Wprowadzenie

Glebogryzarka przeznaczona jest do pracy z kompaktowym nośnikiem narzędzi Toro i służy do rozbijania twardej gleby na terenach przydomowych lub komercyjnych. Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i dla osób postronnych.

Należy przeczytać uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na użytkowniku.

Odwiedź www.Toro.com w kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części firmy Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub biurem obsługi klienta firmy Toro. Prosimy o przygotowanie numeru modelu i numeru seryjnego produktu. Rysunek 1 przedstawia położenie oznaczenia modelu oraz numeru seryjnego na urządzeniu. Należy zapisać je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeśli występuje), aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g327141

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują też dwa słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Niniejszy produkt spełnia wymagania stosownych dyrektyw europejskich. Więcej informacji zawiera deklaracja włączenia na końcu niniejszej broszury.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

W obszarze roboczym mogą występować podziemne instalacje użytkowe. Dokopanie się do nich może doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu.

Na obszarze pracy należy oznaczyć instalacje podziemne i nie kopać w oznaczonych obszarach. Skontaktuj się z lokalną firmą wykonującą oznakowania lub przedsiębiorstwem komunalnym w celu oznakowania terenu (dla przykładu na terenie USA krajowa usługa wykonywania znakowań jest dostępna pod numerem 811, natomiast w Australii – pod numerem 1100).

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Zawsze przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała lub śmierci.

 • Nie przewoź osprzętu z uniesionymi ramionami maszyny. Zawsze przewoź osprzęt blisko podłoża, patrz Pozycja transportowa.

 • Na obszarze pracy należy oznaczyć instalacje podziemne i inne obiekty i nie kopać w oznaczonych obszarach.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Użytkowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione.

 • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od ruchomych części i ruchomego osprzętu.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie pozwalaj osobom postronnym i zwierzętom przebywać w pobliżu maszyny.

 • Przed serwisowaniem, dolewaniem paliwa lub odblokowywaniem tunelu wyrzutowego należy zatrzymać maszynę, wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk.

Nieprawidłowe używanie tej maszyny może być przyczyną obrażeń. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: uwaga, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub do śmierci.

Bezpieczeństwo pracy na zboczu

 • W górę i w dół zbocza należy jeździć z cięższą stroną maszyny skierowaną pod górę. Osprzęt wpływa na zmianę rozkładu ciężaru. Ten osprzęt sprawia, że przód maszyny jest jej cięższą stroną.

 • W czasie pracy na zboczach utrzymuj osprzęt w pozycji opuszczonej. Uniesienie osprzętu na zboczu wpływa na stabilność maszyny.

 • Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych lub nierównych wymaga dodatkowej uwagi.

 • Wyznacz swoje własne procedury i zasady pracy na zboczach. Muszą one obejmować ocenę nachylenia stoku w celu określenia, na jak pochyłych zboczach da się bezpiecznie pracować. Podczas dokonywania takiej oceny należy kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji.

 • Podczas pracy na zboczach zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność. Stan podłoża może mieć wpływ na stabilność maszyny.

 • Unikaj uruchamiania i zatrzymywania maszyny na zboczu. Jeżeli maszyna straci przyczepność, zjedź powoli i prosto w dół zbocza.

 • Unikaj skręcania na zboczach. Jeśli musisz skręcić, zrób to powoli i ustaw cięższy koniec maszyny w kierunku pod górę.

 • Wszystkie ruchy na zboczach wykonuj w sposób powolny i stopniowy. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy.

 • Jeśli podczas pracy na zboczu czujesz się nieswojo, zaniechaj pracy.

 • Uważaj na dziury, koleiny i wyboje, ponieważ na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny. Wysoka trawa może zakrywać przeszkody.

 • Podczas pracy na mokrym podłożu zachowaj ostrożność. Zmniejszona przyczepność może powodować poślizg.

 • Sprawdź teren, aby upewnić się, że podłoże jest wystarczająco stabilne, aby utrzymać maszynę.

