Wprowadzenie

Należy przeczytać uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na użytkowniku.

Z firmą Toro możesz skontaktować się bezpośrednio poprzez witrynę www.Toro.com w kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części firmy Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub biurem obsługi klienta firmy Toro. Prosimy o przygotowanie numeru modelu i numeru seryjnego produktu. Rysunek 1 przedstawia położenie oznaczenia modelu oraz numeru seryjnego na urządzeniu. Należy zapisać je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeśli występuje), aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g240343

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują dwa słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające szczególnej uwagi.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

W obszarze roboczym mogą występować podziemne instalacje użytkowe. Dokopanie się do nich może doprowadzić do porażenia prądem lub wybuchu.

Na obszarze pracy należy oznaczyć instalacje podziemne i nie kopać w oznaczonych obszarach. Skontaktuj się z lokalną firmą wykonującą oznakowania lub przedsiębiorstwem komunalnym w celu oznakowania terenu (dla przykładu na terenie USA krajowa usługa wykonywania znakowań jest dostępna pod numerem 811, natomiast w Australii – pod numerem 1100).

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Zawsze przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała lub śmierci.

 • Nie przewoź ładunku z uniesionymi ramionami maszyny; zawsze przewoź ładunki blisko podłoża; patrz Pozycja transportowa.

 • Na obszarze pracy należy oznaczyć instalacje podziemne i inne obiekty i nie kopać w oznaczonych obszarach.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Użytkowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione.

 • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od ruchomych części i ruchomego osprzętu.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Osoby postronne i zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od maszyny.

 • Przed serwisowaniem, dolewaniem paliwa lub odblokowywaniem tunelu wyrzutowego należy zatrzymać maszynę, wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk.

Nieprawidłowe używanie tej maszyny może być przyczyną obrażeń. W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń ciała postępuj zgodnie z niniejszymi zasadami bezpieczeństwa i zawsze zwracaj uwagę na ostrzegawcze symbole bezpieczeństwa, tj.: Uwaga, Ostrzeżenie lub Niebezpieczeństwo – zasady bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub do śmierci.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w odpowiednich rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi.

Bezpieczeństwo pracy na zboczu

 • W górę i w dół zbocza należy jeździć z cięższą stroną maszyny skierowaną pod górę. Osprzęt wpływa na zmianę rozkładu ciężaru. Pusty osprzęt sprawia, że tylna część maszyny jest stroną cięższą, a pełny/obciążony osprzęt sprawia, że cięższą stroną jest przednia część maszyny. Większość pozostałego osprzętu sprawia, że przód maszyny jest jej cięższą stroną.

 • W czasie pracy na zboczach utrzymuj ramiona ładowarki w pozycji opuszczonej. Unoszenie ramion ładowarki na zboczu wpływa na stabilność maszyny.

 • Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych lub nierównych wymaga dodatkowej uwagi.

 • Wyznacz swoje własne procedury i zasady pracy na zboczach. Muszą one obejmować ocenę nachylenia stoku w celu określenia, na jak pochyłych zboczach da się bezpiecznie pracować. Podczas dokonywania takiej oceny należy kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji.

 • Podczas pracy na zboczach zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność. Stan podłoża może mieć wpływ na stabilność maszyny.

 • Unikaj uruchamiania i zatrzymywania maszyny na zboczu. Jeżeli maszyna straci przyczepność, zjedź powoli i prosto w dół zbocza.

 • Unikaj skręcania na zboczach. Jeśli musisz skręcić, zrób to powoli i ustaw cięższy koniec maszyny w kierunku pod górę.

 • Wszystkie ruchy na zboczach wykonuj w sposób powolny i stopniowy. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy.

 • Jeśli podczas pracy na zboczu czujesz się nieswojo, zaniechaj pracy.

 • Uważaj na dziury, koleiny i wyboje, ponieważ na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny. Wysoka trawa może zakrywać przeszkody.

 • Podczas pracy na mokrym podłożu zachowaj ostrożność. Zmniejszona przyczepność może powodować poślizg.

 • Nie używaj maszyny w pobliżu uskoków, rowów, wałów lub zbiorników wodnych. Nagłe przejechanie kołem lub gąsienicą przez obrzeże lub zapadnięcie się obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się maszyny. Zachowuj bezpieczną odległość maszyny od wszelkich zagrożeń.

 • Nie przeprowadzaj podłączania ani odłączania osprzętu na pochyłości.

 • Nie parkuj maszyny na pochyłościach ani zboczach.

Bezpieczeństwo osprzętu

 • Podczas pracy, regulacji lub napraw maszyny noś rękawice, ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu.

 • Po kolizji z ciałem obcym wyłącz silnik, wyjmij kluczyk, dokładnie sprawdź osprzęt pod kątem uszkodzeń i napraw uszkodzenia przed jego uruchomieniem i dalszą pracą.

 • Zawsze, gdy wyłączasz maszynę i opuszczasz stanowisko operatora, opuszczaj osprzęt.

 • Usuń brud i zanieczyszczenia, które mogą utrudniać połączenie osprzętu z maszyną. Dopilnuj, aby sworznie mocujące osprzęt były całkowicie osadzone w otworach w płycie montażowej osprzętu. Więcej informacji dotyczących mocowania osprzętu do maszyny i odłączania go można znaleźć w instrukcji obsługi maszyny.

 • Podnosząc osprzęt, utrzymuj go w poziomie i uważaj, aby nie wysypać ładunku do tyłu.

Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji i przechowywania

 • Sprawdzaj w regularnych odstępach czasu elementy mocujące, aby upewnić się, że sprzęt jest w stanie umożliwiającym bezpieczną pracę.

 • Jeżeli osprzęt będzie przechowywany przez dłuższy czas, sprawdź w Instrukcji obsługi istotne informacje dotyczące przechowywania.

 • Konserwuj, a w razie potrzeby wymieniaj naklejki ostrzegawcze i instruktażowe.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal99-9935

Działanie

Note: Do podnoszenia i przenoszenia osprzętu należy zawsze używać zespołu jezdnego.

Important: Przed zainstalowaniem czerpaka upewnij się, że płyty montażowe są wolne od brudu i zanieczyszczeń, a sworznie obracają się swobodnie. Jeśli sworznie nie obracają się swobodnie, nasmaruj je.

Przed montażem lub demontażem osprzętu ustaw maszynę na równym podłożu, patrz instrukcja obsługizespołu jezdnego.

Umieszczając ładunek, zawsze należy stawiać czerpak poziomo na podłożu, wsuwając go pod ładunek, który ma być uniesiony. Gdy czerpak jest pełny, należy go delikatnie odchylić w tył, by zmniejszyć opór podczas podnoszenia ładunku.

Pozycja transportowa

Podczas transportowania ładunku utrzymuj osprzęt możliwie blisko podłoża, nie wyżej niż 15 cm powyżej najniższej pozycji. Przechyl do tyłu, aby utrzymać ładunek poziomo.

g240205

Dane techniczne

Note: Specyfikacje i konstrukcja mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania.

Szerokość122 cm
Długość66 cm (26 cali)
Wysokość46 cm
Masa79 kg
Pojemność (pojemność rzeczywista SAE)0,18 m3

Aby chronić urządzenie i zachować jego optymalną wydajność, stosuj oryginalne części Toro. Jeśli chodzi o niezawodność, Toro dostarcza części zamienne zaprojektowane z myślą o parametrach technicznych określonej maszyny. Używaj wyłącznie oryginalnych części Toro.

Maksymalna Gęstość Materiału przy pełnej pojemności

Gęstość materiałów przenoszonych czerpakiem różni się, podobnie jak ilość danego materiału, którą można przenosić czerpakiem przed osiągnięciem maksymalnego obciążenia. Pierwsza tabela zawiera listę gęstości materiałów, które można przenosić czerpakiem, zarówno z nadsypem jak i bez (wygładzone). Tabela gęstości materiałów zawiera popularne materiały wraz z ich gęstością.

Maksymalna gęstość dla danej pojemności

Pojemność czerpakaMaksymalna gęstość
Pojemność czerpaka z nadsypem950 kg/m3
Pojemność czerpaka bez nadsypu (wygładzona powierzchnia)1200 kg/m3

Gęstość materiału

MateriałPrzybliżona gęstość
Saletra1250 kg/m3 (78 funtów/stopę3)
Glina:  
Naturalne podłoże 1600 kg/m3 (104 funtów/stopę3)
Suchy 1480 kg/m3 (93 funtów/stopę3)
Mokre1660 kg/m3 (104 funty/stopę3)
Suche, ze żwirem1420 kg/m3
Mokry, ze żwirem1540 kg/m3 (96 funty/stopę3)
Węgiel: 
Antracyt, w kawałkach1100 kg/m3 (69 funtów/stopę3)
Bitumiczny, w kawałkach830 kg/m3 (52 funtów/stopę3)
Ziemia: 
Sucha, upakowana1510 kg/m3 (94 funtów/stopę3)
Mokra, upakowana1600 kg/m3
Gleba gliniasta1250 kg/m3 (78 funtów/stopę3)
Granit, pokruszony lub w kawałkach1660 kg/m3 (104 funty/stopę3)
Żwir: 
Suchy1510 kg/m3 (94 funtów/stopę3)
Kamienie (grys piaszczysty)1930 kg/m3 (120 funtów/stopę3)
Suchy, od 13 do 51 mm1690 kg/m3 (106 funtów/stopę3)
Mokry, od 13 do 51 mm2020 kg/m3 (126 funtów/stopę3)
Wapień, w kawałkach lub pokruszony1540 kg/m3 (96 funtów/stopę3)
Piasek: 
Suchy1420 kg/m3 (89 funtów/stopę3)
Mokre1840 kg/m3 (115 funtów/stopę3)
Suche, ze żwirem1720 kg/m3 (107 funtów/stopę3)
Mokry, ze żwirem2020 kg/m3 (126 funtów/stopę3)
Piaskowiec, w kawałkach1510 kg/m3 (94 funtów/stopę3)
Łupki1250 kg/m3 (78 funtów/stopę3)
Żużel, w kawałkach1750 kg/m3 (109 funtów/stopę3)
Kamień, tłuczony1600 kg/m3
Warstwa uprawna gleby950 kg/m3 (59 funtów/stopę3)

Przechowywanie

 1. Przed długoterminowym przechowywaniem umyj osprzęt roztworem łagodnego środka myjącego w wodzie, aby usunąć ziemię i zanieczyszczenia.

 2. Pomaluj wszystkie porysowane i gołe powierzchnie metalowe.

  Note: Lakier można kupić w autoryzowanym zakładzie serwisowym.

 3. Osprzęt należy przechowywać w czystym, suchym garażu lub pomieszczeniu. Przykryj go w sposób, który pozwoli go ochronić i utrzymać w czystości.