note: Pred prvým používaním postrekovača a po zmene dýz alebo v prípade potreby kalibrujte prietok, rýchlosť a sekčný obtok postrekovača.

  1. Naplňte nádrž postrekovača čistou vodou.

   Note: Uistite sa, že je v nádrži dostatok vody na dokončenie všetkých postupov kalibrácie.

  2. Spustite sekciu ľavého a pravého rámu.

  3. Model HDX-Auto – používajte stroj na postrekovanie s tlakom 2,75 baru alebo vyšším minimálne 30 minút. Po dokončení naplňte nádrž postrekovača čistou vodou.

  4. Položku Protect Settings (Chránené nastavenia) nastavte na možnosť Off (Vyp.). Pozrite si časť Nastavenie funkcie Protect Settings (Chránené nastavenia).

  5. Model HDX-Auto – systém postrekovača nastavte na manuálny režim. Pozrite si časť Prepnutie medzi manuálnym a automatickým režimom.

  Kalibrácia prietoku postrekovača

  Vybavenie, ktoré dodáva operátor: stopky schopné merať ±1/10 sekundy a nádobu s mierkou po 50 ml.

  Note: Kalibrácia prietoku postrekovača pre stroje bez zámku škrtiacej klapky vyžaduje 2 osoby.

  Príprava systému postrekovača

  1. Prevodovku nastavte takto:

   • Modely série HD s manuálnou prevodovkou – prevodovku nastavte do polohy NEUTRAL (Neutrál).

   • Model HDX-Auto – prevodovku nastavte do polohy P (parkovanie).

  2. Zatiahnite parkovaciu brzdu a naštartujte motor.

  3. Zapnite čerpadlo postrekovača a miešanie.

  4. Stláčajte plynový pedál, kým motor nedosiahne maximálne otáčky.

  5. Otáčky motora nastavte takto:

   • Stroje bez voliteľného zámku škrtiacej klapky – 1 osoba stláča plynový pedál, kým motor nedosiahne maximálne otáčky.

    Note: Druhá osoba zbiera vzorky z dýz postrekovača.

   • Stroje s voliteľným zámkom škrtiacej klapky – stláčajte plynový pedál, kým motor nedosiahne maximálne otáčky, a nastavte zámok škrtiacej klapky. Pozrite si používateľskú príručku k súprave ručnej škrtiacej klapky vozidla Workman.

  Skúška zachytenia

  1. Všetky 3 prepínače sekcií a prepínač hlavnej sekcie nastavte do polohy ON (Zap.).

  2. Pripravte sa na skúšku zachytenia pomocou nádoby s mierkou.

  3. Začnite s tlakom 2,75 baru a pomocou prepínača rozsahu aplikácie upravte tlak postrekovača tak, aby ste pri skúške zachytenia dosiahli množstvo uvedené v nasledujúcej tabuľke.

   Note: Po 15 sekundách nazbierajte 3 vzorky a zistite priemerný objem nazbieranej vody.

   Farba dýzyMililitre nazbierané za 15 sekúndUnce nazbierané za 15 sekúnd
   Žltá189 6,4 
   Červená378 12,8 
   Hnedá473 16,0 
   Sivá567 19,2 
   Biela757 25,6 
   Modrá946 32,0 
   Zelená1419 48,0 
  4. Po dosiahnutí požadovaného množstva uvedeného v tabuľke vyššie pri skúške zachytenia nastavte kontrolný blokovací prepínač rozsahu do polohy LOCK (Zamknúť).

  5. Prepínač hlavnej sekcie otočte do polohy OFF (Vyp.).

  Nastavenie informačného centra

  1. V informačnom centre prejdite do ponuky Kalibrácia a vyberte položku FLOW CAL (Kalibrácia prietoku):

   Note: Kalibrácie kedykoľvek zrušíte výberom ikony domovskej obrazovky.

   1. Ponuky otvoríte tak, že dvakrát stlačíte stredné tlačidlo výberu v informačnom centre.

   2. Ponuku Kalibrácia otvoríte stlačením pravého tlačidla výberu v informačnom centre.

   3. Zvýraznením možnosti FLOW CAL (Kalibrácia prietoku) vyberte položku FLOW CAL (Kalibrácia prietoku) a stlačte pravé tlačidlo výberu v informačnom centre.

   4. Na ďalšej obrazovke zadajte známy objem vody, ktorý bude striekať zo sekcií pri postupe kalibrácie. Pozrite si tabuľku uvedenú nižšie.

   5. Stlačte pravé tlačidlo výberu v informačnom centre.

  2. Pomocou symbolov plus (+) a mínus (–) zadajte objem prietoku podľa nižšie uvedenej tabuľky.

   Farba dýzyLitreAmerické galóny
   Žltá4211
   Červená8322
   Hnedá10628
   Sivá12533
   Biela16744
   Modrá20855
   Zelená31483
  3. Na 5 minút zapnite prepínač hlavnej sekcie.

   Note: Kým stroj postrekuje, na displeji informačného centra sa zobrazuje počítaný objem kvapaliny.

  4. Po 5-minútovom postrekovaní vyberte značku začiarknutia stlačením stredného tlačidla v informačnom centre.

   Note: Ak sa počas kalibrácie zobrazované galóny nezhodujú so známym objemom vody zadaným v informačnom centre, je to povolené.

  5. Vypnite prepínač hlavnej sekcie a stlačením stredného tlačidla v informačnom centre vyberte značku začiarknutia.

   Note: Kalibrácia je teraz dokončená.

  Kalibrácia rýchlosti postrekovača

  1. Uistite sa, že je nádrž postrekovača naplnená vodou.

  2. Na otvorenom rovnom priestranstve vyznačte vzdialenosť 45 až 152 m.

   Note: Na dosiahnutie presnejších výsledkov vyznačte vzdialenosť 152 m.

  3. Naštartujte motor a prejdite so strojom na začiatok vyznačenej vzdialenosti.

   Note: Zarovnajte strednú časť predných pneumatík so štartovnou čiarou, aby ste dosiahli najpresnejšie výsledky.

  4. V informačnom centre prejdite do ponuky Kalibrácia a vyberte položku Speed Calibration (Kalibrácia rýchlosti).

   Note: Kalibráciu kedykoľvek zrušíte výberom ikony domovskej obrazovky.

  5. V informačnom centre vyberte šípku ďalej (→).

  6. Pomocou symbolov plus (+) a mínus (–) zadajte do informačného centra vyznačenú vzdialenosť.

  7. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Modely série HD s manuálnou prevodovkou – na stroji zaraďte prvú rýchlosť a na plný plyn priamo prejdite vyznačenú vzdialenosť.

   • Model HDX-Auto – na stroji zaraďte rýchlosť D (jazda) a na plný plyn priamo prejdite vyznačenú vzdialenosť.

  8. Po dosiahnutí vyznačenej vzdialenosti stroj zastavte a v informačnom centre vyberte značku začiarknutia.

   Note: Spomaľte a pomaly zastavte, aby ste strednú časť predných pneumatík zarovnali so štartovnou čiarou, čím dosiahnete najpresnejšie výsledky.

   Note: Kalibrácia je teraz dokončená.

  Kalibrácia sekčných obtokových ventilov

  Pred prvým používaním postrekovača a po každej zmene dýz alebo v prípade potreby kalibrujte prietok a rýchlosť postrekovača a nastavte sekčný obtok.

  Important: Na vykonanie tohto postupu si vyberte otvorené rovné priestranstvo.

  Note: Kalibrácia sekčného obtoku pre stroje bez zámku škrtiacej klapky vyžaduje 2 osoby.

  Príprava stroja

  1. Uistite sa, že je nádrž postrekovača naplnená vodou.

  2. Prevodovku nastavte takto:

   • Modely série HD s manuálnou prevodovkou – prevodovku nastavte do polohy NEUTRAL (Neutrál).

   • Model HDX-Auto – prevodovku nastavte do polohy P (parkovanie).

  3. Zatiahnite parkovaciu brzdu a naštartujte motor.

  4. 3 prepínače sekcií nastavte do polohy ON (Zap.), no prepínač hlavnej sekcie prepnite do polohy OFF (Vyp.).

  5. Prepínač čerpadla nastavte do polohy ON (Zap.) a zapnite miešanie.

  6. Otáčky motora nastavte takto:

   • Stroje bez voliteľného zámku škrtiacej klapky – 1 osoba stláča plynový pedál, kým motor nedosiahne maximálne otáčky motora.

    Note: Druhá osoba nastaví sekčné obtokové ventily.

   • Stroje s voliteľným zámkom škrtiacej klapky – stláčajte plynový pedál, kým motor nedosiahne maximálne otáčky motora, a nastavte zámok škrtiacej klapky. Pozrite si používateľskú príručku k súprave ručnej škrtiacej klapky vozidla Workman.

  7. V informačnom centre prejdite do ponuky Kalibrácia a vyberte položku Test Speed (Skúšobná rýchlosť).

   Note: Kalibráciu kedykoľvek zrušíte výberom ikony domovskej obrazovky.

  8. Pomocou symbolov plus (+) a mínus (–) zadajte skúšobnú rýchlosť 5,6 km/h a potom vyberte ikonu domovskej obrazovky.

  Úprava sekčných obtokových ventilov

  1. Pomocou prepínača rozsahu aplikácie upravte rozsah aplikácie podľa nasledujúcej tabuľky.

   Tabuľka rozsahu aplikácie dýzy

   Farba dýzySI (metrické)ImperiálneTrávnik
   Žltá159 l/ha17 galónov/aker0,39 galóna/1000 štvorcových stôp
   Červená319 l/ha34 galónov/aker0,78 galóna/1000 štvorcových stôp
   Hnedá394 l/ha42 galónov/aker0,96 galóna/1000 štvorcových stôp
   Sivá478 l/ha51 galónov/aker1,17 galóna/1000 štvorcových stôp
   Biela637 l/ha68 galónov/aker1,56 galóna/1000 štvorcových stôp
   Modrá796 l/ha85 galónov/aker1,95 galóna/1000 štvorcových stôp
   Zelená1190 l/ha127 galónov/aker2,91 galóna/1000 štvorcových stôp
  2. Vypnite prepínač ľavej sekcie a upravujte obtokový ventil ľavej sekcie (Obrázok 86), kým nebude hodnota tlaku na predtým nastavenej úrovni (zvyčajne 2,75 baru).

   Note: Číslované indikátory na obtokovom ventile slúžia len ako referencia.

   g028047
  3. Zapnite prepínač ľavej sekcie a vypnite prepínač pravej sekcie.

  4. Upravujte obtokový ventil pravej sekcie (Obrázok 86), kým nebude hodnota tlaku na predtým nastavenej úrovni (zvyčajne 2,75 baru).

  5. Zapnite prepínač pravej sekcie a vypnite prepínač strednej sekcie.

  6. Upravujte obtokový ventil strednej sekcie (Obrázok 86), kým nebude hodnota tlaku na predtým nastavenej úrovni (zvyčajne 2,75 baru).

  7. Vypnite všetky prepínače sekcií.

  8. Vypnite čerpadlo postrekovača.

   Note: Kalibrácia je teraz dokončená.

  Úprava miešania a hlavných obtokových ventilov

  Polohy gombíka obtokového ventilu miešania

  • Obtokový premiešavací ventil je úplne otvorený, ako je znázornené na Obrázok 87A.

  • Obtokový premiešavací ventil je zatvorený (0), ako je znázornené na Obrázok 87B.

  • Obtokový premiešavací ventil je v strednej (nastavená vzhľadom na tlakomer systému postrekovača) polohe, ako je znázornené na Obrázok 87C.

  g214029

  Kalibrácia obtokového premiešavacieho ventilu

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Každý rok
 • Kalibrujte obtokový premiešavací ventil.
 • Important: Na vykonanie tohto postupu si vyberte otvorené rovné priestranstvo.