 • Zachowuj ostrożność podczas pracy maszyną w pobliżu:

  • Stromych zboczy

  • Rowów

  • Nasypów

  • Zbiorników wodnych

  Nagłe przejechanie gąsienicą lub kołem przez obrzeże lub zapadnięcie się obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się maszyny. Zachowuj bezpieczną odległość maszyny od wszelkich zagrożeń.

 • Nie przeprowadzaj podłączania ani odłączania osprzętu na pochyłości.

 • Nie parkuj maszyny na pochyłościach ani zboczach.

Bezpieczeństwo glebogryzarki

 • W przypadku maszyn kołowych podczas użytkowania glebogryzarki nie należy mocować do jednostki trakcyjnej przeciwwagi.

 • Osoby postronne powinny pozostawać w odległości przynajmniej 15 m od maszyny.

 • Glebogryzarkę należy prowadzić w taki sposób, aby drobiny były wyrzucane na zewnątrz zespołu jezdnego.

 • Podczas obsługi glebogryzarki należy zachować odległość od obracających się zębów.

 • Po kolizji z ciałem obcym wyłącz silnik, wyjmij kluczyk, dokładnie sprawdź osprzęt pod kątem uszkodzeń i napraw uszkodzenia przed jego uruchomieniem i dalszą pracą.

 • Zawsze, gdy wyłączasz maszynę i opuszczasz stanowisko operatora, opuszczaj osprzęt.

Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji i przechowywania

 • Sprawdzaj w regularnych odstępach czasu elementy mocujące, aby upewnić się, że sprzęt jest w stanie umożliwiającym bezpieczną pracę.

 • Jeżeli osprzęt będzie przechowywany przez dłuższy czas, sprawdź w Instrukcji obsługi istotne informacje dotyczące przechowywania.

 • Konserwuj, a w razie potrzeby wymieniaj naklejki ostrzegawcze i instruktażowe.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal93-7321
decal107-9366
decal133-8061

Przegląd produktu

Note: Specyfikacje i konstrukcja mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania.

Szerokość120 cm (44 cale)
Szerokość spulchniania102 cm (40 cali)
Długość51 cm (20 cali)
Wysokość66 cm (26 cali)
Masa165 kg (363 funtów)

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest szeroka gama osprzętu i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Toro i przeznaczonych do stosowania z urządzeniem oraz zwiększających jego możliwości. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub dystrybutorem lub odwiedź stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę wszystkich zatwierdzonych akcesoriów i osprzętu.

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny stosuj wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

Działanie

Należy ustalić lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Montaż i demontaż osprzętu

Procedura montażu i demontażu jest opisana w instrukcji obsługi zespołu jezdnego.

Important: Przed zainstalowaniem osprzętu ustaw maszynę na równym podłożu, upewnij się, że płyty montażowe są wolne od brudu i zanieczyszczeń, a sworznie mogą się swobodnie obracać. Jeśli sworznie nie obracają się swobodnie, nasmaruj je.

Note: Do podnoszenia i przenoszenia osprzętu należy zawsze używać zespołu jezdnego.

Ostrzeżenie

Jeśli nie osadzisz prawidłowo sworzni szybkomocujących w płycie montażowej osprzętu, osprzęt może spaść z maszyny, przygniatając operatora lub osoby postronne.

Sprawdź, czy sworznie szybkomocujące zostały całkowicie osadzone w płycie montażowej osprzętu.

Ostrzeżenie

Olej hydrauliczny wydostający się pod ciśnieniem może dostać się pod skórę i spowodować obrażenia. Płyn, który przedostał się przez skórę, musi być usunięty chirurgicznie w ciągu kilku godzin przez lekarza zaznajomionego z tego typu obrażeniami; w przeciwnym razie istnieje ryzyko wystąpienia zgorzeli.

 • Przed podaniem ciśnienia na układ hydrauliczny upewnij się, że wszystkie jego przewody i węże są w dobrym stanie, a połączenia/złączki – szczelne.

