Bevezetés

Ez a forgókéses, tolókaros fűnyíró lakóingatlanok tulajdonosai számára készült. Elsősorban házikerti füves területek jól karbantartott gyepén végzett fűnyírásra tervezték. Nem alkalmas bozót nyírására vagy mezőgazdasági felhasználásra. A gépet elsősorban a 81860-as típusú lítiumion-akkumulátorral (a 21863-as típus tartozéka) való használatra tervezték. A termékek nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben állók biztonságát.

A 21863T típushoz nem tartozik akkumulátor vagy töltő.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

Látogasson el a www.Toro.com weboldalra további információkért, például munkavédelmi tippekért, oktatóanyagokért, tartozékinformációkért, kérjen segítséget márkakereskedés kereséséhez, vagy regisztrálja termékét.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és tartsa kéznél terméke típus- és sorozatszámát. A(z) Ábra 1 jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken. Írja a számokat a megfelelő helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális, az alkatrészekre vonatkozó és más termékinformációkat..

g275230
Graphic

Ha segítségre van szüksége, a termék visszajuttatása előtt tekintse meg a www.Toro.com/support weboldalon az oktatóvideókat, vagy hívja fel az 1-888-384-9939 telefonszámot.

Biztonság

FONTOS BIZTONSÁGI

UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS – Elektromos berendezés használata során a tűz, áramütés vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, ideértve az alábbiakat:

I. Képzés

 1. A gép kezelője felelős minden, más személyeket érő balesetért vagy a tulajdonukat érő kárért.

 2. Ne engedjen gyermekeket dolgozni vagy játszani a géppel, az akkumulátorral vagy az akkumulátortöltővel; a kezelő életkorát helyi szabályozás korlátozhatja.

 3. Ne engedje csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, valamint tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személynek a gép, az akkumulátor és az akkumulátortöltő használatát, kivéve, ha utasításokat vagy felügyeletet kapnak a biztonságos használatához, és megértik a használat során felmerülő veszélyeket.

 4. A gép, az akkumulátor és az akkumulátortöltő használatának megkezdése előtt olvassa el az összes utasítást és az adott terméken található figyelmeztető jelzéseket.

 5. Ismerkedjen meg a gép, az akkumulátor és az akkumulátortöltő kezelőszerveivel és megfelelő használatával.

II. Előkészületek

 1. Tartsa távol a közelben tartózkodókat, különösen a gyerekeket és kisállatokat a működtetési területtől.

 2. Ne használja a gépet, ha a védőburkolatok és védőelemek, például terelőlemezek vagy a fűgyűjtő nincsenek a helyükön és nem működnek megfelelően.

 3. Vizsgálja át a területet, ahol a gépet használni fogja, és távolítson el onnan minden olyan tárgyat, amely zavarhatja a munkát, vagy amelyet a gép kidobhat.

 4. Használat előtt ellenőrizze a gépet, hogy a kés, a késcsavar és a vágóegység nem kopott vagy sérült-e. A sérült vagy olvashatatlan címkéket cserélje le.

 5. Csak a Toro által jóváhagyott akkumulátort használjon. Más kiegészítők és tartozékok használata növelheti a baleset- és tűzveszélyt.

 6. Az akkumulátortöltő nem 100–240 V feszültségű tápaljzatba csatlakoztatva tüzet vagy áramütést okozhat. Ne csatlakoztassa az akkumulátortöltőt 100–240 V-tól eltérő feszültségű tápaljzatba. Nem összeillő csatlakozók esetén használjon a tápkimenet kialakításának megfelelő adaptert, ha szükséges.

 7. Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy akkumulátortöltőt, mert az váratlan módon tüzet, robbanást vagy személyi sérülést okozhat.

 8. Ha az akkumulátortöltő tápkábele megsérült, cseréltesse ki hivatalos márkakereskedővel.

 9. Ne használjon elemeket, mert azok nem tölthetők.

 10. Az akkumulátort csak a Toro által jóváhagyott akkumulátortöltővel töltse. Egy adott típusú akkumulátor töltésére való töltő más típusú akkumulátorral használva tűzveszélyt okozhat.

 11. Az akkumulátor töltését csak jól szellőző helyen végezze.

 12. Ne tegye ki az akkumulátort vagy az akkumulátortöltőt tűznek vagy 68 °C-nál magasabb hőmérsékletnek.

 13. Tartsa be a töltéssel kapcsolatos összes utasítást, és ne töltse az akkumulátort az utasításban megadott hőmérséklet-tartományon kívül. Ellenkező esetben az akkumulátor károsodhat és megnövekedhet a tűzveszély.

 14. Öltözzön megfelelően – viseljen megfelelő öltözéket, beleértve a védőszemüveget, a hosszú szárú nadrágot, a megfelelő, csúszásgátló lábbelit (ne mezítláb legyen vagy szandálban), a kesztyűt és a hallásvédelmi eszközt is. Ha hosszú a haja, hátul kösse össze, és kerülje a laza ékszereket, mert ezek beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe. Poros körülmények között viseljen porvédő maszkot.