  Note: Kalibrácia obtokového premiešavacieho ventilu pre stroje bez zámku škrtiacej klapky vyžaduje 2 osoby.

  1. Uistite sa, že je nádrž postrekovača naplnená vodou.

  2. Overte, či je regulačný premiešavací ventil otvorený. Ak je už nastavený, v tomto okamihu ho úplne otvorte.

  3. Prevodovku nastavte takto:

   • Modely série HD s manuálnou prevodovkou – prevodovku nastavte do polohy NEUTRAL (Neutrál).

   • Model HDX-Auto – prevodovku nastavte do polohy P (parkovanie).

  4. Zatiahnite parkovaciu brzdu a naštartujte motor.

  5. Zapnite čerpadlo postrekovača.

  6. Otáčky motora nastavte takto:

   • Stroje bez voliteľného zámku škrtiacej klapky – 1 osoba stláča plynový pedál, kým motor nedosiahne maximálne otáčky.

    Note: Druhá osoba zbiera vzorky z dýz postrekovača.

   • Stroje s voliteľným zámkom škrtiacej klapky – stláčajte plynový pedál, kým motor nedosiahne maximálne otáčky, a nastavte zámok škrtiacej klapky. Pozrite si používateľskú príručku k súprave ručnej škrtiacej klapky vozidla Workman.

  7. 3 samostatné prepínače sekčných ventilov nastavte do polohy OFF (Vyp.).

  8. Prepínač hlavnej sekcie nastavte do polohy ON (Zap.).

  9. Tlak systému nastavte na možnosť MAXIMUM.

  10. Prepínač miešania nastavte do polohy OFF (Vyp.) a pozrite si hodnotu na tlakomeri.

   • Ak na tlakomeri zostáva hodnota 6,9 baru, obtokový premiešavací ventil je kalibrovaný správne.

   • Ak sa na tlakomeri zobrazuje iná hodnota, pokračujte ďalším krokom.

  11. Obtokový premiešavací ventil (Obrázok 88) na zadnej strane premiešavacieho ventilu upravujte dovtedy, kým sa na tlakomeri nezobrazí hodnota 6,9 baru.

   g033583
  12. Prepínač čerpadla nastavte do polohy OFF (Vyp.), páčku škrtiacej klapky prepnite do polohy IDLE (Voľnobežné otáčky) a štartovací spínač prepnite do polohy OFF (Vyp.).

  Úprava obtokového ventilu hlavnej sekcie

  Note: Úprava obtokového ventilu hlavnej sekcie eliminuje alebo znižuje prietok cez zmiešavacie dýzy v nádrži, keď je prepínač hlavného rámu nastavený do polohy OFF (Vyp.).

  1. Uistite sa, že je nádrž postrekovača naplnená vodou.

  2. Zatiahnite parkovaciu brzdu.

  3. Prevodovku nastavte takto:

   • Modely série HD s manuálnou prevodovkou – prevodovku nastavte do polohy NEUTRAL (Neutrál).

   • Model HDX-Auto – prevodovku nastavte do polohy P (parkovanie).

  4. Zapnite čerpadlo postrekovača.

  5. Prepínač miešania nastavte do polohy ON (Zap.).

  6. Prepínač hlavnej sekcie nastavte do polohy OFF (Vyp.).

  7. Otáčky motora nastavte takto:

   • Stroje bez voliteľného zámku škrtiacej klapky – 1 osoba stláča plynový pedál, kým motor nedosiahne maximálne otáčky.

    Note: Druhá osoba zbiera vzorky z dýz postrekovača.

   • Stroje s voliteľným zámkom škrtiacej klapky – stláčajte plynový pedál, kým motor nedosiahne maximálne otáčky, a nastavte zámok škrtiacej klapky. Pozrite si používateľskú príručku k súprave ručnej škrtiacej klapky vozidla Workman.

  8. Upravte rukoväť obtoku hlavnej sekcie, aby ste mohli regulovať mieru miešania v nádrži (Obrázok 88).

  9. Otáčky škrtiacej klapky znížte na voľnobežné otáčky.

  10. Prepínače miešania a čerpadla nastavte do polohy OFF (Vyp.).

  11. Vypnite motor.

  Umiestnenie čerpadla postrekovača

  Čerpadlo postrekovača sa nachádza v zadnej časti stroja (Obrázok 89).

  g239107

  Počas prevádzky

  Bezpečnosť počas prevádzky

  Všeobecné bezpečnostné pokyny

  • Majiteľ alebo operátor môže predchádzať nehodám, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie majetku, a je zodpovedný za takéto nehody.

  • Noste vhodný odev vrátane ochranných okuliarov, dlhých nohavíc, pevnej protišmykovej obuvi a ochrany sluchu. Dlhé vlasy si zviažte dozadu a nenoste voľné šperky.

  • Noste vhodné osobné ochranné prostriedky v súlade s pokynmi v časti Bezpečnosť pri používaní chemických látok.

  • Nepracujte so strojom, ak ste chorí, unavení alebo pod vplyvom alkoholu alebo drog.

  • Spolujazdci by mali sedieť len na určených miestach.

  • Stroj prevádzkujte len pri dobrej viditeľnosti. Vyhýbajte sa dieram alebo skrytým nebezpečenstvám.

  • Pred naštartovaním motora sa uistite, že ste v prevádzkovej polohe, prevodovka je v neutrále a parkovacia brzda je zatiahnutá.

  • Vždy keď je stroj v pohybe, mali by ste vy aj spolujazdci sedieť. Vždy keď je to možné, majte obe ruky na volante. Ruky a nohy majte vždy v priestore operátora.

  • Pri prechode do neprehľadných oblastí, kríkov, stromov alebo iných objektov, ktoré by mohli obmedziť viditeľnosť, buďte opatrní.

  • Pred cúvaním sa pozrite dozadu a uistite sa, že za vami nikto nie je. Cúvajte pomaly.

  • Nikdy nerobte postrek, keď sa v danej oblasti nachádzajú ľudia, zvlášť deti, a zvieratá.

  • Stroj neprevádzkujte v blízkosti zrázov, priekop alebo násypov. Stroj sa môže náhle prevrátiť, keď koleso prejde cez okraj alebo keď okraj prepadne.

  • Pri prevádzke na náročnom teréne, nerovnej zemi a v blízkosti obrubníkov, dier a iných náhlych zmien terénu znížte rýchlosť a zaťaženie. Bremená sa môžu posúvať a stroj môže byť nestabilný.

  • Náhle zmeny terénu môžu spôsobiť prudký pohyb volantu a následné zranenie rúk a ramien. Volant držte voľne po obvode a ruky uchovávajte mimo lúčov volantu.

  • Po zasiahnutí predmetu alebo v prípade abnormálnych vibrácií stroja zastavte stroj, vypnite motor, vyberte kľúč, zatiahnite parkovaciu brzdu a skontrolujte poškodenie. Pred pokračovaním v prevádzke vykonajte všetky nevyhnutné opravy.

  • Pri zatáčaní so strojom do zákrut, na križovatkách a chodníkoch spomaľte a buďte veľmi opatrní. Vždy získajte povolenie na cestu.

  • Pri prevádzkovaní stroja na mokrých povrchoch, za nepriaznivého počasia, pri vysokej rýchlosti alebo s plným zaťažením postupujte osobitne opatrne. Čas zastavenia a brzdná dráha sa v týchto podmienkach predlžujú.

  • Motora ani výfuku sa nedotýkajte, kým je motor v prevádzke a ani krátko po jeho vypnutí. Tieto oblasti môžu byť dostatočne horúce na to, aby spôsobili popáleniny.

  • Pred opustením sedadla operátora vykonajte nasledujúce opatrenia:

   • Vypnite čerpadlo postrekovača.

   • Zastavte stroj.

   • Prevodovku preraďte do polohy NEUTRAL (NEUTRÁL) (manuálna) alebo do polohy PARK (PARKOVANIE) (automatická).

   • Zatiahnite parkovaciu brzdu.

   • Vypnite motor.

   • Vytiahnite kľúč.

  • Výfukové plyny z motora sú po vdýchnutí smrteľné. Motor neprevádzkujte v interiéri alebo v uzavretom priestore.

  • Nikdy nenechávajte bežať stroj bez dozoru.

  • Nepracujte so strojom, ak hrozia blesky.

  • Používajte len príslušenstvo a nadstavce schválené spoločnosťou Toro® Company.

  Bezpečnosť so systémom na ochranu pred prevrátením (ROPS)

  • Nedemontujte zo stroja systém na ochranu pred prevrátením.

  • Uistite sa, že je zapnutý bezpečnostný pás a že ho môžete v prípade núdze rýchlo uvoľniť.

  • Dôkladne skontrolujte prekážky nad hlavou a nedotýkajte sa ich.

  • Systém ROPS uchovávajte v bezpečnom prevádzkovom stave. Pravidelne ho dôkladne kontrolujte, či nie je poškodený a či sú utiahnuté všetky montážne úchytky.

  • Vymeňte poškodené komponenty systému ROPS. Neopravujte ani neupravujte ich.

  Stroje s kabínou

  • Systém ROPS je integrálne a účinné bezpečnostné zariadenie.

  • Kabína namontovaná spoločnosťou Toro je priečny stabilizátor.

  • Vždy používajte bezpečnostný pás.

  Bezpečnosť na svahu

  Svahy sú hlavným faktorom pri nehodách súvisiacich so stratou ovládania a pri prevrátení, ktoré môžu mať za následok vážne alebo smrteľné zranenie. Nesiete zodpovednosť za bezpečnú prevádzku na svahu. Pri ovládaní stroja na svahu sa musí postupovať mimoriadne opatrne.

  • Pozrite s nižšie uvedené pokyny týkajúce sa prevádzky stroja na svahu a určite, či môžete stroj prevádzkovať v podmienkach, ktoré sú v daný deň a na danom pracovisku. Zmeny terénu môžu spôsobiť zmenu prevádzky stroja na svahu.

  • Určite, či je svah bezpečný na prevádzku stroja, a zároveň lokalitu preskúmajte. Pri vykonávaní prieskumu sa vždy riaďte zdravým rozumom a dobrým úsudkom.

  • Vyhýbajte sa štartovaniu, zastavovaniu alebo otáčaniu stroja na svahoch. Jazdite nahor a nadol svahmi. Nevykonávajte náhle zmeny rýchlosti alebo smeru. Ak sa musíte so strojom otočiť, ak je to možné, otáčajte sa pomaly a plynule dole svahom. Pri cúvaní so strojom postupujte obozretne.

  • Neprevádzkujte stroj, ak si nie ste istí trakčným pohonom, riadením alebo stabilitou.

  • Odstráňte alebo označte prekážky, napríklad priekopy, diery, vyjazdené koľaje, nerovnosti, skaly alebo iné skryté nebezpečenstvá. Vo vysokej tráve môžu byť skryté prekážky. Stroj sa môže na nerovnom teréne prevrátiť.

  • Majte na pamäti, že pri prevádzke stroja na mokrých povrchoch, svahoch alebo dole kopcom môže stroj stratiť trakciu. Strata trakcie kolies môže spôsobiť pošmyknutie a nemožnosť brzdiť a riadiť stroj.

  • Pri prevádzke stroja v blízkosti spádov, priekop, násypov, vodných prekážok alebo iných nebezpečenstiev musíte postupovať extrémne opatrne. Stroj sa môže náhle prevrátiť, keď koleso prejde cez okraj alebo sa okraj zosype. Zachovávajte bezpečnú vzdialenosť medzi strojom a každým nebezpečným miestom.

