Indledning

Denne plæneklipper med roterende skæreknive er beregnet til brug af boligejere eller professionelle, ansatte operatører. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner på private eller kommercielle ejendomme. Brug af dette produkt til andre formål end det tiltænkte kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www.Toro.com for at få flere oplysninger, herunder sikkerhedstip, undervisningsmaterialer, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Du kan scanne QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at få adgang til garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g291703

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Se de oplysninger fra motorproducenten, som følger med maskinen.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

 • Læs, forstå, og følg anvisninger og advarsler i denne betjeningsvejledning og på maskinen og redskaberne, inden du starter motoren.

 • Anbring ikke hænder og fødder i nærheden af bevægelige dele eller under maskinen. Hold afstand til udblæsningsåbninger.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger og øvrige sikkerhedsanordninger sidder og fungerer korrekt på maskinen.

 • Hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen. Lad kun personer, som er ansvarlige, uddannede, fortrolige med anvisningerne og fysisk i stand til opgaven betjene maskinen.

 • Stands maskinen, sluk motoren, tag tændingsnøglen ud (hvis udstyret hermed), og vent, til alle bevægelige dele er standset, før maskinen efterses, fyldes med brændstof eller renses for tilstopninger.

Forkert brug eller forkert vedligeholdelse af maskinen kan medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsanvisningerne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren, og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decaloemmarkt
decalbatterysymbols
decal93-7818
decal98-1977
decal116-5988

Mærkat 117-1194 er kun beregnet til modeller på 122 cm.

decal117-1194
decal126-1400
decal130-0731

Mærkat 130-0765 er kun beregnet til modeller på 122 cm.

decal130-0765
decal131-3536
decal133-4604
decal138-8816
decal138-8820
decal138-8821
decal139-2874

Mærkat 139-7936 er kun beregnet til modeller på 91 cm.

decal139-7936
decal138-8818

Produktoversigt

g299567

Kontrolpanel

g299386

Gashåndtag

Gashåndtaget kontrollerer motorhastigheden, og den har en trinløs, regulerbar indstilling fra positionen LANGSOM til HURTIG (Figur 4).

Kontakt til regulering af skæreknive (kraftudtag)

Kontakten til regulering af skæreknive, der er markeret med et kraftudtagssymbol (PTO), indkobler og udkobler strømmen til skæreknivene (Figur 4).

Brændstofafbryderventil

Luk brændstofafbryderventilen, når maskinen transporteres eller opbevares.

Tændingskontakt

Tændingskontakten, der bruges til at starte og slukke for motoren, har 3 positioner: OFF (fra), RUN (kør) og START.

Choker

Brug chokeren, før du starter en kold motor.

Timetæller

Timetælleren registrerer, hvor mange timer motoren har kørt. Den kører, når motoren kører. Brug disse tal til planlægning af regelmæssig vedligeholdelse (Figur 5).

Indikatorer for sikkerhedslås

Der er symboler på timetælleren, som med en sort trekant angiver, at sikkerhedslåsekomponenten befinder sig i den korrekte position (Figur 5).

Batterikontrollampe

Når tændingskontakten drejes til positionen ON (til) i nogle få sekunder, vises batterispændingen i det område, hvor timerne normalt vises (Figur 5).

Batterilampen tænder, når tændingen slås til, og når opladningen er under det korrekte driftsniveau (Figur 5).

g216020

Bevægelseshåndtag

Bevægelseshåndtagene bruges til at køre maskinen fremad og tilbage og dreje den fra side til side (Figur 3).

Justeringshåndtag til referencestang

Brug justeringshåndtaget til at ændre den justerbare referencestangs position (Figur 4).

Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

 Plæneklipperskjold på 91 cmPlæneklipperskjold på 122 cm
Klippebredde91 cm122 cm
Bredde med deflektoren nede94 cm124 cm
Bredde med deflektoren oppe130 cm160 cm
Højde114 cm117 cm
Længde196 cm203 cm
Vægt270 kg297 kg

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller autoriseret Toro-distributør, eller gå ind på www.Toro.com for at få en fortegnelse over alle godkendte redskaber og alt godkendt tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller uuddannet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Sørg for altid at slukke maskinen, tage tændingsnøglen ud (hvis udstyret hermed), vente, til alle bevægelige dele er standset, og lade maskinen køle af, før du udfører justering, eftersyn eller rengøring af maskinen, samt inden den stilles til opbevaring.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Kontroller, at dødemandsgrebene, sikkerhedskontakterne og beskyttelsesanordningerne er korrekt monteret og fungerer efter hensigten. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som kan forstyrre betjeningen af maskinen, eller som maskinen kan risikere at udslynge.

 • Bedøm terrænet, så du kan vælge det nødvendige tilbehør og redskaber til korrekt og sikker udførelse af opgaven.

 • Før brug skal du altid se efter, om skæreknivene, skæreknivboltene og plæneklipperskjoldet er slidte eller beskadigede. Udskift slidte eller beskadigede skæreknive og bolte sætvis for at opretholde afbalanceringen.

Brændstofsikkerhed

 • Vær yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Det er letantændeligt, og dampene kan eksplodere.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstof på brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

 • Du må ikke påfylde eller tømme brændstof i et lukket rum.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus, som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

 • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene har spredt sig.

 • Fyld ikke beholdere inde i et køretøj eller på en lastbil eller en anhænger med plastikforing. Stil altid beholdere på jorden med afstand fra køretøjet før påfyldning.

 • Fjern udstyr fra lastbilen eller anhængeren, og fyld det op igen på jorden. Hvis ikke dette er muligt, skal udstyret påfyldes med en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen.

 • Sørg for, at dysen hele tiden er i kontakt med kanten af åbningen i brændstoftanken eller -beholderen, der er i drift, indtil påfyldningen er afsluttet.

Påfyldning af brændstof

Anbefalet brændstof

 • Du opnår de bedste resultater ved kun at bruge ren og frisk (højst 30 dage gammel) blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).

 • Ethanol: Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen accepteres. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug. Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder op til 85 % ethanol). Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

 • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

 • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofdunke hen over vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.

 • Fyld ikke olie i benzin.

Brug af brændstofstabilisator

Brug af brændstofstabilisator i traktoren giver følgende fordele:

 • Holder brændstof friskt i længere tid, når det bruges som anvist af brændstofstabilisatorens producent

 • Renser motoren, når den kører.

 • Forhindrer opbygning af gummiagtige lakaflejringer i brændstofsystemet, som medfører startvanskeligheder.

  Important: Tilsæt aldrig brændstofadditiver, der indeholder metanol eller ethanol.

  Tilsæt brændstoffet den korrekte mængde brændstofstabilisator.

  Note: En brændstofstabilisator er mest effektiv, når den blandes med frisk brændstof. Brug altid brændstofstabilisator for at minimere risikoen for lakaflejringer i brændstofsystemet.

Opfyldning af brændstoftanken

g302021

Anvendelse af sikkerhedslåsesystemet

Advarsel

Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller beskadiges, kan maskinen reagere uventet og forårsage personskade.

 • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

 • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

Sådan fungerer sikkerhedslåsesystemet

Sikkerhedslåsesystemet er udviklet til at forhindre kraftudtaget i at indkoble, medmindre du gør følgende:

 • Flytter et af bevægelseshåndtagene til den midterste, ulåste position.

 • Sætter kraftudtagskontakten i positionen ON (til).

  Sikkerhedslåsesystemet er konstrueret, så skæreknivene/redskabet standses, hvis du flytter eller slipper begge bevægelseshåndtag udad.

  Timetælleren har symboler, som giver brugeren besked, når hver låsekomponent er i den korrekte position. Når komponenten er i den korrekte position, lyser en trekant i den tilhørende firkant (Figur 7).

  g031282

Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedslåsesystemet.
 • Kontroller altid sikkerhedslåsesystemet, før du betjener maskinen.

  Note: Hvis sikkerhedssystemet ikke fungerer som beskrevet i det følgende, skal der straks tilkaldes en autoriseret serviceforhandler for at reparere sikkerhedssystemet.

  1. Aktiver parkeringsbremsen, og start motoren.

  2. Flyt bevægelseshåndtagene til den midterste, ulåste position.

   Note: Motoren bør slukkes.

  3. Start motoren, og deaktiver parkeringsbremsen. Du må ikke flytte bevægelseshåndtagene.

   Note: Motoren bør køre i tomgang og slukke inden for 5 sekunder.

  4. Aktiver parkeringsbremsen, og start motoren.

  5. Tryk på positionen ON (TIL) for kraftudtagskontakten.

   Note: Plæneklipperens skæreknive bør ikke indkobles.

  6. Deaktiver parkeringsbremsen.

  7. Hold et af bevægelseshåndtagene i den midterste position, og tryk på positionen ON (til) for kraftudtagskontakten.

   Note: Plæneklipperens skæreknive bør tilkobles.

  8. Slip bevægelseshåndtaget.

   Note: Motoren bør køre i tomgang og slukke inden for 5 sekunder.

  9. Aktiver parkeringsbremsen, og start motoren.

  10. Deaktiver parkeringsbremsen.

  11. Hold et af bevægelseshåndtagene i den midterste position, og tryk på positionen ON (til) for kraftudtagskontakten.

   Note: Plæneklipperens skæreknive bør tilkobles.

