Въведение

Прочетете внимателно представената тук информация, за да научите как да работите и да поддържате правилно изделието и да избягвате наранявания и повреди. Отговорността за правилната и безопасна работа с изделието е изцяло ваша. Запазете настоящото ръководство за справки в бъдеще.

За по-подробна информация за продукта и принадлежностите му, за съдействие при намиране на дилър или за регистрацията на продукта, можете да се свържете с фирмата Toro директно на www.Toro.com.

Във всички случаи, когато се нуждаете от сервизно обслужване, от оригинални резервни части на Тoro, или от допълнителна информация, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър на Тoro или с Центъра за обслужване на клиентите на Тoro, като не забравите да укажете модела и серийните номера на вашия продукт. Фигура 1 идентифицира местоположението на модела и серийните номера на изделието.

g017365

Изпишете модела на изделието и серийните номера в полето по-долу:

В това ръководство потенциалните опасности са обозначени със съобщения за безопасност и предупредителен символ за опасност (Фигура 2), сигнализиращ опасност, която може да доведе до сериозно нараняване или смърт при неспазване на препоръчаните предпазни мерки.

g000502

За подчертаване на информацията в настоящото ръководство се използват 2 думи. Важна информация привлича вниманието върху специална техническа информация и Забележка, която набляга на общата информация, заслужаваща специално внимание.

За моделите, при които конските сили на двигателя са указани, общата мощност на двигателя в конски сили е определена по лабораторен път от производителя на двигателя и в съответствие със SAE J1349. При конфигурирането на машината в съответствие с изискванията за безопасност, емисии и експлоатация, действителната мощност в конски сили на двигателя за този клас машина ще бъде значително по-малка.

Безопасност

Тази машина е проектирана в съответствие с EN ISO 5395.

Обща безопасност

Продуктът е способен да ампутира ръце и крака, както и да изхвърли обекти. Винаги спазвайте всички инструкции за безопасност за предотвратяване на сериозно нараняване.

Използването на продукта за цели, различни от неговото предназначение, може да бъде опасно за Вас и за странични лица.

 • Прочетете и разберете съдържанието на това Ръководство за оператора“ преди да стартирате машината.

 • Не поставяйте ръцете или краката си в близост до движещите се компоненти на машината.

 • Не работете с машина без всички предпазители или без защитните устройства за безопасност, поставени на местата им и работещи на машината.

 • Стойте далеч от всеки отвор за разтоварване. Дръжте страничните лица на безопасно разстояние от машината.

 • Дръжте децата далеч от работния участък. Никога не допускайте деца да боравят с машината.

 • Преди обслужване, зареждане с гориво или отпушване на машината спрете машината и изключете двигателя.

Неправилната употреба или поддръжка на тази машина може да доведе до наранявания. За намаляване на потенциалната опасност от нараняване спазвайте следните инструкции за безопасност и винаги обръщайте внимание на предупредителния символ за опасност, който обозначава Внимание“, Предупреждение“ или Опасност“ – инструкции, свързани с личната безопасност. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване или смърт.

В настоящото ръководство можете да откриете допълнителни точки от информацията за безопасност в съответните им раздели.

Мерки за безопасност преди започване на работа

Обща безопасност

 • Винаги инспектирайте машината, за да се уверите, че ножовете, болтовете на ножовете и монтажният възел на режещия апарат не са износени или повредени.

 • Проверете участъка, в който ще използвате машината, и отстранете всички обекти, които тя може да изхвърли.

 • Запознайте се с начините за безопасна експлоатация на оборудването, органите за управление на оператора и предупредителните обозначения за безопасност.

 • Проверете дали всички предпазители и устройства за безопасност са на местата си и работят правилно.

 • Регулирането на височината на косене може да доведе до съприкосновение с въртящ се нож, което да причини сериозни наранявания.

  • Спрете двигателя и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  • Откачете кабела за свещта от свещта, когато регулирате височината на отрязване.

Безопасност на горивото

Опасност

Горивото е изключително запалимо и силно експлозивно. Пожар или експлозия на гориво може да предизвика изгаряния на Вас или други лица и да причини щети на имущество.

 • За да предотвратите възпламеняването на горивото от статичен заряд, преди зареждане поставете контейнера и/или машината директно върху земята, а не в превозно средство или върху някакъв друг предмет.

