Johdanto

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä. Säilytä tämä käyttöopas myöhempää tarvetta varten.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista ja lisävarusteista, lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 osoittaa laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin.

g017365

Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan tilaan:

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Mallit, joiden moottoreiden hevosvoimat on ilmoitettu: moottorin valmistaja on mitannut moottorin bruttohevosvoimat laboratorio-olosuhteissa SAE J1349:n mukaisesti. Tämän luokan koneen moottorin todellinen hevosvoimamäärä on huomattavasti alhaisempi, koska se on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien vaatimusten mukaisesti.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu standardin EN ISO 5395 mukaisesti.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen moottorin käynnistämistä.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä mene heittoaukkojen eteen. Pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä koskaan anna konetta lasten käyttöön.

 • Pysäytä kone ja sammuta moottori ennen huoltoa, polttoainesäiliön täyttämistä ja tukoksen poistamista koneesta.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita löytyy tämän oppaan eri kohdista.

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Tarkasta aina, että terät, teräpultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole kuluneet tai vaurioituneet.

 • Tarkasta laitteen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Varmista, että kaikki suojukset ja turvalaitteet ovat paikoillaan ja että ne toimivat oikein.

 • Leikkuukorkeutta säädettäessä kädet ja jalat saattavat joutua kosketuksiin liikkuvan terän kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.

  • Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta, kun säädät leikkuukorkeutta.

Polttoaineturvallisuus

Hengenvaara

Polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

 • Aseta säiliö tai laite suoraan maahan ennen polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon tai minkään esineen päälle. Muutoin staattinen purkaus voi sytyttää polttoaineen.

 • Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

 • Älä käsittele polttoainetta tupakoidessasi tai avotulen tai kipinöiden lähellä.

 • Polttoainetta tulee säilyttää hyväksytyssä polttoaineastiassa, joka tulee pitää poissa lasten ulottuvilta.

Vaara

Polttoaine on haitallista tai tappavaa nieltynä. Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa vakavan tapaturman ja sairauksia.

 • Vältä höyryjen hengittämistä.

 • Pidä kasvot ja kädet etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliöstä.

 • Älä päästä polttoainetta silmiin tai iholle.

Turvallisuus käytön aikana

Yleinen turvallisuus

 • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset. Älä käytä koruja.

 • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

 • Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

 • Kun vapautat käyttäjän pitokytkimen, moottori sammuu ja terä pysähtyy kolmen sekunnin kuluessa. Jos näin ei tapahdu, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

 • Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä ja kun sääolosuhteet ovat hyvät. Älä käytä konetta ukonilman aikana.

 • Kostea ruoho tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat terää. Vältä leikkaamasta ruohoa märissä olosuhteissa, jos mahdollista.

 • Ole erityisen varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita esteitä, jotka voivat haitata näkyvyyttä.

 • Varo kuoppia, uria, töyssyjä, kiviä ja muita piileviä vaaroja. Epätasaisessa maastossa on helppo kompastua ja kaatua.

 • Pysäytä laitteet ja tarkasta terät, mikäli kone osuu esteeseen tai tärisee epätavallisesti. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

 • Ennen kuin poistut käyttäjän paikalta, sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

 • Jos moottori on juuri sammutettu, äänenvaimennin on kuuma ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Pysy etäällä kuumasta äänenvaimentimesta.

 • Käytä vain The Toro® Companyn hyväksymiä lisälaitteita ja varusteita.

Turvallisuus rinteissä

Vaara

Moottorin pitäminen käynnissä rinteissä, joiden kaltevuus on yli 45 astetta, vaurioittaa moottoria vakavasti voitelun puutteen vuoksi. Mahdollisia vaurioita ovat esimerkiksi juuttuneet venttiilit, naarmuuntuneet männät tai palaneet kampilaakerit.

 • Ennen koneen käyttämistä alue tulee kartoittaa kokonaan, jotta koneen käyttämiseen soveltuvat rinteet ovat tiedossa.

 • Älä käytä tämän tuotteen Honda-nelitahtimoottoria rinteillä, joiden kaltevuus on yli 45 astetta.

 • Vältä märän ruohon leikkuuta. Epävakaalla alustalla on helppo liukastua ja kaatua.

