Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information.

Om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt kan du kontakta Toro via www.toro.com.

Introduktion

I programhandboken för grässprutorna Multi Pro 5800-D och 5800-G med ExcelaRate-sprutsystem finns information om hur du använder sprutsystemet och sprutsystemsfunktionerna.

Montering

Innan du startar sprutarbetet

Förbereda maskinenför sprutning i spruthastighetsläget

 1. Fyll grässprutans tank och färskvattentanken. Anvisningar för att fylla på grässprutans tank och färskvattentanken i bruksanvisningen.

 2. Kalibrera sprutsystemet. Se Kalibrera sprutan.

 3. Ställ in spruthastighetsvärde och aktiv spruthastighet för sprutarbetet. Se Ställa in hastighetsvärde 1 eller 2 och Ställa in aktiv hastighet.

 4. Programmera följande tillvalsinställningar efter behov:

Förbereda maskinen för sprutning i manuellt läge

 1. Fyll grässprutans tank och färskvattentanken. Anvisningar för att fylla på grässprutans tank och färskvattentanken i bruksanvisningen.

 2. Programmera följande tillvalsinställningar efter behov:

Produktöversikt

InfoCenter-startskärm

När du startar maskinen visas startskärmen, där du kan se de aktuella ikoner som gäller (t.ex. om parkeringsbromsen är inkopplad, om sprutsektionerna är aktiverade eller om du inte sitter i sätet).

Note: Nedanstående figur är en exempelskärm med alla potentiella ikoner som kan visas på skärmen när du kör maskinen.

Ikonernas betydelse beskrivs i nedanstående figur (Figur 1).

g191986

Huvudsektionsindikator

Huvudsektionsindikatorn visas när huvudsektionsomkopplaren är i PåSLAGET läge (Figur 1).

Sprutsektionsindikatorer

Vänster, höger och/eller centersprutsektionerna visas när någon av sprutsektionernas omkopplare är i PåSLAGET läge (Figur 1).

Aktiv spruthastighet

Den aktiva spruthastigheten anger den aktuella hastigheten som används för produkten som sprutas (Figur 1).

Önskad spruthastighet (endast för spruthastighetsläget)

Den önskade spruthastigheten är den hastighet som användaren har ställt in (Figur 1).

Note: I spruthastighetsläget försöker systemet att uppnå inställd önskad hastighet.

Indikator för fordonshastighet

Indikatorn för fordonshastighet visar den aktuella fordonshastigheten (Figur 1).

Indikator för systemtryck

När sprutsektionerna är aktiva (på) visas spruttrycket i indikatorn för systemtryck. När sprutsektionerna är inaktiva visas det förinställda trycket för omrörning (Figur 1).

Parkeringsbromsindikator

Parkeringsbromsindikatorn visas på startskärmen när parkeringsbromsen är inkopplad (Figur 1).

Förarsätesindikator

Förarsätesindikatorn visas på startskärmen när föraren inte befinner sig i sätet (Figur 1).

Indikator för aktiv spruthastighet/ökningshastighet (endast för spruthastighetsläget)

I indikatorn för aktiv spruthastighet visas den förinställda spruthastighet som används (Figur 1). Indikatorn för ökningshastighet visas när du trycker ned knapparna 1 och 5 samtidigt för att tillämpa ökad spruthastighet, till exempel för att spruta ogräsmedel på ett parti med ogräs.

Sprutpumpsindikator

Sprutpumpsindikatorn anger när sprutpumpen används (Figur 1).

Sköljsystemsindikator

Tillvalssats

Sköljsystemsindikatorn visar när sköljsystemet är aktivt (Figur 1).

Omrörningsindikator

Omrörningsindikatorn visas när omrörningsventilen är öppen (Figur 1).

Körning

Före körning

Åtkomst till huvudmenyskärmen

Öppna HUVUDMENYSKäRMEN genom att hålla knapp 5 på InfoCenter nedtryckt (Figur 2).

g193013

Via huvudmenyskärmen kan du öppna skärmarna Ställ in värden, Inställningar, Kalibrering, Service, Diagnostik och Om (Figur 3).

g193014

De huvudsakliga undermenyerna i InfoCenter

Skärmen Ställ in värden (endast för spruthastighetsläget)

 1. Öppna skärmen Ställ in värden genom att trycka på knapp 2 på HUVUDMENYSKäRMEN och gå till alternativet STäLL IN VäRDEN (Figur 4).

  g191808
 2. Tryck på knapp 4 för att välja undermenyn STäLL IN VäRDEN (Figur 4).

Skärmen öppnas och du kan ange aktiv spruthastighet, värde 1, värde 2 och procentsats för ökningshastighet.

Ställa in aktiv hastighet

Använd alternativet för aktiv hastighet för att ange det förinställda flödet till antingen hastighetsvärde 1 eller 2 i sprutan.

 1. Tryck på knapp 1 eller 2 för att gå till alternativet AKTIV HASTIGHET (Figur 5).

  g191729
 2. Tryck på knapp 4 för att välja alternativet AKTIV HASTIGHET (Figur 5).

 3. Tryck på knapp 3 eller 4 för att ställa in antingen HASTIGHETSVäRDE 1 eller HASTIGHETSVäRDE 2 som den programmerade aktiva hastigheten (Figur 5).

 4. Tryck på knapp 5 för att spara inställningen, stäng skärmen HASTIGHET och återgå till huvudskärmen.

Note: Via startskärmen kan du snabbt växla den aktiva hastigheten mellan hastighetsvärde 1 och 2. Håll knapparna 1 och 2 nedtryckta samtidigt på startskärmen för att välja HASTIGHETSVäRDE 1 eller håll knapparna 4 och 5 nedtryckta samtidigt för att välja HASTIGHETSVäRDE 2.

Ställa in hastighetsvärde 1 eller 2

 1. Tryck på knapp 1 eller 2 för att gå till HASTIGHETSVäRDE 1 eller HASTIGHETSVäRDE 2 (Figur 6).

  g191782
 2. Tryck på knapp 4 för att välja alternativet SPRUTHASTIGHET (Figur 6).

 3. Tryck på knapp 3 eller 4 för att öka eller minska spruthastigheten (Figur 7).

  Note: Du kan ändra värdet snabbare om du håller knapp 3 eller 4 nedtryckt.

  g191794
 4. Tryck på knapp 5 för att spara inställningen, stäng skärmen HASTIGHET och återgå till skärmen STäLL IN VäRDEN.