  • Pri prevádzke stroja s nadstavcami postupujte zvlášť opatrne. Môžu ovplyvniť stabilitu stroja.

  • Ak sa motor pri jazde do kopca zastaví alebo stráca otáčky, postupne použite brzdy a pomaly cúvajte priamo dole kopcom.

  • Pri jazde dolu svahom so strojom musí byť vždy zaradená rýchlosť (ak je to možné).

  • Stroj neparkujte na svahu.

  • Hmotnosť materiálu v nádrži môže zmeniť ovládanie stroja. Ak chcete predísť strate kontroly a zraneniu osôb, dodržiavajte tieto pokyny:

   • Pri prevádzke s ťažkým nákladom znížte rýchlosť a zachovajte dostatočnú brzdnú dráhu. Nepoužívajte náhle brzdy. Na svahoch postupujte zvlášť opatrne.

   • Kvapalné bremená sa pohybujú, a to zvlášť pri zatáčaní, jazde nahor alebo nadol svahmi, náhlej zmene rýchlosti alebo jazde na nerovných povrchoch. Pohybujúce sa bremená môžu spôsobiť prevrátenie stroja.

  Prevádzka postrekovača

  Ak chcete prevádzkovať postrekovač Multi Pro WM, najskôr naplňte nádrž postrekovača, potom aplikujte roztok na pracovnú oblasť a napokon nádrž vyčistite. Dôležité je, aby ste všetky tieto 3 kroky vykonali v tomto poradí, čím predídete poškodeniu postrekovača. Nemiešajte a nepridávajte napríklad chemické látky do nádrže postrekovača v noci a nepostrekujte s nimi až ráno. Chemické látky by sa mohli oddeliť a potenciálne poškodiť komponenty postrekovača.

  Important: Značky na nádrži slúžia len na referenciu a nemožno ich považovať za presné údaje na kalibráciu.

  Výstraha

  Chemické látky sú nebezpečné a môžu spôsobiť zranenie osôb.

  • Pred manipuláciou s chemickými látkami si prečítajte pokyny na štítkoch príslušných chemických látok a dodržiavajte všetky odporúčania a bezpečnostné opatrenia výrobcu.

  • Zabráňte tomu, aby sa chemické látky dostali do kontaktu s vašou pokožkou. Ak k takému kontaktu dôjde, zasiahnutú oblasť dôkladne vyčistite mydlom a čistou vodou.

  • Noste okuliare a všetky ostatné ochranné prostriedky odporúčané výrobcom chemických látok.

  Postrekovač Multi Pro WM je špeciálne navrhnutý tak, aby bol vysokoodolný a zaručil tak potrebnú dlhú životnosť. Na tento účel sme pre konkrétne dôvody na rôznych častiach postrekovača použili rôzne materiály. Bohužiaľ, neexistuje žiadny materiál, ktorý by bol ideálny na všetky predvídateľné aplikácie.

  Niektoré chemické látky sú agresívnejšie a každá inak reaguje na rôzne materiály. Niektoré konzistencie (napríklad prášky, ktoré možno navlhčiť, drevené uhlie) sú abrazívnejšie a spôsobujú rýchlejšie opotrebovanie. Ak je chemická látka k dispozícii vo forme, ktorá pomôže predĺžiť životnosť postrekovača, použite túto alternatívnu formu.

  Po každej aplikácii nikdy nezabudnite stroj a systém postrekovača dôkladne vyčistiť. Zaručíte tým dlhú a bezproblémovú životnosť postrekovača.

  Vykonávanie postreku

  Používanie postrekovača

  Important: Ak chcete zaručiť, že roztok zostane dobre namiešaný, vždy keď máte roztok v nádrži, používajte funkciu miešania. Ak má miešanie fungovať, pomocný hriadeľ a spojka musia bežať na vyššie ako voľnobežné otáčky. Ak zastavíte vozidlo a potrebujete zapnúť miešanie, radiacu páku presuňte do polohy NEUTRAL (Neutrál), zatiahnite parkovaciu brzdu, aktivujte pomocný hriadeľ a spojku a nastavte ručnú škrtiacu klapku (ak je súčasťou výbavy).

  Note: Pri tomto postupe sa predpokladá, že je aktivovaný pomocný hriadeľ (modely série HD s manuálnou prevodovkou) a je dokončená kalibrácia sekčných ventilov.

  1. Spustite rámy do príslušnej polohy.

  2. Model HDX-Auto – prepínač režimu postrekovača nastavte takto:

  3. Prepínač hlavnej sekcie nastavte do polohy OFF (Vyp.).

  4. Jednotlivé prepínače sekcií nastavte podľa potreby do polohy ON (Zap.).

  5. Prejdite na miesto, na ktorom chcete postrekovať.

  6. V informačnom centre prejdite na obrazovku Application Rate (Rozsah aplikácie) a vykonaním týchto krokov nastavte požadovaný rozsah:

   1. Uistite sa, že je prepínač čerpadla v polohe ON (Zap.).

   2. V prípade modelov série HD s manuálnou prevodovkou vyberte požadovaný rozsah prevodového stupňa.

   3. Pojazdovou rýchlosťou sa začnite presúvať do cieľa.

   4. V prípade modelov série HD s manuálnou prevodovkou alebo automatickou prevodovkou používanou v manuálnom režime overte, či sa na monitore zobrazuje správny rozsah aplikácie. V prípade potreby upravujte nastavenie prepínača rozsahu aplikácie, kým sa na monitore nezobrazí požadovaný rozsah aplikácie.

    Note: V prípade modelov série HD s automatickou prevodovkou, ktorá sa používa v automatickom režime, počítač automaticky upravuje tlak postrekovača a udržiava tak rozsah aplikácie.

   5. Vráťte sa na miesto, na ktorom postrekujete.

  7. Prepínač hlavnej sekcie nastavte do polohy ON (Zap.) a začnite s postrekom.

   Note: Keď bude nádrž takmer prázdna, pri miešaní môže v nádrži vznikať pena. Ak tomu chcete predísť, vypnite premiešavací ventil. Prípadne môžete v nádrži použiť prípravok proti peneniu.

  8. Po dokončení postreku nastavte prepínač hlavnej sekcie do polohy OFF (Vyp.), čím vypnete všetky sekcie postrekovača, a deaktivujte páčku pomocného hriadeľa (modely série HD s manuálnou prevodovkou).

  Opatrenia týkajúce sa starostlivosti o trávnik pri prevádzke v pevných režimoch

  Important: Za určitých podmienok môže pri používaní rozprašovača v pevnom režime teplo z motora, chladiča a výfuku poškodiť trávnik. Pevné režimy zahŕňajú miešanie nádrže, ručné postrekovanie striekacou pištoľou alebo používanie prenosného rámu.

  Dodržiavajte nasledujúce opatrenia:

  • Pevné postrekovanie nepoužívajte v príliš horúcich alebo suchých podmienkach, pretože vtedy môže byť trávnik viac namáhaný.

  • Pri pevnom postrekovaní neparkujte na trávniku. Vždy keď je to možné, parkujte na príjazdovej ceste.

  • Minimalizujte čas, za ktorý je stroj v prevádzke nad určitou časťou trávnika. Miera poškodenia trávnika závisí od času aj teploty.

  • Otáčky motora nastavte na čo najnižšiu úroveň, aby ste dosiahli požadovaný tlak a prietok. Minimalizuje sa tak tvorenie tepla a prúdenie vzduchu z ventilátora chladenia.

  • Teplo nechajte unikať nahor z motorového priestoru tak, že počas pevnej prevádzky zdvihnete zostavy sedadla. Teplo tak nebude musieť unikať popod vozidlo.

  Umiestnenie sekcií postrekovača

  Prepínače zdvíhania sekcií rámu na ovládacom paneli postrekovača umožňujú presúvať vonkajšie sekcie postrekovača medzi prepravnou a striekacou polohou bez toho, aby ste museli opustiť sedadlo operátora. Vždy keď je to možné, pred zmenou polohy sekcie postrekovača stroj zastavte.

  Nastavenie zámku hydraulického zdvíhania

  Aktivujte páčku hydraulického zdvíhania a zamknite ju, aby ste zaručili hydraulický výkon na ovládanie zdvíhania rámu.

  1. Páčku hydraulického zdvíhania zatlačte dopredu (Obrázok 90 alebo Obrázok 91).

   g255717
   g255830
  2. Posunutím zámku hydraulického zdvíhania doľava aktivujete zámok (Obrázok 90 alebo Obrázok 91).

  Zmena polohy sekcie postrekovača

  Vykonaním týchto krokov presuniete vonkajšie sekcie postrekovača do polohy SPRAY (Postrek):

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Na spustenie vonkajších sekcií používajte prepínače zdvíhania sekcie rámu.

   Note: Počkajte, kým sa vonkajšie sekcie postrekovača úplne neroztiahnu do polohy postreku.

  Dokončite postrek a potom vykonaním týchto krokov stiahnite vonkajšie sekcie postrekovača do prepravnej polohy:

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  2. Pomocou prepínačov zdvíhania sekcie rámu zdvíhajte vonkajšie sekcie postrekovača, kým sa úplne nepresunú do prepravných vidlíc pre sekcie rámu, teda do prepravnej polohy v tvare písmena X, a kým sa úplne nestiahnu zdvíhacie valce.

   Important: Keď sa vonkajšie sekcie postrekovača presunú do požadovanej polohy, uvoľnite prepínače zdvíhania sekcií rámu. Spustenie mechanizmov po mechanickom zastavení môže poškodiť zdvíhacie valce alebo iné hydraulické komponenty.

   g239336

  Important: Ak chcete predísť poškodeniu zdvíhacieho valca, uistite sa, že sú mechanizmy pred prepravou stroja úplne stiahnuté.

  Používanie prepravnej vidlice sekcie rámu

  Postrekovač je vybavený prepravnými vidlicami sekcie rámu, ktoré majú jedinečnú bezpečnostnú funkciu. Ak sa sekcia postrekovača v prepravnej polohe náhodou dostane do kontaktu s nízkym objektom, sekcie postrekovača môžete vytlačiť von z prepravných vidlíc. V takom prípade sú sekcie postrekovača uložené v takmer vodorovnej polohe v zadnej časti stroja. Hoci pri tomto pohybe sa sekcie postrekovača nepoškodia, ihneď by sa mali umiestniť do prepravnej vidlice.

  Important: Sekcie postrekovača sa môžu poškodiť tak, že sa budú prepravovať v inej ako prepravnej polohe v tvare písmena X pomocou prepravnej vidlice rámu.

  Ak chcete vonkajšie sekcie postrekovača umiestniť späť do prepravnej vidlice, spustite ich do polohy postreku a potom ich znova zdvihnite do prepravnej polohy. Uistite sa, že sú zdvíhacie valce úplne stiahnuté, aby ste predišli poškodeniu tyče mechanizmu.

  Tipy pri vykonávaní postreku

  • Nestriekajte opakovane na miesta, ktoré ste už predtým striekali.

  • Dávajte pozor na upchaté dýzy. Vymeňte všetky opotrebované alebo poškodené dýzy.

  • Pred zastavením postrekovača pomocou prepínača hlavnej sekcie zastavte prietok postrekovača. Po zastavení použite zámok otáčok motora v neutrále na zabránenie zvyšovaniu otáčok motora, aby fungovala funkcia miešania.

  • Lepšie výsledky dosiahnete, ak sa pri zapnutí sekcií postrekovač pohybuje.

  • Sledujte zmeny v rozsahu aplikácie, ktoré môžu signalizovať zmenu rýchlosti nad limit rozsahu dýz alebo problém so systémom postrekovača.