 • Ole varovainen leikatessasi ruohoa pudotusten, ojien tai vallien lähettyvillä.

 • Pidä koneen käytön aikana molemmat kädet kiinni kahvassa.

 • Kun leikkaat jyrkän rinteen harjalta ja sinun tarvitsee ylettyä pidemmälle, käytä hyväksyttyä pidennettyä kahvaa.

Turvallisuus käytön jälkeen

Yleinen turvallisuus

 • Ehkäise tulipalovaara puhdistamalla kone ruohosta ja leikkuujätteistä. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

 • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

Kuljetusturvallisuus

 • Ole varovainen lastatessasi konetta.

 • Kiinnitä kone.

 • Moottoria ei saa käyttää koneen nostamiseen, sillä terävät reunat voivat aiheuttaa vammoja.

Turvallisuus huollon aikana

 • Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ennen huoltotöiden suorittamista.

 • Käytä käsineitä ja silmäsuojaimia konetta huoltaessasi.

 • Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Käytä käsineitä, kun huollat terää.

 • Älä koskaan peukaloi turvalaitteita. Tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti.

 • Konetta kallistettaessa saattaa valua polttoainetta. Polttoaine on tulenarkaa ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa henkilövahingon. Käytä moottoria, kunnes polttoaine loppuu, tai poista polttoaine käsipumpulla, älä koskaan lapolla.

Turva- ja ohjetarrat

Important: Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal111-9826
decal111-5393
g017410

Käyttöönotto

Kahvan kokoaminen

 1. Liu’uta holkit runkoon.

  g017333
 2. Kiinnitä alakahva holkkien väliin ohjaustangon pultin, kahden aluslaatan ja mutterin avulla.

  Note: Aseta alakahva niin, että potkupysäytinkokoonpano on oikealla puolella.

 3. Tee sama vastakkaisella puolella.

 4. Kohdista yläkahvan reiät alakahvan reikiin.

  g209291
 5. Työnnä U-pultti ylä- ja alakahvan läpi ja kiinnitä se aluslaatalla ja käsipyörällä.

 6. Kiinnitä kaasukokoonpano kahvan ulkopuolelle mutterilla ja kupukantaruuvilla.

  g209280

Jalkapysäyttimen asennus

Kiinnitä jalkapysäytin alakahvan oikealle puolelle mutterilla ja kahdella aluslaatalla (Kuva 6).

Note: Asenna jalkapysäytin sen alemmasta reiästä, katso Kuva 6.

g027870

Öljyn lisääminen moottoriin

Important: Laitteen moottorissa ei ole öljyä toimitettaessa. Täytä moottori öljyllä ennen sen käynnistämistä.

Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: 10W-30-moniastemineraaliöljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.

 1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.

 2. Irrota mittatikku (Kuva 7).

  g017332
 3. Kaada öljyä hitaasti öljyntäyttöaukkoon, odota kolme minuuttia ja tarkista öljyn taso mittatikulla pyyhkimällä mittatikku puhtaaksi ja työntämällä (älä kierrä) öljyntäyttöaukon korkki paikalleen aukkoon (Kuva 8).

  g017338

  Note: Lisää moottorin kampikammioon öljyä, kunnes moottoriöljyn määrä on mittatikun mukaan oikea (Kuva 7). Jos lisäät öljyä liikaa, poista ylimääräinen öljy kohdan Moottoriöljyn vaihto ohjeiden mukaan.

 4. Asenna mittatikku ja kiristä se sormin tiukkaan.

  Important: Vaihda moottoriöljy viiden ensimmäisen käyttötunnin jälkeen ja sitten vuosittain. Katso Moottoriöljyn vaihto.

Laitteen yleiskatsaus

g017341
g017335
MalliLeikkuuleveysTuotteen leveys
02604510 mm635 mm
02606535 mm635 mm

Käyttö

Polttoainesäiliön täyttö

 • Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON / 2).

 • Happipitoisia lisäaineita (enintään 10 % etanolia tai 15 % MTBE:tä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää.

 • Etanoliseosbensiiniä, jossa on enemmän kuin 10 tilavuusprosenttia etanolia (kuten E15 tai E85), ei saa käyttää. Tämä voi aiheuttaa toimintaongelmia tai moottorivaurioita, joita takuu ei kata.

 • Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.

 • Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

 • Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.

Täytä polttoainesäiliö tuoreella, matalaoktaanisella lyijyttömällä bensiinillä (Kuva 11).

Important: Käynnistysongelmien vähentämiseksi lisää polttoaineeseen polttoaineen stabilointiainetta ympäri vuoden. Sekoita stabilointiaine alle 30 päivää vanhaan bensiiniin.

Lisätietoja on moottorin käyttöoppaassa.

g017340

Moottorin öljymäärän tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
  1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.

  2. Irrota mittatikku ja pyyhi se puhtaalla liinalla.

  3. Aseta mittatikku öljyntäyttöaukkoon kiertämättä sitä kiinni.

  4. Poista mittatikku ja tarkista öljymäärä.

  5. Tarkista öljymäärä mittatikusta alla olevan kuvan mukaan (Kuva 12).

   g017332
  6. Jos öljyä on liian vähän, kaada öljyä hitaasti öljyntäyttöaukkoon, odota kolme minuuttia ja tarkista öljyn taso mittatikulla pyyhkimällä mittatikku puhtaaksi ja työntämällä (älä kierrä) öljyntäyttöaukon korkki paikalleen aukkoon.

   Note: Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: 10W-30-moniastemineraaliöljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.

   Note: Lisää moottorin kampikammioon öljyä, kunnes moottoriöljyn määrä on mittatikun mukaan oikea (Kuva 12). Jos lisäät öljyä liikaa, poista ylimääräinen öljy kohdan Moottoriöljyn vaihto ohjeiden mukaan.

  7. Asenna mittatikku ja kiristä se sormin tiukkaan.

   Important: Vaihda moottoriöljy viiden ensimmäisen käyttötunnin jälkeen ja sitten vuosittain. Katso Moottoriöljyn vaihto.

  Leikkuukorkeuden säätö

  Vaara

  Leikkuukorkeutta säädettäessä kädet ja jalat saattavat joutua kosketuksiin liikkuvan terän kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.

  • Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Käytä käsineitä, kun käsittelet leikkuuyksikköä.

  Varoitus

  Jos moottori on juuri sammutettu, äänenvaimennin on kuuma ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Pysy etäällä kuumasta äänenvaimentimesta.

  Säädä leikkuukorkeus halutuksi.

  1. Siirrä polttoaineen kytkin POIS-asentoon.

  2. Irrota johto sytytystulpasta.

  3. Kallista laite kyljelleen siten, että mittatikku osoittaa alaspäin.

  4. Irrota teräpultti ja leikkuuyksikkö suojakäsineet kädessä.

  5. Aseta välikappaleet halutulle korkeudelle ja asenna leikkuuyksikkö takaisin paikalleen, katso Kuva 13.

   g017336

   Note: Suuren välikappaleen on oltava koko ajan suoraan siipipyörän alapuolella.

  6. Kiristä teräpultti momenttiavaimella 25 N·m:n tiukkuuteen.

  Moottorin käynnistys

  1. Aseta kaasuvipu rikastusasentoon ja varmista, että polttoaineen kytkin on PääLLä-asennossa.

   g017346
  2. Paina käyttäjän pitokytkintä kahvaa vasten.

   g017334
  3. Aseta jalka leikkuupöydälle ja kallista konetta itseäsi kohti (Kuva 16).

   g017329
  4. Vedä narukäynnistimen kahvasta.

  Note: Jos laite ei käynnisty usean yrityksen jälkeen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Rikastimen säätö

  Säädä rikastinta käyttämällä kaasukokoonpanoa (Kuva 17).

  g017367

  Moottorin sammutus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Varmista, että moottori sammuu kolmen sekunnin kuluessa käyttäjän pitokytkimen vapauttamisesta.
 • Sammuta moottori vapauttamalla käyttäjän pitokytkin (Kuva 18).

  Important: Kun vapautat käyttäjän pitokytkimen, moottori ja terä pysähtyvät kolmen sekunnin kuluessa. Jos ne eivät pysähdy, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  g017366

  Kuljetus

  • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Kiinnitä kone tiukasti hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla tai köysillä. Etu- ja takahihnat on suunnattava alas- ja ulospäin koneesta.

