Innledning

Maskinen er en universalmaskin som er beregnet for bruk av profesjonelle, innleide operatører i kommersielle bruksområder. Den er laget for hovedsakelig å klippe gress på allerede godt vedlikeholdte parkplener, golfbaner, idrettsbaner og plener i kommersielle områder. Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, om du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Important: Du kan skanne QR-koden på serienummermerket (hvis det finnes) med den mobile enheten for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.

g239270

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442 eller 4443, å bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressområder med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt 4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for å unngå brann.

Den vedlagte brukerhåndboken for motoren inneholder informasjon om amerikanske miljømyndigheters (EPA) og Californias utslippskontrollreguleringer for utslippssystemer, vedlikehold og garanti. Du kan bestille nye brukerhåndbøker fra motorprodusenten.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader og skade forplantningsevnen på andre måter.

Batteriklemmer og -poler og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blysammensetninger. Dette er kjemikalier som kan forårsake kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter håndtering.

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i samsvar med CEN-standard ANSI B71.4-2017 og ISO EN 5395 når du monterer korrekte CE-sett og fullfører monteringsprosedyrene.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer som tiltenkt.

 • Hold hendene og føttene borte fra bevegelige deler. Hold avstand fra utslippsåpningen.

 • Hold tilskuere, spesielt små barn, borte fra arbeidsområdet. Utstyret er ikke tillatt for barn.

 • Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler stopper før du forlater førerposisjonen. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring eller oppbevaring.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet (Graphic) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decalbatterysymbols
decal93-7272
decal93-7818
decal100-5622
decal100-5623
decal100-5624
decal100-5693
decal100-5694
decal100-6578
decal104-3578
decal104-3579
decal106-6754
decal106-6755
decal114-0846
decal114-0849
decal117-4765
decal120-0250
decal120-4159
decal120-6604
decal120-8947
decal121-1599
decal121-3884
decal121-3887
decal125-9688
decal127-3700
decal130-0594
decal130-0611
decal130-5355
decal130-5356
decal117-2754
decal117-2766
decal121-8378
decal137-5495
decal137-5497
decal132-3600
decal133-5618
decal136-4436

Montering

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Smøre maskinen

Smør maskinen før bruk. Se Smøring.

Important: Hvis du ikke smører maskinen, ødelegges viktige deler tidligere enn ellers.

Kontrollere trykket i dekkene

Kontroller trykket i dekkene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

Important: Oppretthold trykket i alle dekkene for å sikre god klippekvalitet og at maskinen fungerer riktig. Ikke pump for lite trykk i dekkene.

Kontrollere væskenivåer

 1. Kontroller motoroljenivået. Se Kontrollere motoroljenivået.

 2. Kontroller hydraulikkvæskenivået – se Kontrollere hydraulikkoljen.

 3. Kontrollere kjølesystemet. Se Kontrollere kjølesystemet.

 4. Kontroller oljenivået i planetgiret. Se Kontrollere oljenivået i planetgiret.

 5. Kontroller oljen på bakakselen. Se Kontrollere oljen på bakakselen.

 6. Kontroller giroljen på bakakselens girkasse. Se Kontrollere giroljen på bakakselens girkasse.

Montere merket (kun CE-maskiner)

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Produksjonsårmerke1

På maskiner som krever CE-samsvar, monter merket med produksjonsåret inkludert i løse deler og CE-settet. Selges separat (Figur 3).

g279510

Oversikt over produktet

Note: Stå i normal arbeidsstilling for å fastslå hva som er høyre og venstre side på maskinen.

Gjør deg kjent med alle kontroller før du starter motoren og bruker maskinen.

g203048

Trekkpedal

Du stopper maskinen ved å redusere trykket fra foten på pedalen slik at den går tilbake til midtstillingen (Figur 4).

Bremsepedaler

To fotpedaler brukes til å kontrollere bremsene enkeltvis, slik at det blir enklere å snu og parkere, og slik at du får bedre veigrep når du kjører på tvers av bakker. En lås kobler pedalene sammen når du skal bruke parkeringsbremsen eller transportere maskinen (Figur 4).

Pedallås

Pedallåsen brukes til å koble pedalene sammen for å sette på parkeringsbremsen (Figur 4).

Vippejusteringsspak

Trykk vippejusteringsspaken ned for å vippe rattet til ønsket posisjon. Slipp så spaken for å låse justeringen (Figur 4).

Parkeringsbremselås

For å aktivere parkeringsbremsen kobler du sammen de to pedalene med pedallåsen plassert bak pedalklossene, og trykker ned på parkeringsbremselåsen mens du trykker inn bremsepedalene (Figur 4). For å koble fra parkeringsbremsentrykker du på bremsepedalene, låsen vil løsne slik at pedalene kan bevege seg til den frakoblede posisjonen. Sørg for at pedalene har trukket seg helt tilbake etter at du har koblet fra parkeringsbremsen.

Nøkkeltenning

Nøkkeltenningen (Figur 5) har tre stillinger: AV, På/FORVARME og START.

g028453

Motorhastighetsbryter

Motorhastighetsbryteren (Figur 5) har to måter å endre motorhastigheten på. Trykk på bryteren for å øke eller redusere motorhastigheten i trinn på 100 o/min. Ved å holde bryteren nede vil motoren automatisk gå til høy eller lav tomgang avhengig av hvilken side av bryteren som blir trykket ned.

Kraftuttaksbryter

Kraftuttaksbryteren har to stillinger: UT (START) og INN (STOPP). Trekk kraftuttaksknappen ut for å aktivere klippeenhetens kniver. Trykk knappen inn for å deaktivere klippeenhetens kniver (Figur 5).

Høy/lav hastighetskontroll

Bryteren (Figur 5) gir deg muligheten til å øke hastigheten når du kjører maskinen uten å klippe. Du kan veksle mellom høy og lav hastighet ved å heve klippeenhetene, koble ut kraftuttaket og fartskontrollen, sette trekkpedalen i NøYTRAL-stilling og flytte maskinen med lav fart.

Note: Klippeenhetene fungerer ikke og/eller kan ikke senkes fra transportstilling når bryteren er i den høye hastighetsinnstillingen.

Løftebrytere

Løftebryterne brukes til å heve og senke klippeenhetene (Figur 5). Trykk bryterne fremover for å senke klippeenhetene og bakover for å heve dem. Når du starter maskinen, med klippeenhetene i senket stilling, trykk ned hevebryteren for å heve klippeenhetene til flytestilling og klippe.

Note: Klippeenhetene kan ikke senkes ved høy hastighet, og de kan ikke heves eller senkes hvis du forlater setet mens motoren er i gang. I tillegg vil klippeenhetene senkes med nøkkelen i På-stilling når du sitter i setet.

Fartskontrollbryter

Fartskontrollbryteren låser pedalstillingen for å opprettholde ønsket kjørehastighet (Figur 6). Trykk bak på bryteren for å slå av fartskontrollen, midt på bryteren for å aktivere fartskontrollfunksjonen og foran på bryteren for å stille inn ønsket kjørehastighet.

Note: Du kan også koble fra pedalstillingen ved å trykke på en av bremsepedalene eller flytte trekkpedalen i revers-stilling i ett sekund.

g028454

Stikkontaktport

Bruk stikkontaktporten for strømtilførsel til valgfritt elektrisk ekstrautstyr (Figur 6).

Setejusteringer

Setejusteringsspak

Flytt setejusteringsspaken på siden av setet utover, skyv setet til ønsket stilling og frigjør spaken slik at det låses i denne stillingen (Figur 7).

g008837

Justeringsknott for armlene

Roter knotten for å justere armlenets vinkel.

Note: Justeringsknotten er plassert under setet.

Justeringsspak for seterygg

Flytt spaken for å justere seteryggens vinkel (Figur 7).

Vektmåler

Vektmåleren indikerer førervekten setet er justert til (Figur 7). Juster høyden ved å posisjonere opphenget til innenfor det grønne området.

Vektjusteringsspak

Bruk denne spaken for å justere riktig vekt for føreren (Figur 7). Trekk opp spaken for å øke lufttrykket, og trykk ned for å redusere lufttrykket. Justeringen er korrekt når vektmåleren er i det grønne området.

Førerhuskontroller

g032672

Luftsirkulasjonskontroll

Luftsirkulasjonskontrollen styrer hvorvidt førerhuset resirkulerer inneluften eller trekker luft inn i førerhuset utenfra (Figur 8)

 • Sett den til å resirkulere luften når du bruker klimaanlegget.

 • Sett den til å trekke inn luft når du bruker varmeapparatet eller viften.

Viftekontrollknott

Drei viftekontrollknotten for å regulere viftehastigheten (Figur 8).

Temperaturkontrollknott

Drei temperaturkontrollknotten for å regulere lufttemperaturen i førerhuset (Figur 8).

Vindusviskerbryter

Bruk denne bryteren til å slå vindusviskerne på eller av (Figur 8).

Klimaanleggsbryter

Bruk denne bryteren til å slå klimaanlegget på eller av (Figur 8).

Frontrutelås

Løft opp låsene for å åpne frontruten (Figur 9). Trykk inn låsen for å låse frontruten i åPEN stilling. Trekk låsen ut og ned for å lukke og feste frontruten.

g196911

Bakrutelås

Løft opp låsene for å åpne bakruten. Trykk inn låsen for å låse ruten i åPEN stilling. Trekk låsen ut og ned for å lukke og feste ruten (Figur 9).

Important: Lukk bakruten før du åpner panseret, ellers kan det oppstå skade på panseret eller bakruten.

InfoCenter LCD-skjerm

InfoCenter LCD-skjermen (Figur 5) viser informasjon om maskinen, som driftsstatus, diverse diagnostikk og annen informasjon om maskinen

Hvilket skjermbilde som vises, avhenger av hvilke knapper du velger. Hver enkelt knapp kan ha ulike formål avhengig av hva situasjonen krever.

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

g278707
BeskrivelseFigur 10 referanseMål eller vekt
Høyde med førerhus G237 cm
Høyde med veltebøyleI218 cm
Total lengdeF342 cm
Lengde for lagring eller transportE338 cm
Klippebredde   
 generellC335 cm
 fremre klippeenhet 157 cm
 sideklippeenhet 107 cm
 fremre og én sideklippeenhet 246 cm
Total bredde   
 klippeenhetene nedeD345 cm
 klippeenhetene oppe (transportstilling)B183 cm
Hjulavstand H141 cm
Hjulets slitebane (midten til midten på dekkene)   
 foranA114 cm
 bakJ107 cm
Bakkeklaring 17 cm
Nettovekt med førerhus 2159 kg
Nettovekt med veltebøyle 2159 kg

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler stopper før du forlater førerposisjonen. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring eller oppbevaring.

 • Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.

 • Kontroller at dødmannskontrollene, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og fungerer på korrekt måte. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.

 • Før du klipper, må du alltid undersøke maskinen for å sikre at knivene, knivboltene og klippeenhetene er i god stand. Skadde eller slitte knivblader og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

Drivstoffsikkerhet

 • Vær svært forsiktig når du håndterer drivstoff. Det er brannfarlig, og dampen er eksplosiv.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.

 • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

 • Ikke fyll eller tøm drivstofftanken i et innelukket rom.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Hvis du søler drivstoff, må du ikke prøve å starte motoren. Unngå alt som kan antennes, til all drivstoffdamp er forsvunnet.

Kontrollere motoroljenivået

Før du starter motoren og bruker maskinen, må du sjekke oljenivået i veivhuset. Se Kontrollere motoroljenivået.

Kontrollere kjølesystemet

Før du starter motoren og bruker maskinen, sjekk kjølesystemet. Se Kontrollere kjølesystemet.

Kontrollere det hydrauliske systemet

Før du starter motoren og bruker maskinen, sjekk hydraulikksystemet. Se Kontrollere hydraulikkslanger og -ledninger.

Fylle drivstofftanken

Drivstofftankens kapasitet

Drivstofftankkapasitet:79 liter

Drivstoffspesifikasjon

Important: Bruk kun diesel med ultralavt svovelinnhold. Drivstoff med høyere innhold av svovel forringer dieseloksideringskatalysatoren (DOC), noe som forårsaker driftsproblemer og forkorter levetiden til motorkomponenter.Dersom du unnlater å følge følgende advarsler, kan det skade motoren.

 • Bruk aldri parafin eller bensin i stedet for dieseldrivstoff.

 • Bland aldri parafin eller brukt motorolje med dieseldrivstoffet.

 • Oppbevar aldri drivstoff i beholdere med sinkbelegg på innsiden.

 • Ikke bruk drivstofftilsetninger.

Petroleumdiesel

Cetaninnhold: 45 eller høyere

Svovelinnhold: Ultralavt svovelinnhold (<15 ppm)

Drivstofftabell

Spesifikasjon for dieseldrivstoffSted
ASTM D975USA
Nr. 1-D S15
Nr. 2-D S15
EN 590EU
ISO 8217 DMXInternasjonalt
JIS K2204 klasse nr. 2Japan
KSM-2610Korea
 • Bruk kun rent, ferskt dieseldrivstoff eller biodieseldrivstoff.

 • Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 180 dager, dette for å sikre at drivstoffet er ferskt.

Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og drivstoff av vintertype (nr. 1-D eller nr. 1-D/2-D) under den temperaturen.

Note: Når du bruker drivstoff av vintertype ved lavere temperaturer, medfører det et lavere flammepunkt og kaldflytkarakteristika som gjør det lettere å starte, og som reduserer tetting av drivstoffilteret.Bruk av drivstoff av sommertype over -7 °C medfører lengre levetid for drivstoffpumpen, og gir økt effekt sammenlignet med drivstoff av vintertype.

Bruke biodieseldrivstoff

Denne maskinen kan også bruke biodieselblandet drivstoff opptil B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel).

Svovelinnhold: Ultralavt svovelinnhold (<15 ppm)

Spesifikasjon for biodieseldrivstoff: ASTM D6751 eller EN 14214

Spesifikasjon for blandet drivstoff: ASTM D975, EN 590 eller JIS K2204

Important: Petroleumdieselandelen må ha ultralavt svovelinnhold.

Ta følgende forholdsregler:

 • Biodieselblandinger kan skade lakkerte overflater.

 • Bruk B5 (biodieselinnhold på 5 %) eller lavere blandinger i kaldt vær.

 • Hold øye med forseglinger, slanger og pakninger som kommer i kontakt med drivstoffet, da de kan forringes over tid.

 • Tett drivstoffilter kan forekomme i en periode etter å ha konvertert til biodieselblandinger.

 • Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis du vil ha mer informasjon om biodiesel.

Fylle drivstoff

g196909

Fyll tanken opp til ca. 6–13 mm under toppen av tanken, ikke påfyllingshalsen, med diesel av type nr. 2-D.

Note: Fyll på drivstofftanken etter hver bruk, hvis det er mulig. Dette vil minimere mulig oppsamling av kondens inne i drivstofftanken.

Kontrollere trykket i dekkene

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Fare

  Et lavt dekktrykk reduserer maskinens stabilitet i skråninger. Dette kan føre til at maskinen velter, som igjen kan føre til skade eller død.

  Ikke pump for lite trykk i dekkene.

  Korrekt lufttrykk i dekkene er 1,72–2,07 bar

  Important: Pass på at alle dekkene har det samme lufttrykket, slik at kvaliteten på klippingen blir god og maskinen virker riktig. Ikke pump for lite trykk i dekkene.Kontroller lufttrykket i alle dekkene før du bruker maskinen.

  g001055

  Kontrollere at hjulenes hakemuttere er strammet til

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram hjulenes hakemutre.
 • Etter de 10 første timene
 • Stram hjulenes hakemutre.
 • Hver 200. driftstime
 • Stram hjulenes hakemutre.
 • Stram hjulhakemutterne til 115–136 Nm i rekkefølgen som vist i Figur 13 og Figur 14.

  g033358
  g033359

  Advarsel

  Hvis du ikke opprettholder korrekt tilstramming av hjulhakemutterne, kan det føre til personskader.

  Stram hjulhakemutterne til korrekt tilstrammingsverdi.

  Kontrollere oljenivået i planetgiret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller oljenivået i planetgiret(kontroller hvis du oppdager ekstern lekkasje).
 • Kontroller for dødgang i planetdrevene.
 • Bruk SAE 85W-140-girolje av høy kvalitet.

  1. Med maskinen på en jevn flate, plasser hjulet slik at den ene kontrollpluggen peker mot urviserretning klokken tolv, og den andre klokken tre (Figur 15).

   g019500
  2. Ta ut pluggen som er i klokken tre-stilling (Figur 15).

   Note: Oljenivået bør være opptil bunnen av kontrollplugghullet.