  12. Tryk på positionen OFF (FRA) for kraftudtagskontakten.

   Note: Plæneklipperens skæreknive bør udkoble.

  13. Tryk på positionen ON (TIL) for kraftudtagskontakten.

   Note: Plæneklipperens skæreknive bør tilkobles.

  14. Aktiver parkeringsbremsen.

   Note: Skæreknivene bør udkoble, og motoren bør slukke.

  15. Tryk på positionen ON (til) for kraftudtagskontakten.

  16. Prøv at starte motoren.

   Note: Motoren bør ikke tørne.

  Udførelse af daglig vedligeholdelse

  Før maskinen startes hver dag, skal procedurerne for hver/daglig anvendelse udføres som beskrevet i .

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forårsage personskade eller tingsskade.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

  • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Betjen ikke maskinen samtidig med andre distraherende aktiviteter, da dette kan medføre personskade eller tingsskade.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Før du starter motoren, skal du sørge for, at alle drev er i neutral, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen.

  • Hold omkringstående væk fra arbejdsområdet. Stop maskinen, hvis nogen kommer ind på området.

  • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed og gode vejrforhold. Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Vådt græs eller blade kan forårsage alvorlig personskade, hvis du glider og kommer i berøring med skærekniven. Undgå at klippe ved våde forhold.

  • Hold hænder og fødder væk fra klippeenheden.

  • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

  • Vær ekstremt forsigtig, når du nærmer dig blinde vinkler, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere dit udsyn.

  • Udkobl klippeenhedens drev, og aktiver parkeringsbremsen, inden klippehøjden justeres.

  • Betjen kun motoren i områder med god udluftning. Udstødningsgasser indeholder kulilte, som er dødbringende ved indånding.

  • Efterlad aldrig en kørende maskine uden opsyn.

  • Før du forlader betjeningspositionen (også hvis det er for at tømme fangene eller rense klippeenhederne), skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på et plant underlag.

   • Udkobl klippeenheden, og sænk redskaberne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk for maskinen, og tag tændingsnøglen ud (hvis udstyret hermed).

   • Vent, til alle bevægelige dele er standset.

   • Sluk for maskinen, og udkobl klippeenhedens drev i følgende situationer:

    • Før brændstoftilførsel

    • Inden du fjerner tilstopninger

    • Før eftersyn, rengøring eller vedligeholdelse af klippeenheden

    • Efter at du har ramt et fremmedlegeme, eller hvis der forekommer en unormal vibration. Efterse klippeenheden for skader, og foretag udbedringer, før du starter og betjener maskinen

    • Før du forlader betjeningspositionen

   • Brug kun tilbehør og redskaber, der er godkendt af Toro® Company.

   • Sørg for at have et godt fodfæste, mens du bruger maskinen, særligt når du bakker. Du skal gå og ikke løbe.

   • Betjen aldrig maskinen, mens udblæsningsdeflektoren er hævet, afmonteret eller ændret, medmindre der benyttes græsfang.

   • Medtag aldrig andre passagerer på maskinen.

   • Undgå at rette udkastet materiale mod omkringstående personer. Undgå at udkaste materiale mod en mur eller en forhindring. Materialet kan rikochettere tilbage mod dig. Stop kniven(e) på grusbelagte overflader.

   • Start forsigtigt motoren som beskrevet i vejledningen, og hold fødderne på god afstand af skærekniven(e) og ikke foran udblæsningsrøret.

   • Udvis største forsigtighed, når du bakker eller trækker maskinen mod dig selv.

   • Stop skærekniven, hvis du skal transportere maskinen til og fra klippeområdet, og når du krydser overflader, som ikke er græs.

  Sikkerhed på skråninger

  • Skråninger er en væsentlig årsag til, at operatørren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Du er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger. Før maskinen betjenes på en skråning, skal du gøre følgende:

   • Gennemgå og forstå instruktionerne vedrørende skråninger i betjeningsvejledningen og på maskinen.

   • Evaluer forholdene på stedet på den pågældende dag for at fastslå, om skråningen er sikker at betjene maskinen på. Brug sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne evaluering. Ændringer i terrænet, såsom fugt, kan hurtigt påvirke maskinens funktion på en skråning.

  • Arbejd på tværs af skråninger, aldrig op og ned. Undgå betjening på meget stejle eller våde skråninger. Dårligt fodfæste kan medføre en faldulykke.

  • Identificer farerne ved bunden af skråningen. Betjen ikke maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vand og andre farekilder. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller hvis en kant skrider sammen. Hold sikker afstand mellem maskinen og alle eventuelle farekilder. Brug et håndholdt værktøj til arbejde i disse områder.

  • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Undlad at foretage pludselige hastigheds- eller retningsskift. Drej langsomt og gradvist.

  • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet. Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på skråninger eller ned ad bakker kan medføre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan forårsage udskridning samt tab af bremse- og styrekontrol. Maskinen kan glide, selvom drivhjulene er stoppet.

  • Fjern eller afmærk forhindringer, såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farekilder. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

  • Hvis du mister herredømmet over maskinen, skal du træde væk fra maskinens kørselsretning.

  • Hold altid maskinen i gear, når du kører ned ad skråninger. Der må ikke køres i frigear ned ad bakke (gælder kun enheder med geardrev).

  Betjening af parkeringsbremsen

  Aktiver altid parkeringsbremsen, når du slukker for maskinen eller forlader betjeningspositionen. Kontroller, at parkeringsbremsen fungerer korrekt før hver brug.

  Træk parkeringsbremsehåndtaget bagud for at aktivere parkeringsbremsen (Figur 8).

  Skub parkeringsbremsehåndtaget fremad for at deaktivere parkeringsbremsen.

  Note: Motoren slukker, hvis du bevæger bevægelseshåndtagene, når parkeringsbremsen er aktiveret, eller hvis maskinen er i tomgang i 5 sekunder, mens parkeringsbremsen er deaktiveret.

  g009465

  Start af motoren

  Note: Hvis du slipper bevægelseshåndtagene og ikke aktiverer parkeringsbremsen, slukkes motoren efter 5 sekunder.

  g292627

  Slukning af motoren

  g289750

  Betjening af kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtaget)

  Brug kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtaget) sammen med bevægelseshåndtagene til at indkoble og udkoble skæreknivene.

  Indkobling af skæreknivene (kraftudtag)

  g299433

  Udkobling af skæreknivene (kraftudtag)

  Figur 12 og Figur 13 viser to måder at udkoble skæreknivene på.

  g299432
  g031593

  Kørsel med maskinen

  Gashåndtaget styrer motorhastigheden målt i o/min (omdrejninger pr. minut). Indstil gashåndtaget til positionen HURTIG for at opnå den bedste ydelse.

  Note: Motoren slukker, hvis du bevæger bevægelseshåndtagene, når parkeringsbremsen er aktiveret, eller hvis maskinen er i tomgang i 5 sekunder, mens parkeringsbremsen er deaktiveret.

  Forsigtig

  Maskinen kan dreje meget hurtigt, og du kan miste herredømmet over maskinen og forårsage personskade på dig selv og skade på maskinen.

  Sæt farten ned, før du foretager skarpe sving.

  Kørsel fremad

  1. Deaktiver parkeringsbremsen. Se Betjening af parkeringsbremsen.

  2. Flyt bevægelseshåndtagene ned til positionen NEUTRAL.

   g299431
  3. Skub bevægelseshåndtagene langsomt fremad (Figur 15).

   Note: Jo længere bevægelseshåndtagene flyttes den ene eller anden vej, jo hurtigere kører maskinen i den pågældende retning.

   Note: Du kan stoppe ved at flytte bevægelseshåndtagene tilbage til positionen NEUTRAL.

   g303736

  Bakning

  1. Flyt begge bevægelseshåndtag til positionen NEUTRAL.

  2. Træk bevægelseshåndtagene langsomt bagud (Figur 16).

   g303735

  Brug af den justerbare referencestang

  Brug justeringshåndtaget til at ændre den justerbare referencestangs position og begrænse den maksimale kørehastighed (Figur 17).

  Flyt håndtaget til den øverste position for at reducere den maksimale hastighed. Flyt håndtaget til den nederste position for at øge den maksimale hastighed.

  g299434

  Sideudblæsnings- og kværnfunktion

  Plæneklipperen er udstyret med en hængslet græsdeflektor, der blæser det afklippede græs til siden og ned mod plænen.

  Fare

  Hvis ikke der er monteret græsdeflektor, udblæsningsdæksel eller komplet græsopsamler, udsætter du dig selv og omkringstående for kontakt med skæreknivene og udslyngede genstande. Kontakt med roterende skærekniv(e) og udslyngede genstande kan medføre alvorlig personskade eller død.

  • Fjern aldrig græsdeflektoren fra plæneklipperskjoldet, da deflektoren leder materialerne ned mod plænen. Hvis græsdeflektoren er beskadiget, skal den udskiftes omgående.

  • Placer aldrig hænder eller fødder under plæneklipperskjoldet.

  • Forsøg aldrig at rydde udtømningsområdet eller skæreknivene, før du frakobler skæreknivene. Drej tændingsnøglen til positionen OFF (fra). Tag nøglen ud, og frakobl tændrørskablerne.