Ange procentsats för ökningshastighet

Procentsatsen för ökningshastighet är ökningen som sker av den aktiva hastigheten när du vill spruta en större kemikalievolym på gräsmattan, till exempel ogräsmedel på ett område med ogräs.

Note: Håll knapparna 1 och 5 nedtryckta samtidigt på startskärmen för att ange ökningshastigheten när du använder sprutan.Ökningshastigheten är endast aktiv medan du håller knapparna 1 och 5 nedtryckta. Värdet återgår till den angivna hastigheten när du släpper knapparna.

 1. Tryck på knapp 1 eller 2 för att gå till procentsatsalternativet för ökningshastighet (Figur 8).

  g191781
 2. Tryck på knapp 4 för att välja inställningen Öka % (Figur 9).

  Note: Du kan ange ökningsprocentsatsen i steg om 5 %, 10 %, 15 %, 20 % eller 25 %.

  g191807
 3. Tryck på knapp 3 eller 4 för att öka eller minska procentsatsen för ökningshastighet (Figur 9).

  Note: Om ökningshastighetsprocenten är 25 % och ökningshastigheten är aktiverad är sprutvolymen 125 % av det aktiva hastighetsvärdet.

 4. Tryck på knapp 5 för att spara inställningen för ÖKA %, stäng ökningsskärmen och återgå till skärmen STäLL IN VäRDEN.

Inställningar

 1. Tryck på knapp 2 på HUVUDMENYSKäRMEN för att gå till alternativet INSTäLLNINGAR (Figur 10).

  g192022
 2. Tryck på knapp 4 för att välja undermenyn INSTäLLNINGAR (Figur 10).

  Note: Skärmen öppnas och du kan ändra inställningarna för tanken, skärmen och rampbredd samt återställa standardinställningar. Du får även åtkomst till GeoLink-inställningarna.

Tankinställningar

 1. Tryck på knapp 1 eller 2 för att gå till alternativet TANK (Figur 11).

  g191832
 2. Tryck på knapp 4 för att välja undermenyn TANK (Figur 11).

Skärmen öppnas och du kan ställa in tankvolym, låg gräns, volym med låg gräns och förinställd omrörning.

Ställa in tankvolymen

 1. Tryck på knapp 1 eller 2 för att gå till alternativet TANKVOLYM (Figur 12).

  g191833
 2. Tryck på knapp 3 eller 4 för att öka eller minska kemikalievolymvärdet i spruttanken (Figur 12).

 3. Tryck på knapp 5 för att spara inställningen, stäng skärmen TANK och återgå till skärmen INSTäLLNINGAR.

Ställa in låggränsindikatorn

 1. Tryck på knapp 1 eller 2 för att gå till alternativet LåG GRäNS (Figur 13).

  g191831
 2. Tryck på knapp 4 för att aktivera eller inaktivera låggränsindikatorn i tanken (Figur 13).

 3. Tryck på knapp 5 för att spara inställningen, stäng skärmen TANK och återgå till skärmen INSTäLLNINGAR.

Ställa in gränsvärdet för lägsta volym

 1. Tryck på knapp 1 eller 2 för att gå till alternativet LåG GRäNS för lägsta volym (Figur 14).

  g191829
 2. Tryck på knapp 4 för att välja alternativet LåG GRäNS för lägsta volym (Figur 14).

 3. Tryck på knapp 3 eller 4 för att höja eller sänka volymtröskelvärdet då gränsindikatorn ska visas i InfoCenter (Figur 14).

 4. Tryck på knapp 5 för att spara inställningen, stäng skärmen TANK och återgå till skärmen INSTäLLNINGAR.

Ställa in det förinställda omrörningsvärdet (endast för spruthastighetsläget)

Note: Det förinställda omrörningsvärdet används för att ställa in sprutans pumphastighet när alla sprutsektioner är avstängda och spruthastighetsläget är aktiverat. Det förinställda omrörningsvärdet reglerar procentandelen av hastigheten i sprutans pump. Standardvärdet för förinställd omrörning är 40 %.

 1. Ange önskat tryck i sprutan, till exempel 2,76 bar. Anteckna trycket som visas i sprutmanometern på instrumentbrädan nedan.

  Spruttryck:
 2. Beräkna förinställt tryck för den första omrörningen med hjälp av följande formel:

  Drifttryck x 1,5–2,0 = förinställt tryck för den första omrörningen
  Exempel: önskat tryck i sprutan 2,76 bar x 1,5 = förinställt tryck för den första omrörningen 4,14Exempel: önskat tryck i sprutan 2,76 bar x 2,0 = förinställt tryck för den första omrörningen 5,52 bar.
  Ange din beräkning här:
 3. Sätt huvudsektionsomkopplaren i det AVSTäNGDA läget och ställ in motorhastigheten du avser att köra maskinen i via gasreglaget. Justera det förinställda omrörningsvärdet tills trycket i sprutsystemet är 1,5–2 gånger det spruttryck som du bedömde i steg 1.

  Om du till exempel har ett spruttryck på 2,76 bar måste du först ställa in den förinställda omrörningen för att uppnå ett systemtryck på 4,14–5,52 bar.

  Note: Om medlet i spruttanken skummar sänker du det förinställda omrörningsvärdet så mycket som det krävs för att minska systemtrycket under tankomrörning.

 4. Tryck på knapp 1 eller 2 för att gå till alternativet OMRöRNING (Figur 15).

  g191830
 5. Tryck på knapp 4 för att välja alternativet OMRöRNING (Figur 15).

 6. Tryck på knapp 3 eller 4, samtidigt som du tittar på sprutmanometern på instrumentbrädan, för att höja eller sänka det förinställda värdet tills du uppnår det förinställda tryck för första omrörningen som beräknades i steg 2 i sprutan (Figur 15).

  Note: Låt inte sprutsystemtrycket överskrida 5,86 bar vid ändring av det förinställda omrörningsvärdet.

  Note: Du kan ställa in ett högre förinställt omrörningsvärde, men var försiktig så att medlet inte börjar skumma i tanken. Om detta händer kan du behöva sänka omrörningsvärdet.

 7. Tryck på knapp 5 för att spara inställningen, stäng skärmen TANK och återgå till skärmen INSTäLLNINGAR.

Skärminställningar

 1. Tryck på knapp 1 eller 2 för att gå till alternativet DISPLAY (Figur 16).

  g191894
 2. Tryck på knapp 4 för att välja undermenyn DISPLAY (Figur 16).

