Úvod

Tento stroj je pojazdná kosačka s kotúčovými čepeľami určená na používanie profesionálnymi operátormi v komerčných aplikáciách. Primárne je určená na kosenie trávy na udržiavaných trávnikoch. Používanie tohto výrobku na iné ako určené použitie môže byť nebezpečné pre vás a okolostojacich.

Pozorne si prečítajte tieto informácie s cieľom oboznámiť sa, ako správne prevádzkovať a udržiavať produkt a tiež ako predchádzať zraneniam a poškodeniu produktu. Nesiete zodpovednosť za správnu a bezpečnú prevádzku produktu.

Na lokalite www.Toro.com získate ďalšie informácie vrátane bezpečnostných tipov, školiacich materiálov týkajúcich sa prevádzky, informácií o príslušenstve a tiež pomoc pri hľadaní predajcu alebo registrácii výrobku.

Ak potrebujete servis, originálne diely od spoločnosti Toro alebo doplňujúce informácie, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu alebo zákaznícke stredisko spoločnosti Toro a pripravte si číslo modelu a sériové číslo vášho výrobku. Obrázok 2 identifikuje umiestnenie čísla modelu a sériového čísla na výrobku. Čísla napíšte do poskytnutého priestoru.

Important: Pomocou mobilného zariadenia môžete naskenovať kód QR na štítku so sériovým číslom (ak sa nachádza na stroji) a získate tak prístup k informáciám o záruke, náhradných dieloch a k ďalším informáciám o výrobku.

g266613

Táto príručka identifikuje potenciálne riziká. Bezpečnostné upozornenia sú označené symbolom (Obrázok 2), ktorý signalizuje, že v prípade nedodržania odporúčaných opatrení môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

g000502

V tejto príručke sa používajú na zvýraznenie informácií dve slová. Dôležité upriamuje pozornosť na špeciálne mechanické informácie a Poznámka zdôrazňuje všeobecné informácie, ktorým treba venovať osobitnú pozornosť.

Výrobok vyhovuje všetkým príslušným európskym smerniciam. Podrobnosti nájdete v samostatnom hárku so špecifickým vyhlásením o zhode.

Používanie alebo prevádzka motora na ľubovoľnom území pokrytom lesom, kríkmi alebo trávou porušuje odsek 4442 alebo 4443 zákona California Public Resource Code, ak nie je motor vybavený zachytávačom iskier definovaným v odseku 4442, ktorý sa udržiava v efektívnom prevádzkovom stave, prípadne ak nie je motor skonštruovaný, vybavený a udržiavaný na predchádzanie požiaru.

Priložená používateľská príručka k motoru obsahuje informácie o Agentúre na ochranu životného prostredia USA (EPA) a kalifornskej smernici týkajúcej sa kontroly emisií – emisné systémy, údržba a záruka. Náhradné diely možno objednávať od výrobcu motora.

Dôležité upozornenie

KALIFORNIE

Dôležité upozornenie, poučka 65

Výfukový plyn z dieselového motora a jeho zložky sú v štáte Kalifornia tým, že spôsobujú rakovinu, vrodené poruchy a iné reprodukčné poškodenie.

Vývody batérie, zvorky a s nimi súvisiace príslušenstvo obsahujú olovo a jeho zlúčeniny, čiže chemické látky, ktoré sú v štátě Kalifornia známe ako látky vyvolávajúce rakovinu a negatívne ovplyvňujúce reprodukciu. Po manipulácii s batériou si riadne umyte ruky.

Používanie tohto produktu môže spôsobiť vystavenie pôsobeniu chemických látok, o ktorých je v štáte Kalifornia známe, že spôsobujú rakovinu a vrodené chyby alebo poškodzujú reprodukčné orgány.

Bezpečnosť

Tento stroj je navrhnutý v súlade s normami EN ISO 5395 (po dokončení postupov nastavenia) a ANSI B71.4-2017.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Tento produkt môže odletujúcimi predmetmi amputovať ruky a chodidlá.

 • Pred naštartovaním motora si prečítajte túto používateľskú príručku a oboznámte sa s jej obsahom.

 • Práca so strojom si vyžaduje maximálnu pozornosť. Nerozptyľujte sa žiadnym spôsobom, v opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.

 • Do blízkosti pohyblivých dielov stroja nedávajte ruky ani nohy.

 • Pri prevádzke stroja musia byť všetky kryty a ostatné bezpečnostné ochranné zariadenia na stroji na mieste a správne funkčné.

 • Zabráňte deťom, okolostojacim a zvieratám zdržiavať sa v pracovnej oblasti. Nikdy nedovoľte, aby stroj obsluhovali deti.

 • Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať. Pred úpravou, servisom, čistením alebo skladovaním nechajte stroj vychladnúť.

Nesprávne používanie alebo údržba tohto stroja môže mať za následok zranenie. S cieľom vyhnúť sa potenciálnemu zraneniu dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny a vždy venujte pozornosť bezpečnostnému výstražnému symbolu Graphic, ktorý znamená Pozor, Výstraha alebo Nebezpečenstvo – osobné bezpečnostné pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže zapríčiniť zranenie alebo smrť.

Bezpečnostné a inštrukčné štítky

Graphic

Bezpečnostné štítky a štítky s pokynmi sú pre operátora ľahko viditeľné a nachádzajú sa v blízkosti každej oblasti potenciálneho nebezpečenstva. Akýkoľvek poškodený alebo chýbajúci štítok nahraďte za nový.

decal93-6689
decal93-6696
decal93-7272
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal110-9642
r:\decal117-0169
decal120-4158
decalbatterysymbols
decal121-5644
decal133-8062
decal133-2930
decal133-2931
decal138-6975

Nastavenie

Note: Ľavá a pravá strana stroja sa určuje podľa bežnej prevádzkovej polohy.

Nastavenie tlaku pneumatík

Pneumatiky sú pri preprave nahustené nadmerne. Z toho dôvodu ich odvzdušnite, aby ste znížili tlak. Správny tlak vzduchu v predných a zadných pneumatikách je 83 až 103 kPa.

Important: Vo všetkých pneumatikách udržiavajte rovnomerný tlak, čím zaručíte jednotný kontakt s trávnikom.

Nastavenie polohy ovládacieho ramena

Polohu ovládacieho ramena možno nastaviť tak, aby sa operátorovi pohodlne používalo.

 1. Uvoľnite dve skrutky zaisťujúce ovládacie rameno na podpornej konzole (Obrázok 3).

  g004152
 2. Otočte ovládacie rameno do požadovanej polohy a utiahnite dve skrutky.

Montáž rezacích jednotiek

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Pravá predná vodiaca lišta hadice1
Ľavá predná vodiaca lišta hadice1
 1. Odpojte motory kotúča od prepravných konzol.

  Note: Zlikvidujte prepravné konzoly.

 2. Vyberte rezacie jednotky z kartónov.

 3. Rezacie jednotky zmontujte a nastavte podľa opisu v používateľskej príručke k rezacej jednotke.

 4. Uistite sa, že je protizávažie (Obrázok 4) namontované na správnom konci rezacej jednotky, ako je opísané v používateľskej príručke k rezacej jednotke.

  g003320
 5. Na rovnakú stranu rezacej jednotky, ako je motor pohonu kotúča, namontujte pružinu kompenzácie trávnika. Pružinu kompenzácie trávnika premiestnite takto:

  Note: Všetky rezacie jednotky sa dodávajú s pružinou kompenzácie trávnika namontovanou na pravej strane rezacej jednotky.

  1. Odskrutkujte 2 vratové skrutky a matice, ktoré zaisťujú konzolu tyče na držiakoch rezacej jednotky (Obrázok 5).

   g003949
  2. Demontujte maticu s prírubou zaisťujúcu skrutku rúrky pružiny na držiaku rámu nosiča (Obrázok 5). Demontujte zostavu.

  3. Skrutku rúrky pružiny namontujte na opačný držiak na ráme nosiča a zaistite ho maticou s prírubou.

   Note: Hlavu skrutky umiestnite na vonkajšiu časť držiaka, ako je znázornené na Obrázok 6.

   g003967
  4. Konzolu tyče namontujte pomocou vratových skrutiek a matíc na držiaky rezacej jednotky (Obrázok 6).

   Important: Na rezacej jednotke 4 (vľavo vpredu) a rezacej jednotke 5 (vpravo vpredu) pomocou montážnych matíc konzoly tyče namontujte vodiace lišty hadice na prednú časť držiakov rezacej jednotky (Obrázok 7 a Obrázok 8). Vodiace lišty hadice by sa mali zvažovať smerom k strednej rezacej jednotke (Obrázok 8 a Obrázok 9).

   g030896
   g015160
   g019284

   Note: Pri montáži alebo demontáži rezacích jednotiek sa uistite, či je v otvore tyče pružiny vedľa konzoly tyče zasunutá závlačka. V opačnom prípade sa musí závlačka zasunúť do otvoru na konci tyče.

 6. Úplne spustite všetky zdvíhacie ramená.

 7. Vyberte svorník z otočného strmeňa zdvíhacieho ramena. Potom zložte kryt (Obrázok 10).

  g003975
 8. V prípade predných rezacích jednotiek zasuňte rezaciu jednotku pod zdvíhacie rameno a zároveň zasúvajte hriadeľ rámu nosiča do otočného strmeňa zdvíhacieho ramena (Obrázok 11).

  g003977
 9. Nasledujúci postup využite na zadných rezacích jednotkách, keď je výška kosenia viac ako 19 mm.

  1. Demontujte svorník a podložku zaisťujúce otočný hriadeľ zdvíhacieho ramena na zdvíhacom ramene a vysuňte otočný hriadeľ zdvíhacieho ramena zo zdvíhacieho ramena (Obrázok 12).

   g003979
  2. Zasuňte strmeň zdvíhacieho ramena na hriadeľ rámu nosiča (Obrázok 11).

  3. Zasuňte hriadeľ zdvíhacieho ramena do zdvíhacieho ramena a zaistite ho podložkou a svorníkom (Obrázok 12).

 10. Zasuňte kryt na hriadeľ rámu nosiča a strmeň zdvíhacieho ramena.

 11. Kryt a hriadeľ rámu nosiča zaistite na strmeni zdvíhacieho ramena pomocou patentného čapu (Obrázok 10).

  Note: Tento otvor použite, ak sa vyžaduje rezacia jednotka riadenia, prípadne ho použite, ak sa má daná rezacia jednotka uzamknúť v danej polohe.

 12. Reťaz zdvíhacieho ramena zaistite na konzole reťaze pomocou patentného čapu (Obrázok 13).

  Note: Použite počet ôk reťaze opísaných v používateľskej príručke k rezacej jednotke.

  g003948
 13. Na rezacej jednotke 4 (vľavo vpredu) a rezacej jednotke 5 (vpravo vpredu) zasuňte hadice motora kotúča do príslušnej vodiacej lišty hadice.

 14. Na drážkový hriadeľ motora kotúča naneste čisté mazivo.

 15. Naolejujte tesniaci krúžok motora kotúča a nainštalujte ho na prírubu motora.

 16. Otočením v smere hodinových ručičiek nainštalujte motor tak, aby príruby motora odhalili skrutky (Obrázok 14).

  Note: Otáčajte motor proti smeru hodinových ručičiek, kým príruby nezachytia skrutky, a potom skrutky utiahnite.

  Important: Uistite sa, že nie sú hadice motora kotúča zamotané, zlomené alebo že nehrozí ich pricviknutie.

  g004127

Nastavenie pružiny kompenzácie trávnika

Pružina kompenzácie trávnika (Obrázok 15) prenáša hmotnosť z prednej časti na zadný valec. Pomáha to eliminovať vytváranie vlnoviek na trávniku, čo sa tiež označuje ako marcelling alebo bobbing.

Important: Pružinu nastavujte s rezacou jednotkou namontovanou na trakčnej jednotke tak, aby smerovala rovno dopredu a bola spustená na zemi.

 1. Uistite sa, či je v zadnom otvore tyče pružiny zasunutá závlačka (Obrázok 15).

  g003863
 2. Uťahujte šesťhranné matice na prednej časti tyče pružiny, kým sa pružina na stroji Reelmaster 5410 (12,7 cm rezacie jednotky) nestlačí na 12,7 cm alebo na stroji Reelmaster 5510 (17,8 cm rezacie jednotky) na 15,9 cm. Pozrite si Obrázok 15.

  Note: Pri prevádzke na nerovnom teréne skráťte pružinu na 12,7 mm. Mierne to zníži mieru kopírovania terénu.

Montáž zámku kapoty s označením CE

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Zostava zámku kapoty1
Podložka1
 1. Uvoľnite zámok a zdvihnite kapotu.

 2. Vyberte gumenú priechodku z otvoru na ľavej strane kapoty (Obrázok 16).

  g004143
 3. Demontujte maticu zo zostavy zámku kapoty (Obrázok 17).

  g003946
 4. Mimo kapoty zasuňte koniec zámku s háčikom cez otvor v kapote. Uistite sa, že gumená tesniaca podložka zostane na vonkajšej strane kapoty (Obrázok 17).