  Justering af klippehøjden

  Du kan justere klippehøjden fra 38 til 114 mm i trin af 6 mm.

  g303747

  Justering af antiskalperingsrullerne

  Kun for modeller med et plæneklipperskjold på 122 cm

  Hver gang klippehøjden ændres, skal højden på antiskalperingsrullerne også justeres.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern møtrikken og bolten, bring antiskalperingsrullerne i stilling, og monter møtrikken og bolten.

  4. Sørg for, at afstandsklodserne og bøsningerne er monteret (Figur 19).

   g301976

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Sørg for altid at slukke maskinen, tage tændingsnøglen ud (hvis udstyret hermed), vente, til alle bevægelige dele er standset, og lade maskinen køle af, før du udfører justering, eftersyn eller rengøring af maskinen, samt inden den stilles til opbevaring.

  • Rengør græs og affald fra maskinen for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen på steder, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus, som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

  • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

  • Fastgør maskinen forsvarligt med stropper, kæder, kabler eller reb. Før de forreste og bageste stropper ned og udad fra maskinen.

  Brug af brændstofafbryderventilen

  Luk brændstofafbryderventilen ved transport, vedligeholdelse og opbevaring (Figur 20).

  Kontroller, at brændstofafbryderventilen er åben, når motoren startes.

  g299483

  Manuel skubning af plæneklipperen

  Important: Skub altid maskinen manuelt. Maskinen må ikke bugseres, da dette kan beskadige den.

  Important: Maskinen må ikke startes eller betjenes, når omløbsventilerne er åbne. Det kan medføre beskadigelse af systemet.

  Skubning af maskinen

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Find omløbshåndtagene på stellet på begge sider af motoren.

  4. Flyt omløbshåndtagene bagud gennem nøglehullet og nedad for at låse dem på plads (Figur 21).

   Note: Gør dette for hvert håndtag.

  5. Deaktiver parkeringsbremsen.

   g303749
  6. Aktiver parkeringsbremsen, når du er færdig.

  Betjening af maskinen

  Flyt omløbshåndtagene fremad gennem nøglehullet og nedad for at låse dem på plads som vist i Figur 21.

  Note: Gør dette for hvert håndtag.

  Transport af maskinen

  Brug en robust anhænger eller lastbil til at transportere maskinen. Brug en rampe med fuld bredde. Kontroller, at anhængeren eller lastbilen er udstyret med samtlige lovpligtige nødvendige bremser, lys og skilte. Læs alle sikkerhedsanvisninger omhyggeligt. Disse oplysninger kan hjælpe dig eller omkringstående personer med at undgå at komme til skade. Følg de lokale forskrifter vedrørende krav til anhænger og bindepunkter.

  Advarsel

  Kørsel på gader og veje uden blinklys, lygter, refleksmarkeringer eller et skilt om langsomtgående køretøj kan føre til ulykker og forårsage personskade.

  Kør ikke maskinen på offentlige gader og veje.

  Valg af anhænger

  Advarsel

  Når en maskine læsses på en anhænger eller lastbil, øges risikoen for kæntreulykker, der kan forårsage alvorlig personskade eller død (Figur 22).

  • Brug kun én rampe i fuld bredde. Brug ikke individuelle ramper til hver side af maskinen.

  • Sørg for, at rampen er mindst 4 gange så lang som anhængerens eller lastbilladets højde ned til jorden.

  g229507

  Pålæsning af maskinen

  Advarsel

  Når en maskine læsses på en anhænger eller lastbil, øges risikoen for kæntreulykker, der kan forårsage alvorlig personskade eller død.

  • Vær ekstra forsigtig, når maskinen betjenes på en rampe.

  • Bak maskinen op ad rampen, og gå med den forlæns ned ad rampen.

  • Undgå pludselig acceleration eller deceleration, når maskinen køres op på en rampe, eftersom dette kan forårsage tab af herredømme eller øge risikoen for at vælte.

  1. Hvis du bruger en anhænger, skal du fastgøre den til bugseringskøretøjet og tilslutte sikkerhedskæderne.

  2. Tilslut om nødvendigt anhængerens bremser og lygter.

  3. Sænk rampen (Figur 22).

  4. Bak maskinen op ad rampen (Figur 23).

   g299488
  5. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og aktiver parkeringsbremsen.

  6. Fastgør maskinen i nærheden af de forreste styrehjul og den bageste kofanger ved hjælp af remme, kæder, kabler eller reb (Figur 24). Der henvises til de lokale regler for bindepunkter.

   g328545

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Sikkerhed under vedligeholdelsesarbejde

  • Gør følgende før justering, rengøring eller eftersyn af maskinen, eller før du forlader maskinen:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Indstil gashåndtagskontakten til lav tomgangshastighed.

   • Deaktiver klippeenhederne.

   • Sørg for, at transmissionen er i neutral.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk for motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til alle bevægelige dele er standset.

   • Vent, til maskinens komponenter er kølet ned, før du udfører vedligeholdelsesarbejde.

  • Lad ikke personer, som ikke er uddannet dertil, udføre service på maskinen.

  • Hvis motoren skal køre med henblik på en vedligeholdelsesjustering, skal du holde tøj, hænder og fødder samt alle andre kropsdele væk fra klippeenhederne, redskaber og bevægelige dele. Hold omkringstående på afstand.

  • Hold alle dele i god driftsmæssig stand. Udskift alle slidte, beskadigede eller manglende dele og mærkater. Hold alle fastgørelsesanordninger tilspændte for at sikre, at maskinen er i sikker driftsmæssig stand.

  • Efterse græsopsamlerens komponenter hyppigt, og udskift dem, når de er slidte eller beskadigede.

  • Rengør klippeenheden, drevene, lydpotten, køleskærmen og motoren for græs og andet affald for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Kontroller bremsefunktionen med jævne mellemrum. Udfør justering og eftersyn af bremsen efter behov.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter med lagret energi.

  • Brug kun originale Toro-reservedele for at sørge for en sikker, optimal ydeevne på maskinen. Reservedele, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan ugyldiggøre produktgarantien.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Skift motorolien.
 • Efter de første 50 timer
 • Udskift hydrauliksystemets filtre og væske.
 • Efter de første 100 timer
 • Kontroller hjullåsemøtrikkerne.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedslåsesystemet.
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Rengør luftindtagsskærmen.
 • Fjern græs og snavs fra luftindtagsskærmen.
 • Afprøv parkeringsbremsen.
 • Efterse skæreknivene.
 • Efterse græsdeflektoren for skade.
 • Rengøring af plæneklipperens skjold.
 • For hver 25 timer
 • Smør styrehjulslejerne.
 • Rengør luftfilterets skumindsats.
 • Kontroller remmene for slid eller revner.
 • For hver 50 timer
 • Kontroller papirluftfilterindsatsen.
 • Kontroller hydraulikvæsken.
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolien.
 • Kontroller og rengør tændrøret, og juster gabet.
 • Kontroller batteriet.
 • Kontroller og rengør motorkøleribberne og -afskærmningerne.
 • For hver 200 timer
 • Udskiftning af papirluftfilterindsatsen.
 • Skift motoroliefilteret.
 • For hver 300 timer
 • Kontroller og juster ventilafstanden. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
 • For hver 500 timer
 • Juster styrehjulets tapleje.
 • Efter det første udskiftning – udskift hydrauliksystemets filtre og væske, når du bruger Toro® HYPR-OIL™ 500-væske.(Skift det oftere under støvede eller snavsede forhold)
 • For hver 800 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
 • Årlig
 • Smør de forreste styrehjuls drejeled (hyppigere under støvede eller snavsede forhold).
 • Kontroller plæneklipperskjoldets styrearm for slid.
 • Undersøg skæreknivboltene og de buede spændeskiver. Udskift dem, hvis de er beskadigede.
 • Important: Se betjeningsvejledningen til motoren for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.

  Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i kontakten, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

  Sluk for motoren, og tag nøglen ud af tændingen, før du foretager vedligeholdelse.

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Afmontering af plæneklipperskjoldets afskærmninger

  Maskiner med plæneklipperskjolde på 91 cm

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtaget), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern de 2 bolte, der fastgør klippeskjolddækslet, og afmonter klippeskjolddækslet (Figur 25).

   g304979
  4. Fjern de 4 bolte, der fastgør skjoldafskærmningen, og afmonter afskærmningen (Figur 26).

   g302741
  5. Udfør proceduren i omvendt rækkefølge for at montere afskærmningerne.

  Maskiner med skjolde på 122 cm

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtaget), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern de 2 bolte, der fastgør klippeskjolddækslet, og afmonter klippeskjolddækslet (Figur 27).

   g304979
  4. Fjern de 4 bolte, der fastgør skjoldafskærmningen, og afmonter afskærmningen (Figur 28).

   g302739
  5. Udfør proceduren i omvendt rækkefølge for at montere afskærmningerne.

  Smøring

  Smøring af maskinen

  Smør maskinen hyppigere under støvede eller snavsede forhold.

  Fedttype: Litiumfedt nr. 2 eller molybdænbaseret fedt

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtaget), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør smøreniplerne med en klud.

