Úvod

Tento akumulátor/nabíječka je určen/a pro majitele soukromých pozemků. Nabíječky akumulátorů modelu 81802 a 81805 slouží pro nabíjení lithium-iontových akumulátorů modelu 81825, 81850, 81860 a 81875. Nejsou určeny k nabíjení jiných typů akumulátorů. Používání těchto výrobků pro jiné účely, než ke kterým slouží, může představovat nebezpečí pro uživatele a okolostojící osoby.

Modely akumulátorů 81825, 81850, 81860 a 81875 jsou určeny především pro použití s většinou výrobků Flex-Force Power System™.

Přečtěte si pečlivě následující informace, abyste věděli, jak máte správně používat a pečovat o svůj výrobek a jak se vyhnout zranění a poškození výrobku. Za správný a bezpečný provoz výrobku nese odpovědnost majitel.

Více informací naleznete na stránce www.Toro.com včetně bezpečnostních pokynů, podkladů pro školení a informací o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Bezpečnost

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 1. TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE – Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny pro modely akumulátorů 81825, 81850, 81860 a 81875 a modely nabíječek akumulátorů 81802 a 81805.

 2. Před použitím nabíječky akumulátorů si přečtěte všechny pokyny a výstražné značky na nabíječce akumulátorů, akumulátoru a výrobku, kterému akumulátor slouží.

 3. UPOZORNĚNÍ – Aby se snížilo nebezpečí zranění, používejte modely akumulátorů 81825, 81850, 81860 a 81875 pouze s modely nabíječek akumulátorů 81802 a 81805. Jiné modely akumulátorů mohou explodovat a způsobit zranění a škody.

 4. VÝSTRAHA – Zapojení nabíječky akumulátorů do zásuvky, jejíž napětí neodpovídá hodnotě 100 až 240 V, může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nepřipojujte nabíječku akumulátorů do zásuvky s napětím jiným než 100 až 240 V. Chcete-li použít připojení jiného typu, použijte zásuvkový adaptér se správným uspořádáním pro danou elektrickou zásuvku, je-li to nutné.

 5. UPOZORNĚNÍ – Je-li s akumulátorem nevhodně nakládáno, hrozí vznik požáru nebo popálení chemickou látkou. Akumulátor nerozebírejte. Akumulátor nezahřívejte nad 68 °C ani jej nespalujte. Při výměně nahraďte akumulátor pouze originálním akumulátorem Toro. Použijete-li jiný typ akumulátoru, hrozí vznik požáru nebo exploze. Uchovávejte akumulátory mimo dosah dětí a v původním obalu, dokud nebudete připraveni je použít.

 6. Tato zařízení odpovídají požadavkům části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími dvěma podmínkami: 1) Tato zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení. 2) Tato zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí funkci.

I. Zaškolení

 1. Nedovolte osobám s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, aby nabíječku akumulátorů používaly, pokud neprošly školením o jejím bezpečném používání nebo nejsou pod dohledem a nerozumí rizikům, která při jejím používání vznikají.

 2. Nedovolte dětem, aby akumulátor či nabíječku akumulátorů používaly nebo si s nimi hrály. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy.

II. Příprava

 1. Přístroje používejte pouze se speciálně určenými akumulátory. Použití jiných akumulátorů může mít za následek nebezpečí zranění a/nebo požáru.

 2. Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor nebo nabíječku akumulátorů. Zařízení se může chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo nebezpečí zranění.

 3. Pokud je napájecí kabel nabíječky akumulátorů poškozený, požádejte o jeho výměnu autorizovaného servisního prodejce.

III. Provoz

 1. Nepoužívejte nenabíjecí akumulátory.

 2. Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou akumulátorů specifikovanou společností Toro. Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může při použití s jiným akumulátorem způsobit riziko požáru.

 3. Akumulátor nabíjejte výhradně v dobře větraném prostoru.

 4. Nevystavujte akumulátor nebo nabíječku akumulátorů ohni nebo teplotám vyšším než 100 °C.

 5. Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech. V opačném případě může dojít k poškození akumulátoru a zvýšení rizika požáru.

 6. Při nešetrném zacházení může z akumulátoru uniknout kapalina. Nedotýkejte se jí. Pokud se náhodou kapalinou potřísníte, opláchněte ji vodou. Jestliže se vám kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z akumulátoru může způsobit podráždění nebo popálení.

IV. Údržba a skladování

 1. Nedovolte, aby děti nabíječku akumulátorů bez dozoru čistily nebo na ní prováděly údržbu.

 2. Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej odděleně od kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky a šrouby; ty mohou spojení mezi svorkami. Zkratování svorek akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.