 5. Vnútri kapoty zasuňte kovovú podložku na zámok a zaistite ju maticou. Uistite sa, že sa zámok po zaistení zachytí o úchytku v ráme. Na zamykanie a odomykanie zámku kapoty používajte dodaný kľúč zámku kapoty.

Používanie stojana rezacej jednotky

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Stojan rezacej jednotky1

Vždy keď musíte nakloniť rezaciu jednotku, aby ste získali prístup k nožu plošiny/kotúču, podoprite zadnú časť rezacej jednotky stojanom a dbajte na to, aby neboli matice na zadnej strane nastavovacích skrutiek tyče plošiny umiestnené na pracovnom povrchu (Obrázok 18).

g003985

Stojan zaistite ku konzole reťaze pomocou patentného čapu (Obrázok 19).

g004144

Pripevnenie štítkov s označením CE

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Štítok s varovaním1
Štítok s označením CE1
Štítok s rokom výroby1

Na stroje vyžadujúce súlad s normami CE pripevnite štítok s rokom výroby (diel č. 133-5615) blízko štítka so sériovým číslom, štítok s označením CE (diel č. 93-7252) blízko zámku kapoty a štítok s varovaním CE (diel č. 133-2931) nad štandardný štítok s varovaním (diel č. 133-2930).

Súčasti stroja

g216864

Gombíky nastavenia sedadla

Páka nastavenia sedadla umožňuje nastaviť sedadlo dopredu a dozadu (Obrázok 21). Gombík nastavenia hmotnosti nastaví sedadlo na vašu hmotnosť. Ukazovateľ hmotnosti signalizuje, keď je sedadlo nastavené na vašu hmotnosť. Gombík nastavenia výšky nastaví sedadlo na vašu výšku.

g003954

Pedál trakčného pohonu

Pedál trakčného pohonu (Obrázok 22) ovláda prevádzku dopredu a dozadu. Ak chcete so strojom jazdiť dopredu, stlačte vrchnú časť pedála. Ak chcete jazdiť dozadu, stlačte spodnú časť pedála. Pojazdová rýchlosť závisí od toho, ako ďaleko stlačíte pedál. Ak chcete bez nákladu dosiahnuť maximálnu pojazdovú rýchlosť, so škrtiacou klapkou v polohe FAST (Rýchlo) úplne stlačte pedál.

Ak chcete stroj zastaviť, uvoľnite tlak na pedál trakčného pohonu a nechajte ho vrátiť sa do strednej polohy.

g003955

Páčka kosenia/prepravy

Pomocou páčky kosenia/prepravy (Obrázok 22) prepnite stroj do režimu MOW (Kosenie) alebo TRANSPORT (Preprava). Stlačením páčky dopredu vyberiete režim MOW (Kosenie) a stlačením dozadu vyberiete režim TRANSPORT (Preprava).

Note: Rezacie jednotky nemožno spustiť, keď je páčka kosenia/prepravy v polohe TRANSPORT (Preprava).

Obmedzovač rýchlosti kosačky

Keď je obmedzovač rýchlosti kosačky (Obrázok 22) prepnutý nahor/dopredu, obmedzuje rýchlosť kosenia a umožňuje aktivovať rezacie jednotky. Každá rozpera upravuje rýchlosť kosenia o 0,8 km/h. Čím viac rozpier máte navrchu skrutky, tým pomalšie bude stroj jazdiť. Maximálnu prepravnú rýchlosť dosiahnete prepnutím obmedzovača rýchlosti kosenia dozadu.

Brzdový pedál

Stlačením brzdového pedála (Obrázok 22) zastavíte stroj.

Parkovacia brzda

Ak chcete zatiahnuť parkovaciu brzdu, (Obrázok 22) zatlačte brzdový pedál a stlačte vrchnú časť, aby sa zaistila. Ak chcete uvoľniť parkovaciu brzdu, stláčajte brzdový pedál, kým sa neuvoľní zarážka parkovacej brzdy.

Pedál naklonenia volantu

Ak chcete nakloniť volant k sebe, stlačte pedál (Obrázok 22) nadol, potiahnite volant k sebe do najpohodlnejšej polohy a uvoľnite pedál.

Ovládanie škrtiacej klapky

Presunutím ovládania škrtiacej klapky (Obrázok 23) dopredu zvýšite otáčky motora a presunutím dozadu ich znížite.

g025902

Kľúčový spínač

Kľúčový spínač (Obrázok 23) má tri polohy: OFF (Vypnuté), ON/PREHEAT (Zapnuté/predhrev) a START (Štart).

Ovládacia páka nízkeho kosenia/zdvihnutia

Táto páka (Obrázok 23) zdvíha a spúšťa rezacie jednotky a zároveň štartuje a zastavuje rezacie jednotky, keď sú aktivované v režime MOW (Kosenie). Rezacie jednotky nemožno spustiť, keď je páčka kosenia/prepravy v polohe TRANSPORT (Preprava).

Vypínač svetlometov

Svetlomety zapnete prepnutím vypínača nadol (Obrázok 23).

Prepínač aktivácie/deaktivácie

Prepínač aktivácie/deaktivácie (Obrázok 23) používajte s ovládacou páčkou nízkeho kosenia/zdvihnutia na prevádzku rezacích jednotiek.

Páčky ostrenia

Páčky ostrenia používajte s ovládacou páčkou nízkeho kosenia/zdvihnutia na ostrenie kotúčov (Obrázok 24).

g021209

Indikátor obmedzenia hydraulického filtra

Pri spustenom motore pri bežnej prevádzkovej teplote zaručte, že je indikátor v zelenej zóne (Obrázok 25). Keď je indikátor v červenej zóne, vymeňte hydraulické filtre.

g004132

Zásuvka

Zásuvka zabezpečuje 12 V zdroj napájania elektronických zariadení (Obrázok 26).

g004133

Používanie displeja LCD informačného centra

Na displeji LCD informačného centra sa zobrazujú informácie o stroji, napríklad prevádzkový stav, rôzne diagnostické a iné informácie o stroji (Obrázok 27). K dispozícii sú úvodná obrazovka a hlavná informačná obrazovka informačného centra. Stlačením ľubovoľného tlačidla informačného centra a výberom príslušnej šípky môžete kedykoľvek prepínať medzi úvodnou obrazovkou a hlavnou informačnou obrazovkou.

g020650
 • Ľavé tlačidlo, prístup k ponuke/tlačidlo Späť – stlačením tohto tlačidla získate prístup k ponukám informačného centra. Môžete ho používať na zatvorenie ľubovoľnej aktuálne používanej ponuky.

 • Stredné tlačidlo – pomocou tohto tlačidla sa môžete v ponukách posúvať nadol.

 • Pravé tlačidlo – pomocou tohto tlačidla môžete otvoriť ponuku a šípka doprava označuje dodatočný obsah.

Note: Funkciu jednotlivých tlačidiel možno zmeniť v závislosti od toho, čo v danej chvíli potrebujete. Každé tlačidlo je označené ikonou zodpovedajúcou aktuálnej funkcii.

Popis ikon informačného centra

TERMÍN SERVISUSignalizuje, že treba vykonať naplánovaný servis
GraphicHodinové počítadlo
GraphicIkona informácií
GraphicRýchlo
GraphicPomaly
GraphicHladina paliva
GraphicAktívne žeraviace sviečky.
GraphicZdvihnutie rezacích jednotiek.
GraphicSpustenie rezacích jednotiek.
GraphicSadnite si na sedadlo.
GraphicParkovacia brzda je zatiahnutá.
GraphicVysoký rozsah (preprava).
GraphicNeutrál
GraphicNízky rozsah (kosenie).
GraphicTeplota chladiacej kvapaliny motora (°C)
GraphicTeplota (vysoká)
GraphicAktivovaný pomocný hriadeľ.
GraphicNepovolené
GraphicNaštartovanie motora.
GraphicVypnite motor.
GraphicMotor
GraphicKľúčový spínač
GraphicRezacie jednotky sa spúšťajú.
GraphicRezacie jednotky sa zdvíhajú.
GraphicKód PIN
GraphicZbernica CAN
GraphicInformačné centrum
GraphicChyba alebo porucha
GraphicŽiarovka
GraphicVýstup ovládacieho prvku TEC alebo kabeláž ovládania.
GraphicSpínač
GraphicUvoľnite spínač.
GraphicZmena na označený stav.
Symboly sa často kombinujú a tvoria vety. Nižšie nájdete niekoľko príkladov. 
GraphicPrepnite stroj na neutrál.
GraphicZamietnutý štart motora.
GraphicVypnutie motora
GraphicPríliš vysoká teplota chladiacej kvapaliny motora.
GraphicSadnite si alebo nastavte parkovaciu brzdu.

Používanie ponúk

Ak chcete získať prístup k systému ponúk informačného centra, na hlavnej obrazovke stlačte tlačidlo prístupu k ponukám. Prejdete tak do hlavnej ponuky. V nasledujúcich tabuľkách nájdete prehľad možností dostupných v ponukách:

Hlavná ponuka
Položka ponukyOpis
PoruchyPonuka Poruchy obsahuje zoznam posledných porúch stroja. Ďalšie informácie o ponuke Poruchy a tu uvedené informácie nájdete v servisnej príručke alebo vám ich poskytne váš distribútor spoločnosti Toro.
ServisPonuka Servis obsahuje informácie o stroji, napríklad hodiny používania, počítadlá a ďalšie podobné čísla.
DiagnostikaV ponuke Diagnostika sa zobrazuje stav jednotlivých prepínačov, snímačov a výstupov ovládacích prvkov stroja. Túto ponuku môžete používať na riešenie určitých problémov, pretože v nej rýchlo zistíte, ktoré ovládacie prvky stroja sú zapnuté a ktoré vypnuté.
NastaveniaPonuka Nastavenia umožňuje prispôsobovať a upravovať premenné konfigurácií na displeji informačného centra.
InformáciePonuka Informácie obsahuje číslo modelu, sériové číslo a verziu softvéru stroja.
Servis
Položka ponukyOpis
HodinyObsahuje celkový počet hodín, počas ktorých boli stroj, motor a pomocný hriadeľ zapnuté, ako aj počet hodín prepravy stroja a naplánovaného servisu.
PočetObsahuje rôzne počty hodnôt zaznamenaných strojom.
Diagnostika
Položka ponukyOpis
Rezacie jednotkyUvádza vstupy, kvalifikátory a výstupy zdvíhania a spúšťania rezacích jednotiek.
Vysoký/nízky rozsahUvádza vstupy, kvalifikátory a výstupy jazdy v režime prepravy.
Pomocný hriadeľUvádza vstupy, kvalifikátory a výstupy aktivácie okruhu pomocného hriadeľa.
Chod motoraUvádza vstupy, kvalifikátory a výstupy štartovania motora.
OstrenieUvádza vstupy, kvalifikátory a výstupy používania funkcie ostrenia.
Nastavenia
Položka ponukyOpis
JednotkyOvláda jednotky používané v informačnom centre. V tejto ponuke sú na výber možnosti Anglické alebo Metrické.
JazykOvláda jazyk používaný v informačnom centre*.
Podsvietenie displeja LCDOvláda jas displeja LCD.
Kontrast displeja LCDOvláda kontrast displeja LCD.
Otáčky predného kotúča ostreniaOvláda otáčky predných kotúčov v režime ostrenia.
Otáčky zadného kotúča ostreniaOvláda otáčky zadných kotúčov v režime ostrenia.
Chránené ponukyPo zadaní prístupového kódu umožňuje správcovi/mechanikovi získať prístup k chráneným ponukám.
Počet čepelíOvláda počet čepelí na kotúči pre otáčky kotúča.
Rýchlosť koseniaOvláda pojazdovú rýchlosť určujúcu otáčky kotúča.
Výška koseniaOvláda výšku kosenia určujúcu otáčky kotúča.
Otáčky predného kotúčaZobrazuje vypočítanú polohu otáčok kotúča pre predné kotúče. Kotúče možno nastaviť aj manuálne.
Otáčky zadného kotúčaZobrazuje vypočítanú polohu otáčok kotúča pre zadné kotúče. Kotúče možno nastaviť aj manuálne.

* Preložený je len text, ktorý sa zobrazuje operátorom. Obrazovky Poruchy, Servis a Diagnostika sa zobrazujú servisným technikom. Názvy sú vo vybratom jazyku, no položky ponúk sú v angličtine.

Informácie
Položka ponukyOpis
ModelUvádza číslo modelu stroja.
Sériové čísloUvádza sériové číslo stroja.
Revízia ovládacích prvkov strojaUvádza revíziu softvéru hlavného ovládacieho prvku.
Revízia informačného centraUvádza revíziu softvéru informačného centra.
Zbernica CANUvádza stav komunikačnej zbernice stroja.

Chránená ponuka

V ponuke Nastavenia informačného centra je k dispozícii 5 prevádzkových nastavení konfigurácie, ktoré možno nastaviť: Počet čepelí, Rýchlosť kosenia, Výška kosenia, Otáčky predného kotúča a Otáčky zadného kotúča. Tieto nastavenia možno zamknúť v časti Chránená ponuka.

Note: V čase doručenia sa používa úvodné heslo, ktoré naprogramoval distribútor.