  3. Hvis oljenivået er lavt, ta ut pluggen i klokken tolv-stilling og tilfør olje til den begynner å renne ut av hullet i klokken tre-stillingen.

  4. Sett inn begge pluggene.

  Kontrollere oljen på bakakselen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller oljen på bakakselen.
 • Bakakselen er fylt med SAE 85W-140-giroljen. Kapasiteten er 2,4 l. Se etter lekkasjer hver dag.

  1. Sett maskinen på en jevn flate.

  2. Fjern en kontrollplugg fra én ende av akselen, og kontroller at oljen når opp til bunnen av hullet (Figur 16).

   Note: Hvis nivået er lavt, fjerner du fyllepluggen og fyller olje til den når opp til bunnen av kontrollplugghullene.

   g011487

  Kontrollere giroljen på bakakselens girkasse

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller giroljen på bakakselens girkasse.
 • Girkassen er fylt med SAE 85W-140-girolje. Kapasiteten er 0,5 l. Se etter lekkasjer hver dag.

  1. Sett maskinen på en jevn flate.

  2. Ta ut kontroll-/påfyllingspluggen på venstre side av girkassen, og kontroller at oljen når opp til bunnen av hullet (Figur 17).

   Note: Hvis nivået er lavt, fyll på nok smøremiddel til at nivået når opp til bunnen av hullet.

   g011488

  Justere veltebøylen

  Advarsel

  For å unngå skader eller dødsfall ved velting: Hold veltebøylen i hevet og låst stilling og bruk sikkerhetsbelte.

  Påse at setet er låst med setelåsen.

  Advarsel

  Det finnes ingen veltebeskyttelse når veltebøylen er nede.

  • Du må ikke betjene maskinen på ujevnt underlag eller i en helling når veltebøylen er i senket posisjon.

  • Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig.

  • Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er nede.

  • Kjør sakte og forsiktig.

  • Hev veltebøylen så fort klaringen tillater dette.

  • Kontroller nøye at du har klaring hvis du skal kjøre under objekter (for eksempel greiner, døråpninger, elektriske ledninger osv.), slik at du ikke kommer i kontakt med dem.

  Important: Bruk alltid sikkerhetsbelte når veltebøylen er i hevet og låst stilling. Bruk ikke sikkerhetsbelte når veltebøylen er i senket stilling.

  Senke veltebøylen

  Important: Veltebøylen skal kun senkes når det er nødvendig.

  Important: Påse at setet er låst med setelåsen.

  g221650

  Heve veltebøylen

  g221651

  Justere klippehøyden

  Fremre klippeenhet

  Klippehøyden er justerbar fra 25 til 127 mm i trinn på 13 mm. Hvis du vil justere klippehøyden, setter du styrehjulsakslene på den fremre klippeenheten i de øvre eller nedre hullene på styrehjulsgaflene. Deretter legger du til eller fjerner et likt antall avstandsstykker fra styrehjulsgaflene og fester den bakre kjeden i ønsket hull.

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Start motoren, og hev klippeenhetene for å endre klippehøyden.

  3. Slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningen når klippeenheten er hevet.

  4. Plasser styrehjulakslene i samme hull i alle styregafler.

   g008866

   Note: Når klippehøyden er 64 mm eller høyere, må akselbolten være montert i det nedre styrehjulgaffelhullet for å forhindre oppsamling av gress mellom hjulet og gaffelen. Ved bruk ved klippehøyde på lavere enn 64 mm, sett maskinen i revers for å trekke gressrester bort fra hjul-/gaffelområder.

  5. Fjern spennhetten fra spindelakselen og før spindelen ut av styrearmen (Figur 20).

  6. Plasser de to mellomleggene på spindelakselen slik de var montert opprinnelig.

   Note: Disse mellomleggene kreves for å få et plant nivå over hele bredden av klippeenhetene. Før det hensiktsmessige antallet 13 mm avstandsstykker (se diagrammet nedenfor) på spindelakselen for å oppnå ønsket klippehøyde, og før skiven over på akselen.

   Se følgende diagram for å avgjøre kombinasjonen for avstandsstykker for innstillingen (Figur 21):

   decal100-5622nc
  7. Skyv styrespindelen gjennom fremre styrearm, og monter mellomleggene (slik de opprinnelig var montert) og de gjenværende avstandsstykkene på spindelakselen.

  8. Monter spennhetten for å feste enheten.

  9. Fjern hårnålssplinten og splittpinnen som fester klippehøydekjedene til bakre del av klippeenheten (Figur 22).

   g011596
  10. Monter klippehøydekjeden til ønsket klippehøydehull med ringstiften og hårnålssplinten (Figur 23).

   decal100-5624nc

  Note: Når du bruker 25 mm, 38 mm eller 51 mm klippehøyde, må du flytte støtteplatene og justeringshjulene til den høyeste stillingen.

  Sideklippeenheter

  Hvis du vil justere klippehøyden til sideklippeenhetene, legger du til eller fjerner et likt antall avstandsstykker fra styrehjulsgaflene. Deretter setter du styrehjulsakslene i hullet for høy eller lav klippehøyde i styrehjulsgaflene, og fester svingarmene i de ønskede hullene i klippehøydebraketten.

  1. Plasser styrehjulakslene i samme hull i alle styregafler (Figur 24 og Figur 26).

  2. Fjern spennhetten fra spindelakselen og før spindelen ut av styrearmen (Figur 24).

   g008866
  3. Plasser de to mellomleggene på spindelakselen slik de var montert opprinnelig. Disse mellomleggene er nødvendige for å få et plant nivå over hele bredden av klippeenhetene. Før det hensiktsmessige antallet 13 mm avstandsstykker på spindelakselen for å oppnå ønsket klippehøyde, og før skiven over på akselen.

   Note: Disse mellomleggene kreves for å få et plant nivå over hele bredden av klippeenhetene. Før det hensiktsmessige antallet 13 mm avstandsstykker (se diagrammet nedenfor) på spindelakselen for å oppnå ønsket klippehøyde, og før skiven over på akselen.

   Se følgende diagram for å avgjøre kombinasjonen for avstandsstykker for innstillingen (Figur 25).

   decal100-5622nc
  4. Skyv styrespindelen gjennom fremre styrearm, og monter mellomleggene (slik de opprinnelig var montert) og de gjenværende avstandsstykkene på spindelakselen.

  5. Fjern hårnålssplinten og ringstiften fra styresvingarmene (Figur 26).

  6. Roter strekkstangen for å heve eller senke svingarmen til hullene er på linje med braketthullene for valgt klippehøyde i klippeenhetens ramme (Figur 26 og Figur 27).

   g004676
   decal100-5623nc
  7. Sett inn ringstiften og hårnålssplintene.

  8. Roter strekkstangen mot klokken (stram til med fingrene) for å sette justeringen under spenning.

  9. Fjern hårnålssplintene og splittpinnene som fester demperkoblingene til brakettene på klippeenheten (Figur 28).

   Important: Lengden på demperkoblingen skal aldri justeres. Avstanden mellom midten av hullene skal være 13,7 cm.

   g011549
  10. Still demperkoblingshullene på linje med braketthullene for valgte klippehøyde på klippeenhetens ramme, sett inn splittpinnene og monter hårnålssplintene (Figur 29).

   decal100-5694nc

  Justere støtteplatene

  Monter støtteplatene i lavere stilling når du arbeider med klippehøyder høyere enn 64 mm, og i høyere stilling når du arbeider med klippehøyder lavere enn 64 mm.

  Note: Når støtteplatene blir slitte, kan du bytte dem til den andre siden av gressklipperen ved å vende dem rundt. Dette lar deg bruke støtteplatene lenger før du må bytte dem ut.

  Juster støtteplatene (Figur 30).

  Important: Stram skruen på framsiden av hver støtteplate til 9–11 Nm.

  g031063

  Justere klippeenhetsvalsene

  Klippeenhetsvalsene skal monteres i lavere stilling når du arbeider med klippehøyder høyere enn 64 mm, og i høyere stilling når du arbeider med klippehøyder lavere enn 64 mm.

  g033113

  Korrigere en feiljustering mellom klippeenhetene

  På bakgrunn av forskjeller i gressforhold og motvektsinnstillingen til trekkenheten bør du klippe litt gress i et testområde og kontrollerer hvordan det ser ut før man starter å klippe for ordentlig.

  1. Still inn alle klippeenheter til ønsket klippehøyde. Se Justere klippehøyden.

  2. Kontroller og juster lufttrykket i for- og bakhjulene til 1,72 til 2,07 bar.

  3. Kontroller og juster lufttrykket i alle styrehjulene for klippeenheten til 3,45 bar.

  4. Kontroller ladning- og motvekttrykk med motoren ved HøYT TOMGANGSTURTALL ved å bruke hydraulikktestportene.

   Note: Juster motvekten til 22,41 bar.

  5. Kontroller om noen av knivene er bøyde, se Kontrollere om en kniv er bøyd.

  6. Klipp gress i et testområde for å finne ut om alle klippeenhetene klipper i samme høyde.

  7. Hvis det fremdeles er nødvendig å justere klippeenhetene, finn en plan overflate med en rett kant på to meter eller lengre.

  8. Hev klippehøyden til 7,6–10,1 cm for å gjøre det lettere å måle om knivene er plane. Se Justere klippehøyden.

  9. Senk klippeenhetene ned på en jevn overflate og fjern dekslene fra toppen av klippeenhetene.

  10. Løsne flensmutteren, fest lederullen, for å løsne remspenningen på hver klippeenhet.

  Konfigurere den midtre klippeenheten

  Note: Det er best å bruke Toros verktøy (delenr. 121-3874) for å stramme spennhetten.

  1. Roter kniven på hver spindel til endene vender fremover og bakover.

  2. Mål fra gulvet til fremre tupp av kniveggen.

  3. Juster mellomleggene (3 mm eller ⅛ tomme) på de(n) fremre styrehjulsgaffelen/-gaflene for å matche klippehøydemerket (Figur 32). Se Justere klippehøyden.

   g008866

  Konfigurere sideklippeenhetene

  1. Roter kniven på hver spindel til endene peker fremover og bakover.

  2. Mål fra gulvet til fremre tupp av kniveggen.

  3. Juster mellomleggene (3 mm eller ⅛ tomme) på de(n) fremre styrehjulsarmen(e) for å matche klippehøydemerket (Figur 33).

   Note: For kun ytre knivspindel, se Justere klippehøyden.

   g011561

  Tilpasse klippehøyde mellom klippeenhetene

  1. Plasser knivene ved siden av hverandre på ytre spindel på begge sideklippeenhetene.

   Note: Mål fra gulvet til fremre tupp av kniveggen på begge enhetene og sammenlikne. Tallene bør ikke ha en differanse som er større enn 3 mm. Ikke foreta noen justeringer på dette tidspunktet.

  2. Plasser knivene ved siden av hverandre på den indre spindelen på sideklippeenheten, og tilsvarende ytre spindel på fremre klippeenhet.

   Note: Mål fra gulvet til fremre tupp av kniveggen på indre kant på sideklippeenheten til korresponderende ytre kant på fremre klippeenhet og sammenligne. Sideklippeenhetens måling skal være 3 mm innenfor den fremre klippeenheten.

   Note: Alle de tre styrehjulene på klippeenheten skal være i kontakt med underlaget når motvekten benyttes.

   Note: Hvis det må gjøres justeringer for at klippehøyden mellom fremre og sideklippeenhetene skal tilsvare hverandre, foreta kun justeringer på sideklippeenhetene.

  3. Hvis den indre kanten på sideklippeenheten er for høy sammenliknet med den ytre kanten på fremre klippeenhet, fjern et mellomlegg nederst på fremre, indre styrearm på sideklippeenheten (Figur 33).

   Note: Kontroller målingene mellom ytre kanter på begge sideklippeenheter og innvendig kant på sideklippeenhet, med ytre kant på fremre klippeenhet igjen.

  4. Hvis den indre kanten fortsatt er for høy, fjern ytterligere mellomlegg nederst på fremre, indre styrearm på sideklippeenheten, og et mellomlegg fra fremre, ytre styrearm på sideklippeenheten.

  5. Hvis den indre kanten på sideklippeenheten er for lav sammenlignet med den ytre kanten på fremre klippeenhet, legg til et mellomlegg nederst på fremre, indre styrearm på sideklippeenheten.

   Note: Kontroller målingene mellom ytre kanter på begge sideklippeenheter og innvendig kant på sideklippeenhet, med ytre kant på fremre klippeenhet igjen.

  6. Hvis den indre kanten fortsatt er for lav, legg til ytterligere et mellomlegg nederst på fremre, indre styrearm på sideklippeenheten, og et mellomlegg på fremre, ytre styrearm på sideklippeenheten.

  7. Når det er samsvar mellom klippehøyden til den fremre klippeenheten og sideklippeenhetene, kontrollerer du at sideklippeenhetens stigning fortsatt er 8–11 mm.

   Note: Juster etter behov.

  Kontrollere bryterne på sikkerhetssperresystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Sjekk sikkerhetssperrebryterne.
 • Maskinen har sperrebrytere i det elektriske systemet. Disse bryterne kobler enten fra trekkenheten eller kraftuttaket, når du forlater setet. Hvis du kobler fra kraftuttaket og setter på parkeringsbremsen før du forlater setet, fortsetter motoren å gå.

  1. Kjør maskinen sakte til et stort, åpent område. Senk klippeenheten, slå av motoren og sett på parkeringsbremsen.

  2. Sitt i setet, og trykk ned trekkpedalen. Prøv å starte motoren. Motoren skal ikke starte. Hvis motoren starter, er det en feil i sperresystemet som må repareres før du begynner å bruke maskinen.

  3. Sitt på setet, start motoren og aktiver kraftuttaket. Sitt i setet med kraftuttaket tilkoblet, og reis deg fra setet. Etter et øyeblikk skal kraftuttaket bli frakoblet. Hvis kraftuttaket kobles inn, er det en feil i sperresystemet som må repareres før du begynner å bruke maskinen.

  4. Sitt i setet, sett på parkeringsbremsen, og start motoren. Flytt trekkpedalen ut av NøYTRALstillingen. InfoCenter skal vise "traction not allowed", og maskinen skal ikke bevege seg. Hvis motoren går, er det en feil i sperresystemet som må repareres før du begynner å bruke maskinen.

  Justere speilene

  Kun modell med førerhus

  Bakspeil

  Sitt i setet, og juster bakspeilet for å oppnå best mulig sikt ut av bakvinduet (Figur 34). Trekk spaken bakover for å vippe speilet for å redusere lysreflekser og blending.

  Sidespeil

  Sitt i setet, og få hjelp til å justere sidespeilene for å oppnå best mulig sikt rundt siden av maskinen (Figur 34).

  g008870

  Sikte frontlysene

  Valgfritt tilbehør
  1. Løsne monteringsmutterne og sikt inn hvert frontlys slik at det peker rett fremover.

   Note: Stram monteringsmutteren akkurat nok til å holde frontlyset i riktig stilling.

  2. Plasser et flatt metallstykke over fremsiden av frontlyset.

  3. Plasser en magnetisk gradmåler på platen.

  4. Men du holder enheten på plass, justerer du frontlyset forsiktig ned 3°, og strammer så til mutteren.

  5. Gjenta prosedyren på det andre frontlyset.

  Aktivere stillegående modus

  Når trekkenheten er i Stillegående modus, er lydtrykknivået ved førerposisjonen mindre enn 80 dBA med en K-faktor på 1,0 dBA, evaluert i henhold til vedlegg F av EN ISO 5395:2013-1.

  Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler for å konfigurere maskinens programvare til å aktivere Stillegående modus.

  Velge en kniv

   Atomic-knivKniv med flat vingeKniv med standard vingeKniv med middels vinge
  GressforholdVåt, klebrig og vårvekstTynt eller spredt gressdekkeNormal klippingAlle forhold til tung vekst
  LøvkverningFungerer braIkke brukFungerer braFungerer bra
  FordelerMindre løft, bryter opp klumpet gressSkaper ikke mye luftstrøm i støvete, sandete og spredt gressGod ytelse genereltMer løft og mindre turbulens enn standard kniv, generelt bra
  UlemperMindre løft og mindre spredning i tunge forholdIkke anbefalt for normale til tunge forhold  

  Bruke InfoCenter-kontrollen

  InfoCenter LCD-skjermen viser informasjon om maskinen, som driftsstatus, diverse diagnostikk og annen informasjon om maskinen (Figur 35). Det finnes en oppstartsskjerm og hovedskjerm for informasjon i InfoCenter. Du kan når som helst bytte mellom oppstartsskjermbildet og hovedskjermbildet for informasjon ved å trykke på en InfoCenter-knapp og velge en pil.

  g020650
  • Venstre knapp, Meny-/Tilbake-knapp – trykk på denne knappen for å få tilgang til InfoCenter-menyen. Du kan også bruke knappen for å avslutte en meny som du bruker.