III. Működtetés

 1. A mozgó kés érintése súlyos sérülést okozhat. Tartsa távol kezét és lábát a vágóterülettől és gép mozgó alkatrészeitől. Maradjon távol a kidobónyílásoktól.

 2. A gép nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben állók biztonságát.

 3. A gép indítása előtt kapcsolja ki az önjáró meghajtást (ha van).

 4. A motor elindításakor ne billentse meg a gépet.

 5. Előzze meg a véletlen beindítást – távolítsa el az elektromos indítógombot a kapcsolóból, mielőtt csatlakoztatja az akkumulátort vagy valamilyen műveletet végez a gépen.

 6. A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne végezzen olyan tevékenységet, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 7. Állítsa le a gépet, távolítsa el az elektromos indítógombot, vegye ki a gépből az akkumulátort és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt a gép beállításába, szervizelésébe, tisztításába kezd vagy eltárolja azt.

 8. Távolítsa el a gépből az akkumulátort és az elektromos indítógombot, mielőtt őrizetlenül hagyja vagy tartozékot cserélne rajta.

 9. Ne erőltesse a gépet – hagyja, hogy a gép azzal a sebességgel végezze a dolgát (jobban és biztonságosabban), amelyre tervezték.

 10. Legyen mindig résen – a gép működtetésekor figyeljen arra, amit csinál, és használja a józan eszét. Ne használja a gépet betegen, fáradtan, illetve alkohol vagy gyógyszer hatása alatt.

 11. A gépet csak megfelelő időjárási és jó látási körülmények között használja. Ne használja a gépet, ha villámcsapás lehetősége áll fenn.

 12. Legyen rendkívül óvatos tolatás közben és akkor, amikor maga felé húzza a gépet.

 13. Álljon mindig kellően stabilan és ügyeljen az egyensúlyára, különösen lejtőkön. A lejtőkön mindig keresztirányban dolgozzon; soha ne felfelé és lefelé. Legyen rendkívül óvatos a lejtőkön történő irányváltás közben. Ne végezzen fűnyírást túl meredek lejtőkön. A géppel sétálva, soha ne futva dolgozzon.

 14. Ne irányítsa senki felé a kidobott anyagot. Kerülje az anyag falra vagy akadályra való kidobását; az visszaverődhet a kezelő felé. Állítsa le a kés(eke)t, amikor kavicsos felületet keresztez.

 15. Ügyeljen a lyukakra, keréknyomokra, zökkenőkre, kövekre vagy egyéb rejtett tárgyakra. Egyenetlen terepen elveszítheti az egyensúlyát.

 16. A nedves fű vagy levelek súlyos sérülést okozhatnak, ha rajtuk megcsúszva hozzáér a késhez. Kerülje a fűnyírást nedves füvön és esőben.

 17. Ha a gép nekiütközött valaminek és rezgésbe kezd, azonnal állítsa le, távolítsa el az elektromos indítógombot, vegye ki az akkumulátort és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt a gép sérülésének vizsgálatába kezd. Az üzemeltetés folytatása előtt végezze el a szükséges javításokat.

 18. Állítsa le a gépet és távolítsa el az elektromos indítógombját, mielőtt felrakodja a gépet szállításhoz.

 19. Nem megfelelő használati körülmények között az akkumulátor folyadékot bocsáthat ki; kerülje az ezzel való érintkezést. Ha véletlenül érintkezne a folyadékkal, öblítse le bő vízzel. Ha a folyadék a szemébe kerülne, forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból származó folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.

IV. Karbantartás és tárolás

 1. Állítsa le a gépet, távolítsa el az elektromos indítógombot, vegye ki a gépből az akkumulátort és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt a gép beállításába, szervizelésébe, tisztításába kezd vagy eltárolja azt.

 2. Ne kísérelje meg a gép javítását az utasításban jelzett műveleteken túl. Végeztesse a gép szervizelését hivatalos márkaszervizben, azonos cserealkatrészekkel.

 3. A gép karbantartása során viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.

 4. Az életlen kést fenje meg mindkét oldalán, hogy egyensúlyban maradjon. Tisztítsa meg a kést, és ellenőrizze az egyensúlyát.

 5. A meggörbült, kopott vagy repedt kést cserélje le. A kiegyensúlyozatlan kés rezgést okozhat, ami károsíthatja a motort vagy személyi sérülést okozhat.

 6. A szervizelése során ügyeljen rá, hogy a kés kikapcsolt meghajtás esetén is megmozdulhat.

 7. Ellenőrizze rendszeresen a gyűjtőtartályt elhasználódás vagy kopás szempontjából, szükség esetén cserélje le eredeti Toro [csere-] tartályra.

 8. A legjobb teljesítmény érdekében csak eredeti Toro-cserealkatrészt és -tartozékot használjon. A másféle cserealkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a garanciát is érvényteleníti.