Prístup k nastaveniam položky Chránené ponuky

 1. V časti Hlavná ponuka prejdite nadol na ponuku Nastavenia a stlačte pravé tlačidlo.

 2. V ponuke Nastavenia prejdite nadol na položku Chránené ponuky a stlačte pravé tlačidlo.

 3. Ak chcete zadať prístupový kód, pomocou stredného tlačidla nastavte prvú číslicu a potom stlačením pravého tlačidla prejdite na ďalšiu číslicu.

 4. Pomocou stredného tlačidla nastavte druhú číslicu a potom stlačením pravého tlačidla prejdite na ďalšiu číslicu.

 5. Pomocou stredného tlačidla nastavte tretiu číslicu a potom stlačením pravého tlačidla prejdite na ďalšiu číslicu.

 6. Pomocou stredného tlačidla nastavte štvrtú číslicu a potom stlačte pravé tlačidlo.

 7. Kód zadáte stlačením stredného tlačidla.

 8. Po prijatí kódu a odomknutí chránenej ponuky sa v pravom hornom rohu obrazovky zobrazí slovo PIN.

  Note: Ak ste prístupový kód zabudli alebo stratili, obráťte sa na svojho distribútora.

Zobrazenie a zmena nastavení položky Chránené ponuky

 1. V položke Chránené ponuky prejdite nadol na možnosť Chrániť nastavenia.

 2. Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia bez zadania prístupového kódu, pomocou pravého tlačidla zmeňte nastavenie položky Chrániť nastavenia na možnosť VYPNUTé.

 3. Ak chcete zobraziť a zmeniť nastavenia zadaním prístupového kódu, pomocou ľavého tlačidla zmeňte nastavenie položky Chrániť nastavenia na možnosť ZAPNUTé, nastavte prístupový kód a kľúč v zapaľovaní otočte do polohy OFF (Vyp.) a potom do polohy ON (Zap.).

Nastavenie počtu čepelí

 1. V ponuke Nastavenia prejdite nadol na možnosť Počet čepelí.

 2. Stlačením pravého tlačidla zmeňte počet čepelí kotúčov na 5, 8 alebo 11.

Nastavenie rýchlosti kosenia

 1. V ponuke Nastavenia prejdite nadol na možnosť Rýchlosť kosenia.

 2. Rýchlosť kosenia vyberiete stlačením pravého tlačidla.

 3. Pomocou stredného a pravého tlačidla nastavte na mechanickom obmedzovači rýchlosti kosenia na trakčnom pedáli vhodnú rýchlosť kosenia.

 4. Stlačením ľavého tlačidla ukončíte nastavenie rýchlosti kosenia a uložíte nastavenie.

Nastavenie výšky kosenia

 1. V ponuke Nastavenia prejdite nadol na možnosť Výška kosenia.

 2. Výšku kosenia vyberiete stlačením pravého tlačidla.

 3. Pomocou stredného a pravého tlačidla vyberte vhodné nastavenie výšky kosenia. (Ak sa nezobrazí presné nastavenie, zo zobrazeného zoznamu vyberte najbližšie nastavenie výšky kosenia.)

 4. Stlačením ľavého tlačidla ukončíte nastavenie výšky kosenia a uložíte nastavenie.

Nastavenie otáčok predného a zadného kotúča

Hoci sa otáčky predného a zadného kotúča vypočítavajú na základe údajov o počte čepelí, rýchlosti kosenia a výšky kosenia zadaných v informačnom centre, toto nastavenie možno zmeniť manuálne podľa rôznych podmienok kosenia.

 1. Ak chcete zmeniť nastavenia otáčok kotúča, prejdite nadol na možnosť Otáčky predného kotúča, Otáčky zadného kotúča alebo na obe.

 2. Hodnotu otáčok kotúča zmeníte stlačením pravého tlačidla. Po zmene nastavenia otáčok sa na displeji naďalej zobrazujú otáčky kotúča vypočítané na základe predtým zadaných údajov o počte čepelí, rýchlosti kosenia a výške kosenia, no zobrazí sa aj nová hodnota.

Note: Parametre a dizajn sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

ŠpecifikáciaReelMaster® 5410ReelMaster® 5510
Prepravná šírka228 cm233 cm
Šírka kosenia254 cm254 cm
Dĺžka282 cm282 cm
Výška160 cm160 cm
Hmotnosť1136 kg1222 kg
MotorKubota 35,5 hpKubota 35,5 hp
Objem palivovej nádrže53 l53 l
Prepravná rýchlosť0 až 16 km/h0 až 16 km/h
Rýchlosť kosenia0 až 13 km/h0 až 13 km/h

Nadstavce/príslušenstvo

K dispozícii je celý rad schválených nadstavcov a príslušenstva značky Toro na použitie so strojom pre posilnenie a rozšírenie jeho možností. Ak chcete získať zoznam všetkých schválených nadstavcov a príslušenstva, obráťte sa na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro alebo navštívte lokalitu www.Toro.com.

Ak chcete zaručiť optimálny výkon a zachovať platnosť bezpečnostnej certifikácie stroja, používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo značky Toro. Náhradné diely a príslušenstvo od iných výrobcov by mohlo byť nebezpečné a pri jeho použití by mohla skončiť platnosť záruky na produkt.

Obsluha

Note: Ľavá a pravá strana stroja sa určuje podľa bežnej prevádzkovej polohy.

Pred prevádzkou

Bezpečnosť pred prevádzkou

Všeobecné bezpečnostné pokyny

 • Nikdy nedovoľte, aby stroj obsluhovali alebo servis vykonávali deti alebo nevyškolené osoby. Miestne predpisy môžu obmedzovať vek obsluhy. Majiteľ zodpovedá za školenie všetkých operátorov a mechanikov.

 • Oboznámte sa s bezpečnou prevádzkou zariadenia, ovládacími prvkami operátora a bezpečnostnými označeniami.

 • Pred nastavením, servisom, čistením alebo skladovaním stroja vždy vypnite motor, vytiahnite kľúč, počkajte, kým sa nezastaví pohyb všetkých pohyblivých častí, a nechajte stroj vychladnúť.

 • Naučte sa, ako sa stroj rýchlo zastavuje a ako sa rýchlo vypína motor.

 • Pri prevádzke stroja musia byť všetky kryty a ostatné bezpečnostné ochranné zariadenia na stroji na mieste a správne funkčné.

 • Pred kosením vždy skontrolujte stroj a uistite sa, že sú rezacie jednotky v dobrom prevádzkovom stave.

 • Skontrolujte oblasť, v ktorej budete používať stroj, a odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli odlietavať od stroja.

Bezpečnosť pri manipulácii s palivom

 • Pri manipulácii s palivom postupujte extrémne opatrne. Palivo je horľavé a jeho výpary sú výbušné.

 • Zahaste všetky cigarety, cigary, fajky a iné zdroje zapaľovania.

 • Používajte len schválenú nádobu na palivo.

 • Kým je motor spustený alebo horúci, neskladajte palivový uzáver ani nedopĺňajte palivo do palivovej nádrže.

 • Palivo nedopĺňajte ani nevypúšťajte v uzavretom priestore.

 • Stroj ani nádobu na palivo neskladujte na miestach s otvoreným plameňom, iskrami alebo kontrolkami, napríklad na ohrievači vody alebo inom spotrebiči.

 • Ak palivo rozlejete, nepokúšajte sa štartovať motor. Vyhýbajte sa akýmkoľvek zdrojom zapaľovania, kým sa nevyvetrajú palivové výpary.

Vykonávanie dennej údržby

Servisný intervalPostup pri údržbe
Pri každom použití alebo denne
 • Kontrolujte, či nie sú bezpečnostné pásy opotrebované, roztrhnuté alebo inak poškodené. Ak niektorý diel nefunguje správne, bezpečnostné pásy vymeňte.
 • Každý deň pred naštartovaním stroja vykonajte postupy pred každým použitím/každodennej údržby uvedené v časti .

  Plnenie palivovej nádrže

  Objem palivovej nádrže

  53 l

  Špecifikácia paliva

  Important: Používajte len diesel s nízkym obsahom síry. Palivo s vyšším obsahom síry poškodzuje oxidačný katalyzátor pre vznetové motory, čo spôsobuje prevádzkové problémy a skracuje životnosť komponentov motora.Nedodržanie týchto opatrení môže poškodiť motor.

  • Namiesto dieselového paliva nikdy nepoužívajte kerosén ani benzín.

  • Nikdy nemiešajte kerosén alebo použitý motorový olej s dieselovým palivom.

  • Palivo nikdy neuchovávajte v nádobách s pozinkovanou vnútornou úpravou.

  • Nepoužívajte aditíva paliva.

  Motorová nafta

  Menovitá hodnota cetánu: 45 alebo vyššie

  Obsah síry: ultra nízky obsah síry (< 15 milióntin)

  Tabuľka paliva

  Špecifikácia dieselového palivaLokalita
  ASTM D975USA
  Č. 1-D S15
  Č. 2-D S15
  EN 590Európska únia
  ISO 8217 DMXMedzinárodná
  Trieda JIS K2204 č. 2Japonsko
  KSM-2610Kórea
  • Používajte len čistý a čerstvý diesel alebo biodiesel.

  • Palivo kupujte v objeme, ktorý môžete spotrebovať do 180 dní, aby ste zaručili čerstvosť paliva.

  Používajte letný diesel (č. 2-D) určený do teploty vyššej ako –7 °C a zimný diesel (č. 1-D alebo zmes č. 1-D/2-D) určený do nižšej ako uvedenej teploty.

  Note: Používanie zimného paliva pri nižšej teplote zaručuje nižší bod vzplanutia a charakteristiky prietoku za studena, ktoré zjednodušujú štartovanie a eliminujú upchávanie palivového filtra.Používanie letného paliva určeného do teploty vyššej ako –7 °C predlžuje životnosť palivového čerpadla a zvyšuje výkon v porovnaní so zimným palivom.

  Biodiesel

  Tento stroj môže využívať aj zmes biodiesela až do hodnoty B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel).

  Obsah síry: ultra nízky obsah síry (< 15 milióntin)

  Špecifikácia biodiesela: ASTM D6751 alebo EN14214

  Špecifikácia biodiesela: ASTM D975, EN590 alebo JIS K2204

  Important: Petrodiesel musí mať ultra nízky obsah síry.

  Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

  • Biodieselové zmesi môžu poškodiť natreté povrchy.

  • V chladnom počasí používajte zmesi B5 (obsah biodiesela 5 %) alebo s menším obsahom.

  • Sledujte tesnenia a hadice, ktoré sa dostávajú do kontaktu s palivom, pretože ich kvalita sa môže časom zhoršiť.

  • Po konvertovaní na biodieselové zmesi môže určitý čas dochádzať k upchávaniu palivového filtra.

  • Ak chcete získať ďalšie informácie o biodieseli, obráťte sa na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.

  Dopĺňanie paliva

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, spustite rezacie jednotky, vypnite motor a vyberte kľúč.

  2. Čistou handričkou vyčistite oblasť okolo uzáveru palivovej nádrže.

  3. Zložte uzáver z palivovej nádrže (Obrázok 28).

   g021210
  4. Nádrž naplňte po hladinu 6 až 13 mm pod spodnou časťou plniaceho otvoru.

  5. Po naplnení nádrže nainštalujte uzáver palivovej nádrže.

   Note: Ak je to možné, palivo do palivovej nádrže dopĺňajte po každom používaní. Minimalizuje to možnú kondenzáciu vnútri palivovej nádrže.

  Počas prevádzky

  Bezpečnosť počas prevádzky

  Všeobecné bezpečnostné pokyny

  • Majiteľ alebo operátor môže predchádzať nehodám, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie majetku, a je zodpovedný za takéto nehody.

  • Noste vhodný odev vrátane ochranných okuliarov, dlhých nohavíc, pevnej protišmykovej obuvi a ochrany sluchu. Dlhé vlasy si zviažte dozadu a nenoste voľný odev ani voľné šperky.

  • Nepracujte so strojom, ak ste chorí, unavení alebo pod vplyvom alkoholu alebo drog.

  • Práca so strojom si vyžaduje maximálnu pozornosť. Nerozptyľujte sa žiadnym spôsobom, v opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.

  • Pred naštartovaním motora sa uistite, že sú všetky pohony v neutrálnej polohe, že je aktivovaná parkovacia brzda a že ste v prevádzkovej polohe.

  • Neprevážajte na stroji cestujúcich a zabráňte tomu, aby sa k stroju počas prevádzky približovali okolostojaci a zvieratá.

  • Stroj prevádzkujte len pri dobrej viditeľnosti, aby ste sa vyhli dieram alebo skrytým nebezpečenstvám.

  • Vyhýbajte sa koseniu mokrej trávy. Znížená trakcia by mohla spôsobiť pošmyknutie stroja.

  • Udržujte ruky a nohy v bezpečnej vzdialenosti od rezacích jednotiek.

  • Pred cúvaním sa pozrite dozadu a dole, aby ste sa uistili, že máte voľnú cestu.