  • Midten-knapp – bruk denne knappen til å rulle ned i menyer.

  • Høyre-knapp – bruk denne knappen til å åpne en meny der en høyrepil angir at det finnes mer innhold.

  • Pipealarm – aktiveres når klippeenhetene senkes, eller for varselsfeil og systemfeil.

  Note: Hver enkelt knapp kan ha ulike formål avhengig av hva situasjonen krever. Hver knapp er merket med et ikon som viser dens gjeldende funksjon.

  Ikonbeskrivelse for InfoCenter

  SERVICE DUEAngir når planlagt vedlikehold skal utføres
  GraphicTimer som gjenstår til service
  GraphicNullstill driftstimene Graphic
  GraphicMotorturtall/-status – angir motorturtallet
  GraphicTimeteller
  GraphicInformasjonsikon
  GraphicStiller inn maksimal trekkhastighet
  GraphicHurtig
  GraphicSakte
  GraphicViftereversering – angir når viften er reversert
  GraphicDrivstoffnivå
  GraphicStasjonær gjenoppbygging påkrevd
  GraphicLuftinntaksvarmeren er aktiv
  GraphicHev venstre klippeenhet
  GraphicHev midtre klippeenhet
  GraphicHev høyre klippeenhet
  GraphicFøreren må sitte i setet
  GraphicParkeringsbremseindikator – angir at parkeringsbremsen er på
  GraphicIdentifiserer hastigheten som høy
  GraphicFri
  GraphicIdentifiser hastigheten som lav
  GraphicKjølemiddeltemperatur – Angir motorens kjølemiddeltemperatur i °C eller °F
  GraphicTemperatur (varm)
  GraphicTrekk eller trekkpedal
  GraphicAvslått eller ikke tillatt
  GraphicStarte motoren
  GraphicPTO – indikerer at kraftuttaket er på.
  GraphicStopp eller nedstengning
  GraphicMotor
  GraphicNøkkelbryter
  GraphicAngir når klippeenhetene senkes
  GraphicAngir når klippeenhetene heves
  GraphicPIN-kode
  GraphicHydraulikkvæsketemperatur – angir temperaturen til hydraulikkvæsken
  GraphicCAN-bus
  GraphicInfoCenter
  GraphicFeil eller mislykket
  GraphicMidtre
  GraphicHøyre
  GraphicVenstre
  GraphicLyspære
  GraphicUttak for TEC-kontroller eller kontrollkabelen i nettet
  GraphicHøy: over tillatt område
  GraphicLav: under tillatt område
  Graphic/GraphicUtenfor rekkevidde
  GraphicBryter
  GraphicFøreren må slippe bryteren
  GraphicFøreren må endre til angitt tilstand
  Symboler brukes ofte til å forme setninger. Noen eksempler er vist nedenfor 
  GraphicFøreren må sette maskinen i fri
  GraphicMotorstart avslått
  GraphicMotoren stanses
  GraphicMotorkjølevæsken er for varm
  GraphicHydraulikkvæsken er for varm
  GraphicSitt ned eller sett på parkeringsbremsen
  GraphicVarsling om opphoping av DPF-aske. Se Vedlikeholde dieselpartikkelfilteret (DPF) i vedlikeholdskapittelet for mer informasjon
  GraphicStandby, forespørsel om tilbakestillende regenerering
  Forespørsel om parkert eller gjenopprettende regenerering
  GraphicEn parkert eller gjenopprettende regenerering er i gang.
  GraphicHøy eksostemperatur
  GraphicNOx-kontrolldiagnose med feil. Kjør maskinen tilbake til verkstedet og kontakt en autorisert Toro-forhandler (programvareversjon R og nyere).

  Bruke menyene

  Trykk på knappen for menytilgang mens du er i hovedskjermbildet for å få tilgang til InfoCenter-menysystemet. Du vil da komme til hovedmenyen. Se følgende tabeller for en oversikt over alternativene som er tilgjengelige fra menyene:

  Hovedmeny
  MenyelementBeskrivelse
  FeilMenyen Feil inneholder en liste over de siste maskinfeilene. Se servicehåndboken eller ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler for mer informasjon om Feil-menyen og informasjonen den inneholder.
  TjenesteMenyen Service inneholder informasjon om maskinen som for eksempel antall brukstimer, samt batteribruk og -status.
  DiagnostikkMenyen Diagnostikk viser tilstanden til hver bryter, sensor og kontrollutgang for maskinen. Dette kan brukes til å feilsøke visse problemer, siden du raskt vil få greie på hvilke maskinkontroller som er av- og påslått.
  InnstillingerMenyen Innstillinger gjør at du kan tilpasse og endre konfigurasjonsfaktorer på InfoCenter-skjermen.
  OmMenyen Om viser modellnummeret, serienummeret og programvareversjonen til maskinen din.
  Tjeneste
  MenyelementBeskrivelse
  HoursOppgir samlet antall timer som maskinen, motoren, og viften har vært på, samt antall timer som maskinen har blitt transportert og overopphetet.
  CountsViser antall oppvarminger og starter som maskinen har gått gjennom
  Diagnostikk
  MenyelementBeskrivelse
  Engine RunSe servicehåndboken eller ta kontakt med din autoriserte Toro-forhandler for mer informasjon om menyen Engine Run (motorkjøring) og informasjonen den inneholder.
  GlødepluggerAngir om følgende elementer er aktive: Nøkkel start, tidsavbrudd begrenset og glødeplugger
  VifteAngir om viften er aktiv i følgende tilfeller: Motor høy temp, olje høy temp, motor eller hydraulikk høy temp og vifte på
  Innstillinger
  MenyelementBeskrivelse
  EnheterKontrollerer enhetene som brukes i InfoCenter, menyvalgene er britiske eller metriske.
  SpråkKontrollerer språkene som brukes i InfoCenter*
  LCD Backlight (bakgrunn)Kontrollerer lysstyrken til LCD-skjermen
  LCD Contrast (kontrast)Kontrollerer kontrasten til LCD-skjermen
  Protected menus (beskyttede menyer)Gir en person som er autorisert av selskapet med PIN-koden, tilgang til beskyttede menyer.
  Auto-tomgangKontrollerer tillatt tid som kan forløpe før motoren går på tomgang når maskinen ikke er i bruk
  KlippehastighetKontrollerer maksimumshastigheten ved klipping (lav hastighet)
  TransporthastighetKontroller maksimumshastigheten ved transport (høy hastighet)
  Smart PowerSmart Power forhindrer at du kjører deg fast i tungt gress ved å automatisk regulere maskinens hastighet og optimalisere klippeytelsen.

  *Kun tekst som vises for føreren er oversatt. Skjermbilder for feil, tjeneste og diagnostikk vises ved vedlikehold. Titlene vil være på valgt språk, men menyelementene vil være på engelsk.

  Om
  MenyelementBeskrivelse
  Model (modell)Viser maskinens modellnummer
  SNViser maskinens serienummer
  Revisjon av maskinkontrollerViser programvarerevisjonen til hovedkontrolleren
  InfoCenter-revisjonViser programvarerevisjonen til InfoCenter
  CAN-busViser bus-status for maskinkommunikasjon

  Beskyttede menyer

  Det finnes fire innstillinger for konfigurasjonsinnstillinger som kan justeres i menyen for innstillinger i InfoCenter: tidsforsinkelse for auto tomgang, maksimal bakkehastighet for klipping, maksimal bakkehastighet for transport og Smart Power. Disse innstillingene finnes i den beskyttede menyen.

  Åpne de beskyttede menyene

  Note: PIN-koden for maskinen din fra fabrikken er enten 0000 eller 1234.Hvis du har endret PIN-koden og glemt den, kontakt en autorisert Toro-forhandler.

  1. Fra HOVEDMENYEN bruker du midtknappen for å rulle ned til SETTINGS (INNSTILLINGER)-MENYEN og trykker på knappen til høyre (Figur 36).

   g028523
  2. I SETTINGS (INNSTILLINGER)-MENYEN bruker du midtknappen for å rulle ned til BESKYTTET MENY og trykker på knappen til høyre (Figur 37A).

   g028522
  3. Tast inn PIN-koden ved å trykke på midtknappen til det korrekte første sifferet vises, og trykk deretter på høyre knapp for å gå videre til neste siffer (Figur 37B og Figur 37C). Gjenta dette trinnet til det siste sifferet er angitt, og trykk på høyre knapp igjen.

  4. Trykk på den midtre knappen for å taste inn PIN-koden (Figur 37D).

   Vent til den røde indikatorlampen på InfoCenter lyser.

   Note: Hvis InfoCenter godtar PIN-koden og den beskyttede menyen er åpen, vises ordet "PIN" i øvre høyre hjørne av skjermen.

  Note: Drei nøkkelbryteren til AV-stillingen og deretter til På-stillingen for å låse den beskyttede menyen.

  Du kan vise og endre innstillingene i den beskyttede menyen. Bla ned til alternativet for beskyttede innstillinger etter du har gått inn på den beskyttede menyen. Bruk den høyre knappen til å endre innstillingen. Angi de beskyttede innstillingene til AV. Dette vil gjøre det mulig å vise og endre innstillingene i den beskyttede menyen uten å taste inn PIN-koden. Ved å angi beskyttede innstillinger til På vil de beskyttede alternativene skjules, og de vil bare kunne endres ved å oppgi en PIN-kode for å endre innstillingen i den beskyttede menyen. Etter at du har angitt PIN-koden, vrir du nøkkelbryteren AV og tilbake til På-stillingen for å aktivere og lagre denne funksjonen.

  Stille inn automatisk tomgang

  1. Bla ned til Auto tomgang i menyen Settings (innstillinger).

  2. Trykk på høyre knapp for å endre tiden for automatisk tomgang mellom AV, 8 sek., 10 sek., 15 sek., 20 sek. og 30 sek.

  Stille inn maksimalt tillatt klippehastighet

  • Bla ned til Klippehastighet på menyen Innstillinger, og trykk på høyre-knappen.

  • Bruk høyre-knappen til å øke maksimal full klippehastighet (50 %, 75 % eller 100 %).

  • Bruk midtknappen til å redusere maksimal full klippehastighet (50 %, 75 % eller 100 %).

  • Trykk på den venstre knappen for å avslutte.

  Stille inn maksimalt tillatt transporthastighet

  • Bla ned til Transport Speed (transporthastighet) i Settings (innstillinger)-menyen, og trykk på den høyre knappen.

  • Bruk høyre-knappen til å øke maksimal transporthastighet (50, 75 eller 100 prosent)

  • Bruk høyre-knappen til å øke maksimal full transporthastighet (50, 75 eller 100 prosent)

  • Trykk på venstre-knappen for å avslutte.

  Når du er ferdig med den beskyttede menyen, trykker du på venstre-knappen for å gå ut av hovedmenyen, og igjen for å gå tilbake til menyen Kjør.

  Stille inn Vedlikehold om-timer

  Dette nullstiller Vedlikehold om-timene etter at en planlagt vedlikeholdsprosedyre er utført.

  1. Naviger til TIMER-MENYEN fra SERVICE-MENYEN.

  2. Bla ned til servicesymbolet Graphic.

   Note: Hvis det behøves service nå, viser det første ikonet NOW (Nå).

  3. Under det første ikonet er servicesymbolet Graphic og 250.

  4. Uthev servicesymbolet og trykk på høyre knapp.

  5. Når den nye skjermen vises, bekreft RESET SERVICE HOURS—Are you sure? (Tilbakestill servicetimer– Er du sikker?)

  6. Velg YES (Ja) (midtre knapp) eller NO (Nei) (venstre knapp).

  7. Når du velger YES (Ja), blir skjermbildet fjernet og tilbakestilt til SERVICE HOURS (Servicetimer)-valgene.

  Under bruk

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, ikke bruk løstsittende klær eller fritthengende smykker.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

  • Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er aktivert og at du er i førerposisjon før du starter motoren.

  • Ikke ha med passasjerer på maskinen, og hold folk, særlig barn, borte fra arbeidsområdet.

  • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

  • Unngå å klippe vått gress. Redusert veigrep kan føre til at maskinen glir.

  • Hold hendene og føttene borte fra bevegelige deler. Hold avstand fra utslippsåpningen.

  • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

  • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som begrenser synsfeltet.

  • Stopp knivene når du ikke klipper.

  • Stopp maskinen, ta nøkkelen ut av tenningen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du undersøker tilbehøret, hvis du har truffet gjenstander eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

  • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

  • Koble ut drivkraften til klippeenheten, slå av motoren, ta ut nøkkelen, og vent til all bevegelse har stanset, før du justerer klippehøyden (med mindre du kan justere den fra driftsstillingen).

  • Kjør motoren kun i godt ventilerte områder. Eksosen inneholder karbonmonoksid, som er dødelig ved innånding.

  • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

  • Før du forlater førerplassen, gjør følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  • Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  • Ikke bruk maskinen til tauing.

  • Bruk kun utstyr, tilbehør og reservedeler som er godkjent av Toro.

  Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem

  • Veltebeskyttelsen er en integrert og effektiv sikkerhetsanordning.

  • Ikke fjern noen av veltebeskyttelseskomponentene fra maskinen.

  • Påse at setebeltet er festet til maskinen.

  • Trekk belteremmen over fanget og koble beltet til spennet på den andre siden av setet.

  • For å koble fra setebeltet, hold beltet, trykk på spenneknappen for å løsne beltet og led beltet inn i åpningen for automatisk tilbakekalling. Sørg for at du kan løsne sikkerhetsbeltet raskt i nødstilfeller.

  • Kontroller nøye om det finnes overhengende hindringer, og sørg for at du ikke kommer i kontakt med slike.

  • Sørg for at veltebøylebeskyttelsen er i sikker driftstilstand ved å inspisere den grundig for skade med jevne mellomrom og kontrollere at alle monteringsfester er strammet til.

  • Skadde veltebeskyttelseskomponenter skal skiftes ut. Ikke reparer eller gjør endringer på dem.

  Ytterligere ROPS-sikkerhet for maskiner med førerhus eller en fast veltebøyle

  • Førerhus som er montert av Toro, fungerer som veltebøyle.

  • Ha alltid på sikkerhetsbeltet.

  Ytterligere veltebeskyttelsessikkerhet for maskiner med en sammenleggbar veltebøyle

  • Hold en sammenleggbar veltebøyle i opphøyd og låst stilling, og bruk setebeltet når du bruker maskinen med veltebøylen i opphøyd stilling.

  • Senk en sammenleggbar veltebøyle midlertidig kun når nødvendig. Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er felt ned.

  • Vær oppmerksom på at det ikke finnes veltebøylebeskyttelse når en sammenleggbar veltebøyle er i senket stilling.

  • Kontroller området som du skal klippe, og ta aldri ned en sammenleggbar veltebøyle i områder med skråninger, kanter eller vann.

  Sikkerhet i skråninger

  • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Du er ansvarlig for trygg drift i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet.

  • Vurder forholdene ved stedet, og inspiser området for å avgjøre om det er trygt å bruke maskinen i skråningen. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne inspeksjonen.

  • Les instruksjonene nedenfor for bruk av maskinen i skråninger og avgjør om du kan bruke maskinen under forholdene på dagen og stedet. Endringer i terreng kan føre til endringer ved bruk av maskinen i skråninger.

  • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger. Unngå brå endringer i hastighet eller retning. Sving sakte og gradvis.

  • Ikke bruk en maskin i omstendigheter hvor trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil.

  • Fjern eller marker hindringer som grøfter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte objekter. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.

  • Vær oppmerksom på at bruk av maskinen på vått gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker kan føre til at maskinen mister veigrepet. Hvis drivhjulene mister taket, kan kjøretøyet begynne å skli og miste bruken av bremsing og styring.

  • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen nær kanter, grøfter, voller, vann eller andre faremomenter. Maskinen kan velte hvis et hjul går over kanten eller kanten gir etter. Sett opp et sikkerhetsområde mellom maskinen og eventuelle faremomenter.

  • Identifiser faremomenter ved bunnen av skråningen. Klipp skråningen med en skyvemaskin hvis det finnes faremomenter.

  • Hvis det er mulig, må klippeenhetene holdes senket til bakken når maskinen brukes i skråninger. Hvis du hever klippeenhetene mens du kjører i skråninger, kan det gjøre maskinen ustabil.