 9. Tartsa karban a gépet – a legjobb teljesítmény és legnagyobb biztonság érdekében a vágóélek legyenek mindig tiszták és élesek. Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán, olajtól és zsírtól mentesen. A védőelemek legyenek a helyükön üzemképesen. A vágóélek legyenek mindig élesek. Kizárólag azonos cserekéseket használjon.

 10. Ellenőrizze a gép alkatrészeinek épségét – ha sérült védőelemet vagy egyéb alkatrészt talál, határozza meg, hogy működtethető-e még megfelelően a gép. Ellenőrizze, hogy vannak-e elállítódott és akadó mozgó alkatrészek, törött elemek, rögzítés és bármilyen egyéb körülmény, amely hatással lehet a gép működésére. Ha az utasítás másként nem jelzi, a sérült vagy hiányzó védőelemet javíttassa meg vagy pótoltassa hivatalos márkaszervizzel.

 11. Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől és csavaroktól, amelyek rövidre zárhatják a kivezetéseit. A kivezetések rövidzárlata égési sérülést vagy tüzet okozhat.

 12. Ellenőrizze rendszeresen a kést és a motort rögzítő csavarok meghúzott állapotát.

 13. Ha nem használja a gépet, tárolja beltérben, biztonságos helyen úgy, hogy gyermekek ne férjenek hozzá.

 14. VIGYÁZAT! – A helytelenül kezelt akkumulátor tűzveszélyt vagy vegyi égési sérülést okozhat. Ne szerelje szét az akkumulátort. Ne engedje, hogy az akkumulátor 68 °C fülé hevüljön, ne égesse el. Az akkumulátort csak eredeti Toro-akkumulátorra cserélje; a más típusú akkumulátor tüzet vagy robbanást okozhat. Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne férjenek az akkumulátorhoz, és tartsa azt az eredeti csomagolásában a használatáig.

 15. Ne dobja tűzbe az akkumulátort. Az akkumulátor felrobbanhat. Nézzen utána a helyi előírásoknak és eszerint végezze az akkumulátor újrahasznosítását.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ

UTASÍTÁSOKAT

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a gépkezelő számára jól látható helyen, a potenciális veszélyforrás közelében találhatók. Cseréje ki vagy pótolja a megrongálódott vagy hiányzó címkét.

decal140-1324
decal137-9495
decal137-9496
decal140-1328

81860-as modell

decal137-9489
decal112-8760
decal125-5026
decal137-9196
decal137-9461

Felszerelés

Note: Az akkumulátor a megvásárlásakor nincs teljesen feltöltve. A gép első használata előtt lásd: Az akkumulátor töltése.

Az akkumulátortöltő (opcionális) felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Rögzítőelemek (nem tartozék)2

Igény szerint szerelje fel az akkumulátortöltőt biztonságosan a falra a hátulján található fali rögzítőfuratok segítségével.

Szerelje fel beltérben (például garázsban vagy más száraz helyen), konnektor közelében és gyermekektől elzárva.

Az akkumulátortöltő felszerelésével kapcsolatban a Ábra 2 segítséget nyújthat.

Az akkumulátortöltő rögzítéséhez csúsztassa azt rá a megfelelően elhelyezett csavarokra (a csavar nem tartozék).

g247359

A fogantyú kihajtása

Figyelmeztetés

A fogantyú nem megfelelő kihajtása károsíthatja a kábeleket, bovdeneket, ami nem biztonságos üzemeltetési körülményeket eredményezhet.

 • Ügyeljen a kábelek, bovdenek épségére a fogantyú be- vagy kihajtása során.

 • A kábelek, bovdenek a fogantyú külső oldalán fussanak.

 • Ha egy kábel vagy bovden károsodott, lépjen kapcsolatba hivatalos márkaszervizzel.

Important: Távolítsa el és dobja ki a motort burkoló műanyag védőlemezt, valamint minden egyéb műanyag elemet és csomagolást a gépről.

 1. Oldja ki a fogantyút (Ábra 3, A).

 2. Hajtsa hátra a fogantyút üzemi helyzetbe (Ábra 3, B).

 3. Fogja a fogantyút, miközben beakasztja a fogantyú reteszeit, hogy ne csípje oda a kezét.

 4. Akassza be úgy a reteszt, hogy a csap a helyére kattanva megtartsa üzemi helyzetben a fogantyút (Ábra 3, C).

g251609

A gyűjtőtartály összeszerelése

g230447

Termékáttekintés

g297638
g036586
g292995

Megfelelő hőmérsékleti tartományok

Az akkumulátor töltéséhez/tárolásához5 °C és 40 °C között*
Az akkumulátor használatához–30 °C és 49 °C között*
A gép használatához0 °C és 49 °C között*

* A töltési idő megnő, ha a töltés nem a jelzett tartományon belül zajlik.

Tárolja a gépet, az akkumulátort és az akkumulátortöltőt zárt, tiszta, száraz helyen.