  • Pri prechode do neprehľadných oblastí, kríkov, stromov alebo iných objektov, ktoré by mohli obmedziť viditeľnosť, buďte opatrní.

  • Keď nekosíte, zastavte rezacie jednotky.

  • Pri zatáčaní so strojom do zákrut, na križovatkách a chodníkoch spomaľte a buďte veľmi opatrní. Vždy získajte povolenie na cestu.

  • Nikdy neštartujte motor v oblasti bez odvetrania výfukových plynov.

  • Naštartovaný stroj nikdy nenechávajte bez dozoru.

  • Pred opustením prevádzkovej polohy (vrátane vyprázdnenia zachytávačov alebo uvoľnenia upchatých rezacích jednotiek) vykonajte nasledujúce kroky:

   • Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

   • Deaktivujte rezacie jednotky a spustite nadstavce.

   • Zatiahnite parkovaciu brzdu.

   • Vypnite motor a vyberte kľúč.

   • Počkajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti.

  • Stroj prevádzkujte len pri dobrej viditeľnosti a za vhodných poveternostných podmienok. Nepracujte so strojom, ak hrozia blesky.

  Bezpečnosť so systémom na ochranu pred prevrátením (ROPS)

  • Nedemontujte zo stroja komponenty systému ROPS.

  • Uistite sa, že je zapnutý bezpečnostný pás a že ho môžete v prípade núdze rýchlo uvoľniť.

  • Vždy používajte bezpečnostný pás.

  • Dôkladne skontrolujte prekážky nad hlavou a nedotýkajte sa ich.

  • Systém ROPS uchovávajte v bezpečnom prevádzkovom stave. Pravidelne ho dôkladne kontrolujte, či nie je poškodený a či sú utiahnuté všetky montážne úchytky.

  • Vymeňte všetky poškodené komponenty systému ROPS. Neopravujte ani neupravujte ich.

  Bezpečnosť na svahu

  • Svahy sú hlavným faktorom pri nehodách súvisiacich so stratou ovládania a pri prevrátení, ktoré môžu mať za následok vážne alebo smrteľné zranenie. Nesiete zodpovednosť za bezpečnú prevádzku na svahu. Pri ovládaní stroja na svahu sa musí postupovať mimoriadne opatrne.

  • Vyhodnoťte stav konkrétnej lokality, určite, či je svah bezpečný na prevádzku stroja, a zároveň lokalitu preskúmajte. Pri vykonávaní prieskumu sa vždy riaďte zdravým rozumom a dobrým úsudkom.

  • Pozrite si pokyny týkajúce sa práce so strojom na svahu uvedené nižšie. Pred prevádzkou stroja si preverte stav lokality a určite, či môžete stroj prevádzkovať v podmienkach, ktoré sú v daný deň a na danej lokalite. Zmeny terénu môžu spôsobiť zmenu prevádzky stroja na svahu.

   • Vyhýbajte sa štartovaniu, zastavovaniu alebo otáčaniu stroja na svahoch. Nevykonávajte náhle zmeny rýchlosti alebo smeru. Zatáčajte pomaly a postupne.

   • Stroj neprevádzkujte za podmienok, pri ktorých je ohrozená trakcia, riadenie alebo stabilita.

   • Odstráňte alebo označte prekážky, napríklad priekopy, diery, vyjazdené koľaje, nerovnosti, skaly alebo iné skryté nebezpečenstvá. Vo vysokej tráve môžu byť skryté prekážky. Stroj sa môže na nerovnom teréne prevrátiť.

   • Majte na pamäti, že pri prevádzke stroja na mokrej tráve, svahoch alebo dole kopcom môže stroj stratiť trakciu.

   • Pri prevádzke stroja v blízkosti spádov, priekop, násypov, vodných prekážok alebo iných nebezpečenstiev musíte postupovať extrémne opatrne. Stroj sa môže náhle prevrátiť, keď koleso prejde cez okraj alebo sa okraj zosype. Zachovávajte bezpečnú vzdialenosť medzi strojom a každým nebezpečným miestom.

   • Nebezpečenstvá identifikujte pod svahom. Ak hrozia nejaké nebezpečenstvá, svah koste pomocou ručne vedeného stroja.

   • Ak je to možné, pri prevádzke stroja na svahoch nechajte rezacie jednotky spustené na zemi. Po zdvihnutí rezacích jednotiek pri prevádzke na svahoch môže byť stroj nestabilný.

  Naštartovanie motora

  Important: Ak motor štartujete prvýkrát, ak motor prestal pracovať pre nedostatok paliva alebo ak ste vykonali údržbu palivového systému, najskôr musíte vypustiť palivový systém. Pozrite si časť Vypustenie palivového systému.

  1. Posaďte sa na sedadlo, nechajte nohu na pedáli trakčného pohonu, aby bol v polohe NEUTRáL, aktivujte parkovaciu brzdu, škrtiacu klapku nastavte do polohy FAST (Rýchlo) a uistite sa, či je prepínač aktivácie/deaktivácie v polohe DISABLE (Deaktivovať).

  2. Kľúč otočte do polohy ON/PREHEAT (Zapnuté/predhrev).

   Automatický časovač kontroluje, aby predhrev žeraviacej sviečky trval 6 sekúnd.

  3. Po predhriatí žeraviacich sviečok otočte kľúč do polohy START (Štart).

   Motor nepretáčajte dlhšie ako 15 sekúnd. Po naštartovaní motora kľúč uvoľnite. Ak sa vyžaduje dodatočný predhrev, otočte kľúč do polohy OFF (Vypnuté) a potom to polohy ON/PREHEAT (Zapnuté/predhrev). Tento postup opakujte podľa potreby.

  4. Motor nechajte bežať pri nízkych voľnobežných otáčkach, kým sa nezahreje.

  Vypnutie motora

  1. Všetky ovládacie prvky prepnite do polohy NEUTRAL (Neutrál), zatiahnite parkovaciu brzdu, prepnite škrtiacu klapku do polohy nízkych voľnobežných otáčok a nechajte motor prejsť na nízke voľnobežné otáčky.

   Important: Pred vypnutím po prevádzke s plným nákladom nechajte motor 5 minút bežať pri voľnobežných otáčkach. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť poruchu motora s turbodúchadlom.

  2. Otočte kľúč do polohy OFF (Vypnuté) a vyberte ho zo zapaľovania.

  Nastavenie protizávažia zdvíhacieho ramena

  Protizávažie môžete nastaviť na zdvíhacích ramenách zadnej rezacej jednotky, aby ste kompenzovali rôzne podmienky trávnika a zachovávali jednotnú výšku kosenia aj v náročných podmienkach alebo v oblastiach s nahromadenou slamou.

  Pružinu každého protizávažia môžete nastaviť do 1 zo 4 polôh. Každý posun zvýši alebo zníži protizávažie na rezacej jednotke o 2,3 kg. Pružiny môžete umiestniť na zadnú stranu prvého mechanizmu pružiny, čím zrušíte celé protizávažie (štvrtá poloha).

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, spustite rezacie jednotky, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  2. Do konca dlhej pružiny zasuňte rúrku alebo podobný objekt a otočte ním mechanizmus pružiny do požadovanej polohy (Obrázok 29).

   Výstraha

   Pružiny sú napnuté a môžu spôsobiť zranenie.

   Pri ich nastavovaní postupujte obozretne.

   g019276
  3. Tento postup zopakujte na druhej pružine.

  Nastavenie polohy otočenia zdvíhacieho ramena

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, spustite rezacie jednotky, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  2. Spínač zdvíhacieho ramena sa nachádza pod hydraulickou nádržou za predným pravým zdvíhacím ramenom (Obrázok 30).

  3. Uvoľnite montážne skrutky spínača (Obrázok 30) a potom presunutím spínača nadol zvýšte výšku otočenia zdvíhacieho ramena alebo presunutím nahor znížte výšku otočenia zdvíhacieho ramena.

   g027937
  4. Utiahnite montážne skrutky.

  Nastavenie otáčok kotúča

  Ak chcete dosiahnuť konzistentne vysokú kvalitu kosenia a jednotný výsledok, je dôležité, aby boli otáčky kotúča upravené na vhodné nastavenie. Otáčky kotúča upravte takto:

  1. V informačnom centre v ponuke Nastavenia zadajte počet čepelí, rýchlosť kosenia a výšku kosenia na vypočítanie vhodných otáčok kotúča.

  2. Ak sa vyžadujú ďalšie nastavenia, v ponuke Nastavenia prejdite nadol na možnosť Otáčky predného kotúča, Otáčky zadného kotúča alebo na obe.

  3. Hodnotu otáčok kotúča zmeníte stlačením pravého tlačidla. Po zmene nastavenia otáčok kotúča sa na displeji naďalej zobrazujú otáčky kotúča vypočítané na základe údajov o počte čepelí, rýchlosti kosenia a výške kosenia, no zobrazí sa aj nová hodnota.

   Note: Otáčky kotúča možno bude potrebné zvýšiť alebo znížiť, aby ste kompenzovali rôzne podmienky trávnika.

  g031995
  g031996

  Oboznámenie sa s diagnostickými indikátormi

  Tento stroj je vybavený diagnostickým indikátorom, ktorý signalizuje elektronickú poruchu zistenú elektronickým ovládacím prvkom. Diagnostický indikátor sa nachádza na informačnom centre nad obrazovkou (Obrázok 33). Keď stroj funguje správne a kľúčový spínač sa prepne do polohy ON/RUN (Zapnuté/štart), diagnostický indikátor sa na chvíľu rozsvieti, čím signalizuje, že funguje správne. Keď sa zobrazí hlásenie s radou týkajúcou sa stroja, indikátor sa rozsvieti po zobrazení hlásenia. Keď sa zobrazí chybové hlásenie, indikátor bliká, kým sa porucha nevyrieši.

  g021272

  Kontrola ochranných spínačov

  Účelom ochranných spínačov je zabrániť pretáčaniu alebo štartovaniu motora, keď je pedál trakčného pohonu v polohe NEUTRAL (Neutrál), prepínač aktivácie/deaktivácie je v polohe DISABLE (Deaktivovať) a ovládací prvok nízkeho kosenia/zdvihnutia je v polohe NEUTRAL (Neutrál). Motor musí byť okrem toho vypnutý vtedy, keď operátor nesedí v sedadle a stlačí pedál trakčného pohonu alebo ak je stále zatiahnutá parkovacia brzda.

  Výstraha

  Ak sú bezpečnostné ochranné spínače odpojené alebo poškodené, stroj by sa mohol neočakávane naštartovať a spôsobiť zranenie osôb.

  • Nemanipulujte s ochrannými spínačmi.

  • Denne kontrolujte prevádzku ochranných spínačov a pred prevádzkou stroja vymeňte všetky poškodené spínače.

  Overenie funkcie ochranných spínačov

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte prevádzku ochranných spínačov.
  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, spustite rezacie jednotky, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  2. Otočte kľúč do polohy ON (Zapnuté), no neštartujte stroj.

  3. V informačnom centre v ponuke Diagnostika vyhľadajte príslušnú funkciu spínača.

  4. Jednotlivo prepnite každý spínač z otvorenej do zatvorenej polohy (t. j. sadnite si na sedadlo, stlačte pedál trakčného pohonu atď.) a všimnite si, že sa mení stav príslušného spínača. Tento postup zopakujte pre všetky spínače, ktoré môžete zmeniť ručne.

   Note: Tento postup zopakujte pre všetky spínače, ktoré môžete zmeniť ručne.

  5. Ak nejaký spínač zatvoríte a príslušný indikátor sa nezmení, skontrolujte všetky káble a prípojky k spínaču alebo spínače otestujte meračom elektrického odporu.

   Note: Vymeňte všetky poškodené spínače a opravte všetky poškodené alebo opotrebované káble.

  Note: Na displeji informačného centra máte tiež možnosť zistiť, ktoré solenoidy alebo relé výstupu sú zapnuté. Ide o rýchly spôsob, ako zistiť, či je porucha stroja elektrická alebo hydraulická.

  Overenie funkcie výstupov

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, spustite rezacie jednotky, vypnite motor a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  2. Otočte kľúč do polohy ON (Zapnuté) a naštartujte stroj.

  3. V informačnom centre v ponuke Diagnostika vyhľadajte príslušnú funkciu výstupu.

  4. Sadnite si na sedadlo a skúste používať požadovanú funkciu stroja.

  Note: Stav príslušných výstupov by sa mal zmeniť, čím signalizuje, že riadiaci modul motora zapol príslušnú funkciu.Ak sa správne výstupy nerozsvietia, overte, či sú požadované spínače vstupov na požadovaných miestach, aby bolo možné danú funkciu používať. Overte správne fungovanie spínača.Ak indikátory výstupov svietia, ako je špecifikované, no stroj nefunguje správne, signalizuje to iný ako elektrický problém. V prípade potreby ho opravte.

  Funkcie hydraulického solenoidového ventilu

  V zozname nižšie nájdete informácie na identifikáciu rôznych funkcií solenoidov v hydraulickom potrubí a oboznámenie sa s nimi. Každý solenoid musí byť pod prúdom, aby poskytoval danú funkciu.