 • Trzymaj ciało i ręce z dala od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają olej hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.

 • Aby znaleźć wycieki oleju hydraulicznego, użyj kartonu lub papieru; nigdy nie używaj rąk do wykonania tej czynności.

Ostrożnie

Złącza hydrauliczne, przewody/zawory hydrauliczne oraz olej hydrauliczny mogą być gorące. Dotknięcie gorących elementów może spowodować poparzenie.

 • Do pracy ze złączami hydraulicznymi używaj rękawic.

 • Przed dotknięciem elementów hydraulicznych zaczekaj, aż maszyna ostygnie.

 • Nie dotykaj rozlanego oleju hydraulicznego.

Uruchomienie glebogryzarki

 1. Uruchom silnik zespołu jezdnego i ustaw przepustnicę w pozycji HIGH IDLE (WYSOKICH OBROTóW BIEGU JAłOWEGO).

 2. Załącz układ hydrauliki pomocniczej.

 3. Powoli opuść glebogryzarkę na podłoże.

 4. Przesuń zespół jezdny do przodu lub do tyłu zależnie od potrzeb.

  Note: Aby wirnik pracował wydajnie, powinien on obracać się w kierunku zgodnym z kierunkiem przemieszczania się zespołu jezdnego. Kierunek obrotu wirnika ustawia się za pomocą przyrządów do sterowania hydrauliką zespołu jezdnego; patrz tabela poniżej.

  Important: Rozłącz układ hydrauliki pomocniczej i zaczekaj, aż wirnik całkowicie się zatrzyma zanim dokonasz zmiany kierunku obrotów wirnika.

  Kierunek obrotów wirnikaKierunek jazdy
  GraphicGraphic
  GraphicGraphic

Pozycja transportowa

Podczas transportowania osprzętu utrzymuj go możliwie blisko podłoża, nie wyżej niż 15 cm powyżej podłoża. Odchyl go do tyłu.

g271854

Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

 • Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu, przed przystąpieniem do spulchniania oczyść obszar ze śmieci, gałęzi i kamieni.

 • Przed rozpoczęciem spulchniania, skoś i usuń wysoką trawę i roślinność, aby ograniczyć owijanie się traw wokół wirnika.

 • Zawsze zaczynaj spulchnianie od najniższej możliwej prędkości jazdy. Jeżeli warunki na to pozwalają, zwiększ prędkość.

 • Zawsze korzystaj z pełnej mocy przepustnicy (maksymalnej prędkości silnika).

 • W przypadku zacięcia się wirnika, zmniejsz prędkość jazdy lub głębokość pracy wirnika, podnosząc go do góry.

 • Nie spulchniaj w warunkach wilgotnych, ponieważ ziemia przykleja się do wirnika i zębów, ograniczając wydajność.

 • Praca w darni lub ubitej ziemi może wymagać kilkukrotnego spulchnienia tego samego miejsca.

 • Spulchniaj glebę długimi prostymi liniami. Nie zakręcaj, gdy glebogryzarka znajduje się w glebie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie maszyny.

 • Unikaj nadmiernego spulchniania gleby, ponieważ bardzo rozdrobiona gleba z trudem pochłania wodę, co może skutkować powstawaniem kałuż.

 • Przy spulchnianiu bardzo ubitej, bardzo suchej lub wcześniej nieuprawianej gleby należy unieść glebogryzarkę tak, aby jej zęby zagłębiały się jedynie w najbardziej zewnętrzną jej warstwę. Przy kolejnych przejściach głębokość spulchniania można zwiększać.

 • Glebogryzarkę należy prowadzić w taki sposób, aby drobiny były wyrzucane w kierunku od operatora.

 • Zanim zmienisz kierunek obrotów wirnika, odczekaj aż glebogryzarka się zatrzyma.

 • Jeżeli między zęby glebogryzarki dostanie się kamień lub inna przeszkoda, należy odwrócić kierunek obracania się zębów, aby je odblokować.