  Modely série HD s automatickou prevodovkou používanou v automatickom režime

  Note: Pozrite si príručku k vybratej dýze, ktorú vám poskytne autorizovaný distribútor spoločnosti Toro.

  • Ak postrekovač používate pri nízkej pojazdovej rýchlosti, pri ktorej počítač udržiava príliš nízky tlak v systéme postrekovača pre rozsah aplikácie vybratých dýz, chemický roztok sa z dýzy aplikuje nesprávne (tečie alebo kvapká). Vyberte dýzu postrekovača s nižším rozsahom aplikácie.

  • Ak postrekovač používate pri vysokej pojazdovej rýchlosti, pri ktorej počítač využíva plný tlak systému postrekovača a tlak postrekovača je neprimeraný na dosiahnutie požadovaného rozsahu aplikácie. Ak chcete opraviť rozsah aplikácie, znížte pojazdovú rýchlosť na dosiahnutie svojho rozsahu aplikácie alebo vyberte dýzu postrekovača s vyšším rozsahom aplikácie.

  Odstránenie upchatia dýzy

  Ak sa dýza počas postreku upchá, vyčistite ju takto:

  1. Postrekovač zastavte na rovnom povrchu, vypnite motor a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Prepínač hlavnej sekcie nastavte do polohy OFF (Vyp.) a potom prepínač čerpadla postrekovača prepnite do polohy OFF (Vyp.).

  3. Odstráňte upchatie dýzy a vyčistite ju pomocou fľaše s rozstrekovačom s vodou a zubnej kefky.

  4. Namontujte dýzu.

  Po prevádzke

  Bezpečnosť po prevádzke

  • Pred opustením stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať.

  • Po dokončení prevádzky stroja v daný deň vymyte všetky zvyšky chemických látok z vonkajšej časti stroja. Pozrite si časť Bezpečnosť pri používaní chemických látok.

  • Pred uskladnením stroja v akomkoľvek uzavretom priestore nechajte motor vychladnúť.

  • Bezpečnostné pásy podľa potreby vyčistite a vykonajte ich údržbu.

  • Stroj ani nádobu na palivo nikdy neskladujte na miestach s otvoreným plameňom, iskrami alebo kontrolkami, napríklad na ohrievači vody alebo inom spotrebiči.

  • Všetky časti stroja uchovávajte v dobrom prevádzkovom stave a utiahnite všetok hardvér.

  • Vymeňte všetky opotrebované, poškodené alebo chýbajúce štítky.

  Čistenie systému postrekovača

  Vypustenie nádrže postrekovača

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor a vyberte kľúč.

  2. Na pravej strane stroja nájdite vypúšťací ventil nádrže (Obrázok 93).

   g208238
  3. Otvorením ventilu vypustite všetok nepoužitý materiál z nádrže (Obrázok 94).

   Important: Všetky zvyšné chemické látky zlikvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi a pokynmi výrobcu materiálu.

   g208237
  4. Zatvorte vypúšťací ventil (Obrázok 94).

  Čistenie postrekovača

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Každý rok
 • Postrekovač vypláchnite čistou vodou. Pri vyplachovaní zvýšte rýchlosť čerpadla, aby sa otvoril bezpečnostný ventil. Z ventilov a hadíc sa tak vypustia zvyšné kvapaliny.
 • Important: Ihneď po každom použití musíte postrekovač vždy vyprázdniť a vyčistiť. V opačnom prípade môžu chemické látky zaschnúť alebo upchať rúrky, čo môže upchať čerpadlo a ďalšie komponenty.

  Používajte vyplachovaciu súpravu schválenú pre tento stroj. Ďalšie informácie vám poskytne autorizovaný distribútor spoločnosti Toro.

  Systém postrekovača čistite po každom postreku. Ak chcete správne vyčistiť systém postrekovača, postupujte takto:

  • Systém vypláchnite 3-krát.

  • Používajte čistiace a neutralizujúce prostriedky odporúčané výrobcom chemických látok.

  • Pri poslednom vypláchnutí použite čistú vodu (bez čistiacich alebo neutralizujúcich prostriedkov).

  1. Nádrž naplňte minimálne 190 l čistej čerstvej vody a zatvorte veko.

   Note: V prípade potreby môžete vo vode použiť čistiaci/neutralizujúci prostriedok. Pri konečnom vypláchnutí použite len čistú vodu.

  2. Spustite rámy do polohy postreku.

  3. Naštartujte motor a prepínač čerpadla nastavte do polohy ON (Zap.).

  4. Škrtiacu klapku presuňte na vyššie voľnobežné otáčky.

  5. Uistite sa, že je prepínač miešania v polohe ON (Zap.), a pomocou prepínača rozsahu aplikácie zvýšte tlak na vyššie nastavenie.

  6. Prepínač hlavnej sekcie a jednotlivé prepínače sekcií nastavte do polohy ON (Zap.) a začnite s postrekom.

  7. Všetku vodu z nádrže vystriekajte cez dýzy.

  8. Skontrolujte dýzy a uistite sa, či všetky striekajú správne.

  9. Prepínač hlavnej sekcie nastavte do polohy OFF (Vyp.) a vypnite čerpadlo postrekovača a motor.

  10. Kroky 1 až 9 zopakujte ešte minimálne 2-krát, aby ste zaručili, že je systém postrekovača úplne čistý.

   Important: Tento postup musíte vždy zopakovať minimálne 3-krát, aby ste zaručili, že je systém postrekovača úplne čistý, čím predídete jeho poškodeniu.

  11. Vyčistite sací a tlakový filter. Pozrite si časti Čistenie sacieho filtra a Čistenie tlakového filtra.

   Important: Ak ste používali chemické látky vo forme prášku, ktorý možno navlhčiť, po každej nádrži vyčistite sitko.

  12. Pomocou záhradnej hadice vypláchnite vonkajšiu časť postrekovača čistou vodou.

  13. Demontujte dýzy a vyčistite ich manuálne. Poškodené alebo opotrebované dýzy vymeňte.

  Čistenie sacieho filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Vyčistite sací filter.Vyčistite sací filter (častejšie pri používaní práškov, ktoré možno navlhčiť).
  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite čerpadlo a motor a vyberte kľúč.

  2. Z vrchnej časti nádrže postrekovača demontujte úchytku, ktorá zaisťuje armatúru hadice pripevnenú k veľkej hadici, z puzdra filtra (Obrázok 95).

   g033577
  3. Hadicu a armatúru hadice demontujte z puzdra filtra (Obrázok 95).

  4. Vytiahnite sitko nasávania z puzdra filtra v nádrži (Obrázok 96).

   g033578
  5. Vyčistite sací filter čistou vodou.

   Important: Ak je filter poškodený alebo ho nemožno vyčistiť, vymeňte ho.

  6. Sací filter zasúvajte do puzdra filtra, kým sa úplne nezaistí na mieste.

  7. Zarovnajte hadicu a armatúru hadice k puzdrom filtra na vrchnej časti nádrže a armatúru a puzdro zaistite pomocou úchytky, ktorú ste demontovali v kroku 2.

  Čistenie tlakového filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Vyčistite tlakový filter.Vyčistite tlakový filter (častejšie pri používaní práškov, ktoré možno navlhčiť).
  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite čerpadlo postrekovača a motor a vyberte kľúč.

  2. Pod tlakový filter zarovnajte záchytnú nádobu (Obrázok 97).

   g033582
  3. Vypúšťaciu zátku otočte proti smeru hodinových ručičiek a zložte ju z misky tlakového filtra (Obrázok 97).

   Note: Nechajte misku úplne vypustiť.

  4. Otočte misku proti smeru hodinových ručičiek a zložte hlavu filtra (Obrázok 97).

  5. Vyberte vložku tlakového filtra (Obrázok 97).

  6. Vložku tlakového filtra vyčistite čistou vodou.

   Important: Ak je filter poškodený alebo ho nemožno vyčistiť, vymeňte ho.

  7. Skontrolujte, či nie je poškodené a opotrebované tesnenie vypúšťacej zátky (nachádza sa vnútri misky) a tesnenie misky (nachádza sa vnútri hlavy filtra) (Obrázok 97).

   Important: Všetky poškodené alebo opotrebované tesnenia zátky, misky alebo oboch vymeňte.

  8. Do hlavy filtra zasuňte vložku tlakového filtra (Obrázok 97).

   Note: Skontrolujte, či je vložka filtra pevne zasunutá v hlave filtra.

  9. Na hlavu filtra nainštalujte misku a utiahnite ju rukou (Obrázok 97).

  10. Namontujte vypúšťaciu zátku na armatúru v spodnej časti misky a zátku utiahnite rukou (Obrázok 97).

  Čistenie filtra dýzy

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite čerpadlo postrekovača a motor a vyberte kľúč.

  2. Demontujte dýzu z hlavy postrekovača (Obrázok 98).

   g209504
  3. Vyberte filter dýzy (Obrázok 98).

  4. Vyčistite filter dýzy čistou vodou.

   Important: Ak je filter poškodený alebo ho nemožno vyčistiť, vymeňte ho.

  5. Nainštalujte filter dýzy (Obrázok 98).

   Note: Uistite sa, že je filter pevne zaistený na mieste.

  6. Namontujte dýzu na hlavu postrekovača (Obrázok 98).

  Úprava systému postrekovača

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každom použití
 • Systém postrekovača upravujte na konci každého pracovného dňa.
 • Špecifikácia kondicionéra

  Špecifikácia kondicionéra: propylénglykol, netoxická protimrazová zmes RV s inhibítorom korózie

  Important: Používajte len propylénglykol s inhibítorom korózie. Nepoužívajte recyklovaný propylénglykol. Nepoužívajte protimrazovú zmes na báze etylénglykolu.Propylénglykol nepoužívajte s pridanými rozpustnými alkoholmi (metanol, etanol alebo izopropanol) alebo slanou vodou.

  Príprava kondicionéra

  1. Stroj presuňte na rovný povrch, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor a vyberte kľúč.

  2. Kondicionér do nádrže pridajte takto:

   • (Vopred namiešaný) protimrazový propylénglykol RV – do nádrže pridajte 38 l protimrazového propylénglykolu RV.

   • V prípade koncentrovaného protimrazového propylénglykolu RV vykonajte nasledujúce kroky:

    1. Do nádrže postrekovača pridajte 38 l roztok protimrazového propylénglykolu RV a vody. Protimrazový roztok pripravte podľa pokynov výrobcu pre koncentráciu s menovitou minimálnou hodnotou –45 °C.

     Important: Pri čistení postrekovača používajte len čistú vodu.

    2. Naštartujte motor a prepínač čerpadla postrekovača nastavte do polohy ON (Zap.).

    3. Na zvýšenie otáčok motora stlačte plynový pedál.

    4. Prepínač miešania nastavte do polohy ON (Zap.).

     Roztok kondicionéra a vody nechajte cirkulovať 3 minúty alebo dlhšie.

  Postrek s kondicionérom

  Odporúčaný nástroj: čistá záchytná nádoba.

  1. Stroj presuňte na miesto s vypúšťacou podložkou a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Spustite vonkajšie sekcie rámu.

  3. Prepínače ľavej, strednej a pravej sekcie a prepínač hlavnej sekcie nastavte do polohy ON (Zap.).

  4. Nechajte systém postrekovača pracovať, kým sa cez dýzy nevypustí kondicionér.

   Note: Väčšinou je protimrazový propylénglykol RV ružový. Pomocou záchytnej nádoby otestujte prietok z postrekovača na niekoľkých dýzach.

  5. Vypnite prepínač hlavnej sekcie, 3 prepínače sekcií, prepínač miešania, prepínač čerpadla postrekovača, motor a vyberte kľúč.