  SolenoidFunkcia
  MSV2Okruh predného kotúča
  MSV1Okruh zadného kotúča
  SVRVZdvíhanie/spúšťanie rezacích jednotiek
  SV1Zdvíhanie/spúšťanie prednej rezacej jednotky
  SV3Zdvíhanie/spúšťanie zadnej rezacej jednotky
  SV2Zdvihnutie ľubovoľných rezacích jednotiek

  Provozné tipy

  Oboznámenie sa so strojom

  Pred kosením trávy si vyskúšajte prevádzku stroja na otvorenom priestore. Naštartujte a vypnite motor. Jazdite dopredu a dozadu. Spustite a zdvihnite rezacie jednotky a aktivujte a deaktivujte kotúče. Po dôkladnom oboznámení sa so strojom si vyskúšajte prevádzku stroja hore a dole svahom s rôznou rýchlosťou.

  Oboznámenie sa s výstražným systémom

  Ak sa počas prevádzky rozsvieti indikátor varovania, stroj okamžite zastavte a pred pokračovaním v prevádzke problém vyriešte. Ak sa stroj používa s poruchou, mohlo by dôjsť k vážnemu poškodeniu.

  Kosenie

  Naštartujte motor a presuňte škrtiacu klapku do polohy FAST (Rýchlo). Presuňte prepínač aktivácie/deaktivácie do polohy ENABLE (Aktivovať) a pomocou páky nízkeho kosenia/zdvihnutia ovládajte rezacie jednotky (predné rezacie jednotky sú nastavené tak, aby sa spustili skôr ako zadné rezacie jednotky). Ak chcete jazdiť dopredu a kosiť trávu, stlačte pedál trakčného pohonu dopredu.

  Note: Pred vypnutím po prevádzke s plným nákladom nechajte motor 5 minút bežať pri voľnobežných otáčkach. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť poruchu turbodúchadla.

  Preprava stroja

  Prepínač aktivácie/deaktivácie prepnite do polohy DISABLE (Deaktivovať) a rezacie jednotky zdvihnite do polohy TRANSPORT (Preprava). Páku kosenia/prepravy prepnite do polohy TRANSPORT (Preprava). Pri jazde medzi objektmi buďte opatrní, aby ste náhodou nepoškodili stroj alebo rezacie jednotky. Pri prevádzke stroja na svahoch postupujte zvlášť opatrne. Na svahoch jazdite pomaly a vyhýbajte sa prudkému zabočeniu, aby ste predišli prevráteniu. Pri jazde dole svahom spustite rezacie jednotky pre lepšie ovládanie riadenia.

  Po prevádzke

  Bezpečnosť po prevádzke

  Všeobecné bezpečnostné pokyny

  • Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč (ak je súčasťou výbavy) a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať. Pred úpravou, servisom, čistením alebo skladovaním nechajte stroj vychladnúť.

  • Z rezacích jednotiek, pohonov, výfukov, chladiacich mriežok a motorového priestoru odstráňte trávu a nečistoty, aby ste predchádzali požiarom. Vyčistite rozliaty olej alebo palivo.

  • Počas uskladnenia alebo prepravy stroja vypnite prívod paliva.

  • Pri preprave alebo nepoužívaní stroja odpojte pohon nadstavca.

  • Bezpečnostné pásy podľa potreby vyčistite a vykonajte ich údržbu.

  • Stroj ani nádobu na palivo neskladujte na miestach s otvoreným plameňom, iskrami alebo kontrolkami, napríklad na ohrievači vody alebo iných spotrebičoch.

  Identifikácia bodov zviazania

  • Predná časť – otvor v obdĺžnikovej podpere, pod rúrkou nápravy, vnútri každej prednej pneumatiky (Obrázok 34)

   g031851
  • Zadná časť – každá strana stroja na zadnom ráme (Obrázok 35)

   g004555

  Umiestnenie bodov podopretia

  Note: V prípade potreby podpory stroja použite stojany.

  • Predná časť – obdĺžniková podpera, pod rúrkou nápravy, vnútri každej prednej pneumatiky (Obrázok 36).

   g031850
  • Zadná časť – obdĺžniková rúrka nápravy na zadnej náprave

  Ťahanie stroja

  • Pri nakladaní stroja do vlečky alebo kamiónu používajte rampy s plnou šírkou.

  • Stroj bezpečne priviažte.

  Tlačenie alebo ťahanie stroja

  V prípade núdze môžete stroj presunúť aktivovaním obtokového ventilu v hydraulickom čerpadle s premenlivým zdvihovým objemom a potom stroj môžete tlačiť alebo ťahať.

  Important: Stroj netlačte ani neťahajte vyššou rýchlosťou ako 3 až 4,8 km/h, inak môže dôjsť k vnútornému poškodeniu prevodovky. Pri každom tlačení alebo ťahaní stroja musí byť obtokový ventil otvorený.

  1. Obtokový ventil otvorte otočením o 1½ otáčky a spustite vnútorný obtok oleja (Obrázok 37).

   Note: Obtokový ventil sa nachádza na ľavej strane hydrostatu. Po vytvorení obtoku kvapaliny môžete stroj pomaly presunúť bez poškodenia prevodovky.

   g003995
  2. Pred naštartovaním motora zatvorte obtokový ventil. Ventil však nezatvárajte momentom väčším ako 7 až 11 N∙m.

   Important: Spustenie motora s otvoreným obtokovým ventilom spôsobuje prehriatie prevodovky.

  Údržba

  Note: Ľavá a pravá strana stroja sa určuje podľa bežnej prevádzkovej polohy.

  Bezpečnosť pri údržbe

  • Pred nastavením, čistením, servisom alebo opustením stroja vykonajte nasledujúce kroky:

   • Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

   • Spínač škrtiacej klapky presuňte do polohy nízkych voľnobežných otáčok.

   • Deaktivujte rezacie jednotky.

   • Spustenie rezacích jednotiek.

   • Uistite sa, že je trakcia v neutrálnej polohe.

   • Zatiahnite parkovaciu brzdu.

   • Vypnite motor a vyberte kľúč.

   • Počkajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti.

   • Pred vykonaním údržby nechajte komponenty stroja vychladnúť.

  • Ak je to možné, nevykonávajte údržbu pri spustenom motore. Nepribližujte sa k pohyblivým častiam.

  • V prípade potreby podpory stroja alebo komponentov použite stojany.

  • Opatrne uvoľnite tlak z komponentov s uloženou energiou.

  • Všetky časti stroja uchovávajte v dobrom prevádzkovom stave a utiahnite všetok hardvér.

  • Vymeňte všetky opotrebované alebo poškodené nálepky.

  • Ak chcete zaručiť bezpečný a optimálny výkon stroja, používajte len originálne náhradné diely od spoločnosti Toro. Náhradné diely od iných výrobcov by mohli byť nebezpečné a pri ich použití by mohla skončiť platnosť záruky na produkt.

  Odporúčaný harmonogram údržby

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvej hodine
 • Matice svorníkov kolies utiahnite momentom 94 až 122 N∙m.
 • Po prvých 8 hodinách
 • Skontrolujte stav a napnutie remeňa alternátora.
 • Po prvých 10 hodinách
 • Matice svorníkov kolies utiahnite momentom 94 až 122 N∙m.
 • Po prvých 50 hodinách
 • Vymeňte motorový olej a filter.
 • Skontrolujte otáčky motora (voľnobežné a plný plyn).
 • Pri každom použití alebo denne
 • Kontrolujte, či nie sú bezpečnostné pásy opotrebované, roztrhnuté alebo inak poškodené. Ak niektorý diel nefunguje správne, bezpečnostné pásy vymeňte.
 • Skontrolujte prevádzku ochranných spínačov.
 • Skontrolujte hladinu motorového oleja.
 • Skontrolujte tlak pneumatík.
 • Skontrolujte chladiaci systém.
 • Odstráňte nečistoty z mriežky, chladičov oleja a chladiča.(V znečistenom pracovnom prostredí ich čistite častejšie.)
 • Skontrolujte hydraulické potrubie a hadice.
 • Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny.
 • Skontrolujte kontakt kotúča a noža plošiny.
 • Po každých 50 hodinách prevádzky
 • Namažte ložiská a puzdrá (a ihneď po každom umytí).
 • Skontrolujte stav batérie a vyčistite ju.
 • Skontrolujte káblové prípojky batérie.
 • Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte hadice chladiaceho systému.
 • Skontrolujte stav a napnutie remeňa alternátora.
 • Po každých 150 hodinách prevádzky
 • Vymeňte motorový olej a filter.
 • Po každých 200 hodinách prevádzky
 • Z palivovej nádrže a nádrže na hydraulickú kvapalinu vypustite vlhkosť.
 • Po každých 250 hodinách prevádzky
 • Matice svorníkov kolies utiahnite momentom 94 až 122 N∙m.
 • Po každých 400 hodinách prevádzky
 • Vykonajte servis vzduchového filtra.(Servis vzduchového filtra vykonajte skôr, ak indikátor servisu vzduchového filtra svieti načerveno. V extrémne znečistenom alebo prašnom prostredí servis vykonávajte pravidelnejšie.)
 • Skontrolujte palivové potrubie a prípojky, či nie sú opotrebované, poškodené alebo uvoľnené.(Alebo raz ročne podľa toho, čo nastane skôr.)
 • Vymeňte kanister palivového filtra.
 • Skontrolujte otáčky motora (voľnobežné a plný plyn).
 • Po každých 800 hodinách prevádzky
 • Vypustite a vyčistite palivovú nádrž.
 • Skontrolujte zbiehavosť zadných kolies.
 • Ak nepoužívate odporúčanú hydraulickú kvapalinu alebo ak ste nikdy do zásobníka nedolievali alternatívnu kvapalinu, vymeňte hydraulickú kvapalinu.
 • Ak nepoužívate odporúčanú hydraulickú kvapalinu alebo ak ste nikdy do zásobníka nedolievali alternatívnu kvapalinu, vymeňte hydraulické filtre.
 • Zbaľte ložiská zadných kolies (len pre stroje s pohonom 2 kolies).
 • Nastavte ventily motora (pozrite si používateľskú príručku k motoru).
 • Po každých 1000 hodinách prevádzky
 • Ak používate odporúčanú hydraulickú kvapalinu, vymeňte hydraulické filtre.
 • Po každých 2000 hodinách prevádzky
 • Ak používate odporúčanú hydraulickú kvapalinu, vymeňte ju.
 • Pred uskladnením
 • Vypustite a vyčistite palivovú nádrž.
 • Každé 2 roky
 • Prepláchnite systém a doplňte doň chladiacu kvapalinu.
 • Vymeňte všetky pohyblivé hadice.
 • Kontrolný zoznam dennej údržby

  Túto stranu skopírujte na účely pravidelného používania.

  Položka kontrolného zoznamu údržbyNa týždeň:
  PondelokUtorokStredaŠtvrtokPiatokSobotaNedeľa
  Skontrolujte prevádzku bezpečnostného ochranného systému.       
  Skontrolujte prevádzku brzdy.       
  Skontrolujte hladinu motorového oleja a paliva.       
  Vypustite odlučovač vody/paliva.       
  Skontrolujte indikátor obmedzenia vzduchového filtra.       
  Skontrolujte, či sa v chladiči a na mriežke nenachádzajú nečistoty.       
  Skontrolujte nezvyčajné zvuky motora.1       
  Skontrolujte nezvyčajné zvuky pri prevádzke.       
  Skontrolujte hladinu oleja v hydraulickom systéme.       
  Skontrolujte indikátor hydraulického filtra. 2       
  Skontrolujte, či nie sú poškodené hydraulické hadice.       
  Skontrolujte, či nedochádza k úniku kvapalín.       
  Skontrolujte tlak pneumatík.       
  Skontrolujte prevádzku nástrojov.       
  Skontrolujte nastavenie vzdialenosti kotúča od noža plošiny.       
  Skontrolujte nastavenie výšky kosenia.       
  Skontrolujte, či sú namazané všetky mazacie armatúry.3       
  Opravte poškodený náter.       

  1. Skontrolujte žeraviacu sviečku a dýzy vstrekovača, či sa ťažko nespúšťajú, či z nich nevychádza dym alebo si ste si nevšimli prevádzku, ktorá nebola plynulá.

  2. Skontrolujte s naštartovaným motorom a olejom pri prevádzkovej teplote..

  3. Ihneď po každom umytí bez ohľadu na uvedený interval.

  Poznámky k problematickým oblastiam

  Osoba, ktorá vykonala kontrolu:
  PoložkaDátumInformácie
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: Ďalšie postupy údržby nájdete v používateľskej príručke k motoru.

  Note: Z lokality www.Toro.com si prevezmite bezplatnú kópiu schémy zapojenia elektrického alebo hydraulického systému a pomocou prepojenia zameraného na príručky na domácej stránke vyhľadajte svoj stroj.

  Mazanie

  Mazanie ložísk a puzdier

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 50 hodinách prevádzky
 • Namažte ložiská a puzdrá (a ihneď po každom umytí).
 • Všetky mazacie armatúry ložísk a puzdier namažte lítiovým mazivom č. 2.