   Note: Skrab eventuel maling af forsiden på niplen/-erne.

  4. Pump fedt ind i delene, indtil der begynder at løbe fedt ud af lejerne.

  5. Tør overskydende smørefedt op.

  Smøring af de forreste styrehjuls drejeled

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Smør de forreste styrehjuls drejeled (hyppigere under støvede eller snavsede forhold).
 • Fedttype: Litiumfedt eller molybdænbaseret fedt

  1. Fjern støvhætten, og juster styrehjulenes drejeled. Se Justering af styrehjulets tapleje.

   Note: Sæt først støvhætten på igen, når du er færdig med at smøre styrehjulenes drejeled.

  2. Fjern den sekskantede prop.

  3. Skru en smørenippel ind i hullet.

  4. Pump fedt ind i niplen, indtil det begynder at løbe ud omkring det øverste leje.

  5. Fjern smøreniplen fra hullet.

  6. Monter den sekskantede prop samt støvhætten.

  Smøring af styrehjulslejerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Smør styrehjulslejerne.
 • Fedttype: Litiumfedt nr. 2

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør smøreniplerne (Figur 29) med en klud.

   Note: Skrab eventuel maling af forsiden på niplen/-erne.

   g301977
  4. Monter en fedtpistol på hver nippel (Figur 29).

  5. Pump fedt ind i delene, indtil der begynder at løbe fedt ud af lejerne.

  6. Tør overskydende smørefedt op.

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  • Lav ikke om på regulatorindstillingerne, og kør ikke motoren med for høj hastighed.

  • Lad motoren køre tør, eller fjern brændstoffet med en håndpumpe. Tøm aldrig tanken med en hævert. Hvis du skal tappe brændstoftanken, skal det foregå udendørs.

  Serviceeftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Rengør luftfilterets skumindsats.
 • For hver 50 timer
 • Kontroller papirluftfilterindsatsen.
 • For hver 200 timer
 • Udskiftning af papirluftfilterindsatsen.
 • For hver 300 timer
 • Kontroller og juster ventilafstanden. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
 • Note: Luftfilteret skal efterses oftere under meget støvede eller sandede driftsforhold (efter få timers brug).

  Important: Påfør ikke olie på skum- eller papirindsatsen.

  Afmontering af skum- og papirindsatserne

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør området omkring luftfilteret for at forhindre snavs i at trænge ind i motoren og forvolde skade (Figur 30).

  4. Skru dækselgrebet af, og afmonter luftfilterdækslet (Figur 30).

  5. Skru slangeklemmen af, og afmonter luftfilterenheden (Figur 30).

  6. Træk forsigtigt skumindsatsen af papirindsatsen (Figur 30).

   g012619

  Rengøring af luftfilterets skumindsats

  1. Vask skumindsatsen med flydende sæbe og varmt vand. Når indsatsen er ren, skal den skylles omhyggeligt.

  2. Tør indsatsen ved at klemme den i en ren klud.

   Important: Udskift skumindsatsen, hvis den er slidt eller beskadiget.

  Eftersyn af papirluftfilterindsatsen.

  Important: Rengør ikke papirfilteret. Det skal udskiftes (Figur 30).

  1. Undersøg indsatsen for revner, oliefilm eller beskadigelse af gummipakningen.

  2. Udskift papirindsatsen, hvis den er beskadiget.

  Montering af skum- og papirindsatser

  Important: For at undgå motorskade skal der altid være monteret et komplet skum- og papirluftfilter, når motoren betjenes.

  1. Skub forsigtigt skumelementet på papirluftfilterelementet (Figur 30).

  2. Placer luftfilteret på bundpladen, og fastgør det med 2 vingemøtrikker (Figur 30).

  3. Sæt luftfilterdækslet på plads, og tilspænd dækselgrebet (Figur 30).

  Serviceeftersyn af motorolien

  Motoroliespecifikationer

  Olietype: Selvrensende olie (API-service SF, SG, SH, SJ eller SL)

  Motoroliekapacitet: 1,5 l uden filteret; 1,7 l med filteret

  Viskositet: Se nedenstående tabel.

  g004216

  Kontrol af motoroliestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Note: Kontroller olien, mens motoren er kold.

  Advarsel

  Kontakt med varme overflader kan forårsage personskade.

  Hold hænder og fødder, ansigt og tøj samt andre kropsdele væk fra lydpotten og andre varme overflader.

  Important: Undgå at fylde for meget olie på krumtaphuset, da dette kan medføre beskadigelse af motoren. Lad ikke motoren køre med olien under mærket Low (lav), da dette kan beskadige motoren.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Kontroller motoroliestanden som vist i (Figur 32).

   g299569g311705

  Skift af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Skift motorolien.
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolien.
 • Note: Bortskaf den brugte olie på et genbrugsanlæg.

  1. Parker maskinen, så dræningssiden befinder sig lidt lavere end den modsatte side for at sikre, at al olien drænes.

  2. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  4. Skift motorolien som vist i Figur 33.

   g299570g036784
  5. Hæld langsomt ca. 80 % af den angivne olie i påfyldningsrøret, og tilsæt langsomt ekstra olie, så oliestanden når op til mærket Full (fuld) (Figur 34).

   g235264
  6. Start motoren, og kør til et plant område.

  7. Kontroller oliestanden igen.

  Skift af motoroliefilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Skift motoroliefilteret.
 • Note: Skift motoroliefilteret hyppigere ved anvendelse under meget støvede eller sandede forhold.

  1. Dræn olien fra motoren. Se Skift af motorolien.

  2. Skift motoroliefilteret (Figur 35).

   g299569g027477

   Note: Sørg for, at oliefilterpakningen er i kontakt med motoren, og drej derefter filteret yderligere en ¾ omgang.

  3. Fyld krumtaphuset med den korrekte nye type olie. Se Motoroliespecifikationer.

  Serviceeftersyn af tændrøret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller og rengør tændrøret, og juster gabet.
 • Sørg for, at gnistgabet mellem midter- og sideelektroden er korrekt, før tændrøret monteres.

  Brug en tændrørsnøgle til at afmontere og montere tændrøret/-ene samt en søgelære til at kontrollere og justere gnistgabet. Monter om nødvendigt et nyt/nye tændrør.

  Type: NGK® BPR4ES eller tilsvarende

  Gnistgab: 0,75 mm

  Afmontering af tændrøret

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Afmonter tændrøret som vist i Figur 36.

   g299598g027478

  Eftersyn af tændrøret

  Important: Rengør ikke tændrøret/-ene. Udskift altid tændrøret/-ene, når de(t) har en sort belægning, slidte elektroder, oliefilm eller revner.

  Hvis der kan ses en lys brun eller grå farve på isolatoren, fungerer motoren korrekt. En sort belægning på isoleringen betyder normalt, at luftfilteret er snavset.

  Indstil gnistgabet til 0,75 mm.

  g027479

  Montering af tændrøret

  g027661

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Fare

  Under visse forhold er brændstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

  Se Brændstofsikkerhed for en komplet liste over brændstofrelaterede forholdsregler.

  Aftapning af brændstoftanken

  Note: Brug en håndpumpe til at dræne tanken for brændstof. Du kan købe en håndpumpe hos en isenkræmmer.

  Fare

  Under visse forhold er brændstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

  • Udfør al brændstofrelateret vedligeholdelse, mens motoren er kold. Dette skal gøres udendørs på en åben plads. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Ryg aldrig, når du aftapper brændstof, og hold dig på afstand af åben ild eller steder, hvor brændstofdampene kan antændes af en gnist.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør området omkring brændstofdækslet for at forhindre, at der trænger snavs i brændstoftanken (Figur 39).

  4. Fjern brændstofdækslet.

  5. Sæt en håndpumpe ind i brændstoftanken.

  6. Brug håndpumpen til at tappe brændstoffet over i en ren brændstofdunk (Figur 39).

  7. Tør eventuelt spildt brændstof op.

   g300374

  Udskiftning af brændstoffilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
 • Sæt ikke et snavset filter på, hvis det er fjernet fra brændstofledningen.

  Note: Tør eventuelt spildt brændstof op.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Luk brændstofafbryderventilen. Se Brug af brændstofafbryderventilen.

  4. Udskift brændstoffilteret som vist i Figur 40.

   g029685

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Sikkerhed i forbindelse med det elektriske system

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen til sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen til sidst.

  • Oplad batteriet på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Serviceeftersyn af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller batteriet.
 • Batteriet skal altid holdes rent, og det skal altid være fuldt opladet. Rengør batterikassen med et stykke køkkenrulle. Hvis batteripolerne er rustne, skal de rengøres med en opløsning bestående af 4 dele vand og 1 del tvekulsurt natron. Smør et fint lag fedt på batteripolerne for at forhindre dem i at ruste.

  Spænding: 12 V

  Afmontering af batteriet

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Kobl det sorte minusjordkabel fra batteripolen (Figur 41).

   Note: Gem alle fastgørelsesanordningerne.

   Advarsel

   Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod maskinens metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

   • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.

   • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.

   Advarsel

   Ukorrekt afmontering af kablerne fra batteriet kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

   • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

   • Tilslut altid batteriets (røde) pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

  4. Skyd gummikappen af pluskablet (rødt).

  5. Frakobl pluskablet (rødt) fra batteripolen (Figur 41).

   Note: Gem alle fastgørelsesanordningerne.