  Käyttövihjeitä

  Yleisiä leikkuuvinkkejä

  • Tarkasta laitteen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

  • Älä iske terää kiinteisiin esineisiin. Älä koskaan aja ruohonleikkurilla tahallasi minkään esteen yli.

  • Jos laite törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta moottori välittömästi, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta laite vaurioiden varalta.

  • Jotta ruohonleikkuri toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, asenna uusi terä ennen leikkuukauden alkamista.

  • Vaihda terä tarvittaessa Toro-vaihtoterään.

  Ruohon leikkaaminen

  • Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta kerrallaan. Älä leikkaa ruohoa 34 mm:n asetusta lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua. Katso kohta Leikkuukorkeuden säätö.

  • Yli 15 cm pituisen ruohon leikkuuta ei suositella. Jos ruoho on liian pitkää, laite saattaa tukkeutua ja moottori pysähtyä.

  • Kostea ruoho ja lehdet paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia laitteen tai pysäyttää moottorin. Leikkaa vain ruohon ollessa kuivaa, jos mahdollista.

   Vaara

   Kostea ruoho tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat leikkuuterää. Leikkaa vain ruohon ollessa kuivaa, jos mahdollista.

  • Huomioi palovaara erittäin kuivissa olosuhteissa, noudata kaikkia paikallisia palovaroituksia ja pidä laite puhtaana kuivasta ruohosta ja lehdistä.

  • Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile yhtä tai useampaa seuraavista toimenpiteistä:

   • Vaihda terä tai teroita se.

   • Kävele hitaammin leikatessasi.

   • Nosta laitteen leikkuukorkeutta.

   • Leikkaa ruoho useammin.

   • Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä leikkaa kokonaan uutta kaistaa.

  Lehtien leikkaaminen

  • Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet ruohosta näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä leikkaamaan lehdet vielä kerran tai useamminkin.

  • Yli 15 cm pituisen ruohon leikkuuta ei suositella. Jos lehtikerros on liian paksu, laite saattaa tukkeutua ja moottori pysähtyä.

  • Hidasta leikkuunopeutta, jos laite ei leikkaa lehtiä tarpeeksi hienoksi.

  Kunnossapito

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Varmista, että moottori sammuu kolmen sekunnin kuluessa käyttäjän pitokytkimen vapauttamisesta.
 • Puhdista leikkuujäte ja lika kaikkialta koneesta.
 • Jokaisen käytön jälkeen
 • Puhdista leikkuujäte ja lika kaikkialta koneesta.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista sytytystulppa ja vaihda se tarvittaessa.
 • Vuosittain
 • Vaihda ilmansuodatin. Vaihda ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Vaihda terä tai teroituta se (useammin, jos terä tylsyy nopeasti).
 • Valmistelu huoltoa varten

  Vaara

  Konetta kallistettaessa saattaa valua polttoainetta. Polttoaine on tulenarkaa ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa henkilövahingon.

  Käytä moottoria, kunnes polttoaine loppuu, tai poista polttoaine käsipumpulla, älä koskaan lapolla.

  1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta (Kuva 19) ennen huoltotöiden suorittamista.

   Important: Kallista laite kyljelleen aina siten, että mittatikku osoittaa alaspäin. Jos konetta kallistaa toiseen suuntaan, venttiilikoneistoon saattaa valua öljyä, ja sen valuttaminen pois kestää vähintään 30 minuuttia.

   g017342
  3. Kytke sytytystulpan johto sytytystulppaan huoltotöiden jälkeen.

  Ilmanpuhdistimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Vaihda ilmansuodatin. Vaihda ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.
  1. Paina ilmanpuhdistimen suojuksessa olevat salvat alas (Kuva 20).

   g017339
  2. Avaa suojus.

  3. Irrota suodatin (Kuva 20).

  4. Tarkasta suodatin ja vaihda se, jos se on vaurioitunut tai erityisen likainen.

  5. Tarkista paperinen ilmansuodatin.

   1. Vaihda suodatin, jos se on vaurioitunut tai öljyn tai polttoaineen kastelema.

   2. Jos suodatin on likainen, napauta sitä kovaa pintaa vasten useita kertoja tai puhalla paineilmaa (alle 2,07 bar) suodattimen moottorin puoleisen sivun läpi.

