Въведение

Тази роторна косачка за тревни площи, управлявана от ходещ оператор, е предназначена за употреба от собственици на имоти и от специално наети за целта професионални оператори. Косачката е предназначена основно за косене на тревата на добре поддържани тревни площи в жилищни или търговски райони. Тя не е предназначена за рязане на храсти или за употреба в селското стопанство.

Прочетете внимателно представената тук информация, за да научите как да работите и да поддържате правилно изделието и да избягвате наранявания и повреди. Отговорността за правилната и безопасна работа с изделието е изцяло Ваша.

За по-подробна информация за продукта и принадлежностите му, за съдействие при намиране на дилър или за регистрацията на продукта, можете да се свържете с Тoro директно на www.Тoro.com.

Във всички случаи, когато се нуждаете от сервизно обслужване, от оригинални резервни части на Тoro или от допълнителна информация, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър на Тoro или с Центъра за обслужване на клиентите на Тoro, като не забравите да укажете модела и серийните номера на Вашия продукт. Фигура 1 идентифицира мястото на данните за модела и серийните номера на продукта. Запишете номерата в предвиденото за целта място.

Important: За достъп до данни за гаранцията, за резервни части и друга информация за продукта можете с Вашия смартфон да сканирате QR кода върху стикера със серийния номер.

g226631

В това ръководство потенциалните опасности са обозначени със съобщения за безопасност и предупредителен символ за опасност (Фигура 2), сигнализиращ опасност, която може да доведе до сериозно нараняване или смърт при неспазване на препоръчаните предпазни мерки.

g000502

За подчертаване на информацията в настоящото ръководство се използват 2 думи. Важна информация привлича вниманието върху специална техническа информация и Забележка, която набляга на общата информация, заслужаваща специално внимание.

Настоящият продукт отговаря на всички действащи европейски директиви. За подробна информация, моля, вижте Декларацията за съответствие (ДЗС) на конкретния продукт.

Общ или полезен въртящ момент: Общият или полезният въртящ момент на този двигател са определени по лабораторен път от производителя на двигателя в съответствие с Дружеството на автомобилните инженери (ДАИ) J1940 или J2723. При конфигурирането на машината в съответствие с изискванията за безопасност, емисии и експлоатация, действителният въртящ момент на двигателя за този клас косачки ще бъде значително по-малък. Моля, направете справка с информацията от производителя на двигателя, доставена с машината.

Не манипулирайте или забранявайте действието на устройствата за безопасност и проверявайте редовно правилното им функциониране. Не правете опити да регулирате или манипулирате управлението на оборотите, тъй като това може да предизвика опасни работни условия, причина за възможни наранявания.

Безопасност

Тази машина е проектирана в съответствие с EN ISO 5395:2013.

Обща безопасност

Продуктът е способен да ампутира ръце и крака, както и да изхвърли обекти. Винаги спазвайте всички инструкции за безопасност за предотвратяване на сериозно нараняване.

Използването на продукта за цели, различни от неговото предназначение, може да бъде опасно за Вас и за странични лица.

 • Прочетете, изяснете си и спазвайте инструкциите и предупрежденията в това Ръководство за експлоатация и върху машината и приставките, преди да стартирате двигателя.

 • Не поставяйте ръцете или краката си в близост до движещите се части на машината. Стойте далеч от всеки отвор за разтоварване.

 • Не работете с машина без всички предпазители или без защитните устройства за безопасност, поставени на местата им и работещи на машината.

 • Дръжте странични лица и деца на безопасно разстояние от машината. Не допускайте деца да работят с машината. Разрешавайте само на отговорни, обучени, запознати с инструкциите и физически способни лица да работят с машината.

 • Преди обслужване, зареждане с гориво или отстраняване на задръстване, спрете машината, изключете двигателя и изчакайте всички подвижни части да спрат.

Неправилната употреба или поддръжка на тази машина може да доведе до наранявания. За намаляване на потенциалната опасност от нараняване спазвайте следните инструкции за безопасност и винаги обръщайте внимание на предупредителния символ за опасност, който обозначава Внимание“, Предупреждение“ или Опасност“ – инструкции, свързани с личната безопасност. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване или смърт.

В ръководството можете да откриете допълнителна информация за безопасността, там където е необходима.

Етикети с указания за безопасност и инструкции

Graphic

Етикетите с предупреждения и инструкции за безопасност са лесно видими за оператора и са разположени в близост до всеки потенциално опасен участък. Заменяйте повредените или липсващи стикери.

decaloemmarkt
decal93-7009
decal112-8760
decal116-7581
decal116-7583
decal116-8528
decal116-9313
decal120-9570
decal136-9078
decal127-6865
decal130-9656

Настройка

Important: Свалете и изхвърлете защитния найлонов лист, който предпазва двигателя, както и каквито и да било други пластмаси или опаковки върху машината.

Монтиране на ръкохватката

Внимание

Неправилното разгъване и прибиране на ръкохватката може да повреди кабелите, което да доведе до възникване на опасни работни условия.

 • При прибиране и разгъване на ръкохватката не повреждайте кабелите.

 • Ако повредите някой кабел, се свържете с упълномощен за сервизна дейност дилър.

 1. Отстранете 2 болта от рамата на машината в мястото, показано на Фигура 3.

  g028426
 2. Завъртете ръкохватката назад в работно положение.

 3. Закрепете ръкохватката към машината с болтовете, които сте извадили в стъпка 1

 4. Притегнете крепежните елементи, които поддържат ръкохватката от двете страни на машината, както е показано на Фигура 4.

  g028427
 5. Използвайте кабелна връзка, за да закрепите кабелите към долната ръкохватка на мястото, показано в Фигура 4.

 6. Закрепете кабелната връзка към ръкохватката и отрежете излишната част от кабелната връзка.

Регулиране на височината на ръкохватката

 1. Застанете в работно положение, за да определите най-удобната височина на ръкохватката.

 2. Извадете болта на ръкохватката и го вкарайте в 1 от 3 отвора в долната част на скобата на ръкохватката (Фигура 5).

  g021150
 3. Притегнете болта на ръкохватката плътно.

 4. Повторете горните стъпки за другата страна на машината.

Зареждане на двигателя с масло

Important: При доставката на машината в двигателя ѝ няма масло, но е доставена бутилка с масло. Преди да стартирате двигателя, го напълнете с масло.

Спецификации на двигателното масло

Количество на двигателното маслоС маслен филтър: 0,85 литра;
Вискозитет на маслотоSAE 30 или SAE 10W-30 с миеща присадка
API категория на обслужванеSJ или по-висока
 1. Преместете машината на хоризонтална повърхност.

 2. Извадете маслоизмервателната щека, като завъртите капачето обратно на часовниковата стрелка и го издърпате навън (Фигура 6).

  g194742
 3. Внимателно налейте около ¾ от вместимостта на картера с масло през тръбата за пълнене с масло.

 4. Изчакайте 3 минути, докато маслото се установи в двигателя.

 5. Избършете маслоизмервателната щека с чиста кърпа.

 6. Вкарайте маслоизмервателната щека в тръбата за пълнене, след което я извадете.

 7. Отчетете нивото на маслото по маслоизмервателната щека (Фигура 6).

  • Ако нивото на маслото по маслоизмервателната щека е ниско, внимателно добавете малко масло през тръбата за пълнене, изчакайте 3 минути и след това повторете стъпки 5 до 7 до достигане на правилното ниво на маслото по маслоизмервателната щека.

  • Ако нивото на маслото по маслоизмервателната щека е твърде високо, източете излишното масло до достигане на правилното ниво по маслоизмервателната щека; вижте Проверка на нивото на маслото на двигателя.

  Important: Ако нивото на маслото в двигателя е прекалено ниско или прекалено високо и двигателят работи, така той може да се повреди.