  6. Fjern batteritilholderen (Figur 41), og løft batteriet op fra bakken.

   g299658

  Opladning af batteriet

  Advarsel

  Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

  Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet, og gnister og åben ild skal holdes væk fra batteriet.

  Important: Batteriet skal altid være fuldt opladet (en massefylde på 1.260). Dette er særlig vigtigt for at forhindre, at batteriet beskadiges, når temperaturen falder til under 0 °C.

  1. Fjern batteriet fra maskinen. Se Afmontering af batteriet.

  2. Slut en 3-4 A batterioplader til batteripolerne. Oplad batteriet ved 3-4 A i 4 til 8 timer (12 V).

   Note: Batteriet må ikke overoplades.

  3. Når batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladeren ud af stikkontakten og koble opladningskablerne fra batteripolerne (Figur 42).

  4. Monter batteriet. Se Montering af batteriet.

   g000538

  Montering af batteriet

  1. Placer batteriet i bakken (Figur 41).

  2. Ved hjælp af de fastgørelsesanordninger, som du fjernede tidligere, sluttes batteriets (røde) pluskabel til batteriets pluspol (+).

  3. Ved hjælp af de fastgørelsesanordninger, som du fjernede tidligere, sluttes batteriets minuskabel til batteriets negative batteripol (-).

  4. Før den røde klemme over på den positive (røde) batteripol.

  5. Fastgør batteriet med tilholderen (Figur 41).

  Serviceeftersyn af sikringerne

  Det elektriske system er beskyttet af sikringer. Det behøver ingen vedligeholdelse, men hvis en sikring springer, skal du dog kontrollere komponenten og kredsløbet for funktionsfejl eller kortslutning.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Træk sikringen ud for at fjerne eller udskifte den.

   g299668

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Kontrol af dæktrykket

  g300244g300243

  Kontrol af hjullåsemøtrikkerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Kontroller hjullåsemøtrikkerne.
 • Kontroller hjullåsemøtrikkerne, og tilspænd dem med et moment på 115 til 142 Nm.

  Justering af neutraltraktionen

  Hvis maskinen kryber, mens bevægelseshåndtagene er i neutral, skal du justere neutraltraktionen.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løft maskinens bagende op på donkrafte, der er høje nok til at hæve drivhjulene fra jorden.

  4. Løsn møtrikken til styrestangssamlingen (Figur 45).

   g300245
  5. Start maskinen, og flyt gashåndtaget til positionen HURTIG.

  6. For at finde den neutrale position skal du flytte den nederste styrestang op eller ned, indtil hjulet holder op med at dreje (Figur 45).

  7. Stram møtrikken (Figur 45).

   Important: Sørg for, at stangen ikke bevæger sig, da det ellers kan være nødvendigt at justere stangen igen.

  8. Gentag proceduren for det andet greb.

  Note: Det kan være nødvendigt at justere sporingen efter justering af neutraltraktionen. Se Justering af sporingen.

  Justering af sporingen

  Hvis du skubber begge bevægelseshåndtag fremad med fuld hastighed over en flad, plan overflade, og maskinen trækker til én side, skal sporingen justeres som følger.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Drej justeringsskruen, der er vist i Figur 45, for at øge eller sænke hastigheden for det pågældende håndtag.

   Note: Drej skruen med uret for at sænke hastigheden. Drej skruen mod uret for at øge hastigheden.Hvis maskinen trækker til venstre, skal du reducere hastigheden for det højre håndtag eller øge hastigheden for det venstre håndtag.Hvis maskinen trækker til højre, skal du reducere hastigheden for det venstre håndtag eller øge hastigheden for det højre håndtag.

   g299908
  4. Start maskinen, og kør fremad på en flad, plan overflade med bevægelseshåndtagene helt fremme for at kontrollere, om maskinen sporer lige. Gentag denne procedure efter behov.

  Justering af styrehjulets tapleje

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 500 timer
 • Juster styrehjulets tapleje.
 • Note: For maskiner på 91 cm: Spænd den øverste bolt på styrehjulene. For maskiner på 122 cm: Følg proceduren.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern støvhætten fra styrehjulet, og spænd låsemøtrikken (Figur 47).

  4. Spænd låsemøtrikken, indtil fjederskiverne er flade, og skru derefter ¼ omgang ud for at indstille forspændingen på lejerne korrekt (Figur 47).

   Important: Sørg for, at fjederskiverne monteres korrekt som vist i Figur 47.

  5. Monter støvhætten (Figur 47).

   g001297

  Eftersyn af styrehjulene og lejerne

  Styrehjulet roterer rundt om et rulleleje, der holdes af en nøglebøsning. Hvis lejet altid er smurt godt, vil slitagen være minimal. Hvis lejet imidlertid ikke holdes smurt, vil det hurtigt blive slidt. Et slingrende styrehjul er som regel tegn på, at lejet er slidt.

  1. Fjern låsemøtrikken og hjulbolten, der fastgør styrehjulsenheden på styrehjulsgaflen (Figur 48).

   g009453
  2. Fjern en bøsning, og træk herefter nøglebøsningen og rullelejet ud af hjulnavet (Figur 48).

  3. Fjern den anden bøsning fra hjulnavet, og rengør hjulnavet for fedt og snavs (Figur 48).

  4. Kontroller rullelejet, bøsningerne, nøglebøsningen og hjulnavets inderside for slitage.

   Note: Udskift slidte eller beskadigede dele (Figur 48).

  5. Placer én bøsning i hjulnavet (Figur 48).

  6. Kontroller rullelejet og nøglebøsningen, og skub dem på plads i hjulnavet (Figur 48).

  7. Placer den anden bøsning i hjulnavet (Figur 48).

  8. Monter styrehjulsenheden i styrehjulsgaflen, og fastgør den med hjulbolten og låsemøtrikken (Figur 48).

  9. Tilspænd låsemøtrikken, indtil nøglebøsningen støder helt op til styrehjulsgaflernes indvendige side (Figur 48).

  10. Smør fittingen på styrehjulet.

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Rengøring af luftindtagsskærmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør luftindtagsskærmen.
 • Fjern ophobning af græs, snavs eller affald fra cylinderen og cylindertopstykkets kølefinner, luftindtagsskærmen på svinghjulets endestykke og karburatorens regulatorgreb og forbindelsesled. Dette sikrer tilstrækkelig køling og korrekt motorhastighed for at mindske risikoen for overophedning eller mekanisk beskadigelse af motoren.

  Rensning af kølesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Fjern græs og snavs fra luftindtagsskærmen.
 • For hver 100 timer
 • Kontroller og rengør motorkøleribberne og -afskærmningerne.
  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Afmonter luftindtagsskærmen, tilbageslagsstarteren og ventilatorhuset (Figur 49).

  4. Fjern snavs og græs fra motordelene.

  5. Monter luftindtagsskærmen, tilbageslagsstarteren og ventilatorhuset (Figur 49).

   g001472

  Vedligeholdelse af bremser

  Afprøvning af parkeringsbremsen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Afprøv parkeringsbremsen.
 • Afprøv parkeringsbremsen på både et plant underlag og en skråning før hver brug.

  Aktiver altid parkeringsbremsen, når du standser maskinen eller efterlader den uden opsyn. Hvis parkeringsbremsen ikke holder plæneklipperen forsvarligt, skal den justeres.

  1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Deaktiver parkeringsbremsen.

  4. Aktiver bremsehåndtaget, og kontroller, at maskinen ikke bevæger sig.

  5. Juster bremsen om nødvendigt.

  Justering af parkeringsbremsen

  1. Parker maskinen på en plan overflade, og udkobl kraftudtaget.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Deaktiver parkeringsbremsen.

  4. Løsn bolten på kabelklemmen på venstre side af maskinen (Figur 50).

   g031396
  5. Træk ned i kablerne, indtil de er stramme.

  6. Stram møtrikken.

  7. Kontroller parkeringsbremsens funktion. Se Afprøvning af parkeringsbremsen.

  Vedligeholdelse af remme

  Eftersyn af remmene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Kontroller remmene for slid eller revner.
 • Udskift remmen, hvis den er slidt. Tegnene på en slidt rem omfatter en hvinende lyd, når remmen roterer, glidende skæreknive under plæneklipning og flossede kanter, brændemærker og revner på remmen.

  Udskiftning af plæneklipperskjoldets rem

  Advarsel

  Fjederen er spændt, når den monteres, og kan forårsage personskade.

  Vær forsigtig, når du fjerner remmen.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Afmonter plæneklipperskjoldets afskærmninger. Se Afmontering af plæneklipperskjoldets afskærmninger.

  4. For plæneklipperskjolde på 122 cm: Løsn de 4 skruer til begge remskivedæksler, og afmonter dækslerne (Figur 51).

   g298962
  5. Brug et fjederværktøj (Toro-delnr. 92-5771) til at fjerne styrefjederen fra skjoldets krog for at tage spændingen af styreremskiven, og rul remmen af remskiverne (Figur 52 eller Figur 53).

   g299741
   g299742
  6. Før den nye rem rundt om koblingsremskiven og plæneklipperremskiverne (Figur 52 eller Figur 53).

