Úvod

Tato sekačka na trávu s rotačním nožem je určena pro majitele rodinných domů nebo profesionální poskytovatele služeb. Je primárně určena k sekání trávy na udržovaných trávnících na soukromých nebo firemních pozemcích. Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli a okolostojícím.

Přečtěte si pečlivě následující informace, abyste věděli, jak máte správně používat a pečovat o svůj výrobek a jak se vyhnout zranění a poškození výrobku. Za správný a bezpečný provoz výrobku nese odpovědnost majitel.

Více informací naleznete na stránce www.Toro.com včetně bezpečnostních pokynů, podkladů pro školení a informací o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizované servisní středisko nebo zákaznický servis Toro a uveďte model a výrobní číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku. Vepište sériové číslo do příslušného pole.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiných údajích o výrobku, můžete pomocí mobilního telefonu naskenovat QR kód na štítku sériového čísla (je-li k dispozici).

g291703

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a obsahuje bezpečnostní sdělení označená varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, které může způsobit vážný úraz nebo usmrcení, nebudete-li dodržovat doporučená opatření.

g000502

V této příručce jsou pro zdůraznění informací používána dvě slova. Důležité upozorňuje na speciální technické informace a Poznámka zdůrazňuje obecné informace, které stojí za zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny relevantní směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Prostudujte si příručku výrobce motoru dodávanou se strojem.

Bezpečnost

Tento stroj byl vyroben v souladu s normou EN ISO 5395.

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a odmršťovat předměty. Dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému úrazu.

 • Před nastartováním motoru si prostudujte pokyny a upozornění uvedené v provozní příručce, na stroji a na přídavných zařízeních a řiďte se jimi.

 • Udržujte ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od rotujících částí stroje a nedávejte je pod stroj. Zdržujte se v bezpečné vzdálenosti od všech vyhazovacích otvorů.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty ve správné poloze nebo pokud nejsou řádně funkční další bezpečnostní ochranná zařízení.

 • Přihlížející osoby a děti se musí zdržovat mimo pracovní prostor. Nikdy nedovolte dětem stroj obsluhovat. Stroj mohou obsluhovat pouze osoby, které jsou zodpovědné, k tomu proškolené, obeznámené s pokyny a fyzicky způsobilé.

 • Před prováděním údržby, doplňováním paliva nebo uvolňováním ucpaného materiálu zastavte stroj, vypněte motor, vyjměte klíček zapalování (dle výbavy) a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti.

Nesprávné používání nebo údržba této sekačky mohou vést ke zranění. Z důvodu snížení možného rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symboluGraphic, který označuje upozornění, výstrahu nebo nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na místě viditelném obsluhou a v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decaloemmarkt
decalbatterysymbols
decal93-7818
decal98-1977
decal116-5988

Štítek 117-1194 platí pouze pro 122cm (48palcové) modely.

decal117-1194
decal126-1400
decal130-0731

Štítek 130-0765 platí pouze pro 122cm (48palcové) modely.

decal130-0765
decal131-3536
decal133-4604
decal138-8816
decal138-8820
decal138-8821
decal139-2874

Štítek 139-7936 platí pouze pro 91cm (36palcové) modely.

decal139-7936
decal138-8818

Součásti stroje

g299567

Ovládací panel

g299386

Ovladač škrticí klapky

Škrticí klapka řídí otáčky motoru a umožňuje plynule variabilní nastavení NíZKýCH až VYSOKýCH otáček (Obrázek 4).

Ovládací spínač žacích nožů (vývodový hřídel)

Ovládací spínač žacích nožů, znázorněný symbolem vývodového hřídele (PTO), zapíná a vypíná pohon žacích nožů (Obrázek 4).

Uzavírací ventil paliva

Před přepravou nebo odstavením stroje uzavřete uzavírací ventil paliva.

Spínač zapalování

Klíčový spínač pro spuštění a vypnutí motoru má tři polohy: VYPNUTO, PROVOZ a STARTOVáNí.

Sytič

Sytič se používá při startování studeného motoru.

Počitadlo provozních hodin

Počitadlo provozních hodin zaznamenává počet hodin provozu stroje. Pracuje při spuštěném motoru. Naměřené hodiny použijte k plánování pravidelné údržby (Obrázek 5).

Indikátory bezpečnostního blokování

Symboly na počitadle provozních hodin pomocí černého trojúhelníku označují, zda je blokovací součást správně umístěna (Obrázek 5).

Kontrolka akumulátoru

Pokud otočíte klíčový spínač na několik sekund do ZAPNUTé polohy, v místě, kde se obvykle zobrazuje počet hodin, se objeví napětí akumulátoru (Obrázek 5).

Kontrolka akumulátoru se rozsvítí, když zapnete klíčový spínač a nabití akumulátoru je nižší než správná provozní hodnota (Obrázek 5).

g216020

Ovládací páky pojezdu

Ovládací páky pojezdu používejte k ovládání pohybu stroje dopředu a dozadu a k zatáčení se strojem oběma směry (Obrázek 3).

Seřizovací páka referenční tyče

Pomocí seřizovací páky lze změnit polohu stavitelné referenční tyče (Obrázek 4).

Specifikace a design se mohou bez upozornění změnit.

 91cm (36palcová) sekací plošina122cm (48palcová) sekací plošina
Šířka žací stopy91 cm (36 palců)122 cm (48 palců)
Šířka se sklopeným deflektorem94 cm (37 palců)124 cm (49 palců)
Šířka se zvednutým deflektorem130 cm (51 palců)160 cm (63 palců)
Výška114 cm (45 palců)117 cm (46 palců)
Délka196 cm (77 palců)203 cm (80 palců)
Hmotnost270 kg297 kg

Přídavná zařízení / příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených firmou Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství můžete získat u svého autorizovaného prodejce nebo distributora nebo na stránkách www.Toro.com.

K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství od společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Note: Levou a pravou stranu stroje určete z normálního místa obsluhy.

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti stroj obsluhovaly nebo na něm prováděly servis. Věková hranice obsluhy může být omezena místními předpisy. Za proškolení všech operátorů a mechaniků je zodpovědný majitel.

 • Dobře se seznamte s bezpečným použitím zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních nápisů.

 • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním stroj vždy vypínejte, vyjímejte klíč zapalování (dle výbavy), počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti, a nechejte stroj vychladnout.

 • Naučte se, jak rychle stroj zastavit a vypnout motor.

 • Přesvědčte se, zda jsou namontovány kontrolní prvky přítomnosti obsluhy, bezpečnostní spínače a bezpečnostní ochranná zařízení a zda správně fungují. Stroj nepoužívejte, pokud tyto prvky nefungují správně.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou bránit provozu stroje nebo jež mohou být strojem vymrštěny.

 • Vyhodnoťte terén a určete, které příslušenství a nástavce jsou třeba pro správné a bezpečné sekání.

 • Před použitím vždy zkontrolujte, zda žací nože, upevňovací šrouby nožů a sekací plošina nejsou opotřebené nebo poškozené. Opotřebené nebo poškozené žací nože a šrouby vyměňujte po celých sadách, aby byla zachována mechanická rovnováha.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Při manipulaci s palivem buďte velmi opatrní. Palivo je vysoce hořlavé a jeho výpary jsou výbušné.

 • Uhaste všechny cigarety, doutníky, dýmky a ostatní zdroje vznícení.

 • Používejte jen schválenou nádobu na palivo.

 • Nikdy neodstraňujte uzávěr nádrže ani nedoplňujte palivo při spuštěném motoru nebo je-li motor horký.

 • Nedoplňujte ani nevypouštějte palivo v uzavřeném prostoru.

 • Neskladujte stroj ani nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

 • V případě rozlití paliva se nepokoušejte nastartovat motor a vyhněte se použití jakéhokoli zdroje vznícení, dokud se palivové výpary nerozptýlí.

 • Nádoby neplňte ve voze nebo na přívěsu či korbě automobilu s plastovým povrchem. Před tankováním vždy pokládejte nádoby na palivo na zem, stranou od vozidla.

 • Stroj přemístěte z korby nebo přívěsu na zem a palivo doplňte na zemi. Jestliže to není možné, doplňujte palivo do takového stroje z přenosného kanystru, nikoliv plnicí pistolí.

 • Pokud musíte použít pistoli, dotýkejte se tryskou obruby palivové nádrže nebo hrdla kanystru po celou dobu až do úplného načerpání paliva.

Doplňování paliva

Doporučené palivo

 • Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete používat pouze čistý, čerstvý (ne starší než 30 dnů) bezolovnatý benzín s oktanovým číslem kolem 87 nebo vyšším (metoda stanovení (R+M)/2).

 • Etanol: Přijatelná jsou i paliva až s až 10 % etanolu (gasohol) nebo 15 % MTBE (metytercbutyléter). Etanol a MTBE jsou různé látky. Paliva s více než 15 % etanolu (E15) nejsou schválena k použití. Nikdy nepoužívejte paliva obsahující více než 10 % etanolu, například E15 (obsahuje 15 % etanolu), E20 (obsahuje 20 % etanolu) nebo E85 (obsahuje až 85 % etanolu). Použití neschváleného paliva může mít za následek problémy s výkonem nebo poškození motoru, na které se nevztahuje záruka.

 • Nepoužívejte benzín obsahující metanol.

 • Neuchovávejte palivo přes zimu v palivové nádrži či nádobách na palivo bez použití stabilizátoru paliva.

 • Nepřidávejte do benzínu olej.

Použití stabilizátoru paliva/aditiv

Použití stabilizátoru paliva/aditiv ve stroji přináší následující výhody:

 • Udržuje palivo déle čerstvé, pokud se používá podle pokynů výrobce stabilizátoru paliva

 • Čistí motor za chodu

 • V palivovém systému předchází vytváření vrstvy v podobě pryže, jež způsobuje obtížné startování.

  Important: Nepoužívejte přísady do paliva obsahující methanol nebo ethanol.

  Do paliva přidávejte správné množství stabilizátoru paliva/aditiv.

  Note: Stabilizátor paliva/aditiva mají nejvyšší účinky, pokud se smíchají s čerstvým palivem. Chcete-li minimalizovat tvorbu povrchových usazenin v palivovém systému, stabilizátor paliva používejte po celou dobu.

Doplňování paliva do nádrže

g302021

Použití bezpečnostního blokovacího systému

Důležité upozornění

Jestliže jsou spínače bezpečnostního blokování odpojeny nebo poškozeny, stroj se může za provozu chovat nepředvídatelně a způsobit zranění osob.

 • Nevyřazujte blokovací spínače z činnosti.

 • Funkci blokovacích spínačů denně kontrolujte a jakýkoli poškozený spínač před použitím stroje vyměňte.

Funkce bezpečnostního blokovacího systému

Bezpečnostní blokovací systém je zkonstruován tak, aby bránil aktivaci vývodového hřídele, pokud však neprovedete následující úkony:

 • Přesunutí kterékoli ovládací páky pojezdu do středové odjištěné polohy.