Üzemeltetés

Működtetés előtt

Az akkumulátor beszerelése

Important: Az akkumulátort csak a megfelelő hőmérsékleti tartományban használja; lásd: Műszaki adatok.

 1. Az akkumulátor szellőzőnyílásai legyenek mentesek a portól és egyéb szennyeződéstől.

 2. Hajtsa fel az akkumulátorrekesz-fedelet (Ábra 8, A).

 3. Az akkumulátoron kialakított bemélyedést a gépen látható nyelvvel összeigazítva csúsztassa az akkumulátort a rekeszébe rögzülésig (Ábra 8, B).

 4. Csukja le az akkumulátorrekesz-fedelet (Ábra 8, C).

g251221

A vágási magasság állítása

Állítsa be a kívánt vágási magasságot. Állítsa be az összes kereket azonos vágásmagasságba (Ábra 9).

g254131

Működtetés közben

A gép elindítása

 1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor be lett-e szerelve a gépbe; lásd: Az akkumulátor beszerelése.

 2. Dugja be az elektromos indítógombot az indítókapcsolóba (Ábra 10, A).

 3. Húzza neki a késvezérlő kart a fogantyúnak, és tartsa meg ebben a helyzetben (Ábra 10, B).

 4. Nyomja meg az elektromos indítógombot és ne engedje el, amíg be nem indul a motor (Ábra 10, C).

g293036

Az önjáró meghajtás használata

Egyszerűen lépkedjen a kezeit a felső fogantyún, könyökeit pedig maga mellett tartva, a gép automatikusan lépést tart Önnel (Ábra 11).

g233423

Note: Ha a gép az önjáró meghajtás használata után nem húzható szabadon hátrafelé, álljon meg, és a kezeit a helyükön hagyva engedje a gépet néhány centit előre haladni a kerékhajtás leoldásához. Megpróbálhatja azt is, hogy megfogja közvetlenül a felső fogantyú alatti fémfogantyút, majd pár centit előretolja a gépet. Ha a gép továbbra sem húzható könnyen hátrafelé, lépjen kapcsolatba hivatalos márkaszervizzel.

A nyesedék mulcsozása

A gép gyárilag alkalmas mulcsozásra és a levélnyesedék visszadolgozására a gyepbe.

Ha a gyűjtőtartály fel van szerelve a gépre, a fűgyűjtő kar pedig fűgyűjtési helyzetben áll, állítsa a kart mulcsozási helyzetbe; lásd A fűgyűjtő kar használata. Ha az oldalsó kidobás csúszdája rajta van a gépen, vegye le róla; lásd: Az oldalsó kidobás csúszdájának eltávolítása.

A nyesedék összegyűjtése

Használja a gyűjtőtartályt, ha össze kívánja gyűjteni a fű- és levélnyesedéket a gyepről.

Ha az oldalsó kidobás csúszdája rajta van a gépen, vegye le róla; lásd: Az oldalsó kidobás csúszdájának eltávolítása. Ha a fűgyűjtő kar mulcsozási helyzetben van, állítsa fűgyűjtési helyzetbe; lásd A fűgyűjtő kar használata.

A gyűjtőtartály felszerelése

 1. Hajtsa fel és tartsa meg így a hátsó terelőlemezt (Ábra 12, A).

 2. Szerelje fel a gyűjtőtartályt, ügyelve rá, hogy a gyűjtőtartály csapjai beüljenek a fogantyú mélyedéseibe (Ábra 12, B).

 3. Hajtsa le a hátsó terelőlemezt.

g233434

A gyűjtőtartály leszerelése

A gyűjtőtartály eltávolításához végezze el az előző lépéseket fordított sorrendben, lásd A gyűjtőtartály felszerelése.

A fűgyűjtő kar használata

A kikapcsolható fűgyűjtés lehetővé teszi, hogy a gépre felszerelt gyűjtőtartállyal fűgyűjtő üzemmódban és mulcsozással is lehessen használni a gépet.

 • A levágott fű- és levélnyesedék gyűjtéséhez nyomja meg a fűgyűjtő kar gombját, majd hajtsa előre a kart annyira, hogy a gombja újra kiugorjon (Ábra 13).

  g251583
 • A levágott fű- és levélnyesedék mulcsozásához vagy oldalsó kidobásához nyomja meg a fűgyűjtő kar gombját, majd hajtsa hátra a kart annyira, hogy a gombja újra kiugorjon.

  Important: A megfelelő használathoz távolítson el minden fűnyesedéket és hulladékot a fűgyűjtő ajtóról és a környező nyílásról (Ábra 14), mielőtt a fűgyűjtő kart az egyik helyzetből átállítja a másik helyzetbe.

  g251584

A nyesedékek oldalsó kidobása

Nagyon hosszúra nőtt fű nyírásakor használja az oldalsó kidobást.