    Note: Älä harjaa likaa irti suodattimesta, sillä harjaaminen työntää lian kuituihin.

  6. Poista lika ilmanpuhdistimen rungosta ja suojuksesta kostealla liinalla.

   Important: Älä pyyhi likaa ilmakanavaan.

  7. Aseta suodatin ilmanpuhdistimeen.

  8. Asenna kansi.

  Moottoriöljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Vuosittain
 • Vaihda moottoriöljy.
  1. Lämmitä öljy ennen vaihtoa käyttämällä moottoria muutaman minuutin ajan.

   Note: Lämmin öljy juoksee paremmin ja kuljettaa enemmän epäpuhtauksia.

  2. Varmista, että polttoainesäiliössä on vain vähän tai ei yhtään polttoainetta, jotta polttoainetta ei vuoda, kun laite kallistetaan kyljelleen.

  3. Irrota johto sytytystulpasta. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  4. Irrota mittatikku.

  5. Valuta käytetty öljy öljyntäyttöputken läpi kallistamalla laite kyljelleen siten, että mittatikku osoittaa alaspäin.

  6. Palauta laite käyttöasentoon.

  7. Kaada öljyä hitaasti öljyntäyttöaukkoon, odota kolme minuuttia ja tarkista öljyn taso mittatikulla pyyhkimällä mittatikku puhtaaksi ja työntämällä (älä kierrä) öljyntäyttöaukon korkki paikalleen aukkoon.

   Note: Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: 10W-30-moniastemineraaliöljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.

   Note: Lisää moottorin kampikammioon öljyä, kunnes moottoriöljyn määrä on mittatikun mukaan oikea (Kuva 21). Jos lisäät öljyä liikaa, poista ylimääräinen öljy kohdan 5 ohjeiden mukaan.

   g017332
  8. Asenna mittatikku ja kiristä se sormin tiukkaan.

  9. Toimita käytetty öljy paikallisen jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

  Sytytystulpan huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista sytytystulppa ja vaihda se tarvittaessa.
 • Käytä Champion RN9YC -sytytystulppaa tai vastaavaa.

  1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Irrota johto sytytystulpasta.

  3. Puhdista sytytystulpan ympäristö.

  4. Irrota sytytystulppa sylinterinkannesta.

   Important: Vaihda viallinen tai likainen sytytystulppa. Älä puhdista elektrodeja, koska niistä voi irrota sylinteriin karstaa, jolloin moottori voi vaurioitua.

  5. Aseta sytytystulpan kärkiväliksi 0,76 mm. Katso Kuva 22.

   g017548
  6. Asenna sytytystulppa ja tiiviste.

  7. Kiristä sytytystulppa momenttiin 20 N·m.

  8. Kytke johto sytytystulppaan.

  Terän vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Vaihda terä tai teroituta se (useammin, jos terä tylsyy nopeasti).
 • Important: Terän asentamiseen tarvitaan momenttiavain. Jos sinulla ei ole momenttiavainta tai et halua suorittaa toimenpidettä itse, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Tarkista terä aina polttoaineen loppuessa. Jos terä vaurioituu tai murtuu, vaihda se heti. Jos terä on tylsä tai uurteinen, teroituta terä tai vaihda se uuteen.

  Vaara

  Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

  • Irrota johto sytytystulpasta.

  • Käytä käsineitä, kun huollat terää.

  1. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  2. Kallista laite kyljelleen siten, että mittatikku osoittaa alaspäin.

  3. Tue terä puun kappaleella.

   g209201
  4. Irrota terä (kääntämällä teräpulttia vastapäivään) ja säilytä kaikki kiinnitystarvikkeet.

  5. Asenna uusi terä (kääntämällä teräpulttia myötäpäivään) ja kaikki kiinnitystarvikkeet.

   Important: Suuntaa terän käyrät päät koneen koteloa kohti.

  6. Kiristä teräpultti momenttiavaimella 25 N·m:n tiukkuuteen.

   Important: 25 N·m:iin kiristetty pultti on erittäin tiukalla. Pidä terää paikoillaan puun kappaleella, aseta painosi räikän tai vääntötyökalun taakse ja kiristä pultti hyvin. Tätä pulttia on hyvin vaikea kiristää liian kireälle.