 • Зареждайте резервоара за гориво навън, на открито, когато двигателят е изключен и студен. Избършете всякакво разлято гориво.

 • Когато пушите или се намирате в близост до открит пламък или искри, не боравете с гориво.

 • Съхранявайте горивото в одобрен за целта съд за гориво и далеч от досег с деца.

Внимание

Горивото е вредно за здравето и може да има фатални последствия при поглъщане. Излагане на парите му продължително време може да предизвика сериозно увреждане или заболяване.

 • Избягвайте да вдишвате парите дълго време.

 • Дръжте ръцете си далеч от дюзата и отвора на резервоара за гориво.

 • Дръжте горивото далеч от кожата и очите си.

Мерки за безопасност по време на работа

Обща безопасност

 • Носете подходящо облекло, включително защита на очите; устойчиви на хлъзгане, солидни обувки; и средства за защита на слуха. Завържете дългата коса и не носете бижута.

 • Не работете с машината, когато сте болни, уморени или под въздействието на алкохол или лекарства/опиати.

 • Ножът е остър; контактът с него може да доведе до тежки телесни наранявания. Преди да напуснете мястото на оператора, изгасете двигателя и изчакайте спирането на всички движещи се части.

 • Когато освободите органа за контрол на присъствието на оператор, двигателят трябва да изгасне и ножовете трябва да спрат в рамките на 3 секунди. Ако това не стане, веднага преустановете работа с машината и се свържете с упълномощен за сервизно обслужване дилър.

 • Работете с машината само при добра видимост и при добри климатични условия. Не работете с машината, когато има риск от светкавици.

 • Ако се подхлъзнете по мокри трева и листа и се докоснете до ножа, това може да доведе до сериозни телесни наранявания. Избягвайте да косите трева при мокри условия, ако е възможно.

 • Бъдете много внимателни, когато се приближавате към завои без видимост, храсти, дървета или други обекти, затрудняващи видимостта.

 • Внимавайте за дупки, коловози, издатини, камъни или други скрити опасности. При неравен терен е възможна злополука вследствие на подхлъзване и падане.

 • След удар в някакъв предмет или щом усетите ненормална вибрация в машината, спрете я и огледайте режещите ножове. Преди да възобновите работа, извършете необходимите ремонти.

 • Преди да напуснете работната си позиция, спрете двигателя и изчакайте всички движещи се части да спрат.

 • Ако двигателят е работил, ауспухът ще е горещ и може сериозно да ви изгори. Не се доближавайте до горещ ауспух.

 • Използвайте само принадлежности и приставки, които са одобрени от дружеството Toro®.

Безопасност при работа по склон

Внимание

Работата с двигателя по склонове, по-големи от 45 градуса, ще причини тежка повреда на двигателя поради липса на смазване. Част от потенциалната повреда може да включва блокирали клапани, надраскани бутала или изгорели лагери на коляновия вал.

 • Преди да работите по склон, трябва да се извърши проучване на терена, за да се определи действителният наклон там, където ще работи машината.

 • Не работете с 4-циклов двигател Honda в този продукт по наклони, които са по-големи от 45 градуса.

 • Избягвайте да косите мокра трева. Неравен терен може да причини злополука вследствие на подхлъзване и падане.

 • Косете с повишено внимание в близост до свлачища, канавки или насипи.

 • Когато използвате машината, винаги дръжте кормилото с две ръце.

 • Когато режете от върха на стръмен наклон и ви е необходим по-голям обхват, използвайте одобрено удължено кормило.

Мерки за безопасност след работа

Обща безопасност

 • За предотвратяване на пожар, почиствайте машината от треви и отломки. Почистете разливанията на масло или гориво.

 • Преди съхраняване на машината в затворено пространство оставете двигателя да се охлади.

 • Никога не съхранявайте машината или контейнер за гориво на места с открит пламък, искри или където има индикаторни лампи от типа на използваните в бойлери или други уреди.

Безопасност при превозване

 • Проявете внимание, когато натоварвате или разтоварвате машината.

 • Обезопасете машината.

 • Двигателят не трябва да се използва за вдигане на машината, тъй като острите ръбове могат да причинят нараняване.

Безопасност по време на поддръжка и обслужване

 • Преди изпълнение на каквито и да било процедури по поддръжка на машината, първо откачете кабела на свещта.

