Úvod

Tento stroj je pojazdný valec greenov určený na používanie profesionálnymi operátormi v komerčných aplikáciách. Primárne je určený na valcovanie greenov, tenisových kurtov a iných jemných trávnikov v parkoch, na golfových ihriskách, športových areáloch a v komerčných priestoroch. Používanie tohto výrobku na iné ako určené použitie môže byť nebezpečné pre vás a okolostojacich.

Pozorne si prečítajte tieto informácie s cieľom oboznámiť sa, ako správne prevádzkovať a udržiavať produkt a tiež ako predchádzať zraneniam a poškodeniu produktu. Nesiete zodpovednosť za správnu a bezpečnú prevádzku produktu.

Na lokalite www.Toro.com získate informácie o bezpečnosti výrobkov, školiacich materiáloch týkajúcich sa prevádzky, príslušenstve a tiež pomoc pri hľadaní predajcu alebo registrácii výrobku.

Ak potrebujete servis, originálne diely od spoločnosti Toro alebo doplňujúce informácie, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu alebo zákaznícke stredisko spoločnosti Toro a pripravte si číslo modelu a sériové číslo vášho výrobku. Obrázok 1 identifikuje umiestnenie čísla modelu a sériového čísla na výrobku. Čísla napíšte do poskytnutého priestoru.

g279976

Táto príručka identifikuje potenciálne riziká. Bezpečnostné upozornenia sú označené symbolom (Obrázok 2), ktorý signalizuje, že v prípade nedodržania odporúčaných opatrení môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

g000502

V tejto príručke sa používajú na zvýraznenie informácií dve slová. Dôležité upriamuje pozornosť na špeciálne mechanické informácie a Poznámka zdôrazňuje všeobecné informácie, ktorým treba venovať osobitnú pozornosť.

Výrobok vyhovuje všetkým príslušným európskym smerniciam. Podrobnosti nájdete v samostatnom hárku so špecifickým vyhlásením o zhode.

Používanie alebo prevádzka motora na ľubovoľnom území pokrytom lesom, kríkmi alebo trávou porušuje odsek 4442 alebo 4443 zákona California Public Resource Code, ak nie je motor vybavený zachytávačom iskier definovaným v odseku 4442, ktorý sa udržiava v efektívnom prevádzkovom stave, prípadne ak nie je motor skonštruovaný, vybavený a udržiavaný na predchádzanie požiaru.

Dôležité upozornenie

KALIFORNIE

Dôležité upozornenie, poučka 65

Výfukový plyn z tohto výrobku obsahuje chemikálie, ktoré sú v štáte Kalifornia známe tým, že spôsobujú rakovinu, vrodené poruchy alebo iné reprodukčné poškodenie.

Používanie tohto produktu môže spôsobiť vystavenie pôsobeniu chemických látok, o ktorých je v štáte Kalifornia známe, že spôsobujú rakovinu a vrodené chyby alebo poškodzujú reprodukčné orgány.

Bezpečnosť

Tento stroj je navrhnutý v súlade s normami EN ISO 12100:2010 a ANSI B71.4-2017.

Important: Povinné regulačné údaje súvisiace s označením CE nájdete vo vyhlásení o zhode dodanom so strojom.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Tento produkt môže spôsobiť zranenie osôb. Vždy dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, aby ste predišli vážnemu zraneniu osôb.

 • Pred naštartovaním motora si prečítajte túto používateľskú príručku a oboznámte sa s jej obsahom.

 • Práca so strojom si vyžaduje maximálnu pozornosť. Nerozptyľujte sa žiadnym spôsobom, v opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.

 • Do blízkosti pohyblivých dielov stroja nedávajte ruky ani nohy.

 • Pri prevádzke stroja musia byť všetky kryty a ostatné bezpečnostné ochranné zariadenia na stroji na mieste a funkčné.

 • Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite stroj, vyberte kľúč (ak je súčasťou výbavy) a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať. Pred úpravou, servisom, čistením alebo skladovaním nechajte stroj vychladnúť.

Nesprávne používanie alebo údržba tohto stroja môže mať za následok zranenie. S cieľom vyhnúť sa potenciálnemu zraneniu dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny a vždy venujte pozornosť bezpečnostnému výstražnému symbolu Graphic, ktorý znamená Pozor, Výstraha alebo Nebezpečenstvo – osobné bezpečnostné pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže zapríčiniť zranenie alebo smrť.

Bezpečnostné a inštrukčné štítky

Graphic

Bezpečnostné štítky a štítky s pokynmi sú pre operátora ľahko viditeľné a nachádzajú sa v blízkosti každej oblasti potenciálneho nebezpečenstva. Akýkoľvek poškodený alebo chýbajúci štítok nahraďte za nový.

decal120-0627
decal127-5885
decal130-8322
decal131-0440
decal133-1701
decal133-8062
decal127-5884
decal138-9134

Nastavenie

Montáž prepravných kolies

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Prepravné koleso 2

Demontáž prepravných konzol

 1. Odskrutkujte svorníky, ktoré zaisťujú náboje kolies na prepravnej konzole (Obrázok 3).

  g279735
 2. Demontujte ďalší svorník zaskrutkovaný do svorníka náboja kolesa (Obrázok 3).

 3. Demontujte kotevné skrutky zaisťujúce prepravné konzoly na palete a demontujte konzolu (Obrázok 3).

 4. Zopakujte kroky 1 až 3 s prepravnou konzolou na druhej strane stroja.

Montáž kolies

 1. Voľne namontujte 2 prepravné kolesá na náboje kolies pomocou svorníkov, ktoré ste demontovali v kroku Demontáž prepravných konzol.

  Note: Svorníky utiahnete na konci kroku Inštalácia zostavy závesu.

 2. Tlak v pneumatikách nastavte na 103 kPa.

Inštalácia zostavy závesu

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Poistná konzola1
Skrutka (M10 x 30 mm)4
Poistná podložka(M10)4
Podložka (M10)6
Matica (M10)4
Zostava závesu 1
Skrutka (M10 x 100 mm)1
Poistná matica (M10)1
Skrutka (M12 x 100 mm)1
Podložka(M12)2
Poistná matica (M12)1
Dištančná podložka (keď sa používa)2
 1. Poistnú konzolu nainštalujte na rám stroja, ako je znázornené na Obrázok 4.

  Note: Matice utiahnite momentom 52 N∙m.

  g036890
 2. Zaistite záves na otočnej konzole závesu pomocou príslušného hardvéru. Pozrite si časť Obrázok 5.

  • V predných otvoroch použite skrutku (M10 x 100 mm), 2 podložky (M10) a poistnú maticu (M10).

  • V zadných otvoroch použite skrutku (M12 x 100 mm), 2 podložky (M12) a poistnú maticu (M12).

  • Ak má stroj ku každej skrutke dodanú tretiu podložku, tieto podložky použite ako rozpery medzi závesom a vnútornou stranou otočnej konzoly závesu (Obrázok 6).

  Note: Otvory na otočnej konzole závesu zarovnajte s výškou závesu hlavy ťažného vozidla.

  g025914
  g025915
 3. Utiahnite malú skrutku momentom 73 N∙m a veľkú skrutku momentom 126 N∙m.

 4. Zatláčajte zostavu závesu nahor, kým sa páčka západky neuvoľní z posuvného bloku (Obrázok 7).

  g024011
 5. Potiahnite záves nadol.

 6. Ak je nainštalovaný, demontujte poistný čap zo západky (Obrázok 8).

  g279746
 7. Stláčajte pedál závesu, kým sa záves nezaistí na mieste (Obrázok 8).

 8. Poistný čap zasuňte cez otvory v západke (Obrázok 8).

 9. Svorníky na prepravných kolesách utiahnite momentom 108 N∙m.

Demontáž stroja z palety

 1. Odstráňte drevené bloky na konci palety so závesom.

  g024330
 2. Na konci palety umiestnite na zem niekoľko drevených dosiek.

  Note: Drevené dosky musia byť o niečo nižšie ako paleta. Môžete použiť kusy odstránené z bočných strán alebo konca debny.

 3. Opatrne presuňte stroj z palety na drevené dosky a potom na zem.

  Important: Dbajte na to, aby sa valce po spustení stroja na zem nedotýkali palety.