  • Vær svært forsiktig med gressoppsamlingssystemer eller annet tilleggsutstyr. Disse kan endre maskinens stabilitet og føre til tap av kontroll.

  Forstå maskinens bruksegenskaper

  Øv deg på å kjøre maskinen, da den har et hydrostatisk drivverk og egenskaper som kan avvike fra andre gressklippere. Når du bruker trekkenheten, klippeenheten eller annet tilbehør, må du være oppmerksom på drivverket, motorhastigheten, belastningen på knivene eller andre komponenter som påvirker maskinens ytelse.

  Med Toro Smart Power™ behøver du ikke å lytte til turtallet under tunge forhold. Smart Power forhindrer at du kjører deg fast i forhold med tung belastning ved å automatisk regulere maskinens hastighet og optimalisere klippeytelsen.

  Du kan bruke bremsene til å hjelpe til med å svinge maskinen. Vær forsiktig når du bruker dem, spesielt på vått gress, siden gressplenen kan rives opp. En annen fordel med bremsene er at veigrepet beholdes. I enkelte skråninger kan det for eksempel hende at hjulet øverst i bakken begynner å gli og miste grepet. Hvis dette skjer, trykker du inn bremsepedalen for hjulet øverst i bakken gradvis og periodevis til hjulet øverst i bakken slutter å gli. Dette øker veigrepet til hjulet nederst i bakken.

  Traction Assist er automatisk, uten behov for inndata fra føreren. Hvis et hjul begynner å slure, vil strømningen automatisk deles mellom forhjul og bakhjul for å minimere hjulsluring og tap av trekkraft.

  Før du stopper motoren, deaktiverer du alle funksjoner og setter gassen til stillingen SAKTE. Når du setter gassen i SAKTE-stillingen, reduseres motorhastigheten, støyen og vibrasjonen. Stopp motoren ved å vri nøkkelen til AV-stilling. Fjern nøkkelen hvis du forlater førerplassen.

  Før maskinen transporteres, skal man heve klippeenhetene og sikre transportlåsene (Figur 38).

  g011550

  Betjene maskinen

  • Start motoren, og la den kjøre i posisjonen HALV TOMGANG til den er varm. Kjør motoren på HøYT TOMGANGSTURTALL, løft klippeenhetene, ta av parkeringsbremsen, trykk inn trekkpedalen og kjør forsiktig til et åpent område.

  • Øv deg på å kjøre fremover og i revers samt å starte og stoppe maskinen. Du stopper maskinen ved å ta foten av trykkpedalen og sette den tilbake i NøYTRAL, eller trykke ned reverspedalen.

   Note: Når du kjører maskinen i nedoverbakke, kan det være du må bruke reverspedalen for å stoppe.

  • Øv på å kjøre rundt gjenstander med klippeenhetene hevet og senket. Vær forsiktig når du kjører mellom gjenstander, slik at du ikke skader maskinen eller klippeenhetene.

  • Kjør alltid sakte i ulendt terreng.

  • Dersom du kommer til et hinder, løfter du klippeenhetene for å klippe rundt det.

  • Når du transporterer maskinen fra ett arbeidsområde til et annet, hever du klippeenhetene maksimalt, slår av kraftuttaket, skyver klippe-/transportbryteren til TRANSPORT-stillingen, og setter gassen i HURTIG-stillingen.

  Forstå motvekt

  Motvektssystemet opprettholder hydraulisk trykk bak på løftehåndtakssylindrene. Dette trykket øker trekkraften ved overføring av klippeenhetens vekt til klipperens drivhjul. Motvektstrykket har blitt innstilt på fabrikken for optimal balanse for sluttresultat og trekk under de fleste gressforhold.

  Reduksjon av motvektsinnstillingen kan gi en mer stabil klippeenhet, men kan også redusere trekkraften. Økning av motvektsinnstillingen kan øke trekkevnen, men kan også gi et dårlig sluttresultat. Se servicehåndboken for trekkenheten for veiledning angående justering av motvektstrykk.

  Bruke bremsepedalene

  Important: I situasjoner med nødbremsing må du fjerne foten fra trekkpedalen og deretter trykke på bremsepedalene.

  I lavt hastighetsområde kan du bruke bremsene individuelt for å snu eller forbedre trekkraften. Utfør følgende ved bruk av bremsene enkeltvis:

  • Koble fra pedallåsen (Figur 4).

  • Trykk på den tilsvarende bremsepedalen til siden du snur, for snuhjelp. Dette gir en mindre svingradius.

   Note: Bruk individuelle bremser forsiktig, spesielt på bløtt eller vått gress, fordi gresset kan rives ved et uhell.

  • For trekkhjelp kan du bruke lett trykk på bremsepedalen som tilsvarer frontdekket som glir. I enkelte skråninger kan det for eksempel hende at hjulet øverst i bakken begynner å gli og miste grepet. Hvis dette skjer, trykker du inn bremsepedalen for hjulet øverst i bakken gradvis og periodevis til hjulet øverst i bakken slutter å gli. Dette øker veigrepet til hjulet nederst i bakken.

  Forstå Toro Smart Power™

  Med Smart Power behøver ikke operatøren å følge med på motorhastigheten i tunge forhold. Smart Power forhindrer at du kjører deg fast i forhold med tung belastning ved å automatisk regulere maskinens hastighet og optimalisere klippeytelsen.

  Note: Smart Power-funksjonen er som standard På.

  Utføre en viftereversering

  Maskinens viftehastighet kontrolleres av temperaturen til hydraulikkvæsken og kjølevæsken. Når hydraulikkvæsken eller kjølevæske når et visst nivå, startes en reversviftesyklus automatisk. Denne syklusen blåser rusk fra den bakre skjermen og senker temperaturen til motorkjølevæsken og hydraulikkvæsken.

  Når de venstre og høyre knappene på InfoCenter trykkes inn samtidig, vil viften gjennomføre en manuelt innledet reverssyklus. Det anbefales at du gjennomfører en slik reverssyklus manuelt før du forlater arbeidsområdet eller kjører inn i vedlikeholds- eller lagringsområdet.

  Forstå automatisk tomgang

  Maskinen er utstyrt med automatisk tomgang som automatisk lar maskinen gå på tomgang for en tidsperiode som er innstilt på forhånd i InfoCenter, når alle de følgende funksjonene ikke er i bruk.

  • Trekkpedalen er i FRISTILLING.

  • Kraftuttaket er utkoblet.

  • Ingen av hevebryterne er aktivert.

   Når én av funksjonene nevnt ovenfor aktiveres, går maskinen automatisk tilbake til forrige gassposisjon.

  Bruke fartskontrollen

  Fartskontrollbryteren låser pedalstillingen for å opprettholde ønsket kjørehastighet. Trykk bak på bryteren for å slå av fartskontrollen, midt på bryteren for å aktivere fartskontrollfunksjonen og foran på bryteren for å stille inn ønsket kjørehastighet.

  Note: Du kan også koble fra pedalstillingen ved å trykke på en av bremsepedalene eller flytte trekkpedalen i REVERS-stilling i ett sekund.

  Starte motoren

  Important: Tapp drivstoffsystemet hvis noe av følgende har oppstått:

  • Motoren har stoppet på grunn av for lite drivstoff.

  • Vedlikeholdsarbeid har blitt utført på komponenter i drivstoffsystemet.

  1. Ta foten av trekkpedalen, og kontroller at den er i FRI. Kontroller at parkeringsbremsen er aktivert.

  2. Flytt gasskontrollen til stillingen for lavt tomgangsturtall.

  3. Vri tenningsnøkkelen til KJøR. Glødepluggindikatoren skal lyse.

  4. Når glødepluggindikatorlyset dempes, vrir du nøkkelen til START.

   Important: Ikke kjør startmotoren i mer enn 15 sekunder om gangen siden dette kan skade startmotoren. Hvis motoren ikke starter etter 15 sekunder, vrir du tenningsnøkkelen til AV-stillingen. Deretter sjekker du kontrollene og venter i 15 sekunder før du gjentar startforsøket.

  5. Slipp nøkkelen med en gang motoren starter, og la den gå tilbake til KJøR-stillingen.

  6. Flytt gasskontrollen til ønsket stilling.

   Hvis temperaturen er under -7 °C, kan du slå på og la startmotoren gå i 30 sekunder for så å slå av og la den være av i 60 sekunder. Dette kan du gjøre to ganger.

   Important: Slå av motoren og la den kjøle seg ned før du ser etter eventuelle oljelekkasjer, løse deler eller andre feil.

  Slå av motoren

  Important: La motoren gå på tomgang i fem minutter før du slår den av etter å ha brukt den med full last. På denne måten kan turboladeren kjøle seg ned før motoren slås av. Hvis du ikke gjør dette, kan du få problemer med turboladeren.

  Note: Senk klippeenhetene helt ned når maskinen er parkert. Dette letter den hydrauliske belastningen på systemet, forhindrer slitasje på systemdeler og forhindrer også at klippeenheten blir senket ved et uhell.

  1. Flytt gasskontrollen bakover til LANGSOM-stillingen.

  2. Sett kraftuttaksbryteren til AV-stillingen.

  3. Sett på parkeringsbremsen.

  4. Vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen.

  5. Ta nøkkelen ut av tenningen for å unngå at kjøretøyet startes ved et uhell.

  Bruke motorhastighetsbryteren

  Motorhastighetsbryteren har to måter å endre motorhastigheten på. Den kan økes eller reduseres i trinn på 100 o/min ved å trykke lett på bryteren. Ved å holde bryteren nede vil motoren automatisk gå til HøYT eller LAVT tomgangsturtall, avhengig av hvilken del av bryteren du trykker på.

  Justere klippehastigheten

  Overordnede (Beskyttet meny)

  Denne funksjonen lar den overordnede stille inn den maksimale klippehastigheten i trinn på 5 % mellom 30 % og 100 %, som føreren kan klippe med (lav hastighet).

  Se Stille inn maksimalt tillatt klippehastighet for fremgangsmåten til å angi klippehastighet.

  Fører

  Denne funksjonen lar føreren justere den maksimale klippehastigheten (lav hastighet) innenfor den overordnedes forhåndsjusterte innstillinger. Trykk på den midtre knappen på oppstartsskjermen eller hovedskjermen i InfoCenter (Graphic-ikon) for å justere hastigheten.

  Note: Når du bytter mellom lav og høy hastighet vil innstillingene overføres basert på forrige innstilling. Innstillingen nullstilles når maskinen slås av.

  Note: Denne funksjonen kan også brukes sammen med fartskontroll.

  Justere transporthastigheten

  Overordnede (Beskyttet meny)

  Denne funksjonen lar den overordnede stille inn den maksimale transporthastigheten i trinn på 5 % mellom 30 % og 100 % (høy hastighet).

  Se Stille inn maksimalt tillatt transporthastighet for fremgangsmåten til å angi transporthastigheten.

  Fører

  Trykk på den midtre knappen på oppstartsskjermen eller hovedskjermen i InfoCenter (Graphic-ikon) for å justere hastigheten.

  Note: Når du bytter mellom lav og høy hastighet, overføres innstillingene basert på forrige innstilling. Innstillingen nullstilles når maskinen slås av.

  Note: Du kan også bruke denne funksjonen sammen med fartskontroll.

  Regenerering av dieselpartikkelfilter

  Dieselpartikkelfilteret (DPF) er del av eksossystemet. Dieseloksideringskatalysatoren av DPF reduserer skadelige gasser, og sotfilteret fjerner sot fra motoreksosen.

  DPF-regenereringsprosessen bruker varme fra motoreksosen til å brenne soten som har samlet seg på sotfilteret, slik at soten konverteres til aske, og tømmer kanalene til sotfilteret, slik at filtrert motoreksos strømmer ut av DPF.

  Motorens datamaskin overvåker oppsamlingen av sot ved å måle mottrykk i DPF. Hvis mottrykket er for høyt, brennes ikke soten i sotfilteret gjennom normal motordrift. For å holde DPF tom for sot, husk følgende:

  • Passiv regenerering skjer kontinuerlig mens motoren går – kjør motoren ved full motorhastighet, når det er mulig, for å fremme DPF-regenerering.

  • Hvis mottrykket i DPF er for høyt, eller det er mer enn 100 timer siden en tilbakestillende regenerering, signaliserer motorens datamaskin deg gjennom InfoCenter når den tilbakestillende regenereringen er i gang.

  • La den tilbakestillende regenereringen gjøre seg ferdig før du slår av motoren.

  Husk DPF-funksjonen mens du bruker og vedlikeholder maskinen. Motorbelastningen ved høy (full gass) tomgangshastighet gir vanligvis høy nok eksostemperatur for DPF-regenerering.

  Important: Begrens hvor lenge motoren går på tomgang eller kjøres på lav hastighet for å redusere oppsamlingen av sot i sotfilteret.

  DPF-sotoppsamling

  • Over tid samler dieselpartikkelfilteret sot i sotfilteret. Datamaskinen for motoren overvåker sotnivået i DPF.

  • Når nok sot er samlet opp, informerer datamaskinen deg om at det er tid for å regenerere dieselpartikkelfilteret.

  • DPF-regenerering er en prosess som varmer opp DPF for å konvertere sot til aske.

  • I tillegg til advarselsmeldinger reduserer datamaskinen kraften produsert av motoren ved forskjellige sotoppsamlingsnivåer.

  Motoradvarselsmeldinger – sotoppsamling

  IndikasjonsnivåFeilkodeMotoreffektAnbefalt tiltak
  Nivå 1: Motoradvarsel
  g213866
  Datamaskinen reduserer motoreffekten til 85 %.Utfør en parkert regenerering så snart som mulig. Se Utføre en parkert eller gjenopprettende regenerering.
  Nivå 2: Motoradvarsel
  g213867
  Datamaskinen reduserer motoreffekten til 50 %.Utfør en gjenopprettende regenerering så snart som mulig. Se Utføre en parkert eller gjenopprettende regenerering.

  DPF-askeoppsamling

  • Den lettere asken slippes ut gjennom eksossystemet, mens den tyngre asken samles i sotfilteret.

  • Aske er rester av regenereringsprosessen. Med tiden samler dieselpartikkelfilteret opp aske som ikke slippes ut med eksosen.

  • Datamaskinen for motoren beregner hvor mye aske som er samlet opp i DPF.

  • Når det er samlet opp nok aske, sender motorens datamaskin informasjonen til InfoCenter i form av en motorfeil for å angi oppsamlingen av aske i DPF.

  • Feilmeldingen indikere at det er på tide å utføre service på DPF.

  • I tillegg til advarslene reduserer datamaskinen kraften produsert av motoren ved forskjellige askeoppsamlingsnivåer.

  InfoCenter-varsler og motoradvarselsmeldinger – askeoppsamling

  IndikasjonsnivåFeilkodeMotorhastighetsreduksjonMotoreffektAnbefalt tiltak
  Nivå 1: Motoradvarsel
  g213863
  IngenDatamaskinen reduserer motorkraften til 85 %.Vedlikehold DPF. Se Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret
  Nivå 2: Motoradvarsel
  g213863
  IngenDatamaskinen reduserer motoreffekten til 50 %.Vedlikehold DPF. Se Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret

  Typer regenerering av dieselpartikkelfilter

  Typer regenerering av dieselpartikkelfilter som utføres mens maskinen er i drift:

  Type regenereringForhold som forårsaker DPF-regenereringDPF-beskrivelse av drift
  PassivOppstår under normal drift av maskinen ved høy motorhastighet eller høy motorbelastning• InfoCenter viser ikke et ikon som indikerer passiv regenerering.
  • Under passiv regenerering behandler DPF eksosgasser med høy temperatur som oksiderer skadelige utslipp og brenner sot til aske.
  Se Passiv DPF-regenerering.
  HjelpSkjer på grunn av lav hastighet, lav last, eller når datamaskinen oppdager at DPF er fullt av sot• InfoCenter viser ikke et ikon som indikerer hjelpende regenereringen.
  • Under den hjelpende regenereringen justerer motorens datamaskin motorinnstillingene for å heve eksostemperaturen.
  Se Hjelpende regenerering for DPF.
  TilbakestillSkjer hver 100. time• Når ikonet for høy eksostemperatur (Graphic) vises i InfoCenter, pågår en regenerering.
  Skjer også etter en hjelpende regenerering, men bare hvis datamaskinen oppdager at den hjelpende regenereringen ikke reduserte sotnivået tilstrekkelig
   • Under den tilbakestillende regenereringen justerer motorens datamaskin motorinnstillingene for å heve eksostemperaturen.
  Se Tilbakestillende regenerering.