 • Носете ръкавици и защита за очите при обслужването на машината.

 • Ножът е остър; контактът с него може да доведе до тежки телесни наранявания. При сервизното обслужване на ножа носете ръкавици.

 • Никога не променяйте функционирането на устройствата за безопасност. Проверявайте редовно правилното им функциониране.

 • Наклоняването на машината може да предизвика изтичане на гориво. Горивото е лесно запалимо и експлозивно, и може да причини телесни наранявания. Работете с двигателя на сухо, докато бензинът свърши, или го източете с ръчна помпа, но никога с фуния.

Етикети с указания за безопасност и инструкции

Important: Етикетите с предупреждения и инструкции за безопасност са лесно видими за оператора и са разположени в близост до всеки потенциално опасен участък. Заменяйте повредените или липсващи стикери.

decal111-9826
decal111-5393
g017410

Настройка

Сглобяване на ръкохватката

 1. Плъзнете 2 втулки в рамката.

  g017333
 2. Поставете долната ръкохватка между втулките и я фиксирайте с 1 болт на кормилото, 2 шайби и 1 гайка.

  Note: Поставете долната ръкохватка между втулките с комплекта на ограничителя от дясната страна.

 3. Повторете за отсрещната страна.

 4. Подравнете отворите на горната ръкохватка с долната ръкохватка.

  g209291
 5. Поставете U-образния болт през горната и долната ръкохватка и го фиксирайте с шайба и ръчно колело.

 6. Поставете комплекта на дроселния клапан от външната страна на кормилото и го фиксирайте с гайка и затягащ винт.

  g209280

Монтиране на крачния ограничител

Фиксирайте крачния ограничител към болта от дясната страна на долната ръкохватка с помощта на гайка и 2 шайби (Фигура 6).

Note: Монтирайте крачния ограничител с помощта на долния отвор в крачния ограничител, както е показано на Фигура 6.

g027870

Зареждане на двигателя с масло

Important: При доставката на машината в двигателя ѝ няма масло. Преди да стартирате двигателя, го напълнете с масло.

Максимално пълнене: 0,59 литра, тип: масло Multigrade Mineral 10W-30 със сервизна класификация по API – SF, SG, SH, SJ, SL или по-висока.

 1. Преместете машината на хоризонтална повърхност.

 2. Извадете маслоизмервателната щека(Фигура 7).

  g017332
 3. Бавно налейте масло в тръбата за пълнене с масло, изчакайте 3 минути, след което проверете нивото на маслото с маслоизмервателната щека, като я избършете и вмъкнете, без да завивате капачката за пълнене с масло в отвора (Фигура 8).

  g017338

  Note: Напълнете картера на двигателя с масло, докато маслоизмервателната щека укаже, че нивото на маслото в двигателя е правилно, както това е показано на Фигура 7. Ако препълните двигателя с масло, изтеглете излишното масло, следвайки указанията в Смяна на маслото на двигателя.

 4. Сложете обратно маслоизмервателната щека и я завийте добре на ръка.

  Important: Сменете маслото след първите 5 работни часа; след това го сменяйте ежегодно. ВижтеСмяна на маслото на двигателя.

Преглед на продукта

g017341
g017335
МоделШирина на рязанеШирина на продукта
02604510 мм635 мм
02606535 мм635 мм

Действие

Зареждане на резервоара за гориво

 • За най-добри резултати използвайте чист, пресен безоловен бензин, най-малко 87 октана (метод за оценяване (R+M)/2).

 • Допустимо е използване на кислородосъдържащо гориво с максимално 10% етанол или 15% MTBE по обем.

 • Не използвайте етанолови смеси на бензин от типа на E15 или E85 с повече от 10% етанол по обем. Това може да доведе до проблеми с характеристиките при работа и/или до повреда на двигателя, която може да не попада под действието на гаранцията.

 • Не използвайте бензин, съдържащ метанол.

 • Не съхранявайте гориво в резервоара или в съдове за през зимата, ако няма добавка за стабилизиране на горивото.

 • Не добавяйте масло в бензина.

Заредете резервоара за гориво със свеж безоловен нормален бензин от реномирана верига бензиностанции (Фигура 11).

Important: За да сведете проблемите по стартиране на двигателя до минимум, към горивото добавете всесезонен стабилизатор на гориво, като го смесвате с бензин, не по-стар от 30 дни.