 4. Odstráňte celé zvyšné balenie.

Mazanie stroja

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Mazivá (nie sú súčasťou dodávky)

Pred prevádzkou stroj namažte, aby ste zaručili správne prevádzkové vlastnosti. Pozrite si časť Mazanie ložiska valca pohonu. Nesprávne mazanie stroja vedie k predčasným poruchám kritických dielov.

Súčasti stroja

g279748
g019903

Parkovacia brzda

Zatiahnite parkovaciu brzdu a naštartujte stroj. Parkovaciu brzdu (Obrázok 12) zatiahnete tak, že potiahnete páčku parkovacej brzdy smerom dozadu. Ak chcete brzdu deaktivovať, potlačte páčku smerom dopredu.

g027608

Volant

Otáčaním volantu (Obrázok 10) v smere hodinových ručičiek sa stroj otočí v smere dopredu.

Otáčaním volantu proti smeru hodinových ručičiek sa stroj otočí v smere dozadu.

Note: Keďže sa smer mení na konci každého pásu, budete musieť so strojom trénovať, aby ste si zvykli na ovládanie.

Volant ovláda uhol hladiacich valcov, ktoré zasa ovládajú stroj. Vôľu otáčania kolesa možno obmedziť, aby bol polomer otáčania stroja veľký.

Pedál naklonenia volantu

Ak chcete nakloniť volant k sebe, stlačte pedál (Obrázok 10) nadol, potiahnite volant k sebe do najpohodlnejšej polohy a uvoľnite pedál.

Pedále pohybu

Pedále pohybu ovládané nohou (Obrázok 10) sa nachádzajú na oboch stranách základne volantu a ovládajú pohyb hnacieho valca. Pedále sú prepojené, aby ich nebolo možné stlačiť oba súčasne. Naraz možno stlačiť len 1 pedál. Po stlačení pravého pedála sa stroj pohne doprava a po stlačení ľavého pedála sa stroj pohne doľava. Čím viac stlačíte pedál, tým rýchlejšie sa bude pohybovať stroj v danom smere.

Note: Pred zmenou smeru stroj úplne zastavte. Nemeňte náhle smer pedála. Náhla zmena vedie k nadmernému zaťaženiu trakčného pohonu a predčasným poruchám dielov pohonu. Pedále stláčajte pomaly a plynulo, aby ste predišli potenciálnemu poškodeniu trávnika odretím a tiež poškodeniu dielu pohonu.Pri prevádzke stroja na svahoch dbajte na to, aby hnací valec smeroval dole svahom, čím dosiahnete primeranú trakciu. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť poškodenie trávnika.

Zostava závesu

Zostavu závesu (Obrázok 10) používajte na ťahanie stroja a spúšťanie/zdvíhanie prepravných kolies.

Páčka nastavenia sedadla

Sedadlo môžete posúvať dopredu alebo dozadu. Otočte páčku nastavenia sedadla (Obrázok 10) nahor, posuňte sedadlo dopredu alebo dozadu a potom páčku uvoľnite.

Nastavovacie skrutky lakťových opierok

Otočením príslušnej skrutky (Obrázok 13) môžete nastaviť každú lakťovú opierku.

g279749

Vypínač svetiel

Vypínač svetiel používajte na zapnutie a vypnutie svetlometov (Obrázok 10).

Hodinové počítadlo

Hodinové počítadlo (Obrázok 10) signalizuje celkový počet hodín prevádzky stroja.

Ovládacie prvky motora

Note: Dodatočné informácie o ovládaní motora nájdete v používateľskej príručke k motoru.

Prepínač v polohe On/Off (Zap./Vyp.)

Prepínač v polohe On/Off (Zap./Vyp.) (Obrázok 14) umožňuje operátorovi naštartovať stroj a vypnúť motor. Tento prepínač sa nachádza na prednej strane motora. Otočením prepínača v polohe On/Off (Zap./Vyp.) do polohy ON (Zap.) naštartujete a spustíte motor. Otočením prepínača v polohe On/Off (Zap./Vyp.) do polohy OFF (Vyp.) vypnete motor.

g021103

Páčka sýtiča

Pri štartovaní studeného motora nemusí byť potrebné použiť páčku sýtiča (Obrázok 15). Pred potiahnutím rukoväte navíjacieho štartovania presuňte páčku sýtiča do polohy CLOSED (uzavreté). Po naštartovaní motora presuňte páčku sýtiča do polohy OPEN (otvorené). Sýtič nepoužívajte, ak je motor už zahriaty alebo pri vysokej teplote vzduchu.

g019815

Páčka škrtiacej klapky

Páčka škrtiacej klapky (Obrázok 15) sa nachádza vedľa ovládacieho prvku sýtiča. Ovláda otáčky motora, a tým aj rýchlosť stroja. Najlepšie valcovanie dosiahnete pri nastavení tohto ovládacieho prvku do polohy FAST (rýchlo).

Ventil odpojenia prívodu paliva

Ventil odpojenia prívodu paliva (Obrázok 15) sa nachádza pod páčkou sýtiča. Pred pokusom o naštartovanie motora ho presuňte do otvorenej polohy. Keď prestanete stroj používať a vypnete motor, presuňte ventil odpojenia prívodu paliva do polohy CLOSED (uzavreté).

Rukoväť navíjacieho štartovania

Motor naštartujete rýchlym potiahnutím rukoväti navíjacieho štartovania (Obrázok 11), po čom sa motor pretočí. Ovládacie prvky na motore opísané vyššie musia byť nastavené správne, aby sa motor naštartoval.

Spínač hladiny oleja

Spínač hladiny oleja sa nachádza vnútri motora a zabraňuje prevádzke motora v prípade, že hladina oleja klesne pod bezpečný prevádzkový limit.

Hmotnosť308 kg
Dĺžka136 cm
Šírka122 cm
Výška107 cm
Maximálna pojazdová rýchlosť12,8 km/h pri 3600 ot./min.

Nadstavce/príslušenstvo

K dispozícii je celý rad schválených nadstavcov a príslušenstva značky Toro na použitie so strojom pre posilnenie a rozšírenie jeho možností. Ak chcete získať zoznam všetkých schválených nadstavcov a príslušenstva, obráťte sa na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro alebo navštívte lokalitu www.Toro.com.

Ak chcete zaručiť optimálny výkon a zachovať platnosť bezpečnostnej certifikácie stroja, používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo značky Toro. Náhradné diely a príslušenstvo od iných výrobcov by mohlo byť nebezpečné a pri jeho použití by mohla skončiť platnosť záruky na produkt.

Obsluha

Pred prevádzkou

Bezpečnosť pred prevádzkou

Všeobecné bezpečnostné pokyny

 • Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať. Pred úpravou, servisom, čistením alebo skladovaním nechajte stroj vychladnúť.

 • Nikdy nedovoľte, aby stroj obsluhovali alebo servis vykonávali deti alebo nevyškolené osoby. Miestne predpisy môžu obmedzovať vek obsluhy. Majiteľ zodpovedá za školenie všetkých operátorov a mechanikov.

 • Oboznámte sa s bezpečnou prevádzkou zariadenia, ovládacími prvkami operátora a bezpečnostnými označeniami.

 • Naučte sa, ako sa stroj a motor rýchlo zastavujú.

 • Skontrolujte, či sú pripojené a správne fungujú ovládacie prvky vyžadujúce prítomnosť operátora, bezpečnostné spínače a štíty. Ak nefungujú správne, stroj nepoužívajte.

 • Pred prevádzkou vždy skontrolujte stroj a uistite sa, že sú diely a úchytky v dobrom prevádzkovom stave. Vymeňte opotrebované alebo poškodené diely a úchytky.

 • Skontrolujte oblasť, v ktorej budete používať stroj, a odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli odlietavať od stroja.

Bezpečnosť pri manipulácii s palivom

 • Pri manipulácii s palivom postupujte extrémne opatrne. Palivo je horľavé a jeho výpary sú výbušné.

 • Zahaste všetky cigarety, cigary, fajky a iné zdroje zapaľovania.

 • Používajte len schválenú nádobu na palivo.

 • Kým je motor spustený alebo horúci, neskladajte palivový uzáver ani nedopĺňajte palivo do palivovej nádrže.