  Umiestnenie a počet mazacích armatúr:

  • Krížový kĺb hnacieho hriadeľa čerpadla (3) (Obrázok 38)

   g003962
  • Valce zdvíhacích ramien rezacích jednotiek (po 2 ks) (Obrázok 39)

   g012150
  • Čapy zdvíhacích ramien (po 1 ks) (Obrázok 39)

  • Rám nosiča rezacej jednotky a čap (po 2 ks) (Obrázok 40)

   g003960
  • Otočný hriadeľ zdvíhacieho ramena (po 1 ks) (Obrázok 41)

   g004157
  • Riadiaca tyč zadnej nápravy (2) (Obrázok 42)

   g003987
  • Čap riadenia nápravy (1) (Obrázok 43)

   g004169
  • Guľové kĺby valca riadenia (2) (Obrázok 44)

   g003966
  • Brzdový pedál (1) (Obrázok 45)

   g011615

  Údržba motoru

  Bezpečnosť motora

  • Pred kontrolou oleja alebo dopĺňaním oleja do kľukovej skrine vypnite motor.

  • Nemeňte ani neprekračujte otáčky motora.

  Servis vzduchového filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 400 hodinách prevádzky
 • Vykonajte servis vzduchového filtra.(Servis vzduchového filtra vykonajte skôr, ak indikátor servisu vzduchového filtra svieti načerveno. V extrémne znečistenom alebo prašnom prostredí servis vykonávajte pravidelnejšie.)
 • Skontrolujte, či nie je teleso vzduchového filtra poškodené, čo by mohlo viesť k úniku vzduchu. V prípade potreby ho vymeňte. Skontrolujte celý systém prívodu, či v ňom nedochádza k únikom, či nie je poškodený alebo či sa neuvoľnili svorky hadíc.

  Servis vzduchového filtra vykonávajte len vtedy, keď to vyžaduje indikátor servisu (Obrázok 46). Zmena vzduchového filtra, keď to nie je ešte potrebné, len zvyšuje pravdepodobnosť prieniku nečistôt do motora po vybratí filtra.

  Important: Uistite sa, že je kryt nasadený správne a že je tesne umiestnený na telese vzduchového filtra.

  1. Uvoľnite západky zaisťujúce kryt vzduchového filtra na telese vzduchového filtra (Obrázok 46).

   g003968
  2. Zložte kryt z telesa vzduchového filtra.

  3. Pred vybratím filter vyčistite a vysušte pomocou nízkeho tlaku vzduchu (275 kPa), čo pomôže odstrániť veľké množstvo nahromadených nečistôt zachytených medzi vonkajším filtrom a kanistrom.

   Important: Vyhýbajte sa používaniu vysokého tlaku vzduchu, ktorý by mohol pretlačiť nečistoty cez filter do sacieho systému.

   Note: Tento postup čistenia zabraňuje, aby sa nečistoty po vybratí filtra dostali do sacieho systému.

  4. Vyberte a vymeňte filter (Obrázok 47).

   Note: Čistenie použitej vložky sa neodporúča pre možnosť poškodenia média filtra.

   g014629
  5. Skontrolujte nový filter, či sa nepoškodil pri preprave, a tiež utesnený koniec filtra a telesa.

   Important: Nepoužívajte poškodenú vložku.

  6. Nový filter zatlačte do vonkajšieho okraja vložky tak, aby sa umiestnil v kanistri.

   Important: Nevyvíjajte tlak na flexibilnú strednú časť filtra.

  7. Vyčistite port na odstraňovanie nečistôt, ktorý sa nachádza na demontovateľom kryte. Demontujte gumenú klapku ventilu z krytu, vyčistite priestor a znova namontujte klapku ventilu.

  8. Kryt nasaďte tak, že gumená klapka ventilu bude smerovať nadol – pri pohľade od konca približne v pozícii 5 až 7 hodiny.

  9. Zaistite západky.

  Kontrola hladiny motorového oleja

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte hladinu motorového oleja.
 • Motor sa dodáva s olejom v kľukovej skrini. Hladina oleja sa však musí kontrolovať pred prvým naštartovaním motora a po ňom.

  Kapacita kľukovej skrine: 5,2 l s filtrom

  Používajte vysokokvalitný motorový olej spĺňajúci nasledujúce parametre:

  • Požadovaná úroveň klasifikácie API: CH-4, CI-4 alebo vyššia

  • Preferovaný olej: SAE 15W-40 (nad –17 ºC)

  • Alternatívny olej: SAE 10W-30 alebo 5W-30 (akákoľvek teplota)

  Motorový olej Toro Premium vám poskytne distribútor s viskozitou 15W-40 alebo 10W-30.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, spustite rezacie jednotky, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  2. Otvorte kapotu.

  3. Vyberte mierku, utrite ju dočista a potom ju zasuňte (Obrázok 48).

   g003950
  4. Vyberte mierku a skontrolujte na nej hladinu oleja.

   Note: Hladina oleja musí byť po značku Full (Plná).

  5. Ak je hladina oleja pod značkou Full (Plná), zložte zátku plniaceho otvoru (Obrázok 49) a dolievajte olej, kým nedosiahne po značku Full (Plná) na mierke.

   g004134

   Motor neprepĺňajte.

   Important: Uistite sa, že hladina motorového oleja sa na odmerke oleja nachádza medzi vrchným a spodným limitom. V dôsledku preplnenia alebo nedostatočného doplnenia motorového oleja môže dôjsť k poruche motora.

  6. Nainštalujte zátku plniaceho otvoru oleja a zatvorte kapotu.

  Servis motorového oleja a filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 50 hodinách
 • Vymeňte motorový olej a filter.
 • Po každých 150 hodinách prevádzky
 • Vymeňte motorový olej a filter.
  1. Zložte vypúšťaciu zátku (Obrázok 50) a nechajte olej vytiecť do záchytnej nádoby.

   g003970
  2. Po vypustení oleja nasaďte vypúšťaciu zátku.

  3. Vyberte olejový filter (Obrázok 51).

   g003971
  4. Na tesnenie nového filtra naneste tenkú vrstvu čistého oleja.

  5. Namontujte na adaptér filtra náhradný olejový filter. Olejový filter otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým sa gumené tesnenie nedotkne adaptéra filtra, a potom filter utiahnite o ďalšej ½ otáčky.

   Important: Filter neuťahujte nadmerne.

  6. Doplňte do kľukovej skrine olej. Pozrite si časť Kontrola hladiny motorového oleja.

  Nastavenie škrtiacej klapky

  1. Páčku škrtiacej klapky umiestnite dopredu, aby sa zastavila približne 3 mm pred otvorom ovládacieho ramena.

  2. Uvoľnite konektor kábla škrtiacej klapky vedľa páčky vstrekovacieho čerpadla (Obrázok 52).

   g007917
  3. Podržte rameno páčky vstrekovacieho čerpadla o doraz vysokých voľnobežných otáčok (Obrázok 52).

  4. Potiahnutím napnite kábel škrtiacej klapky a utiahnite konektor kábla škrtiacej klapky.

   Note: Po utiahnutí sa musí čap kábla na ramene páčky vstrekovacieho čerpadla voľne otáčať.

  5. Ak škrtiaca klapka nezostane v tejto polohe počas prevádzky, utiahnite ešte viac poistnú maticu použitú na nastavenie trecieho zariadenia na páčke škrtiacej klapky.

  Údržba palivového systému

  Nebezpečie

  Palivo a palivové výpary sú za určitých podmienok extrémne horľavé a výbušné. Požiar alebo výbuch paliva môže spôsobiť popáleniny vám a iným osobám a poškodenie majetku.

  • Palivo do palivovej nádrže dopĺňajte vonku v otvorenom priestore s vypnutým a studeným motorom. Utrite všetko rozliate palivo.

  • Palivo nedopĺňajte úplne doplna palivovej nádrže. Palivo do palivovej nádrže doplňte po hladinu 25 mm pod vrchnou časťou nádrže, nie plniaceho otvoru. Tento prázdny priestor v nádrži umožňuje expanziu paliva.

  • Pri manipulácii s palivom nikdy nefajčite a nepribližujte sa k otvorenému plameňu alebo k miestu, na ktorom môže palivové výpary zapáliť iskra.

  • Palivo skladujte v čistej a z bezpečnostného hľadiska schválenej nádobe s uzatvoreným uzáverom.

  Vypustenie palivovej nádrže

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 800 hodinách prevádzky
 • Vypustite a vyčistite palivovú nádrž.
 • Pred uskladnením
 • Vypustite a vyčistite palivovú nádrž.
 • Vypustite a vyčistite palivovú nádrž, ak je palivový systém kontaminovaný alebo ak sa bude stroj dlhšie skladovať. Na vypláchnutie nádrže použite čisté palivo.

  Kontrola palivového potrubia a prípojok

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 400 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte palivové potrubie a prípojky, či nie sú opotrebované, poškodené alebo uvoľnené.(Alebo raz ročne podľa toho, čo nastane skôr.)
 • Skontrolujte palivové potrubie a prípojky, či nie sú opotrebované, poškodené alebo uvoľnené.

  Servis odlučovača vody

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 400 hodinách prevádzky
 • Vymeňte kanister palivového filtra.
  1. Pod palivový filter umiestnite čistú nádobu.

  2. Uvoľnite vypúšťaciu zátku na spodnej časti kanistra filtra.

   g007367
  3. Vyčistite priestor, v ktorom sa montuje kanister filtra.

  4. Demontujte kanister filtra a vyčistite montážny povrch.

  5. Tesnenie na kanistri filtra namažte čistým olejom.

  6. Kanister filtra montujte rukou, kým sa tesnenie nedotkne montážneho povrchu. Potom ho ešte otočte o ½ otočenia.

  7. Utiahnite vypúšťaciu zátku na spodnej časti kanistra filtra.

  Servis rúrky na pohlcovanie paliva

  Rúrka na pohlcovanie paliva nachádzajúca sa vnútri palivovej nádrže má mriežku, ktorá zabraňuje prieniku nečistôt do palivového systému. Podľa potreby demontujte rúrku na pohlcovanie paliva a vyčistite mriežku.

  Vypustenie palivového systému

  Po výmene odlučovača vody vypustite palivový systém.

  1. Uvoľnite vypúšťaciu zátku na spodnej časti kanistra palivového filtra.

  2. Otočte kľúč v zapaľovaní do polohy On (Zap.).

   Note: Spustí sa prevádzka elektrického palivového čerpadla, čím sa automaticky vypustí vzduch z palivového systému. Trvať to bude 10 až 60 sekúnd.

  Údržba elektrického systému

  Important: Pred zváraním na stroji odpojte oba káble od batérie, oba konektory kabeláže z elektronického riadiaceho modulu a konektor svorky z alternátora, aby ste predišli poškodeniu elektrického systému.

  Bezpečnosť pri práci s elektrickým systémom

  • Pred opravou stroja odpojte batériu. Najskôr odpojte záporný a potom kladný pól. Najskôr pripojte kladný a potom záporný pól.

  • Batériu nabíjajte v otvorenom a dobre vetranom priestore, v ktorom sa nevyskytujú iskry ani plamene. Pred pripojením alebo odpojením batérie odpojte nabíjačku. Používajte ochranný odev a používajte izolované nástroje.

  Údržba batérie

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 50 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte stav batérie a vyčistite ju.
 • Skontrolujte káblové prípojky batérie.
 • Dôležité upozornenie

  Póly batérie, svorky a súvisiace príslušenstvo obsahujú olovo a zložky olova, teda chemické látky, o ktorých je v štáte Kalifornia známe, že spôsobujú rakovinu a poškodzujú reprodukčné orgány. Po manipulácii s nimi si umyte ruky.

  Nebezpečie

  Elektrolyt batérie obsahuje kyselinu sírovú, ktorá je smrteľný jed a spôsobuje vážne popáleniny.

  • Elektrolyt nepite a vyhýbajte sa kontaktu s pokožkou, očami alebo oblečením. Ako ochranu očí noste bezpečnostné okuliare a ako ochranu rúk noste gumené rukavice.

  • Batériu dopĺňajte na mieste, na ktorom je neustále k dispozícii čistá voda na vypláchnutie pokožky.

  Dôležité upozornenie

  Pri nabíjaní batérie sa tvoria plyny, ktoré môžu vybuchnúť.

  Nikdy nefajčite v blízkosti batérie a nepribližujte sa k nej s iskrami ani plameňmi.

  Svorky a celé puzdro batérie udržiavajte čisté, pretože znečistená batéria sa pomaly vybije. Ak chcete vyčistiť batériu, celú skriňu umyte roztokom zažívacej sódy s vodou. Vypláchnite ju čistou vodou.

  Kontrola poistiek

  V elektrickom systéme sa nachádza osem poistiek. Poistková skrinka sa nachádza za prístupovým panelom ovládacieho ramena (Obrázok 54).

  g003988
  decal117-0169

  Údržba hnacej sústavy

  Kontrola tlaku pneumatík

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte tlak pneumatík.
 • Skontrolujte tlak pneumatík. Správny tlak vzduchu v predných a zadných pneumatikách je 83 až 103 kPa.