 8. Поставете здраво маслоизмервателната щека в тръбата за пълнене.

Important: Сменете маслото след първите 5 работни часа; след това го сменяйте ежегодно. Вижте Смяна на маслото на двигателя.

Сглобяване на коша за трева

 1. Плъзнете коша за трева над рамата, както е показано на Фигура 7.

  g027717

  Note: Не плъзгайте коша над ръкохватката (Фигура 7).

 2. Закачете долния канал на коша в долната част на рамата (Фигура 8).

  g027718
 3. Закачете горния и страничния канал на коша съответно за горните и страничните части на рамата (Фигура 8).

Преглед на продукта

g028352
g019644
g019652
g019669
МоделТеглоДължинаШирочинаВисочина
22205TE72 кг175 см81 см97 см

Действие

Note: Определете лявата и дясната страни на машината спрямо нормалното работно положение.

Преди започване на работа

Мерки за безопасност преди започване на работа

Обща безопасност

 • Запознайте се с начините за безопасна експлоатация на оборудването, органите за управление на оператора и предупредителните обозначения за безопасност.

 • Проверете дали всички предпазители и устройства за безопасност, като дефлектори или кошове за трева, са на местата си и работят правилно.

 • Винаги инспектирайте машината, за да се уверите, че ножовете, болтовете на ножовете и монтажният възел на режещия апарат не са износени или повредени.

 • Проверете участъка, в който ще използвате машината, и отстранете всички обекти, които може да пречат на работата на машината или да бъдат изхвърлени от нея.

 • Регулирането на височината на косене може да доведе до съприкосновение с въртящ се нож, което да причини сериозни наранявания.

  • Изгасете двигателя, извадете контактния ключ (само за модела с електрически стартер) и изчакайте всички движещи се части да застанат в покой.

  • При регулиране на височината на косене не пъхайте пръстите си под корпуса на машината.

Безопасност на горивото

 • Горивото е изключително запалимо и силно експлозивно. Пожар или експлозия на гориво може да предизвика изгаряния на Вас или други лица и да причини щети на имущество.

  • За да предотвратите възпламеняването на горивото от статичен заряд, преди зареждане поставете контейнера и/или машината директно върху земята, а не в превозно средство или върху някакъв друг предмет.

  • Зареждайте резервоара за гориво навън, на открито, когато двигателят е изключен и студен. Избършете всякакво разлято гориво.

  • Когато пушите или се намирате в близост до открит пламък или искри, не боравете с гориво.

  • Не сваляйте капачката за гориво и не доливайте гориво в резервоара, докато двигателят работи или е горещ.

  • Ако разлеете гориво, не опитвайте да стартирате двигателя. Избягвайте създаване на източник на запалване докато не се разпръснат изпаренията от горивото.

  • Съхранявайте горивото в одобрен за целта съд за гориво и далеч от досег с деца.

 • Горивото е вредно за здравето и може да има фатални последствия при поглъщане. Излагане на парите му продължително време може да предизвика сериозно увреждане или заболяване.

  • Избягвайте да вдишвате парите дълго време.

  • Дръжте ръцете си далеч от дюзата и отвора на резервоара за гориво.

  • Дръжте горивото далеч от кожата и очите си.

Зареждане на резервоара за гориво

Опасност

Бензинът е изключително запалима и експлозивна течност. Предизвиканите от бензин пожар или експлозия могат да изгорят както Вас, така и други хора.

 • За да предотвратите възпламеняването на бензина от статичен разряд, преди зареждане поставете контейнера и/или машината директно върху земята, а не в превозно средство или върху някакъв друг предмет.

 • Зареждайте резервоара навън и при студен двигател. Избърсвайте разлетия бензин.

 • Когато пушите или се намирате в близост до открит пламък или искри, не боравете с бензин.

 • Съхранявайте бензина в одобрен за целта контейнер за гориво и далеч от досег с деца.

 • За най-добри резултати използвайте само чист, пресен (да не е престоял повече от 30 дни), безоловен бензин с октаново число 87 или по-високо (метод за определяне на числото (R+M)/2).

 • Допустимо е използване на кислородосъдържащо гориво с максимално 10 % етанол или 15 % MTBE по обем.

 • Етанол: Приема се използване на бензин с до 10 % етанол (газьол) или 15 % MTBE (метил-третичен-бутил-етер) по обем. Етанол и MTBE не е едно и също. Бензин с 15 % етанол (E15) по обем не е одобрен за използване. Никога не използвайте бензин, съдържащ повече от 10 % етанол по обем, като E15 (съдържа 15 % етанол), E20 (съдържа 20 % етанол) или E85 (съдържа до 85 % етанол). Използването на неодобрен бензин може да причини проблеми с ефективността и/или повреда на двигателя, която може да не се покрива от гаранцията.

 • Не използвайте бензин, съдържащ метанол.

 • Не съхранявайте гориво в резервоара за гориво или в съдове за гориво през зимата, освен ако не използвате стабилизатор за гориво.

 • Не добавяйте масло в бензина.

Important: За намаляване на проблемите при стартиране, добавяйте стабилизатор за гориво към бензина през всички сезони. Смесвайте стабилизатора с бензин, не по-стар от 30 дни.

Note: Вместимостта на резервоара за горивото е приблизително 1,8 литра.

Проверка на нивото на маслото на двигателя

 1. Преместете машината на хоризонтална повърхност.

 2. Извадете маслоизмервателната щека, като завъртите капачето обратно на часовниковата стрелка и го издърпате навън (Фигура 13).

  g194742
 3. Избършете маслоизмервателната щека с чиста кърпа.

 4. Вкарайте маслоизмервателната щека в тръбата за пълнене, след което я извадете.

 5. Отчетете нивото на маслото по маслоизмервателната щека (Фигура 13).

  • Ако нивото на маслото по маслоизмервателната щека е прекалено ниско (Фигура 13), внимателно добавете малко количество масло SAE 30 или SAE 10W-30 с миеща присадка през тръбата за пълнене с масло, изчакайте 3 минути и след това повторете стъпки 3 до 5 до достигане на правилното ниво на маслото по маслоизмервателната щека. Относно вида на маслото вижте Смяна на маслото на двигателя.

  • Ако нивото на маслото по маслоизмервателната щека е твърде високо (Фигура 13), източете излишното масло до достигане на правилното ниво по маслоизмервателната щека; вижте Смяна на маслото на двигателя.

  Important: Ако нивото на маслото в двигателя е прекалено ниско или прекалено високо и двигателят работи, така той може да се повреди.

 6. Поставете здраво маслоизмервателната щека в тръбата за пълнене.

Регулиране на височината на косене

Височината на косене се регулира от 38 мм до 127 мм със стъпки от по 13 мм.

g019911

Вие регулирате височината на косене с помощта на предно лостче и задно лостче; и двете лостчета се намират от лявата страна на машината (Фигура 15 и Фигура 16). За вдигане или спускане на машината освободете лостчето, вдигнете или спуснете машината, след което задействайте лостчето, като го освободите.

g019653
g019645

По време на работа

Мерки за безопасност по време на работа

Обща безопасност

 • Носете подходящо облекло, включително защита на очите; дълги панталони; устойчиви на хлъзгане, солидни обувки; и средства за защита на слуха. Завържете дългите коси, обтегнете висящите дрехи и не носете свободно висящи бижута.

 • Не работете с машината, когато сте болни, уморени или под въздействието на алкохол или лекарства/опиати.

 • Ножът е остър; контактът с него може да доведе до тежки телесни наранявания. Изгасете двигателя, извадете контактния ключ (само за модела с електрически стартер) и изчакайте всички движещи се части да застанат в покой, преди да напуснете работното място.

 • Когато освободите лостчето за контрол на ножа, двигателят трябва да изгасне и ножът трябва да спре в рамките на 3 секунди. Ако това не стане, веднага преустановете работа с машината и се свържете с упълномощен за сервизно обслужване дилър.