 • Přepněte spínač vývodového hřídele do ZAPNUTé polohy.

  Bezpečnostní blokovací systém je zkonstruován tak, aby zastavil žací nože či přídavná zařízení, pokud posunete obě ovládací páky pojezdu do vnější polohy nebo je v této poloze uvolníte.

  Na počitadle provozních hodin se zobrazují symboly, jež uživatele upozorňují, je-li každá blokovací součást ve správné poloze. Pokud je součást ve správné poloze, v odpovídajícím čtverci se rozsvítí trojúhelník (Obrázek 7).

  g031282

Zkouška bezpečnostního blokovacího systému

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému.
 • Před každým použitím stroje proveďte zkoušku bezpečnostního blokovacího systému.

  Note: Jestliže zjistíte, že bezpečnostní systém nepracuje v souladu s níže uvedeným popisem, nechejte jej neprodleně opravit v autorizovaném servisu.

  1. Zatáhněte parkovací brzdu a nastartujte motor.

  2. Přesuňte ovládací páky pojezdu do středové odjištěné polohy.

   Note: Motor se musí vypnout.

  3. Nastartujte motor a uvolněte parkovací brzdu. Nemanipulujte s ovládacími pákami pojezdu.

   Note: Motor musí pracovat na volnoběh a po uplynutí 5 sekund se musí vypnout.

  4. Zatáhněte parkovací brzdu a nastartujte motor.

  5. Přepněte spínač vývodového hřídele do ZAPNUTé polohy.

   Note: Žací nože se nemají zapnout.

  6. Uvolněte parkovací brzdu.

  7. Přidržte jednu z ovládacích pák pojezdu ve středové poloze a přepněte spínač vývodového hřídele do ZAPNUTé polohy.

   Note: Žací nože se mají zapnout.

  8. Ovládací páku pojezdu uvolněte.

   Note: Motor musí pracovat na volnoběh a po uplynutí 5 sekund se musí vypnout.

  9. Zatáhněte parkovací brzdu a nastartujte motor.

  10. Uvolněte parkovací brzdu.

  11. Přidržte jednu z ovládacích pák pojezdu ve středové poloze a přepněte spínač vývodového hřídele do ZAPNUTé polohy.

   Note: Žací nože se mají zapnout.

  12. Přepněte spínač vývodového hřídele do VYPNUTé polohy.

   Note: Žací nože se mají vypnout.

  13. Přepněte spínač vývodového hřídele do ZAPNUTé polohy.

   Note: Žací nože se mají zapnout.

  14. Zatáhněte parkovací brzdu.

   Note: Žací nože a motor se musejí vypnout.

  15. Přepněte spínač vývodového hřídele do ZAPNUTé polohy.

  16. Pokuste se spustit motor.

   Note: Motor by neměl nastartovat.

  Provádění denní údržby

  Každý den před spuštěním stroje proveďte kroky před každým použitím/každý den“ uvedené v části .

  Během provozu

  Bezpečnostní kroky během použití

  Obecné bezpečnostní informace

  • Majitel nebo obsluha odpovídá za nehody, jež by mohly vést ke zranění osob nebo poškození majetku, a má jim předcházet.

  • Používejte vhodné oblečení a pomůcky, včetně ochranných brýlí, dlouhých kalhot, pevné protiskluzové obuvi a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste volný oděv či volně se pohybující šperky.

  • Při práci se strojem věnujte jeho provozu maximální pozornost. Neprovádějte žádné činnosti, jež by mohly vaši pozornost odvádět. V takovém případě by mohlo dojít ke zranění nebo poškození majetku.

  • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unaveni nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

  • Před spuštěním motoru se přesvědčte, zda jsou všechny pohony v neutrální poloze, zda je zatažena parkovací brzda a zda zaujímáte správnou pracovní pozici.

  • Ostatní osoby se musejí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Pokud někdo do tohoto prostoru vstoupí, stroj zastavte.

  • Pracujte se strojem jen za dobré viditelnosti a za dobrého počasí. Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

  • Na mokré trávě nebo listí můžete uklouznout, dostat se do kontaktu s žacím nožem a způsobit si vážné zranění. Nesekejte za mokrých podmínek.

  • Udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od žací jednotky.

  • Před couváním se pohledem dozadu a dolů ujistěte, že máte volnou cestu.

  • Buďte velmi opatrní, blížíte-li se k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, které vám mohou bránit ve výhledu.

  • Před nastavováním výšky sekání vyřaďte pohon žací jednotky a zatáhněte parkovací brzdu.

  • Motor nechejte pracovat jen v dobře větraném prostoru. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, který má při vdechnutí smrtelné účinky.

  • Nenechávejte stroj se spuštěným motorem bez dozoru.

  • Před opuštěním pracovní pozice proveďte následující úkony (včetně vyprázdnění sběracích košů nebo zprůchodnění žacích jednotek).:

   • Stroj parkujte na rovném podkladu.

   • Vypněte žací jednotku a sklopte přídavná zařízení.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte stroj a vyjměte klíč ze zapalování (dle výbavy).

   • Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

   • Vypněte stroj a vyřaďte pohon žací jednotky v následujících situacích:

    • před tankováním;

    • před čištěním a uvolňováním ucpání;

    • před kontrolou, čištěním nebo údržbou žací jednotky;

    • po nárazu na cizí předmět nebo při výskytu abnormálních vibrací. Zkontrolujte, zda žací jednotka není poškozená, a před spuštěním motoru a uvedením stroje do provozu proveďte nezbytné opravy.

    • před opuštěním místa obsluhy;

   • Používejte pouze příslušenství a přídavná zařízení schválená společností The Toro® Company.

   • Při práci se strojem, zejména při chůzi dozadu, choďte velmi opatrně. Kráčejte, neběhejte.

   • Nikdy nepracujte se zdviženým, odstraněným nebo upraveným deflektorem výhozu, pokud nepoužíváte sběrný koš na trávu.

   • Na stroji nikdy nepřevážejte žádné osoby.

   • Nesměřujte výhoz posekané trávy na nějakou osobu. Vyvarujte se vyhazování materiálu proti zdi nebo jiné překážce. Materiál se může odrážet zpět na vás. Před přejížděním štěrkových povrchů zastavte žací nůž (nože).

   • Startujte motor opatrně podle pokynů, nohy přitom mějte dostatečně daleko od žacích nožů a nestůjte před vyhazovacím kanálem.

   • Při couvání nebo tahání stroje směrem k sobě buďte mimořádně opatrní.

   • Žací nůž vypínejte, jestliže musíte stroj do oblasti sečení a z ní přepravovat nebo jestliže přejíždíte jiné než travnaté povrchy.

  Bezpečnost při práci ve svahu

  • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, které mohou vést k vážnému poranění nebo smrti. Za bezpečný provoz při práci na svahu odpovídáte vy. Práce se strojem na jakémkoli svahu vyžaduje zvýšenou pozornost. Před použitím stroje na svahu proveďte následující opatření:

   • Důkladně se seznamte s pokyny pro práci na svahu uvedenými v příručce a na stroji.

   • Vyhodnoťte stav pracoviště v konkrétní den a určete, zda je svah pro práci se strojem bezpečný. Při provádění tohoto vyhodnocení se řiďte zásadami zdravého rozumu. Změny v terénu, jako je vlhkost, mohou rychle ovlivnit provoz stroje na svahu.

  • Pracujte napříč svahem, nikdy nahoru a dolů. Nepracujte na nadměrně prudkých nebo mokrých svazích. Pokud při práci nestojíte pevně, můžete uklouznout a spadnout.

  • Nebezpečí vyhodnoťte na úpatí svahu. Nepracujte se strojem v blízkosti prudkých srázů, příkopů, náspů, vodních ploch nebo jiných nebezpečných míst. Pokud kolo přejede přes okraj nebo se okraj propadne, stroj se může náhle převrhnout. Mezi strojem a jakýmkoli nebezpečným místem udržujte dostatečnou vzdálenost. V těchto místech pracujte s ručním nářadím.

  • Na svahu stroj nerozjíždějte, nezastavujte ani jej neotáčejte. Neměňte náhle rychlost ani směr. Zatáčejte pomalu a postupně.

  • Nepracujte se strojem v podmínkách, které mají vliv na trakci, řízení nebo stabilitu. Mějte na paměti, že při práci se strojem na mokré trávě, napříč svahem nebo po svahu dolů může dojít ke ztrátě trakce. V případě ztráty tahového výkonu hnacích kol hrozí sklouznutí a ztráta brzdného účinku nebo ovladatelnosti stroje. Stroj se může sesunout, i když jsou hnací kola zastavena.

  • Odstraňte nebo vyznačte překážky, jako jsou příkopy, výmoly, koleje, hrboly, kameny nebo jiné skryté nebezpečné předměty. Vysoká tráva může překážky skrýt. Stroj se může na nerovném terénu převrhnout.

  • Pokud nad strojem ztratíte kontrolu, ustupte stranou mimo směr pohybu stroje.

  • Při sjíždění svahů se strojem mějte vždy zařazený převodový stupeň. Svahy nesjíždějte na volnoběh (platí pouze pro jednotky s převodovkami).

  Používání parkovací brzdy

  Parkovací brzdu zatáhněte vždy při zastavení stroje nebo před opuštěním pozice obsluhy. Správnou funkci parkovací brzdy kontrolujte před každým použitím.

  Parkovací brzdu aktivujete zatažením páky parkovací brzdy dozadu (Obrázek 8).

  Chcete-li parkovací brzdu uvolnit, přesuňte páku parkovací brzdy dopředu.

  Note: Pokud při zatažené parkovací brzdě posunete ovládací páky pojezdu nebo pokud stroj pracuje na volnoběh po dobu 5 sekund při uvolněné parkovací brzdě, motor se vypne.

  g009465

  Spuštění motoru

  Note: Pokud uvolníte ovládací páky pojezdu a nezatáhnete parkovací brzdu, motor se po 5 sekundách vypne.

  g292627

  Vypnutí motoru

  g289750

  Používání ovládacího spínače žacích nožů (PTO)

  Pomocí ovládacího spínače žacích nožů (PTO) společně s ovládacími pákami pojezdu žací nože zapnete nebo vypnete.

  Zapnutí žacích nožů (PTO)

  g299433

  Vypnutí žacích nožů (PTO)

  Obrázek 12 a Obrázek 13 znázorňují 2 způsoby vypnutí žacích nožů.

  g299432
  g031593

  Jízda se strojem

  Ovládací páčkou škrticí klapky lze regulovat rychlost motoru měřenou v otáčkách za minutu (ot/min). Chcete-li zajistit maximální účinnost stroje, posuňte páčku škrticí klapky do polohy pro RYCHLý CHOD.

  Note: Pokud při zatažené parkovací brzdě posunete ovládací páky pojezdu nebo pokud stroj pracuje na volnoběh po dobu 5 sekund při uvolněné parkovací brzdě, motor se vypne.