Note: Skärmen öppnas och du kan ange måttenheter, språk, bakgrundsbelysning, kontrast, PIN-kodsinställningar och inställningar för Tyst läge samt låsa menyer.

Ställa in mätenheter

 1. Tryck på knapp 1 eller 2 för att gå till alternativet ENHETER (Figur 17).

  g191891
 2. Tryck på knapp 4 för att växla mellan ENGELSKA MåTTENHETER, MåTT FöR TURF och SI-måttenheter (Figur 17).

  • Brittiska: mph, gallons och acre

  • Turf: mph, gallons och 1000 ft²

  • SI (metriska): km/h, liter och hektar

  Note: När du ändrar måttenhetsinställningarna försvinner inställningarna för tankvolym och de förinställda hastighetsvärdena 1 och 2.

 3. Tryck på knapp 5 för att spara inställningen, stäng skärmen ENHETER och återgå till skärmen Inställningar (Figur 17).

Ställa in visningsspråk

 1. Tryck på knapp 1 eller 2 för att gå till alternativet SPRåK (Figur 18).

  g191895
 2. Tryck på knapp 4 för att välja alternativet SPRåK (Figur 18).

 3. Tryck på knapp 1 eller 2 för att gå till det språk som du vill använda i InfoCenter (Figur 19).

  g191892
 4. Tryck på knapp 4 att välja önskat språk (Figur 19).

 5. Tryck på knapp 5 för att spara inställningen, stäng skärmen SPRåK och återgå till skärmen DISPLAY (Figur 19).

Ställa in bakgrundsbelysning eller kontrast på displayen

 1. Tryck på knapp 1 eller 2 för att gå till alternativet BAKGRUNDSBELYSNING eller KONTRAST (Figur 20).

  g191898g191899
 2. Tryck på knapp 4 för att välja alternativet BAKGRUNDSBELYSNING eller KONTRAST (Figur 20).

 3. Tryck på knapp 3 eller 4 för att ställa in önskad bakgrundsbelysning eller önskat kontrastvärde (Figur 20).

  Note: Ljusstyrkan eller kontrasten ändras på InfoCenter-displayen när du ändrar inställningsvärdet.

 4. Tryck på knapp 5 för att spara inställningen, stäng skärmen BAKGRUNDSBELYSNING eller KONTRAST och återgå till skärmen INSTäLLNINGAR (Figur 20).

Låsa menyer

Note: Mer information finns i Ändra PIN-kodsinställningar – åtkomst till undermenyn PIN-kodsinställningar.

 1. Tryck på knapp 1 eller 2 för att gå till alternativet LåSTA MENYER (Figur 21).

  g191896
 2. Tryck på knapp 4 för att välja alternativet LåSTA MENYER (Figur 21).

 3. Tryck på knapp 1 eller 2 för att gå till det menyalternativ som du vill skydda med PIN-kod (Figur 22).

  g191893
 4. Tryck på knapp 4 för att välja menyalternativet (Figur 22).

 5. Upprepa steg 3 och 4 för samtliga menyer som du vill skydda med PIN-kod.

 6. Tryck på knapp 5 för att spara inställningen, stäng skärmen LåSTA MENYER och återgå till skärmen DISPLAY (Figur 22).

Ändra PIN-kodsinställningar – åtkomst till undermenyn PIN-kodsinställningar

 1. Tryck på knapp 1 eller 2 på skärmen DISPLAY för att gå till alternativet PIN-KODSINSTäLLNINGAR (Figur 23).

  g034290
 2. Tryck på knapp 4 för att välja undermenyn PIN-KODSINSTäLLNINGAR (Figur 23).

 3. Tryck på knapparna 1–4 för att ange din PIN-kod. När du har angivit PIN-koden trycker du på knapp 5 (Figur 24).

  Note: Siffran ökar varje gång du trycker på respektive knapp när du anger PIN-koden.

  g034292

Ändra PIN-kodsinställningar – inställning av krav på PIN-kod

 1. Tryck på knapp 1 eller 2 för att välja alternativet PIN-INMATNING (Figur 25).

  g034291
 2. Tryck på knapp 4 för att AKTIVERA eller INAKTIVERA kravet på PIN-kod (Figur 25).

 3. Tryck på knapp 5 för att spara inställningen, stäng skärmen PIN-KODSINSTäLLNINGAR och återgå till skärmen DISPLAY.

Ändra PIN-kodsinställningar – ändra PIN-kod

 1. Tryck på knapp 1 eller 2 för att välja alternativet ÄNDRA PIN-KOD (Figur 26).

  g034303
 2. Tryck på knapp 4 för att välja alternativet ÄNDRA PIN-KOD (Figur 26).

 3. Tryck på knapparna 1–4 för att ange din PIN-kod. När du har angivit PIN-koden trycker du på knapp 5 (Figur 24).

  Note: Siffran ökar varje gång du trycker på respektive knapp när du anger PIN-koden.

 4. Ange den gamla PIN-koden med knapp 1–4 på skärmen för den gamla PIN-koden. Tryck på knapp 5 när du är klar (Figur 24).

  Note: Standardkoden när du skapar din PIN-kod för första gången är 1234.

  g034306
 5. Tryck på knapparna 1–4 på skärmen för den nya PIN-koden för att ange den nya PIN-koden. När du har angivit PIN-koden trycker du på knapp 5 (Figur 28).

  g034307
 6. Använd knapparna 1–4 på bekräftelseskärmen för att ange din nya PIN-kod. När du har angivit PIN-koden trycker du på knapp 5 (Figur 29).

  g034308

  Note: När du har bekräftat PIN-koden (Figur 29) visas skärmen Korrekt PIN-kod i cirka fem sekunder.

Stänga av ljudsignalen

Note: Om du stänger av ljudsignalen hörs inget ljud i InfoCenter, men maskinens ljud är fortfarande på.

 1. Tryck på knapp 1 eller 2 för att gå till alternativet TYST LäGE (Figur 30).

  g191890
 2. Tryck på knapp 4 för att AKTIVERA eller INAKTIVERA ljudsignalen (Figur 31).

  g191889
 3. Tryck på knapp 5 för att spara inställningen, stäng skärmen TYST LäGE och återgå till skärmen INSTäLLNINGAR (Figur 31).

Ställa in sprutrampsbredder

Inställningarna för sprutrampsbredd förinställs på fabriken.

 1. Tryck på knapp 2 på inställningsskärmen tills du kommer till alternativet SPRUTRAMPSBREDD (Figur 32).

  g191711
 2. Tryck på knapp 4 för att välja alternativet SPRUTRAMPSBREDD (Figur 32).