  7. Monter styrefjederen på plæneklipperskjoldets krog (Figur 52 eller Figur 53).

  8. Kontroller fjederens længde. Hvis den er mindre end 15,2 cm, skal du justere styreremskiven. Gå videre til trin 4 i Justering af styreremskivens arm.

  9. For plæneklipperskjolde på 91 cm: Monter remskivedækslerne (Figur 51).

  10. Monter skjoldafskærmningerne. Se Afmontering af plæneklipperskjoldets afskærmninger.

  Justering af styreremskivens arm

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Kontroller plæneklipperskjoldets styrearm for slid.
 • Hvis fjederens længde er mindre end 15,2 cm, eller hvis styreremskivens arm rører styrestoppet, der er vist i Figur 54, skal du justere styreremskivens arm.

  g302009
  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Afmonter skjoldafskærmningerne. Se Afmontering af plæneklipperskjoldets afskærmninger

  4. Løsn møtrikken på styreremskiven (Figur 54).

  5. Juster remskiven i åbningen efter behov (Figur 55).

   Skub remskiven til venstre for en slidt rems åbning, eller hvis fjederlængden er mere end 15,2 cm.

   Skub remskiven til højre for en ny rems åbning, eller hvis fjederlængden er mindre end 15,2 cm

   g302008
  6. Stram møtrikken (Figur 54).

  7. Monter skjoldafskærmningen. Se Afmontering af plæneklipperskjoldets afskærmninger.

  Udskiftning af transmissionsremmen

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern plæneklipperskjoldets rem fra koblingsremskiven. Se Udskiftning af plæneklipperskjoldets rem.

  4. Fjern de 2 bolte og afskærmningspladen (Figur 56).

   g308540
  5. Fjern koblingsremskiven (Figur 57).

   g300383
  6. Før en skraldenøgle ind i det firkantede hul i styrearmen for at løsne remspændingen (Figur 58).

   g308541
  7. Fjern remmen (Figur 59).

  8. Løsn skralden langsomt for at løsne fjederspændingen. Fjern om nødvendigt fjederen fra ankeret på stellet.

  9. Monter den nye rem, og før den rundt om remskiverne som vist i Figur 59.

   g300384
  10. Monter fjederen på fjederankeret. Brug skraldenøglen til at påføre spænding på fjederen, så remmen kan passere over styreremskivens kant (Figur 58).

  11. Løsn spændingen i fjederen for at påføre spænding på remmen.

  12. Kontroller, at remmen sidder korrekt i alle remskiver.

  13. Monter koblingsremskiven (Figur 57). Tilspænd bolten med et moment på 68-81 Nm.

  14. Monter afskærmningen (Figur 57).

  15. Monter plæneklipperskjoldets rem på koblingsremskiven. Se Udskiftning af plæneklipperskjoldets rem.

  Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem

  Justering af bevægelseshåndtagene

  Hvis bevægelseshåndtagene ikke flugter vandret, skal bevægelseshåndtagene justeres.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Skub bevægelseshåndtagene ned til betjeningspositionen.

   g300386
  4. Kontroller bevægelseshåndtagenes vandrette justering (Figur 60).

  5. Løsn møtrikken, der fastholder knasten til det bevægelseshåndtag, som du justerer (Figur 61).

   g300397
  6. Juster knasten, indtil den flugter med det andet bevægelseshåndtag, og spænd møtrikken til knasten (Figur 61).

   Note: Hvis du flytter knasten med uret, sænkes håndtaget. Hvis du flytter knasten mod uret, hæves håndtaget.

   Important: Roter ikke knastens flade del forbi den lodrette position. Kontakten for dødemandsgrebet må aldrig røre ved knastens flade del.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Sikkerhed i forbindelse med hydrauliksystemet

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske, der er sprøjtet ind under huden, skal fjernes kirurgisk af en læge inden for få timer.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.

  • Hold krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  Hydrauliksystemets specifikationer

  Hydraulikvæsketype: Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulikvæske

  Hydrauliksystemets væskekapacitet: 4,7 l

  Important: Brug den foreskrevne væske. Andre væsker kan beskadige systemet.

  Kontrol af hydraulikvæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller hydraulikvæsken.
  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Lad maskinen køle helt af.

  4. Kontroller væskestanden på siden af hydrauliktanken (Figur 62). Fortsæt proceduren, hvis niveauet er under det kolde påfyldningsniveau.

  5. Rengør området omkring hydrauliktankens dæksel (Figur 62).

  6. Fjern hætten fra påfyldningsstudsen, og hæld væske til beholderen, indtil det når det kolde påfyldningsniveau (Figur 62).

  7. Monter dækslet på tanken (Figur 62).

  g300398

  Udskiftning af hydraulikvæske og -filtre

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Udskift hydrauliksystemets filtre og væske.
 • For hver 500 timer
 • Efter det første udskiftning – udskift hydrauliksystemets filtre og væske, når du bruger Toro® HYPR-OIL™ 500-væske.(Skift det oftere under støvede eller snavsede forhold)
 • Filtrene skal fjernes, før hydraulikvæsken udskiftes. Skift begge dele samtidigt. Se væskespecifikationerne under Hydrauliksystemets specifikationer.

  Afmontering af filtrene og aftapning af væsken

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtaget), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Lad motoren køle af.

  4. Fjern de 2 bolte og afskærmningspladen (Figur 63).

   g308540
  5. Fjern de 2 bolte og møtrikker fra begge transakselafskærmninger (Figur 64).

   g303851
  6. Drej afskærmningerne nedad.

  7. Find filteret og afskærmningerne på hvert transakseldrivsystem (Figur 65).

  8. Fjern de 3 skruer, der fastgør filterafskærmningen, og afmonter afskærmningen (Figur 65).

   g010254
  9. Rengør omhyggeligt området omkring filtrene.

   Important: Sørg for, at der ikke trænger snavs ind i hydrauliksystemet, da dette kan forårsage kontaminering.

  10. Sæt en drænbakke under filteret for at opfange væsken, der drænes, når filteret og udluftningspropperne fjernes.

  11. Find og fjern udluftningsproppen på hver gearkasse

  12. Skru filteret af for at fjerne det, og lad væsken dræne fra drivsystemet.

  13. Gentag denne procedure for begge filtre.

  Montering af hydraulikfiltrene

  1. Påfør et tyndt lag hydraulikvæske på overfladen af gummipakningen i hvert filter.

  2. Drej filteret med uret, indtil gummipakningen berører filteradapteren, og stram derefter filteret yderligere ¾ til 1 hel omgang.

   g027477
  3. Gentag på det modsatte filter.

  4. Monter filterafskærmningerne over hvert filter, du fjernede tidligere (Figur 65).

  5. Brug de 3 skruer til at fastgøre filterafskærmningerne (Figur 65).

  Tilsætning af hydraulikvæske

  1. Sørg for at fjerne udluftningspropperne, før du hælder væsken på.

  2. Hæld langsomt den foreskrevne væske gennem ekspansionsbeholderen, indtil der løber væske ud af ét af udluftningshullerne. Se Hydrauliksystemets specifikationer.

  3. Skru udluftningsproppen i (Figur 65).

  4. Tilspænd tændrøret med et moment på 20 Nm.

  5. Fortsæt med at hælde væske i ekspansionsbeholderen, indtil der løber væske ud af det andet udluftningshul på den anden gearkasse.

  6. Skru den modsatte udluftningsprop i.

  7. Tilspænd tændrøret med et moment på 20 Nm.

  8. Drej transakselafskærmningerne op, og fastgør dem begge med 2 bolte og 2 møtrikker (Figur 64).

  9. Monter afskærmningen (Figur 63).

  10. Fortsæt med at hælde væske i ekspansionsbeholderen, indtil den når linjen FULL COLD (fuld kold) på ekspansionsbeholderen.

  11. Fortsæt til Udluftning af hydrauliksystemet.

   Important: Manglende udluftning af hydrauliksystemet efter udskiftning af hydraulikfiltrene og -væsken kan medføre uoprettelig skade på transakseldrivsystemet.

  Udluftning af hydrauliksystemet

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løft maskinens bagende op på donkrafte, der er høje nok til at hæve drivhjulene fra jorden.

  4. Flyt begge omløbshåndtag bagud gennem nøglehullet og nedad for at låse dem på plads (Figur 67).

   g303749
  5. Start motoren. Flyt gashåndtaget til halv gas.

  6. Flyt langsomt bevægelseshåndtagene mellem positionerne fuldt fremad og fuld bak 5 gange.

  7. Sluk motoren, og flyt omløbshåndtagene fremad gennem nøglehullet og nedad for at låse dem på plads (Figur 67).

  8. Start motoren.

  9. Flyt langsomt bevægelseshåndtagene mellem positionerne fuldt fremad og fuld bak 5 gange.

  10. Sluk for motoren, og kontroller hydraulikvæskestanden, mens den falder, og fyld væske på efter behov for at opretholde det foreskrevne niveau.

  11. Gentag proceduren, indtil luften er helt lukket ud af systemet.

   Note: Luften lukkes ud fra systemet, når gearkassen har et normalt støjniveau og bevæger sig frem og tilbage ved normal hastighed uden problemer.