 • Palivo nedopĺňajte ani nevypúšťajte v uzavretom priestore.

 • Stroj ani nádobu na palivo neskladujte na miestach s otvoreným plameňom, iskrami alebo kontrolkami, napríklad na ohrievači vody alebo inom spotrebiči.

 • Ak palivo rozlejete, nepokúšajte sa štartovať motor. Vyhýbajte sa akýmkoľvek zdrojom zapaľovania, kým sa nevyvetrajú palivové výpary.

Príprava stroja na používanie

 1. Odstráňte všetky nečistoty z vrchnej a spodnej časti stroja.

 2. Zatiahnite parkovaciu brzdu.

 3. Vykonajte nasledujúce postupy dennej údržby:

 4. Dbajte na to, aby boli všetky kryty na mieste a bezpečne pripevnené.

 5. Zdvihnite prepravné kolesá nad zem a skontrolujte, či sú zaistené na mieste.

Špecifikácia paliva

 • Používajte bezolovnatý benzín (s oktánovým číslom minimálne 87).

 • Najlepšie výsledky dosiahnete používaním čistého čerstvého (menej ako 30 dní starého) bezolovnatého benzínu s oktánovým číslom 87 alebo vyšším (podľa metódy klasifikácie (R + M)/2).

 • Etanol: benzín s obsahom až 10 % etanolu alebo 15 % MTBE (metyltercbutyléter) je prijateľný. Etanol a MTBE nie sú rovnaké látky. Benzín s 15 % etanolu (E15) nie je schválený na používanie. Nikdy nepoužívajte benzín, ktorý obsahuje viac ako 10 % objemu etanolu, napríklad E15 (obsahuje 15 % etanolu), E20 (obsahuje 20 % etanolu) alebo E85 (obsahuje 85 % etanolu). Používanie neschváleného benzínu môže spôsobiť problémy s výkonom alebo poškodenie motora, na ktoré sa nemusí vzťahovať záruka.

 • Nepoužívajte metanol ani benzín s obsahom metanolu.

 • V zimnom období neuskladňujte palivo v palivovej nádrži ani v palivových kanistroch bez použitia palivového stabilizátora.

 • Do benzínu nepridávajte olej.

Plnenie palivovej nádrže

Objem palivovej nádrže: 3,6 l

 1. Vyčistite priestor okolo uzáveru palivovej nádrže a zložte ho z nádrže (Obrázok 16).

  g028433
 2. Palivovú nádrž naplňte špecifikovaným palivom približne 25 mm pod vrchnú časť nádrže.

  Prázdny priestor pod vrchnou časťou nádrže umožňuje expanziu paliva.

  Important: Neprepĺňajte palivovú nádrž. Pridaním väčšieho objemu, ako je špecifikovaná hladina, poškodíte zariadenie na odparovanie paliva, čo spôsobí poruchu motora. Na túto poruchu sa nevzťahuje záruka a vyžaduje výmenu uzáveru palivovej nádrže.

 3. Namontujte uzáver palivovej nádrže a poutierajte rozliate palivo.

Počas prevádzky

Note: Ľavá a pravá strana stroja sa určuje podľa bežnej prevádzkovej polohy.

Bezpečnosť počas prevádzky

Všeobecné bezpečnostné pokyny

 • Majiteľ alebo operátor môže predchádzať nehodám, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie majetku, a je zodpovedný za takéto nehody.

 • Noste vhodný odev vrátane ochranných okuliarov, dlhých nohavíc, pevnej protišmykovej obuvi a ochrany sluchu. Dlhé vlasy si zviažte dozadu a nenoste voľný odev ani voľné šperky.

 • Nepracujte so strojom, ak ste chorí, unavení alebo pod vplyvom alkoholu alebo drog.

 • Práca so strojom si vyžaduje maximálnu pozornosť. Nerozptyľujte sa žiadnym spôsobom, v opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.

 • Zabráňte okolostojacim a zvieratám zdržiavať sa v pracovnej oblasti.

 • Na stroji nikdy nevozte spolujazdcov.

 • Stroj prevádzkujte len pri dobrej viditeľnosti, aby ste sa vyhli dieram alebo skrytým nebezpečenstvám.

 • Vyhýbajte sa prevádzke na mokrej tráve. Znížená trakcia by mohla spôsobiť pošmyknutie stroja.

 • Pred naštartovaním motora sa uistite, že sú všetky pohony v neutrálnej polohe, že je aktivovaná parkovacia brzda a že ste v prevádzkovej polohe.

 • Pred cúvaním sa pozrite dozadu a dole, aby ste sa uistili, že máte voľnú cestu.

 • Pri prechode do neprehľadných oblastí, kríkov, stromov alebo iných objektov, ktoré by mohli obmedziť viditeľnosť, buďte opatrní.

 • Stroj nikdy nepoužívajte v blízkosti spádov, priekop alebo násypov. Stroj sa môže náhle prevrátiť, keď prejde cez okraj.

 • Pred kontrolou stroja po tom, ako nadstavec zasiahol nejaký predmet, alebo v prípade abnormálnych vibrácií stroja zastavte stroj, zatiahnite parkovaciu brzdu a vypnite motor. Pred pokračovaním v prevádzke vykonajte všetky nevyhnutné opravy.

 • Pri zatáčaní so strojom do zákrut, na križovatkách a chodníkoch spomaľte a buďte veľmi opatrní. Vždy získajte povolenie na cestu.

 • Nikdy neštartujte motor v oblasti bez odvetrania výfukových plynov.

 • Naštartovaný stroj nikdy nenechávajte bez dozoru.

 • Pred opustením pozície operátora vykonajte nasledujúce opatrenia:

  • Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  • Zatiahnite parkovaciu brzdu.

  • Vypnite motor.

  • Počkajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti.

 • Nepracujte so strojom, ak hrozia blesky.

 • Stroj nepoužívajte na ťahanie iného vozidla.

 • Používajte len príslušenstvo, nadstavce a náhradné diely schválené spoločnosťou Toro® Company.

 • Udržujte ruky a nohy mimo valcov.

 • Pri pripájaní stroja k ťažnému vozidlu a odpájaní stroja od ťažného vozidla buďte opatrní.

Bezpečnosť na svahu

 • Zaveďte vlastné postupy a pravidlá pre prácu na svahoch. Tieto postupy musia zahŕňať prieskum miesta, aby sa určilo, ktoré svahy sú bezpečné pre prevádzku stroja. Pri vykonávaní prieskumu sa vždy riaďte zdravým rozumom a dobrým úsudkom.

 • Svahy sú hlavným faktorom pri nehodách súvisiacich so stratou ovládania a pri prevrátení, ktoré môžu mať za následok vážne alebo smrteľné zranenie. Operátor nesie zodpovednosť za bezpečnú prevádzku na svahu. Pri ovládaní stroja na svahu sa musí postupovať mimoriadne opatrne.

 • Na svahu používajte stroj pri nižšej rýchlosti.

 • Ak máte pocit, že je ovládanie stroja na svahu neisté, prestaňte pracovať.

 • Dávajte pozor na diery, vyjazdené koľaje, nerovnosti, skaly alebo iné skryté objekty. Stroj sa môže na nerovnom teréne prevrátiť. Vysoká tráva môže skryť prekážky.

 • Zaraďte nízku pojazdovú rýchlosť, aby ste na svahu nemuseli nastaviť alebo preraďovať rýchlosť.

 • Ak valce stratia trakciu, stroj sa môže prevrátiť.

 • Vyhýbajte sa prevádzke stroja na mokrej tráve. Valce môžu stratiť trakciu bez ohľadu na to, či sú k dispozícii brzdy a či fungujú.

 • Vyhýbajte sa štartovaniu, zastavovaniu alebo otáčaniu stroja na svahu.

 • Na svahu sa vždy pohybujte pomaly a plynulo. Nemeňte náhle rýchlosť ani smer stroja.

Naštartovanie motora

Note: Skontrolujte, či je k zapaľovacej sviečke pripevnený kábel zapaľovacej sviečky.