 3. Tryck på knapp 2 för att välja den sprutrampssektion vars bredd ska ändras (Figur 33).

  g224287
 4. Tryck på knapp 3 eller 4 för att öka eller minska sprutrampsbredden (Figur 33).

 5. Tryck på knapp 5 för att spara inställningarna, stäng skärmen SPRUTRAMPSBREDD och återgå till skärmen Inställningar (Figur 33).

Återställa standardinställningarna

 1. Tryck på knapp 2 på skärmen INSTäLLNINGAR tills du kommer till alternativet ÅTERSTäLLA STANDARDINSTäLLNINGAR (Figur 34).

  g191706
 2. Tryck på knapp 4 för att välja alternativet ÅTERSTäLLA STANDARDINSTäLLNINGAR (Figur 34).

 3. Tryck på knapp 1 eller 2 för att välja något av följande som ska återställas till fabriksinställningarna:

  • Panel

  • Flödeskalibrering

  • Hastighetskalibrering

  • Alla andra

  g191707
 4. Tryck på knapp 4 för att återställa inställningarna för det valda alternativet (Figur 35).

 5. Upprepa steg 3 och 4 för samtliga alternativ som du vill återställa (Figur 35).

 6. Tryck på knapp 5 för att spara inställningarna, stäng skärmen ÅTERSTäLLA STANDARDINSTäLLNINGAR och återgå till skärmen INSTäLLNINGAR (Figur 35).

Ställa in GeoLink-alternativet

 1. Tryck på knapp 1 eller 2 på skärmen INSTäLLNINGAR tills du kommer till alternativet GEOLINK (Figur 36).

  g191703
 2. Tryck på knapp 4 för att välja alternativet GeoLink (Figur 36).

 3. Använd knapp 4 för att välja Ja eller Nej i GeoLink-menyn och tryck på knapp 5 för att spara inställningarna. Stäng sedan menyn (Figur 37).

  Note: Aktivera endast GeoLink-inställningen om GeoLink-systemet (tillval) är installerat i maskinen.

  g191701g191700
 4. Vrid tändningslåset till läget AV och sedan till läget På (Figur 37).

  g191705
 5. Tryck på knapp 5 för att spara inställningarna, stäng skärmen GEOLINK och återgå till skärmen INSTäLLNINGAR (Figur 38).

Kalibrera sprutan

Spruthastighetsläget

Note: Mer information om kalibreringen av manuell drift i sprutan finns i avsnittet om inställning av sektions-/överströmningsventiler i maskinens bruksanvisning.

 1. Kontrollera att spruttanken är ren. Mer information finns i avsnittet Rengöra sprutsystemet i bruksanvisningen.

 2. Öppna skärmen Kalibrering genom att trycka på knapp 1 eller 2 i HUVUDMENYN och gå till alternativet KALIBRERING (Figur 39).

  g192024
 3. Tryck på knapp 4 för att välja undermenyn Kalibrering (Figur 39).

  Note: Skärmen öppnas och du kan kalibrera ineffekten i flödesmätaren och hastighetssensorn, utföra ett hastighetstest och ange beräknade data för hand.

Flödeskalibrering

Utrustning som kunden tillhandahåller: Använd en uppsamlingsbehållare som är graderad i enlighet med munstyckets flödeshastighet på följande sätt:

 • 1,5 l/min. eller mindre – helst en behållare graderad i steg om 10 ml.

 • 1,9 l/min. eller mer – en behållare graderad i steg om 20 ml.

Important: Du måste utföra en flödeskalibrering av de tre sprutsektionerna varje gång du byter ut samtliga munstycken, ändrar till aktivt sprutläge (nedåt) eller byter ut flödesmätaren. En flödeskalibrering av de tre sprutsektionerna bör utföras om du byter ut ett flertal slitna munstycken.

Note: Ett felaktigt uppsamlingsprov kan påverka precisionen i flödeskalibreringen. Dessa felaktigheter kan leda till att en alltför stor eller alltför liten kemikaliemängd appliceras.

Bedöma vilken typ av flödeskalibrering som ska utföras

Ta hjälp av sprutsektionstabellen för att avgöra vilken flödeskalibrering som ska utföras baserat på hur du normalt besprutar gräset.

Note: Du kan kombinera upp till tre flödeskalibreringstyper.

Sprutsektionstabell

 Utför kalibrering av tre sprutramper
Tre sprutsektionerJa
 
Jag besprutar även med två sprutsektioner:Utför kalibrering av två sprutramper 
Vänster- och mittsektioner (ELLER)JaNej
Höger- och mittsektioner (ELLER)JaNej
Höger- och vänstersektionerJaNej
 
Jag besprutar även med en sprutsektionUtför kalibrering av en sprutramp 
Endast vänster sprutsektion (ELLER)JaNej
Endast den mittersta sprutsektionen (ELLER)JaNej
Endast höger sprutsektionJaNej

Kalibrering av tre sprutramper: Kalibrera alltid de tre sprutramperna när du byter munstycken för att öka eller sänka spruthastigheten.

Note: Om du inte utför den valfria kalibreringen av en eller två sprutramper används beräkningarna från kalibreringen av tre sprutramper för grässprutans samtliga sprutsektionskombinationer.

Valfri kalibrering av två sprutramper: Kalibrera den vänstra och mittersta sprutsektionen, den högra och mittersta sprutsektionen eller den vänstra och högra sprutsektionen om du vanligtvis använder dessa kombinationer. Utför denna valfria kalibrering när du har kalibrerat de tre sprutsektionerna.

Note: Kalibreringen av de två sprutsektionerna används när du sprutar med valfri kombination av två sprutsektioner.

Note: Det går bara att kalibrera ett sprutsektionspar vid kalibreringen av två sprutramper. Kalibrera det sprutsektionspar du använder mest. Beräkningen för två sprutramper används i sprutsystemet när du besprutar med antingen den vänstra och mittersta sektionen eller den högra och mittersta.

Valfri kalibrering av en sprutramp: Kalibrera den vänstra, mittersta eller högra sprutsektionen om du vanligtvis besprutar med en sektion. Utför denna valfria kalibrering när du har kalibrerat för tre och två sprutsektioner.

Note: Det går bara att kalibrera en av tre sprutsektioner under kalibreringen av en sprutramp. Kalibrera sprutsektionen som du använder mest. Kalibreringen av en sprutramp används i sprutsystemet när du besprutar med den vänstra, högra eller mittersta sektionen.