  Preprava alebo ťahanie stroja

  Informácie o preprave alebo ťahaní stroja nájdete v používateľskej príručke k vozidlu Workman.

  Important: Vonkajšie sekcie postrekovača priviažte k prepravným vidliciam sekcií rámov.

  Údržba

  Note: Z lokality www.Toro.com si prevezmite bezplatnú kópiu schémy zapojenia elektrického alebo hydraulického systému a pomocou prepojenia zameraného na príručky na domácej stránke vyhľadajte svoj stroj.

  Note: Určite ľavú a pravú stranu stroja pri normálnej prevádzkovej polohe.

  Bezpečnosť pri údržbe

  • Pred opustením sedadla operátora vykonajte nasledujúce opatrenia:

   • Stroj zastavte na rovnom povrchu.

   • Prevodovku preraďte do polohy NEUTRAL (NEUTRÁL) (manuálna) alebo do polohy PARK (PARKOVANIE) (automatická).

   • Zatiahnite parkovaciu brzdu.

   • Vypnite motor.

   • Vytiahnite kľúč.

   • Pred opustením stroja počkajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti.

  • Údržby, opravy, nastavenia alebo kontroly stroja smie vykonávať len kvalifikovaný a autorizovaný personál.

  • Pred vykonaním údržby postrekovač dôkladne vyčistite a vypláchnite.

  • Chemické látky používané v systéme postrekovača môžu byť nebezpečné a toxické pre vás, okolostojace osoby, zvieratá, rastliny, pôdu alebo ďalší majetok.

   • Pozorne si prečítajte štítky s výstrahou týkajúcou sa chemických látok a karty bezpečnostných údajov materiálu pre všetky používané chemické látky, dodržiavajte ich a chráňte sa v súlade s odporúčaniami výrobcu chemických látok.

   • V blízkosti chemických látok si vždy chráňte pokožku. Pred kontaktom s chemickými látkami sa chráňte príslušnými osobnými ochrannými prostriedkami, ako sú napríklad:

    • bezpečnostné okuliare alebo tvárový štít,

    • chemický oblek,

    • respirátor alebo maska s filtrom,

    • rukavice odolné voči pôsobeniu chemických látok,

    • gumené čižmy alebo iná pevná obuv,

    • čisté náhradné oblečenie, mydlo a jednorazové utierky na očistenie.

   • Ak tieto informácie o bezpečnom používaní chemických látok nemáte k dispozícii, odmietnite postrekovač používať alebo na ňom pracovať.

   • Stroj nenapĺňajte, nekalibrujte ani nečistite, keď sa v danej oblasti nachádzajú ľudia, zvlášť deti, a zvieratá.

   • S chemickými látkami manipulujte v dobre vetranom priestore.

   • Zvlášť pri plnení nádrže postrekovača majte poruke čistú vodu.

   • Pri práci v blízkosti chemických látok nejedzte, nepite ani nefajčite.

   • Striekacie dýzy nečistite prefukovaním ani vkladaním do úst.

   • Čo najskôr po práci s chemickými látkami si umyte ruky a ďalšie miesta, ktoré s nimi prišli do kontaktu.

   • Chemické látky a výpary sú nebezpečné. Nikdy nevstupujte do nádrže ani nad otvor či do otvoru nádrže neumiestňujte hlavu.

  • Pred vykonávaním servisu alebo úprav stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor, vyberte kľúč a nechajte motor vychladnúť.

  • Ak chcete zaručiť dobrý stav celého stroja, dbajte na to, aby boli všetky matice a skrutky správne utiahnuté.

  • Ak chcete znížiť riziko požiaru, dbajte na to, aby sa v motorovom priestore nenachádzalo nadmerné množstvo maziva, chemických látok, trávy, listov a nečistôt.

  • Ak musíte pri nastavení počas údržby spustiť motor, nepribližujte sa rukami, nohami, oblečením ani inými časťami tela k motoru ani iným pohyblivým častiam. Všetky osoby musia byť v bezpečnej vzdialenosti.

  • Neupravujte pojazdovú rýchlosť stroja. Ak chcete zaručiť bezpečnosť a presnosť, dajte pojazdovú rýchlosť skontrolovať autorizovanému distribútorovi spoločnosti Toro.

  • Ak stroj vyžaduje väčšiu opravu alebo potrebujete technickú pomoc, obráťte sa na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.

  • Akékoľvek úpravy tohto stroja môžu ovplyvniť jeho prevádzku, výkon, odolnosť alebo používanie a môžu spôsobiť zranenie alebo smrť. Také používanie môže zrušiť platnosť záruky na produkt.

  • Ak je to možné, nevykonávajte údržbu pri spustenom motore. Nepribližujte sa k pohyblivým častiam.

  • V prípade potreby podpory stroja alebo komponentov použite stojany.

  • Opatrne uvoľnite tlak z komponentov s uloženou energiou.

  Odporúčaný harmonogram údržby

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte popruhy nádrže.
 • Vyčistite sací filter.Vyčistite sací filter (častejšie pri používaní práškov, ktoré možno navlhčiť).
 • Vyčistite tlakový filter.Vyčistite tlakový filter (častejšie pri používaní práškov, ktoré možno navlhčiť).
 • Po každom použití
 • Systém postrekovača upravujte na konci každého pracovného dňa.
 • Po každých 50 hodinách prevádzky
 • Namažte čerpadlo.
 • Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Namažte závesy rámu.
 • Po každých 200 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte všetky hadice a prípojky, či nie sú poškodené a či sú správne pripevnené.
 • Vyčistite prietokomer(častejšie pri používaní práškov, ktoré možno navlhčiť).
 • Po každých 400 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte tesniace krúžky na zostavách valcov a v prípade potreby ich vymeňte.
 • Vymeňte sací filter.
 • Vymeňte tlakový filter.
 • Skontrolujte membránu čerpadla a v prípade potreby ju vymeňte.(Navštívte autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.)
 • Skontrolujte spätné klapky čerpadla a v prípade potreby ich vymeňte.(Navštívte autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.)
 • Skontrolujte nylonové otočné puzdrá.
 • Každý rok
 • Kalibrujte obtokový premiešavací ventil.
 • Postrekovač vypláchnite čistou vodou. Pri vyplachovaní zvýšte rýchlosť čerpadla, aby sa otvoril bezpečnostný ventil. Z ventilov a hadíc sa tak vypustia zvyšné kvapaliny.
 • Important: Informácie o ďalších postupoch údržby nájdete v používateľskej príručke k stroju a motoru.

  Kontrolný zoznam dennej údržby

  Túto stranu skopírujte na účely pravidelného používania.

  Položka kontrolného zoznamu údržbyNa týždeň:
  PondelokUtorokStredaŠtvrtokPiatokSobotaNedeľa
  Skontrolujte prevádzku brzdy a parkovacej brzdy.       
  Skontrolujte prevádzku rýchlostných stupňov/neutrálu.       
  Skontrolujte hladinu paliva.       
  Pred naplnením nádrže skontrolujte hladinu motorového oleja.       
  Pred naplnením nádrže skontrolujte hladinu prevodovkového oleja.       
  Pred naplnením nádrže skontrolujte vzduchový filter.       
  Pred naplnením nádrže skontrolujte rebrá chladiaceho systému motora.       
  Skontrolujte všetky nezvyčajné zvuky motora.       
  Skontrolujte všetky nezvyčajné zvuky pri prevádzke.       
  Skontrolujte tlak pneumatík.       
  Skontrolujte, či nedochádza k úniku kvapalín.       
  Skontrolujte prevádzku nástrojov.       
  Skontrolujte prevádzku plynového pedála.       
  Vyčistite sitko nasávania.       
  Skontrolujte zbiehavosť.       
  Namažte všetky mazacie armatúry.1       
  Opravte poškodený náter.       

  1Ihneď po každom umytí bez ohľadu na uvedený interval

  Poznámky k problematickým oblastiam

  Osoba, ktorá vykonala kontrolu:
  PoložkaDátumInformácie
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Postupy pred údržbou stroja

  Výstraha

  Ak necháte kľúč v štartovacom spínači, iná osoba by mohla náhodne naštartovať motor a vážne zraniť vás alebo okolostojace osoby.

  Pred vykonávaním akejkoľvek údržby vyberte kľúč zo štartovacieho spínača a odpojte záporný kábel z batérie. Kábel batérie odložte nabok, aby sa náhodne nedostal do kontaktu s pólom batérie.

  Prístup k stroju

  Zdvihnutie zostavy nádrže

  Nebezpečie

  Zostava nádrže postrekovača predstavuje riziko súvisiace s nahromadenou energiou. Ak sa pri montáži alebo demontáži zostavy nepostupuje správne, zostava by sa mohla pohnúť alebo spadnúť a zraniť vás alebo iné okolostojace osoby.

  Na podopretie zostavy nádrže postrekovača s demontovanými úchytkami počas montáže, demontáže alebo inej údržby použite popruhy a portálový žeriav.

  Zostavu nádrže môžete zdvihnúť, aby ste získali prístup k motoru a ďalším vnútorným komponentom. Nadstavec rámu otočte smerom dopredu, aby sa rovnomernejšie rozložila hmotnosť.

  1. Vyprázdnite nádrž postrekovača.

  2. Vozidlo zaparkujte na rovnom povrchu.

  3. Pomocou ovládacích prepínačov rámu zdvihnite nadstavec rámu približne v uhle 45°.

  4. Zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor a vyberte kľúč.

  5. Z prednej časti plošiny demontujte bezpečnostné skrutky (Obrázok 99).

   g022366
  6. Nadstavce rámu zložte dopredu popri zostave nádrže, čím sa hmotnosť rozloží rovnomernejšie a predídete tak preklopeniu zostavy dozadu.

  7. Zdvíhajte zostavu nádrže, kým nebudú zdvíhacie valce úplne roztiahnuté.

  8. Podperu plošiny demontujte z odkladacích konzol v zadnej časti panela ochranného zariadenia proti prevráteniu (Obrázok 100).

   g002397
  9. Zatlačte podperu plošiny do cylindrickej tyče, pričom dbajte na to, aby sa zarážky na koncoch podpery nachádzali na konci povrchu valca a na konci tyče zdvíhacieho valca (Obrázok 101).

   g009164

  Spustenie zostavy nádrže

  1. Keď ste pripravení spustiť zostavu nádrže, demontujte podperu plošiny z valca a zasuňte ju do konzol na zadnej časti panela ochranného zariadenia proti prevráteniu.

   Important: Neskúšajte spustiť zostavu nádrže s bezpečnostnou podperou plošiny na valci.

  2. Stiahnutím zdvíhacích cylindrov opatrne spustite nádrž na rám.

  3. Zostavu nádrže zaistite pomocou 2 pridržiavacích skrutiek a úchytiek.

  4. Nadstavce rámu zložte dozadu do predĺženej polohy.

  5. Pomocou ovládacích prepínačov rámu zdvihnite nadstavce rámu do PREPRAVNEJ polohy.

  Mazanie

  Mazanie čerpadla postrekovača

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 50 hodinách prevádzky
 • Namažte čerpadlo.
 • Typ maziva: Mobil XHP 461

  1. Nájdite na čerpadle postrekovača mazacie armatúry.

   Note: Čerpadlo sa nachádza v zadnej časti stroja.

   g208179
  2. 2 vzdialené mazacie armatúry utrite dočista.

  3. Do každej vzdialenej mazacej armatúry napumpujte mazivo.

  4. Prebytočné mazivo utrite.

  Mazanie závesov rámu

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Namažte závesy rámu.
 • Important: Ak záves rámu umyjete vodou, vysušte všetku vodu, odstráňte nečistoty zo zostavy závesu a naneste naň čerstvé mazivo.