 1. Uistite sa, či je vypínač svetiel v polohe Off (Vyp.).

 2. Uistite sa, že je parkovacia brzda zatiahnutá a že sú pedále pohybu v polohe NEUTRAL (Neutrál).

 3. Otočte spínač On/Off (Zap./Vyp.) do polohy ON (Zap.).

 4. Otočte ventil odpojenia prívodu paliva do polohy OPEN (Otvorené).

 5. Pri štartovaní studeného motora presuňte páčku sýtiča do polohy ON (Zap.).

  Note: Pri štartovaní zahriateho motora nemusí byť potrebné použiť sýtič.

 6. Ovládanie škrtiacej klapky presuňte do polohy FAST (Rýchlo).

 7. Postavte sa k zadnej strane stroja, ťahajte rukoväť navíjacieho štartovania smerom von, kým sa neaktivuje, a potom energickým potiahnutím naštartujte motor.

  Important: Navíjacie lanko neťahajte na doraz ani nepúšťajte rukoväť štartéra, keď je lanko vytiahnuté. Lanko sa môže pretrhnúť alebo sa môže poškodiť navíjacia zostava.

 8. Po naštartovaní motora presuňte páčku sýtiča do polohy OFF (vyp.).

 9. Najlepší výkon valca dosiahnete presunutím páčky škrtiacej klapky do polohy FAST (Rýchlo).

Vypnutie motora

 1. Po skončení prevádzky stroja vráťte pedále pohybu do polohy NEUTRAL (neutrál) a zatiahnite parkovaciu brzdu.

 2. Otáčky motora nastavte na voľnobeh a nechajte motor bežať 10 až 20 sekúnd.

 3. Otočte spínač On/Off (Zap./Vyp.) motora do polohy OFF (vyp.).

 4. Otočte ventil odpojenia prívodu paliva do polohy CLOSED (zatvorené).

 5. Vypínač svetiel nastavte do polohy OFF (vyp.).

Preprava stroja

Príprava stroja na prepravu

 1. Stroj presuňte na prepravné vozidlo.

 2. Zatiahnite parkovaciu brzdu.

 3. Vypnite motor. Pozrite si časť Vypnutie motora.

 4. Skontrolujte, či je ventil odpojenia prívodu paliva v polohe CLOSED (Zatvorené).

Zdvihnutie stroja na prepravné kolesá

 1. Zatláčajte zostavu závesu nahor, kým sa páčka západky neuvoľní z posuvného bloku (Obrázok 17).

  g024011
 2. Zdvihnite páčku západky tak, aby sa voľne posúvala, a potiahnite záves nadol.

  g279826
 3. Stláčajte pedál závesu, kým sa záves nezaistí na mieste (Obrázok 19).

  g279795
 4. Poistný čap zasuňte cez otvory v západke (Obrázok 19).

 5. Pred prepravou stroj pripojte k ťažnému vozidlu. Pozrite si časť Pripojenie stroja k ťažnému vozidlu.

Pripojenie stroja k ťažnému vozidlu

Zatlačte nadol páčku zámky závesu a súčasne zasúvajte zostavu závesu do hlavy ťažného vozidla. Páčku uvoľnite po zarovnaní závesu a zostavy závesu (Obrázok 20).

Important: Skontrolujte, či sa páčka vrátila do vrchnej polohy a či sú záves a zostava závesu zaistené.

g028434

Odpojenie stroja od ťažného vozidla

Stroj zaparkujte na rovnom povrchu a podložte kolesá.

Zatlačte nadol páčku zámky závesu a súčasne vyberajte zostavu závesu z hlavy ťažného vozidla (Obrázok 20). Páčku uvoľnite po odpojení závesu a zostavy závesu.

Spustenie stroja na valce

 1. Ak je stroj pripojený k ťažnému zariadeniu, odpojte ho od ťažného vozidla. Pozrite si časť Odpojenie stroja od ťažného vozidla.

 2. Demontujte poistný čap (Obrázok 21).

  g024199
 3. Zdvihnite zostavu závesu a stroj zľahka vyklopte nahor.

 4. Zatlačte západku závesu nadol, aby sa uvoľnil záves (Obrázok 21).

 5. Zdvíhajte záves (Obrázok 22), kým sa páčka západky nezaistí v posuvnom bloku (Obrázok 17).

  g279827

Prevádzka stroja

 1. Skontrolujte, či je parkovacia brzda zatiahnutá.

 2. Sadnite si na sedadlo operátora, pričom dávajte pozor, aby ste sa pri sadaní nedotkli pedálov pohybu.

 3. Sedadlo a volant nastavte do pohodlnej prevádzkovej polohy.

 4. Uvoľnite parkovaciu brzdu.

 5. Uchopte volant a príslušnou nohou pomaly stláčajte ľavý alebo pravý pedál pohybu podľa toho, ktorým smerom chcete ísť.

  Note: Čím viac stlačíte pedál, tým rýchlejšie sa budete pohybovať v danom smere.

 6. Stroj zastavíte uvoľnením pedálov pohybu.

  Important: Pedále pohybu nestláčajte príliš rýchlo. Môže to spôsobiť zarazenie stroja, odretie trávnika pod hnacím valcom a poškodenie systému pohonu. Pedále pohybu vždy musíte ovládať kontrolovane.

  Note: Keď sa oboznámite so strojom, získate cit pre to, kedy treba uvoľniť pedále pohybu, teda pred miestom, na ktorom chcete dokončiť pás. Stroj sa totiž ešte chvíľu po uvoľnení pedála pohybuje. Keď stroj úplne zastaví, jemne stlačte druhý pedál pohybu a vráťte sa.

 7. Otáčaním volantu v smere hodinových ručičiek sa stroj otočí v smere dopredu.

  Otáčaním volantu proti smeru hodinových ručičiek sa stroj otočí v smere dozadu.

  Note: Keďže sa smer mení na konci každého pásu, budete musieť so strojom trénovať, aby ste si zvykli na ovládanie.

  Important: Ak chcete stroj zastaviť v núdzovom prípade, stlačte druhý pedál pohybu do polohy NEUTRAL (neutrál). Ak je napríklad stlačený pravý pedál a stroj sa hýbe doprava, stlačením ľavého pedála do polohy NEUTRAL (neutrál) sa stroj zastaví. Stlačenie musí byť pevné, no nie náhle, inak sa môže stroj prevrátiť nabok.

 8. Pred opustením sedadla operátora zaparkujte stroj na rovnom povrchu a zatiahnite parkovaciu brzdu.

Provozné tipy

 • Pri prevádzke stroja na svahoch dbajte na to, aby hnací valec smeroval dole svahom, čím dosiahnete primeranú trakciu. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť poškodenie trávnika.

 • Najlepšie výsledky pri valcovaní dosiahnete tak, že budete pravidelne odstraňovať nečistoty nahromadené na valcoch.

Po prevádzke

Bezpečnosť po prevádzke

 • Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite stroj, vyberte kľúč (ak je súčasťou výbavy) a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať. Pred úpravou, servisom, čistením alebo skladovaním nechajte stroj vychladnúť.

 • Z výfuku a motorového priestoru odstráňte trávu a nečistoty, aby ste predchádzali požiarom. Vyčistite rozliaty olej alebo palivo.

 • Pred uskladnením stroja v akomkoľvek uzavretom priestore nechajte motor vychladnúť.

 • Pred uskladnením alebo prepravou stroja vypnite prívod paliva.

 • Stroj ani nádobu na palivo nikdy neskladujte na miestach s otvoreným plameňom, iskrami alebo kontrolkami, napríklad na ohrievači vody alebo iných spotrebičoch.

 • Všetky časti stroja uchovávajte v dobrom prevádzkovom stave a utiahnite všetok hardvér.

 • Vymeňte všetky opotrebované, poškodené alebo chýbajúce nálepky.

Ťahanie stroja

 • Pri nakladaní stroja do vlečky alebo kamiónu používajte rampy s plnou šírkou.

 • Stroj bezpečne priviažte.

Údržba

Note: Z lokality www.Toro.com si prevezmite bezplatnú kópiu schémy zapojenia elektrického alebo hydraulického systému a pomocou prepojenia zameraného na príručky na domácej stránke vyhľadajte svoj stroj.

Bezpečnosť pri údržbe

 • Pred opustením pozície operátora vykonajte nasledujúce opatrenia:

  • Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

  • Páčku škrtiacej klapky presuňte do polohy voľnobežných otáčok.

  • Uistite sa, že sú pedále pohybu v neutrálnej polohe.

