Inleiding

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u dit product op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om letsel en schade aan de machine te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

Ga naar www.Toro.com voor documentatie over productveiligheid en bedieningsinstructies, informatie over accessoires, hulp bij het vinden van een dealer of om uw product te registreren.

Als u service, originele Toro onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. De locatie van het plaatje met het modelnummer en het serienummer van het product is aangegeven op Figuur 1. U kunt de nummers noteren in de ruimte hieronder.

Important: U kunt met uw mobiel apparaat de QR-code op het plaatje met het serienummer (indien aanwezig) scannen om toegang te krijgen tot de garantie, onderdelen en andere productinformatie.

g248598

Er worden in deze handleiding een aantal mogelijke gevaren en een aantal veiligheidsberichten genoemd met de volgende veiligheidssymbolen (Figuur 2), die duiden op een gevaarlijke situatie die zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben als u de veiligheidsvoorschriften niet in acht neemt.

g000502

Er worden in deze handleiding twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. Belangrijk attendeert u op bijzondere technische informatie en Opmerking duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

Waarschuwing

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Gebruik van dit product kan leiden tot blootstelling aan chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen en andere schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Veiligheid

Gevaar

Mogelijk lopen er in uw werkgebied onder grond leidingen van nutsbedrijven. Als u deze beschadigt, kan dat elektrische schokken of een explosie veroorzaken.

Zorg dat de ondergrondse kabels en leidingen gemarkeerd worden op de locatie of in het werkgebied en ontwijk de gemarkeerde gebieden. Neem contact op met de plaatselijke markeringsdienst of het betreffende nutsbedrijf om de locatie te laten markeren (bel bijvoorbeeld in de Verenigde Staten 811 of in Australië 1100 voor de nationale markeringsdienst).

Algemene veiligheid

Volg altijd alle veiligheidsinstructies op om ernstig of mogelijk dodelijk letsel te voorkomen.

 • Transporteer een werktuig nooit als de armen omhoog staan. Transporteer het werktuig altijd dicht bij de grond; zie Transportstand.

 • Zorg dat de ondergrondse kabels, leidingen en andere objecten gemarkeerd worden op de locatie of in het werkgebied en ga op deze plaatsen niet graven.

 • Lees deze Gebruikershandleiding en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u de motor start.

 • Geef uw volledige aandacht als u de machine gebruikt. Zorg ervoor dat u met niets anders bezig bent waardoor u kunt worden afgeleid, anders kan er letsel ontstaan of kan eigendom worden beschadigd.

 • Laat kinderen of personen die geen instructie hebben ontvangen de machine nooit gebruiken.

 • Houd uw handen en voeten uit de buurt van de bewegende onderdelen en werktuigen.

 • Gebruik de machine enkel als de schermen en andere beveiligingsmiddelen aanwezig zijn en naar behoren werken.

 • Hou omstanders en huisdieren uit de buurt van de machine.

 • Schakel de machine uit, zet de motor af en verwijder het sleuteltje voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, bijtankt of verstoppingen uit de machine verwijdert.

Onjuist gebruik of onderhoud van deze machine kan letsel tot gevolg hebben. Om het risico op letsel te verkleinen, dient u zich aan de volgende veiligheidsinstructies te houden en altijd op het veiligheidssymbool Graphic te letten, dat betekent Voorzichtig, Waarschuwing of Gevaar – instructie voor persoonlijke veiligheid. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel.

Veiligheid op hellingen

 • Rij de machine heuvelopwaarts en heuvelafwaarts met het zware uiteinde naar de top van de heuvel gericht. De gewichtsverdeling verandert in functie van de werktuigen. Als het lastdragende werktuig leeg is zal de achterkant van de machine het zwaarst zijn, en als het lastdragende werktuig vol is zal de voorkant van de machine het zwaarst zijn. De meeste andere werktuigen zorgen ervoor dat het gewicht voornamelijk op de voorkant van de machine rust.

 • Laat het werktuig neer als u op hellingen rijdt. Als u het werktuig omhoogbrengt op een helling, heeft dit invloed op de stabiliteit van de machine.

 • Hellingen zijn de belangrijkste oorzaak dat de bestuurder de controle over de machine verliest en deze omkantelt. Dit kan leiden tot ernstig of dodelijke letsel. Gebruik van de machine op hellingen of oneffen terrein vereist altijd extra voorzichtigheid.

 • Stel uw eigen procedures en voorschriften op voor werken op hellingen. Als onderdeel van deze procedures moet u zeker het terrein onderzoeken om na te gaan op welke hellingen u de machine veilig kunt gebruiken. Gebruik altijd uw gezond verstand en uw beoordelingsvermogen wanneer u dit onderzoek uitvoert.

 • Verminder uw snelheid en wees extra voorzichtig op hellingen. De toestand van de grond kan van invloed zijn op de stabiliteit van de machine.

 • Niet starten of stoppen op een helling. Als de machine grip verliest, rijd de helling dan langzaam in een rechte lijn af.