  Typ maziva: lítiové mazivo č. 2

  1. Mazacie armatúry utrite dočista, aby sa do ložiska alebo puzdra nedostali cudzie látky.

  2. Do ložiska alebo puzdra všetkých armatúr napumpujte mazivo Obrázok 103.

   g002014
  3. Prebytočné mazivo utrite.

  4. Tento postup zopakujte pre všetky kĺby rámu.

  Údržba systému postrekovača

  Kontrola hadíc

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 200 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte všetky hadice a prípojky, či nie sú poškodené a či sú správne pripevnené.
 • Po každých 400 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte tesniace krúžky na zostavách valcov a v prípade potreby ich vymeňte.
 • Každú hadicu v systéme postrekovača skontrolujte, či nie je zlomená, prasknutá alebo inak poškodená. Zároveň skontrolujte prípojky a armatúry, či nie sú podobne poškodené. Všetky poškodené hadice a armatúry vymeňte.

  Výmena sacieho filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 400 hodinách prevádzky
 • Vymeňte sací filter.
 • Note: Určite správnu veľkosť sitka sacieho filtra, ktorú potrebujete na danú úlohu. Pozrite si časť Výber sacieho filtra.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite čerpadlo a motor a vyberte kľúč.

  2. Z vrchnej časti nádrže postrekovača demontujte úchytku, ktorá zaisťuje armatúru hadice pripevnenú k veľkej hadici, z puzdra filtra (Obrázok 104).

   g033577
  3. Hadicu a armatúru hadice demontujte z puzdra filtra (Obrázok 104).

  4. Vyberte starý sací filter z puzdra filtra v nádrži (Obrázok 105).

   Note: Starý filter zlikvidujte.

   g033578
  5. Do puzdra zasuňte nový sací filter.

   Note: Uistite sa, že je filter pevne zaistený na mieste.

  6. Zarovnajte hadicu a armatúru hadice k puzdrom filtra na vrchnej časti nádrže a armatúru a puzdro zaistite pomocou úchytky, ktorú ste demontovali v kroku 2.

  Výmena tlakového filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 400 hodinách prevádzky
 • Vymeňte tlakový filter.
 • Note: Určite správnu veľkosť sitka tlakového filtra, ktorú potrebujete na danú úlohu. Pozrite si časť Výber tlakového filtra.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite čerpadlo postrekovača a motor a vyberte kľúč.

  2. Pod tlakový filter zarovnajte záchytnú nádobu (Obrázok 106).

   g033582
  3. Vypúšťaciu zátku otočte proti smeru hodinových ručičiek a zložte ju z misky tlakového filtra (Obrázok 106).

   Note: Nechajte misku úplne vypustiť.

  4. Otočte misku proti smeru hodinových ručičiek a zložte hlavu filtra (Obrázok 106).

  5. Vyberte starú vložku tlakového filtra (Obrázok 106).

   Note: Starý filter zlikvidujte.

  6. Skontrolujte, či nie je poškodené a opotrebované tesnenie vypúšťacej zátky (nachádza sa vnútri misky) a tesnenie misky (nachádza sa vnútri hlavy filtra) (Obrázok 106).

   Note: Všetky poškodené alebo opotrebované tesnenia zátky, misky alebo oboch vymeňte.

  7. Do hlavy filtra zasuňte novú vložku tlakového filtra (Obrázok 106).

   Note: Skontrolujte, či je vložka filtra pevne zasunutá v hlave filtra.

  8. Na hlavu filtra nainštalujte misku a utiahnite ju rukou (Obrázok 106).

  9. Namontujte vypúšťaciu zátku na armatúru v spodnej časti misky a zátku utiahnite rukou (Obrázok 106).

  Výmena filtra dýzy

  Note: Určite správnu veľkosť sitka filtra dýzy, ktorú potrebujete na danú úlohu. Pozrite si časť Výber filtra špičky dýzy (voliteľný).

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite čerpadlo postrekovača a motor a vyberte kľúč.

  2. Demontujte dýzu z hlavy postrekovača (Obrázok 107).

   g209504
  3. Vyberte starý filter dýzy (Obrázok 107).

   Note: Starý filter zlikvidujte.

  4. Nainštalujte nový filter dýzy (Obrázok 107).

   Note: Uistite sa, že je filter pevne zaistený na mieste.

  5. Namontujte dýzu na hlavu postrekovača (Obrázok 107).

  Kontrola čerpadla postrekovača

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 400 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte membránu čerpadla a v prípade potreby ju vymeňte.(Navštívte autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.)
 • Skontrolujte spätné klapky čerpadla a v prípade potreby ich vymeňte.(Navštívte autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.)
 • Note: Nasledujúce komponenty stroja sa považujú za diely, ktoré sa spotrebúvajú pri používaní, ak sa nezistí, že sú chybné, a nevzťahuje sa na ne záruka platná pre tento stroj.

  Požiadajte autorizovaného distribútora spoločnosti Toro, aby skontroloval, či nie sú poškodené vnútorné komponenty čerpadla:

  • Membrána čerpadla

  • Zostavy spätných klapiek čerpadla

  V prípade potreby komponenty vymeňte.

  Kontrola nylonových otočných puzdier

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 400 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte nylonové otočné puzdrá.
  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite čerpadlo a motor a vyberte kľúč.

  2. Vonkajšie sekcie rámu roztiahnite do polohy postreku a podoprite ich pomocou stojanov alebo popruhov a zdvíhacieho zariadenia.

  3. Demontujte skrutku a maticu zaisťujúce otočný čap a vyberte čap (Obrázok 108).

   g242083
  4. Demontujte zostavu rámu a otočnej konzoly z koncovej drážky stredného rámu, aby ste získali prístup k nylonovým puzdrám.

  5. Demontujte a skontrolujte nylonové puzdrá z prednej a zadnej časti otočnej konzoly (Obrázok 108).

   Note: Vymeňte všetky opotrebované alebo poškodené puzdrá.

  6. Nylonové puzdrá namažte malým množstvom oleja a namontujte ich na otočnú konzolu (Obrázok 108).

  7. Zarovnajte otvory v otočnej konzole s otvormi v koncovej drážke (Obrázok 108).

  8. Namontujte otočný čap a zaistite ho pomocou skrutky s prírubou a poistnej matice s prírubou, ktoré ste demontovali v kroku 3.

  9. Kroky 2 až 8 zopakujte na druhej vonkajšej sekcii rámu.

  Zarovnanie rámov

  Nasledujúci postup môžete využiť na nastavenie mechanizmov na strednom ráme tak, aby boli ľavý a pravý rám zarovnané.

  1. Roztiahnite rámy do polohy postreku.

  2. Z otočného čapu vyberte závlačku (Obrázok 109).

   g013780
  3. Zdvihnite rám, vyberte čap (Obrázok 109) a pomaly spustite rám na zem.

  4. Skontrolujte, či nie je čap poškodený a v prípade potreby ho vymeňte.

  5. Pomocou kľúča znehybnite tyč mechanizmu na rovných stranách, potom uvoľnite poistnú maticu a nastavte tyč s očkom (Obrázok 110).

   g014220
  6. Otočením tyče s očkom v tyči mechanizmu skrátite alebo predĺžite mechanizmus do požadovanej polohy (Obrázok 110).

   Note: Tyč s očkom musíte otočiť do polovice alebo úplne, aby ste ju mohli namontovať na rám.

  7. Po dosiahnutí požadovanej polohy utiahnite poistnú maticu, čím zaistíte mechanizmus a tyč s očkom.

  8. Zdvihnutím rámu zarovnajte kĺb s tyčou mechanizmu.

  9. Držte rám a zároveň zasúvajte čap cez kĺb rámu aj tyč mechanizmu (Obrázok 109).

  10. Keď je čap na mieste, uvoľnite rám a čap zaistite závlačkou, ktorú ste predtým vybrali.

  11. Tento postup v prípade potreby zopakujte s každým ložiskom tyče mechanizmu.

  Čistenie

  Čistenie prietokomera

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 200 hodinách prevádzky
 • Vyčistite prietokomer(častejšie pri používaní práškov, ktoré možno navlhčiť).
  1. Dôkladne vypláchnite a vypustite celý systém postrekovača.

  2. Demontujte prietokomer z postrekovača a vypláchnite ho čistou vodou.

  3. Zložte poistný krúžok zo strany prívodu (Obrázok 111).

   g214630
  4. Vyčistite turbínu a rozbočovač turbíny a odstráňte tak kovové piliny a všetky prášky, ktoré možno navlhčiť.

  5. Skontrolujte, či nie sú lopatky turbíny opotrebované.

   Note: Turbínu podržte v ruke a otáčajte ňou. Mala by sa otáčať voľne, len s malým odporom. V opačnom prípade ju vymeňte.

  6. Zmontujte prietokomer.

  7. Pomocou nízkotlakovej (50 kPa) vzduchovej dýzy sa uistite, že sa turbína voľne otáča.

   Note: Ak sa turbína neotáča voľne, uvoľňujte šesťhranný klin v spodnej časti turbíny otáčaním o 1/16, kým sa nebude turbína otáčať voľne.

  Čistenie ventilov postrekovača

  Demontáž mechanizmu ventilu

  1. Postrekovač umiestnite na rovný povrch, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite čerpadlo a motor a vyberte kľúč.

  2. 3-kolíkový konektor mechanizmu ventilu vyberte z 3-zásuvkového elektrického konektora káblového zväzku postrekovača.

  3. Demontujte úchytku zaisťujúcu mechanizmus na ventile potrubia pre regulačný ventil rozsahu, premiešavací ventil, ventil hlavnej sekcie alebo ventil konkrétnej sekcie (Obrázok 112).

   Note: Stlačte 2 ramená úchytky k sebe a zároveň ju zatláčajte nadol.

   Note: Mechanizmus a úchytku odložte – namontujete ich neskôr v časti Montáž mechanizmu ventilu.

   g028237
  4. Demontujte mechanizmus z ventilu potrubia.

  Demontáž regulačného ventilu rozsahu potrubia

  1. Demontujte 2 svorky s prírubou a 2 tesnenia zaisťujúce potrubie pre regulačný ventil rozsahu (Obrázok 113) na tlakovom filtri a premiešavacom ventile.

   Note: Svorky s prírubou a tesnenia odložte – namontujete ich neskôr v časti Montáž regulačného ventilu rozsahu potrubia.

   g033584
  2. Demontujte úchytku zaisťujúcu armatúru výstupu na prípojke potrubia pre regulačný ventil rozsahu (Obrázok 114).

   g033585
  3. Demontujte 2 skrutky s prírubou (¼ x ¾ palca) a 2 poistné matice s prírubou (¼ palca) zaisťujúce regulačný ventil rozsahu na držiaku ventilu a demontujte zo stroja potrubie ventilu (Obrázok 114).

   Note: V prípade potreby uvoľnite montážny hardvér hlavy tlakového filtra, aby ste mohli jednoduchšie demontovať regulačný ventil rozsahu.

   Note: Skrutky s prírubou, poistné matice s prírubou a úchytku odložte – namontujete ich neskôr v časti Montáž regulačného ventilu rozsahu potrubia.

  Demontáž premiešavacieho ventilu potrubia

  1. Demontujte 3 svorky s prírubou a 3 tesnenia zaisťujúce potrubie pre premiešavací ventil (Obrázok 115) na premiešavacom obtokovom ventile, regulačnom ventile rozsahu a ventile hlavného rámu.