Вижте ръководството за притежателя на двигателя за допълнителна информация.

g017340

Проверка на нивото на маслото на двигателя

Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете нивото на маслото в двигателя.
  1. Преместете машината на хоризонтална повърхност.

  2. Свалете маслоизмервателната щека и я избършете с чиста кърпа.

  3. Вмъкнете, но не завивайте маслоизмервателната щека в отвора за пълнене с масло.

  4. Извадете маслоизмервателната щека и я проверете.

  5. За да проверите точното ниво на маслото по маслоизмервателната щека, вижте Фигура 12).

   g017332
  6. Ако нивото на маслото е ниско, налейте бавно масло в тръбата за пълнене с масло, изчакайте 3 минути, след което проверете нивото на маслото с маслоизмервателната щека, като я избършете и вмъкнете, без да завивате капачката за пълнене с масло в отвора.

   Note: Максимално пълнене: 0,59 литра, масло Multigrade Mineral 10W-30 със сервизна класификация по API – SF, SG, SH, SJ, SL или по-висока.

   Note: Напълнете картера на двигателя с масло, докато маслоизмервателната щека укаже, че нивото на маслото в двигателя е правилно, както това е показано на Фигура 12. Ако препълните двигателя с масло, изтеглете излишното масло, следвайки указанията в Смяна на маслото на двигателя.

  7. Сложете обратно маслоизмервателната щека и я завийте добре на ръка.

   Important: Сменете маслото след първите 5 работни часа; след това го сменяйте ежегодно. Вижте Смяна на маслото на двигателя.

  Регулиране на височината на косене

  Внимание

  Регулирането на височината на косене може да доведе до съприкосновение с въртящ се нож, което да причини сериозни наранявания.

  • Спрете двигателя и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  • Носете ръкавици, когато боравите с режещия апарат.

  Предупреждение

  Ако двигателят е работил, ауспухът ще е горещ и може сериозно да ви изгори. Не се доближавайте до горещ ауспух.

  Регулирайте височината на косене до постигане на желаната от вас височина.

  1. Завъртете ключа за гориво в положение OFF (Изключено).

  2. Откачете кабела от свещта.

  3. Наклонете машината настрани, така че маслоизмервателната щека да сочи надолу.

  4. Като носите предпазни ръкавици, свалете болта на ножа и режещия апарат.

  5. Препозиционирайте дистанционните елементи до желаната височина, след това монтирайте отново режещия апарат, както е показано на Фигура 13.

   g017336

   Note: Големият дистанционен елемент трябва да е точно под работното колело по всяко време.

  6. За затягането на болта на ножа до 25 N m използвайте динамометричен ключ.

  Стартиране на двигателя

  1. Поставете управлението на дроселния клапан в позиция за смукач, уверете се, че ключът за гориво е в позиция ON (Включено).

   g017346
  2. Задръжте органа за контрол на присъствието на оператор към ръкохватката.

   g017334
  3. Поставете крака си на корпуса и наклонете машината към вас (Фигура 16).

   g017329
  4. Издърпайте дръжката за ръчно стартиране на двигателя.

  Note: Ако след няколко опита машината не заработи, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър.

  Регулиране на смукача

  Използвайте комплекта на дроселния клапан, за да регулирате смукача (Фигура 17).

  g017367

  Изгасяне на двигателя

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Уверете се, че двигателят изгасва в рамките на 3 секунди след пускане на органа за контрол на присъствието на оператор.
 • За да изгасите двигателя, освободете органа за контрол на присъствието на оператор (Фигура 18).

  Important: Когато пуснете органа за контрол на присъствието на оператор, както двигателят, така и ножът трябва да спрат в рамките на 3 секунди. Ако те не спират по подходящия начин, веднага преустановете работа с машината и се свържете с упълномощен за сервизно обслужване дилър.

  g017366

  Превозване

  • Проявете внимание, когато натоварвате или разтоварвате машината на/от ремарке или камион.

  • Вържете стабилно машината с помощта на ремъци, вериги, кабел или въжета. И предният, и задният колан трябва да са насочени надолу и навън спрямо машината.

  Съвети за ползване

  Общи съвети за косене

  • Проверете участъка, в който ще използвате машината, и отстранете всички обекти, които тя може да изхвърли.