  Typer regenerering av dieselpartikkelfilter som krever at du parkerer maskinen:

  Type regenereringForhold som forårsaker DPF-regenereringDPF-beskrivelse av drift
  ParkertSkjer fordi datamaskinen registrerer mottrykk i DPF på grunn av sotoppsamling• Når ikonet for standby for tilbakestillende/parkert regenerering eller gjenopprettende regenerering (Graphic) eller VARSEL NR. 188 vises i InfoCenter, finnes det en forespørsel om regenerering.
  Skjer også fordi føreren starter en parkert regenerering
  Kan skje fordi InfoCenter er satt opp til å sperre tilbakestillende regenerering og fortsatt bruke maskinen, noe som gjør at det fylles på mer sot når DPF allerede trenger en tilbakestille regenerering• Utfør parkert regenerering så snart som mulig for å unngå å måtte utføre en gjenopprettende regenerering.
  Kan være resultatet av å bruke feil drivstoff eller motorolje• En parkert regenerering krever 30 til 60 minutter for å fullføres.
   • Du må ha minst en ¼ tank med drivstoff i maskinen.
  • Du må parkere maskinen for å utføre en parkert regenerering.
  Se Utføre en parkert eller gjenopprettende regenerering.
  GjenopprettendeSkjer fordi føreren ignorerte forespørsler om en parkert regenerering og fortsatte å bruke maskinen, og mer sot samlet seg opp i DPF• Når ikonet for standby for tilbakestillende/parkert regenerering eller gjenopprettende regenerering (Graphic) eller VARSEL NR. 190 vises i InfoCenter, finnes det en forespørsel om gjenopprettende regenerering.
  • En gjenopprettende regenerering kan ta opptil 3 timer.
  • Du må ha minst en ½ tank med drivstoff i maskinen.
  • Du må parkere maskinen for å utføre en gjenopprettende regenerering.
  Se Utføre en parkert eller gjenopprettende regenerering.

  Hente DPF-regenereringsmenyene

  Hente DPF-regenereringsmenyene

  1. Gå til servicemenyen, trykk på den midtre knappen for å bla ned til alternativet DPF REGENERATION (DPF-REGENERERING) (Figur 43).

   g227667
  2. Trykk på den høyre knappen for å velge DPF-regenereringen (Figur 43).

  Tid siden forrige regenerering

  Gå til DPF-regenerering menyen, trykk på den midtre knappen for å bla ned til feltet LAST REGEN (SISTE REGEN). (Figur 44).

  Bruk feltet LAST REGEN (SISTE REGEN). for å finne ut hvor mange timer du har kjørt motoren siden forrige tilbakestillende, parkerte eller gjenopprettende regenerering.

  g224693

  Teknikermeny

  Important: For å gjøre det enkelt kan du velge å utføre en parkert regenerering før sotbelastningen når 100 %, forutsatt at motoren har gått mer enn 50 timer siden siste gjennomførte tilbakestillende, parkerte eller gjenopprettende regenerering.

  Bruk teknikermenyen for å vise den gjeldende tilstanden til motorens regenereringskontroll og se det rapporterte sotnivået.

  Gå til DPF-regenereringsmenyen, trykk på den midtre knappen for å bla ned til alternativet TECHNICIAN (TEKNIKER) og trykk på den høyre knappen for å velge det (Figur 45).

  g227348
  • Bruk DPF-drifttabellen for å forstå den gjeldende statusen for DPF-driften (Figur 46).

   g227360

   .

   DPF-drifttabell

   TilstandBeskrivelse
   NormalDPF er i normalbruksmodus – passiv regenerering.
   Assist Regen (hjelpende regen.)Motorens datamaskin utfører en hjelpende regenerering.
   Reset Stby (tilb.still. stby)Motorens datamaskin prøver å kjøre en tilbakestillende regenerering, men ett av følgende forhold forhindrer regenerering:Innstillingen for sperring av regenerering er satt til På.
   Eksostemperaturen er for lav for regenerering.
   Reset Regen (tilbakestillende regen.)Motorens datamaskin kjører en tilbakestillende regenerering.
   Parked Stby (parkert stby)Motorens datamaskin ber deg starte en parkert regenerering.
   Parked Regen (parkert regen.)Du aktiverte en forespørsel om parkert regenerering og motorens datamaskin bearbeider regenereringen.
   Recov stby (gjenopp. stby)Motorens datamaskin ber deg starte en gjenopprettende regenerering.
   Recov Regen (gjenopp. regen.)Du aktiverte en gjenopprettende regenereringsforespørsel og motorens datamaskin bearbeider regenereringen.
  • Vis sotbelastningen, målt som prosentandel av sot i DPF (Figur 47). Se sotbelastningstabellen.

   Note: Sotbelastningen varierer etter hvordan maskinen brukes og DPF-regenerering inntreffer.

   g227359

   Sotbelastningtabell

   Viktige sotbelastningsverdierRegenereringstilstand
   0 % til 5 %Minimum sotbelastningsgrense
   78 %Motorens datamaskin utfører en hjelpende regenerering.
   100 %Motorens datamaskin ber automatisk om en parkert regenerering.
   122 %Motorens datamaskin ber automatisk om en gjenopprettende regenerering.

  Passiv DPF-regenerering

  • Passiv regenerering oppstår som en del av normal motorbruk.

  • Kjør motoren på full motorhastighet og belastning når det er mulig, for å fremme DPF-regenerering.

  Hjelpende regenerering for DPF

  • Motorens datamaskin justerer motorinnstillingene for å heve temperaturen på eksosen.

  • Kjør motoren på full motorhastighet og belastning når det er mulig, for å fremme DPF-regenerering.

  Tilbakestillende regenerering

  Forsiktig

  Eksostemperaturen er varm (ca. 600 °C) under DPF-regenerering. Varm eksos kan skade deg eller andre personer.

  • Bruk aldri motoren på et innestengt område.

  • Pass på at det ikke er brennbare materialer rundt eksossystemet.

  • Rør aldri en varm eksossystemkomponent.

  • Stå aldri nær eller rundt eksosrøret til maskinen.

  g224417
  • Høy eksostemperatur-ikonet Graphic vises i InfoCenter (Figur 48).

  • Motorens datamaskin justerer motorinnstillingene for å heve temperaturen på eksosen.

   Important: Ikonet for høy eksostemperatur indikerer at temperaturen på eksosen som slippes ut av maskinen, kan være varmere enn under vanlig drift.

  • Kjør motoren på full motorhastighet og belastning når det er mulig, for å fremme DPF-regenerering.

  • Ikonet vises i InfoCenter mens den tilbakestillende regenereringen pågår.

  • Ikke slå av motoren eller reduser motorhastigheten mens tilbakestillende regenerering pågår, så sant det er mulig.

   Important: La maskinen fullføre prosessen for tilbakestillende regenerering før motoren slås av.

  Periodisk tilbakestillende regenerering

  Hvis motoren ikke har fullført en vellykket tilbakestillende, parkert eller gjenopprettende regenerering i løpet av de siste 100 driftstimene, vil motorens datamaskin prøve å utføre en tilbakestille regenerering.

  Sette opp regenereringssperre

  Kun tilbakestillende regenerering

  Note: Hvis du sperrer regenerering i InfoCenter, vises VARSEL NR. 185 (Figur 49) hvert 15. minutt mens motoren ber om en tilbakestillende regenerering.

  g224692

  En tilbakestillende regenerering øker motoreksosen. Hvis du bruker maskinen blant trær, kratt, høyt gress, eller andre temperaturømfintlige planter eller materialer, kan du bruke innstillingen for sperring av regenerering for å forhindre at motorens datamaskin utfører en tilbakestillende regenerering.

  Important: Når du slår av motoren og starter den igjen, settes innstillingen for sperring av regenerering tilbake til AV.

  1. Gå til DPF-regenereringsmenyen, trykk på den midtre knappen for å bla ned til alternativet INHIBIT REGEN (SPERR REGEN.) og trykk på den høyre knappen for å velge det (Figur 50).

   g227304
  2. Trykk på den høyre knappen for å endre innstillingen for sperring av regenerering fra På til Av (Figur 50) eller fra Av til På (Figur 51).

   g224691

  Tillat en tilbakestillende regenerering

  InfoCenter viser høy eksostemperatur-ikonet Graphic når den tilbakestillende regenereringen er i gang.

  Note: Hvis INHIBIT REGEN (SPERR REGEN.) er slått På, viser InfoCenter VARSEL NR. 185 (Figur 52). Trykk på knapp 3 for å slå innstillingen for sperring av regenerering AV og fortsette med den tilbakestillende regenereringen.

  g224394

  Note: Hvis InfoCenter viser VARSELSKODE NR. 186 (Figur 53), setter du motoren til full gass (høy tomgang) for å tillate muliggjøre av regenereringen for å fortsette.

  g224395

  Note: Når tilbakestillende regenerering er fullført, forsvinner høy eksostemperatur-ikonet (Graphic) fra InfoCenter-skjermen.

  Parkert eller gjenopprettende regenerering

  • Når motorens datamaskin ber om en parkert eller gjenopprettende regenerering vises ikonet for regenereringsforespørsel (Figur 54) i InfoCenter.

   g224404
  • Maskinen utfører ikke automatisk en parkert eller gjenopprettende regenerering. Du må starte regenereringen via InfoCenter.

  Meldinger for parkert regenerering

  Når motorens datamaskin har bedt om en parkert regenerering vises følgende meldinger i InfoCenter:

  Meldinger for gjenopprettende regenerering

  Når motorens datamaskin ber om en gjenopprettende regenerering, vises følgende meldinger i InfoCenter:

  • Motoradvarsel SPN 3719, FMI: 0 (Figur 59)

   g213867
  • Motoradvarsel SPN 522574, FMI: 0 (Figur 60)

   g318159
  • Gjenopprettende regenerering er nødvendig – kraftuttaket er deaktivert VARSEL NR. 190 (Figur 61)

   g224399

  Important: Utfør en gjenopprettende regenerering for å tilbakestille kraftuttaksfunksjonen. Se Forberede utføring av en parkert eller gjenopprettende regenerering og Utføre en parkert eller gjenopprettende regenerering.

  Note: Startskjermen viser Kraftuttak deaktivert-ikonet. Se Figur 58 i Meldinger for parkert regenerering.

  Statusbegrensning for DPF

  • Hvis motorens datamaskin ber om en gjenopprettende regenerering eller behandler en gjenopprettende regenerering, og du blar ned til alternativet PARKED REGEN (PARKERT REGEN.), låses parkert regenerering og låsikonet (Figur 62) vises i nedre høyre hjørne i InfoCenter.

   g224625
  • Hvis motorens datamaskin ikke har bedt om en gjenopprettende regenerering og du blar ned til alternativet RECOVERY REGEN (GJENOPPRETTENDE REGEN.), låses den gjenopprettende regenereringen og låsikonet (Figur 63) vises i nedre høyre hjørne av InfoCenter.

   g224628

  Forberede utføring av en parkert eller gjenopprettende regenerering

  1. Påse at maskinen har tilstrekkelig drivstoff på tanken for typen regenerering du utfører:

   • Parkert regenerering: Drivstofftanken må være minst ¼ full før du utfører parkert regenerering.

   • Gjenopprettende regenerering: Drivstofftanken må være minst ½ full før du utfører gjenopprettende regenerering.

  2. Flytt maskinen utendørs til et område fritt for brennbare materialer.

  3. Parker maskinen på en jevn flate.

  4. Sørg for at trekkontroll- eller bevegelseskontrollspakene er i NøYTRAL stilling.

  5. Hvis aktuelt, slå av kraftuttaket og senk klippeenhetene eller tilbehør.

  6. Sett på parkeringsbremsen.

  7. Sett gassen til lav TOMGANG-stilling.

  Utføre en parkert eller gjenopprettende regenerering

  Forsiktig

  Eksostemperaturen er varm (ca. 600 °C) under DPF-regenerering. Varm eksos kan skade deg eller andre personer.

  • Bruk aldri motoren på et innestengt område.

  • Pass på at det ikke er brennbare materialer rundt eksossystemet.

  • Rør aldri en varm eksossystemkomponent.

  • Stå aldri nær eller rundt eksosrøret til maskinen.

  Important: Maskinens datamaskin avbryter DPF-regenerering hvis du øker motorhastigheten fra lav tomgang eller frigjør parkeringsbremsen.

  1. Gå til DPF-regenereringsmenyen, trykk på den høyre knappen for å bla ned til enten alternativet PARKED REGEN START (START PARKERT REGEN.) eller alternativet RECOVERY REGEN START (START GJENOPPRETTENDE REGEN.) (Figur 64) og trykk på den høyre knappen for å starte regenereringen (Figur 64).

   g224402g224629
  2. Sjekk at du har en fjerdedel igjen på drivstofftanken på SJEKK DRIVSTOFFNIVå-skjermen hvis du utfører en parkert regenerering, eller halvfull tank hvis du utfører en gjenopprettende regenerering, og trykk på den høyre knappen for å fortsette (Figur 65).

   g224414g227678
  3. Sjekk på DPF-sjekklisteskjermen at parkeringsbremsen er aktivert og at motorhastigheten er satt til lav tomgang (Figur 66).

   g224407g227679
  4. Trykk på den høyre knappen på START DPF-REGEN.-skjermen for å fortsette (Figur 67).

   g224626g224630
  5. InfoCenter viser STARTER DPF-REGENERERING-meldingen (Figur 68).

   g224411g227681
  6. InfoCenter viser tid for å fullføre meldingen (Figur 69).

   g224406g224406
  7. Motorens datamaskin sjekker motorens tilstand og feilinformasjon. InfoCenter kan vise følgende meldinger funnet i tabellen som følger:

   Note: Hvis du forsøker å gjøre en tvungen, parkert fornyelse før 50 timer etter den siste vellykkede fornyelsen, vises denne meldingen.Hvis maskinen ber om en fornyelse, og denne meldingen vises, må du kontakte en autorisert Toro-forhandler for service.

   Sjekk tabellen for meldinger og korrigerende tiltak

   Graphic
   Korrigerende tiltak: Gå ut av regenereringsmenyen og la maskinen kjøre til det er mer enn 50 timer siden forrige regenerering. Se Tid siden forrige regenerering.
   GraphicGraphic
   Korrigerende tiltak: Feilsøk motorfeilen og prøv DPF-regenereringen på nytt.
   GraphicGraphic
   Korrigerende tiltak: Start og stopp motoren.
   GraphicGraphic
   Korrigerende tiltak: Kjør motoren for å varme opp kjølevæsken til 60 °C.
   GraphicGraphic
   Korrigerende tiltak: Endre motorhastigheten til lav tomgang.
   GraphicGraphic
   Korrigerende tiltak: Feilsøk tilstanden til motorens datamaskin, og prøv DPF-regenereringen på nytt.
  8. InfoCenter viser startskjermen, og regenereringsbekreftelsesikonet (Figur 70) vises i nedre høyre hjørne av skjermen mens regenereringen pågår.

   g224403

   Note: InfoCenter viser høy eksostemperatur-ikonet Graphic mens DPF-regenereringen pågår.

  9. Når motorens datamaskin fullfører en parkert eller gjenopprettende regenerering, viser InfoCenter VARSEL NR. 183 (Figur 71). Trykk på den venstre knappen for å avslutte og gå tilbake til startskjermen.

   g224392

   Note: Hvis regenereringen ikke fullføres, viser InfoCenter varsel nr. 184 (Figur 71). Trykk på den venstre knappen for å avslutte og gå tilbake til startskjermen.

   g224393

  Avbryte en parkert eller gjenopprettende regenerering

  Bruk innstillingene Parked Regen Cancel (avbryt parkert regen.) eller Recovery Regen Cancel (avbryt gjenopprettende regen.) for å avbryte en parkert eller gjenopprettende regenerering som er i gang.

  1. Gå til DPF-regenereringsmenyen (Figur 73).

   g227305
  2. Trykk på den midtre knappen for å bla ned til alternativetPARKED REGEN CANCEL (AVBRYT PARKERT REGEN.) (Figur 73) eller RECOVERY REGEN CANCEL (AVBRYT GJENOPPRETTENDE REGEN.) (Figur 74).

   g227306
  3. Trykk på den høyre knappen for å velge alternativet Regen Cancel (avbryt regen.) (Figur 73 eller Figur 74).

  Brukstips

  Endre klippemønster

  Endre klippemønstrene ofte for å minimere et dårlig sluttresultat på grunn av repetitiv klipping i kun én retning.

  Løse problemer med sluttresultatet

  Se feilsøkingsveiledningen for sluttresultat på www.toro.com

  Bruke korrekte klippeteknikker

  • Når du skal begynne å klippe, kobler du inn klippeenhetene og kjører sakte mot området som skal klippes.