  12. Kontroller hydraulikvæskeniveauet i ekspansionsbeholderen en sidste gang, og tilsæt væske efter behov.

  Vedligeholdelse af plæneklipperskjoldet

  Skæreknivssikkerhed

  En slidt eller beskadiget skærekniv kan gå itu, og et stykke kan blive kastet mod dig eller omkringstående, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller død.

  • Efterse jævnligt skæreknivene for uønsket slid og skader.

  • Vær forsigtig, når du efterser skæreknivene. Brug handsker, og vær forsigtig, når du efterser skæreknive. Skæreknivene må udelukkendes udskiftes. De må aldrig rettes ud eller svejses.

  • På maskiner med mange skæreknive skal du være meget forsigtig, da én skæreknivs rotation kan få andre skæreknive til at rotere.

  Serviceeftersyn af skæreknivene

  Før besigtigelse eller serviceeftersyn af skæreknivene

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og fjern tændrørskablerne fra tændrørene.

  Besigtigelse af skæreknivene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse skæreknivene.
  1. Efterse skærekanterne (Figur 68).

  2. Hvis kanterne ikke er skarpe, eller hvis de har hakker, skal skæreknivene afmonteres og slibes. Se Slibning af skæreknivene.

  3. Efterse skæreknivene, især det buede område.

  4. Hvis skæreknivene er beskadiget eller slidt, eller hvis der er antydning af en revne i dette område, skal der straks monteres nye skæreknive (Figur 68).

   g006530

  Kontrol for bøjede knive

  1. Drej skæreknivene, indtil enderne vender fremad og bagud.

  2. Mål fra en plan overflade til skæreknivenes skærekant, position A (Figur 69).

   g000975
  3. Drej de modsatte ender af knivene fremad.

  4. Mål fra en plan overflade til skæreknivenes skærekant ved samme punkt som i trin 2 ovenfor.

   Note: Forskellen mellem målene fra trin 2 og 3 må ikke overskride 3 mm.

   Note: Hvis dette mål overskrider 3 mm, skal skærekniven udskiftes.

   Advarsel

   En bøjet eller beskadiget skærekniv kan gå i stykker og påføre dig eller omkringstående alvorlig personskade.

   • Udskift altid en bøjet eller beskadiget skærekniv med en ny skærekniv.

   • Du må ikke file eller foretage skarpe hakker i skæreknivens kanter eller flader.

  Afmontering af skæreknivene

  Udskift skærekniven, hvis den rammer en fast genstand, er ude af balance eller er bøjet. Brug kun originale Toro-skæreknive for at sikre maskinens optimal ydelse og sikkerhedsmæssige kravoverholdelse. Brug af skæreknive fremstillet af andre producenter kan medføre, at maskinen ikke opfylder sikkerhedsstandarderne.

  1. Hold i skæreknivens ende med en klud eller en tyk handske.

  2. Fjern skæreknivbolten, den buede spændeskive og skærekniven fra spindelakslen (Figur 70).

   g010341

  Slibning af skæreknivene

  1. Anvend en fil til at slibe begge ender af skærekniven (Figur 71).

   Note: Bevar den oprindelige vinkel.

   Note: Skærekniven bevarer balancen, hvis der fjernes den samme mængde materiale på begge skærekanter.

   g000552
  2. Kontroller skæreknivens balance ved at placere den på en afbalanceringsenhed (Figur 72).

   Note: Hvis skærekniven forbliver i en vandret position, er skærekniven afbalanceret og kan benyttes.

   Note: Hvis skærekniven ikke er afbalanceret, skal der slibes lidt mere metal af enden af sejlområdet (Figur 71).

   g000553
  3. Gentag denne procedure, indtil skærekniven er afbalanceret.

  Montering af skæreknivene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Undersøg skæreknivboltene og de buede spændeskiver. Udskift dem, hvis de er beskadigede.
  1. Efterse skæreknivbolten for beskadigede gevind. Udskift bolten og den buede spændeskive efter behov.

  2. Monter skærekniven på spindelakslen (Figur 73).

   Important: Den buede del af skærekniven skal pege opad mod indersiden af plæneklipperskjoldet for at sikre en god klipning.

  3. Monter den buede spændeskive og skæreknivbolten (Figur 73).

   Note: Den buede spændeskivekonus skal fastgøres mod boltens hoved (Figur 73).

  4. Tilspænd skæreknivsbolten med et moment på 115 til 150 Nm.

   g004536

  Nivellering af plæneklipperskjoldet

  Klargøring af maskinen

  Sørg for, at plæneklipperskjoldet er plant, hver gang du monterer plæneklipperskjoldet, eller når du observerer ujævn plæneklipning.

  Niveller plæneklipperskjoldet sideværts, før du justerer den langsgående hældning.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og fjern tændrørskablerne fra tændrørene.

  3. Kontroller dæktrykket på begge drivdæk. Se Kontrol af dæktrykket.

  4. Kontroller plæneklipperskjoldet for bøjede skæreknive. Fjern og udskift bøjede skæreknive. Se Serviceeftersyn af skæreknivene.

  5. Sænk plæneklipperskjoldet til en klippehøjdeposition på 76 mm.

  Kontrol af sideværts nivellering

  1. Bring skæreknivene i sideværts stilling.

  2. Mål ved punkt B og C fra en plan overflade til skæreknivspidsernes skær (Figur 74).

   g006888
  3. Forskellen mellem målingerne ved punkt B og C må højst være 6 mm.

   Note: Se Nivellering af plæneklipperskjoldet, hvis det ikke er korrekt.

  Kontrol af plæneklipperskjoldets langsgående hældning

  1. Juster dæktrykket i bagdækkene i henhold til de korrekte specifikationer.

  2. Placer 1 skærekniv på langs. Mål ved punkt A og B fra en plan overflade til skærekanten på skæreknivspidserne (Figur 75).

   Note: Plæneklipperens skærekniv skal være 6 mm lavere fortil ved punkt  end bagtil ved punkt B.

  3. Drej skæreknivene, og gentag dette med de andre skæreknive.

   g001041
  4. Hvis den langsgående hældning ikke er korrekt, skal du se Nivellering af plæneklipperskjoldet.

  Nivellering af plæneklipperskjoldet

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Flyt klippehøjdehåndtaget til positionen på 76 mm. Se Justering af klippehøjden

  4. Placer 2 blokke med hver en tykkelse på 6,6 cm under hver side af skjoldets forkant, men ikke under antiskalperingsrullebeslagene (Figur 76).

  5. Placer 2 blokke med hver en tykkelse på 7,3 cm under bagkanten af plæneklipperskjoldet – 1 på hver side af plæneklipperskjoldet (Figur 76).

   g303116
  6. Løsn justeringsboltene på alle 4 hjørner af plæneklipperskjoldet, så plæneklipperskjoldet sidder på alle 4 blokke.

   g300452
  7. Sørg for, at kæderne er stramme, og spænd boltene.

  8. Kontroller den sideværts nivellering og den langsgående hældning. Se Kontrol af sideværts nivellering og Kontrol af plæneklipperskjoldets langsgående hældning.

  Udskiftning af græsdeflektoren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse græsdeflektoren for skade.
 • Advarsel

  En utildækket udblæsningsåbning kan medføre, at maskinen udkaster genstande mod dig eller omkringstående, hvilket kan medføre alvorlig personskade. Der kan også opstå kontakt med skærekniven.

  Betjen aldrig maskinen uden at have monteret en kværnafskærmning, en udblæsningsdeflektor eller et græssamlersystem.

  1. Tag fjederen ud af hakket i deflektorbeslaget, og skub stangen ud af de svejsede skjoldbeslag, fjederen og udblæsningsdeflektoren (Figur 78).

   g302010
  2. Fjern den beskadigede eller slidte udblæsningsdeflektor.

  3. Placer den nye udblæsningsdeflektor med beslagenderne mellem de svejsede beslag på plæneklipperskjoldet som vist i Figur 79.

  4. Monter fjederen på stangens lige ende.

  5. Placer fjederen på stangen som vist i Figur 79, så den kortere fjederende kommer ud under stangen før vinkelstykket og går over stangen, idet den vender tilbage fra vinkelstykket.

  6. Løft fjederens øjeende, og sæt den i hakket på deflektorbeslaget (Figur 79).

   g297573
  7. Fastgør stang- og fjederenheden ved at dreje den, så den korte ende af stangen er bag plæneklipperbeslaget, der er svejset fast på skjoldet (Figur 79).

   Important: Græsdeflektoren skal fjederbelastes i den sænkede position. Løft deflektoren op for at kontrollere, at den smækker helt ned.

  Rengøring

  Rengøring under plæneklipperen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengøring af plæneklipperens skjold.
 • Fjern ophobning af græs under plæneklipperen hver dag.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og fjern tændrørskablerne fra tændrørene.

  3. Hæv maskinens forende ved hjælp af en donkraft, og understøt plæneklipperen med donkrafte.

  4. Rengør maskinen med en klud. Sprøjt ikke på maskinen.

  Bortskaffelse af affald

  Motorolie, batterier, hydraulikvæske og motorkølevæske forurener miljøet. Bortskaf dem i henhold til den lokale gældende lovgivning.