 • Дръжте страничните лица, особено малките деца, далеч от работния участък. Спирайте машината, ако някой навлезе в зоната.

 • Винаги поглеждайте надолу и назад, преди да се придвижите на заден ход.

 • Работете с машината само при добра видимост и при добри климатични условия. Не работете с машината, когато има риск от светкавици.

 • Ако се подхлъзнете по мокри трева и листа и се докоснете до ножа, това може да доведе до сериозни телесни наранявания. Избягвайте да косите трева при мокри условия.

 • Бъдете много внимателни, когато се приближавате към завои без видимост, храсти, дървета или други обекти, затрудняващи видимостта.

 • Внимавайте за дупки, коловози, издатини, камъни или други скрити опасности. Неравният терен може да предизвика обръщане на машината или Вие да загубите равновесие или да политнете.

 • Ако машината се удари в някакъв обект или започне да вибрира, незабавно изгасете двигателя, извадете ключа (ако има), изчакайте спирането на всички движещи се части и откачете кабела от свещта, преди да проверите машината за повреди. Преди да възобновите работа, извършете необходимите ремонти.

 • Преди напускане на работното място изгасете двигателя, извадете контактния ключ (само за модела с електрически стартер) и изчакайте всички движещи се части да застанат в покой.

 • Ако двигателят е работил, ауспухът ще е горещ и може сериозно да Ви изгори. Не се доближавайте до горещ ауспух.

 • Проверявайте често компонентите на коша за трева и улея за изхвърляне за износване или влошаване на състоянието и в случай на нужда ги сменяйте с препоръчваните от производителя части.

 • Използвайте само принадлежности и приставки, които са одобрени от дружеството Toro®.

Безопасност при работа по склон

 • Косете по дължината на склоновете, никога надолу или нагоре. Бъдете много внимателни, когато променяте посоката по време на работа на склон.

 • Не косете по много стръмни наклони. Неравен терен може да причини злополука вследствие на подхлъзване и падане.

 • Косете с повишено внимание в близост до свлачища, канавки или насипи.

Стартиране на двигателя

 1. Свържете кабела към свещта (Фигура 9).

 2. Отворете кранчето за спиране на притока на гориво (Фигура 17).

  Note: Когато кранчето за спиране на притока на гориво е отворено, лостчето е успоредно на горивопровода.

  g019651
 3. Придвижете лоста за газта в положение CHOKE (Дроселиране) (Фигура 11).

 4. Издърпайте леко ръкохватката за стартиране, докато усетите съпротивление, след което я дръпнете рязко.

 5. Преместете лоста за газта в положение FAST (Бързо), когато двигателят се стартира (Фигура 10).

  Note: Ако двигателят не запали след 3 дръпвания, повторете стъпките 3 до 5.

Спиране на двигателя

 1. Преместете лоста за газта в изключено положение OFF и изчакайте спирането на всички движещи се части.

 2. Затворете кранчето за спиране на притока на гориво и откачете кабела от свещта, ако няма да ползвате машината или тя ще бъде без надзор.

Управление на самоходното придвижване и задействане на режещите ножове

 • За да работи самоходното придвижване, без да са задействани режещите ножове, вдигнете лостчето за управление към ръкохватката (Фигура 18).

  g019671
 • За да работи самоходното придвижване и да са задействани режещите ножове, плъзнете лостчето за управление докрай надясно и го повдигнете към ръкохватката (Фигура 18).

  g019672
 • За да спрете самоходното придвижване и ножовете, пуснете лостчето за управление.

Note: Можете да регулирате скоростта за движение по терена като увеличавате или намалявате разстоянието между лостчето за управление и ръкохватката. Спускайте лостчето за управление, за да намалявате скоростта при завиване, или ако машината се движи твърде бързо. Ако спуснете прекалено много лостчето за управление, спира самоходното придвижване на машината. Стиснете лостчето за управление по-близо до ръкохватката, за да увеличите скоростта на движение по терена. Ако държите лостчето за управление плътно до ръкохватката, машината ще се движи с максималната скорост на движение по терена.

Задействане на ръчната спирачка

Задействайте ръчната спирачка като издърпате лоста на спирачката над ръкохватката (Фигура 20).

g028360

Note: Когато ръчната спирачка е задействана, стоперът върху лостчето за управление не Ви позволява да го вдигнете и да задействате самоходното придвижване.

Освобождаване на ръчната спирачка

Освобождавайте ръчната спирачка като натискате лоста на спирачката надолу към ръкохватката (Фигура 21).

g028359

Note: Когато ръчната спирачка е освободена и лостчето за управление е нагоре задействане на самоходното придвижване, стоперът върху лостчето за управление не Ви позволява да задействате ръчната спирачка.

Рециклиране на отпадните отрезки

Тази машина се доставя от производителя готова за рециклиране на отпадни отрезки от трева и листа обратно в тревната площ. Подготовка на машината за рециклиране:

 • Ако улеят за странично изхвърляне е върху машината, свалете го и инсталирайте дефлектора за странично изхвърляне, вижте Сваляне на улея за странично изхвърляне.

 • Ако кошът за трева е монтиран на машината, свалете го; вижте Демонтаж на коша за трева.

 • Ако запушалката за задно разтоварване не е монтирана, хванете я за дръжката, вдигнете задния дефлектор и го вкарайте в улея за задно изхвърляне, докато щракне; вижте Фигура 22.

g019812

Събиране на отрезките в кош

Когато искате да съберете отпадните отрезки от трева и листа от тревната площ, използвайте коша за трева.

Ако улеят за странично изхвърляне е върху машината, свалете го и инсталирайте дефлектора за странично изхвърляне, преди да събирате отрезките в коша, вижте Сваляне на улея за странично изхвърляне.

Монтаж на коша за трева

 1. Вдигнете и задръжте задния дефлектор (Фигура 23).

  g019798
 2. Свалете запушалката за задно разтоварване като издърпате надолу ключалката с палеца си и издърпайте запушалката от машината (Фигура 22).

 3. Монтирайте пръта за коша в каналите при основата на ръкохватката, и разклатете коша назад и напред, за да се гарантира, че прътът е наместен в долната част на двата канала; вижте Фигура 23.

 4. Спускайте задния дефлектор, докато се разположи върху коша за трева.

Демонтаж на коша за трева

За да изкарате ръкохватката, изпълнете стъпките в Монтаж на коша за трева в обратна последователност.

Странично изхвърляне на отпадните отрезки

Използвайте страничното изхвърляне при косене на много висока трева.

Поставяне на улея за странично изхвърляне

Important: Уверете се, че запушалката за задно разтоварване е на мястото си, преди да рециклирате отпадните отрезки.

 1. Спрете двигателя и изчакайте спирането на всички движещи се части.

 2. Свалете коша за трева, сако е монтиран на машината; вижте Демонтаж на коша за трева.

 3. Поставете запушалката за задно разтоварване; вижте Събиране на отрезките в кош.

 4. Свалете дефлектора за странично изхвърляне, като издърпате пружината, която държи вратичката на мястото ѝ, и извадите дефлектора (Фигура 24).

  g019649
 5. Закрепете улея за странично изхвърляне (Фигура 25), като издърпате пружината, поставите улея над отвора и спуснете пружината върху горната част на улея за изхвърляне.

  g019647

Сваляне на улея за странично изхвърляне

За да свалите улея за странично изхвърляне, изпълнете описаните в Сваляне на улея за странично изхвърляне стъпки в обратен ред.

Съвети за ползване

Общи съвети

 • Прегледайте инструкциите за безопасна работа и прочетете внимателно този материал, преди да работите с машината.

 • Почистете участъка от пръчки, камъни, проводници и други дребни отпадъци, в които може да се ударят ножовете.