  • Når du skal klippe en rett linje eller striper, noe som er ønskelig i enkelte tilfeller, finner du et tre eller en annen gjenstand som står på litt avstand og kjører rett mot den.

  • Så snart de fremre klippeenhetene når kanten av området som skal klippes, foreta en dråpeformet sving for å komme hurtig på plass til neste lengde.

  • Kvernskjermer er tilgjengelig for klippeenhetene. Kvernskjermene er praktiske når gressdekket vedlikeholdes jevnlig for å unngå å fjerne mer enn 2,5 cm gress per gang. Dersom du klipper for mye gress med kvernskjermene montert, kan det ha negativ virkning på plenen og motoren blir utsatt for større belastning. Kvernskjermene er også nyttige når man skal kutte opp løv om høsten.

  Velge riktig klippehøyde etter forholdene

  Klipp omtrent 25 mm eller ikke mer enn en tredjedel av gresstrået når du klipper. I svært frodig og tett gress kan det hende at du må heve klippehøyden.

  Klippe med skarpe kniver

  En skarp kniv lager et jevnere kutt uten å rive eller trevle opp gresstråene slik en sløv kniv gjør. Riving og trevling fører til at gresset blir brunt på tuppene. Dette går ut over veksten til gresset og gjør det mer utsatt for sykdommer. Sørg for at kniven er i god stand og at knivvingen er hel.

  Kontrollere klippeenhetens tilstand

  Pass på at klippekamrene er i god stand. Rett ut evt. krumminger i kammerkomponentene for å sikre korrekt klaring mellom knivtupp og kammer.

  Vedlikeholde maskinen etter klipping

  Etter klipping, vask maskinen med en hageslange uten dyse for å unngå kontaminering og skade på forseglingene og lagrene på grunn av for kraftig vanntrykk. Kontroller at det ikke kommer smuss eller gress inn i radiatoren og oljekjøleren. Etter vask, inspiser maskinen for mulige hydrauliske lekkasjer, skade eller slitasje på de hydrauliske og mekaniske komponentene, og kontroller om klippeenhetens kniver er skarpe.

  Etter bruk

  Generell sikkerhet

  • Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler stopper før du forlater førerposisjonen. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring eller oppbevaring.

  • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motorrommet for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Hvis klippeenhetene er i transportstilling, bruk mekanisk lås (hvis tilgjengelig) før du forlater maskinen uten tilsyn.

  • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

  • Ta ut nøkkelen og steng drivstofftilførselen (hvis så utstyrt) før oppbevaring eller transport av maskinen.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  • Vedlikehold og rengjør sikkerhetsbelte(r) etter behov

  Skyve eller taue maskinen

  I nødstilfeller kan du flytte maskinen ved å aktivere omløpsventilen i den hydrauliske pumpen med variabelt fortrengningsvolum og deretter skyve eller taue den.

  Important: Ikke skyv eller tau maskinen med en større hastighet enn 3–4,8 km/t, da dette kan føre til skader i det interne drivverket.Omløpsventilen må være åpen når du skyver eller tauer maskinen.

  1. Hev setet, og finn omløpsventilene som finnes under fronten på drivstofftanken (Figur 75).

   g221674
  2. Vri hver ventil tre omdreininger mot urviseren for å åpne den, og la væsken omgå internt.

   Note: Ikke åpne med mer enn tre omdreininger. Siden væsken omgår, kan du flytte maskinen sakte uten at drivverket skades.

  3. Skyve eller slepe maskinen.

  4. Når du er ferdig med å skyve eller taue maskinen, lukker du omløpsventilene. Trekk til ventilen med et moment på 70 Nm.

   Important: Påse at omløpsventilen er lukket før du starter motoren. Hvis motoren kjøres med omløpsventilen åpen, vil det føre til at drivverket overopphetes.

  Important: Hvis du må skyve eller taue maskinen i revers, gå utenom kontrollventilen i manifolden for firehjulsdrift.Hvis du vil omgå reguleringsventilen, koble en slangeenhet til testporten for reverstrekktrykk (som finnes på hydrostaten) og til porten som ligger mellom portene M8 og P2 på bakre trekkmanifold (om ligger innenfor fordekket). Slangeenhet består av én slange (delenr. 95-8843), to koblinger (delenr. 95-0985) og to hydraulikkoblinger (delenr. 340-77).

  Finne løftepunktene for jekken

  Fare

  Mekaniske eller hydrauliske jekker kan kanskje ikke støtte maskinen og dermed føre til alvorlige skader.

  • Bruk jekkstøtter når du støtter maskinen.

  • Ikke bruk hydrauliske jekker.

  Det finnes jekkpunkter foran og bak på maskinen.

  • På rammen på innsiden av hvert drivhjul foran

  • Midt på bakakselen

  Transportere maskinen

  • Ta ut nøkkelen og steng drivstofftilførselen (hvis så utstyrt) før oppbevaring eller transport av maskinen.

  • Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.

  • Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.

  • Fest maskinen godt.

  Finne festepunktene

  Det finnes festepunkter foran og bak på maskinen (Figur 76).

  Note: Bruk stropper som er BOT-godkjent og med korrekt klassifisering i fire hjørner til å sikre maskinen.

  • To foran på førerplattformen

  • På bakre støtfanger

  g196910

  Vedlikehold

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Note: Last ned en gratis kopi av det elektriske eller hydrauliske skjemaet ved å gå til www.Toro.com, og søke etter maskinen fra koblingen Håndbøker på hjemmesiden.

  Note: Hvis du utfører vedlikehold på maskinen og kjører motoren med en eksosuttrekkskanal, må du sette innstillingen for sperring av regenerering til ON (på). Se Sette opp regenereringssperre.

  Sikkerhet ved vedlikehold

  • Før du forlater førerplassen, gjør følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  • Dersom du lar tenningsnøkkelen stå i bryteren, kan noen starte motoren uten at det er tilsiktet, noe som kan påføre deg eller personer i nærheten alvorlige skader. Fjern tenningsnøkkelen før du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.

  • La maskinen kjøle seg ned før du utfører vedlikehold.

  • Hvis klippeenhetene er i transportstilling, bruk mekanisk lås (hvis utstyrt) før du forlater maskinen uten tilsyn.

  • Ikke utfør vedlikehold når motoren er i gang hvis du kan unngå det. Hold deg borte fra bevegelige deler.

  • Støtt maskinen med jekkstøtter når du arbeider under maskinen.

  • Vær forsiktig når du slipper ut trykket i komponenter med lagret energi.

  • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet, spesielt delene som fester knivene.

  • Skift ut slitte eller skadde merker.

  • For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, skal det kun brukes ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram hjulenes hakemutre.
 • Etter de 10 første timene
 • Stram hjulenes hakemutre.
 • Kontroller spenningen til generatorremmen.
 • Kontroller kompressorremmens spenning.
 • Kontroller spenningen til knivdrivremmen.
 • Etter de 50 første timene
 • Skift oljen i planetgiret.
 • Etter de 200 første timene
 • Skift olje på bakakselen.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Sjekk sikkerhetssperrebryterne.
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Tapp vann eller andre urenheter fra drivstoffilteret/vannutskilleren.
 • Kontroller kjølevæskenivået.
 • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
 • Fjern rusk og gressrester fra motorrommet, radiatoren og oljekjøleren.
 • Kontroller at sperrebryteren fungerer.
 • Rengjør maskinen.
 • Hver 25. driftstime
 • Kontroller elektrolyttnivået i batteriet.(Hvis maskinen er på lager, sjekk den hver 30. dag.)
 • Hver 50. driftstime
 • Smør alle lagrene og hylsene.
 • Kontroller spenningen til knivdrivremmen.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller slangene og klemmene til kjølesystemet.
 • Kontroller spenningen til generatorremmen.
 • Kontroller kompressorremmens spenning.
 • Hver 200. driftstime
 • Stram hjulenes hakemutre.
 • Hver 250. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Rengjør luftfiltrene i førerhuset – skift dem ut hvis de har rifter eller er svært tilsmusset.
 • Rengjør klimaanleggsenheten(oftere under ekstremt skitne og støvete forhold).
 • Hver 400. driftstime
 • Kontroller oljenivået i planetgiret(kontroller hvis du oppdager ekstern lekkasje).
 • Kontroller for dødgang i planetdrevene.
 • Kontroller oljen på bakakselen.
 • Kontroller giroljen på bakakselens girkasse.
 • Overhal luftrenseren (tidligere hvis indikatoren lyser rødt, og oftere under ekstremt skitne og støvete forhold).
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
 • Bytt ut motordrivstoffilteret.
 • Hver 500. driftstime
 • Smør lagrene i bakakselen.
 • Hver 800. driftstime
 • Skift oljen i planetgireteller årlig, avhengig av hva som kommer først.
 • Skift olje på bakakselen.
 • Kontroller spissingen av bakhjulene.
 • Inspiser knivdrivremmen.
 • Skift hydraulikkvæske og -filtre hvis du ikke bruker anbefalt hydraulikkvæske eller har noen gang fylt beholderen med en alternativ væske.
 • Skift hydraulikkvæske og -filtre hvis du ikke bruker anbefalt hydraulikkvæske eller har noen gang fylt beholderen med en alternativ væske (oftere hvis indikatoren for serviceintervall er i den røde sonen).
 • Inspiser sideklippeenhetsdemperen.
 • Kontroller styrehjulsenhetene for klippeenheten.
 • Hver 1000. driftstime
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Hvis du bruker den anbefalte hydraulikkvæsken, skift ut hydraulikkfilteret (oftere hvis indikatoren for serviceintervall er i den røde sonen).
 • Kontroller og juster ventilklaringen
 • Hver 2000. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og filtre hvis du bruker anbefalt hydraulikkvæske.
 • Hver 3000. driftstime
 • Demonter, rengjør og monter sotfilteret til DPF,eller rengjør sotfilteret hvis motorfeil spn 3720 fmi 16 eller spn 3720 fmi 0 vises i InfoCenter.
 • Før lagring
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Annet hvert år
 • Tøm kjølesystemet og fyll på ny væske.
 • Tøm og skyll hydraulikktanken.
 • Skift bevegelige slanger.
 • Forsiktig

  Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

  Ta nøkkelen ut av tenningsbryteren før du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.

  Kontrolliste for daglig vedlikehold

  Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
  Kontroller at sikkerhetssperresystemet virker.       
  Kontroller at bremsene virker som de skal.       
  Sjekk motoroljenivået.       
  Kontroller kjølevæskenivået.       
  Tøm drivstoff-/vannutskilleren.       
  Undersøk luftfilteret, støvkoppen og lufteventilen.       
  Kontroller uvanlige motorlyder.1       
  Kontroller at det ikke er rusk i radiatoren eller på skjermen       
  Kontroller uvanlige driftslyder.       
  Kontroller oljenivået i det hydrauliske systemet.       
  Kontroller om de hydrauliske slangene er skadet.       
  Kontroller om det har oppstått oljelekkasjer.       
  Kontroller drivstoffnivået.       
  Kontroller trykket i dekkene.       
  Kontroller at instrumentene virker.       
  Kontroller klippehøydejusteringen.       
  Smør alle smøreniplene.2       
  Rengjør maskinen.       
  Lakker ødelagt maling.       

  1Kontroller glødepluggene og injektormunnstykkene dersom maskinen er vanskelig å starte, produserer mye røyk eller motoren går ujevnt.

  2Umiddelbart etter hver vask, uavhengig av det oppførte intervallet.

  Important: Se eierhåndboken for motoren for mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer.

  Bemerkninger om spesielle områder

  Kontroll utført av:
  PunktDatoInformasjon
     
     
     
     

  Forberedelse for vedlikehold

  Fjerne panseret

  1. Lås opp og løft panseret.

  2. Fjern hårnålssplinten som fester panseret til monteringsbrakettene (Figur 77).

   g031613
  3. Skyv panseret mot høyre, løft den andre siden og dra det ut av brakettene.

  Note: Reverser denne prosedyren for å montere panseret.

  Smøring

  Smøre lagrene og hylsene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smør alle lagrene og hylsene.
 • Hver 500. driftstime
 • Smør lagrene i bakakselen.
 • Maskinen har smørenipler som må smøres regelmessig med litiumbasert smørefett nr. 2. Smør også maskinen umiddelbart etter hver gang den vaskes.

  Plassering og antall smørenipler er:

  Trekkenhet

  • 2 for- og bakaksel tapphylser (Figur 78)

  • 2 styresylinderkuleledd (Figur 79)

  • 2 parallellstagkuleledd (Figur 79)

  • 2 kingbolthylser (Figur 79).Smør den øverste koblingen på kingbolten årlig (to pumpetrykk).

  g004687
  g011499

  Fremre klippeenhet

  • 2 gaffelakselhylser for styrehjul (Figur 80)

  • 3 spindelaksellagre – plassert under remskiven (Figur 81)

  • 2 svinghylser for lederullarm (Figur 81)

  g011557
  g017810

  Frontløfttilbehør

  • 2 (hver side) hylser for løftearmsylinder (Figur 82)

  • 2 kuleledd for løftearm (Figur 83)

  g020455
  g011551

  Sideklippeenhet

  • 1 gaffelakselhylse for styrehjul (Figur 84)

  • 2 (hver side) spindelaksellagre – plassert under remskiven

  • 1 svinghylse for lederullarm – finnes på lederullarmen

  g011557

  Sideløfttilbehør

  • 6 hylser for hovedløftearm (Figur 85 og Figur 86)

  • 2 tapphylser for vinkelarm (Figur 87)

  • 4 hylser for bakarm (Figur 87)

  • 4 hylser for løftearmsylinder (Figur 88)

  g011552
  g011553
  g011554
  g011555

  Vedlikehold av motor

  Motorsikkerhet

  • Slå av motoren og fjern nøkkelen før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

  • Du må ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse motoren.

  Kontrollere motoroljen

  Oljespesifikasjon

  Bruk motorolje av høy kvalitet med lavt askeinnhold som overholder eller overskrider følgende spesifikasjoner:

  • API-servicekategori CJ-4 eller høyere

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Bruk av en annen motorolje enn API CJ-4 eller høyere, ACEA E6 eller JASO DH-2 kan føre til at dieselpartikkelfilteret tilstoppes eller forårsaker motorskade.

  Bruk følgende viskositetsklasse for motorolje:

  • Anbefalt olje: SAE 15W-40 (over -18 °C) 

  • Alternativ olje: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Toro Premium-motorolje er tilgjengelig fra autoriserte Toro-forhandlere med viskositetsklasse på enten 15W-40 eller 10W-30. Se delekatalogen for delenummer.

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Motoren leveres med olje i veivhuset. Oljenivået må imidlertid sjekkes før og etter at motoren startes for første gang.

  Important: Kontroller motoroljenivået daglig. Hvis motoroljenivået er over Full-merket på peilestaven, kan motoroljen være fortynnet med drivstoff.Hvis motoroljenivået er over Full-merket, skift motorolje.

  Den beste tiden for å sjekke motoroljen er når motoren er kald før den har blitt startet for dagen. Hvis den allerede har blitt kjørt, la oljen flyte tilbake ned i bunnpannen i minst ti minutter før du sjekker oljen. Hvis oljenivået er på eller under ”add”-merket på peilestaven, tilfør mer olje til oljenivået når ”full”-merket. Ikke overfyll motoren med olje.

  Important: Hold motoroljenivået mellom øvre og nedre grense på peilestaven. Motoren kan svikte hvis du kjører den med for mye eller for lite olje.

  Kontroller motoroljenivået. Se Figur 89.

  g031256

  Note: Når du skal bruke en annen olje, tapper du all den gamle oljen fra veivhuset før du fyller på ny olje.

  Veivhusets oljekapasitet

  Cirka 5,7 liter med filteret.

  Skifte motorolje og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 250. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
  1. Start motoren, og la den gå i fem minutter for å varme opp oljen.

  2. Før du forlater operatørsetet må du parkere maskinen på en jevn flate, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Skift motorolje og filter (Figur 90).

   g031675
  4. Tilsett olje til veivhuset.

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Overhal luftrenseren (tidligere hvis indikatoren lyser rødt, og oftere under ekstremt skitne og støvete forhold).
 • Kontroller om luftrenserkroppen er skadet, noe som kan forårsake en luftlekkasje. Skift den ut om den er skadet. Kontroller hele inntakssystemet for lekkasjer, skade eller løse slangeklemmer.

  Overhal filteret på luftrenseren kun når indikatoren (Figur 91) tilsier det. Hvis du skifter filteret før det er nødvendig, øker det bare risikoen for at det kommer inn smuss i motoren når du fjerner filteret.

  g009709

  Important: Pass på at dekselet sitter korrekt på og er forseglet rundt luftrenserkroppen.