  • Избягвайте удрянето на ножа по солидни обекти. Никога не косете умишлено над който и да е обект.

  • Ако машината се удари в някакъв обект или започне да вибрира, незабавно изгасете двигателя, откачете кабела от свещта и проверете машината за повреди.

  • За получаване на възможно най-добри резултати, преди началото на сезона за косене монтирайте нов нож.

  • Когато се налага, сменяйте ножа с резервен нож на Toro.

  Косене на трева

  • Косете само до една трета от ножа за трева. Не косете под най-високата настройка (34 мм), освен ако тревата е рядка или е късна есен, когато растежът на тревата е забавен. Вижте Регулиране на височината на косене.

  • Косенето на трева с височина над 15 см не се препоръчва. Ако тревата е много дълга, машината може да се задръсти и двигателят да се задави.

  • Мокрите треви и листа имат склонност да се групират на места из двора и могат да задръстят машината или да задавят двигателя. Косете само в сухо време, ако е възможно.

   Внимание

   Ако се подхлъзнете по мокра трева и листа и се докоснете до реда с ножове, това може да доведе до сериозни телесни наранявания. Косете само в сухо време, ако е възможно.

  • Бъдете нащрек за потенциална опасност при много сухи условия, следвайте всички местни предупреждения за пожар и пазете машината от суха трева и листна маса.

  • Ако външният вид на окосената тревна площ е незадоволителен, опитайте някой от следните подходи:

   • Сменете ножа или го занесете да ви го наточат.

   • При косене ходете бавно.

   • Повдигнете височината на косене на машината си.

   • Косете тревата по-често.

   • Припокривайте полосите на тревните откоси, вместо да окосявате една пълна полоса на всеки ход.

  Косене на листа

  • След като окосите тревната площ, се убедете, че половината от нея се показва през капака за косене на листа. Може да се наложи да направите още един преход по листата.

  • Косенето на трева с височина над 15 см не се препоръчва. Ако листното покритие е много гъсто, машината може да се задръсти и двигателят да се задави.

  • Забавете скоростта си на косене, ако машината не коси достатъчно прецизно листата.

  Поддръжка

  Note: Определете лявата и дясната страни на машината спрямо нормалното работно положение.

  Препоръчителен график (-ци) за поддръжка

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 5 часа
 • Сменете маслото на двигателя.
 • Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете нивото на маслото в двигателя.
 • Уверете се, че двигателят изгасва в рамките на 3 секунди след пускане на органа за контрол на присъствието на оператор.
 • Почистете всичката попаднала под машината окосена трева и мръсотия.
 • След всяка употреба
 • Почистете всичката попаднала под машината окосена трева и мръсотия.
 • На всеки 100 часа
 • Проверете свещта и ако е необходимо, я сменете.
 • Годишно
 • Сменете въздушния филтър; при запрашени условия на работа го сменяйте по-често.
 • Сменете маслото на двигателя.
 • Сменете ножа или го дайте да ви го заточат (ако ножът се затъпява бързо, правете това по-често).
 • Подготовка за поддръжка на машината

  Внимание

  Наклоняването на машината може да предизвика изтичане на гориво. Горивото е леснозапалима и експлозивна течност, която може да причини телесни наранявания.

  Работете с машината, докато горивото свърши, или го източете с ръчна помпа, но никога с фуния.

  1. Спрете двигателя и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  2. Преди изпълнение на каквито и да било процедури по поддръжка на машината, първо откачете кабела на свещта (Фигура 19).

   Important: Винаги наклонявайте машината настрани, така че маслоизмервателната щека да сочи надолу. Ако машината се наклони в друга посока, маслото може да запълни клапанния тракт, което ще изисква поне 30 минути източване.

   g017342
  3. След изпълнение на процедурите по поддръжка, свържете кабела на свещта към нея.

  Смяна на въздушния филтър

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Годишно
 • Сменете въздушния филтър; при запрашени условия на работа го сменяйте по-често.
  1. Натиснете надолу защракващите палци от горната страна на капака на въздушния филтър (Фигура 20).

   g017339
  2. Отворете капака.

  3. Свалете филтъра (Фигура 20).

  4. Проверете филтъра и ако е увреден или много мръсен, го сменете.

  5. Проверете хартиения елемент на въздушния филтър.

   1. Ако филтърът е увреден или измокрен с масло или гориво, сменете го.