 • Дръжте всички, особено децата и домашните любимци, далече от работната зона.

 • Избягвайте удари в дървета, стени, тротоари или други твърди обекти. Никога не косете умишлено над който и да е обект.

 • Ако машината се удари в някакъв обект или започне да вибрира, незабавно изгасете двигателя, откачете кабела от свещта и проверете машината за повреди.

 • През сезона за косене поддържайте ножовете остри. Периодично обработвайте с пила нащърбяванията по ножовете.

 • Когато се налага, сменяйте ножовете с оригинални резервни ножове от Toro.

 • Косете само суха трева и листа. Мокрите трева и листа имат склонност да се групират по двора и могат да задръстят машината или да задавят двигателя.

 • Почиствайте долната страна на корпуса на машината след всяко косене. Вижте Почистване на машината отдолу.

 • Поддържайте двигателя в добро работно състояние.

 • Поставете лоста за оборотите на двигателя в положението за най-бързи обороти, за постигане на най-добри резултати.

 • Почиствайте въздушния филтър често. Мулчирането вдига повече отрязъци трева и прах, което води до запушване на въздушния филтър и влошава работата на двигателя.

Косене на трева

 • Тревата расте с различна скорост през различните сезони. През топлото лятно време е най-добре тревата да се коси с настройки за височина на косене 51 мм, 64 мм или 83 мм. Косете само до една трета от ножа за трева. Не косете под настройка от 51 мм, освен ако тревата е рядка или през късна есен, когато растежът на тревата е забавен.

 • За да постигнете най-добър външен вид на тревната си площ, при косене на трева с височина над 15 см първо косете при настройка за най-голяма височина на косене и ходете бавно; след това косете отново на по-ниска степен на настройка. Ако тревата е твърде висока и има купчини листа върху нея, машината може да се задръсти и двигателят да се задръсти и това да предизвика спиране на двигателя.

 • Сменяйте посоката на косене. Това помага за разпръскването на отпадните отрезки по тревната площ за равномерното ѝ наторяване.

Ако външният вид на окосената тревна площ е незадоволителен, опитайте някой от следните подходи:

 • Заточвайте ножовете.

 • При косене ходете бавно.

 • Повдигнете височината на косене на машината си.

 • Косете тревата по-често.

 • Припокривайте полосите на тревните откоси, вместо да окосявате една пълна полоса на всеки ход.

Косене на листа

 • След като окосите тревната площ, се убедете, че половината от нея се показва през капака за косене на листа. Може да се наложи да направите още един преход по листата.

 • За по-лесно покриване на листата, регулирайте всичките колела на една и съща височина.

 • Забавете скоростта си на косене, ако машината не коси достатъчно прецизно листата.

След приключване на работа

Мерки за безопасност след работа

Обща безопасност

 • За предотвратяване на пожар, почиствайте машината от треви и отломки. Почистете разливанията на масло или гориво.

 • Преди съхраняване на машината в затворено пространство оставете двигателя да се охлади.

 • Никога не съхранявайте машината или контейнер за гориво на места с открит пламък, искри или където има индикаторни лампи от типа на използваните в бойлери или други уреди.

Безопасност при превозване

 • Извадете ключа за запалването (ако има), преди да товарите или разтоварвате машината за превозване.

 • Проявете внимание, когато натоварвате или разтоварвате машината.

 • Закрепете машината против преобръщане.

Почистване на машината отдолу

За постигане на оптимална производителност при косене, поддържайте долната страна на корпуса на машината чиста. Можете да отмивате или да изстъргвате отпадните отрезки от трева под корпуса на машината.

Миене под машината

Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
Преди всяка употреба или ежедневно
 • Почистете корпуса на машината отдолу.
  1. Паркирайте машината на равно място върху бетон или асфалт, близо до маркуч.

  2. Стартирайте двигателя.

  3. Дръжте включения маркуч на нивото на ръкохватката и насочвайте струята вода към терена непосредствено пред дясното задно колело (Фигура 26).

   g002275

   Note: Ножовете ще загребват вода и отрезките от трева ще се отмият. Оставете водата да тече, докато престанат да се появяват отмити отрезки от трева под машината.

  4. Спрете двигателя и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  5. Спрете водата.

  6. Стартирайте машината и я оставете да работи няколко минути, за да изсъхне тя и частите ѝ.

  Изстъргване на машината отдолу

  Ако при миенето не са отстранени всички остатъци под машината, почистете я като ги изстържете.

  1. Откачете кабела от свещта.

  2. Източете горивото от резервоара за гориво; вижте Изпразване на резервоара за гориво и почистване на филтъра.

  3. Наклонете косачката настрани, така че въздушният филтър да сочи нагоре, докато горната ръкохватка легне върху земята.

  4. Отстранете мръсотията и отрезките от трева със стъргалка от твърдо дърво, като избягвате чаплъци и остри ръбове.

  5. Изправете машината.

  6. Напълнете резервоара за гориво.

  7. Свържете кабела към свещта.

  Поддръжка

  Препоръчителен график (-ци) за поддръжка

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 5 часа
 • Смяна на маслото на двигателя без масления филтър.
 • Изпълнете обслужване на системата за задвижване на ножовете.
 • Преди всяка употреба или ежедневно
 • Почистете корпуса на машината отдолу.
 • Проверете въздушния филтър.
 • Проверете ножовете и изпълнете обслужване, ако е необходимо.
 • Прегледайте ножовете.
 • На всеки 25 часа
 • Почистете дунапреновия елемент (в запрашени условия на работа това трябва да се прави по-често).
 • На всеки 50 часа
 • Сменяйте маслото на двигателя (при наличие на прах го сменяйте по-често).
 • Проверете състоянието на ремъците.
 • Проверете маркуча за гориво и ако е необходимо, го сменете.
 • Отстранете отломките под капака на ремъка.
 • Изпълнете обслужване на системата за задвижване на ножовете.
 • На всеки 100 часа
 • Сменете масления филтър.
 • Проверете свещта.
 • Почистете филтъра на резервоара за гориво.
 • Сменете горивния филтър.
 • На всеки 250 часа
 • Сменете ремъка на интегрирания съединител нож-спирачка.
 • Сменете трансмисионния ремък.
 • На всеки 300 часа
 • Сменете хартиения въздушен филтър (в запрашени условия на работа го сменяйте по-често).
 • Годишно или преди съхранение
 • Преди ремонт и според указанията, изпразнете резервоара за гориво.
 • Important: Вижте ръководството за Вашия двигател за допълнителна информация относно процедурите по поддръжка.

  Безопасност по време на поддръжка и обслужване

  • Преди изпълнение на каквито и да било процедури по поддръжка на машината, първо откачете кабела на свещта.

  • Носете ръкавици и защита за очите при обслужването на машината.

  • Ножът е остър; контактът с него може да доведе до тежки телесни наранявания. При сервизното обслужване на ножа носете ръкавици. Не ремонтирайте или променяйте ножа (ножовете).

  • Никога не променяйте функционирането на устройствата за безопасност. Проверявайте редовно правилното им функциониране.

  • Наклоняването на машината може да предизвика изтичане на гориво. Горивото е лесно запалимо и експлозивно, и може да причини телесни наранявания. Работете с машината, докато бензинът свърши или го източете с ръчна помпа, но никога с фуния.

  • За гарантиране на оптимална работа и непрекъснато сертифициране на машината за безопасност, използвайте само оригинални резервни части и принадлежности от Toro. Резервни части и принадлежности, произведени от други производители, могат да бъдат опасни, а тяхната употреба може да анулира гаранцията на продукта.

  Обслужване на въздушния филтър

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете въздушния филтър.
 • На всеки 25 часа
 • Почистете дунапреновия елемент (в запрашени условия на работа това трябва да се прави по-често).
 • На всеки 300 часа
 • Сменете хартиения въздушен филтър (в запрашени условия на работа го сменяйте по-често).
 • Important: Не работете с двигателя без поставен елемент на въздушния филтър; това може да предизвика прекалено сериозна повреда на двигателя.