  Výstraha

  Stroj může zatočit velmi rychle a vy nad ním můžete ztratit kontrolu. Mohli byste tak způsobit zranění sobě nebo jiným osobám a poškodit stroj.

  Před prudkým zatočením stroj vždy zpomalte.

  Jízda vpřed

  1. Uvolněte parkovací brzdu; viz část Používání parkovací brzdy.

  2. Přesuňte ovládací páky pojezdu do NEUTRáLNí polohy.

   g299431
  3. Ovládací páky pojezdu pomalu zatlačte dopředu (Obrázek 15).

   Note: Čím více ovládací páky pojezdu posunete v požadovaném směru, tím rychleji se bude stroj daným směrem pohybovat.

   Note: Chcete-li zastavit, přesuňte ovládací páky pojezdu zpět do NEUTRáLNí polohy.

   g303736

  Jízda vzad

  1. Přesuňte obě ovládací páky pojezdu do NEUTRáLNí polohy.

  2. Pomalu zatlačte ovládací páky pojezdu dozadu (Obrázek 16).

   g303735

  Použití stavitelné referenční tyče

  Pomocí seřizovací páky lze změnit polohu stavitelné referenční tyče a omezit tak maximální rychlost vpřed (Obrázek 17).

  Posunutím páky do horní polohy snížíte maximální rychlost, posunutím páky do dolní polohy maximální rychlost zvýšíte.

  g299434

  Boční výhoz nebo mulčování trávy

  Tato sekačka je vybavena sklopným deflektorem trávy, který rozptyluje posečenou trávu na stranu a dolů na trávník.

  Nebezpečí

  Jestliže není namontován deflektor trávy, kryt výhozu nebo kompletní sestava sběracího koše na trávu, hrozí vám i přihlížejícím osobám nebezpečí poranění o nechráněné žací nože nebo zasažení odlétajícími předměty. Kontakt s rotujícími žacími noži a zásah odhozenými předměty může způsobit vážné zranění nebo smrt.

  • Deflektor trávy ze sekací plošiny nikdy neodstraňujte, neboť směruje posekanou trávu dolů na trávník. Jestliže dojde k poškození deflektoru, neprodleně jej vyměňte.

  • Vždy zaujímejte takovou pozici, abyste měli ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od prostoru pod sekací plošinou.

  • Nikdy se nepokoušejte vyčistit prostor výhozu trávy nebo žací nože, aniž byste nejdříve žací nože vypnuli. Otočte klíčkem zapalování do polohy VYPNUTO. Vyjměte klíč a odpojte kabely zapalovacích svíček.

  Seřízení výšky sekání

  Výšku sekání můžete nastavit plynule na 38 až 114 mm po 6mm krocích.

  g303747

  Seřízení ochranných válců

  Pouze modely se 122cm (48palcovou) plošinou

  Výšku ochranných válců upravte při každé změně výšky sekání.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Demontujte matici a šroub, nainstalujte ochranné válce a matici a šroub znovu namontujte.

  4. Ujistěte se, zda jsou namontovány rozpěrné podložky a pouzdra (Obrázek 19).

   g301976

  Po provozu

  Bezpečnostní kroky po použití

  Obecné bezpečnostní informace

  • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním stroj vždy vypínejte, vyjímejte klíč zapalování (dle výbavy), počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti, a nechejte stroj vychladnout.

  • Aby nedošlo k požáru, odstraňte ze stroje trávu a nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

  • Nikdy neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například ohřívače vody a jiných zařízení.

  • Při nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo používejte nájezdové plošiny stejně široké jako stroj.

  • Stroj bezpečně upevněte pomocí popruhů, řetězů, lan nebo provazů. Přední i zadní popruh musí směřovat dolů a směrem od stroje.

  Použití uzavíracího ventilu paliva

  Uzavírací ventil paliva uzavřete vždy před přepravou, údržbou a uskladněním stroje (Obrázek 20).

  Před nastartováním motoru se přesvědčte, zda je uzavírací ventil paliva otevřen.

  g299483

  Ruční tlačení stroje

  Important: Stroj vždy tlačte rukama. Netahejte jej, protože se tím může poškodit.

  Important: Stroj nespouštějte ani neobsluhujte s otevřenými obtokovými ventily. Mohlo by dojít k poškození systému.

  Tlačení stroje

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Na rámu na obou stranách motoru vyhledejte páky obtoku.

  4. Zajistěte páky obtoku jejich posunutím dozadu otvorem ve tvaru klíčové dírky a směrem dolů (Obrázek 21).

   Note: Stejně postupujte u druhé páky.

  5. Uvolněte parkovací brzdu.

   g303749
  6. Po dokončení zatáhněte parkovací brzdu.

  Použití stroje

  Zajistěte páky obtoku jejich posunutím dopředu otvorem ve tvaru klíčové dírky a směrem dolů (viz Obrázek 21).

  Note: Stejně postupujte u druhé páky.

  Přeprava stroje

  K přepravě stroje použijte těžkotonážní přívěs nebo nákladní vůz. Použijte nájezdovou plošinu plné šířky. Nákladní vůz nebo přívěs musí být vybaven nezbytnými brzdami, osvětlením a označen tak, jak to vyžadují předpisy. Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Znalost těchto informací může zamezit zranění vás samotných nebo okolo stojících osob. Seznamte se s nařízeními místních úřadů týkajícími se provozu přívěsů a vázacích prostředků.

  Důležité upozornění

  Jízda po komunikaci nebo silnici bez směrových světel, osvětlení, označení odrazovými sklíčky a symbolu pomalu jedoucího vozidla je nebezpečná a může vést k nehodám a případným zraněním.

  Nejezděte se strojem po veřejné komunikaci nebo silnici.

  Výběr přívěsu

  Důležité upozornění

  Při nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo se zvyšuje možnost převrácení a může dojít k vážnému zranění nebo smrti (Obrázek 22).

  • Používejte pouze nájezdovou plošinu plné šířky. Nepoužívejte samostatné nájezdové plošiny umísťované pod každou stranu stroje.

  • Přesvědčte se, že délka nájezdové plošiny odpovídá alespoň 4násobku vzdálenosti ložné plochy přívěsu nebo nákladního automobilu od země.

  g229507

  Naložení stroje

  Důležité upozornění

  Při nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo se zvyšuje možnost převrácení a může dojít k vážnému zranění nebo smrti.

  • Při manipulaci se strojem na nájezdové plošině vynakládejte maximální opatrnost.

  • Na nájezdovou plošinu najíždějte zadní stranou stroje a se strojem scházejte z plošiny přední stranou směrem dolů.

  • Při jízdě se strojem po nájezdové plošině se vyhýbejte prudkému zrychlování nebo zpomalování, neboť tak můžete ztratit nad strojem kontrolu nebo se stroj může převrátit.

  1. Používáte-li přívěs, připojte jej k vlečnému vozidlu. Připojte bezpečnostní řetězy.

  2. Je-li to možné, připojte brzdy a světla přívěsu.

  3. Sklopte plošinu (Obrázek 22).

  4. Na nájezdovou plošinu najíždějte zadní stranou stroje (Obrázek 23).

   g299488
  5. Vypněte motor, vyjměte klíč a zatáhněte parkovací brzdu.

  6. Upevněte stroj v blízkosti předních otočných kol a zadního nárazníku pomocí popruhů, řetězů, lan nebo provazů (Obrázek 24). Seznamte se s požadavky místních úřadů na vázací prostředky.

   g328545

  Údržba

  Note: Levou a pravou stranu stroje určete z normálního místa obsluhy.

  Bezpečnost při provádění úkonů údržby

  • Před nastavováním, čištěním, servisem nebo opuštěním stroje proveďte následující kroky:

   • Zaparkujte sekačku na rovném povrchu.

   • Přesuňte spínač ovládání škrticí klapky do polohy pro nízké volnoběžné otáčky.

   • Vypněte žací jednotky.

   • Přesvědčte se, zda je převodovka v neutrálu.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč.

   • Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

   • Před prováděním údržby nechejte vychladnout všechny součásti stroje.

  • Nedovolte, aby servisní práce na stroji prováděla nezaškolená osoba.

  • Pokud musí při údržbě motor běžet, nepřibližujte ruce, nohy, žádné jiné části těla ani oděv k žací jednotce, přídavným zařízením a jakýmkoli pohybujícím se částem. Přihlížející osoby musí být vždy v bezpečné vzdálenosti.

  • Udržujte všechny díly v dobrém provozním stavu. Veškeré opotřebené, poškozené nebo chybějící díly a štítky nahraďte novými. Všechny upevňovací prvky udržujte utažené, abyste zajistili bezpečný provozní stav stroje.

  • Pravidelně kontrolujte součásti sběracího koše a opotřebované nebo poškozené součásti vyměňte.

  • Abyste zabránili vzniku požáru, odstraňujte ze žací jednotky, pohonů, tlumiče výfuku, chladicí mřížky a motoru trávu a nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

  • Často kontrolujte funkci brzdy. V případě potřeby brzdu seřiďte a opravte.

  • Ze součástí, ve kterých je akumulována energie, opatrně uvolněte tlak.

  • K zajištění bezpečnosti a optimálního výkonu stroje používejte pouze originální náhradní díly společnosti Toro. Náhradní díly jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 8 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte filtry a kapalinu hydraulického systému.
 • Po prvních 100 hodinách
 • Zkontrolujte upevňovací matice kol.
 • Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému.
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Vyčistěte mřížku přívodního vzduchu.
 • Z mřížky přívodního vzduchu odstraňte trávu a nečistoty.
 • Zkontrolujte funkci parkovací brzdy.
 • Zkontrolujte žací nože.
 • Přesvědčte se, zda není deflektor trávy poškozen.
 • Vyčistěte plošinu sekačky.
 • Po každých 25 hodinách provozu
 • Promažte ložiska otočných kol.
 • Vyčistěte pěnovou vložku vzduchového filtru.
 • Zkontrolujte, zda nejsou řemeny opotřebené nebo popraskané.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte papírovou vložku vzduchového filtru.
 • Zkontrolujte hydraulickou kapalinu.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej.
 • Zapalovací svíčku zkontrolujte, vyčistěte a ověřte si vzdálenost mezi elektrodami svíčky.
 • Zkontrolujte akumulátor.
 • Zkontrolujte a vyčistěte chladicí žebra a kryty motoru.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Vyměňte papírovou vložku vzduchového filtru.
 • Vyměňte filtr motorového oleje.
 • Po každých 300 hodinách provozu
 • Zkontrolujte a seřiďte vůli ventilů. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Nastavte ložisko otočného kola.
 • Po počáteční výměně – vyměňte filtry a kapalinu hydraulického systému; kapalina musí mít označení Toro® HYPR-OIL™ 500(v prašném nebo znečištěném prostředí měňte častěji).
 • Po každých 800 hodinách provozu
 • Vyměňte palivový filtr.
 • Každý rok
 • Promažte přední otočné čepy kol (častěji při práci v prašném nebo znečištěném prostředí).
 • Zkontrolujte míru opotřebení ramene napínací řemenice sekací plošiny.
 • Zkontrolujte šrouby žacího nože a vlnité podložky. V případě poškození je vyměňte.
 • Important: Další pokyny k postupům údržby naleznete v návodu k obsluze motoru.