Konserwacja

Lewą i prawą stronę maszyny należy ustalić ze standardowego stanowiska operatora.

Zalecany harmonogram konserwacji

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Po pierwszych 5 godzinach
 • Nasmaruj łańcuch napędowy.
 • Wyreguluj napięcie łańcucha napędowego.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź zęby(wymień w razie potrzeby).
 • Sprawdź i dokręć śruby zębów(wymień w razie potrzeby).
 • Sprawdź przewody hydrauliczne pod kątem wycieków, luźnych połączeń, zagięć, niedokręconych wsporników montażowych, zużycia oraz uszkodzeń pod wpływem czynników środowiskowych i chemicznych.Przed ponownym uruchomieniem wykonaj wszystkie niezbędne czynności naprawcze.
 • Co 25 godzin
 • Nasmaruj łożysko wału(niezwłocznie po każdym myciu).
 • Nasmaruj łańcuch napędowy.
 • Wyreguluj napięcie łańcucha napędowego.
 • Przed składowaniem
 • Nasmaruj łożysko wału
 • Nasmaruj łańcuch napędowy.
 • Wyreguluj napięcie łańcucha napędowego.
 • Nasmaruj łożysko wału.
 • Pomaluj odpryski na powierzchni.
 • Ostrożnie

  Jeśli pozostawisz kluczyk we włączniku, silnik może zostać przypadkowo uruchomiony przez osobę postronną, co może grozić poważnymi obrażeniami ciała operatora lub innych osób.

  Przez przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyciągnij kluczyk z włącznika.

  Smarowanie glebogryzarki

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Nasmaruj łożysko wału(niezwłocznie po każdym myciu).
 • Przed składowaniem
 • Nasmaruj łożysko wału
 • Typ smaru: Smar ogólnego zastosowania

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i odłącz układ hydrauliki pomocniczej.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Oczyścić smarowniczki za pomocą szmatki.

   g327246
  4. Podłączyć smarownicę do każdej smarowniczki.

  5. Następnie wtłocz smar do smarowniczek, aż zacznie wyciekać z łożysk.

  6. Wytrzyj nadmiar smaru.

  Smarowanie łańcucha napędowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 5 godzinach
 • Nasmaruj łańcuch napędowy.
 • Co 25 godzin
 • Nasmaruj łańcuch napędowy.
 • Przed składowaniem
 • Nasmaruj łańcuch napędowy.
 • Typ smaru: Komercyjny smar do łańcucha

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i odłącz układ hydrauliki pomocniczej.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Zdejmij pokrywę łańcucha napędowego.

   g327247
  4. Nałóż komercyjny smar do łańcuchów na ogniwa łańcucha.

  5. Załóż pokrywę łańcucha napędowego.

  Regulacja napięcia łańcucha napędowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 5 godzinach
 • Wyreguluj napięcie łańcucha napędowego.
 • Co 25 godzin
 • Wyreguluj napięcie łańcucha napędowego.
 • Przed składowaniem
 • Wyreguluj napięcie łańcucha napędowego.
 • Note: Luz łańcucha powinien wynosić od 1 do 2 cm (½ do ¾ cala), mierzony pośrodku między kołami łańcuchowymi.

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i odłącz układ hydrauliki pomocniczej.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Zdejmij pokrywę łańcucha napędowego (Rysunek 6).

  4. Odkręć 2 śruby z płyty montażowej silnika hydraulicznego (Rysunek 6).

  5. Za pomocą śruby regulatora podnieś silnik hydrauliczny, aby zwiększyć napięcie łańcucha napędowego (Rysunek 6).

   g031234
  6. Po ustawieniu odpowiedniego napięcia łańcucha dokręć śrubę regulatora, a następnie śruby płyty montażowej silnika hydraulicznego (Rysunek 6).