Ha a gyűjtőtartály fel van szerelve a gépre, a fűgyűjtő kar pedig fűgyűjtési helyzetben áll, állítsa a kart mulcsozási helyzetbe; lásd Az oldalsó kidobás csúszdájának eltávolítása.

Az oldalsó kidobás csúszdájának felszerelése

Oldja ki és hajtsa fel az oldalsó kidobás terelőlemezét, és szerelje fel az oldalsó kidobás csúszdáját (Ábra 15).

g235646

Az oldalsó kidobás csúszdájának eltávolítása

Az oldalsó kidobás csúszdájának eltávolításához hajtsa fel az oldalsó kidobás terelőlemezét, távolítsa el az oldalsó kidobás csúszdáját, majd hajtsa vissza az oldalsó kidobás terelőlemezét úgy, hogy szilárdan reteszelődjön.

A gép leállítása

 1. Engedje el a késvezérlő rudat (Ábra 16, A).

 2. Húzza ki az elektromos indítógombot az indítókapcsolóból (Ábra 16, B).

 3. Távolítsa el az akkumulátort, lásd: Az akkumulátor eltávolítása a gépből.

  Note: Mindig vegye ki az akkumulátort, ha nem használja a gépet.

g251435

Az akkumulátor eltávolítása a gépből

 1. Hajtsa fel az akkumulátorrekesz-fedelet.

 2. Nyomja meg a reteszt az akkumulátor kioldásához, majd emelje ki az akkumulátort a gépből.

 3. Csukja le az akkumulátorrekesz-fedelet.

Üzemeltetési tanácsok

Általános fűnyírási tanácsok

 • Kerülje el a kés kemény tárgyakhoz csapódását. Szándékosan soha ne nyírjon tárgyak felett.

 • A legjobb teljesítmény eléréséhez szereljen fel új kést az idény kezdete előtt.

 • Szükség esetén cserélje ki a kést Toro-cserekésre.

Fűkaszálás

 • Egyszerre a fűszálaknak csak mintegy harmadrészét vágja le. A hosszabb üzemidő érdekében végezze a fűnyírást nagyobb vágásmagassággal.

 • Ne vágjon az 51 mm-es beállítás alatt, hacsak nem gyér a fű, vagy csak késő ősszel, amikor a fű növekedése lelassul.

 • A gyep legjobb kinézete érdekében 15 cm-nél magasabb fűnél kezdje a legnagyobb vágásmagassággal és haladjon lassabban; ezután menjen át a területen alacsonyabb beállítás mellett. Ha a fű túl hosszú, a gép eltömődhet, és a motor leállhat.

 • A nedves fű és levelek hajlamosak összetapadni az udvaron, és a gép eltömődését vagy a motor leállását okozhatják. Kerülje a fűnyírást nedves füvön.

 • Vegye figyelembe a rendkívül száraz időjárás esetén fennálló potenciális tűzveszélyt, kövesse a helyi tűzvédelmi figyelmeztetéseket és tartsa tisztán a gépet a száraz fűtől és törmelékektől.

 • Váltogassa a fűnyírás irányát. Ez segít eloszlatni a kaszálékot a pázsiton az egyenletes trágyázás érdekében.

 • Ha nem kielégítő a kész pázsit megjelenése, próbáljon ki egyet vagy akár többet a következő javaslatok közül:

  • Cserélje ki vagy éleztesse meg a kést.

  • Fűnyírás közben haladjon lassabb ütemben.

  • Növelje gépén a vágási magasságot.

  • Nyírja gyakrabban a füvet.

  • Alkalmazzon átfedést a rendek között, ahelyett, hogy külön minden soron teljes szélességű rendet nyírna.

Levelek vágása

 • A pázsit nyírását követően győződjön meg arról, hogy a fű fele kilátszik a levágott levéllepel alól. Lehetséges, hogy egynél többször kell áthaladnia egy soron a levelek felett.

 • Ha több mint 13 cm vastagon áll a levél a gyepen, kezdje a fűnyírást nagyobb vágásmagassággal, majd menjen át újra a gyepen a kívánt beállítással.

 • Ha a gép nem vágja elég finomra a leveleket, csökkentse a nyírás sebességét.

Működtetés után

Az akkumulátor töltése

Important: Az akkumulátor a megvásárlásakor nincs teljesen feltöltve. Az eszköz használata előtt tegye az akkumulátort a töltőbe, és töltse addig, amíg a LED-kijelző szerint teljesen fel nem töltődött. Olvassa el az összes biztonsági óvintézkedést.

Important: Az akkumulátor töltését csak a megfelelő hőmérsékleti tartományban végezze; lásd: Műszaki adatok.

Note: Az akkumulátoron a töltöttség-ellenőrző gombot megnyomva bármikor ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségét (LED-kijelzők).

 1. Az akkumulátor és a töltő szellőzőnyílásai legyenek mentesek a portól és egyéb szennyeződéstől.

  g290533
 2. Igazítsa össze az akkumulátor bemélyedését (Ábra 17) a töltőn kialakított nyelvvel.