  • Zatiahnite parkovaciu brzdu.

  • Vypnite motor.

  • Počkajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti.

  • Pred úpravou, servisom alebo čistením nechajte stroj vychladnúť.

 • Ak je to možné, nevykonávajte údržbu pri spustenom motore. Nepribližujte sa k pohyblivým častiam.

 • V prípade potreby podpory stroja alebo komponentov použite stojany.

 • Opatrne uvoľnite tlak z komponentov s uloženou energiou.

Odporúčaný harmonogram údržby

Servisný intervalPostup pri údržbe
Po prvých 5 hodinách
 • Skontrolujte na stroji všetok uvoľnený hardvér.
 • Po prvých 20 hodinách
 • Vymeňte motorový olej.
 • Vymeňte hydraulickú kvapalinu a filter.
 • Vymeňte hydraulickú kvapalinu a filter.
 • Pri každom použití alebo denne
 • Namažte ložisko valca pohonu.Ložisko valca pohonu namažte ihneď po každom umytí.
 • Skontrolujte hladinu motorového oleja.
 • Skontrolujte vzduchový filter.
 • Skontrolujte vzduchový filter.
 • Skontrolujte bezpečnostný ochranný systém.
 • Skontrolujte parkovaciu brzdu.
 • Skontrolujte hydraulické hadice a armatúry.
 • Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny.Pred prvým naštartovaním motora a potom každý deň kontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny.
 • Skontrolujte tlak pneumatík prepravných kolies.
 • Skontrolujte na stroji všetok uvoľnený hardvér.
 • Po každom použití
 • Stroj očistite.
 • Po každých 50 hodinách prevádzky
 • Vyčistite vzduchový filter(častejšie v znečistenom alebo prašnom prostredí).
 • Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Vymeňte motorový olej.
 • Skontrolujte/upravte zapaľovaciu sviečku.
 • Vyčistite nádobu na usadeniny.
 • Po každých 300 hodinách prevádzky
 • Vymeňte papierovú vložku.
 • Vymeňte zapaľovaciu sviečku.
 • Skontrolujte a nastavte vôľu ventilov.
 • Po každých 400 hodinách prevádzky
 • Vymeňte hydraulickú kvapalinu a filter.
 • Vymeňte hydraulickú kvapalinu a filter.
 • Important: Ďalšie postupy údržby nájdete v používateľskej príručke k motoru.

  Poznámky k problematickým oblastiam

  Osoba, ktorá vykonala kontrolu:
  PoložkaDátumInformácie
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Kontrolný zoznam dennej údržby

  Túto stranu skopírujte na účely pravidelného používania.

  Položka kontrolného zoznamu údržbyNa týždeň:
  PondelokUtorokStredaŠtvrtokPiatokSobotaNedeľa
  Skontrolujte, či možno voľne používať otočné body.       
  Skontrolujte hladinu paliva.       
  Skontrolujte hladinu motorového oleja.       
  Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny.       
  Skontrolujte vzduchový filter.       
  Skontrolujte bezpečnostný ochranný systém.       
  Vyčistite rebrá chladiaceho systému motora.       
  Skontrolujte nezvyčajné zvuky motora.       
  Skontrolujte, či nie sú poškodené hadice.       
  Skontrolujte, či nedochádza k úniku kvapalín.       
  Stroj očistite.       
  Namažte všetky mazacie armatúry.       
  Skontrolujte tlak pneumatík.       
  Opravte poškodený náter.       

  Postupy pred údržbou stroja

  Ak to nie je potrebné, stroj nenakláňajte. Ak stroj nakloníte, motorový olej by sa mohol dostať do hlavy valca motora a hydraulická kvapalina by mohla vytiecť z uzáveru nachádzajúceho sa na vrchnej časti nádrže. Takéto úniky môžu spôsobiť nákladné opravy stroja. Ak vykonávate servis pod plošinou, stroj nadvihnite pomocou zdviháka alebo malého žeriavu.

  Príprava na údržbu

  1. Stroj presuňte na rovný povrch. Pozrite si časť Preprava stroja.

  2. Po spustení zdvihnite prepravné kolesá. Pozrite si časť Zdvihnutie stroja na prepravné kolesá.

  3. Ak je motor spustený, vypnite ho.

  4. Zatiahnite parkovaciu brzdu.

  5. Ak je motor horúci, počkajte, kým nevychladne motor a hydraulický systém.

  Zdvihnutie sedadla operátora

  1. Západku sedadla ťahajte dozadu, kým sa neobjaví čap západky sedadla (Obrázok 23).

   g279773
  2. Nakloňte sedadlo dopredu (Obrázok 23).

  Spustenie sedadla operátora

  Nakláňajte sedadlo nadol, kým sa západka sedadla bezpečne nezaistí na čape západky sedadla (Obrázok 24).

  g279772

  Mazanie

  Mazanie ložiska valca pohonu

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Namažte ložisko valca pohonu.Ložisko valca pohonu namažte ihneď po každom umytí.
 • Typ maziva: lítiové mazivo č. 2

  1. Pripravte stroj na údržbu. Pozrite si časť Príprava na údržbu.

  2. Utrite oblasť dočista, aby sa do ložiska nedostala žiadna cudzia látka.

  3. Napumpujte mazivo do mazacej armatúry podľa obrázka Obrázok 25.

   g036790g036789
  4. Poutierajte všetko prebytočné mazivo.

   Important: Po namazaní na chvíľu spustite stroj niekde mimo trávnika, aby sa rozptýlilo všetko prebytočné mazivo, čím predídete poškodeniu trávnika.

  Údržba motoru

  Bezpečnosť motora

  • Pred kontrolou oleja alebo dopĺňaním oleja do kľukovej skrine vypnite motor.

  • Nemeňte ani neprekračujte otáčky motora.

  Špecifikácia motorového oleja

  Typ: servisná klasifikácia APl SL alebo vyššia

  Viskozita: viskozitu oleja vyberte podľa okolitej teploty. Pozrite si časť Obrázok 26.

  g018667

  Kontrola hladiny motorového oleja

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte hladinu motorového oleja.
 • Note: Najvhodnejší čas na kontrolu motorového oleja je vtedy, keď je motor studený alebo pred naštartovaním motora v daný deň. Ak ste už naštartovali motor, pred kontrolou nechajte olej stekať späť do olejovej vane minimálne 10 minút.

  1. Pripravte stroj na údržbu. Pozrite si časť Príprava na údržbu.

  2. Vyčistite oblasť okolo zátky plniaceho otvoru oleja (Obrázok 27).

   g281202
  3. Zátku plniaceho otvoru oleja vyberte otočením proti smeru hodinových ručičiek.

  4. Skontrolujte hladinu oleja (Obrázok 28).

   Keď je hladina oleja na spodnom okraji plniaceho hrdla oleja, motor je plný oleja.

   Note: Ak je hladina oleja pod spodným okrajom plniaceho hrdla oleja, doplňte dostatok špecifikovaného oleja, aby hladina stúpla po spodný okraj plniaceho hrdla oleja.

   Important: Neprepĺňajte kľukovú skriňu motorovým olejom.

   g281195
  5. Namontujte zátku plniaceho otvoru oleja a poutierajte všetok rozliaty olej.

  Výmena motorového oleja

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 20 hodinách
 • Vymeňte motorový olej.
 • Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Vymeňte motorový olej.
 • Príprava stroja

  1. Naštartujte motor a niekoľko minút ho nechajte bežať, aby sa zahrial motorový olej. Potom motor vypnite.

  2. Zdvihnite stroj na prepravné kolesá. Pozrite si časť Zdvihnutie stroja na prepravné kolesá.

  3. Stroj nakloňte tak, aby bol koniec stroja s motorom bližšie k zemi, a druhý koniec stroja podoprite, aby držal v danej polohe.

  Vypustenie motorového oleja

  1. Namontujte na vypúšťací ventil vypúšťaciu hadicu (Obrázok 29).

  2. Druhý koniec hadice (Obrázok 29) umiestnite do záchytnej nádoby s objemom 1 l.

   g029369
  3. Vypúšťací ventil oleja otočte proti smeru hodinových ručičiek o 1/4 otočenia a nechajte z motora vytiecť všetok olej (Obrázok 29).