   2. Ако филтърът е мръсен, почукайте го няколкократно върху твърда повърхност или го продухайте от страната, сочеща към двигателя, със сгъстен въздух с налягане под 207 kPa.

    Note: Не изчетквайте мръсотията от филтъра; изчеткването ще набие мръсотията във фиброматериала.

  6. С влажен парцал почистете мръсотията по тялото и капака на въздушния филтър.

   Important: Не забърсвайте мръсотия във въздуховода.

  7. Поставете филтъра във въздухопречиствателя.

  8. Сложете капака.

  Смяна на маслото на двигателя

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 5 часа
 • Сменете маслото на двигателя.
 • Годишно
 • Сменете маслото на двигателя.
  1. Преди да смените маслото на двигателя, го оставете да поработи малко, за да загрее маслото.

   Note: Загрятото масло тече по-добре и пренася повече от замърсителите в него.

  2. Уверете се, че в резервоара за гориво има малко гориво или че той е празен, така че при наклоняването на машината от него да не протече гориво.

  3. Откачете кабела от свещта. Вижте Подготовка за поддръжка на машината.

  4. Извадете маслоизмервателната щека.

  5. Наклонете машината настрани, като маслоизмервателната щека сочи надолу, за да източите маслото през тръбата за пълнене на двигателя с масло.

  6. Върнете машината в работно положение.

  7. Бавно налейте масло в тръбата за пълнене с масло, изчакайте 3 минути, след което проверете нивото на маслото с маслоизмервателната щека, като я избършете и вмъкнете, без да завивате капачката за пълнене с масло в отвора.

   Note: Максимално пълнене: 0,59 литра, тип: масло Multigrade Mineral 10W-30 със сервизна класификация по API – SF, SG, SH, SJ, SL или по-висока.

   Note: Напълнете картера на двигателя с масло, докато маслоизмервателната щека укаже, че нивото на маслото в двигателя е правилно, както това е показано на (Фигура 21). Ако препълните двигателя с масло, изтеглете излишното масло, следвайки указанията в 5.

   g017332
  8. Сложете обратно маслоизмервателната щека и я завийте добре на ръка.

  9. Изхвърлете отработеното масло по правилния начин в местния център за рециклиране на масла.

  Обслужване на свещта

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 100 часа
 • Проверете свещта и ако е необходимо, я сменете.
 • Използвайте свещ Champion RN9YC или неин еквивалент.

  1. Спрете двигателя и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  2. Откачете кабела от свещта.

  3. Почистете участъка около свещта.

  4. Свалете свещта от главата на цилиндъра.

   Important: Ако тя е напукана или замърсена, сменете я. Не почиствайте електродите, защото попадналите в цилиндъра песъчинки могат да повредят двигателя.

  5. Регулирайте луфта на свещта до 0,76 мм, както е показано на Фигура 22.

   g017548
  6. Монтирайте свещта и уплътняващата гарнитура.

  7. Завийте свещта до въртящ момент от 20 N m.

  8. Свържете кабела към свещта.

  Смяна на нож

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Годишно
 • Сменете ножа или го дайте да ви го заточат (ако ножът се затъпява бързо, правете това по-често).
 • Important: За правилния монтаж на ножа ще се нуждаете от динамометричен ключ. Ако нямате такъв ключ или не се чувствате подготвени за изпълнението на подобна процедура, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър.

  При всяко свършване на горивото проверявайте ножа. Ако той е повреден или по него има пукнатини, сменете го веднага. Ако ръбът на ножа е затъпен или нащърбен, заточете го или го сменете.

  Внимание

  Ножът е остър; контактът с него може да доведе до тежки телесни наранявания.

  • Откачете кабела от свещта.

  • При сервизното обслужване на ножа носете ръкавици.

  1. Откачете кабела за свещта от свещта. Виж Подготовка за поддръжка.

  2. Винаги наклонявайте машината настрани, така че маслоизмервателната щека да сочи надолу.

  3. За стабилното фиксиране на ножа използвайте дървено трупче.

   g209201
  4. Демонтирайте ножа (завъртете болта на ножа в посока обратна на часовниковата стрелка) и съхранете цялата монтажна арматура.

  5. Монтирайте нов нож (завъртете болта на ножа по часовниковата стрелка) и цялата монтажна арматура.