 • Maak geen bochten op een helling. Als u een bocht moet maken, moet u dit langzaam doen en de zware kant van de machine heuvelopwaarts gericht houden.

 • Ga op een helling altijd langzaam en behoedzaam te werk. Verander niet plotseling de snelheid of de rijrichting van de machine.

 • Als u zich ongemakkelijk voelt wanneer u de machine op een helling gebruikt, maai die helling dan niet.

 • Let op kuilen, voren of bulten, omdat de kans bestaat dat de machine omslaat op ongelijk terrein. In hoog gras zijn obstakels niet altijd zichtbaar.

 • Wees voorzichtig als u op een natte ondergrond werkt. Als de machine grip verliest, kan deze gaan glijden.

 • Inspecteer het terrein om er zeker van te zijn dat de grond stabiel genoeg is om de machine te ondersteunen.

 • Wees voorzichtig als u de machine gebruikt in de buurt van:

  • Steile hellingen

  • Greppels

  • Dijken en taluds

  • Water

  De machine kan plotseling omslaan als een rupsband over de rand komt, of als de rand instort. Houd een veilige afstand tussen de machine en een gevarenzone aan.

 • U mag geen werktuigen verwijderen of aankoppelen op een helling.

 • Parkeer de machine niet op een helling.

Veiligheid bij het omgaan met het multifunctionele werktuig

 • Als u een vreemd voorwerp hebt geraakt, moet u de motor uitschakelen, het sleuteltje verwijderen, het werktuig grondig op beschadiging controleren en de schade herstellen alvorens het werktuig opnieuw te starten en te gebruiken.

 • Breng het werktuig altijd omlaag wanneer u de machine uitschakelt of de bestuurderspositie verlaat.

 • Laat niemand op het werktuig staan of meerijden.

 • Voor machines met wielen:

  • Monteer het contragewicht op de tractie-eenheid wanneer u het gieksysteem gebruikt en wanneer u een aanhanger trekt en daarbij gebruikmaakt van de trekhaak.

  • Monteer geen contragewicht op de tractie-eenheid wanneer u de cultivator gebruikt.

Veiligheid tijdens onderhoud en opslag

 • Controleer regelmatig of alle bevestigingen vastzitten en het veilig is om de installatie te gebruiken.

 • Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor belangrijke details als u de machine gedurende lange tijd gaat opslaan.

 • Zorg ervoor dat de veiligheids- en instructiestickers in goede staat zijn en vervang ze indien nodig.

Veiligheids- en instructiestickers

Graphic

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.

decal99-9940
decal133-8061

Montage

Een accessoire monteren op het werktuigframe

Alle accessoires (cultivator, gieksysteem en trekhaak) worden op dezelfde manier gemonteerd in de sleuven in het werktuigframe.

g004043
 1. Schuif de sleuf aan de bovenkant van het accessoire in de bovenste stang van 1 van de 3 accessoirestanden (Figuur 3).

  Note: Monteer het gieksysteem en de trekhaak in de middelste stand. Monteer de tanden van de cultivator in een stand of in alle 3 standen (er kunnen tegelijkertijd tot 3 tanden worden gemonteerd).

 2. Draai de onderkant van het accessoire in het frame en bevestig het met een gaffelpen (Figuur 3).

 3. Borg de pen met de haarspeldveer (Figuur 3).

 4. Herhaal stap 1 tot en met 3 voor de resterende accessoirestanden indien nodig.

 5. Als u de trekhaak monteert, koop en monteer dan een kogeltrekhaak die geschikt is voor uw aanhanger.

  Note: In het gat in de trekhaak past een kogeltrekhaak met een tap met een diameter van 2,5 cm.

Algemeen overzicht van de machine

g004060

Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Frame

Breedte61 cm
Lengte10 cm
Hoogte25 cm
Gewicht18 kg

Gieksysteem

Breedte1,6 cm
Lengte82,3 cm
Hoogte23,9 cm
Gewicht10,5 kg
Ketting 35 schakels, ongeveer 76 cm met S-vormige gehaakte uiteinden

Tand cultivator (elk)

Breedte (met tip)5,1 cm
Breedte (zonder tip)1,6 cm
Lengte33 cm
Hoogte29,7 cm
Gewicht4,1 kg
TipVervangbare, gietijzeren speerpunten

Kogeltrekhaak (kogel niet bijgeleverd)

Breedte7,6 cm
Lengte21,3 cm
Hoogte23,9 cm
Gewicht3,4 kg
Montage-opening voor kogelGeschikt voor montagekogels met montagetappen met een diameter van 2,5 cm

Om de beste prestaties te verkrijgen en ervoor te zorgen dat de veiligheidscertificaten van de machine blijven gelden, moet u ter vervanging altijd originele onderdelen en accessoires van Toro aanschaffen. Gebruik ter vervanging nooit onderdelen en accessoires van andere fabrikanten, omdat dit gevaarlijk kan zijn en de productgarantie kan tenietdoen.

Gebruiksaanwijzing

Monteren en verwijderen van het werktuig

Raadpleeg de Gebruikershandleiding van de tractie-eenheid voor montage- en demontageprocedure.