  4. Vypúšťací ventil oleja otočte v smere hodinových ručičiek o 1/4 otočenia, čím ho zatvoríte (Obrázok 29).

  5. Vyberte vypúšťaciu hadicu (Obrázok 29) a utrite všetok rozliaty olej.

  6. Použitý olej zlikvidujte správnym spôsobom.

   Note: Recyklujte ho podľa miestnych predpisov.

  Doplňovanie oleja do motora

  Objem kľukovej skrine: 0,60 l

  1. Spustite stroj na valce. Pozrite si časť Spustenie stroja na valce.

  2. Naplňte kľukovú skriňu špecifikovaným olejom. Pozrite si časti Špecifikácia motorového oleja a Kontrola hladiny motorového oleja.

  Kontrola vložiek vzduchového filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte vzduchový filter.
  1. Pripravte stroj na údržbu. Pozrite si časť Príprava na údržbu.

  2. Demontujte krídlovú maticu zaisťujúcu kryt vzduchového filtra a zložte kryt (Obrázok 30).

   g025916
  3. Dôkladne vyčistite kryt vzduchového filtra.

  4. Skontrolujte, či sa v penovej vložke vzduchového filtra nenachádzajú nečistoty.

   V prípade potreby vyčistite penovú vložku vzduchového filtra. Pozrite si časť Čistenie penovej vložky vzduchového filtra.

  5. Pomocou krídlovej matice namontujte kryt vzduchového filtra (Obrázok 30).

  Servis vzduchového filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte vzduchový filter.
 • Po každých 50 hodinách prevádzky
 • Vyčistite vzduchový filter(častejšie v znečistenom alebo prašnom prostredí).
 • Po každých 300 hodinách prevádzky
 • Vymeňte papierovú vložku.
 • Čistenie penovej vložky vzduchového filtra

  1. Demontujte krídlovú maticu zaisťujúcu kryt vzduchového filtra a zložte kryt (Obrázok 30).

  2. Demontujte krídlovú maticu zo vzduchového filtra a zložte filter (Obrázok 30).

  3. Vyberte penovú vložku vzduchového filtra z papierovej vložky (Obrázok 30).

   Ak je papierová vložka vzduchového filtra znečistená alebo poškodená, vyčistite ju alebo vymeňte. Pozrite si časť Čistenie papierovej vložky vzduchového filtra.

  4. Penovú vložku vzduchového filtra umyte v roztoku tekutého mydla a teplej vody.

  5. Nečistoty odstránite stlačením penovej vložky.

   Important: Vložku nekrúťte, pretože by sa pena mohla roztrhnúť.

  6. Penovú vložku vysušte tak, že ju zabalíte do čistej handričky.

  7. Vložku vysušíte stláčaním handričky s penovou vložkou.

   Important: Vložku nekrúťte, pretože by sa pena mohla roztrhnúť.

  8. Penovú vložku namočte do čistého motorového oleja.

  9. Stlačením odstráňte z vložky všetok nadbytočný olej a rovnomerne ho rozdeľte.

   Note: Penová vložka by mala byť úplne vlhká od oleja.

  Čistenie papierovej vložky vzduchového filtra

  Papierovú vložku vyčistíte tak, že ňou niekoľkokrát poklepete o tvrdý povrch, čím sa odstránia nečistoty.

  Important: Nečistoty z vložky nikdy neodstraňujte kefou ani stlačeným vzduchom, lebo kefou nečistoty zatláčate do vláken a stlačený vzduch poškodí papierovú vložku.

  Vloženie vložiek vzduchového filtra

  1. Penovú vložku vzduchového filtra vložte do papierovej vložky (Obrázok 30).

  2. Skontrolujte, či nie je tesnenie opotrebované alebo poškodené (Obrázok 30).

   Ak je tesnenie opotrebované alebo poškodené, vymeňte ho.

  3. Zabezpečte, aby sa tesnenie nachádzalo na prívode vzduchu karburátora (Obrázok 30).

  4. Pomocou krídlovej matice namontujte vložky vzduchového filtra na karburátor (Obrázok 30).

  5. Pomocou ďalšej krídlovej matice namontujte kryt vzduchového filtra na karburátor (Obrázok 30).

  Servis zapaľovacej sviečky

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte/upravte zapaľovaciu sviečku.
 • Po každých 300 hodinách prevádzky
 • Vymeňte zapaľovaciu sviečku.
 • Typ: zapaľovacia sviečka NGK BPR6ES alebo jej ekvivalent

  Vzduchové iskrište: 0,70 až 0,80 mm, pozrite si Obrázok 32

  1. Pripravte stroj na údržbu. Pozrite si časť Príprava na údržbu.

  2. Odpojte drôt zapaľovacej sviečky od zapaľovacej sviečky (Obrázok 31).

   g019905
  3. Vyčistite priestor okolo zapaľovacej sviečky a demontujte sviečku z hlavy valca.

   Important: Vymeňte prasknutú alebo znečistenú zapaľovaciu sviečku. Elektródy nepieskujte, neškrabte ani nečistite, pretože by to mohlo viesť k poškodeniu motora v dôsledku nečistôt spadnutých do valca.

  4. Nastavte vzduchové iskrište na hodnotu 0,70 až 0,80 mm, ako je zobrazené na Obrázok 32.

   g019300
  5. Rukou opatrne nainštalujte zapaľovaciu sviečku so správnym iskrišťom, aby ste zaručili správne umiestnenie závitov.

  6. Po zasadení zapaľovaciu sviečku takto utiahnite kľúčom zapaľovacej sviečky:

   • Pri inštalácii a zasadení novej zapaľovacej sviečky ju utiahnite o 1/2 otočenia, čím sa tesnenie stlačí.

   • Pri inštalácii a zasadení pôvodnej zapaľovacej sviečky ju utiahnite o 1/8 až 1/4 otočenia, čím sa tesnenie stlačí.

   Important: Voľná zapaľovacia sviečka sa môže prehrievať a poškodiť motor. Nadmerné utiahnutie zapaľovacej sviečky môže poškodiť závity v hlave valca.

  7. K zapaľovacej sviečke pripojte drôt zapaľovacej sviečky.

  Kontrola a nastavenie vôle ventilov

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 300 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte a nastavte vôľu ventilov.
 • Important: O servis požiadajte autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.

  Údržba palivového systému

  Čistenie nádoby na usadeniny

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Vyčistite nádobu na usadeniny.
  1. Pripravte stroj na údržbu. Pozrite si časť Príprava na údržbu.

  2. Presuňte ventil odpojenia prívodu paliva do polohy OFF (Vyp.) (Obrázok 33).

   g025917
  3. Demontujte nádobu na palivové usadeniny a tesniaci krúžok (Obrázok 33).

  4. Skontrolujte, či nie je tesniaci krúžok opotrebovaný a poškodený. Ak je tesniaci krúžok opotrebovaný alebo poškodený, vymeňte ho.

  5. Nádobu na usadeniny a tesniaci krúžok umyte v nehorľavom roztoku a potom ich dôkladne vysušte.

  6. Tesniaci krúžok vložte do ventilu odpojenia prívodu paliva a nainštalujte nádobu na usadeniny (Obrázok 33). Nádobu na usadeniny bezpečne utiahnite.

  Údržba elektrického systému

  Kontrola bezpečnostného ochranného systému

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte bezpečnostný ochranný systém.
 • Výstraha

  Ak sú bezpečnostné ochranné spínače odpojené alebo poškodené, stroj by sa mohol neočakávane naštartovať a spôsobiť zranenie osôb.

  • Nemanipulujte s ochrannými spínačmi.

  • Denne kontrolujte prevádzku ochranných spínačov a pred prevádzkou stroja vymeňte všetky poškodené spínače.

  Important: Ak bezpečnostný ochranný systém nefunguje tak, ako je opísané nižšie, nechajte ho hneď opraviť autorizovanému distribútorovi spoločnosti Toro.