Förbereda flödestestet

 1. Kontrollera att munstyckena som ska användas är i det aktiva sprutläget (nedåt) (Figur 40).

  Important: Alla munstycken i det aktiva läget måste ha samma färg.

  Note: För bästa resultat bör munstyckena i det aktiva läget ha använts ungefär lika mycket.

  g192604
 2. Tryck på knapp 1 eller 2 i undermenyn KALIBRERING för att gå till alternativet FLöDE (Figur 41).

  g192583
 3. Tryck på knapp 4 för att välja kalibreringsalternativet Flöde (Figur 41).

 4. Fyll spruttanken till hälften med 600 liter vatten (Figur 42).

  Note: Tryck på knapp 5 om du vill avbryta flödeskalibreringen. Ett meddelande om att flödeskalibreringen har avbrutits visas.

  g192582
 5. Koppla in parkeringsbromsen (Figur 42).

 6. Starta motorn och sänk ned de yttre sektionerna.

 7. Ställ pumpomkopplaren i PåSLAGET läge (Figur 43).

  g192636
 8. Flytta gasreglaget till det SNABBA läget (Figur 43) och låt motorn gå i cirka 10 minuter.

  Important: Hydraulsystemet måste uppnå drifttemperatur innan du kan gå vidare med återstående steg i flödeskalibreringsprocessen.

Förbereda uppsamlingsprovet

 1. Tryck på knapp 2 för att gå vidare till nästa steg (Figur 42).

 2. Tryck på knapp 3 eller 4 för att välja munstyckena för det aktiva sprutläget på följande sätt:

  • För maskiner vars munstycken har de färger för flödeshastighet som beskrivs i Figur 44 väljer du färgen på munstyckena för det aktiva sprutläget.

  • För maskiner vars munstycken inte har de färger för flödeshastighet som beskrivs i Figur 44 väljer du flödeshastigheten (gpm eller lpm) för munstyckena för det aktiva sprutläget.

  g192605
 3. Tryck på knapp 2 för att gå vidare till nästa steg (Figur 44).

 4. Ställ omkopplaren för sprutläge i manuellt läge (Figur 45).

  g192606g192608
 5. Sätt avstängningsventilen för sektionsöverströmning i det stängda läget genom att vrida på vredet (Figur 45).

  g192607
 6. Sätt omrörningsomkopplaren i det AVSTäNGDA läget och gasreglaget i det SNABBA läget (Figur 43).

 7. Tryck på knapp 2 för att gå vidare till nästa steg (Figur 45).

Förbereda sprutsektionerna för uppsamlingsprovet

 1. Ställ in sprutsektionsomkopplarna på följande sätt:

  Note: Se Förbereda flödestestet.

  • Om du vill kalibrera tre sprutsektioner väljer du omkopplarna för den vänstra, högra och mittersta sektionen.

   Important: Den här kalibreringen är obligatorisk.

  • Välj de två sprutsektionsomkopplarna för de sektioner som du identifierade i avsnitt Bedöma vilken typ av flödeskalibrering som ska utföras för kalibreringen av två sprutsektioner.

   Note: Utför denna valfria kalibrering när du har kalibrerat för tre sprutsektioner.

  • Klicka på den vänstra, högra eller mittersta sektionsomkopplaren som du identifierade i avsnitt Bedöma vilken typ av flödeskalibrering som ska utföras för kalibreringen av en sprutsektion.

   Note: Utför denna valfria kalibrering när du har kalibrerat för tre och två sprutsektioner.

  g192867g192944
 2. Tryck på knapp 2 för att gå vidare till nästa steg (Figur 47).

 3. På skärmen Upprepa följande test trycker du på knapp 2 för att påbörja uppsamlingstestet i sprutsektionen (Figur 48).

  g192945

Utföra uppsamlingstest i sprutsektionen

Note: Förbered den graderade uppsamlingsbehållaren.

 1. Slå På huvudsektionsomkopplaren (Figur 47).

 2. Använd spruthastighetsomkopplaren för att ändra trycket i sprutsystemet till cirka 2,76 bar. Se Figur 49.

  g192699
 3. Sätt sektionshuvudomkopplaren i AVSTäNGT läge (Figur 47).

 4. Bekräfta antalet ramper och färg på munstycket på skärmen där uppsamlingsprovet visas. Tryck sedan på knapp 3 för att starta uppsamlingsprovet (Figur 50).

  Note: Du har 14 sekunder på dig att gå till baksidan av maskinen och placera den graderade uppsamlingsbehållaren under ett sprutmunstycke för uppsamlingsprovet.

  g192976

  Note: Sprutsystemet öppnar sektionsventilen automatiskt och sprutmunstyckena används under uppsamlingsprovet. Sektionsventilen stängs sedan automatiskt.

 5. Fånga upp allt vatten som kommer från sprutmunstycket tills sprutflödet stängs av (Figur 51).

  g193177
 6. Ställ den graderade behållaren på ett plant underlag och notera vätskevolymen (Figur 52).

  Important: Den graderade behållaren måste stå på ett plant underlag vid mätning.

  Important: Notera vätskevolymen vid den lägsta punkten på vätskeytans krökning i den graderade behållaren.

  Important: Felaktig avläsning av vätskevolymen (även mindre mätfel) på den graderade behållaren påverkar sprutkalibreringens noggrannhet avsevärt.

  g193416
 7. Jämför vätskevolymen i den graderade uppsamlingsbehållaren med målvolymen som visas på InfoCenter-skärmen (Figur 52).

  Note: Vätskevolymen i den graderade uppsamlingsbehållaren måste vara ± 7,4 ml än den målvolym visas på InfoCenter-skärmen.

 8. Om vätskan i den graderade uppsamlingsbehållaren är 7,4 ml mer än målvolymen eller 7,4 ml mindre än målvolymen, gör du något av följande:

  • Om vätskevolymen i den graderade uppsamlingsbehållaren är ± 7,4 ml än den målvolym som visas på InfoCenter-skärmen trycker du på knapp 2.

  • Använd spruthastighetsomkopplaren för att öka trycket i sprutsystemet om volymen är för låg. Gå sedan vidare till nästa steg.

  • Använd spruthastighetsomkopplaren för att minska trycket i sprutsystemet om volymen är för stor. Gå sedan vidare till nästa steg.

 9. Upprepa steg 4 till 8 tills vätskevolymen i den graderade uppsamlingsbehållaren är ± 7,4 ml än den målvolym som visas på InfoCenter-skärmen.