  Výstraha

  Jestliže ponecháte klíč ve spínači, může motor kdokoli spustit a způsobit vám nebo přihlížejícím osobám vážné zranění.

  Před prováděním jakékoli údržby vypněte motor a vyjměte klíč ze spínače.

  Postupy před údržbou stroje

  Demontáž krytů sekací plošiny

  Stroje s 91cm (36palcovými) plošinami

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Demontujte 2 upevňovací šrouby krytu plošiny a kryt plošiny sejměte (Obrázek 25).

   g304979
  4. Demontujte 4 šrouby, kterými je kryt plošiny připevněn, a kryt demontujte (Obrázek 26).

   g302741
  5. Montáž krytů proveďte opačným postupem.

  Stroje se 122cm (48palcovými) plošinami

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Demontujte 2 upevňovací šrouby krytu plošiny a kryt plošiny sejměte (Obrázek 27).

   g304979
  4. Demontujte 4 šrouby, kterými je kryt plošiny připevněn, a kryt demontujte (Obrázek 28).

   g302739
  5. Montáž krytů proveďte opačným postupem.

  Mazání

  Mazání stroje

  Stroj promazávejte častěji při práci v prašném nebo znečištěném prostředí.

  Typ maziva: mazivo č. 2 na bázi lithia nebo molybdenové mazivo

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Hadrem očistěte maznice.

   Note: Z přední strany maznic oškrabejte případnou barvu.

  4. Pumpujte mazivo do maznice, dokud z ložisek nezačne vytékat mazivo.

  5. Otřete přebytečné mazivo.

  Mazání předních otočných čepů kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Promažte přední otočné čepy kol (častěji při práci v prašném nebo znečištěném prostředí).
 • Typ maziva: mazivo na bázi lithia nebo molybdenové mazivo

  1. Odstraňte protiprachovou krytku a seřiďte otočné čepy kol; viz Nastavení ložiska otočného kola.

   Note: Protiprachovou krytku ponechejte sejmutou, dokud mazání otočných čepů kol nedokončíte.

  2. Demontujte šestihrannou zátku.

  3. Do otvoru zašroubujte maznici.

  4. Napumpujte mazivo do maznice, dokud nezačne vytékat z okolí horního ložiska.

  5. Maznici demontujte z otvoru.

  6. Namontujte šestihrannou zátku a protiprachovou krytku.

  Mazání ložisek otočných kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 25 hodinách provozu
 • Promažte ložiska otočných kol.
 • Typ maziva: mazivo č. 2 na bázi lithia

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Hadrem očistěte maznice (Obrázek 29).

   Note: Z přední strany maznic oškrabejte případnou barvu.

   g301977
  4. Ke každé maznici připojte mazací pistoli (Obrázek 29).

  5. Pumpujte mazivo do maznice, dokud z ložisek nezačne vytékat mazivo.

  6. Otřete přebytečné mazivo.

  Údržba motoru

  Bezpečnost při údržbě motoru

  • Neměňte otáčky regulátoru a nepřekračujte maximální otáčky motoru.

  • Spotřebujte palivo provozem nebo je odčerpejte ručním čerpadlem; nikdy ne násoskou. Pokud musíte vypustit palivovou nádrž, učiňte tak ve venkovním prostředí.

  Údržba vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 25 hodinách provozu
 • Vyčistěte pěnovou vložku vzduchového filtru.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte papírovou vložku vzduchového filtru.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Vyměňte papírovou vložku vzduchového filtru.
 • Po každých 300 hodinách provozu
 • Zkontrolujte a seřiďte vůli ventilů. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
 • Note: Údržbu vzduchového filtru provádějte častěji (po několika hodinách provozu), pokud stroj používáte v extrémně prašném nebo písčitém prostředí.

  Important: Na pěnovou nebo papírovou vložku neaplikujte olej.

  Vyjmutí pěnových a papírových vložek

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte pohon žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Očistěte oblast kolem vzduchového filtru, abyste zabránili vniknutí nečistot do motoru a jeho poškození (Obrázek 30).

  4. Odšroubujte knoflíky krytu a sejměte kryt vzduchového filtru (Obrázek 30).

  5. Odšroubujte hadicovou svorku a sejměte sestavu vzduchového filtru (Obrázek 30).

  6. Opatrně stáhněte pěnovou vložku z papírové vložky (Obrázek 30).

   g012619

  Čištění pěnové vložky vzduchového filtru

  1. Pěnovou vložku vyperte v tekutém mýdle a teplé vodě. Po vyprání ji důkladně propláchněte.

  2. Vložku vysušte vyždímáním v čistém hadříku.

   Important: Je-li pěnová vložka roztržená nebo opotřebená, vyměňte ji.

  Údržba papírové vložky vzduchového filtru

  Important: Papírovou vložku nečistěte, vyměňte ji (Obrázek 30).

  1. Zkontrolujte, zda na vložce nejsou trhliny ani tenká vrstva oleje a zda není poškozeno pryžové těsnění.

  2. V případě poškození papírovou vložku vyměňte.

  Vložení pěnové a papírové vložky

  Important: Aby nedošlo k poškození motoru, musí být před zahájením provozu namontována kompletní sestava pěnového a papírového vzduchového filtru.

  1. Opatrně navlékněte pěnovou vložku na papírovou vložku vzduchového filtru (Obrázek 30).

  2. Sestavu vzduchového filtru umístěte na základnu vzduchového filtru a zajistěte ji dvěma křídlovými maticemi (Obrázek 30).

  3. Umístěte kryt vzduchového filtru na místo a utáhněte knoflík krytu (Obrázek 30).

  Údržba motorového oleje

  Specifikace motorového oleje

  Typ oleje: detergentní olej (API klasifikace SF, SG, SH, SJ nebo SL)

  Množství motorového oleje: 1,5 l bez filtru, 1,7 l s filtrem

  Viskozita: viz tabulka níže

  g004216

  Kontrola hladiny motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Note: Olej kontrolujte při studeném motoru.

  Důležité upozornění

  Kontakt s horkým povrchem může způsobit zranění.

  Nepřibližujte ruce, nohy, obličej, jiné části těla ani oděv k tlumiči ani jiným horkým povrchům.

  Important: Nepřeplňujte klikovou skříň motorovým olejem, neboť byste mohli poškodit motor. Nespouštějte motor, jestliže olej nedosahuje značky minima. Motor by se mohl poškodit.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte pohon žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Zkontrolujte hladinu motorového oleje (viz Obrázek 32).

   g299569g311705

  Výměna motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 8 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej.
 • Note: Použitý olej odevzdejte do recyklačního střediska.

  1. Zaparkujte stroj tak, aby strana, ze které budete olej vypouštět, byla poněkud níže než strana protější. Díky tomu vyteče veškerý olej.

  2. Vypněte pohon žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  4. Vyměňte motorový olej, viz Obrázek 33.

   g299570g036784
  5. Pomalu nalijte přibližně 80 % specifikovaného oleje do plnicí trubky a zbývající množství oleje opatrně dolévejte tak, aby jeho hladina dosáhla ke značce maximální hladiny (Obrázek 34).

   g235264
  6. Nastartujte motor a přejeďte na rovnou plochu.

  7. Hladinu oleje znovu zkontrolujte.

  Výměna filtru motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 200 hodinách provozu
 • Vyměňte filtr motorového oleje.
 • Note: Pokud stroj používáte v extrémně prašném nebo písčitém prostředí, filtr motorového oleje měňte častěji.

  1. Vypusťte olej z motoru; viz Výměna motorového oleje.

  2. Vyměňte filtr motorového oleje (Obrázek 35).

   g299569g027477

   Note: Utáhněte filtr tak, aby se těsnění olejového filtru dotýkalo motoru, a poté jej utáhněte o další ¾ otáčky.

  3. Klikovou skříň naplňte novým olejem správného typu, viz Specifikace motorového oleje.

  Údržba zapalovací svíčky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zapalovací svíčku zkontrolujte, vyčistěte a ověřte si vzdálenost mezi elektrodami svíčky.
 • Před montáží zapalovací svíčky se přesvědčte, zda je středová elektroda ve správné vzdálenosti od elektrody boční.

  K demontáži a montáži zapalovací svíčky použijte klíč na zapalovací svíčky a k měření a nastavení vzdálenosti elektrod použijte nástroj k nastavení mezery nebo spárovou měrku. V případě potřeby namontujte novou zapalovací svíčku.

  Typ: NGK® BPR4ES nebo obdobná

  Vzdálenost elektrod: 0,75 mm

  Demontáž zapalovací svíčky

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte pohon žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Demontujte zapalovací svíčku, viz Obrázek 36.

   g299598g027478

  Kontrola zapalovací svíčky

  Important: Zapalovací svíčky nečistěte. Zapalovací svíčky vždy vyměňte, jestliže mají černý nebo olejový povlak, jsou popraskané nebo mají opotřebené elektrody.

  Je-li izolátor světle hnědý nebo šedý, motor pracuje správně. Černý povlak na izolátoru obvykle značí znečištění vzduchového filtru.

  Nastavte vzdálenost elektrod na 0.75 mm.

  g027479

  Montáž zapalovací svíčky

  g027661

  Údržba palivového systému

  Nebezpečí

  Za určitých podmínek je palivo extrémně hořlavé a vysoce výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

  Kompletní seznam bezpečnostních opatření souvisejících s palivem viz Bezpečnost týkající se paliva.

  Vypuštění palivové nádrže

  Note: K odčerpání paliva z nádrže použijte přečerpávací násosku. Přečerpávací násosku zakoupíte v železářství.

  Nebezpečí

  Za určitých podmínek je palivo extrémně hořlavé a vysoce výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

  • Údržbu související s palivem provádějte při studeném motoru. Práci provádějte venku na otevřeném prostranství. Rozlité palivo utřete.

  • Při vypouštění paliva nikdy nekuřte a nepřibližujte se k otevřenému ohni nebo místům, kde by jiskry mohly zapříčinit vznícení palivových výparů.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte pohon žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Očistěte prostor kolem víčka palivové nádrže, abyste zabránili vniknutí nečistot do palivové nádrže (Obrázek 39).

  4. Sejměte víčko palivové nádrže.

  5. Do palivové nádrže vložte přečerpávací násosku.

  6. Pomocí přečerpávací násosky přečerpejte palivo do čisté nádoby na palivo (Obrázek 39).

  7. Veškeré rozlité palivo otřete.

   g300374

  Výměna palivového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Vyměňte palivový filtr.
 • Nemontujte špinavý filtr odstraněný z palivového potrubí.

  Note: Veškeré rozlité palivo otřete.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte pohon žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Zavřete uzavírací ventil paliva, viz Použití uzavíracího ventilu paliva.