  1. Спрете двигателя и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  2. Откачете кабела от свещта.

  3. Свалете капака и го почистете грижливо (Фигура 27).

   g006591
  4. Извадете дунапреновия предварителен филтър от хартиения филтър (Фигура 27), и ако хартиеният е много мръсен, го сменете.

   Important: Не се опитвайте да почиствате хартиен филтър.

  5. Измийте дунапреновия предварителен филтър с неагресивен препарат и го изсушете.

   Note: Не мажете с масло дунапреновия предварителен филтър.

  6. Инсталирайте дунапреновия предварителен филтър върху хартиения филтър.

  7. Инсталирайте възела на въздушния филтър.

  8. Сложете капака.

  Смяна на маслото на двигателя

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 5 часа
 • Смяна на маслото на двигателя без масления филтър.
 • На всеки 50 часа
 • Сменяйте маслото на двигателя (при наличие на прах го сменяйте по-често).
 • Note: Преди да смените маслото на двигателя, го оставете да поработи малко, за да загрее маслото. Топлото масло тече по-добре и отнася повече от замърсителите в него.

  Спецификации на двигателното масло

  Количество на двигателното масло0,65 литра без маслен филтър; 0,85 литра с маслен филтър
  Вискозитет на маслотоSAE 30 или SAE 10W-30 с миеща присадка
  API категория на обслужванеSJ или по-висока
  1. Преместете машината на хоризонтална повърхност.

  2. Вижте Безопасност по време на поддръжка и обслужване.

  3. Извадете маслоизмервателната щека, като завъртите капачето обратно на часовниковата стрелка и го издърпате навън (Фигура 28).

   g194742
  4. Наклонете машината настрани, (така че въздушният филтър да е отгоре), за да източите отработеното масло през тръбата за пълнене с масло (Фигура 29).

   g019648
  5. След източването на отработеното масло върнете машината в работно положение.

  6. Внимателно налейте около ¾ от вместимостта на картера с масло през тръбата за пълнене с масло.

  7. Изчакайте 3 минути, докато маслото се установи в двигателя.

  8. Избършете маслоизмервателната щека с чиста кърпа.

  9. Вкарайте маслоизмервателната щека в тръбата за пълнене, след което я извадете.

  10. Отчетете нивото на маслото по маслоизмервателната щека (Фигура 28).

   • Ако нивото на маслото по маслоизмервателната щека е прекалено ниско, внимателно добавете малко масло през тръбата за пълнене, изчакайте 3 минути и след това повтаряйте стъпки 8 до 10 до достигане на правилното ниво на маслото по маслоизмервателната щека.

   • Ако нивото на маслото по маслоизмервателната щека е прекалено високо, източете излишното масло до достигане на правилното ниво по маслоизмервателната щека.

   Important: Ако нивото на маслото в двигателя е прекалено ниско или прекалено високо и двигателят работи, така той може да се повреди.

  11. Поставете надеждно маслоизмервателната щека.

  12. Рециклирайте отработеното масло по подходящ начин.

  Смяна на масления филтър

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 100 часа
 • Сменете масления филтър.
  1. Стартирайте двигателя, за да се затопли маслото.

  2. Спрете двигателя и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  3. Откачете кабела от свещта.

  4. Източете маслото от двигателя; вижте Смяна на маслото на двигателя.

  5. Поставете парцал под масления филтър, за да поемете маслото, което може да протече по време на изваждането на филтъра.

  6. Свалете масления филтър (Фигура 30).

   Note: Уверете се, че гарнитурата на масления филтър е свалена заедно с филтъра.

   g019650
  7. С пръст намажете гарнитурата на новия филтър с масло (Фигура 31).

   g002805
  8. Монтирайте новия филтър, докато гарнитурата влезе в контакт с основата на филтъра, след това затегнете филтъра на ръка с още ⅔ оборота.

  9. Напълнете картера със свежо масло до правилното ниво по маслоизмервателната щека; вижте Зареждане на двигателя с масло.

  10. Свържете кабела към свещта.

  11. Стартирайте двигателя и го оставете да работи около 3 минути.

  12. Спрете двигателя и изчакайте всички движещи се части да спрат, след което проверете за изтичащо масло около филтъра.

  13. Добавете масло, което да компенсира маслото в масления филтър; за справка вижте Зареждане на двигателя с масло

  14. Рециклирайте използвания маслен филтър в съответствие с местните правила.

  Обслужване на свещта

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 100 часа
 • Проверете свещта.
 • Използвайте свещ NGK BPR5ES или еквивалентен тип.

  1. Спрете двигателя и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  2. Откачете кабела от свещта.

  3. Почистете участъка около свещта.

  4. Свалете свещта от главата на цилиндъра.

   Important: Ако тя е напукана или замърсена, сменете я. Не почиствайте електродите, защото попадналите в цилиндъра песъчинки могат да повредят двигателя.

  5. Регулирайте луфта на свещта до 0,76 мм; за справка вижте Фигура 32.

   g000533
  6. Монтирайте свещта и уплътняващата гарнитура.

  7. Завийте свещта до въртящ момент от 23 N∙m.

  8. Свържете кабела към свещта.

  Проверка на състоянието на ремъците

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 50 часа
 • Проверете състоянието на ремъците.
  1. Спрете двигателя и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  2. Свалете капака на ремъка (Фигура 9), като отстраните 4-те болта, които го закрепват към корпуса на машината.

  3. Проверете ремъците за пукнатини, прегорели ръбове, белези от изгаряне или друга повреда.

  4. Заменете всички повредени ремъци.

  5. Ако сте заменили ремъка за задвижването на ножовете, трябва да го регулирате. Вижте Обслужване на системата за задвижването на ножовете.

  6. Монтирайте капака на ремъка с 4-те болта, които сте свалили в стъпка 2.

  Изпразване на резервоара за гориво и почистване на филтъра

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 50 часа
 • Проверете маркуча за гориво и ако е необходимо, го сменете.
 • На всеки 100 часа
 • Почистете филтъра на резервоара за гориво.
 • Годишно или преди съхранение
 • Преди ремонт и според указанията, изпразнете резервоара за гориво.
 • Note: Филтърът на резервоара за гориво (цедката) се намира вътре в резервоара за гориво при изхода му. Филтърът е част от резервоара за гориво и не може да бъде демонтиран.

  1. Спрете двигателя и изчакайте да изстине.

   Important: Източвайте бензина само ако двигателят е студен.

  2. Откачете кабела от свещта.

  3. Затворете кранчето за спиране на притока на гориво.

  4. Откачете горивопровода като разхлабите скобата за тръбата при карбуратора.

  5. Отворете кранчето за спиране на притока на гориво и източете напълно горивото от резервоара и горивопровода в одобрен съд за гориво.

  6. Свалете резервоара за гориво от машината.

  7. Сипете малко количество гориво в резервоара за гориво, разклатете горивото в резервоара и го излейте в одобрен съд за гориво.

  8. Монтирайте резервоара за гориво и горивопровода.

  Смяна на горивния филтър

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 100 часа
 • Сменете горивния филтър.
  1. Спрете двигателя и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  2. Откачете кабела от свещта.

  3. Затворете кранчето за спиране на притока на гориво (Фигура 33).

   g019924
  4. Извадете горивния филтър (Фигура 33) от горивопровода като разхлабите скобите за тръбата около горивния филтър.

  5. Инсталирайте новия горивен филтър в горивопровода с помощта на скобите за тръбата, които сте свалили в Стъпка 4.