  Opbevaring

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  • Sørg for altid at slukke maskinen, tage tændingsnøglen ud, vente, til alle bevægelige dele er standset, og lade maskinen køle af, før du udfører justering, eftersyn eller rengøring af maskinen, samt inden den stilles til opbevaring.

  • Lad motoren køle af før opbevaring af maskinen.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstoffet i nærheden af ild, og aftap heller ikke brændstoffet indendørs.

  Rengøring og opbevaring af maskinen

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern afklippet græs og snavs fra alle maskinens ydre dele, særligt motoren og det hydrauliske system.

   Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Udsæt ikke maskinen for højtryksrensning. Undgå overdreven brug af vand, særligt i nærheden af kontrolpanelet, motoren og hydraulikpumperne.

  4. Kontroller parkeringsbremsefunktionen. Se Afprøvning af parkeringsbremsen.

  5. Efterse luftfilteret. Se Serviceeftersyn af luftfilteret.

  6. Smør maskinen. Se Smøring af maskinen.

  7. Skift krumptaphusolien. Se Skift af motorolien.

  8. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

  9. Oplad batteriet. Se Serviceeftersyn af batteriet.

  10. Skrab enhver større ophobning af græs og snavs af plæneklipperens underside, og vask derefter maskinen med en haveslange.

   Note: Kør maskinen med kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) indkoblet og motoren ved høj tomgangshastighed i 2 til 5 minutter efter vask.

  11. Kontroller skæreknivenes tilstand. Se Serviceeftersyn af skæreknivene.

  12. Fælg denne fremgangsmåde for at klargøre maskinen til opbevaring i over 30 dage:

   1. Tilsæt brændstofstabilisator til frisk brændstof i tanken. Følg blandingsvejledningen fra brændstofstabilisatorfabrikanten. Anvend ikke en alkoholbaseret stabilisator (ethanol eller methanol).

   2. Lad motoren køre i 5 minutter for at fordele brændstoffet i brændstofsystemet.

   3. Sluk for motoren, lad den køle af, og dræn brændstoftanken.

   4. Start motoren, og lad den køre, indtil den slår fra.

   5. Brændstoffet skal bortskaffes på forsvarlig vis. Genbrug brændstoffet i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

    Important: Opbevar ikke brændstof med stabilisator længere tid end anbefalet af brændstofstabilisatorens producent.

  13. Fjern tændrøret/-ene, og besigtig deres tilstand. Se Serviceeftersyn af tændrøret. Når tændrøret/-ene er afmonteret fra motoren, hældes der 30 ml (2 spiseskefulde) motorolie ned i tændrørshullet. Brug den elektriske starter til at tørne motoren for at fordele olien i cylinderen. Monter tændrøret(-ene). Sæt ikke kablet på tændrøret(-ene).

  14. Efterse og tilspænd alle fastgørelsesanordninger. Reparer eller udskift alle beskadigede dele.

  15. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader. Maling kan købes hos en autoriseret serviceforhandler.

  16. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller på et passende sted. Tag nøglen ud af tændingskontakten, og opbevar den utilgængeligt for børn og andre uautoriserede brugere. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Brændstoftanken viser tegn på sammentrykning, eller maskinen viser hyppigt tegn på, at den løber tør for brændstof.
  1. Luftfilterets papirindsats er tilstoppet.
  1. Rengør papirindsatsen.
  Motoren overopheder.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  3. Køleribberne og luftkanalerne under motorens blæserhus er tilstoppede.
  4. Luftfilteret er snavset.
  5. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  1. Sænk kørehastigheden.
  2. Fyld olie på krumtaphuset.
  3. Fjern tilstopningen fra køleribberne og luftkanalerne.
  4. Rens eller udskift luftfilterindsatsen.
  5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler
  Starteren tørner ikke.
  1. Kraftudtaget er indkoblet.
  2. Batteriet er fladt.
  3. De elektriske forbindelser er rustne eller løse.
  4. Der er sprunget en sikring.
  5. Et relæ eller en kontakt er beskadiget.
  1. Udkobl kraftudtaget.
  2. Oplad batteriet.
  3. Kontroller, om de elektriske tilslutninger har forbindelse.
  4. Udskift sikringen.
  5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Motoren vil ikke starte, er svær at starte eller sætter ud.
  1. Brændstoftanken er tom.
  2. Chokeren (hvis relevant) er ikke aktiveret.
  3. Luftfilteret er snavset.
  4. Tændrørskablet/-erne sidder løst eller er faldet af.
  5. Tændrøret/-ene er ødelagt(e) eller snavset/-ede, eller gnistgabet er forkert.
  6. Der er snavs i brændstoffilteret.
  7. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  8. Der er forkert brændstof i brændstoftanken.
  9. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  1. Fyld brændstoftanken op.
  2. Flyt chokerhåndtaget til positionen On (til).
  3. Rens eller udskift luftfilterindsatsen.
  4. Monter kablet/-erne på tændrøret.
  5. Monter et nyt/nye tændrør med korrekt gnistgab.
  6. Udskift brændstoffilteret.
  7. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  8. Tøm tanken, og udskift brændstoffet med den korrekte type.
  9. Fyld olie på krumtaphuset.
  Motoren mister kraft.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Luftfilteret er snavset.
  3. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  4. Køleribberne og luftkanalerne under motorens blæserhus er tilstoppede.
  5. Tændrøret/-ene er ødelagt(e) eller snavset/-ede, eller gnistgabet er forkert.
  6. Brændstoftankens aftræk er blokeret.
  7. Der er snavs i brændstoffilteret.
  8. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  9. Der er forkert brændstof i brændstoftanken.
  1. Sænk kørehastigheden.
  2. Rengør luftfilterelementet.
  3. Fyld olie på krumtaphuset.
  4. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  5. Monter et nyt/nye tændrør med korrekt gnistgab.
  6. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  7. Udskift brændstoffilteret.
  8. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  9. Tøm tanken, og udskift brændstoffet med den korrekte type.
  Maskinen kører ikke.
  1. Standen i hydraulikvæskebeholderen er lav.
  2. Der er luft i hydrauliksystemet.
  3. En pumpedrivrem glider.
  4. Der mangler en styrefjeder på pumpens drivrem.
  5. Pumpens omløbsventiler er åbne.
  1. Fyld hydraulikvæske på beholderen.
  2. Afluft det hydrauliske system.
  3. Udskift pumpedrivremmen.
  4. Udskift pumpedrivremmens styrefjeder.
  5. Stram omløbsventilerne. Tilspænd med et moment på 12 til 15 Nm.
  Der er en unormal vibration.
  1. Skærekniven(e) er bøjede eller ude af balance.
  2. En af skæreknivenes monteringsbolte er løs.
  3. Motorens monteringsbolte er løse.
  4. En motorremskive, styreremskive eller en af skæreknivenes remskiver er løs.
  5. En motorremskive er beskadiget.
  6. En knivspindel er bøjet.
  1. Monter en eller flere nye skæreknive.
  2. Tilspænd skæreknivenes monteringsbolt.
  3. Tilspænd motorens monteringsbolte.
  4. Tilspænd den løse remskive.
  5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  6. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Klippehøjden er ujævn.
  1. Skærekniven(e) er ikke skarp(e).
  2. Skærekniven(e) er bøjet.
  3. Plæneklipperskjoldet er ikke nivelleret.
  4. Plæneklipperskjoldets hældning er forkert.
  5. Undersiden af plæneklipperskjoldet er snavset.
  6. Dæktrykket er ikke korrekt.
  7. En knivspindel er bøjet.
  1. Slib skærekniven(e).
  2. Monter en eller flere nye skæreknive.
  3. Niveller plæneklipperskjoldet sideværts.
  4. Juster plæneklipperhældningen på langs.
  5. Rengør undersiden af plæneklipperskjoldet.
  6. Juster dæktrykket.
  7. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Skæreknivene roterer ikke.
  1. En pumpedrivrem er slidt, løs eller beskadiget.
  2. En pumpedrivrem er hoppet af remskiven.
  3. En rem på plæneklipperskjoldet er slidt, løs eller beskadiget.
  4. En rem på plæneklipperskjoldet er hoppet af remskiven.
  5. En styrefjeder er gået itu eller mangler.
  6. Den elektriske kobling er ikke justeret.
  7. Koblingens konnektor eller kabel er beskadiget.
  8. Den elektriske kobling er beskadiget.
  9. Sikkerhedslåsesystemet forhindrer skæreknivenes rotation.
  10. Kontakten til kraftudtaget er defekt.
  1. Kontroller remspændingen.
  2. Monter drivremmen, og kontroller, at justeringsakslerne og remstyrene er korrekt placeret.
  3. Monter en ny plæneklipperskjoldrem.
  4. Monter plæneklipperskjoldets remskive, og kontroller, at styreremskiven, styrearmen og fjederen er placeret korrekt og fungerer.
  5. Sæt fjederen på igen.
  6. Juster koblingens gnistgab.
  7. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  8. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  9. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  10. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Plæneklipperskjoldets styreremskive larmer.
  1. Styrearmen berører styrestoppet.
  1. Juster styrearmen.

  Diagrammer

  Ledningsdiagram – 139-2853

  g302778