  4. Vyměňte palivový filtr, viz Obrázek 40.

   g029685

  Údržba elektrického systému

  Bezpečnost při práci s elektrickým systémem

  • Před opravou stroje odpojte akumulátor. Nejprve odpojte zápornou svorku, a poté kladnou svorku. Jako první připojte kabel ke kladné svorce, jako poslední kabel k záporné svorce.

  • Akumulátor dobíjejte v otevřeném, dobře větraném prostoru a v dostatečné vzdálenosti od zdroje jisker nebo ohně. Před připojením nebo odpojením akumulátoru nejprve odpojte nabíječku. Noste ochranný oděv a používejte izolované nářadí.

  Údržba akumulátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte akumulátor.
 • Akumulátor vždy udržujte v čistotě a plně nabitý. Plášť akumulátoru čistěte papírovou utěrkou. Jestliže na vývodech akumulátoru zjistíte korozi, očistěte vývody roztokem připraveným ze čtyř dílů vody a jednoho dílu jedlé sody. Pak póly akumulátoru natřete tenkou vrstvou maziva, abyste zabránili jejich korozi.

  Napětí: 12 V

  Vyjmutí akumulátoru

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte pohon žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Odpojte záporný (černý) kabel kostry od vývodu akumulátoru (Obrázek 41).

   Note: Všechny upevňovací prvky uschovejte.

   Důležité upozornění

   Vývody akumulátoru nebo kovové nástroje by mohly způsobit zkrat proti kovovým součástem stroje a způsobit jiskření. Jiskry by mohly vyvolat explozi plynů z akumulátoru a způsobit zranění osob.

   • Při vyjímání nebo montáži akumulátoru dbejte na to, aby se vývody akumulátoru nedotýkaly žádných kovových částí stroje.

   • Dejte pozor, abyste kovovým nástrojem nezkratovali vývody akumulátoru proti kovovým částem stroje.

   Důležité upozornění

   Nesprávné odpojení kabelů od akumulátoru může zapříčinit poškození stroje a kabelů a vznik jiskření. Jiskry by mohly vyvolat explozi plynů z akumulátoru a způsobit zranění osob.

   • Vždy odpojujte nejdříve záporný (černý) kabel akumulátoru a až potom kladný (červený) kabel.

   • Vždy připojujte nejdříve kladný (červený) kabel akumulátoru a až potom záporný (černý) kabel.

  4. Stáhněte pryžovou krytku z kladného (červeného) kabelu.

  5. Odpojte kladný (červený) kabel od vývodu akumulátoru (Obrázek 41).

   Note: Všechny upevňovací prvky uschovejte.

  6. Demontujte držák akumulátoru (Obrázek 41) a vyjměte akumulátor z přihrádky akumulátoru.

   g299658

  Dobíjení akumulátoru

  Důležité upozornění

  Při nabíjení akumulátoru vznikají plyny, které mohou explodovat.

  V blízkosti akumulátoru nikdy nekuřte a neuchovávejte jej v blízkosti jisker a otevřeného ohně.

  Important: Akumulátor vždy udržujte plně nabitý (při specifické hustotě elektrolytu 1,260). Toto je obzvláště důležité, aby nedošlo k poškození akumulátoru při teplotě nižší než 0 °C.

  1. Vyjměte akumulátor ze stroje. Postupujte podle pokynů v části Vyjmutí akumulátoru.

  2. K pólům akumulátoru připojte nabíječku dodávající proud 3–4 A. Akumulátor nabíjejte proudem 3–4 A po dobu 4 až 8 hodin (12 V).

   Note: Akumulátor nepřebíjejte.

  3. Jakmile je akumulátor zcela nabitý, vytáhněte kabel nabíječky z elektrické zásuvky a kabely nabíječky odpojte od vývodů akumulátoru (Obrázek 42).

  4. Akumulátor namontujte, viz Montáž akumulátoru.

   g000538

  Montáž akumulátoru

  1. Akumulátor umístěte do přihrádky akumulátoru (Obrázek 41).

  2. Pomocí dříve demontovaných upevňovacích prvků připojte kladný kabel akumulátoru (červený) ke kladné svorce (+) akumulátoru.

  3. Pomocí dříve demontovaných upevňovacích prvků připojte záporný kabel akumulátoru k záporné svorce (–) akumulátoru.

  4. Na kladný pól (červený) akumulátoru navlékněte červenou pryžovou manžetu.

  5. Upevněte akumulátor pomocí přídržného prvku (Obrázek 41).

  Údržba pojistek

  Elektrický systém je chráněn pojistkami. Nevyžaduje žádnou údržbu. Pokud se však spálí pojistka, přesvědčte se, zda není poškozena některá součást nebo obvod nebo zda nedošlo ke zkratu.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte pohon žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Vyjměte nebo vyměňte pojistku.

   g299668

  Údržba hnací soustavy

  Kontrola tlaku v pneumatikách

  g300244g300243

  Kontrola upevňovacích matic kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 100 hodinách
 • Zkontrolujte upevňovací matice kol.
 • Zkontrolujte upevňovací matice kol a utáhněte je na utahovací moment 115 až 142 N·m.

  Nastavení tahové síly v neutrálu

  Pokud jsou ovládací páky pojezdu v neutrální poloze a stroj se pomalu pohybuje, je třeba seřídit tahovou sílu v neutrálu.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte pohon žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Zvedněte zadní část stroje na montážní podpěry tak vysoko, aby hnací kola byla nad zemí.

  4. Povolte matici montážního celku ovládací tyče (Obrázek 45).

   g300245
  5. Nastartujte stroj a přesuňte ovládání škrticí klapky do polohy VYSOKýCH OTáčEK.

  6. Chcete-li najít neutrální polohu, posunujte spodní ovládací tyč nahoru nebo dolů, dokud se kolo nepřestane otáčet (Obrázek 45).

  7. Utáhněte matici (Obrázek 45).

   Important: Ujistěte se, že se tyč nepohybuje, jinak ji budete muset znovu nastavit.

  8. Stejně postupujte u druhé páky.

  Note: Je možné, že po nastavení tahové síly v neutrálu budete muset seřídit souběh; viz Seřízení souběhu.

  Seřízení souběhu

  Pokud zatlačíte obě ovládací páky pojezdu dopředu, aby se stroj rozjel plnou rychlostí přes plochý vodorovný povrch, a stroj táhne k jedné straně, seřiďte souběh následujícím způsobem.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte pohon žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Otočením stavěcího šroubu (viz Obrázek 45) lze u dané páky zvýšit nebo snížit rychlost.

   Note: Otáčením šroubu ve směru hodinových ručiček rychlost snížíte, otáčením proti směru hodinových ručiček rychlost zvýšíte.Pokud stroj táhne doleva, snižte rychlost u pravé páky nebo zvyšte rychlost u levé páky.Pokud stroj táhne doprava, snižte rychlost u levé páky nebo zvyšte rychlost u pravé páky.

   g299908
  4. Nastartujte stroj a jeďte dopředu přes plochý vodorovný povrch s ovládacími pákami pojezdu přesunutými zcela dopředu. Zkontrolujete tak, zda se stroj pohybuje v přímém směru. Tento postup opakujte podle potřeby.

  Nastavení ložiska otočného kola

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 500 hodinách provozu
 • Nastavte ložisko otočného kola.
 • Note: U 91cm (36palcových) strojů utáhněte horní šroub na otočných kolech. U 122cm (48palcových) strojů postupujte následovně.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Odstraňte protiprachový kryt z otočného kola a utáhněte pojistnou matici (Obrázek 47).

  4. Matici utáhněte tak, aby se pérové podložky zploštily; potom matici povolte o ¼ otáčky – tím správně nastavíte předpětí ložisek (Obrázek 47).

   Important: Ujistěte se, že pérové podložky jsou správně nainstalovány, viz Obrázek 47.

  5. Nasaďte protiprachový kryt (Obrázek 47).

   g001297

  Údržba otočných kol a ložisek

  Otočná kola se otáčejí na válečkovém ložisku umístěném v rozpěrném pouzdru. Pokud budete ložisko udržovat dobře promazané, bude se opotřebovávat jen minimálně. Pokud nebudete ložisko řádně promazávat, rychle se opotřebí. Opotřebení ložiska se obvykle projevuje kmitáním kola.

  1. Demontujte pojistnou matici a šroub kola, které upevňují otočné kolo k otočné vidlici (Obrázek 48).

   g009453
  2. Demontujte 1 pouzdro, poté z náboje kola vysuňte rozpěrné pouzdro a válečkové ložisko (Obrázek 48).

  3. Z náboje kola demontujte druhé pouzdro a náboj očistěte od veškerého maziva a nečistot (Obrázek 48).

  4. Zkontrolujte míru opotřebení válečkového ložiska, pouzder, rozpěrného pouzdra a vnitřku náboje kola.

   Note: Vyměňte všechny poškozené nebo opotřebené součásti (Obrázek 48).

  5. Vložte 1 pouzdro do náboje kola (Obrázek 48).

  6. Promažte válečkové ložisko a rozpěrné pouzdro a zasuňte je do náboje kola (Obrázek 48).

  7. Vložte druhé pouzdro do náboje kola (Obrázek 48).

  8. Namontujte otočné kolo do otočné vidlice a zajistěte je šroubem kola a pojistnou maticí (Obrázek 48).

  9. Utáhněte pojistnou matici tak, aby se rozpěrné pouzdro opřelo o vnitřní část otočné vidlice (Obrázek 48).

  10. Promažte maznici na otočném kole.

  Údržba chladícího systému

  Čištění mřížky přívodního vzduchu

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Vyčistěte mřížku přívodního vzduchu.
 • Odstraňte všechnu usazenou trávu a jiné nečistoty z chladicích žeber válce a hlavy válce, z mřížky přívodního vzduchu na konci setrvačníku a páky a táhel regulátoru karburátoru. Tím zajistíte správné chlazení a otáčky motoru a omezíte možnost přehřívání nebo mechanického poškození motoru.

  Čištění chladicí soustavy.

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Z mřížky přívodního vzduchu odstraňte trávu a nečistoty.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte a vyčistěte chladicí žebra a kryty motoru.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte pohon žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Demontujte mřížku přívodního vzduchu, ruční startér a kryt ventilátoru (Obrázek 49).

  4. Z jednotlivých částí motoru odstraňte trávu a nečistoty.

  5. Namontujte mřížku přívodního vzduchu, ruční startér a kryt ventilátoru (Obrázek 49).

   g001472

  Údržba brzd

  Kontrola funkce parkovací brzdy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte funkci parkovací brzdy.
 • Před každým použitím stroje zkontrolujte funkci parkovací brzdy na rovném povrchu i ve svahu.

  Parkovací brzdu zatáhněte vždy, když stroj zastavíte nebo jej ponecháte bez dozoru. Pokud parkovací brzda nedrží stroj bezpečně, seřiďte ji.

  1. Vypněte pohon žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Uvolněte parkovací brzdu.

  4. Zatáhněte páku brzdy a ujistěte se, že se stroj nepohybuje.

  5. V případě potřeby brzdu seřiďte.

  Seřízení parkovací brzdy

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu a vypněte vývodový hřídel.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Parkovací brzdu uvolněte.