 3. Akumulátor ani nabíječku akumulátorů se nepokoušejte opravovat. Servis akumulátoru nebo nabíječky akumulátorů svěřte autorizovanému servisnímu prodejci, který v zájmu bezpečné údržby používá identické náhradní díly.

 4. Akumulátor nevhazujte do ohně. Mohlo by dojít k výbuchu článků. Případné specifické pokyny k likvidaci naleznete v místních předpisech.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na místě viditelném obsluhou a v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decal137-9496
decal137-9495
decal140-8472
decal137-9487
decal137-9489
decal137-9490
decal137-9461
decal140-2158

Nastavení

Upevnění nabíječky akumulátorů (volitelné)

Chcete-li, můžete nabíječku akumulátorů bezpečně připevnit ke stěně pomocí montážních otvorů ve tvaru klíčové dírky na zadní straně nabíječky.

Zařízení musí být namontováno uvnitř budovy (například v garáži nebo na jiném suchém místě), v blízkosti elektrické zásuvky a mimo dosah dětí.

Jako pomůcka při montáži slouží Obrázek 1.

Nabíječku nasuňte na vhodně umístěný upevňovací prvek tak, aby se v něm zajistila (upevňovací prvek není součástí balení).

g290534

Součásti stroje

Nabíječka baterie

Model8180281805
TypNabíječka lithium-iontových akumulátorů 60 V MAXRychlonabíječka lithium-iontových akumulátorů 60 V MAX
Vstup100 až 240 V AC, 50/60 Hz, max. 2,0 A100 až 240 V AC, 50/60 Hz, max. 5,0 A
Výstup60 V MAX DC, 2,0 A60 V MAX DC, 5,5 A

Akumulátor

Model81825818508186081875
Kapacita akumulátoru2,5 Ah4,0 Ah6,0 Ah7,5 Ah
135 Wh216 Wh324 Wh405 Wh

Napětí akumulátoru stanovené výrobcem = 60 V maximálních, 54 V jmenovitých Aktuální napětí se mění podle zatížení.

Vhodný teplotní rozsah

Akumulátor nabíjejte při teplotě5 °C až 40 °C*
Akumulátor používejte při teplotě-30 °C až 49 °C
Akumulátor/nabíječku skladujte při teplotě5 °C až 40 °C*

*Doba nabíjení se prodlouží, pokud nabíjení akumulátoru neprobíhá v tomto teplotním rozsahu. Nářadí, akumulátor a nabíječku akumulátorů skladujte na čistém a suchém místě.

Obsluha

Nabíjení akumulátoru

Important: Při zakoupení není akumulátor zcela nabitý. Před prvním použitím nářadí vložte akumulátor do nabíječky a nabíjejte jej, dokud se na LED displeji nerozsvítí indikátor plného nabití akumulátoru. Přečtěte si všechny pokyny k bezpečnostním opatřením.

Important: Akumulátor nabíjejte pouze při teplotách ve vhodném rozmezí, viz Technické údaje.

Note: Stiskem tlačítka ukazatele nabití akumulátoru na samotném akumulátoru můžete kdykoli zkontrolovat aktuální stav nabití (LED kontrolky).

 1. Přesvědčte se, zda nejsou větrací průduchy akumulátoru a nabíječky zaneseny prachem a nečistotami.

  g290533
 2. Vyrovnejte prohlubeň akumulátoru (Obrázek 2) s jazykem na nabíječce.

 3. Zasuňte akumulátor do nabíječky, dokud zcela nezapadne na místo (Obrázek 2).

 4. Chcete-li akumulátor vyjmout, vysuňte jej z nabíječky dozadu.

 5. Význam LED kontrolek na nabíječce akumulátorů vysvětluje následující tabulka.

  KontrolkaVýznam
  Vypnuto (OFF)Akumulátor není vložen.
  Bliká zeleněProbíhá nabíjení akumulátoru.
  ZelenýAkumulátor je nabitý.
  ČervenýAkumulátor a/nebo nabíječka akumulátorů je mimo vhodné rozmezí provozní teploty.
  Bliká červeněPorucha nabíjení akumulátoru*

*Více informací viz .

Important: Akumulátor lze mezi jednotlivými použitími ponechat krátkou dobu v nabíječce.Pokud nebudete akumulátor používat delší dobu, vyjměte jej z nabíječky, viz Uskladnění.

Údržba

Údržba a servis nejsou za běžných okolností potřebné.