  Nebezpečie

  Nízky tlak v pneumatikách znižuje stabilitu stroja na svahoch. Mohlo by to viesť k prevráteniu a následne k zraneniu alebo smrti.

  Nepoužívajte podhustené pneumatiky.

  Kontrola uťahovacieho momentu matíc kolies

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvej hodine
 • Matice svorníkov kolies utiahnite momentom 94 až 122 N∙m.
 • Po prvých 10 hodinách
 • Matice svorníkov kolies utiahnite momentom 94 až 122 N∙m.
 • Po každých 250 hodinách prevádzky
 • Matice svorníkov kolies utiahnite momentom 94 až 122 N∙m.
 • Matice kolies utiahnite momentom 94 až 122 N∙m.

  Dôležité upozornenie

  Nedodržanie správneho utiahnutia matíc kolies by mohlo spôsobiť zranenie.

  Dodržte správny uťahovací moment matíc kolies.

  Nastavenie trakčného pohonu do neutrálnej polohy

  Po uvoľnení pedála trakčného pohonu sa stroj nesmie kĺzať. Ak sa kĺže, nastavte ho takto:

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, spustite rezacie jednotky, vypnite motor a vyberte kľúč.

  2. Prednú stranu stroja podoprite, kým sú predné pneumatiky zdvihnuté nad podlahou. Stroj podoprite montážnym stojanom, aby náhodou nespadol.

   Note: V prípade modelov s pohonom 4x4 musia byť nad zemou zdvihnuté aj zadné pneumatiky.

  3. Na pravej strane regulátora hladiny uvoľnite poistnú maticu na vačke nastavenia trakčného pohonu (Obrázok 56).

   g004147

   Dôležité upozornenie

   Motor musí byť spustený, aby ste mohli urobiť konečné nastavenie na vačke nastavenia trakčného pohonu. Mohlo by dôjsť k zraneniu osôb.

   K výfuku, ďalším horúcim častiam motora ani žiadnym otáčajúcim sa častiam sa nepribližujte rukami, nohami, tvárou ani inými časťami tela.

  4. Naštartujte motor a otáčajte šesťhran vačky oboma smermi, kým sa kolesá neprestanú otáčať.

  5. Utiahnutím poistnej matice toto nastavenie zaistite.

  6. Vypnite motor, demontujte stojany a spustite stroj na zem.

  7. Vyskúšajte so strojom jazdiť, aby ste sa uistili, že sa nekĺže.

  Nastavenie zbiehavosti zadných kolies

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 800 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte zbiehavosť zadných kolies.
  1. Otáčajte volantom tak, aby zadné kolesá smerovali rovno dopredu.

  2. Uvoľnite poistnú maticu na oboch koncoch riadiacej tyče (Obrázok 57).

   Note: Koniec riadiacej tyče s vonkajšou drážkou má ľavý závit.

   g004136
  3. Pomocou otvoru na kľúč otáčajte riadiacu tyč.

  4. Odmerajte vzdialenosť v prednej a zadnej časti zadných kolies vo výške nápravy.

   Note: Vzdialenosť v prednej časti zadných kolies musí byť o 6 mm menšia ako vzdialenosť nameraná v zadnej časti kolies.

  5. Tento postup opakujte podľa potreby.

  Údržba chladiaceho systému

  Bezpečnosť pri práci s chladiacim systémom

  • Prehltnutie chladiacej kvapaliny motora môže spôsobiť otravu. Uchovávajte ju mimo dosahu detí a domácich zvierat.

  • Horúca chladiaca kvapalina pod tlakom alebo dotyk na horúci chladič a okolité časti môže spôsobiť vážne popáleniny.

   • Pred zložením uzáveru chladiča vždy nechajte motor chladnúť minimálne 15 minút.

   • Pri otváraní uzáveru chladiča používajte handru a postupujte pomaly, aby ste vypustili paru.

  Kontrola chladiaceho systému

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte chladiaci systém.
 • Každý deň odstraňujte z mriežky, chladiča oleja a prednej strany chladiča nečistoty. Ak sú podmienky extrémne prašné a znečistené, robte to častejšie. Pozrite si časť Odstránenie nečistôt z chladiaceho systému.

  Chladiaci systém je naplnený roztokom vody a trvalej nemrznúcej kvapaliny s obsahom etylénglykolu v pomere 50/50. Pred naštartovaním motora na začiatku každého dňa skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny v expanznej nádobe. Kapacita chladiaceho systému je 6,6 l.

  Výstraha

  Ak bol motor spustený, zo systému môže uniknúť horúca chladiaca kvapalina pod tlakom a spôsobiť popáleniny.

  • Neotvárajte uzáver chladiča, kým motor beží.

  • Pri otváraní uzáveru chladiča používajte handru a postupujte pomaly, aby ste vypustili paru.

  1. Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny v expanznej nádobe (Obrázok 58).

   Hladina chladiacej kvapaliny musí byť medzi značkami na bočnej strane nádoby.

   g003951
  2. Ak je hladina chladiacej kvapaliny nízka, zložte uzáver expanznej nádoby a doplňte do systému kvapalinu. Neprepĺňajte nádrž.

  3. Namontujte viečko vyrovnávacej nádrže.

  Odstránenie nečistôt z chladiaceho systému

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Odstráňte nečistoty z mriežky, chladičov oleja a chladiča.(V znečistenom pracovnom prostredí ich čistite častejšie.)
 • Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte hadice chladiaceho systému.
 • Každé 2 roky
 • Prepláchnite systém a doplňte doň chladiacu kvapalinu.
  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, spustite rezacie jednotky, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  2. Dôkladne odstráňte všetky nečistoty z motorového priestoru.

  3. Uvoľnite svorku a otvorte zadnú mriežku (Obrázok 59).

   g004138
  4. Mriežku dôkladne vyčistite stlačeným vzduchom.

  5. Otočením západiek dovnútra uvoľnite chladič oleja (Obrázok 60).

   g003974
  6. Dôkladne vyčistite obe strany chladiča oleja a chladič (Obrázok 61) stlačeným vzduchom.

   g004137
  7. Otočte chladič oleja späť na miesto a zaistite ho západkami.

  8. Zatvorte mriežku a zaistite ju západkou.

  Údržba bŕzd

  Nastavenie parkovacích bŕzd

  Brzdy nastavujte, keď je vôľa brzdového pedála väčšia ako 2,5 cm (Obrázok 62) alebo keď musíte pedál držať väčšou silou. Vôľa predstavuje vzdialenosť, ktorú musíte brzdový pedál stláčať, kým pocítite odpor bŕzd.

  g026816

  Note: Pomocou mŕtveho chodu motora vykníšte bubny dozadu a dopredu, čím zaručíte, že sú bubny pred nastavením a po ňom voľné.

  1. Ak chcete zmenšiť vôľu brzdových pedálov, brzdy utiahnite uvoľnením prednej matice na závitovom konci brzdového kábla (Obrázok 63).

   g011616
  2. Uťahovaním zadnej matice posúvajte kábel dozadu, kým nebude vôľa brzdových pedálov 6 až 13 mm (Obrázok 62) a kým sa neuzamknú kolesá.

  3. Utiahnite predné matice a uistite sa, že oba káble súčasne aktivujú brzdy.

   Note: Uistite sa, že sa káblový kanál počas uťahovania neotáča.

  Nastavenie západky parkovacej brzdy

  Ak sa parkovacia brzda neaktivuje a nezaisťuje, vyžaduje sa nastavenie brzdovej zarážky.

  1. Uvoľnite 2 skrutky zaisťujúce zarážku parkovacej brzdy na ráme (Obrázok 64).

   g011617
  2. Stláčajte pedál parkovacej brzdy dopredu, kým sa blokovanie brzdy úplne nezaistí na zarážke brzdy (Obrázok 64).

  3. Utiahnutím dvoch skrutiek toto nastavenie zaistite.

  4. Parkovaciu brzdu uvoľníte stlačením brzdového pedála.

  5. Skontrolujte nastavenie a v prípade potreby ho upravte.

  Údržba remeňov

  Po prvom dni prevádzky a potom po každých 100 prevádzkových hodinách skontrolujte stav a napnutie remeňa alternátora.

  Napnutie remeňa alternátora

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 8 hodinách
 • Skontrolujte stav a napnutie remeňa alternátora.
 • Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte stav a napnutie remeňa alternátora.
  1. Otvorte kapotu.

  2. Napnutie remeňa alternátora skontrolujete tak, že ho medzi alternátorom a remenicami kľukovej skrine stlačíte (Obrázok 65) do polovice silou 10 kg.

   g003976

   Note: Remeň by sa mal vychýliť o 11 mm. Ak je vychýlenie nesprávne, pokračujte krokom 3. Ak je správne, pokračujte v prevádzke.

  3. Uvoľnite skrutku zaisťujúcu svorku na motore (Obrázok 65), skrutku zaisťujúcu alternátor na svorke a otočnú skrutku.

  4. Medzi alternátor a motor zasuňte sochor a potiahnite ho k alternátoru.

  5. Po dosiahnutí správneho napnutia utiahnite skrutku alternátora, skrutku svorky a otočnú skrutku, čím sa nastavenie zaistí.

  Údržba hydraulického systému

  Bezpečnosť pri práci s hydraulickým systémom

  • V prípade vstreknutia kvapaliny pod pokožku ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Vstreknutú kvapalinu musí lekár chirurgicky odstrániť v priebehu niekoľkých hodín.

  • Pred natlakovaním hydraulického systému skontrolujte, či sú všetky hadice a vedenia hydraulickej kvapaliny v dobrom stave a či sú všetky hydraulické spojenia a armatúry pevne utiahnuté.

  • Nepribližujte sa žiadnou časťou tela ani rukami k otvorom ani dýzam, z ktorých uniká hydraulická kvapalina pod vysokým tlakom.

  • Na zisťovanie únikov hydraulickej kvapaliny používajte kartón alebo papier.

  • Pred vykonaním ľubovoľnej práce na hydraulickom systéme uvoľnite z hydraulického systému všetok tlak.

  Kontrola hydraulického potrubia a hadíc

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte hydraulické potrubie a hadice.
 • Skontrolujte tesnosť hydraulického potrubia a hadíc, či nie je potrubie zlomené, či nie sú uvoľnené montážne podpery, či nie sú opotrebované, či nie sú uvoľnené armatúry, či nedošlo k poškodeniu vplyvom počasia a chemickému poškodeniu. Pred začatím prevádzky vykonajte všetky nevyhnutné opravy.

  Kontrola hladiny hydraulickej kvapaliny

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny.
 • Zásobník sa vo výrobe plní vysokokvalitnou hydraulickou kvapalinou. Najvhodnejší čas na kontrolu hydraulického oleja je vtedy, keď je kvapalina studená. Stroj by mal byť v konfigurácii určenej na prepravu.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, spustite rezacie jednotky, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  2. Vyčistite priestor okolo plniaceho hrdla a uzáveru hydraulickej nádrže (Obrázok 66).

   g021215
  3. Zložte uzáver/vyberte mierku z plniaceho hrdla a utrite ju čistou handričkou.

  4. Zasuňte mierku do plniaceho hrdla. Potom ju vyberte a skontrolujte hladinu kvapaliny.

   Note: Hladina kvapaliny musí byť na mierke v prevádzkovom rozsahu.

   Important: Neprepĺňajte nádrž.

  5. Ak je hladina nízka, dolejte vhodné množstvo kvapaliny na jej zvýšenie po značku Full (Plná).

  6. Namontujte uzáver/mierku na plniace hrdlo.

  Špecifikácie hydraulickej kvapaliny

  Zásobník sa vo výrobe plní vysokokvalitnou hydraulickou kvapalinou. Pred prvým naštartovaním motora a potom každý deň kontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny. Pozrite si časť Kontrola hladiny hydraulickej kvapaliny.

  Odporúčaná hydraulická kvapalina: hydraulická kvapalina predlžujúca životnosť od spoločnosti Toro PX, k dispozícii v 19 l nádobách alebo 208 l bubnoch.

  Note: Stroj používajúci odporúčanú kvapalinu vyžaduje menej časté výmeny kvapaliny a filtra.

  Alternatívne hydraulické kvapaliny: ak nie je k dispozícii hydraulická kvapalina predlžujúca životnosť od spoločnosti Toro PX, môžete použiť inú štandardnú hydraulickú kvapalinu na báze petroleja s parametrami, ktoré zodpovedajú uvedenému rozsahu všetkých nasledujúcich vlastností materiálu a spĺňajú priemyselné normy. Nepoužívajte syntetickú kvapalinu. Vhodný produkt vám pomôže nájsť distribútor mazív.

  Note: Spoločnosť Toro nenesie zodpovednosť za škody spôsobené použitím nevhodných náhradných produktov. Používajte preto len produkty od renomovaných výrobcov, ktorí ručia za svoje odporúčania.