 3. Az akkumulátor és a töltő szellőzőnyílásai legyenek mentesek a portól és egyéb szennyeződéstől.

 4. Csúsztassa be az akkumulátort a töltőbe ütközésig (Ábra 17).

 5. Az akkumulátort az eltávolításához csúsztassa ki hátrafelé a töltőből.

 6. Az alábbi táblázat az akkumulátortöltő LED-kijelzőjének jelzéseit ismerteti.

  KijelzőJelentése
  Nem világítNincs behelyezve akkumulátor
  Zölden villogAz akkumulátor töltődik
  ZöldAz akkumulátor feltöltődött
  PirosAz akkumulátor és/vagy az akkumulátortöltő hőmérséklete kívül került a megfelelő tartományon
  Pirosan villogAkkumulátortöltési hiba*

* További tájékoztatásért lásd: .

A gép aljának kitisztítása

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Takarítsa le a gép aljáról a fűkaszálékot és a szennyeződést.
 • A gép aljának kitisztítása a kimosócsatlakozón át

  A legjobb eredmény érdekében tisztítsa meg a gépet röviddel a fűnyírás befejezése után.

  1. Vigye a gépet sík, burkolt talajra.

  2. Állítsa le a motort, és várja meg, míg leállnak a mozgó alkatrészek, mielőtt a gépet az üzemi helyzetből elmozdítaná.

  3. Engedje le a gépet a legalacsonyabb vágásmagasságra. Lásd: A vágási magasság állítása.

  4. Mossa ki a hátsó ajtó alatti területet ott, ahol a nyesedék a gép alól a gyűjtőtartályba jut.

   Note: Mossa ki a fűgyűjtő kar (ha van) környékét teljesen előre és teljesen hátra állított helyzetben is.

  5. Csatlakoztasson egy vízcsapra kötött kerti locsolótömlőt a kimosócsatlakozóra (Ábra 18).

   g251300
  6. Nyissa meg a vizet.

  7. Indítsa be a motort és járassa, amíg már nem távozik több nyesedék a gép alól.

  8. Állítsa le a motort.

  9. Zárja el a vizet, és kösse le a locsolótömlőt a gépről.

  10. Indítsa be a motort és a rozsdásodás megelőzése érdekében járassa pár percig, hogy kiszáradjon a gép alja.

  11. Állítsa le a motort és hagyja lehűlni, mielőtt eltenné a gépet egy zárt helyre.

  A gép aljának kitisztítása függőleges tárolási helyzetben

  1. Állítsa a gépet függőleges tárolási helyzetbe; lásd A gép tárolása függőleges tárolási helyzetben.

  2. Mossa le a nyesedékeket a gép aljáról.

  A fogantyú behajtása

  Figyelmeztetés

  A fogantyú nem megfelelő be- vagy kihajtása károsíthatja a kábeleket, bovdeneket, ami nem biztonságos üzemeltetési körülményeket eredményezhet.

  • Ügyeljen a kábelek, bovdenek épségére a fogantyú be- vagy kihajtása során.

  • Ha egy kábel vagy bovden károsodott, lépjen kapcsolatba hivatalos márkaszervizzel.

  1. Távolítsa el az elektromos indítógombot (Ábra 19).

   g251571
  2. Fogja a fogantyút, miközben kiakasztja a fogantyú reteszeit, hogy ne csípje oda a kezét.

  3. Oldja ki a fogantyú reteszeit annyira, hogy szabadon mozgatni tudja a fogantyú felső részét.

  4. Hajtsa előre a fogantyút függőleges helyzetbe, vagy teljesen előre a Ábra 20 szerint.

   Important: A fogantyú lehajtása során a kábeleket, bovdeneket a fogantyúreteszeken kívül vezesse el.

   g251299
  5. A fogantyú kihajtása, lásd A fogantyú kihajtása.

  A gép tárolása függőleges tárolási helyzetben

  A gépet függőleges helyzetben is tárolhatja, így kisebb helyen elfér.

  Figyelmeztetés

  A fogantyú nem megfelelő be- vagy kihajtása károsíthatja a kábeleket, bovdeneket, ami nem biztonságos üzemeltetési körülményeket eredményezhet.

  • Ügyeljen a kábelek, bovdenek épségére a fogantyú be- vagy kihajtása során.

  • Ha egy kábel vagy bovden károsodott, lépjen kapcsolatba hivatalos márkaszervizzel.

  1. Távolítsa el az elektromos indítógombot és az akkumulátort a gépből.

  2. Ellenőrizze, hogy a vágásmagasság a gépen 92 mm-re vagy alacsonyabbra legyen beállítva; ha nem így van, engedje lejjebb; lásd: A vágási magasság állítása.

  3. Oldja ki a fogantyúreteszeket (Ábra 21).

   g251585
  4. Hajtsa teljesen előre a fogantyút.

   Important: A fogantyú lehajtása során a kábeleket, bovdeneket a fogantyúgombon kívül vezesse el.