  1. Ak je stroj na prepravných kolesách, spustite stroj na valce. Pozrite si časť Spustenie stroja na valce.

  2. Zatiahnite parkovaciu brzdu, skontrolujte, či sú pedále pohybu v polohe NEUTRAL (neutrál) a naštartujte motor.

  3. Sadnite si na sedadlo.

  4. So zatiahnutou parkovacou brzdou jemne stlačte pedál pohybu. Motor by sa mal približne po sekunde vypnúť.

  5. Keď je motor naštartovaný a brzda nie je zatiahnutá, postavte sa a overte, či sa motor po sekunde vypol.

  Note: Bezpečnostný ochranný systém je tiež navrhnutý tak, aby motor vypol v prípade, že sa operátor pri pohybe stroja zdvihne zo sedadla.

  Údržba bŕzd

  Kontrola parkovacej brzdy

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte parkovaciu brzdu.
  1. Stroj presuňte na rovný povrch.

  2. Ak stroj prepravujete, odpojte ho od ťažného vozidla a spustite ho na valce. Pozrite si časti Odpojenie stroja od ťažného vozidla a Spustenie stroja na valce.

  3. Zatiahnite parkovaciu brzdu.

  4. Naštartujte motor a otáčky motora nastavte na hodnotu IDLE (Voľnobežné).

  5. Sadnite si na sedadlo operátora.

  6. Stlačte jeden z pedálov pohybu.

   Important: Stroj by sa nemal hýbať. Ak sa hýbe, nastavte parkovaciu brzdu. Pozrite si časť Nastavenie parkovacej brzdy.

   Note: Po stlačení pedála pohybu so zatiahnutou parkovacou brzdou sa motor po sekunde vypne.

  Nastavenie parkovacej brzdy

  1. Uistite sa, že je motor vypnutý.

  2. Uvoľnite parkovaciu brzdu.

  3. Parkovaciu brzdu nastavte takto:

   • Ak chcete zvýšiť brzdný účinok, otočte poistnú maticu brzdy v smere hodinových ručičiek (Obrázok 34).

   • Ak chcete znížiť brzdný účinok, otočte poistnú maticu brzdy proti smeru hodinových ručičiek (Obrázok 34).

   g027634g279850
  4. Skontrolujte parkovaciu brzdu. Pozrite si časť Kontrola parkovacej brzdy.

  5. Naštartujte motor a otáčky motora nastavte na hodnotu IDLE (Voľnobežné).

  6. Sadnite si na sedadlo operátora.

  7. Uvoľnite parkovaciu brzdu.

  8. Stlačte jeden z pedálov pohybu.

   Stroj by sa mal pohnúť. Ak sa stroj po uvoľnení parkovacej brzdy nepohne, opakujte kroky 3 až 8, kým sa stroj neprestane hýbať so zatiahnutou brzdou a po uvoľnení parkovacej brzdy sa nebude hýbať.

  9. Zatiahnite parkovaciu brzdu a vypnite motor.

  Údržba hydraulického systému

  Bezpečnosť pri práci s hydraulickým systémom

  • V prípade vstreknutia kvapaliny pod pokožku ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Vstreknutú kvapalinu musí lekár chirurgicky odstrániť v priebehu niekoľkých hodín.

  • Pred natlakovaním hydraulického systému skontrolujte, či sú všetky hadice a vedenia hydraulickej kvapaliny v dobrom stave a či sú všetky hydraulické spojenia a armatúry pevne utiahnuté.

  • Nepribližujte sa žiadnou časťou tela ani rukami k otvorom ani dýzam, z ktorých uniká hydraulická kvapalina pod vysokým tlakom.

  • Na zisťovanie únikov hydraulickej kvapaliny používajte kartón alebo papier.

  • Pred vykonaním ľubovoľnej práce na hydraulickom systéme uvoľnite z hydraulického systému všetok tlak.

  Kontrola hydraulických hadíc a armatúr

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte hydraulické hadice a armatúry.
 • Skontrolujte tesnosť hydraulického systému, či nie sú uvoľnené montážne podpery, či nie sú opotrebované, či nie sú uvoľnené armatúry, či nedošlo k poškodeniu vplyvom počasia a chemickému poškodeniu. Pred začatím prevádzky stroja vykonajte všetky nevyhnutné opravy.

  Dôležité upozornenie

  Hydraulická kvapalina unikajúca pod tlakom môže preniknúť do kože a spôsobiť poranenie.

  • V prípade vstreknutia kvapaliny pod pokožku ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

  • Pred natlakovaním hydraulických hadíc skontrolujte, či sú všetky hadice a potrubie hydraulickej kvapaliny v dobrom stave a či sú všetky hydraulické spoje a armatúry pevne utiahnuté.

  • Nepribližujte sa žiadnou časťou tela ani rukami k otvorom ani dýzam, z ktorých uniká hydraulická kvapalina pod vysokým tlakom.

  • Na zisťovanie únikov hydraulickej kvapaliny používajte kartón alebo papier.

  • Pred vykonaním ľubovoľnej práce na hydraulickom systéme uvoľnite z hydraulického systému všetok tlak.

  Špecifikácia hydraulickej kvapaliny

  Odporúčaná hydraulická kvapalina: hydraulická kvapalina Toro Premium All Season (k dispozícii v 19 l nádobách alebo 208 l bubnoch. Pozrite si katalóg dielov alebo sa so žiadosťou o čísla dielov obráťte na autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.

  Alternatívne kvapaliny: ak nemáte k dispozícii kvapalinu od spoločnosti Toro, použiť môžete iné štandardné kvapaliny na báze nafty, ktoré spĺňajú všetky vlastnosti materiálu a priemyselné špecifikácie. Informácie o tom, či olej spĺňa tieto špecifikácie, vám poskytne dodávateľ oleja.

  Note: Spoločnosť Toro nebude niesť zodpovednosť za škody spôsobené použitím nevhodných náhradných produktov. Používajte preto len produkty od renomovaných výrobcov, ktorí ručia za svoje odporúčanie.

  Hydraulická kvapalina s vysokým indexom viskozity/nízkym bodom tuhnutia a ochranu pred opotrebovaním, ISO VG 46 Multigrade
  Vlastnosti materiálu:
  Viskozita, ASTM D445cSt pri 40 °C, 44 až 48cSt pri 100 °C, 7,9 až 9,1
  Index viskozity, ASTM D2270140 alebo vyšší
  Bod tuhnutia, ASTM D97–37 °C až –45 °C
  FZG, stupeň zlyhania11 alebo vyšší
  Obsah vody (nová kvapalina):500 milióntin (maximum)
  Priemyselné parametre:
  Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Vhodné hydraulické kvapaliny musia byť špecifikované pre mobilné stroje (na rozdiel od používania v priemyselnej prevádzke), musia byť určené pre viac hodnôt hmotnosti a mať balík aditíva na ochranu pred opotrebovaním ZnDTP alebo ZDDP (nie bezpopolnaté kvapaliny).

  Note: Mnoho hydraulických kvapalín je takmer bezfarebných, takže je ťažké zistiť netesnosti. K dispozícii je prísada do systémovej hydraulickej kvapaliny s červeným farbivom dodávaná vo fľašiach s objemom 20 ml. Jedna fľaša postačuje na 15 – 22 l hydraulickej kvapaliny. Objednajte si od autorizovaného distribútora spoločnosti Toro diel č. 44-2500.

  Kontrola hladiny hydraulickej kvapaliny

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny.Pred prvým naštartovaním motora a potom každý deň kontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny.
 • Note: Pred prácou na ľubovoľnom diele systému hydraulického pohonu vypnite motor, aby ste v systéme znížili tlak. Pred naštartovaním motora po údržbe hydraulického systému a natlakovaní hydraulického potrubia skontrolujte všetky hadice a konektory, či nie sú poškodené, a uistite sa, či sú utesnené. Všetky poškodené hadice vymeňte a podľa potreby utiahnite všetky uvoľnené spoje.

  1. Pripravte stroj na údržbu. Pozrite si časť Príprava na údržbu.

  2. Zdvihnite sa zo sedadla operátora. Pozrite si časť Zdvihnutie sedadla operátora.

  3. Zložte zátku a skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny v nádrži (Obrázok 35).

   Hladina hydraulickej kvapaliny nikdy nesmie prekryť slovo COLD (Studená) vyryté na priehradke nádrže.

   g279851
  4. V prípade potreby dopĺňajte do nádrže špecifikovanú hydraulickú kvapalinu, kým úplne nezakryje úroveň studenej kvapaliny na priehradke.