  Hydraulická kvapalina s vysokým indexom viskozity/nízkym bodom tuhnutia a ochranu pred opotrebovaním, ISO VG 46

  Vlastnosti materiálu: 
   Viskozita, ASTM D445cSt pri 40 °C, 44 až 48
   Index viskozity, ASTM D2270140 alebo vyšší
   Bod tuhnutia, ASTM D97–37 °C až –45 °C
   Priemyselné parametre:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 alebo M-2952-S)

  Note: Mnoho hydraulických kvapalín je takmer bezfarebných, takže je ťažké zistiť netesnosti. K dispozícii je prísada do hydraulickej kvapaliny s červeným farbivom dodávaná vo fľašiach s objemom 20 ml. Jedna fľaša postačuje na 15 – 22 l hydraulickej kvapaliny. Objednajte si od autorizovaného distribútora spoločnosti Toro diel č. 44-2500.

  Important: Syntetická, biologicky rozložiteľná hydraulická kvapalina Toro Premium je jediná syntetická, biologicky rozložiteľná kvapalina schválená spoločnosťou Toro. Táto kvapalina je kompatibilná s elastomérmi používanými v hydraulických systémoch od spoločnosti Toro a je vhodná pre rôzne teplotné podmienky. Táto kvapalina je kompatibilná s tradičnými minerálnymi olejmi, no na dosiahnutie maximálnej biologickej rozložiteľnosti a výkonu sa musí hydraulický systém dôkladne prepláchnuť štandardnou kvapalinou. Olej je k dispozícii v 19 l alebo 208 l nádobách a poskytne vám ich autorizovaný distribútor spoločnosti Toro.

  Kapacita hydraulickej kvapaliny

  56,7 l. Pozrite si časť Špecifikácie hydraulickej kvapaliny.

  Výmena hydraulickej kvapaliny

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 800 hodinách prevádzky
 • Ak nepoužívate odporúčanú hydraulickú kvapalinu alebo ak ste nikdy do zásobníka nedolievali alternatívnu kvapalinu, vymeňte hydraulickú kvapalinu.
 • Po každých 2000 hodinách prevádzky
 • Ak používate odporúčanú hydraulickú kvapalinu, vymeňte ju.
 • V prípade kontaminácie kvapaliny sa obráťte na distribútora spoločnosti Toro, pretože sa systém musí vypláchnuť. Kontaminovaná kvapalina je v porovnaní s čistou kvapalinou zakalená alebo čierna.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, spustite rezacie jednotky, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a vyberte kľúč.

  2. Zdvihnite kapotu.

  3. Pod armatúru zaistenú na spodnej časti zásobníka hydraulickej kvapaliny umiestnite veľkú záchytnú nádobu (Obrázok 67).

   g004139
  4. Odpojte hadicu od spodnej časti armatúry a nechajte hydraulickú kvapalinu vytiecť do záchytnej nádoby.

  5. Keď prestane hydraulická kvapalina vytekať, namontujte hadicu.

  6. Naplňte nádrž hydraulickou kvapalinou. Pozrite si časti Špecifikácie hydraulickej kvapaliny a Kapacita hydraulickej kvapaliny.

   Important: Používajte len špecifikovanú hydraulickú kvapalinu. Iné kvapaliny by mohli poškodiť systém.

  7. Nasaďte uzáver zásobníka.

  8. Naštartujte motor a použite všetky hydraulické ovládacie prvky, aby sa hydraulická kvapalina dostala do celého systému.

  9. Skontrolujte, či nedochádza k úniku.

  10. Vypnite motor.

  11. Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny a doplňte potrebný objem na dosiahnutie hladiny po značku Full (Plná) na mierke.

   Important: Neprepĺňajte nádrž.

  Výmena hydraulických filtrov

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 800 hodinách prevádzky
 • Ak nepoužívate odporúčanú hydraulickú kvapalinu alebo ak ste nikdy do zásobníka nedolievali alternatívnu kvapalinu, vymeňte hydraulické filtre.
 • Po každých 1000 hodinách prevádzky
 • Ak používate odporúčanú hydraulickú kvapalinu, vymeňte hydraulické filtre.
 • Hydraulický systém má indikátor servisného intervalu (Obrázok 68). Pri motore spustenom pri prevádzkovej teplote sledujte indikátor. Mal by byť v zelenej zóne. Keď je indikátor v červenej zóne, vymeňte hydraulické filtre.

  g004132

  Important: Používanie akýchkoľvek iných filtrov zruší platnosť záruky na niektoré komponenty.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, spustite rezacie jednotky, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor a vyberte kľúč.

  2. Vyčistite priestor okolo montážnej oblasti filtra a pod filter umiestnite záchytnú nádobu (Obrázok 69 a Obrázok 70).

   g003980
   g004150
  3. Vyberte filter.

  4. Tesnenie na novom filtri namažte hydraulickým olejom.

  5. Uistite sa, že je montážna oblasť filtra čistá.

  6. Filter montujte rukou, kým sa tesnenie nedotkne montážneho povrchu. Potom ho ešte otočte o ½ otočenia.

  7. Tento postup zopakujte na druhom filtri.

  8. Naštartujte motor a nechajte ho bežať asi 2 minúty, aby sa zo systému vypustil vzduch.

  9. Vypnite motor a skontrolujte úniky.

  Skúška tlaku v okruhoch hydraulického systému

  Na skúšku tlaku v okruhoch hydraulického systému použite porty na skúšku hydraulického systému. O pomoc požiadajte distribútora spoločnosti Toro.

  Porty na skúšku na predných hydraulických hadiciach (Obrázok 71) použite pri riešení problémov s okruhom trakčného pohonu.

  g031993

  Porty na skúšku na bloku potrubia kosenia (Obrázok 72) použite pri riešení problémov s okruhom kosenia.

  g021221

  Port na skúšku na bloku potrubia zdvíhania (Obrázok 73) použite pri riešení problémov s okruhom zdvíhania.

  g003983

  Údržba systému rezacích jednotiek

  Bezpečnosť pri používaní čepelí

  • Opotrebovaná alebo poškodená čepeľ alebo nôž plošiny sa môže zlomiť a kúsok môže odletieť smerom k vám alebo okolostojacim osobám, čo môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

  • Pravidelne kontrolujte, či nie sú rezacie jednotky nadmerne opotrebované alebo poškodené.

  • Pri kontrole rezacích jednotiek postupujte obozretne. Pri vykonávaní servisu kotúče a nože plošiny obaľte alebo noste rukavice a postupujte opatrne. Kotúče a nože plošiny len vymieňajte alebo ostrite. Nikdy ich nevyrovnávajte ani nezvárajte.

  • Na strojoch s viacerými rezacími jednotkami dávajte pri otáčaní kotúča pozor. Môže spôsobiť otáčanie kotúčov v ďalších rezacích jednotkách.

  Kontrola kontaktu kotúča a noža plošiny

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte kontakt kotúča a noža plošiny.
 • Kontakt kotúča a noža plošiny kontrolujte aj vtedy, ak bola kvalita kosenia predtým prijateľná. Kotúč a nôž plošiny sa musia zľahka dotýkať po celej dĺžke. (Pozrite si časť Nastavenie kotúča a noža plošiny v používateľskej príručke k rezacej jednotke.)

  Ostrenie rezacích jednotiek

  Dôležité upozornenie

  Kontakt s kotúčmi alebo inými pohybujúcimi sa časťami môže mať za následok zranenie osôb.

  • Udržujte prsty, ruky a oblečenie v bezpečnej vzdialenosti od kotúčov alebo iných pohybujúcich sa častí.

  • Nikdy sa nepokúšajte otáčať kotúče rukou alebo nohou, kým motor beží.

  Note: Pri ostrení pracujú všetky predné jednotky a všetky zadné jednotky spolu.

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, spustite rezacie jednotky, vypnite motor, zatiahnite parkovaciu brzdu a prepínač aktivácie/deaktivácie presuňte do polohy DISABLE (Deaktivovať).

  2. Odomknite a zdvihnite sedadlo, čím získate prístup k páčkam ostrenia (Obrázok 74).

  3. Urobte na všetkých rezacích jednotkách úvodné nastavenia kotúča a noža plošiny vhodné pre ostrenie. Pozrite si používateľskú príručku k rezacej jednotke.

  4. Naštartujte motor a spustite ho na nízke voľnobežné otáčky.

   Nebezpečie

   Zmena otáčok motora pri ostrení môže spôsobiť zastavenie kotúčov.

   • Nikdy nemeňte otáčky motora pri ostrení.

   • Ostrite len pri voľnobežných otáčkach motora.

  5. Vyberte prednú, zadnú alebo obe páčky ostrenia a určite, ktoré jednotky sa majú ostriť (Obrázok 74).

   Nebezpečie

   Ak chcete predísť zraneniu, na začiatku sa uistite, že sa nenachádzate v dosahu rezacích jednotiek.

  6. Páčku kosenia/prepravy prepnite do polohy MOW (Kosenie) a prepínač aktivácie/deaktivácie do polohy ENABLE (Aktivovať). Ovládaciu páku nízkeho kosenia/zdvihnutia presuňte dopredu, čím sa spustí ostrenie určených kotúčov.

  7. Pomocou kefy s dlhou rukoväťou naneste zmes používanú pri ostrení.

   Note: Nikdy nepoužívajte kefu s krátkou rukoväťou.

  8. Ak sa kotúče pri ostrení zastavia alebo sú nestále, vyberte vyššie nastavenie otáčok kotúčov, kým sa otáčky nestabilizujú. Potom vráťte otáčky kotúča na požadovanú hodnotu.

  9. Ak chcete pri ostrení upraviť rezacie jednotky, presunutím páky nízkeho kosenia/zdvihnutia dozadu a prepínača aktivácie/deaktivácie do polohy DISABLE (Deaktivovať) kotúče zastavte a vypnite motor.

   Po dokončení úprav zopakujte kroky 4 až 8.

   g021209
  10. Tento postup zopakujte pre všetky rezacie jednotky, ktoré chcete ostriť.

  11. Po dokončení vráťte páčky ostrenia do polohy MOW (Kosenie), spustite sedadlo a zmyte všetku zmes používanú pri ostrení z rezacích jednotiek.

   Note: Kontakt kotúča rezacej jednotky a noža plošiny upravte podľa potreby. Otáčky kotúča rezacej jednotky upravte na požadované nastavenie kosenia.

   Important: Ak sa spínač ostrenia po ostrení nevráti do polohy OFF (Vypnuté), rezacie jednotky sa nezdvihnú alebo nefungujú správne.

   Note: Lepšiu reznú hranu dosiahnete tak, že po ostrení pilníkom prejdete cez prednú stranu noža plošiny. Odstránia sa tak všetky ostré alebo nerovné hrany, ktoré mohli vzniknúť na reznej hrane.

  Uskladnenie

  Bezpečnosť pri skladovaní

  • Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať. Pred úpravou, servisom, čistením alebo skladovaním nechajte stroj vychladnúť.

  • Stroj ani nádobu na palivo neskladujte na miestach s otvoreným plameňom, iskrami alebo kontrolkami, napríklad na ohrievači vody alebo iných spotrebičoch.

  Príprava trakčnej jednotky

  1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu, spustite rezacie jednotky, zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite motor a vyberte kľúč.

  2. Dôkladne vyčistite trakčnú jednotku, rezacie jednotky a motor.

  3. Skontrolujte tlak pneumatík. Pozrite si časť Kontrola tlaku pneumatík.

  4. Skontrolujte utiahnutie všetkých úchytiek a v prípade potreby ich dotiahnite.

  5. Namažte alebo naolejujte všetky mazacie armatúry a otočné body. Utrite všetko prebytočné mazivo.

  6. Poškriabané, odlúpené alebo zhrdzavené natreté časti zľahka zbrúste a opravte náter. Opravte všetky preliačiny na kovovej konštrukcii.

  7. Servis batérie a káblov vykonávajte takto. Pozrite si časť Bezpečnosť pri práci s elektrickým systémomID000-448-328:

   1. Odpojte svorky batérie od pólov batérie.

   2. Batériu, svorky a póly vyčistite drôtenou kefou a roztokom zažívacej sódy.

   3. Na káblové svorky a póly batérie naneste ochranné mazivo Grafo 112X (diel č. 505-47 od spoločnosti Toro) alebo vazelínu, aby ste predišli korózii.

   4. Batériu pomaly nabíjajte 24 hodín, a to každých 60 dní, aby ste predišli tvoreniu sírana olovnatého v batérii.

  Príprava motora

  1. Vypustite z olejovej vane motorový olej a znova nasaďte vypúšťaciu zátku.

  2. Odstráňte a zlikvidujte olejový filter. Nainštalujte nový olejový filter.

  3. Motor naplňte špecifikovaným motorovým olejom.

  4. Naštartujte motor a nechajte ho približne 2 minúty bežať na voľnobežných otáčkach.

  5. Vypnite motor a vyberte kľúč.

  6. Palivovú nádrž vypláchnite čerstvým a čistým palivom.

  7. Zaistite všetky armatúry palivového systému.

  8. Dôkladne vyčistite zostavu vzduchového filtra a vykonajte jeho servis.

  9. Prívod vzduchového filtra a výstup výfuku utesnite páskou na ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

  10. Skontrolujte ochranu proti zamrznutiu a podľa potreby doplňte roztok vody a nemrznúcej kvapaliny s obsahom etylénglykolu v pomere 50/50 pre očakávanú minimálnu teplotu vo vašej oblasti.