   Note: Svorky s prírubou a tesnenia odložte – namontujete ich neskôr v časti Montáž premiešavacieho ventilu potrubia.

   g033586
  2. Demontujte úchytku zaisťujúcu objímku na rýchle odpojenie na prípojke potrubia na rýchle odpojenie pre premiešavací ventil (Obrázok 116).

   g214596
  3. Demontujte skrutku s prírubou (¼ x ¾ palca) a poistnú maticu s prírubou (¼ palca) zaisťujúce premiešavací ventil na držiaku ventilu a demontujte zo stroja potrubie ventilu (Obrázok 116).

   Note: Skrutky s prírubou, poistnú maticu s prírubou a úchytku odložte – namontujete ich neskôr v časti Montáž premiešavacieho ventilu potrubia.

  Demontáž ventilu hlavného rámu potrubia

  1. Demontujte svorky s prírubou a tesnenia zaisťujúce potrubie pre ventil hlavného rámu (Obrázok 117) na obtokovom ventile hlavného rámu, premiešavacom ventile a kolene s 90° uhlom (na konci hadice prietokomera).

   Note: Svorky s prírubou a tesnenia odložte – namontujete ich neskôr v časti Montáž ventilu hlavného rámu potrubia.

   g033590
  2. Demontujte úchytku zaisťujúcu armatúru výstupu s 90° uhlom na prípojke potrubia pre ventil hlavného rámu (Obrázok 118).

   g033591
  3. Demontujte skrutku s prírubou (¼ x ¾ palca) a poistnú maticu s prírubou (¼ palca) zaisťujúce ventil hlavného rámu na držiaku ventilu a demontujte zo stroja potrubie ventilu (Obrázok 118).

   Note: Skrutku s prírubou, poistnú maticu s prírubou a úchytku odložte – namontujete ich neskôr v časti Montáž ventilu hlavného rámu potrubia.

  Demontáž sekčného ventilu potrubia

  1. Demontujte svorky a tesnenia zaisťujúce potrubie pre sekčný ventil (Obrázok 119) na susednom sekčnom ventile (v prípade ľavého sekčného ventilu a prípojky redukcie).

   g028236
  2. Demontujte úchytky zaisťujúce armatúru výstupu na potrubí sekčného ventilu a potrubie ventilu na armatúre obtoku (Obrázok 120).

   g028238
  3. V prípade ľavého alebo pravého sekčného ventilu rámu demontujte skrutky s prírubou a poistné matice s prírubou zaisťujúce sekčné ventily na držiaku ventilu a demontujte zo stroja potrubia ventilov. V prípade stredného sekčného ventilu demontujte zo stroja potrubie sekčného ventilu (Obrázok 121).

   g028239

  Čistenie ventilu potrubia

  1. Driek ventilu umiestnite tak, aby bol v uzavretej polohe (Obrázok 122B).

   g027562
  2. Z každého konca telesa potrubia demontujte 2 zostavy armatúr koncových uzáverov (Obrázok 123 a Obrázok 124).

   g028243
   g028240
  3. Driek ventilu otočte tak, aby bol guľový ventil v otvorenej polohe (Obrázok 122A).

   Note: Keď je driek ventilu paralelný s prietokom ventilu, guľôčka sa vysunie.

  4. Demontujte úchytku drieku z otvorov v prednom porte v potrubí (Obrázok 123 a Obrázok 124).

  5. Demontujte úchytku drieku a sedlo drieku ventilu z potrubia (Obrázok 123 a Obrázok 124).

  6. Siahnite do telesa potrubia a vyberte zostavu drieku ventilu (Obrázok 123 a Obrázok 124).

  7. Vyčistite vnútornú časť potrubia a vonkajšiu časť guľového ventilu, zostavu drieku ventilu, úchytku drieku a koncové armatúry.

  Montáž ventilu potrubia

  Materiál, ktorý dodáva operátor: priehľadné silikónové mazivo.

  Important: Pri montáži ventilu používajte len silikónové mazivo.

  1. Skontrolujte stav tesniacich krúžkov armatúry výstupu (len potrubie sekčného ventilu), tesniace krúžky koncových uzáverov, tesniace krúžky zadného sedla a sedlo guľového ventilu, či nie sú poškodené alebo opotrebované (Obrázok 123 a Obrázok 124).

   Note: Všetky poškodené alebo opotrebované tesniace krúžky alebo sedlá vymeňte.

  2. Na driek ventilu naneste silikónové mazivo a driek zasuňte do sedla drieku ventilu (Obrázok 123 a Obrázok 124).

  3. Driek ventilu a sedlo namontujte do potrubia a zaistite ich úchytkou drieku (Obrázok 123 a Obrázok 124).

  4. Uistite sa, či sú tesniaci krúžok zadného sedla a sedlo guľového ventilu zarovnané a pevne umiestnené v armatúre koncového uzáveru (Obrázok 123 a Obrázok 124)

  5. Zostavu armatúry koncového uzáveru montujte do telesa potrubia, kým sa príruba armatúry koncového uzáveru nedotkne telesa potrubia (Obrázok 123 a Obrázok 124). Potom armatúru koncového uzáveru otočte ešte o 1/8 až 1/4 otočenia.

   Note: Postupujte opatrne, aby ste nepoškodili koniec armatúry.

  6. Do telesa ventilu zasuňte guľôčku (Obrázok 125).

   Note: Driek ventilu by mal zapadnúť do drážky guľôčky. Ak do nej driek ventilu nezapadne, upravte polohu guľôčky (Obrázok 125).

   g027565
  7. Zostavu drieku ventilu otočte tak, aby sa ventil zatvoril (Obrázok 122B)

  8. Kroky 4 a 5 zopakujte na druhej zostave armatúry koncového uzáveru.

  Montáž regulačného ventilu rozsahu potrubia

  1. Zarovnajte tesnenie medzi prírubami potrubia regulačného ventilu rozsahu a hlavy tlakového filtra (Obrázok 126A).

   Note: V prípade potreby uvoľnite montážny hardvér hlavy tlakového filtra a povoľte ju.

   g238670
  2. Potrubie regulačného ventilu rozsahu, tesnenie a hlavu tlakového filtra zmontujte pomocou svorky s prírubou a utiahnite ju rukou (Obrázok 126A).

  3. Zarovnajte tesnenie medzi prírubami regulačného ventilu rozsahu a potrubím premiešavacieho ventilu (Obrázok 126A).

  4. Potrubie regulačného ventilu rozsahu, tesnenie a potrubie premiešavacieho ventilu zmontujte pomocou svorky s prírubou a utiahnite ju rukou (Obrázok 126A).

  5. Regulačný ventil rozsahu namontujte na držiak ventilu pomocou 2 skrutiek s prírubou a 2 poistných matíc s prírubou (Obrázok 126A), ktoré ste demontovali v kroku 3 časti Demontáž regulačného ventilu rozsahu potrubia, a utiahnite ich momentom 10 až 12 N∙m.

  6. Armatúru výstupu namontujte na armatúru prípojky v spodnej časti potrubia pre regulačný ventil rozsahu (Obrázok 126B).

  7. Armatúru výstupu na armatúre prípojky zaistite vložením úchytky do objímky armatúry výstupu (Obrázok 126B).

  8. Ak ste uvoľnili montážny hardvér pre hlavu tlakového filtra, maticu a skrutku utiahnite momentom 10 až 12 N∙m.

  Montáž premiešavacieho ventilu potrubia

  1. Zarovnajte prírubu potrubia premiešavacieho ventilu, tesnenie a prírubu premiešavacieho obtokového ventilu (Obrázok 127).

   Note: V prípade potreby uvoľnite montážny hardvér ventilu hlavného rámu a povoľte ho.

   g033604
  2. Premiešavací obtokový ventil, tesnenie a potrubie premiešavacieho ventilu zmontujte pomocou svorky s prírubou a utiahnite ju rukou (Obrázok 128).

  3. Zarovnajte tesnenie medzi prírubami regulačného ventilu rozsahu a potrubím premiešavacieho ventilu (Obrázok 128A).

   g033605
  4. Regulačný ventil rozsahu, tesnenie a potrubie premiešavacieho ventilu zmontujte pomocou svorky s prírubou a utiahnite ju rukou (Obrázok 128A).

  5. Zarovnajte tesnenie medzi prírubami potrubia premiešavacieho ventilu a ventilom hlavného rámu (Obrázok 128A).

  6. Potrubie premiešavacieho ventilu, tesnenie a ventil hlavného rámu zmontujte pomocou svorky s prírubou a utiahnite ju rukou (Obrázok 128A).

  7. Armatúru výstupu namontujte na armatúru prípojky v spodnej časti potrubia pre premiešavací ventil (Obrázok 128B).

  8. Armatúru výstupu na armatúre prípojky zaistite vložením úchytky do objímky armatúry výstupu (Obrázok 128B).

  9. Premiešavací ventil namontujte na držiak ventilu pomocou skrutky s prírubou a poistnej matice s prírubou (Obrázok 127), ktoré ste demontovali v kroku 3 časti Demontáž premiešavacieho ventilu potrubia, a utiahnite ich momentom 10 až 12 N∙m.

  10. Ak ste uvoľnili montážny hardvér pre ventil hlavného rámu, maticu a skrutku utiahnite momentom 10 až 12 N∙m.

  Montáž ventilu hlavného rámu potrubia

  1. Zarovnajte prírubu potrubia ventilu hlavného rámu, tesnenie a prírubu obtokového ventilu hlavného rámu (Obrázok 129).

   g033590
  2. Potrubie ventilu hlavného rámu, tesnenie a obtokový ventil hlavného rámu zmontujte pomocou svorky s prírubou a utiahnite ju rukou (Obrázok 129).

  3. Zarovnajte prírubu potrubia ventilu hlavného rámu, tesnenie a potrubie premiešavacieho ventilu (Obrázok 129).

  4. Potrubie ventilu hlavného rámu, tesnenie a potrubie premiešavacieho ventilu zmontujte pomocou svorky s prírubou a utiahnite ju rukou (Obrázok 129).

  5. Armatúru výstupu s 90° uhlom namontujte na armatúru prípojky v spodnej časti potrubia pre ventil hlavného rámu (Obrázok 130).

   g033591
  6. Armatúru výstupu na armatúre prípojky zaistite vložením úchytky do objímky armatúry výstupu (Obrázok 130).

  7. Premiešavací ventil namontujte na držiak ventilu pomocou skrutky s prírubou a poistnej matice s prírubou (Obrázok 129), ktoré ste demontovali v kroku 3 časti Demontáž ventilu hlavného rámu potrubia, a utiahnite ich momentom 10 až 12 N∙m.

  Montáž sekčného ventilu potrubia

  1. Vrchnú armatúru koncového uzáveru zasuňte do ventilu potrubia na prípojke obtoku (Obrázok 131A).

   Note: V prípade potreby uvoľnite montážny hardvér prípojky obtoku a povoľte ju.

   g033609
  2. Armatúru koncového uzáveru na prípojke obtoku zaistite vložením úchytky do objímky armatúry obtoku (Obrázok 131A).

  3. Armatúru výstupu namontujte na spodnú armatúru koncového uzáveru ventilu potrubia (Obrázok 131A).

  4. Armatúru koncového uzáveru na prípojke výstupu zaistite vložením úchytky do objímky armatúry výstupu (Obrázok 131A).

  5. Zarovnajte tesnenie medzi prírubami prípojky redukcie a potrubím sekčného ventilu (Obrázok 131B).

  6. Prípojku redukcie, tesnenie a potrubie sekčného ventilu zmontujte pomocou svorky a utiahnite ju rukou (Obrázok 131B).

  7. Ak montujete 2 sekčné ventily úplne vľavo, zarovnajte tesnenie medzi prírubami 2 susedných potrubí sekčných ventilov (Obrázok 131B).

  8. 2 susedné potrubia sekčných ventilov a tesnenie zmontujte pomocou svorky a utiahnite ju rukou (Obrázok 131B).