   Note: Priehradka v nádrži má označenia HOT (Horúca) a COLD (Studená). Nádrž naplňte na požadovanú úroveň v závislosti od teploty kvapaliny. Hladina kvapaliny sa líši v závislosti od teploty kvapaliny. Hladina studenej kvapaliny ukazuje hladinu kvapaliny pri teplote 24 °C. Hladina horúcej kvapaliny ukazuje hladinu kvapaliny pri teplote 107 °C.Príklad: ak má kvapalina teplotu okolitého prostredia, teda približne 24 °C, doplňte ju len po hladinu studenej kvapaliny. Ak je teplota kvapaliny približne 65 °C, doplňte ju do polovice medzi hladinu horúcej a studenej kvapaliny.

  5. Nasaďte zátku nádrže hydraulickej kvapaliny a pevne ju utiahnite.

   Important: Zátku nádrže neuťahujte nadmerne.

  6. Poutierajte rozliatu kvapalinu.

  7. Spustite sedadlo operátora. Pozrite si časť Spustenie sedadla operátora.

  Výmena hydraulickej kvapaliny a filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 20 hodinách
 • Vymeňte hydraulickú kvapalinu a filter.
 • Po každých 400 hodinách prevádzky
 • Vymeňte hydraulickú kvapalinu a filter.
 • Important: Používajte len špecifikovanú hydraulickú kvapalinu. Iné kvapaliny by mohli poškodiť systém.

  Príprava na výmenu hydraulickej kvapaliny a filtra

  1. Stroj presuňte na rovný povrch. Pozrite si časť Preprava stroja.

  2. Ak je motor spustený, vypnite ho.

  3. Zatiahnite parkovaciu brzdu.

  4. Ak je stroj na valcoch, zdvihnite ho na prepravné kolesá. Pozrite si časť Zdvihnutie stroja na prepravné kolesá.

  5. Zdvihnite sa zo sedadla operátora. Pozrite si časť Zdvihnutie sedadla operátora.

  6. Ak je motor spustený, počkajte, kým nevychladne motor a hydraulický systém.

  Vypustenie hydraulickej kvapaliny

  1. Pod nádrž hydraulickej kvapaliny umiestnite záchytnú nádobu s objemom 2 l (Obrázok 36).

   g279899
  2. Demontujte prívodnú hadicu hydraulickej kvapaliny z armatúry nádrže a nechajte hydraulickú kvapalinu úplne vytiecť (Obrázok 36).

  3. Namontujte hydraulickú hadicu, ktorú ste odmontovali v kroku 2.

  4. Poutierajte rozliatu hydraulickú kvapalinu.

  5. Použitú hydraulickú kvapalinu zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

  Výmena filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 20 hodinách
 • Vymeňte hydraulickú kvapalinu a filter.
 • Po každých 400 hodinách prevádzky
 • Vymeňte hydraulickú kvapalinu a filter.
  1. Vyčistite priestor okolo hlavy filtra a hydraulický filter.

  2. Pod hydraulický filter umiestnite handry (Obrázok 37).

   g279901
  3. Opatrne vyberte hydraulický filter (Obrázok 37).

  4. Náhradný filter naplňte špecifikovanou hydraulickou kvapalinou a namažte tesnenie hydraulickou kvapalinou.

  5. Rukou nainštalujte filter na hlavu filtra (Obrázok 37) tak, aby sa tesnenie dotýkalo hlavy filtra. Potom filter utiahnite ešte o 3/4 otočenia.

  6. Poutierajte rozliatu hydraulickú kvapalinu.

  7. Starý filter zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

  Plnenie nádrže hydraulickej kvapaliny

  1. Spustite stroj na valce. Pozrite si časť Spustenie stroja na valce.

  2. Odmontujte zátku nádrže hydraulickej kvapaliny (Obrázok 38).

   g279900
  3. Naplňte nádrž špecifikovanou hydraulickou kvapalinou. Pozrite si časti Špecifikácia hydraulickej kvapaliny a Kontrola hladiny hydraulickej kvapaliny.

  4. Nainštalujte zátku nádrže (Obrázok 38).

  5. Poutierajte rozliatu hydraulickú kvapalinu.

  6. Naštartujte motor a nechajte ho 3 až 5 minút bežať na nízkych voľnobežných otáčkach.

   Spustením motora hydraulická kvapalina cirkuluje a odstráni vzduch z hydraulického systému.

  7. Skontrolujte, či na stroji nedochádza k úniku hydraulickej kvapaliny z nádrže, hydraulických hadíc a hydraulického filtra.

   Opravte všetky úniky hydraulickej kvapaliny.

  8. Vypnite motor, skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny a v prípade potreby ju doplňte.

  9. Spustite sedadlo operátora. Pozrite si časť Spustenie sedadla operátora.

  Údržba podvozka

  Kontrola tlaku pneumatík

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte tlak pneumatík prepravných kolies.
  1. Odmerajte tlak pneumatík prepravných kolies.

   Tlak by mal byť 103 kPa.

  2. Ak je tlak pneumatík vyšší alebo nižší ako 103 kPa, znížte alebo zvýšte ho tak, aby zodpovedal hodnote 103 kPa.

  Kontrola uvoľneného hardvéru na stroji

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 5 hodinách
 • Skontrolujte na stroji všetok uvoľnený hardvér.
 • Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte na stroji všetok uvoľnený hardvér.
 • Skontrolujte, či nie sú na podvozku uvoľnené alebo chýbajúce matice a skrutky.

  V prípade potreby uvoľnené matice a skrutky utiahnite a doplňte chýbajúci hardvér.

  Čistenie

  Čistenie stroja

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každom použití
 • Stroj očistite.
 • Important: Na čistenie stroja nepoužívajte poloslanú ani upravenú vodu.

  1. Stroj vyčistite čerstvou vodou.

   Note: Stroj nečistite tlakom vody.

  2. Podľa potreby odstráňte nečistoty z valcov tak, že budete vodu striekať cez otvory v puzdrách valcov (Obrázok 39).

   g036889
  3. Odstráňte nečistoty z priestoru okolo hydraulického motora (Obrázok 40).

   g036788
  4. Odstráňte nečistoty z motora a rebier chladiča motora (Obrázok 41).

   g279902

  Uskladnenie

  Príprava stroja na krátkodobé uskladnenie

  Menej ako 90 dní
  1. Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať. Pred úpravou, servisom, čistením alebo skladovaním nechajte stroj vychladnúť.

  2. Z vonkajších častí celého stroja, najmä z valcov a motora, odstráňte pokosenú trávu, nečistoty a hlinu. Odstráňte nečistoty a plevy z vonkajších častí hlavy valcov a plášťa dúchadla na motore.

   Important: Stroj môžete umyť jemným čistiacim prostriedkom a vodou. Stroj neumývajte vodou pod tlakom. Vyhnite sa nadmernému používaniu vody, najmä v blízkosti motora.

  3. Skontrolujte a utiahnite všetky skrutky a matice. Akýkoľvek opotrebovaný alebo poškodený diel opravte alebo vymeňte za nový.

  4. Natrite všetky poškriabané alebo kovové plochy. Farbu na takýto náter dodáva autorizovaný distribútor spoločnosti Toro.

  Príprava stroja na dlhodobé uskladnenie

  Viac ako 90 dní
  1. Vykonajte všetky kroky uvedené v časti Príprava stroja na krátkodobé uskladnenie.

  2. Podľa pokynov výrobcu pripravte palivo so stabilizátorom/kondicionérom.

  3. Do palivovej nádrže pridajte palivo so stabilizátorom/kondicionérom.

  4. Naštartujte motor a upravené palivo sa do palivového systému dostane za 5 minút.

  5. Buď vypnite motor, nechajte ho vychladnúť a vypustite palivovú nádrž, alebo nechajte motor bežať, kým sa nezastaví.

  6. Naštartujte motor a nechajte ho v prevádzke, kým sa nezastaví. Postup zopakujte so zapnutým sýtičom, kým sa motor znova nenaštartuje.

  7. Palivo zlikvidujte správnym spôsobom. Recyklujte ho podľa miestnych predpisov.

  Uskladnenie stroja

  Stroj skladujte v čistej a suchej garáži alebo skladovacom priestore. Stroj zakryte, aby ste ho chránili, a udržiavajte ho v čistote.