  4. Povolte šroub na kabelové svorce na levé straně stroje (Obrázek 50).

   g031396
  5. Stáhněte lanka dolů tak, aby byla napnutá.

  6. Utáhněte matici.

  7. Zkontrolujte funkci parkovací brzdy, viz Kontrola funkce parkovací brzdy.

  Údržba řemenů

  Kontrola řemenů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 25 hodinách provozu
 • Zkontrolujte, zda nejsou řemeny opotřebené nebo popraskané.
 • Je-li řemen opotřebený, vyměňte jej. Mezi známky opotřebení řemene patří pískání při otáčení řemene, sklouzávání žacích nožů při sečení trávy, roztřepené hrany, stopy po spálení a praskliny na řemeni.

  Výměna řemene sekací plošiny

  Důležité upozornění

  Pružina je při montáži napnutá a může způsobit zranění.

  Při demontáži řemene buďte opatrní.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte pohon žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Demontujte kryty plošiny, viz Demontáž krytů sekací plošiny.

  4. U 122cm (48palcových) plošin povolte 4 šrouby u obou krytů řemenic a kryty sejměte (Obrázek 51).

   g298962
  5. Pomocí nástroje k demontáži pružin (č. dílu Toro 92-5771) sejměte pružinu napínací řemenice z háku plošiny. Tím uvolníte napětí napínací řemenice a můžete řemen stáhnout z řemenic (Obrázek 52 nebo Obrázek 53).

   g299741
   g299742
  6. Navlékněte nový řemen na řemenici spojky a řemenice sekačky (Obrázek 52 nebo Obrázek 53).

  7. Upevněte pružinu napínací řemenice na hák plošiny (Obrázek 52 nebo Obrázek 53).

  8. Zkontrolujte délku pružiny. Je-li menší než 15,2 cm, seřiďte rameno napínací řemenice podle kroku 4 v části Nastavení ramene napínací řemenice.

  9. U 91cm plošin namontujte kryty řemenic (Obrázek 51).

  10. Namontujte kryty plošiny, viz Demontáž krytů sekací plošiny.

  Nastavení ramene napínací řemenice

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Zkontrolujte míru opotřebení ramene napínací řemenice sekací plošiny.
 • Rameno napínací řemenice nastavte, je-li délka pružiny menší než 15,2 cm nebo pokud se rameno napínací řemenice dotýká zarážky napínací řemenice, viz Obrázek 54.

  g302009
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte pohon žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Demontujte kryty plošiny, viz Demontáž krytů sekací plošiny.

  4. Povolte matici na napínací řemenici (Obrázek 54).

  5. Podle potřeby seřiďte řemenici v drážce (Obrázek 55).

   Pokud je řemen opotřebený nebo pokud je délka pružiny větší než 15,2 cm, posuňte řemenici v drážce doleva.

   Pokud je řemen nový nebo pokud je délka pružiny menší než 15,2 cm, posuňte řemenici v drážce doprava.

   g302008
  6. Utáhněte matici (Obrázek 54).

  7. Namontujte kryt plošiny, viz Demontáž krytů sekací plošiny.

  Výměna řemene převodovky

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte pohon žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Stáhněte řemen sekací plošiny z řemenice spojky, viz Výměna řemene sekací plošiny.

  4. Demontujte 2 šrouby a krycí desku (Obrázek 56).

   g308540
  5. Demontujte řemenici spojky (Obrázek 57).

   g300383
  6. Vložte ráčnu do čtvercového otvoru ramena napínací řemenice a uvolněte napnutí řemenu (Obrázek 58).

   g308541
  7. Demontujte řemen (Obrázek 59).

  8. Pomalým povolením hnací řemenice uvolněte napnutí pružiny. Pružinu případně vyjměte z konzoly na rámu.

  9. Nasaďte nový řemen tak, že jej navléknete na řemenice, viz Obrázek 59.

   g300384
  10. Na konzolu pružiny nasaďte pružinu. Pomocí ráčny napněte pružinu tak, aby bylo možné řemen navléknout přes okraj napínací řemenice (Obrázek 58).

  11. Uvolněním napnutí pružiny napněte řemen.

  12. Přesvědčte se, zda je řemen správně nasazen na všech řemenicích.

  13. Namontujte řemenici spojky (Obrázek 57). Šroub utáhněte na utahovací moment 68 až 81 N·m.

  14. Namontujte krycí desku (Obrázek 57).

  15. Nasaďte řemen sekací plošiny na řemenici spojky, viz Výměna řemene sekací plošiny.

  Údržba ovládacích prvků

  Seřízení ovládacích pák pojezdu

  Pokud ovládací páky pojezdu nejsou vodorovně zarovnány, seřiďte je.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte pohon žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Přesuňte ovládací páky pojezdu dolů do provozní polohy.

   g300386
  4. Zkontrolujte vodorovné zarovnání ovládacích pák pojezdu (Obrázek 60).

  5. Povolte matici, která upevňuje vačku seřizované ovládací páky pojezdu (Obrázek 61).

   g300397
  6. Nastavte vačku tak, aby se příslušná páka pojezdu zarovnala s druhou ovládací pákou pojezdu, a matici vačky utáhněte (Obrázek 61).

   Note: Otočením vačky ve směru hodinových ručiček se páka sklopí, otočením vačky proti směru hodinových ručiček se páka zvedne.

   Important: Neotáčejte plošku vačky za svislou polohu. Spínač kontroly přítomnosti obsluhy se nikdy nesmí dotýkat plošky vačky.

  Údržba hydraulického systému

  Bezpečnost při práci s hydraulickým systémem

  • Pokud se kapalina dostane do kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vstříknutou kapalinu musí lékař chirurgicky odstranit během několika hodin.

  • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Tělo a ruce mějte v dostatečné vzdálenosti od netěsných otvorů nebo trysek, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • Ke zjištění míst úniku hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě soustavu bezpečně odtlakujte.

  Technické údaje hydraulického systému

  Typ hydraulické kapaliny: hydraulická kapalina Toro® HYPR-OIL™ 500

  Objem kapaliny hydraulického systému: 4,7 l

  Important: Použijte specifikovanou kapalinu. Jiné kapaliny mohou způsobit poškození systému.

  Kontrola hladiny hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hydraulickou kapalinu.
  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte pohon žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Nechejte celý stroj zcela vychladnout.

  4. Hladinu kapaliny zkontrolujte na boční straně nádrže hydraulické kapaliny (Obrázek 62). Je-li hladina pod úrovní hladiny hydraulické kapaliny za studena, pokračujte dále podle postupu.

  5. Očistěte oblast okolo uzávěru nádrže hydraulické kapaliny (Obrázek 62).

  6. Z plnicího hrdla odstraňte uzávěr a doplňujte kapalinu do nádrže, dokud nedosáhne úrovně hladiny hydaulické kapaliny za studena (Obrázek 62).

  7. Na nádrž nasaďte uzávěr (Obrázek 62).

  g300398

  Výměna hydraulické kapaliny a filtrů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte filtry a kapalinu hydraulického systému.
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Po počáteční výměně – vyměňte filtry a kapalinu hydraulického systému; kapalina musí mít označení Toro® HYPR-OIL™ 500(v prašném nebo znečištěném prostředí měňte častěji).
 • K výměně hydraulické kapaliny je třeba demontovat filtry. Vyměňte oba filtry současně; specifikace kapalin viz Technické údaje hydraulického systému.

  Demontáž filtrů a vypuštění kapaliny

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte ovládací spínač žacích nožů (PTO) a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Nechte vychladnout motor.

  4. Demontujte 2 šrouby a krycí desku (Obrázek 63).

   g308540
  5. Demontujte 2 šrouby a matice z obou krytů převodovky s rozvodovkou (Obrázek 64).

   g303851
  6. Sklopte kryty dolů.

  7. Na každém systému převodovky s rozvodovkou vyhledejte filtr a ochranné kryty (Obrázek 65).

  8. Demontujte 3 šrouby, kterými je kryt filtru připevněn, a kryt demontujte (Obrázek 65).

   g010254
  9. Opatrně očistěte oblast kolem filtrů.

   Important: Zabraňte vniknutí nečistot do hydraulického systému, aby nedošlo k jeho znečištění.

  10. Než demontujete filtr a odvětrávací zátky, pod filtr umístěte vypouštěcí nádobu pro zachycení vypouštěné kapaliny.

  11. Na každé převodovce vyhledejte odvětrávací zátku a demontujte ji.

  12. Vyšroubováním demontujte filtr a nechejte kapalinu vytéct z hnacího systému.

  13. Tento postup opakujte i u druhého filtru.

  Montáž filtrů hydraulického systému

  1. Na povrch pryžového těsnění každého filtru aplikujte tenkou vrstvu hydraulické kapaliny.

  2. Otáčejte filtrem ve směru hodinových ručiček, dokud se pryžové těsnění nedostane do kontaktu s adaptérem filtru. Poté filtr utáhněte o další ¾ až 1 celou otáčku.

   g027477
  3. Tento postup zopakujte i u druhého filtru.

  4. Na každý dříve demontovaný filtr nainstalujte kryt filtru (Obrázek 65).

  5. Kryty filtrů upevněte 3 šrouby (Obrázek 65).

  Doplňování hydraulické kapaliny

  1. Před doplněním kapaliny se přesvědčte, zda jsou demontovány odvětrávací zátky.

  2. Do expanzní nádrže pomalu doplňujte specifikovanou kapalinu, dokud nezačne vytékat z jednoho z otvorů na odvětrávací zátce, viz Technické údaje hydraulického systému.

  3. Namontujte odvětrávací zátku (Obrázek 65).

  4. Utáhněte zátku na utahovací moment 20 N·m.

  5. Pokračujte v doplňování kapaliny do expanzní nádrže, dokud kapalina nezačne vytékat z otvoru další odvětrávací zátky na druhé převodovce.

  6. Namontujte protější odvětrávací zátku.

  7. Utáhněte zátku na utahovací moment 20 N·m.

  8. Otočte kryty převodovky s rozvodovkou nahoru a upevněte je pomocí 2 šroubů a 2 matic (Obrázek 64).

  9. Namontujte krycí desku (Obrázek 63).

  10. Pokračujte v doplňování kapaliny do expanzní nádrže, dokud její hladina nedosáhne rysky HORNí HLADINY ZA STUDENA na expanzní nádrži.

  11. Přejděte ke kroku Odvzdušnění hydraulického systému.

   Important: Pokud po výměně hydraulických filtrů a kapaliny zapomenete hydraulický systém odvzdušnit, může být systém převodovky s rozvodovkou nenapravitelně poškozen.

  Odvzdušnění hydraulického systému

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte pohon žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Zvedněte zadní část stroje na montážní podpěry tak, aby hnací kola byla nad zemí.