  5. Akassza be a fogantyúreteszeket.

  6. Emelje meg kézzel a gép elejét, és helyezze el a tárolási helyén (Ábra 22).

   g251586

  Karbantartás

  A gép karbantartása vagy tisztítása előtt távolítsa el belőle az elektromos indítógombot és az akkumulátort.

  Csak a gyártó által javasolt cserealkatrészeket és tartozékokat használjon.

  Vizsgálja át és tartsa karban a gépet rendszeresen. A gépet csak hivatalos szakszervizben javíttassa.

  A gép kenése

  A gépet nem kell kennie; a csapágyak a gép élettartama végéig kitartó kenést kaptak a gyárban.

  A kés cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • Cserélje ki vagy éleztesse meg a kést (ha hamar kimegy az éle, gyakrabban).
 • Important: A kés megfelelő felszereléséhez nyomatékkulcs szükséges. Ha nem rendelkezik nyomatékkulccsal, vagy nem szívesen végezné el ezt a műveletet, forduljon márkaszervizhez.

  Ha a kés megsérült vagy elrepedt, azonnal cserélje ki. Ha a kés eltompult vagy kicsorbult, éleztesse meg és egyensúlyoztassa ki, vagy cserélje ki.

  Figyelmeztetés

  A szervizelése során ügyeljen rá, hogy a kés kikapcsolt meghajtás esetén is megmozdulhat. A kés éles; ha hozzáér, súlyosan megsérülhet.

  A kés szervizelésekor viseljen védőkesztyűt.

  1. Távolítsa el az elektromos indítógombot és az akkumulátort a gépből.

  2. A kést rögzítse egy fadarabbal (Ábra 23).

  3. Szerelje ki a kést, megőrizve minden rögzítőelemet (Ábra 23).

   g231389
  4. Szerelje be az új kést és az összes leszerelt rögzítőelemet (Ábra 24).

   g231390

   Important: A kés hajlított végei nézzenek a gép burkolata felé.

  5. Nyomatékkulcs segítségével húzza meg a kés csavarját 68 Nm nyomatékkal.

  Az önjáró meghajtás beállítása

  Csak önjáró típusok esetén

  Állítsa be az önjáró meghajtást, ha új önjárómeghajtás-bovdent szerel be, vagy az önjáró meghajtás elállítódott.

  1. A bovdenrögzítő szerkezet meglazításához forgassa a szorítóanyát az óra járásával ellenkező irányba (Ábra 25).

   g269307
  2. A feszessége módosításához (Ábra 25) húzza vissza vagy tolja előre a bovdent, és tartsa meg ebben a helyzetben.

   Note: A vontatás erejének növeléséhez tolja a bovdent a motor felé; a csökkentéséhez húzza el a motortól.

  3. Forgassa a szorítóanyát az óra járásával megegyező irányba a bovdenrögzítő meghúzásához.

   Note: Húzza meg jól az anyát dugókulccsal vagy villáskulccsal.

  Az akkumulátor előkészítése újrahasznosításra

  Important: Miután eltávolította a gépből, fedje le az akkumulátor kivezetéseit erős szigetelőszalaggal. Ne kísérelje meg összezúzni, szétszedni az akkumulátort, vagy eltávolítani bármely elemét.

  Az akkumulátor felelősségteljes újrahasznosításának módjára vonatkozó tájékoztatásért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy hivatalos Toro-forgalmazóhoz.

  Tárolás

  Important: A gépet, az akkumulátort és a töltőt csak a megfelelő hőmérsékleti tartományban tárolja; lásd: Műszaki adatok.

  Important: Ha egy évre vagy hosszabb időre elteszi a gépet, vegye ki belőle az akkumulátort, és töltse fel annyira, hogy 2 vagy 3 LED zölden világítson rajta. Ne tegyen el teljesen feltöltött vagy teljesen lemerült akkumulátort. Ha ismét készen áll a gép használatára, töltse fel az akkumulátort annyira, hogy az akkumulátortöltőn a bal oldali visszajelző vagy az akkumulátoron mind a 4 LED zölden világítson.

  • Válassza le használat után a terméket az áramellátásról (pl. távolítsa el belőle az akkumulátort), és ellenőrizze az épségét.

  • Tisztítson le minden idegen anyagot a termékről.

  • Ha nem használja, tárolja a gépet, az elektromos indítógombot, az akkumulátort és az akkumulátortöltőt gyermekektől elzárva.

  • Tartsa távol a gépet, az akkumulátort és az akkumulátortöltőt maró hatású szerektől, például a kerti vegyszerektől és a jégmentesítő sótól.

  • A súlyos személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében ne tárolja az akkumulátort kültéren vagy járműben.

  • Tárolja a gépet, az akkumulátort és az akkumulátortöltőt zárt, tiszta, száraz helyen.

  Hibakeresés és elhárítás

  Csak az utasításban ismertetett lépéseket hajtsa végre. Minden további ellenőrzési, karbantartási és javítási munkát hivatalos szervizközpontnak vagy hasonlóan képzett szakembernek kell elvégeznie, ha Ön nem tudja megoldani a problémát.