  9. V prípade ľavého a pravého sekčného ventilu rámu namontujte ventily na držiak ventilu pomocou skrutky s prírubou a poistnej matice s prírubou, ktoré ste demontovali v kroku 3 časti Demontáž sekčného ventilu potrubia, a utiahnite ich momentom 10 až 12 N∙m.

  10. Ak ste uvoľnili montážny hardvér pre prípojku obtoku, maticu a skrutku utiahnite momentom 10 až 12 N∙m.

  Montáž mechanizmu ventilu

  1. Mechanizmus zarovnajte s ventilom potrubia (Obrázok 112).

  2. Mechanizmus a ventil zaistite pomocou úchytky, ktorú ste demontovali v kroku 3 časti Demontáž mechanizmu ventilu.

  3. Pripojte 3-kolíkový konektor káblového zväzku mechanizmu ventilu k 3-zásuvkovému konektoru káblového zväzku postrekovača.

  Uskladnenie

  1. Pred opustením stroj zaparkujte na rovnom povrchu, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite čerpadlo postrekovača a motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať.

   Note: V prípade modelov Workman série HD a HDX s manuálnou prevodovkou deaktivujte pomocný hriadeľ.

  2. Odstráňte nečistoty a hlinu z celého stroja vrátane vonkajších rebier hlavy valcov motora a plášťa dúchadla.

   Important: Stroj môžete umývať jemným čistiacim prostriedkom a vodou. Stroj nečistite vysokým tlakom vody. Umývanie vysokým tlakom vody môže poškodiť elektrický systém alebo vymyť potrebné mazivo na trecích bodoch. Vyhnite sa nadmernému používaniu vody, a to najmä v blízkosti ovládacieho panela, svetlometov, motora a batérie.

  3. Systém postrekovača upravujte takto:

   1. Vypustite nádrž na čerstvú vodu.

   2. Systém postrekovača vypustite čo najviac.

   3. Podľa pokynov výrobcu roztoku pripravte protimrazový roztok RV bez obsahu alkoholu na ochranu pred koróziou.

   4. Do nádrže na čerstvú vodu a nádrže postrekovača pridajte protimrazový roztok RV.

   5. Na niekoľko minút pustite čerpadlo postrekovača, aby protimrazový roztok RV cirkuloval po systéme postrekovača a celom namontovanom príslušenstve postrekovača. Pozrite si časť Čerpadlo postrekovača.

   6. Nádrž na čerstvú vodu a systém postrekovača vypustite čo najviac.

  4. Na zdvihnutie rámov použite prepínače zdvíhania rámov. Rámy zdvíhajte, kým sa úplne nepresunú do prepravných vidlíc rámov, teda do prepravnej polohy v tvare písmena X, a kým sa úplne nestiahnu valce rámov.

   Note: Uistite sa, že sú valce rámov úplne stiahnuté, aby ste predišli poškodeniu tyče mechanizmu.

  5. V prípade krátkodobého alebo dlhodobého skladovania vykonajte tieto kroky údržby:

   • Krátkodobé skladovanie (menej ako 30 dní) – vyčistite systém postrekovača. Pozrite si časť Čistenie postrekovača.

   • Dlhodobé skladovanie (viac ako 30 dní) – vykonajte tieto kroky:

    1. Vyčistite ventily postrekovača. Pozrite si časť Čistenie ventilov postrekovača.

    2. Namažte postrekovač. Pozrite si časť Mazanie.

    3. Skontrolujte a utiahnite všetky západky, matice a skrutky.

     Note: Všetky opotrebované alebo poškodené diely opravte alebo vymeňte.

    4. Skontrolujte stav všetkých hadíc.

     Note: Všetky opotrebované alebo poškodené hadice vymeňte.

    5. Utiahnite všetky armatúry hadíc.

    6. Všetky poškriabané alebo nenatreté kovové povrchy natrite farbou od autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.

    7. Stroj skladujte v čistej a suchej garáži alebo skladovacom priestore.

    8. Vyberte kľúč zo štartovacieho spínača a odložte ho na bezpečné miesto mimo dosahu detí.

    9. Stroj zakryte, aby ste ho chránili, a udržiavajte ho v čistote.

  Demontáž postrekovača a plošiny nádrže

  Nosnosť zdvíhacieho zariadenia: 408 kg

  Nebezpečie

  Zostava nádrže postrekovača predstavuje riziko súvisiace s nahromadenou energiou. Ak sa pri montáži alebo demontáži zostavy nepostupuje správne, zostava by sa mohla pohnúť alebo spadnúť a zraniť vás alebo okolostojace osoby.

  Na podopretie zostavy nádrže postrekovača s demontovanými úchytkami počas montáže, demontáže alebo inej údržby použite popruhy a portálový žeriav.

  Príprava strednej konzoly

  1. Odpojte káble z batérie. Pozrite si časť Odpojenie batérie.

  2. Oddeľte blok poistiek postrekovača od bloku poistiek stroja a odpojte vodiče medzi 2 blokmi poistiek. Pozrite si časť Montáž bloku poistiek postrekovača.

  3. Demontujte káblový zväzok z J-svoriek. Pozrite si časť Vedenie zadných elektrických káblových zväzkov postrekovača k riadiacej konzole.

  4. Uvoľnite ručný gombík, ktorý sa nachádza pod konzolou, a vyberte závlačku. Pozrite si časť Montáž riadiacej konzoly na stroj.

  5. Odpojte svorky vodičov, ktoré spájajú blok poistiek postrekovača s blokom poistiek stroja. Pozrite si časť Montáž bloku poistiek postrekovača.

  6. Oddeľte blok poistiek postrekovača od bloku poistiek stroja. Pozrite si časť Montáž bloku poistiek postrekovača.

  7. Demontujte konzolu z montážnej konzoly na paneli stroja a zarovnajte otočný čap na riadiacej konzole so skladovacou konzolou v prednej časti popruhu nádrže (Obrázok 132). Pozrite si časť Montáž riadiacej konzoly na stroj.

   g033615
  8. Konzolu namontujte na druhú konzolu a otočný čap na konzole zaistite závlačkou (Obrázok 132).

  Montáž stojanov

  Nosnosť zdvíhacieho zariadenia: 408 kg

  1. Zarovnajte predný stojan s puzdrom stojana na prednej časti nádrže (Obrázok 133).

   g028422
  2. Stojan zasúvajte do puzdra, kým sa stredný otvor vo vodorovnej rúrke stojana nezarovná s otvorom vo vrchnej časti puzdra (Obrázok 133).

  3. Vidlicový čap (½ x 3 palce) zasuňte do otvorov v stojane a puzdre a zaistite ho závlačkou (5/32 x 2-⅝palca).

  4. Naskrutkujte poistný gombík na puzdro a utiahnite ho rukou (Obrázok 133).

  5. Zadný stojan zarovnajte s puzdrom zadného stojana (Obrázok 134).

   g028423
  6. Zarovnajte otvor vo vrchnej časti stojana s otvorom v ráme plošiny nádrže (Obrázok 134).

  7. Stojan na puzdre a ráme zaistite pomocou 2 vidlicových čapov (½ x 4-½ palca) a 2 závlačiek (5/32 x 2-⅝ palca), ako je znázornené na Obrázok 134.

  8. Kroky 1 až 7 zopakujte pre predný a zadný stojan na druhej strane plošiny nádrže.

  Demontáž plošiny postrekovača

  1. Spustite rámy približne v uhle 45° a potom ich otočte dopredu (Obrázok 135).

   g033619
  2. Demontujte 2 skrutky (½ x 1-½ palca) a 2 poistné matice (½ palca) zaisťujúce pridržiavaciu konzolu zostavy plošiny nádrže na konzole plošiny na ráme na oboch stranách stroja. Pozrite si časť Spustenie plošiny nádrže.

  3. Zdvihnite plošinu nádrže pomocou zdvíhacích valcov, namontujte cylindrický zámok a vykonajte tieto kroky:

   Note: Pozrite si časť Zdvihnutie zostavy nádrže.

   • V prípade modelov Workman série HD a HDX s manuálnou prevodovkou odpojte pomocný hriadeľ z prevodovky pomocného hriadeľa. Informácie o súprave na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro WM pre úžitkové vozidlá Manual Workman nájdete v pokynoch na montáž.

   • V prípade modelov Workman série HDX s automatickou prevodovkou odpojte hadice na paneli hydrauliky s vysokým prietokom a na armatúry nasaďte uzávery. Informácie o súprave na úpravu postrekovača na trávniky Multi Pro WM pre úžitkové vozidlá Automatic Workman nájdete v pokynoch na montáž.

   • Odpojte káblový zväzok snímača rýchlosti. Pozrite si časti Pripojenie káblového zväzku snímača rýchlosti (modely série HD s manuálnou prevodovkou) a Pripojenie káblového zväzku snímača rýchlosti (model HDX-Auto).

  4. Demontujte cylindrický zámok a pomocou zdvíhacích valcov spustite plošinu nádrže. Pozrite si časť Spustenie zostavy nádrže.

  5. Zdvíhacie zariadenie pripevnite k vodorovným rúrkam predných stojanov a zvislému stĺpiku zadných stojanov (Obrázok 135).

  6. Zostavu nádrže zdvihnite 7,5 až 10 cm a demontujte svorníky a vidlicové čapy zaisťujúce zdvíhacie valce na zostave nádrže.

  7. Plošinu nádrže zdvihnite zo stroja dostatočne vysoko na vytiahnutie plošiny zo stroja (Obrázok 135).

  8. Opatrne presuňte vozidlo dopredu a mimo plošiny nádrže.

  9. Pomaly spustite plošinu nádrže na zem.

  Odstraňovanie závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Sekcia nestrieka.
  1. Elektrická prípojka na sekčnom ventile je znečistená alebo odpojená.
  2. Vypálila sa poistka.
  3. Hadica je pricviknutá.
  4. Sekčný obtok je nesprávne nastavený.
  5. Sekčný ventil je poškodený.
  6. Elektrický systém je poškodený.
  1. Ventil vypnite manuálne. Odpojte elektrický konektor na ventile, vyčistite všetky vodiče a potom ho znova pripojte.
  2. Skontrolujte poistky a v prípade potreby ich vymeňte.
  3. Hadicu opravte alebo vymeňte.
  4. Upravte sekčný obtok.
  5. Obráťte sa na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.
  6. Obráťte sa na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.
  Sekcia sa nevypína.
  1. Sekčný ventil je poškodený.
  1. Rozoberte sekčný ventil. Pozrite si časť Čistenie ventilov postrekovača. Skontrolujte všetky diely a všetky poškodené vymeňte.
  Na sekčnom ventile dochádza k úniku.
  1. Tesnenie alebo sedlo ventilu je opotrebované alebo poškodené.
  1. Rozoberte ventil a pomocou súpravy na opravu ventilov vymeňte tesnenia. Obráťte sa na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.
  Keď sú prepínače sekcií vypnuté, striekacie dýzy kvapkajú.
  1. Medzi telesom dýzy a membránou spätnej klapky sa nahromadili nečistoty.
  1. Vyčistite teleso dýzy a membránu. Pozrite si časti Čistenie telesa dýzy a membrány spätnej klapky.
  Po zapnutí rámu dochádza k poklesu tlaku.
  1. Obtokový ventil rámu je nesprávne nastavený.
  2. V telese ventilu rámu je nejaká prekážka.
  3. Filter dýzy je poškodený alebo upchatý.
  1. Upravte obtokový ventil rámu.
  2. Demontujte vstupnú a výstupnú prípojku ventilu rámu a odstráňte všetky prekážky.
  3. Demontujte a skontrolujte všetky dýzy.

  Schémata

  Schéma prietoku, systém postrekovača

  g209531