  Обслужване на системата за задвижването на ножовете

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 5 часа
 • Изпълнете обслужване на системата за задвижване на ножовете.
 • На всеки 50 часа
 • Отстранете отломките под капака на ремъка.
 • Изпълнете обслужване на системата за задвижване на ножовете.
  1. Свалете 2-те болта на панела за достъп до капака на ремъка и извадете панела (Фигура 34).

   g208925
  2. Изчеткайте или издухайте отломките от вътрешността на капака на ремъка и около всички части.

  3. Вкарайте инструмент за измерване на междина между 0,13 и 0,76 мм до стената и го плъзнете надолу зад пружината за обтягане на ремъка; вижте Фигура 35.

   decal116-8528

   Note: Ако има видим луфт между инструмента за измерване на междина и пружината, притягайте болта за настройка и гайката, докато инструментът за измерване на междина едва преминава свободно навътре и навън в междината (Фигура 34).

   Important: Не пренатягайте болта за настройка. Това може да повреди ремъка за задвижването на ножовете.

  4. Инсталирайте панела за достъп до капака на ремъка.

  Обслужване на ножовете

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете ножовете и изпълнете обслужване, ако е необходимо.
 • Important: За правилния монтаж на ножовете ще се нуждаете от динамометричен ключ. Ако нямате такъв ключ или не се чувствате подготвени за изпълнението на подобна процедура, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър.

  При всяко свършване на бензина проверявайте дали ножовете са остри и дали са износени и имат нащърбявания; вижте Преглеждане на ножовете. Ако ръбът на ножа е затъпен или нащърбен, заточете го или го сменете. Ако ножовете са износени, огънати, повредени или напукани, незабавно ги сменете с оригинални резервни ножове от Тoro.

  Опасност

  Износен или повреден режещ нож може да се счупи и част от ножа може да бъде изхвърлена към Вас или към намиращи се наоколо хора, което да доведе до тежко телесно нараняване или смърт.

  • Инспектирайте периодично ножовете за износване или повреда.

  • Сменете износените или повредени ножове.

  Note: През сезона за косене поддържайте ножовете остри, защото острите ножове режат чисто, без дърпане или нарязване на тревичките. Издърпването или накъсването на тревата я прави кафява в краищата, което забавя растежа ѝ и я прави по-податлива на болести.

  Подготовка за обслужване на режещите ножове

  Наклонете косачката настрани, така че въздушният филтър да сочи нагоре, докато горната ръкохватка легне върху земята.

  Внимание

  Ножовете са остри; контактът с нож може да доведе до тежки телесни наранявания.

  • Откачете кабела от свещта.

  • При сервизното обслужване на ножовете носете ръкавици.

  Преглеждане на ножовете

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Прегледайте ножовете.
  1. Инспектирайте режещите ножове (Фигура 36). Ако ръбовете им не са остри или имат нащърбявания, свалете ги и уредете да бъдат заточени, или ги сменете.

   g017223
  2. Инспектирайте самите ножове, особено в извитата им част (Фигура 36). Ако забележите някаква повреда, износване или формиране на канал в този част, незабавно ги сменете с нови.

   Опасност

   Ако допуснете износване на нож, между крилото на ножа и плоската му част ще се образува канал. Понякога част от нож може да се счупи и да бъде изхвърлена под корпуса, което да причини тежко телесно нараняване или смърт на Вас или околните.

   • Инспектирайте периодично ножовете за износване или повреда.

   • Никога не се опитвайте да изправяте огънат нож, или да заварявате счупен или спукан нож.

   • Проверявайте за огънати ножове; вижте Проверете за огънати ножове.

  Проверете за огънати ножове

  1. Завъртете ножовете, докато се разположат както е показано на Фигура 37.

   g016532
  2. Измерете от хоризонтална повърхност до режещите ръбове в точките A и B, (Фигура 37), и запишете и двата размера.

  3. Завъртете ножовете, докато противоположните им краища застанат в точките A и B.

  4. Повторете измерванията в Стъпка 2 и ги запишете.

   Note: Ако разликата между размерите A и B, получени в стъпки 2 и 4, превишава 3 мм, сменете ножовете; вижте Сваляне на ножовете.

   Внимание

   Огънат или повреден нож може да се счупи и разлети, като тежко нарани Вас или намиращи се в близост лица.

   • Винаги сменяйте огънат или повреден нож с нов.

   • Не пилете и не създавайте остри канали в ръбовете или повърхностите на нож.

  Сваляне на ножовете

  Сменете ножовете, ако са ударили твърд предмет, не са балансирани или са износени. Използвайте само оригинални резервни ножове от Toro.

  1. За стабилното фиксиране на всеки нож използвайте дървено трупче и въртете болта на ножа обратно на часовниковата стрелка, както е показано на Фигура 38.

   g016527
  2. Сваляйте всеки нож както е показано на Фигура 39.

   g016530
  3. Инспектирайте щифтовете на задвижващия механизъм на ножовете за износване или повреда.

  Монтиране на ножовете

  Внимание

  Неправилното монтиране на ножовете може да повреди машината и да причини нараняване на оператора или на намиращите се в близост лица.

  Монтирайте ножовете в съответствие с инструкциите.

  1. Монтирайте първия нож по такъв начин, че да бъде разположен хоризонтално по дължина, с използване на крепежните елементи, както е показано на Фигура 39.

   Note: Затегнете болта само с пръсти.

   Important: Позиционирайте закривените краища на ножовете така, че да сочат към корпуса на машината. Непременно разположете изпъкналите зони на всеки от задвижващите механизми във вдлъбнатините на съответния шпиндел, и щифтовете върху другата страна на всеки от задвижващите механизми в отворите на съответния нож.

  2. Фиксирайте всеки от ножовете с дъска и въртете болта на ножа по посока на часовниковата стрелка с динамометричен ключ, както е показано на Фигура 40; затегнете болта на всеки нож до въртящ момент от 82 N∙m.

   g016537

   Important: Затегнатият до 82 N∙m болт е много стегнат. Приложете цялата си тежест върху динамометричния ключ и затегнете добре болта. Много е трудно този болт да бъде пренатегнат.

  3. Въртете монтирания нож с ¼ оборота, докато застане вертикално, и монтирайте другия нож по същия начин като първия (вижте Стъпка 1).

   Note: Ножовете трябва да бъдат перпендикулярни, образувайки обърната буква T”, както е показано на Фигура 41.

   g016536
  4. Притегнете втория нож; вижте Стъпка 2.

  5. Въртете ножовете с ръка на цял оборот 360°, за да се уверите, че те не се допират.

   Note: Ако ножовете се допират, значи не са монтирани правилно. Повторете стъпки 1 до 3, докато ножовете престанат да се допират.

  Смяна на ремъка за задвижването на ножовете

  Ако е нужно, сменете ремъка за задвижването на ножовете.

  1. Спрете двигателя и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  2. Откачете кабела от свещта.

  3. Свалете капака на ремъка (Фигура 9), като отстраните 4-те болта, които го закрепват към корпуса на машината.

   Note: Запазете болтовете за монтирането на капака на ремъка към корпуса на машината.

  4. Отстранете отломките под капака на ремъка.

  5. Свалете предпазителя на ремъка на интегрирания съединител нож-спирачка (BBC) и крепежните части.

   Note: Запазете предпазителя на ремъка на интегрирания съединител нож-спирачка (BBC) и крепежните части, които ще Ви трябват по-късно за монтажа.

   g208922
  6. Свалете ремъка на интегрирания съединител нож-спирачка (BBC) от предната лява ремъчна шайба.

  7. Разхлабете болта за регулиране (Фигура 34).

  8. Свалете неподвижното паразитно колело и крепежните части (Фигура 43).

   Note: Запазете планшайбата на паразитното колело и крепежните части, които ще Ви трябват по-късно за монтажа.

   g208924
  9. Свалете ремъка за задвижването на ножовете.