Pokud čistíte povrch zařízení, pouze je otřete suchým hadrem.

Zařízení nerozebírejte. Je-li poškozeno, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Uskladnění

Important: Nářadí, akumulátor a nabíječku skladujte pouze při teplotách ve vhodném rozmezí, viz Technické údaje.

Important: Pokud hodláte nářadí uložit na dobu delší než jeden rok, akumulátor z něj vyjměte a nabijte jej tak, aby se na něm rozsvítily 2 nebo 3 zelené LED kontrolky. Akumulátor neskladujte, je-li zcela nabitý nebo zcela vybitý. Chcete-li zařízení začít znovu používat, nabijte akumulátor tak, aby levá kontrolka na nabíječce svítila zeleně nebo aby svítily všechny 4 zelené LED kontrolky na akumulátoru.

 • Po použití odpojte výrobek od napájení (tj. vyjměte akumulátor) a přesvědčte se, zda nedošlo k jeho poškození.

 • Očistěte z výrobku všechny nečistoty.

 • Neskladujte žádný stroj s vloženým akumulátorem.

 • Pokud nářadí, akumulátor a nabíječku akumulátorů nepoužíváte, uložte je mimo dosah dětí.

 • Nářadí, akumulátor a nabíječku akumulátorů nevystavujte vlivům korozivních látek, jako jsou zahradní chemikálie a posypové soli.

 • V zájmu snížení rizika vážného poranění osob neskladujte zařízení venku nebo ve vozidlech.

 • Nářadí, akumulátor a nabíječku akumulátorů skladujte na čistém a suchém místě.

Příprava akumulátoru na recyklaci

Important: Po vyjmutí akumulátoru zakryjte jeho svorky vysoce odolnou lepicí páskou. Nepokoušejte se akumulátor zničit, rozebrat nebo odstranit některé z jeho součástí.

Další informace o řádné recyklaci akumulátoru vám poskytne místní úřad nebo autorizovaný prodejce Toro.

Odstraňování závad

Postupujte pouze podle pokynů uvedených v této příručce. Jestliže nejste schopni problém odstranit svépomocí, veškeré další úkony kontroly, údržby a opravy může provádět pouze oprávněné servisní středisko nebo kvalifikovaný odborník.

ProblemPossible CauseCorrective Action
Akumulátor se rychle vybíjí.
 1. Akumulátor je mimo vhodné rozmezí provozní teploty.
 1. Uložte akumulátor na suché místo, jehož teplota je v rozmezí 5 °C až 40 °C.
Nabíječka akumulátorů nepracuje.
 1. Nabíječka akumulátorů je mimo vhodné rozmezí provozní teploty.
 2. Zásuvka, ke které je nabíječka akumulátorů připojena, není pod napětím.
 1. Nabíječku akumulátorů odpojte a uložte ji na suché místo, jehož teplota je v rozmezí 5 °C až 40 °C.
 2. Požádejte kvalifikovaného elektrikáře o opravu zásuvky.
LED kontrolka na nabíječce akumulátorů svítí červeně.
 1. Nabíječka akumulátorů a/nebo akumulátor je mimo vhodné rozmezí provozní teploty.
 1. Nabíječku akumulátorů odpojte a uložte ji na suché místo, jehož teplota je v rozmezí 5 °C až 40 °C.
LED kontrolka na nabíječce akumulátorů bliká červeně.
 1. Došlo k chybě komunikace mezi akumulátorem a nabíječkou.
 2. Akumulátor je slabý.
 1. Vyjměte akumulátor z nabíječky, odpojte nabíječku akumulátorů ze zásuvky a 10 sekund počkejte. Nabíječku akumulátorů znovu zapojte do zásuvky a do nabíječky vložte akumulátor. Pokud LED kontrolka na nabíječce akumulátorů stále bliká červeně, tento postup zopakujte. Pokud LED kontrolka na nabíječce akumulátorů stále červeně bliká i po 2 pokusech, akumulátor řádně zlikvidujte v provozovně pro recyklaci akumulátorů.
 2. Akumulátor řádně zlikvidujte v nejbližší provozovně pro recyklaci akumulátorů.
Nářadí nelze zapnout nebo nepracuje nepřetržitě.
 1. Vývody akumulátoru jsou vlhké.
 2. Akumulátor není v nářadí zcela zasunut.
 1. Nechejte akumulátor vyschnout nebo jej dosucha otřete.
 2. Vyjměte akumulátor, vložte jej zpět do nářadí a přesvědčte se, zda je zcela vložen a zajištěn na západku.