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  A gép nem indul el.
  1. Az akkumulátor nincs teljesen becsúsztatva a helyére a gépben.
  2. Az akkumulátor nincs feltöltve.
  3. Az akkumulátor megsérült.
  4. Egyéb elektromos probléma lépett fel a gépnél.
  1. Vegye ki, majd tegye be ismét az akkumulátort a gépbe, ügyelve, hogy teljesen, kattanásig becsússzon.
  2. Vegye ki az akkumulátort a gépből és töltse fel.
  3. Cserélje ki az akkumulátort.
  4. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A gép nem működik folyamatosan.
  1. Nedvesség került az akkumulátor érintkezőire.
  2. Az akkumulátor nincs teljesen becsúsztatva a helyére a szerszámban.
  1. Hagyja megszáradni az akkumulátort, vagy törölje szárazra.
  2. Vegye ki, majd tegye be ismét az akkumulátort a gépbe, ügyelve, hogy teljesen, kattanásig becsússzon.
  A gép nem éri el a maximális teljesítményét.
  1. Az akkumulátor töltöttsége alacsony.
  2. A szellőzőnyílások eltömődtek.
  1. Vegye ki az akkumulátort a gépből és töltse fel teljesen.
  2. Tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat.
  Az akkumulátor túl hamar lemerül.
  1. Az akkumulátor hőmérséklete a megfelelő tartomány alá csökkent vagy fölé emelkedett.
  1. Vigye az akkumulátort száraz, 5–40 °C hőmérsékletű helyre.
  Az akkumulátortöltő nem működik.
  1. Az akkumulátortöltő hőmérséklete a megfelelő tartomány alá csökkent vagy fölé emelkedett.
  2. Nincs áram a konnektorban, amibe be van dugva az akkumulátortöltő.
  1. Húzza ki az akkumulátortöltőt, és vigye száraz, 5–40 °C hőmérsékletű helyre.
  2. Javíttassa meg a konnektort szakképzett villanyszerelővel.
  Az akkumulátortöltő LED-visszajelzője pirosan világít.
  1. Az akkumulátor és/vagy az akkumulátortöltő hőmérséklete kívül került a megfelelő tartományon.
  1. Húzza ki az akkumulátortöltőt, és vigye az akkumulátorral együtt száraz, 5–40 °C hőmérsékletű helyre.
  Az akkumulátortöltő LED-visszajelzője pirosan villog.
  1. Kommunikációs hiba van az akkumulátor és a töltő között.
  2. Az akkumulátor gyenge.
  1. Vegye ki az akkumulátort a töltőből, húzza ki az akkumulátortöltőt a konnektorból, és várjon 10 másodpercet. Dugja vissza a konnektorba az akkumulátortöltőt és tegye vissza bele az akkumulátort. Ha az akkumulátortöltő LED-visszajelzője továbbra is pirosan villog, ismételje meg a műveletsort. Ha az akkumulátortöltő LED-visszajelzője 2 kísérlet után is pirosan villog, megfelelő módon gondoskodjon az akkumulátor hulladékelhelyezéséről egy újrahasznosító létesítményben.
  2. Megfelelő módon gondoskodjon az akkumulátor hulladékelhelyezéséről egy újrahasznosító létesítményben.
  Nehéz eltávolítani az akkumulátort a gépből.
  1. Az akkumulátor/gép új, esetleg korrózió keletkezett az akkumulátor és/vagy a gép érintkezőin.
  1. Tisztítsa meg az akkumulátor és a gép érintkezőit. Ezután hordjon fel dielektromos zsírt az akkumulátor érintkezőire; ne használjon másféle kenőanyagot, mert az károsíthatja az érintkezőket.
  A gép sípoló hangot hallat.
  1. Az akkumulátor nincs feltöltve.
  2. A gép nem biztonságos üzemi helyzetbe került.
  3. A gép túlterhelődött.
  4. Egyéb elektromos probléma lépett fel a gépnél.
  1. Vegye ki az akkumulátort a gépből és töltse fel.
  2. Ügyeljen rá, hogy a gép ne kerüljön szélsőséges szögbe használat közben.
  3. Végezze a fűnyírást nagyobb vágásmagasságon, vagy fűnyírás közben haladjon lassabb ütemben.
  4. Kíséreljen meg más hibaelhárítási műveleteket, ha a hangjelzés nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A vágás minősége romlik vagy nem kielégítő.
  1. A kés eltompult.
  1. Éleztesse meg vagy cserélje ki a kést.
  A gép egyenetlenül vág.
  1. A kés eltompult.
  2. A vágóasztal megsérült.
  1. Éleztesse meg vagy cserélje ki a kést.
  2. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A gép vibrál.
  1. A kés elgörbült vagy megsérült.
  1. Vizsgálja meg a kést, szükség esetén cserélje ki.