  4. Zajistěte obě páky obtoku jejich posunutím dozadu otvorem ve tvaru klíčové dírky a směrem dolů (Obrázek 67).

   g303749
  5. Spusťte motor a přesuňte ovládání škrticí klapky do polohy pro poloviční otáčky.

  6. Pětkrát pomalu přesuňte ovládací páky pojezdu mezi polohou zcela vpřed a zcela vzad.

  7. Vypněte motor a zajistěte páky obtoku v poloze jejich posunutím dopředu otvorem ve tvaru klíčové dírky a směrem dolů (Obrázek 67).

  8. Spusťte motor.

  9. Pětkrát pomalu přesuňte ovládací páky pojezdu mezi polohou zcela vpřed a zcela vzad.

  10. Vypněte motor a sledujte, jak hladina hydraulické kapaliny klesá. V případě potřeby kapalinu doplňte, aby byla zachována správná hladina.

  11. Tento postup opakujte, dokud nebude systém zcela odvzdušněn.

   Note: Systém je odvzdušněn, když převodovka s rozvodovkou není hlučnější než obvykle a když se stroj při normální rychlosti pohybuje plynule vpřed a vzad.

  12. Nakonec zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny v expanzní nádrži a kapalinu podle potřeby doplňte.

  Údržba sekací plošiny

  Bezpečnost týkající se použití žacího nože

  Opotřebený nebo poškozený žací nůž může prasknout a úlomek může sekačka odmrštit na obsluhu nebo okolostojící osoby a způsobit vážné zranění nebo smrt.

  • Pravidelně kontrolujte, zda nože nejsou nadměrně opotřebeny nebo poškozeny.

  • Při kontrole žacích nožů si počínejte opatrně. Při provádění servisních prací na nožích vřetena používejte rukavice a postupujte se zvýšenou opatrností. Žací nože pouze vyměňujte – nikdy se je nepokoušejte rovnat nebo svařovat.

  • U strojů s několika žacími noži buďte opatrní, neboť rotace jednoho nože může způsobit rotaci ostatních nožů.

  Údržba žacích nožů

  Před kontrolou nebo údržbou nožů

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte pohon žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Vypněte motor, vyjměte klíč a odpojte kabely od zapalovacích svíček.

  Kontrola žacích nožů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte žací nože.
  1. Zkontrolujte ostří žacích nožů (Obrázek 68).

  2. Jestliže ostří nejsou dostatečně naostřená nebo jsou nerovná, žací nože vyjměte a nabruste je, viz Ostření žacích nožů.

  3. Zkontrolujte nože, zejména jejich zakřivené části.

  4. Jestliže v této části zjistíte jakékoli praskliny, opotřebení nebo průraz, neprodleně poškozený nůž vyměňte (Obrázek 68).

   g006530

  Kontrola ohnutí žacích nožů

  1. Noži otáčejte tak, dokud jejich konce nebudou směřovat dopředu a dozadu.

  2. Změřte vzdálenost od vodorovné plochy k řezné hraně (poloha A) žacích nožů (Obrázek 69).

   g000975
  3. Opačné konce žacích nožů otočte dopředu.

  4. Změřte vzdálenost od vodorovné plochy k řezné hraně žacích nožů ve stejné poloze jako v kroku 2 výše.

   Note: Rozdíl mezi hodnotami naměřenými v krocích 2 a 3 nesmí překročit 3 mm.

   Note: Pokud je tato hodnota větší než 3 mm, žací nůž vyměňte.

   Důležité upozornění

   Ohnutý nebo poškozený žací nůž se může rozlomit a vážně zranit vás nebo přihlížející osoby.

   • Poškozený žací nůž vždy vyměňte za nový.

   • Hrany ani plochy žacího nože nepilujte ani do nich nedělejte ostré zářezy.

  Vyjmutí žacích nožů

  Žací nůž je nutné vyměnit, pokud narazí do pevného předmětu, je nevyvážený nebo ohnutý. K zajištění co nejvyšší výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní žací nože Toro. Použití náhradních žacích nožů jiných výrobců může vést k tomu, že stroj nebude splňovat požadavky bezpečnostních norem.

  1. Uchopte konec žacího nože pomocí hadru nebo silně polstrované rukavice.

  2. Demontujte šroub žacího nože, vlnitou podložku a žací nůž z dříku vřetena (Obrázek 70).

   g010341

  Ostření žacích nožů

  1. Použijte pilník, kterým naostříte řeznou hranu (ostří) žacího nože na obou jeho koncích (Obrázek 71).

   Note: Zachovejte původní úhel.

   Note: Vyvážení nože neporušíte, pokud uberete z obou ostří stejné množství materiálu.

   g000552
  2. Zkontrolujte vyvážení nože tak, že jej vložíte na vyvažovačku (Obrázek 72).

   Note: Jestliže se žací nůž ustálí ve vodorovné poloze, je vyvážen a lze jej použít.

   Note: Jestliže žací nůž není vyvážen, odpilujte určité množství materiálu z konce žacího nože ve hřbetní části (Obrázek 71).

   g000553
  3. Tento postup opakujte, dokud nebude žací nůž vyvážen.

  Montáž žacích nožů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Zkontrolujte šrouby žacího nože a vlnité podložky. V případě poškození je vyměňte.
  1. Zkontrolujte, zda závity šroubu žacího nože nejsou poškozené. V případě potřeby šroub a vlnitou podložku vyměňte.

  2. Nasaďte žací nůž na vřeteno hřídele (Obrázek 73).

   Important: Abyste zajistili správné sekání, zakřivená část žacího nože musí směřovat nahoru k vnitřní straně plošiny.

  3. Namontujte vlnitou podložku a šroub žacího nože (Obrázek 73).

   Note: Kužel vlnité podložky musí být nainstalován směrem k hlavě šroubu (Obrázek 73).

  4. Šroub nože utáhněte na utahovací moment 115 až 150 N·m.

   g004536

  Vyrovnání sekací plošiny

  Příprava stroje

  Po každé montáži sekací plošiny nebo v případě, že zaznamenáte nerovný řez trávníku, se přesvědčte, zda je sekací plošina v rovině.

  Před seřizováním sklonu přední části vůči zadní části nastavte do roviny jednu boční stranu sekací plošiny vůči druhé straně.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte pohon žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Vypněte motor, vyjměte klíč a odpojte kabely od zapalovacích svíček.

  3. Zkontrolujte tlak v obou hnacích pneumatikách, viz Kontrola tlaku v pneumatikách.

  4. Zkontrolujte, zda žací plošina nemá ohnuté žací nože. Všechny ohnuté nože demontujte a vyměňte, viz Údržba žacích nožů.

  5. Spusťte sekací plošinu do výšky sekání 76 mm.

  Kontrola vyrovnání stroje ze strany na stranu

  1. Umístěte žací nože tak, aby směřovaly z jedné boční strany na druhou.

  2. V bodech BC změřte vzdálenost od vodorovné plochy k ostří na koncích žacího nože (Obrázek 74).

   g006888
  3. Rozdíl mezi naměřenými hodnotami BC nesmí být větší než 6 mm.

   Note: Pokud tato hodnota není správná, postupujte podle pokynů v části Vyrovnání sekací plošiny.

  Kontrola sklonu sekací plošiny zepředu dozadu

  1. Upravte tlak v zadních pneumatikách na správnou hodnotu.

  2. Umístěte nůž 1 tak, aby směřoval zepředu dozadu. V bodech AB změřte vzdálenost od vodorovné plochy k ostří na konci žacích nožů (Obrázek 75).

   Note: Žací nůž má být vepředu v bodě A o 6 mm níže než vzadu v bodě B.

  3. Otočte žací nože a postup opakujte u ostatních nožů.

   g001041
  4. Pokud není sklon zepředu dozadu správný, postupujte podle pokynů v části Vyrovnání sekací plošiny.

  Vyrovnání sekací plošiny

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte pohon žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Nastavte páku pro nastavení výšky sekání do polohy 76 mm, viz Seřízení výšky sekání.

  4. Pod každou stranu předního okraje plošiny umístěte 2 bloky, z nichž každý musí mít tloušťku 6,6 cm. Tyto bloky však nesmí zasahovat pod konzoly ochranného válce (Obrázek 76).

  5. Umístěte 2 bloky (každý o tloušťce 7,3 cm) pod zadní okraj pláště sekací plošiny. Na každé straně sekací plošiny musí být jeden blok (Obrázek 76).

   g303116
  6. Povolte seřizovací šrouby ve všech 4 rozích plošiny tak, aby plošina spočívala na všech 4 blocích.

   g300452
  7. Ujistěte se, že řetězy jsou napnuté, a dotáhněte šrouby.

  8. Zkontrolujte vyrovnání ze strany na stranu a sklon zepředu dozadu; viz Kontrola vyrovnání stroje ze strany na stranuKontrola sklonu sekací plošiny zepředu dozadu.

  Výměna deflektoru trávy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Přesvědčte se, zda není deflektor trávy poškozen.
 • Důležité upozornění

  Nezakrytý vyhazovací otvor může zapříčinit, že stroj bude odhazovat předměty směrem k vám nebo okolostojícím osobám, což může vést k vážnému zranění. Mohlo by také dojít ke kontaktu s žacím nožem.

  Nikdy neprovozujte stroj bez mulčovací desky, deflektoru výhozu nebo systému sběru trávy.

  1. Uvolněte pružinu z drážky v držáku deflektoru a vysuňte tyč ze svařovaných držáků plošiny, pružiny a deflektoru výhozu (Obrázek 78).

   g302010
  2. Poškozený nebo opotřebovaný deflektor odstraňte.

  3. Umístěte nový deflektor výhozu s konci držáku mezi svařovanými držáky na plošině, viz Obrázek 79.

  4. Na rovný konec tyče nasaďte pružinu.

  5. Umístěte pružinu na tyč (viz Obrázek 79) tak, aby kratší konec pružiny před ohybem vystupoval zpod tyče a při návratu z ohybu vedl přes tyč.

  6. Zvedněte konec pružiny s očkem a umístěte jej do drážky v držáku deflektoru (Obrázek 79).

   g297573
  7. Zajistěte montážní celek tyče a pružiny otočením tak, aby se krátký konec tyče nacházel za konzolou sekačky přivařenou k plošině (Obrázek 79).

   Important: V dolní poloze musí být deflektor výhozu trávy pod účinkem pružiny. Zvedněte deflektor a vyzkoušejte, zda zapadne do nejnižší polohy.

  Čištění

  Čištění spodní strany sekačky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Vyčistěte plošinu sekačky.
 • Denně odstraňujte trávu nahromaděnou pod sekačkou.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte pohon žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Vypněte motor, vyjměte klíč a odpojte kabely od zapalovacích svíček.

  3. Pomocí zvedáku zvedněte přední část stroje a stroj podepřete pomocí montážních podpěr.

  4. Stroj očistěte hadrem. Na stroj nestříkejte.

  Likvidace odpadu

  Motorový olej, akumulátory, hydraulická kapalina a chladicí kapalina motoru znečišťují životní prostředí. Tyto materiály likvidujte v souladu se státními a místními předpisy.