   Important: Позиционирайте закривените краища на ножа така, че да сочат към корпуса на машината.

  6. За затягането на болта на ножа до 25 N m използвайте динамометричен ключ.

   Important: Затегнатият до 25 N m е много стегнат. Задържайки ножа с помощта на дървено трупче, приложете цялата си тежест върху храповика на ключа и затегнете добре болта. Пренатягането на болта е много трудно.

  Почистване на машината

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Почистете всичката попаднала под машината окосена трева и мръсотия.
 • След всяка употреба
 • Почистете всичката попаднала под машината окосена трева и мръсотия.
 • Внимание

  Машината може да изкара материал под корпуса си.

  • Носете предпазни очила.

  • Стойте на мястото на оператора (зад машината).

  • Не допускайте странични наблюдатели в работния участък.

  1. Наклонете машината настрани, така че маслоизмервателната щека да сочи надолу.

  2. Използвайте четка или сгъстен въздух, за да отстраните тревата и отломките от предпазителя за изпускателната тръба, горната част на кожуха и зоните около корпуса.

  Отстраняване на неизправности

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Двигателят не се стартира.
  1. Кабелът към свещта не е свързан.
  2. Отворът в капачката за гориво е запушен.
  3. Свещта е разядена, замърсена е или луфтът ѝ е неправилен.
  4. Резервоарът за гориво е празен или в горивната система има застояло гориво.
  1. Свържете кабела към свещта.
  2. Почистете отвора за вентилация в капачката за гориво или сменете капачката.
  3. Проверете свещта и ако е необходимо, коригирайте луфта ѝ. Ако свещта е поразена от питингова корозия, замърсена е или е напукана, сменете я.
  4. Източете и/или напълнете резервоара за гориво с ново гориво. Ако проблемът не се отстранява, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър.
  Двигателят пали трудно или губи мощност.
  1. Отворът в капачката за гориво е запушен.
  2. Елементът на въздушния филтър е замърсен и ограничава въздушния поток.
  3. Под корпуса на машината има неокосена трева и отпадъци.
  4. Свещта е разядена, замърсена е или луфтът ѝ е неправилен.
  5. Нивото на маслото на двигателя е много ниско, много високо или прекомерно мръсно.
  6. В резервоара за гориво има застояло гориво.
  1. Почистете отвора за вентилация в капачката за гориво или сменете капачката.
  2. Почистете предварителния филтър и/или сменете хартиения елемент на въздушния филтър.
  3. Почистете корпуса на машината отдолу.
  4. Проверете свещта и ако е необходимо, коригирайте луфта ѝ. Ако свещта е поразена от питингова корозия, замърсена е или е напукана, сменете я.
  5. Проверете маслото на двигателя. Ако маслото е мръсно, сменете го; добавете масло или източете част от него, за да коригирате нивото на маслото до белега Пълно на маслоизмервателната щека.
  6. Източете и напълнете резервоара за гориво с ново гориво.
  Двигателят прекъсва.
  1. Кабелът към свещта не е свързан.
  2. Свещта е разядена, замърсена е или луфтът ѝ е неправилен.
  3. Елементът на въздушния филтър е замърсен и ограничава въздушния поток.
  1. Свържете кабела към свещта.
  2. Проверете свещта и ако е необходимо, коригирайте луфта ѝ. Ако свещта е поразена от питингова корозия, замърсена е или е напукана, сменете я.
  3. Почистете предварителния филтър и/или сменете хартиения елемент на въздушния филтър.
  Машината или двигателят вибрират много.
  1. Под корпуса на машината има неокосена трева и отпадъци.
  2. Монтажните болтове на двигателя са разхлабени.
  3. Монтажният болт на ножа е разхлабен.
  4. Ножът е изкривен или е загубил баланса си.
  1. Почистете корпуса на машината отдолу.
  2. Затегнете монтажните болтове на двигателя.
  3. Затегнете монтажния болт на ножа.
  4. Балансирайте ножа. Ако ножът е изкривен, сменете го.
  Формата на окосения участък е неравномерна.
  1. Косите непрекъснато по един и същи начин.
  2. Под корпуса на машината има неокосена трева и отпадъци.
  3. Ножът се е затъпил.
  1. Сменяйте стила си на косене.
  2. Почистете корпуса на машината отдолу.
  3. Заточете ножа и го балансирайте.