   Note: Jeżeli ustawienie poprawnego napięcia łańcucha za pomocą śruby regulatora jest już niemożliwe lub jeżeli awarie łańcucha powtarzają się regularnie, należy wymienić łańcuch.

  7. Załóż pokrywę łańcucha napędowego.

  Wymiana zębów glebogryzarki

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź zęby(wymień w razie potrzeby).
 • Sprawdź i dokręć śruby zębów(wymień w razie potrzeby).
 • Note: Zużyte lub tępe zęby ograniczają sprawność glebogryzarki.

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i odłącz układ hydrauliki pomocniczej.

  2. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Zainstaluj zęby tak, aby na każdej piaście znajdowały się 2 lewe zęby i 2 prawe zęby (Rysunek 7).

   g030786

   Note: Krawędzie tnące zębów powinny być skierowane w stronę tyłu maszyny.

  4. Dokręć śruby mocujące zęby z momentem siły od 85 do 104 Nm (63 do 77 funtów na stopę).

  Sprawdzanie przewodów hydraulicznych

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź przewody hydrauliczne pod kątem wycieków, luźnych połączeń, zagięć, niedokręconych wsporników montażowych, zużycia oraz uszkodzeń pod wpływem czynników środowiskowych i chemicznych.Przed ponownym uruchomieniem wykonaj wszystkie niezbędne czynności naprawcze.
 • Ostrzeżenie

  Olej hydrauliczny wydostający się pod ciśnieniem może dostać się pod skórę i spowodować obrażenia. Płyn, który przedostał się przez skórę, musi być usunięty chirurgicznie w ciągu kilku godzin przez lekarza zaznajomionego z tego typu obrażeniami; w przeciwnym razie istnieje ryzyko wystąpienia zgorzeli.

  • Trzymaj ciało i ręce z dala od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają płyn hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.

  • Aby znaleźć wycieki oleju hydraulicznego, użyj kartonu lub papieru; nigdy nie używaj rąk do wykonania tej czynności.

  Przechowywanie

  1. Przed długoterminowym przechowywaniem umyj osprzęt roztworem łagodnego środka myjącego w wodzie, aby usunąć ziemię i zanieczyszczenia.

  2. Sprawdź stan łańcucha napędowego. Wyreguluj i nasmaruj łańcuch.

  3. Nasmaruj wszystkie elementy mocujące.

  4. Sprawdź i dokręć wszystkie śruby, nakrętki i wkręty. Napraw lub wymień wszystkie uszkodzone lub zużyte części.

  5. Pomaluj wszystkie porysowane i gołe powierzchnie metalowe. Lakier jest do zakupu w autoryzowanym zakładzie serwisowym.

  6. Glebogryzarkę należy przechowywać w czystym, suchym pomieszczeniu. Przykryj urządzenie w sposób, który pozwoli ją ochronić i utrzymać w czystości.

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Glebogryzarka nie włącza się.
  1. Złącze hydrauliczne nie zostało poprawnie podłączone.
  2. Jedno lub więcej złącz hydraulicznych jest uszkodzonych.
  3. Przewód hydrauliczny jest zatkany.
  4. Zawór hydrauliki pomocniczej w zespole jezdnym nie otwiera się.
  5. Występuje niedrożność w glebogryzarce (np. kamień lub korzeń).
  6. Łańcuch napędowy jest rozerwany.
  7. Łańcuch napędowy jest luźny.
  8. Zawór hydrauliczny nie działa poprawnie.
  9. Silnik napędowy nie działa poprawnie.
  1. Sprawdź i dociśnij wszystkie złącza.
  2. Sprawdź złącza i wymień w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.
  3. Znajdź i usuń przyczynę zatkania.
  4. Napraw zawór hydrauliki pomocniczej.
  5. Znajdź i usuń przeszkodę.
  6. Napraw lub wymień łańcuch.
  7. Wyreguluj napięcie łańcucha.
  8. Wymień lub napraw zawór hydrauliczny.
  9. Wymień lub napraw silnik napędowy.