  Laitteen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista leikkuujäte ja lika kaikkialta koneesta.
 • Jokaisen käytön jälkeen
 • Puhdista leikkuujäte ja lika kaikkialta koneesta.
 • Vaara

  Leikkuujätettä saattaa irrota laitteen kotelon alta.

  • Käytä silmäsuojaimia.

  • Pysy käyttäjän paikalla (kahvan takana).

  • Älä päästä sivullisia alueelle.

  1. Kallista laite kyljelleen siten, että mittatikku osoittaa alaspäin.

  2. Poista ruoho ja roskat äänenvaimentimen suojuksesta, moottorin yläsuojuksesta ja ympäröivästä leikkuupöydästä harjan tai paineilman avulla.

  Vianetsintä

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Moottori ei käynnisty.
  1. Johtoa ei ole kytketty sytytystulppaan.
  2. Polttoainesäiliön korkin ilmareikä on tukkeutunut.
  3. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.
  4. Polttoainesäiliö on tyhjä, tai polttoainejärjestelmässä on vanhentunutta polttoainetta.
  1. Kytke johto sytytystulppaan.
  2. Puhdista polttoainesäiliön ilmareikä tai vaihda polttoainesäiliön korkki.
  3. Tarkista sytytystulppa ja säädä kärkiväliä tarvittaessa. Vaihda sytytystulppa, jos se on syöpynyt, likainen tai murtunut.
  4. Tyhjennä ja/tai täytä polttoainesäiliö uudella polttoaineella. Jos vika ei korjaannu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Moottori käynnistyy huonosti tai menettää tehoa.
  1. Polttoainesäiliön korkin ilmareikä on tukkeutunut.
  2. Ilmansuodatinpanos on likainen, ja se heikentää ilmavirtausta.
  3. Laitteen kotelon alaosassa on leikkuujätettä ja likaa.
  4. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.
  5. Moottoriöljyä on liian vähän tai liian paljon tai öljy on erittäin likaista.
  6. Polttoainesäiliössä on vanhentunutta polttoainetta.
  1. Puhdista polttoainesäiliön ilmareikä tai vaihda polttoainesäiliön korkki.
  2. Puhdista ilmansuodattimen esipuhdistin ja/tai vaihda paperinen ilmansuodatin.
  3. Puhdista laitteen kotelon alaosa.
  4. Tarkista sytytystulppa ja säädä kärkiväliä tarvittaessa. Vaihda sytytystulppa, jos se on syöpynyt, likainen tai murtunut.
  5. Tarkista moottoriöljy. Vaihda öljy, jos se on likaista; lisää tai poista öljyä niin, että sitä on mittatikun Full-merkkiin saakka.
  6. Tyhjennä ja/tai täytä säiliö uudella polttoaineella.
  Moottori käy epätasaisesti.
  1. Johtoa ei ole kytketty sytytystulppaan.
  2. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.
  3. Ilmansuodatinpanos on likainen, ja se heikentää ilmavirtausta.
  1. Kytke johto sytytystulppaan.
  2. Tarkista sytytystulppa ja säädä kärkiväliä tarvittaessa. Vaihda sytytystulppa, jos se on syöpynyt, likainen tai murtunut.
  3. Puhdista ilmansuodattimen esipuhdistin ja/tai vaihda paperinen ilmansuodatin.
  Laite tai moottori tärisee liikaa.
  1. Laitteen kotelon alaosassa on leikkuujätettä ja likaa.
  2. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.
  3. Terän kiinnityspultti on löysällä.
  4. Terä on taipunut tai se ei ole tasapainossa.
  1. Puhdista laitteen kotelon alaosa.
  2. Kiristä moottorin kiinnityspultit.
  3. Kiristä terän kiinnityspultti.
  4. Tasapainota terä. Jos terä on taipunut, vaihda se.
  Leikkuujälki on epätasaista..
  1. Leikkaat aina samansuuntaisesti.
  2. Laitteen kotelon alaosassa on leikkuujätettä ja likaa.
  3. Terä on tylsä.
  1. Vaihda leikkuusuuntaa.
  2. Puhdista laitteen kotelon alaosa.
  3. Teroita ja tasapainota terä.