  10. Изравнете отворите в дясното и лявото зъбно колело за синхронизация с отворите в корпуса, както е показано на Фигура 43.

   Note: Задържайте зъбните колела за синхронизация неподвижни с помощта на прът или отвертка.

  11. След като фиксирате зъбните колела за синхронизация на нужното място, сложете ремъка за задвижването на ножовете и неподвижното паразитно колело.

   Note: Уверете се, че зъбите са зацепени в зъбните колела за синхронизация.

  12. Притегнете обтягането на ремъка в съответствие с препоръчаните настройки; вижте Обслужване на системата за задвижването на ножовете.

  13. Извадете пръта или отвертката от зъбните колела за синхронизация.

  14. Уверете се, че ножовете под корпуса са изравнени правилно, вижте Обслужване на ножовете.

  15. Поставете ремъка на интегрирания съединител нож-спирачка (BBC), предпазителя му и крепежните части.

  16. Монтирайте капака на ремъка с 4-те болта, които сте свалили в стъпка 3.

  17. Свържете кабела към свещта.

  18. Проверете действието на лостчето за управление и съединителя за ножа и спирачката.

  Смяна на ремъка на интегрирания съединител нож-спирачка (BBC)

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 250 часа
 • Сменете ремъка на интегрирания съединител нож-спирачка.
  1. Спрете двигателя и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  2. Откачете кабела от свещта.

  3. Свалете 4-те болта за закрепването на капака на ремъка към корпуса на машината.

   Note: Запазете болтовете за монтирането на капака на ремъка към корпуса на машината.

  4. Свалете капака на ремъка.

  5. Отстранете отломките под капака на ремъка.

  6. Свалете трансмисионния ремък, вижте Смяна на трансмисионния ремък.

  7. Свалете предпазителя на ремъка на интегрирания съединител нож-спирачка (BBC)Фигура 44.

   Note: Запазете крепежните части за монтирането на предпазителя на ремъка на интегрирания съединител нож-спирачка (BBC) по-късно.

   g208922
  8. Свалете ремъка на интегрирания съединител нож-спирачка (BBC) от планшайбата на спирачния барабан и след това свалете ремъка от машината.

   Note: Задръжте един от ножовете с помощта на ръкавица или парцал и завъртете шпиндела на ножовете, за да се улесни свалянето на ремъка на интегрирания съединител нож-спирачка (BBC).

  9. За да монтирате нов ремък на интегрирания съединител нож-спирачка (BBC), следвайте горните стъпки в обратен ред.

  10. Регулирайте жилото за ремъка на интегрирания съединител нож-спирачка (BBC); вижте Регулиране на жилото за нож-спирачка.

  Регулиране на жилото за нож-спирачка

  Регулирайте жилото за нож-спирачка винаги когато монтирате ново жило или сменяте ремъка на интегрирания съединител нож-спирачка (BBC).

  1. Спрете двигателя и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  2. Откачете кабела от свещта.

  3. Свалете капака на ремъка (Фигура 9), като отстраните 4-те болта, които го закрепват към корпуса на машината.

   Note: Запазете болтовете за монтирането на капака на ремъка към корпуса на машината.

  4. Отстранете отломките под капака на ремъка.

  5. Разхлабете винта за фиксиране на жилото (Фигура 45).

   g208921
  6. Издърпайте бронята на жилото, за да премахнете хлабината (Фигура 46).

   Note: Не прилагайте усилие към пружината.

   g208926
  7. Отбележете върху бронята на жилото (Фигура 47), след което регулирайте бронята до постигане на около 11 мм хлабина (Фигура 48).

   g208923
   g208920
  8. Затегнете винта за фиксиране на жилото с въртящ момент от 11 до 14 N∙m, за да се фиксира направената настройка.

  9. Монтирайте капака на ремъка с 4-те болта, които сте свалили в стъпка 3.

  10. Свържете кабела към свещта.

  11. Проверете действието на интегрирания съединител нож-спирачка.

  Смяна на трансмисионния ремък

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 250 часа
 • Сменете трансмисионния ремък.
  1. Спрете двигателя и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  2. Откачете кабела от свещта.

  3. Свалете 4-те болта за закрепването на капака на ремъка към корпуса на машината.

   Note: Запазете болтовете за монтирането на капака на ремъка към корпуса на машината.

  4. Свалете капака на ремъка.

  5. Отстранете отломките под капака на ремъка.

  6. Разхлабете скобата и я завъртете напред (Фигура 49).

   Note: Скобата предпазва трансмисията от достигане на мястото, в което трансмисионният ремък ще падне.

   g196531
  7. Свалете пружината за обтягане на трансмисията.

  8. Свалете трансмисионния ремък от ремъчната шайба на трансмисията.

  9. Свалете трансмисионния ремък.

  10. За да монтирате нов трансмисионен ремък, следвайте горните стъпки в обратен ред.

  Регулиране на трансмисията

  Ако машината започва да губи сцепление, регулирайте трансмисията.

  1. Спрете двигателя и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  2. Откачете кабела от свещта.

  3. Разхлабете болта и гайката за закрепването на скобата.

  4. Регулирайте скобата, така че да бъде в контакт с трансмисията.

   Note: Скобата предпазва трансмисията от достигане на мястото, в което трансмисионният ремък ще падне.

  5. Притегнете болта и гайката за закрепването на скобата.

  Регулиране на жилото за самоходно придвижване

  Ако машината не се движи на самоход или се опитва да пълзи“ напред, когато отпускате лостчето за управление, трябва да регулирате жилото за самоходно придвижване.

  1. Спрете машината и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  2. Разхлабете фиксиращата жилото гайка (Фигура 50).

   g019876
  3. Плъзнете гайката за опората на жилото към машината, за да увеличите действието при самоходно придвижване; плъзнете гайката за опората на жилото на разстояние от машината не се движи на самоход или се опитва, за да намалите действието при самоходно придвижване.

  4. Притегнете гайката за опората на жилото.

  5. Проверете действието на желаното от Вас управление на придвижването и ако е необходимо, повторете горните стъпки.

   Note: Ако машината пълзи“ напред, без да е задействано лостчето за управление, или ако колелата превъртат, когато вдигнете задните колела от земята, жилото е прекалено стегнато; разхлабете фиксиращата жилото гайка, издърпайте леко бронята на жилото нагоре (на разстояние от машината) и притегнете гайката за опората на жилото.

   Note: Можете също така да настройвате максималната скорост на движение по терена (когато лостчето за управление е напълно задействано).

  Съхранение

  Обща информация

  Съхранявайте машината на хладно, чисто и сухо място. Покрийте машината, за да я предпазите и поддържате чиста.

  1. Изпълнете препоръчаните процедури за ежегодно обслужване; вижте .

  2. Почистете под машината; вижте Почистване на машината отдолу.

  3. Отстранете замърсяванията и полепналите боклуци от външните части на машината, екраните и горната ѝ част.

  4. Проверете състоянието на ножовете; вижте Преглеждане на ножовете.

  5. Извършете обслужване на въздушния филтър, вижте Обслужване на въздушния филтър.

  6. Затегнете всички гайки, болтове и винтове.

  7. Боядисайте всички ръждясали или оголени метални повърхности с боя, предлагана от упълномощен за сервизно обслужване дилър.

  Подготовка на горивната система

  При последното презареждане с гориво през годината, към него добавете стабилизатор на гориво, изпълнявайки указанията на производителя на двигателя. След последното косене и преди да съхранявате машината, изпразнете резервоара за гориво.

  1. Оставете машината да работи, докато двигателят ѝ спре поради липса на гориво.

  2. Стартирайте двигателя отново.

  3. Оставете двигателя да поработи, докато отново спре. Когато вече не можете да стартирате двигателя, той ще е достатъчно сух.

  Подготовка на двигателя

  1. Докато двигателят е още топъл, сменете моторното масло и масления филтър; вижте Смяна на маслото на двигателя и Смяна на масления филтър.