 10. Tryck på knapp 2 för att gå vidare till Utför kalibreringsberäkning.

Utför kalibreringsberäkning

 1. Slå På huvudsektionsomkopplaren (Figur 53).

  g192853
 2. Tryck på knapp 2 för att starta kalibreringsberäkningen (Figur 53).

  Note: Kalibreringsförloppet visas på processkärmen (Figur 54) i InfoCenter.

  Note: Sprutsektionerna sprutar i tre minuter under tiden som maskinen beräknar kalibreringskorrigeringen.

  g192852

  Något av följande visas när kalibreringen är slutförd:

 3. Tryck på knapp 5 för att stänga skärmen Hastighetskalibrering (Figur 55, Figur 56 och Figur 57).

 4. För gasreglaget till TOMGåNGSLäGET, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

Utföra en kalibrering av två sprutsektioner

När du har kalibrerat tre sprutsektioner uppmanar InfoCenter dig att utföra en kalibrering av två sprutsektioner (Figur 58). Gör något av följande:

g192943

Utföra en kalibrering av en sprutsektion

När du har kalibrerat tre sprutsektioner och två sprutsektioner uppmanar InfoCenter dig att utföra en kalibrering av en sprutsektion (Figur 59). Gör något av följande:

g192942

Hastighetskalibrering

Förbereda för hastighetskalibrering

 1. Tryck på knapp 1 eller 2 i undermenyn KALIBRERING för att gå till alternativet HASTIGHET (Figur 60).

  g192290
 2. Tryck på knapp 4 för att välja kalibreringsalternativet Hastighet (Figur 60).

 3. Fyll spruttanken till hälften med 600 liter vatten (Figur 61).

  g192303

  Note: Du kan avbryta hastighetskalibreringen genom att trycka på knapp 5. Ett meddelande som bekräftar att hastighetskalibreringen avbrutits visas.

  g192423
 4. Tryck på knapp 2 för att gå vidare till nästa steg (Figur 61).

 5. Markera en startlinje på ett testområde på gräsmattan (Figur 63).

  g192333
 6. Använd ett mäthjul för att markera ett avstånd på 45 till 152 m, och anteckna det uppmätta avståndet nedan (Figur 64).

  g192349

  Note: Ett testavstånd på 92 till 152 m ger bättre kalibreringsresultat.

  Angivet avståndsvärde:
 7. Markera en mållinje på ett testområde på gräsmattan (Figur 33).

 8. Tryck på knapp 2 för att gå vidare till nästa steg (Figur 64).

 9. Ändra angivet avståndsvärde i InfoCenter med knapp 3 och 4, och tryck sedan på knapp 2 (Figur 65).

  g192348

Utföra hastighetskalibrering

 1. Ställ maskinen så att framhjulen är på startlinjen.

 2. Kontrollera att omkopplarna för de tre sektionsventilerna i maskinens mittkonsol är i det AVSTäNGDA läget.

  g192356g192354
 3. Tryck på knapp 2 i InfoCenter och kör till mållinjen (Figur 66 och Figur 63).

  Note: Det uppmätta avståndsvärdet bör öka.

 4. Tryck på knapp 2 (KLAR) när maskinens framhjul har passerat mållinjen (Figur 67).

  Note: Om det uppmätta avståndsvärdet och det angivna avståndsvärdet inte stämmer överens justerar sprutsystemets dator automatiskt det uppmätta avståndsvärdet.

  g192380
  • Ett meddelande som bekräftar att hastighetskalibreringen har genomförts (Figur 68).

   g192425
  • Ett meddelande som informerar om att hastighetskalibreringen inte har genomförts (Figur 69).

   Note: Tryck på knapp 5 för att stänga skärmen Hastighetskalibrering.

   Note: Om kalibreringsvärdet ligger utanför gränserna (Figur 69) kontaktar du en auktoriserad Toro-återförsäljare. Läs i annat fall felmeddelandet och upprepa kalibreringsstegen i Förbereda för hastighetskalibrering och Utföra hastighetskalibrering.

   g192424
 5. Tryck på knapp 5 för att stänga skärmen Hastighetskalibrering (Figur 68 eller Figur 69).

 6. För gasreglaget till det LåNGSAMMA läget, stäng av motorn, koppla in parkeringsbromsen och ta ut tändningsnyckeln.

Testhastighet

Använd testhastighetsfunktionen för att simulera en körhastighetssignal för stationär sprutning i följande tester:

 • Mer information om hur du ställer in sektionsöverströmningsventilerna finns i maskinens bruksanvisning.

 • Kontrollera uppsamlingsprovet för maskiner som används i spruthastighetsläget.

Note: Hastighetstestsimuleringen kommer att avslutas av InfoCenter om du kopplar ur parkeringsbromsen eller flyttar maskinen medan simuleringen pågår.

Använd testhastigheten

 1. Tryck på knapp 1 eller 2 i undermenyn KALIBRERING för att gå till alternativet TESTHASTIGHET (Figur 70).

  g193668
 2. Tryck på knapp 4 för att välja kalibreringsalternativet HASTIGHET (Figur 70).

 3. Tryck på knapp 1 eller 2 för att gå till alternativet HASTIGHET (Figur 71).

  g193671
 4. Tryck på knapp 3 eller 4 för att öka eller sänka den simulerade hastigheten (Figur 71).

 5. Tryck på knapp 2 för att gå till alternativet På/AV (Figur 72).

  g193669g193670
 6. Tryck på knapp 4 för att växla mellan att AKTIVERA eller INAKTIVERA testhastighetssimuleringen (Figur 72).

 7. Tryck på knapp 5 för att spara inställningarna, stäng skärmen TESTHASTIGHET och återgå till skärmen KALIBRERA (Figur 72).

Använda manuell kalibreringsinmatning

Använd skärmen Manuell kal.inmatning för att visa kalibreringsvärdena för sektionen med tre sprutor (ramp), sektionen med två sprutor (ramp), sektionen med en spruta (ramp) och hastigheten.

Important: Dessa kalibreringsvärden är de siffror som används för att beräkna korrigeringsfaktorer för flöde och hastighet. Ändra inte dessa värden. Använd procedurerna Flödeskalibrering och Hastighetskalibrering.

 1. Tryck på knapp 1 eller 2 på undermenyn KALIBRERA för att gå till alternativet MANUELL KAL.INMATNING (Figur 73).

  g193322
 2. Tryck på knapp 4 för att välja kalibreringsalternativet Hastighet (Figur 73).