Important: Voordat u het werktuig monteert, moet u de machine op een horizontaal oppervlak plaatsen, ervoor zorgen dat de bevestigingsplaten vrij van vuil zijn en controleren of de pennen onbelemmerd ronddraaien. Als de pennen niet vrij ronddraaien, moeten ze gesmeerd worden.

Note: Gebruik altijd de tractie-eenheid om het werktuig op te tillen en te verplaatsen.

Waarschuwing

Als de snelkoppelingspennen niet volledig in de bevestigingsplaten zitten, bestaat de kans dat het werktuig van de machine valt, waardoor u of omstanders bekneld kunnen raken.

Zorg ervoor dat de snelkoppelingspennen volledig in de bevestigingsplaten zitten.

Het gieksysteem gebruiken

Important: Voor tractie-eenheden met wielen moet u het contragewicht monteren op het platform wanneer u het gieksysteem gebruikt.

g004044

Gebruik het gieksysteem om verschillende items, zoals kluiten van bomen, op te tillen en te transporteren. Bevestig het item dat wordt opgetild zo dicht mogelijk tegen het frame van het gieksysteem met de meegeleverde hefketting.

Gebruik altijd de meegeleverde hefketting om items te bevestigen aan het gieksysteem.

Hef nooit meer dan de aangegeven hefcapaciteit van de tractie-eenheid. Hou de lading tijdens het transport zo dicht mogelijk bij de grond.

Waarschuwing

Boomstronken en andere items trekken kan de ketting verzwakken. De ketting kan breken en terugschieten, en zo ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

Probeer geen boomstronken en andere grote voorwerpen te trekken met het gieksysteem.

De cultivator/ripper gebruiken

g004045

Gebruik de cultivator om harde grond los te maken. Laat de tanden neer op de grond door de armen van het werktuig te laten zakken en de werktuigplaat naar voren te kantelen. Beweeg de tractie-eenheid zachtjes naar achteren terwijl u de tanden in de grond laat zakken. Er zijn misschien verschillende ondiepe werkgangen nodig om de grond grondig los te maken.

De tanden kunnen ook worden gebruikt om struiken en wortels vast te haken en uit te trekken. Ze zijn ook nuttig om afval en kreupelhout bij elkaar te harken.

De trekhaak gebruiken

Important: Voor tractie-eenheden met wielen moet u het contragewicht monteren op het platform wanneer u aanhangers trekt.

Waarschuwing

Aanhangers of andere voorwerpen trekken met een touw, ketting of kabel kan ervoor zorgen dat het touw, de ketting of de kabel breekt onder de spanning. Het touw, de ketting of de kabel kan breken en terugschieten, en zo ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

Probeer geen aanhangers of andere voorwerpen te trekken met een touw, ketting of kabel.

g004046

Wanneer de trekhaak gemonteerd is, kan het multifunctioneel werktuig worden gebruikt om aanhangers te verplaatsen. U kunt een kogeltrekhaak van de juiste grootte monteren voor uw aanhanger, of u kunt de trekhaak zonder een kogel gebruiken om aanhangers te trekken met trekhaken die een pen nodig hebben voor de bevestiging.

Bevestig nooit een aanhanger aan de trekhaak die een koppelgewicht heeft dat groter is dan de aangegeven hefcapaciteit van de tractie-eenheid. Probeer geen aanhanger te verplaatsen op hellingen.

Wanneer u een openbare weg oversteekt of in de buurt van een openbare weg bent, moet u altijd de verkeersregels en regelgeving volgen, vooral deze die gelden voor trage voertuigen. De tractie-eenheid en accessoires zijn niet ontworpen voor gebruik op de openbare weg.

Transportstand

Bij het transporteren van het werktuig moet u dit zo laag mogelijk boven de grond houden, niet meer dan 15 cm boven de grond. Kantel het werktuig naar achteren.

g248805

Onderhoud

De tippen van de tanden van de cultivator vervangen

OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
Om de 25 bedrijfsuren
 • Controleer de tippen van de tanden van de cultivator op schade en slijtage.
 • Vóór de stalling
 • Controleer de tippen van de tanden van de cultivator op schade en slijtage.
 • Vervang versleten of beschadigde tippen van de tanden van de cultivator.

  1. Verwijder de rolpen waarmee de tip is bevestigd aan het uiteinde van de tand en verwijder de tip (Figuur 9).

  2. Monteer een nieuwe tip op het uiteinde van de tand en bevestig de tip met de rolpen (Figuur 9).

  g248808

  Stalling

  1. Voordat u het werktuig voor een lange periode opbergt, moet u het wassen met een mild reinigingsmiddel en water om vuil en roet te verwijderen.

  2. Werk alle krassen en beschadigingen van de lak bij.

   Note: Bijwerklak is verkrijgbaar bij een erkende servicedealer.

  3. Berg het werktuig op in een schone, droge garage of opslagruimte. Dek het werktuig af om het te beschermen en schoon te houden.