  1. Bytt ut luftrenseren (Figur 92).

   g031861

   Note: Ikke rengjør et brukt element. Dette kan skade filtermediet.

   Important: Ikke prøv å rengjøre sikkerhetsfilteret (Figur 93). Erstatt sikkerhetsfilteret etter hver tredje overhaling av det primære luftfilteret.

   g009712
  2. Tilbakestill indikatoren (Figur 91) hvis den viser rødt.

  Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 3000. driftstime
 • Demonter, rengjør og monter sotfilteret til DPF,eller rengjør sotfilteret hvis motorfeil spn 3720 fmi 16 eller spn 3720 fmi 0 vises i InfoCenter.
 • Hvis motorfeilene , eller vises i InfoCenter (Figur 94), rengjør sotfilteret med følgende trinn:

  g214715g213864g213863
  1. Se motordelen i servicehåndboken for informasjon om demontering og montering av dieseloksideringskatalysatoren og sotfilteret til DPF.

  2. Kontakt en autorisert Toro-forhandler mht. reservedeler eller service av dieseloksideringskatalysatoren og sotfilteret.

  3. Kontakt en autorisert Toro-forhandler for å få dem til å tilbakestille motorkontrollenheten etter at du monterer et rent dieselpartikkelfilter.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Overhale drivstoffsystemet

  Tømme drivstofftanken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 1000. driftstime
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Før lagring
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • I tilleggg til den planlagte serviceintervallen, tøm og rengjør tanken hvis drivstoffsystemet blir forurenset, eller hvis du oppbevarer maskinen over en lengre periode. Bruk rent drivstoff til å spyle tanken.

  Kontrollere drivstoffslangene og -koblingene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Kontroller om koblingene er slitte, ødelagte eller løse.

  Overhale vannutskilleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Tapp vann eller andre urenheter fra drivstoffilteret/vannutskilleren.
 • Hver 400. driftstime
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
 • Overhal vannutskilleren som vist i Figur 95.

  Når du har skiftet ut vannutskilleren, må du dreie nøkkelen til ON, men du må ikke starte motoren tre ganger i ti sekunder hver gang.

  g031412

  Overhale drivstoffilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Bytt ut motordrivstoffilteret.
  1. Rengjør området rundt motordrivstoff-filteret (Figur 96).

   g021291
  2. Fjern filteret og rengjør hodemonteringsoverflaten (Figur 96).

  3. Smør filterpakningen med ren motorsmøreolje. Se brukerhåndboken for motoren for ytterligere informasjon.

  4. Start motoren, og se etter drivstofflekkasjer rundt filterhodet.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  Vedlikeholde batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Kontroller elektrolyttnivået i batteriet.(Hvis maskinen er på lager, sjekk den hver 30. dag.)
 • Important: Før du sveiser på maskinen, må du koble den negative kabelen fra batteriet for å forhindre at det elektriske systemet tar skade.

  Note: Kontroller batteriets tilstand ukentlig eller etter hver 50. driftstime. Hold batteripolene og hele batterikassen ren. Et skittent batteri lades sakte ut. Du rengjør batteriet ved å vaske hele kassen med en oppløsning av natron og vann. Skyll med rent vann. Smør batteripolene og kabelskjøtestykkene med Grafo 112X (Toro-delenummer 505-47) eller vaselin for å forhindre korrosjon.

  1. Åpne batteridekselet på siden av kabinettet (Figur 97).

   Note: Trykk ned på den flate overflaten over batteridekselet for å gjøre det enklere å fjerne dekselet (Figur 97).

   g020758
   g020451
  2. Fjern gummimansjetten fra den positive terminalen og inspiser batteriet.

   Advarsel

   Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

   • Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalldeler på maskinen.

   • La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på maskinen.

   Advarsel

   Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

   • Ta alltid av den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

   • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  3. Smør begge batterikoplingene med Grafo 112X (Toro-delenummer 505-47), vaselin eller smørefett for å forhindre korrosjon.

  4. Skyv gummihetten over den positive polen.

  5. Lukk batteridekselet.

  Finne sikringene

  Trekkenhetssikringer finnes under kraftsenterdekselet (Figur 99, Figur 100 og Figur 101).

  Fjern de to skruene som fester kraftsenterdekselet til rammen, og fjern dekselet (Figur 99).

  g020440
  g020439
  g243209

  Førerhussikringene sitter i sikringsboksen i førerhustaket (Figur 102 og Figur 103).

  Note: Kun modell med førerhus

  g032673
  decal117-2787

  Vedlikehold av drivsystem

  Justere vinkelen på trekkpedalen

  Du kan justere driftsvinkelen på trekkpedalen for bedre komfort.

  1. Løsne de to mutrene og boltene som fester venstre side av trekkpedalen til braketten (Figur 104).

   g009745
  2. Vipp pedalen til ønsket driftsvinkel og stram til mutrene (Figur 104).

  Skifte olje i planetgiret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift oljen i planetgiret.
 • Hver 800. driftstime
 • Skift oljen i planetgireteller årlig, avhengig av hva som kommer først.
 • Bruk SAE 85W-140-girolje av høy kvalitet.

  1. Sett maskinen på en jevn flate med et hjul slik at en tappeplugg står på laveste stilling (klokken seks) (Figur 105).

   g008862
  2. Plasser et tappefat under planetnavet. Ta ut pluggen, og la oljen renne ut.

  3. Plasser et tappefat under bremsehuset. Ta ut tappepluggen, og la oljen renne ut (Figur 106).

   g020680
  4. Sett pluggen i bremsehuset når all oljen har rent ut fra begge steder.

  5. Roter hjulet til det åpne plugghullet i planetgiret peker mot urviserretning klokken tolv.

  6. Fyll planetgiret sakte med 0,65 l SAE 85W-140-girsmøring med høy kvalitet gjennom det åpne hullet.

   Important: Hvis planetgiret fylles opp før 0,65 liter med olje tilføres, må du vente i én time eller sette inn pluggen og bevege maskinen ca. tre meter for å distribuere oljen gjennom bremsesystemet. Ta deretter ut pluggen og tilfør den gjenværende oljen.

  7. Sett pluggen på plass.

  8. Gjør det samme med planetgiret/bremsene på motsatt side.

  Skifte olje på bakakselen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 200 første timene
 • Skift olje på bakakselen.
 • Hver 800. driftstime
 • Skift olje på bakakselen.
  1. Sett maskinen på en jevn flate.

  2. Rengjør områdene rundt de tre tappepluggene, én på hver ende og én i midten (Figur 107).

  3. Ta ut kontrollpluggene for å gjøre oljetappingen enklere.

  4. Fjern tappepluggene, og la oljen renne ut i tappefatene.

   g011509
  5. Rengjør området rundt tappepluggen på undersiden av girkassen (Figur 108).

  6. Fjern tappepluggen fra girkassen, og la oljen renne ned i et tappefat.

   Note: Ta ut påfyllingspluggen for å gjøre oljetappingen enklere.

   g011558
  7. Fyll på nok olje til at nivået når opp til bunnen av kontrollplugghullene. Se Skifte olje i planetgiret.

  8. Sett pluggene på plass.

  Kontrollere spissing av bakhjulene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Kontroller spissingen av bakhjulene.
  1. Mål avstanden fra midten til midten (i akselhøyde) foran og bak på styredekkene.

   Note: Målingen foran må være 6 mm kortere enn målingen bak.

  2. For å justere, løsne klemmene på begge sider av parallellstagene.

  3. Roter parallellstagenden for å bevege den fremre delen av dekket innover eller utover.

  4. Stram parallellstagklemmene når justeringen er korrekt.

  Vedlikehold av kjølesystem

  Kjølesystemsikkerhet

  • Du kan bli forgiftet av å svelge motorkjølevæske. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

  • Utslipp av varm kjølevæske under trykk, eller berøring av en varm radiator og omsluttende deler, kan føre til alvorlige brannsår.

   • La alltid motoren kjøle seg ned i minst 15 minutter før du fjerner radiatorlokket.

   • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  • Ikke bruk maskinen uten at dekslene er på plass.

  • Hold fingre, hender og bekledning unna roterende vifter og drivremmer.

  Kontrollere kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller kjølevæskenivået.
 • Kontroller kjølemiddelnivået hver dag før du bruker gressklipperen. Kapasiteten til systemet er 8,5 liter.

  Fare

  De roterende viftene og drivremmene kan forårsake personskader.

  • Ikke bruk maskinen uten at verneplatene er på plass.

  • Hold fingre, hender og bekledning unna roterende vifter og drivremmer.

  • Stans motoren og ta ut tenningsnøkkelen før du utfører vedlikehold.

  1. Ta radiatorlokket og lokket på ekspansjonstanken forsiktig av (Figur 109).

  2. Kontroller kjølevæskenivået i radiatoren.

   Note: Fyll radiatoren opp til toppen av påfyllingshalsen og ekspansjonstanken opp til Full-merket.

   g020441
  3. Hvis kjølevæskenivået er lavt, fyller du halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol.

   Important:

  4. Sett på radiatorlokket og lokket på.

  Utføre service på motorkjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller slangene og klemmene til kjølesystemet.
 • Annet hvert år
 • Tøm kjølesystemet og fyll på ny væske.
 • Fjern rusk fra oljeradiatoren/-kjøleren daglig. Rengjør dem oftere under skitne forhold.

  Denne maskinen er utstyrt med et hydraulisk drevet viftedrivsystem som reverseres automatisk (eller manuelt) for å redusere oppsamling av rusk på radiator/oljekjøler og skjerm. Denne funksjonen kan bidra til å redusere tiden som går med til å rengjøre radiatoren/oljekjøleren, men den eliminerer ikke behovet for rutinemessig rengjøring. Det er fortsatt nødvendig å rengjøre og inspisere radiatoren/oljekjøleren med jevne mellomrom.

  1. Slå av motoren, ta ut nøkkelen, og åpne panseret.

  2. Rengjør motorområdet grundig for alle rester.

  3. Rengjør begge sidene av radiator-/oljekjølerområdet grundig med trykkluft (Figur 110).

   Note: Start fra viftesiden og blås rusk bakover og ut. Rengjør så fra baksiden og blås fremover og ut. Gjenta denne prosedyren flere ganger til alt rusk er borte.

   Important: Hvis du rengjør radiatoren/oljekjøleren med vann, kan komponentene bli skadet eller ruste tidligere enn normalt.

   g020452
  4. Lukk panseret.

  Vedlikehold av bremser

  Justere bremsene

  Juster bremsene når det er mer enn 25 mm frigang på bremsepedalen, eller når bremsene ikke virker effektivt. Frigang er avstanden bremsepedalen kan beveges før du merker bremsemotstand.

  1. Frigjør låsen fra bremsepedalene, slik at pedalene virker uavhengig av hverandre.

  2. Hvis du vil redusere frigangen til bremsepedalene, strammer du bremsene på følgende måte:

   1. Løsne den fremre mutteren på gjengeenden på bremsekabelen (Figur 111).

    g009721
   2. Trekk til den bakre mutteren for å flytte kabelen bakover til bremsepedalene har en frigang på 13–25 mm.

   3. Trekk til de fremre mutrene etter at du har justert bremsene riktig.

  Vedlikehold av remmer

  Overhale generatorremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 10 første timene
 • Kontroller spenningen til generatorremmen.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller spenningen til generatorremmen.
 • Remmen har riktig spenning når du kan trykke den ned 10 mm midt mellom remskivene med en kraft på 44 N.

  Hvis du ikke kan trykke den ned 10 mm, løsner du monteringsboltene for generatoren (Figur 112).

  Note: Øk eller reduser spenningen til generatorremmen, og stram til boltene. Kontroller hvor langt ned du kan trykke beltet, for å kontrollere at spenningen er riktig.

  g020460

  Overhale kompressorrem

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 10 første timene
 • Kontroller kompressorremmens spenning.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller kompressorremmens spenning.
  1. Remmen har riktig spenning når du kan trykke den ned 10 mm midt mellom remskivene med en kraft på 44 Nm.

  2. Hvis du ikke kan trykke den ned 10 mm, løsner du monteringsboltene for lederullene (Figur 112).

   Note: Øk eller reduser spenningen til kompressorremmen, og stram til bolten. Kontroller hvor langt ned du kan trykke beltet, for å kontrollere at spenningen er riktig.

  Stramme knivdrivremmene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 10 første timene
 • Kontroller spenningen til knivdrivremmen.
 • Hver 50. driftstime
 • Kontroller spenningen til knivdrivremmen.
 • Når spenningen er korrekt, skal det innvendige målet til strekkfjæren (fra krok til krok) være ca. 8,3 til 9,5 cm. Når korrekt fjærspenning er oppnådd, justerer du stoppebolten (låseskruen) til det er ca. 2 til 5 mm klaring mellom boltens hode og lederullarmen (Figur 113).

  Note: Påse at remmen er plassert på fjærsiden av remføreren (Figur 113).

  g037383

  Skifte knivdrivremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Inspiser knivdrivremmen.
 • Knivens drivrem, som holdes spent av den fjærbelastede lederullen, er svært slitesterk. Etter mange timers bruk vil likevel remmen vise tegn til slitasje. Tegn på en slitt rem er: hvining når remmen roterer, knivene glipper når du klipper gresset, frynsete kanter, brennmerker og sprekker. Skift remmen hvis noen av disse problemene oppstår.

  1. Senk klippeenheten til verkstedsgulvet, fjern remdekslene fra toppen av klippeenheten og sett dekslene til side.

  2. Løsne øyebolten slik at du kan fjerne fjærspringen (Figur 113).

  3. Løsne flensmutteren som fester stoppebolten til monteringstappen, og flytt lederullen bort fra remmen for å minske remspenningen (Figur 113).

   Note: Løsne mutteren nok til at lederullarmen kan komme forbi stoppebolten.

   Note: Hvis stoppebolten noen gang fjernes fra monteringstappen, pass på at den settes tilbake i hullet som stiller stoppbolthodet på linje med lederullarmen.

  4. Fjern boltene som fester den hydrauliske motoren til klippeenheten (Figur 114).

   g011511
  5. Løft motoren ut av klippeenheten og legg den på toppen av klippeenheten.

  6. Fjern den gamle remmen fra rundt spindelrullene og lederullskiven.

  7. Før den nye remmen rundt spindelrullene og lederullskiveenheten.

  8. Plasser den hydrauliske motoren på klippeenheten når du har ført remmen rundt drivskivene. Monter motoren på klippeenheten med boltene du fjernet tidligere.

   Note: Påse at remmen er plassert på fjærsiden av remføreren (Figur 113).

  9. Koble til strekkfjæren (Figur 113) til øyebolten, og stram remmen som følger:

   • Når spenningen er korrekt, skal det innvendige målet til strekkfjæren (fra krok til krok) være ca. 8,3 til 9,5 cm.

   • Når du oppnår korrekt fjærspenning, justerer du stoppebolten (låseskruen) til det er ca. 2 til 5 mm klaring mellom boltens hode og lederullarmen.

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Sikkerhet for hydraulikksystem

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  Overhale det hydrauliske systemet

  Spesifisering av hydraulikkvæske

  Beholderen fylles på fabrikken med hydraulikkvæske av høy kvalitet. Kontroller nivået på hydraulikkvæsken før du starter maskinen for første gang, og deretter hver dag. Se Skifte hydraulikkvæsken.

  Anbefalt hydraulikkvæske: Toro PX Extended Life-hydraulikkvæske. Tilgjengelig i spann på 19 liter eller fat på 208 liter.

  Note: En maskin med den anbefalte erstatningsvæsken trenger ikke væske og filterskift så ofte.

  Alternative hydraulikkvæsker: Hvis Toro PX Extended Life-hydraulikkvæske ikke er tilgjengelig, kan du bruke kan andre konvensjonelle, petroleumsbaserte hydraulikkvæsker med spesifikasjonene som faller innenfor området for de følgende materialegenskaper og møter bransjestandarder. Syntetisk væske må ikke benyttes. Forhør deg med oljeforhandleren din for å finne et egnet produkt.

  Note: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes bruk av uegnede alternativer. Bruk bare produkter fra anerkjente produsenter som står for sine anbefalinger.