  2. Извадете свещта.

  3. С помощта на масльонка долейте около 30 милилитра моторно масло в двигателя през отвора за свещта.

  4. Дръпнете бавно въжето на стартера няколко пъти, за да се разпредели маслото по цилиндъра.

  5. Монтирайте запалителната свещ, но не свързвайте проводника към запалителната свещ. Закрепете кабела по такъв начин, че да не влиза случайно в контакт със свещта.

  Изваждане на машината от съхранение

  1. Проверете и притегнете всички крепежи.

  2. Свалете свещта и завъртете двигателя бързо с помощта на стартера, за да издухате излишното масло от цилиндъра.

  3. Проверете свещта и я сменете, ако е замърсена, износена или спукана; направете справка с Ръководството за оператора на двигателя.

  4. Монтирайте свещта обратно и я затегнете до препоръчителния въртящ момент от 20 N∙m.

  5. Изпълнете нужните процедури за обслужване; вижте .

  6. Проверете нивото на маслото на двигателя; вижте Проверка на нивото на маслото на двигателя.

  7. Напълнете резервоара за гориво с ново гориво; вижте Зареждане на резервоара за гориво.

  8. Свържете кабела към свещта.

  Отстраняване на неизправности

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Двигателят не се стартира.
  1. Резервоарът за гориво е празен или в горивната система има застояло гориво.
  2. Кранчето за спиране на притока на гориво е затворено.
  3. Лостът за подаване на газ не е в правилно положение.
  4. В горивната система има замърсяване, вода или застояло гориво.
  5. Кабелът към свещта не е свързан.
  6. Свещта е разядена, замърсена е или луфтът ѝ е неправилен.
  7. Замърсяване на горивния филтър.
  1. Източете и/или напълнете резервоара за гориво с ново гориво. Ако проблемът не се отстранява, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър.
  2. Отворете кранчето за спиране на притока на гориво.
  3. Придвижете лоста за газта в положение Choke (Дроселиране).
  4. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
  5. Свържете кабела към свещта.
  6. Проверете свещта и ако е необходимо, коригирайте луфта ѝ. Ако свещта е поразена от питингова корозия, замърсена е или е напукана, сменете я.
  7. Сменете горивния филтър и почистете цедката на филтъра в резервоара.
  Двигателят стартира трудно или губи мощност.
  1. Елементът на въздушния филтър е замърсен и ограничава въздушния поток.
  2. Нивото на маслото на двигателя е ниско или маслото е замърсено.
  3. Вентилационният маркуч на резервоара за гориво е запушен.
  4. Замърсяване на горивния филтър.
  5. В горивната система има замърсяване, вода или застояло гориво.
  6. Под машината има неокосена трева и отпадъци.
  7. Свещта е разядена, замърсена е или луфтът ѝ е неправилен.
  1. Почистете предварителния филтър и/или сменете хартиения филтър.
  2. Проверете маслото на двигателя. Сменете маслото на двигателя, ако е замърсено, или долейте масло, ако нивото му е ниско.
  3. Почистете или сменете вентилационния маркуч на резервоара за гориво.
  4. Сменете горивния филтър и почистете цедката на филтъра в резервоара.
  5. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
  6. Почистете машината отдолу.
  7. Проверете свещта и ако е необходимо, коригирайте луфта ѝ. Ако свещта е поразена от питингова корозия, замърсена е или е напукана, сменете я.
  Двигателят прекъсва.
  1. Кабелът към свещта не е свързан надеждно към свещта.
  2. Свещта е разядена, замърсена е или луфтът ѝ е неправилен.
  3. Лостът за подаване на газ не е в положение Fast (Бързо).
  4. Елементът на въздушния филтър е замърсен и ограничава въздушния поток.
  5. Замърсяване на горивния филтър.
  1. Свържете стабилно кабела към свещта.
  2. Проверете свещта и ако е необходимо, коригирайте луфта ѝ. Ако свещта е поразена от питингова корозия, замърсена е или е напукана, сменете я.
  3. Придвижете лоста за подаване на газ в положение Fast (Бързо).
  4. Почистете предварителния филтър и/или сменете хартиения филтър.
  5. Сменете горивния филтър и почистете цедката на филтъра в резервоара.
  Машината или двигателят вибрират прекалено.
  1. Някой от ножовете е изкривен или е загубил баланса си.
  2. Монтажен болт на нож е разхлабен.
  3. Под корпуса на машината има неокосена трева и отпадъци.
  4. Монтажните болтове на двигателя са разхлабени.
  5. Ремъчната шайба на двигателя, паразитното колело или ремъчната шайба на ножовете са разхлабени.
  6. Повредена е ремъчната шайба на двигателя.
  7. Шпинделът на ножа е огънат.
  8. Ремъкът е повреден.
  1. Балансирайте ножа(овете). Ако някой от ножовете е изкривен, сменете го.
  2. Затегнете монтажните болтове на ножа.
  3. Почистете машината отдолу.
  4. Затегнете монтажните болтове на двигателя.
  5. Затегнете съответната ремъчна шайба.
  6. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
  7. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
  8. Заменете ремъка.
  Формата на окосения участък е неравна.
  1. Не всички 4 колела са на една и съща височина.
  2. Ножовете са се затъпили.
  3. Косите непрекъснато по един и същ начин.
  4. Под машината има неокосена трева и отпадъци.
  5. Шпинделът на ножа е огънат.
  1. Регулирайте всички 4 колела на една и съща височина.
  2. Заточете ножовете и ги балансирайте.
  3. Сменяйте стила си на косене.
  4. Почистете машината отдолу.
  5. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
  Улеят за странично изхвърляне се запушва.
  1. Лостът за подаване на газ не е в положение Fast (Бързо).
  2. Височината на косене е твърде малка.
  3. Твърде бързо косене.
  4. Тревата е мокра.
  5. Под машината има неокосена трева и отпадъци.
  1. Придвижете лоста за подаване на газ в положение Fast (Бързо).
  2. Увеличете височината на косене; ако е нужно, косете още един път с по-малка височина на косене.
  3. Забавете.
  4. Преди косене изчаквайте тревата да изсъхне.
  5. Почистете машината отдолу.
  Машината не се движи на самоход.
  1. Жилото за самоходно придвижване е разрегулирано или повредено.
  2. В зоната на ремъка има частици от отпадъци.
  3. Ремъкът е повреден.
  1. Регулирайте жилото за самоходно придвижване; сменете жилото, ако е нужно.
  2. Почистете отпадъците от зоната на ремъка.
  3. Заменете ремъка.
  Ножовете не се въртят или приплъзват.
  1. Ремъкът на интегрирания съединител нож-спирачка (BBC) или ремъкът за синхронизация е износен, хлабав или скъсан.
  2. Ремъкът на интегрирания съединител нож-спирачка (BBC) е излязъл от ремъчната шайба.
  3. Жилото на интегрирания съединител нож-спирачка (BBC) е износено, хлабаво или скъсано.
  1. Регулирайте жилото за BBC; настройте обтягането на ремъка за синхронизация; ако е нужно, сменете ги.
  2. Ако повредите ремъка за повреди и ако е нужно, се свържете с упълномощен за сервизна дейност дилър.
  3. Регулирайте жилото за BBC и ако е необходимо, го сменете.
  Ножовете влизат в контакт помежду си.
  1. Ножовете не се монтирани или настроени правилно.
  2. Адаптерите на ножовете са износени, хлабави или счупени.
  3. Ремъкът за синхронизация е износен, хлабав или скъсан.
  4. Износени, хлабави или счупени зъбни колела за синхронизация или ремъчна шайба на паразитното колело.
  1. Монтирайте ножовете правилно.
  2. Заменете адаптерите на ножовете.
  3. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
  4. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.