 3. Tryck på knapp 1 eller 2 för att välja alternativet Sprutrampsflöde eller Hastighetskalibreringsvärde (Figur 74).

  g193543g193544
 4. Tryck på knapp 3 eller 4 för att ändra värdet på korrigeringsfaktorn (Figur 74).

 5. Tryck på knapp 5 för att spara inställningarna, stäng skärmen MANUELL KAL.INMATNING och återgå till skärmen KALIBRERA (Figur 74).

Under arbetets gång

Sprutområdesskärmar i InfoCenter

Använd områdesskärmarna för att få information om följande:

 • Sprutad yta (acres, hektar eller 1 000 ft2)

 • Sprutad volym (amerikanska galloner eller liter).

Använda skärmen Total yta

 • Använd skärmen för total yta för att spåra det totala antalet hektar och liter som du har sprutat över alla ytor sedan informationen om total yta och total ytvolym sist återställdes.

 • Använd informationen på skärmen Total yta för att spåra hur pass stort område som besprutats samt kemikalievolymen som besprutats.

 • Informationen om Total yta och Total sprutad volym samlas tills du återställer den. Tryck på och håll ned knapp 4 för att återställa informationen om total yta och total volym.

  Important: Genom att återställa informationen om total yta och total volym på skärmen Total yta återställer du all information om samtliga underytor och underytsvolym för aktiva och inaktiva underytor.

 1. Tryck på och håll ned valfri knapp på startskärmen för att öppna menyfältet (Figur 75 och Figur 76).

  g194882
 2. Tryck på knapp 2 för att visa skärmen för total yta (Figur 76).

  g194884
 3. Använd InfoCenter-knapparna (Figur 76) för att göra följande:

  • Tryck på knapp 1 för att gå tillbaka till startskärmen.

  • Tryck på knapp 2 för att gå till skärmen för total yta.

  • Tryck på knapp 4 för att återställa den totala ytan och volymen som besprutats.

  • Tryck på knapp 5 att stänga menyfältet.

Använda skärmen Underyta

 • Använd en enskild underyta för varje besprutningsjobb för platsen. Du kan använda upp till 20 underytor för att samla in sprutinformation för besprutningsjobb på arbetsplatsen.

 • Du kan använda informationen på skärmen Underyta för att spåra ytmängden och den besprutade kemikalievolymen för varje besprutningsjobb som du har definierat en underyta för.

 • Informationen om yta och sprutad volym samlas in för den aktiva underytan i sprutsystemminnet tills du återställer det. Återställ underytan genom att trycka på och hålla ned knapp 4, eller återställ yt- och volyminformationen på skärmen Total yta.

  Note: Genom att återställa informationen om yta och volym på skärmen Total yta återställer du all information om samtliga ytor och volymer för aktiva och inaktiva underytor.

  Note: Om informationen om sprutad volym och yta rensas för en vald underyta drar sprutsystemet av den underytans sprutade volym och yta från informationen om den sammanlagda sprutade volymen och ytan.

 • Aktivera en annan underyta genom att trycka på och sedan släppa knapp 3 eller 4 i InfoCenter.

  Important: Siffran som visas i rutan under underytsikonen visar den aktiva underytan där yt- och volyminformationen samlas in.

 • Om det finns information på den aktiva underytan sedan tidigare som du inte behöver, återställer du informationen om yta och sprutad volym för den underytan.

 1. Gå till menyn för underyta på följande sätt:

  g194883
  • Håll knapp 5 nedtryckt på startskärmen för att öppna menyfältet och tryck på knapp 2 för att välja skärmen Underyta (Figur 77).

  • Håll knapp 5 nedtryckt på skärmen Total yta för att öppna menyfältet och tryck på knapp 3 för att välja skärmen Underyta (Figur 77).

 2. Använd InfoCenter-knapparna (Figur 77) för att göra följande:

  • Tryck på knapp 1 för att gå tillbaka till startskärmen.

  • Tryck på knapp 2 för att gå till skärmen för total yta.

  • Tryck på knapp 3 att ändra den aktiva underytan till nästa underyta.

  • Tryck på och släpp knapp 4 för att ändra den aktiva underytan till föregående underyta. Tryck på och håll knapp 4 nedtryckt för att återställa ytan och volymen som har sprutats för den aktiva underytan.

  • Tryck på knapp 5 att stänga menyfältet.

Meddelanden i InfoCenter

Meddelanden för föraren visas automatiskt på InfoCenter-skärmen när en maskinfunktion kräver ytterligare åtgärder. Om du till exempel försöker starta motorn medan du trampar på gaspedalen, visas ett meddelande som anger att gaspedalen måste vara i NEUTRALLäGET.

För varje meddelande anges ett förhållande (t.ex. start förhindrad, motorn har stannat), en meddelandekod (nummer), en kvalificerare (orsaken till att meddelandet visas) och en skärmtext (den text som visas på skärmen) enligt Figur 78.

g034318

Note: Meddelanden loggas inte i felloggen.

Note: Du kan ta bort ett meddelande från skärmen genom att trycka på valfri knapp på InfoCenter.

I följande tabell anges alla meddelanden i InfoCenter:

Meddelandetabell

FörhållandeKodKvalificerareSkärmtext
Start förhindrad2Pumpomkopplare aktivFör att starta, stäng av pumpen
Start förhindrad3Ej i NEUTRALLäGEFör att starta, låt gaspedalen återgå till friläge
Start förhindrad4Föraren ej i säteFör att starta, måste sitta ned/parkeringsbroms ligga i
Start förhindrad5Startmotorn aktiverar timeoutFör att starta, vila startmotor
Start förhindrad6Sköljpump aktivFör att starta, stäng av sköljpumpen
Motorn har stannat102Föraren ej i säteMotorn har stannat på grund av föraren ej i säte
Motorn har stannat103Parkeringsbromsen ilagdMotorn har stannat på grund av att parkeringsbromsen har ansatts
Pumpstart förhindrad202Sprutramp aktivFör att starta pumpen, stäng av alla sprutramper
Pumpstart förhindrad203Föraren ej i säte och parkeringsbromsen inte ilagdFör att starta pumpen, måste sitta ned/parkeringsbroms ligga i
Pumpstart förhindrad204Pumpstart när fordonet stannatFör att starta pumpen, flytta fordonet
Pumpstart förhindrad205Motorn startarFör att starta pumpen, sluta dra motorn
Pumpen är avstängd206Föraren ej i säteFör att starta pumpen, förbli sittande
Körning förhindrad302Parkeringsbromsen inkopplad vid körningFör att fortsätta köra, frigör parkeringsbromsen
Tankstatus402Låg spruttanksvolymTankstatus, låg volym
Tankstatus403Sköljpump aktivTankstatus, sköljpump på
Parameterstatus502Felaktigt parametervärde har angettsParameterstatus, ogiltigt värde
Parameterstatus503Ett värde ligger utanför intervallet med godkända värdenParameterstatus, ogiltiga standardinställningar används
Ramper avstängda802Hastigheten sjönkRamper avstängda, stilla eller kör för långsamt
GeoLink-konfiguration902GeoLink-styrenhetskonfliktGeoLink-konfiguration, kontrollera GeoLink-styrenheter
GeoLink-konfiguration903InfoCenter-inställningGeoLink-konfiguration, kontrollera InfoCenter-inställningar
Flödeshastighetsmätare1002Ingen flödessignalFlödesmätare, inget flöde har identifierats
Neutralbrytare1102NeutrallägessignalNeutralläge, rörelse i neutralläge