  Uskladnění

  Bezpečnost při odstavení

  • Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním stroj vždy vypněte, vyjměte klíč ze zapalování, počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části, a nechejte stroj vychladnout.

  • Před uskladněním stroje nechejte vychladnout motor.

  • Neskladujte stroj nebo palivo v blízkosti otevřeného ohně ani palivo nevypouštějte v uzavřených prostorách.

  Čištění a skladování stroje

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte pohon žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte pracovní pozici, vypněte motor, vyjměte klíč a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Z vnějších částí celého stroje, zejména z motoru a hydraulického systému, odstraňte zbytky trávy, mastnotu a nečistoty.

   Important: Stroj můžete umýt vodným roztokem mírně působícího saponátu. Stroj nemyjte vodou pod vysokým tlakem. Nepoužívejte příliš mnoho vody, obzvláště v blízkosti řídicího panelu, motoru, hydraulických čerpadel a motorů.

  4. Zkontrolujte funkci parkovací brzdy, viz Kontrola funkce parkovací brzdy.

  5. Proveďte údržbu vzduchového filtru; postupujte podle pokynů v části Údržba vzduchového filtru.

  6. Proveďte mazání vozidla; postupujte podle pokynů v části Mazání stroje.

  7. Vyměňte olej v klikové skříni, viz Výměna motorového oleje.

  8. Zkontrolujte tlak v pneumatikách; viz Kontrola tlaku v pneumatikách.

  9. Odpojte akumulátor, viz Údržba akumulátoru.

  10. Ze spodní strany sekačky oškrabejte nános trávy a nečistot a stroj opláchněte zahradní hadicí.

   Note: Po umytí nechejte stroj pracovat se zapnutým spínačem vývodového hřídele (PTO) a motor přitom udržujte ve volnoběžných otáčkách po dobu 2 až 5 minut.

  11. Zkontrolujte stav žacích nožů; viz Údržba žacích nožů.

  12. Na uskladnění delší než 30 dnů připravte stroj následovně:

   1. Do čerstvého paliva v nádrži přidejte stabilizační aditivum paliva. Dodržujte přitom pokyny výrobce stabilizátoru k míchání. Nepoužívejte stabilizační aditiva na bázi alkoholu (ethanolu nebo methanolu).

   2. Nechejte motor 5 minut pracovat, aby se upravené palivo rozptýlilo po celém palivovém systému.

   3. Vypněte motor, nechejte jej vychladnout a vyprázdněte palivovou nádrž.

   4. Spusťte motor znovu a nechejte jej běžet, dokud se sám nezastaví.

   5. Palivo řádně zlikvidujte. Použité palivo recyklujte podle místních předpisů.

    Important: Palivo se stabilizačním aditivem neskladujte déle, než doporučuje výrobce stabilizátoru paliva.

  13. Demontujte zapalovací svíčky a zkontrolujte jejich stav, viz Údržba zapalovací svíčky. Po vyjmutí zapalovací svíčky z motoru nalijte do otvoru zapalovací svíčky 30 ml (dvě polévkové lžíce) motorového oleje. Pomocí startéru následně motor protočte, aby se olej rovnoměrně rozptýlil po celém vnitřním prostoru válce. Namontujte zapalovací svíčky. Ke svíčkám nepřipojujte kabely.

  14. Zkontrolujte a utáhněte všechny upevňovací součásti. Všechny poškozené součásti opravte nebo vyměňte.

  15. Natřete všechny poškrábané nebo odřené kovové povrchy lakem, který lze Barva je k dispozici v autorizovaném servisním středisku.

  16. Stroj uskladněte ve skladu anebo garáži v čistém a suchém prostředí. Vyjměte klíč ze spínače a uschovejte jej mimo dosah dětí nebo jiných neoprávněných uživatelů. Stroj přikryjte, aby byl chráněn před poškozením a nečistotami.

  Odstraňování závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Palivová nádrž vykazuje známky smrštění nebo jsou u stroje často patrné známky vypotřebování paliva.
  1. Papírová vložka vzduchového filtru je ucpaná.
  1. Vyčistěte papírovou vložku.
  Motor se přehřívá.
  1. Motor je přetížen.
  2. Hladina motorového oleje v klikové skříni je nízká.
  3. Chladicí žebra a vzduchové kanály pod krytem ventilátoru motoru jsou zanesené.
  4. Vzduchový filtr je znečištěný.
  5. V palivovém systému jsou nečistoty, voda nebo zvětralé palivo.
  1. Snižte rychlost pojezdu.
  2. Doplňte olej do klikové skříně.
  3. Odstraňte nečistoty z chladicích žeber a vzduchových kanálů.
  4. Vyčistěte nebo vyměňte vložku vzduchového filtru.
  5. Kontaktujte autorizované servisní středisko
  Startér neprotáčí motorem.
  1. Pohon žacích nožů je zapnutý.
  2. Akumulátor je vybitý.
  3. Elektroinstalace je zkorodovaná nebo má uvolněné spoje.
  4. Došlo ke spálení pojistky.
  5. Došlo k poškození relé nebo spínače.
  1. Vypněte pohon žacích nožů.
  2. Dobijte akumulátor.
  3. Zkontrolujte kontakty spojů elektroinstalace.
  4. Vyměňte pojistku.
  5. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor nelze nastartovat, lze jej nastartovat jen s obtížemi nebo se po chvíli vypne.
  1. Palivová nádrž je prázdná.
  2. Není zapnutý sytič (v relevantních případech).
  3. Vzduchový filtr je znečištěný.
  4. Kabel zapalovací svíčky je uvolněný nebo odpojený.
  5. Svíčka je zkorodovaná nebo znečištěná, popřípadě nemá správnou vzduchovou mezeru.
  6. Palivový filtr je znečištěný.
  7. V palivovém systému jsou nečistoty, voda nebo zvětralé palivo.
  8. V palivové nádrži je nesprávné palivo.
  9. Hladina motorového oleje v klikové skříni je nízká.
  1. Doplňte palivo do nádrže.
  2. Nastavte páku sytiče do zapnuté polohy.
  3. Vyčistěte nebo vyměňte vložku vzduchového filtru.
  4. Připojte kabel(y) zapalovací svíčky.
  5. Namontujte novou zapalovací svíčku se správnou vzduchovou mezerou.
  6. Vyměňte palivový filtr.
  7. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  8. Vypusťte nádrž a nahraďte palivo správným typem.
  9. Doplňte olej do klikové skříně.
  Motor ztrácí výkon.
  1. Motor je přetížen.
  2. Vzduchový filtr je znečištěný.
  3. Hladina motorového oleje v klikové skříni je nízká.
  4. Chladicí žebra a vzduchové kanály pod krytem ventilátoru motoru jsou zanesené.
  5. Svíčka je zkorodovaná nebo znečištěná, popřípadě nemá správnou vzduchovou mezeru.
  6. Otvor v palivové nádrži je zablokován.
  7. Znečištěný palivový filtr.
  8. V palivovém systému jsou nečistoty, voda nebo zvětralé palivo.
  9. V palivové nádrži je nesprávné palivo.
  1. Snižte rychlost pojezdu.
  2. Vyčistěte vložku vzduchového filtru.
  3. Doplňte olej do klikové skříně.
  4. Odstraňte nečistoty z chladicích žeber a vzduchových kanálů.
  5. Namontujte novou zapalovací svíčku se správnou vzduchovou mezerou.
  6. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  7. Vyměňte palivový filtr.
  8. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  9. Vypusťte nádrž a nahraďte palivo správným typem.
  Stroj se nepohybuje.
  1. Hladina v nádrži hydraulické kapaliny je příliš nízká.
  2. Hydraulický systém je zavzdušněný.
  3. Hnací řemen čerpadla prokluzuje.
  4. Chybí pružina napínací řemenice hnacího řemene čerpadla.
  5. Obtokové ventily čerpadla jsou otevřeny.
  1. Přidejte do nádrže hydraulickou kapalinu.
  2. Odvzdušněte hydraulický systém.
  3. Vyměňte hnací řemen čerpadla.
  4. Namontujte novou pružinu napínací řemenice hnacího řemene čerpadla.
  5. Utáhněte obtokové ventily na utahovací moment 12 až 15 N·m.
  Dochází k abnormálním vibracím.
  1. Žací nože jsou pokřivené nebo nevyvážené.
  2. Uvolněný upevňovací šroub žacího nože.
  3. Upevňovací šrouby motoru jsou uvolněné.
  4. Řemenice motoru, napínací řemenice nebo řemenice žacího nože se uvolnily.
  5. Řemenice motoru je poškozená.
  6. Vřeteno žacího nože je ohnuté.
  1. Namontujte nové žací nože.
  2. Dotáhněte upevňovací šroub žacího nože.
  3. Dotáhněte upevňovací šrouby motoru.
  4. Dotáhněte příslušnou řemenici.
  5. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  6. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Výška sekání není rovnoměrná.
  1. Nože nejsou ostré.
  2. Žací nože jsou pokřivené.
  3. Sekací plošina není vyrovnaná.
  4. Sklon sekací plošiny není správný.
  5. Spodní strana sekací plošiny je znečištěná.
  6. Tlak v pneumatikách není správný.
  7. Vřeteno žacího nože je ohnuté.
  1. Naostřete nože.
  2. Namontujte nové žací nože.
  3. Vyrovnejte sekací plošinu ze strany na stranu.
  4. Nastavte sklon zepředu dozadu.
  5. Vyčistěte spodek tělesa sekačky.
  6. Nastavte tlak v pneumatikách.
  7. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Nože se neotáčejí.
  1. Hnací řemen čerpadla je opotřebený, uvolněný nebo prasklý.
  2. Hnací řemen čerpadla sklouzl z řemenice.
  3. Řemen sekací plošiny je opotřebený, uvolněný nebo prasklý.
  4. Řemen sekací plošiny sklouzl z řemenice.
  5. Napínací pružina je prasklá nebo chybí.
  6. Elektrická spojka je nesprávně seřízena.
  7. Konektor nebo vodič spojky je poškozen.
  8. Elektrická spojka je poškozená.
  9. Bezpečnostní blokovací systém brání otáčení žacího nože.
  10. Spínač vývodového hřídele je poškozený.
  1. Zkontrolujte napnutí řemene.
  2. Hnací řemen nasaďte a zkontrolujte správnou polohu seřizovacího hřídele a vodítek řemenů.
  3. Namontujte nový řemen plošiny.
  4. Namontujte řemenici plošiny a zkontrolujte správnou polohu a funkci napínací řemenice, napínacího ramene a pružiny.
  5. Pružinu vyměňte.
  6. Nastavte vůli spojky.
  7. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  8. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  9. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  10. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Napínací řemenice sekací plošiny vydává hluk.
  1. Napínací rameno je v kontaktu s dorazem napínací řemenice.
  1. Seřiďte napínací rameno.

  Schémata

  Elektrické schéma – 139-2853

  g302778