InfoCenter-felkoder

Felkoder visas på InfoCenter-skärmen när det föreligger ett problem med det elektroniska systemet eller datorsystemet. Om t.ex. säkringen för Toros elektroniska styrenhet har gått visas felkod 1 i InfoCenter. En lista över felkoder och rekommenderade åtgärder finns i felkodstabellen.

Felkodstabell

Fel-IDKomponent eller system som berörsBeskrivningRekommenderad åtgärd
1Toros elektroniska huvudstyrenhet (Toro Electronic Controller, TEC)En signal till eller från TEC-huvudstyrenheten är utanför området.Ring en auktoriserad Toro-återförsäljare.
2UtgångssäkringEn säkring för TEC-huvudstyrenheten har gått.Byt ut säkringen. Se bruksanvisningen.
3Fel på huvudströmsreläHuvudströmsreläet matar inte ström.Ring en auktoriserad Toro-återförsäljare.
4Fel i laddningssystemFör hög eller för låg generatorspänning.
14Inkompatibel programvaruversionProgramvaruversionerna är inte kompatibla.
17Timeout för startmotorStartmotorn kopplades in för länge.
18Gaspedalens neutralbrytareGaspedalens brytare stämmer inte överens med körhastigheten.
19FlödeshastighetsmätareDet kommer ingen signal från flödeshastighetsmätaren vid sprutning.Spruta i manuellt läge. Ring en auktoriserad Toro-återförsäljare.
41Sprutpumpens regleringsventilElektriskt problem med TEC-styrenhet.Ring en auktoriserad Toro-återförsäljare.

Underhåll

Service-skärmarna

 1. Öppna skärmen Service genom att trycka på knapp 2 på huvudmenyskärmen för att gå till alternativet SERVICE (Figur 79). Se Åtkomst till huvudmenyskärmen.

  g192026
 2. Tryck på knapp 4 för att välja undermenyn SERVICE (Figur 79).

  Skärmen öppnas och här visas timmar och flödesinformation.

Visa servicetimmar

 1. Tryck på knapp 1 eller 2 på skärmen Service tills du kommer till alternativet HOURS (Figur 80).

  g192029
 2. Tryck på knapp 4 för att välja alternativet Hours (Figur 80).

 3. Använd räknarinformationen (Figur 81) som visas på skärmen för att avgöra följande:

  g192028
  • Antal timmar som nyckeln var i det PåSLAGNA läget.

  • Antal timmar tills det är dags för service.

  • Antal timmar som sprutans pump har körts.

 4. Tryck på knapp 3 för att återställa antalet timmar i räknarinformationen (Figur 81).

 5. Tryck på knapp 5 för att stänga skärmen HOURS och återgå till skärmen SERVICE (Figur 81).

Visa flödeshastigheten

Visa flödeshastigheten som uppmätts i följande måttenheter medan sprutpumpen är igång (Figur 82):

g192027
 • Gallon per minut

 • Liter per minut

Tryck på knapp 5 för att stänga skärmen SERVICE och återgå till HUVUDMENYSKäRMEN (Figur 82).

Diagnostik-skärmarna

 1. Öppna skärmen Diagnostik genom att trycka på knapp 1 eller 2 på huvudmenyskärmen och gå till alternativet DIAGNOSTIK (Figur 83). Se Åtkomst till huvudmenyskärmen.

  g192025
 2. Tryck på knapp 4 för att välja undermenyn DIAGNOSTIK (Figur 83).

  Skärmen öppnas och du kan visa in- och utmatning samt felinformation.

Visa inmatnings-/utmatningsrapport

 1. Tryck på knapp 1 eller 2 på skärmen Diagnostik tills du kommer till alternativet INPUT/OUTPUT (Figur 84).

  g192031
 2. Tryck på knapp 3 för att välja alternativet INPUT/OUTPUT (Figur 84).

 3. Använd knapp 1 eller 2 för att gå till och granska statusinformation för inmatning/utmatning i sprutsystemet (Figur 85).

  g192033
 4. Tryck på knapp 5 för att stänga skärmen INPUT/OUTPUT och återgå till skärmen DIAGNOSTIK (Figur 84).

Visa sprutsystemfelen

 1. Tryck på knapp 1 eller 2 på skärmen Diagnostik tills du kommer till alternativet FELVY (Figur 86).

  g192030
 2. Tryck på knapp 3 för att välja alternativet FAULT VIEWER (Figur 86).

 3. Granska de fel som uppstått i sprutsystemet i felvyn (Figur 87).

  Note: Om du ser fel i visningsfönstret ska du kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  g192032
 4. Tryck på knapp 5 för att stänga skärmen FAULT VIEWER och återgå till skärmen DIAGNOSTIK (Figur 87).

Om-skärmarna

 1. Öppna skärmen Om genom att trycka på knapp 1 eller 2 på HUVUDMENYSKäRMEN och gå till alternativet OM (Figur 88).

  g192023
 2. Tryck på knapp 4 för att välja undermenyn Om (Figur 88).

  g192034
 3. Tryck på knapp 1 eller 2 för att bläddra på maskinens informationsskärm, informationsskärmen för TEC-styrenheten eller InfoCenter-informationsskärmen (Figur 89).

 4. Tryck på knapp 5 för att stänga skärmen OM och återgå till skärmen DIAGNOSTIK (Figur 87).