  Hydraulikkvæske med høy viskositetsindeks og lavt flytpunkt mot slitasje, ISO VG 46

  Materielle egenskaper: 
   Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C 44 til 48
   Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller høyere
   Flytepunkt, ASTM D97-37 °C to -45 °C
   Bransjespesifikasjoner:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)

  Note: Mange hydrauliske væsker er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for hydraulikkvæsken er tilgjengelig i flasker på 20 ml. En flaske er nok til 15–22 liter med hydraulikkvæske. Bestill delenr. 44-2500 fra en autorisert Toro-distributør.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable-hydraulikkvæske er den eneste syntetiske, nedbrytbare væsken som godkjennes av Toro. Denne oljen er kompatibel med elastomerne som benyttes i Toros hydraulikksystemer, og er egnet til en rekke temperaturforhold. Denne oljen er kompatibel med tradisjonelle mineraloljer, men for å oppnå maksimal biologisk nedbrytbarhet og ytelse, må hydraulikksystemet tømmes fullstendig for tradisjonell olje. Oljen er tilgjengelig i spann på 19 liter eller fat på 208 liter fra en autorisert Toro-forhandler.

  Kontrollere hydraulikkoljen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Kontroller nivået på den hydrauliske væsken (Figur 115).

   g031863

  Skifte hydraulikkvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og -filtre hvis du ikke bruker anbefalt hydraulikkvæske eller har noen gang fylt beholderen med en alternativ væske.
 • Hver 2000. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og filtre hvis du bruker anbefalt hydraulikkvæske.
 • Annet hvert år
 • Tøm og skyll hydraulikktanken.
 • Hvis hydraulikkvæsken blir forurenset, må det hydrauliske systemet skylles. Forurenset olje ser melkeaktig eller svart ut sammenlignet med ren olje. Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler for å få hjelp.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, slå av motoren og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

  2. Fjern tappepluggen nederst foran på beholderen og la hydraulikkvæsken renne ut i det store tappefatet.

  3. Monter og trekk til pluggen når hydraulikkvæsken slutter å renne.

  4. Fyll beholderen (Figur 116) med hydraulikkvæske, se Spesifisering av hydraulikkvæske.

   Important: Bruk bare hydraulikkvæskene som er angitt. Andre væsker kan skade systemet.

   g020456
  5. Sett på beholderlokket, start motoren, og bruk alle hydraulikkontrollfunksjonene for å fordele hydraulikkvæsken i systemet.

   Note: Kontroller også at det ikke finnes lekkasjer, og slå deretter av motoren.

  6. Kontroller oljenivået, og fyll på mer til nivået når opp til Full-merket på peilestaven.

   Note: Ikke fyll på for mye.

  Skifte de hydrauliske filtrene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og -filtre hvis du ikke bruker anbefalt hydraulikkvæske eller har noen gang fylt beholderen med en alternativ væske (oftere hvis indikatoren for serviceintervall er i den røde sonen).
 • Hver 1000. driftstime
 • Hvis du bruker den anbefalte hydraulikkvæsken, skift ut hydraulikkfilteret (oftere hvis indikatoren for serviceintervall er i den røde sonen).
 • Bruk følgende Toro-erstatningsfiltre:

  • Delenummer 94-2621 bak på maskinen (klippeenheten)

  • Delenr. 75-1310 foran på maskinen (belastningen)

  Important: Hvis du bruker et annet filter, kan dette føre til at garantien blir ugyldig for enkelte komponenter.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, sett på parkeringsbremsene, stans motoren og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Skift ut det hydrauliske filteret (Figur 117).

   g031621
  3. Start motoren og la den gå i omtrent to minutter for å blåse luft ut fra systemet. Slå av motoren og sjekk om det finnes lekkasjer.

  Kontrollere hydraulikkslanger og -ledninger

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Annet hvert år
 • Skift bevegelige slanger.
 • Advarsel

  Hydraulikkvæske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og -ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  Undersøk hydraulikkslanger og -ledninger daglig for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse, og at de ikke er slitt på grunn av værforhold, kjemisk forringelse eller andre årsaker. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du bruker maskinen.

  Justere motvektstrykket

  Teståpningen for motvekt brukes til å teste trykket i motvektskretsen (Figur 118). Det anbefalte motvektstrykket er 22,41 bar. Hvis du vil justere motvektstrykket, løsne låsemutteren, drei justeringsskruen (Figur 118) med klokken for å øke trykket eller mot klokken for å redusere det, og stram låsemutteren. Motoren må være i gang og klippeenheten må være senket og i flyteposisjon før trykket kan kontrolleres.

  Note: Styrehjulene til alle tre klippeenhetene skal forbli på bakken når du justerer motvekten med motvekten koblet inn.

  g020446

  Vedlikehold av klippeenheten

  Svinge (vippe) fremre klippeenhet til oppreist stilling

  Note: Selv om det ikke er nødvendig å gjøre dette for normale vedlikeholdsprosedyrer, kan du svinge (vippe) fremre klippeenhet til oppreist stilling.

  1. Hev den fremre klippeenheten litt opp fra gulvet, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  2. Ta ut hårnålssplintene og splittpinnene som fester klippeenhetens transportlås til låseplaten, og sving låsen mot bakre del av klippeenheten.

  3. Fjern hårnålssplinten og splittpinnen som fester klippehøydekjedene til bakre del av klippeenheten.

  4. Start motoren, hev den fremre klippeenheten langsomt, stopp motoren og ta ut nøkkelen.

  5. Grip tak i fremdelen av klippeenheten og løft den til oppreist stilling.

  6. Hold klippeenheten oppreist, plasser kabelenden over pinnen på klippeenhetens løftearm og fest den med hårnålssplinten (Figur 119).

   g020681

  Svinge ned fremre klippeenhet

  1. Få hjelp av en annen person, hold klippeenhetens oppreist, fjern hårnålssplinten som fester kabelenden og fjern kabelen fra pinnen.

  2. Sving (vipp) ned klippeenheten.

  3. Lagre kabelen under førerplattformen.

  4. Sitt i setet, start motoren, og senk klippeenheten til den er nesten nedpå gulvet.

  5. Stans motoren, vent til alle bevegelige deler har stanset, og ta ut nøkkelen.

  6. Fest klippehøydekjedene til bakre del av klippeenheten.

  7. Sving transportlåsen oppover til den er i riktig stilling, og fest den med splittpinnen og låsesplinten.

  Justere knivstigningen

  Måle knivstigningen

  Klippeenhetens stigning er forskjellen i klippehøyden mellom forkanten og bakkanten av knivplanet. Toro anbefaler en knivstigning på 8–11 mm. Det betyr at den bakre delen av knivstigningen er 8 til 11 mm høyere enn den fremre.

  1. Sett maskinen på en jevn flate på verkstedsgulvet.

  2. Still inn klippeenheten til ønsket klippehøyde.

  3. Roter en kniv slik at den peker rett fremover.

  4. Bruk en kort linjal og mål fra gulvet til fremre tupp av kniven.

  5. Roter den knivtuppen til den bakre delen og mål fra gulvet til tuppen av kniven.

  6. Trekk avstanden for forkanten fra avstanden for bakkanten for å regne ut knivstigningen.

  Justere fremre klippeenhet-stigning

  1. Løsne låsemutteren øverst eller nederst på klippehøydekjedets U-bolt (Figur 120).

  2. Juster det andre muttersettet for å heve eller senke bakdelen av klippeenheten og oppnå korrekt knivstigning.

  3. Stram låsemutrene.

   g011490

  Justere sideklippeenheters stigning

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Inspiser sideklippeenhetsdemperen.
  1. Fjern spennhetten fra spindelakselen og før spindelen ut av styrearmen (Figur 121).

   Note: Plasser mellomleggene etter behov for å heve eller senke styrehjulene til klippeenheten har korrekt stigning.

   g008866
  2. Sett på spennhetten.

  Overhale styrearmhylsene

  Fjerne hylsene

  Styrehjularmene har hylser trykket inn i toppen og bunnen av tuben og etter mange driftstimer vil hylsene bli slitt. For å kontrollere hylsene, flytt styregaffelen frem og tilbake og fra side til side. Hvis styrespindelen er løs inne i hylsene, skift ut hylsene.

  1. Hev klippeenheten slik at hjulene ikke berører bakken, og blokker klippeenheten slik at den ikke kan falle.

  2. Fjern spennhetten, avstandsstykke(r) og trykkskiven fra toppen av styrespindelen.

  3. Trekk styrespindelen ut av monteringstuben.

   Note: La trykkskiven og avstandsstykket(-ene) ligge på bunnen av spindelen.

  4. Sett inn kjørner i toppen eller bunnen av monteringstuben og driv hylsen ut av tuben (Figur 122).

   g004737
  5. Driv den andre hylsen ut av tuben.

  6. Rengjør innsiden av tubene for å fjerne smuss.

  Montere hylsene

  1. Smør smørefett på inn- og utsiden av nye hylser.

  2. Bruk hammer og en flat plate til å drive hylsene inn i monteringstuben.

  3. Inspiser styrespindelen for slitasje, og skift den ut hvis den er ødelagt

  4. Skyv styrespindelen gjennom hylsene og monteringstuben.

  5. Skyv trykkskiven og avstandsstykket(-ene) på spindelen og monter spennhetten på styrespindelen for å holde alle deler på plass.

  Overhale styrehjulene og lagrene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Kontroller styrehjulsenhetene for klippeenheten.
  1. Fjern låsemutteren fra bolten som holder fast styrehjulet til styregaffelen (Figur 123) eller styresvingarmen (Figur 124).

   Note: Ta tak i styrehjulet og skyv bolten ut av gaffelen eller svingarmen.

   g004738
   g004739
  2. Fjern lagrene fra hjulnavet og la lageravstandsstykket falle ut (Figur 123 og Figur 124).

  3. Fjern lageret fra den andre siden av hjulnavet.

  4. Kontroller lagrene, avstandsstykket og hjulnavets innside for slitasje, og skift ut eventuelle ødelagte deler.

  5. For å montere styrehjulet, skyv lageret inn i hjulnavet.

   Note: Når du monterer lagrene, trykk på den ytre lagerbanen.

  6. Skyv lageravstandsstykket inn i hjulnavet og trykk det andre lageret i den åpne enden av hjulnavet slik at lageravstandsstykket sitter fast inne i hjulnavet.

  7. Sett på plass styringshjulet i styregaffelen, og fest det med bolten og låsemutteren.

  Vedlikeholde knivene

  Knivsikkerhet

  • Undersøk kniven regelmessig for slitasje eller skade.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg noe rundt knivene eller bruk hansker, og vær svært forsiktig når du håndterer knivene. Bare skift ut eller slip knivene. Du må aldri rette eller sveise dem.

  • Vær forsiktig hvis maskinen har flere knivblader, da resten av knivene kan begynne å rotere når det ene knivbladet roteres.

  Kontrollere om en kniv er bøyd

  Når du har truffet en gjenstand, undersøk om maskinen ble skadet, og reparer den før du starter og bruker utstyret igjen. Stram alle spindelrullmutrene til 176–203 Nm.

  1. Plasser maskinen på en jevn overflate, hev klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, sett trekkpedalen i NøYTRAL stilling, sett spaken for kraftuttaket i AV-stilling, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

   Note: Blokker klippeenheten, slik at den ikke kan falle ved et uhell.

  2. Roter kniven til endene vender fremover og bakover og mål fra innsiden av klippeenheten til kniveggen på forkanten av kniven (Figur 125).

   Note: Merk deg dette målet.

   g004740
  3. Roter den motsatte enden av kniven fremover, og mål mellom klippeenheten og kniveggen i samme posisjon som i trinn 2.

   Note: Forskjellen mellom avstanden i trinn 2 og 3 må ikke være over 3 mm. Hvis dette målet overskrider 3 mm, er kniven bøyd og må skiftes ut, se Demontere og montere klippeenhetens kniv(er).

  Demontere og montere klippeenhetens kniv(er)

  Bytt ut kniven hvis den treffer en hard gjenstand, er ute av balanse eller er bøyd. Du må alltid bruke ekte Toro-kniver for å sørge for sikkerhet og optimal ytelse ved bruk.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, hev klippeenheten til transportstilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

   Note: Blokker eller lås klippeenheten, slik at den ikke kan falle ved et uhell.

  2. Hold enden av kniven med en fille eller en tykk hanske.

  3. Fjern knivbolten, antiskalperingsvernet og kniven fra spindelakselen (Figur 126).

   g011355
  4. Monter kniven, antiskalperingskoppen og knivens bolt og stram knivbolten til med et moment på 115 til 149 Nm.

   Important: Buen på kniven må vende mot innsiden av klippeenheten for å sikre riktig klipping.

   Note: Når du har truffet en gjenstand, må du stramme alle spindelrullmutterne til med et moment på 115 til 149 Nm.

  Undersøke og slipe klippeenhetens kniv(er)

  Både kniveggene og knivvingen (delen som vender oppover på motsatt side av kniveggen) bidrar til høy klippekvalitet.

  Sørg for å holde knivene skarpe i hele klippesesongen. Skarp kniver lager et jevnere kutt uten å rive eller trevle opp gresstråene.

  Sjekk at knivene ikke er slitte eller ødelagte. Vingen løfter gresset rett opp slik at klippingen blir rett, og slites gradvis ned under drift.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, hev klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, sett trekkpedalen i NøYTRAL stilling, sett spaken for kraftuttaket i AV-stilling, stans motoren og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Undersøk kniveggene nøye, særlig der de flate og bøyde delene av kniven møtes (Figur 127).

   Note: Siden sand og slipende materiale kan slite på metallet mellom den flate og bøyde delen av kniven, kontrollerer du kniven før du bruker klippeenheten. Skift ut kniven hvis du oppdager slitasje (Figur 127).

   g004653
  3. Undersøk eggene på alle kniver, og kvess eggene hvis de er sløve eller det er hakk i dem (Figur 128).

   Note: Slip bare den øvre delen av kniveggen, og oppretthold den originale klippevinkelen, for å sørge for at kniven forblir skarp (Figur 128). Kniven opprettholder balansen hvis like mye metall fjernes fra begge kniveggene.

   g000276

   Note: Fjern knivene og slip dem på et slipeapparat. Når du har skjerpet kniveggene, monterer du kniven med antiskalperingsvernet og knivbolten. Se Demontere og montere klippeenhetens kniv(er).

  Korrigere feiljustering av klippeenheter

  Når knivene er feiljustert på én enkelt klippeenhet, vil gresset se stripete ut når man har klippet det. Du kan løse dette problemet ved å sikre at knivene er rette.

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Hev klippehøyden til høyeste stilling. Se Justere klippehøyden.

  3. Senk klippeenheten ned på en jevn overflate og fjern dekslene fra toppen av klippeenheten.

  4. Løsne flensmutteren som fester lederullen for å løsne remspenningen.

  5. Roter knivene til endene vender fremover og bakover, og mål fra bakken til fremre tupp av kniveggen. Merk deg dette målet.

  6. Roter så den samme kniven til den motsatte enden er foran, og mål igjen. Forskjellen mellom målene må ikke være over 3 mm. Hvis målet overskrider 3 mm, er kniven bøyd og må byttes ut. Mål alle knivene.

  7. Sammenlikne målene på de ytre knivene med kniven i midten.

   Note: Den midterste kniven må ikke være mer enn 10 mm lavere enn de ytre knivene. Hvis den midterste kniven er mer enn 10 mm lavere enn de ytre knivene, fortsett til trinn 8 og legg mellomlegg mellom spindelhuset og bunnen av klippeenheten.

  8. Fjern bolter, flate skiver, låseskiver og muttere fra den ytre spindelen i området der du må ha på ekstra mellomlegg.

   Note: Sett på et mellomlegg (delenummer 3256-24) mellom spindelhuset og bunnen av klippeenheten for å heve eller senke kniven. Fortsett å kontrollere knivenes innretning og tilføy mellomlegg til knivtuppene er innenfor ønskede mål.

   Important: Du må ikke bruke mer enn tre mellomlegg ved ett enkelt hull. Bruk færre mellomlegg ved tilstøtende hull hvis det er brukt mer enn ett mellomlegg ved ett enkelt hull.

  9. Juster lederullen og monter remdekslene.

  Vedlikehold av førerhus

  Rengjøre førerhuset

  Important: Vær forsiktig rundt førerhusets tetninger og lys (Figur 129). Hvis du bruker en trykkvasker, hold vaskestaven minst 0,6 m fra maskinen. Ikke bruk høytrykksvasker direkte på førerhusets tetninger og lys eller under det bakre overhenget.

  g034330

  Rengjøre luftfiltrene i førerhuset

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 250. driftstime
 • Rengjør luftfiltrene i førerhuset – skift dem ut hvis de har rifter eller er svært tilsmusset.
  1. Ta ut skruene og fjern ristene over luftfiltrene både inni og bak førerhuset (Figur 130 og Figur 131).

   g028378
   g028379
  2. Rengjør filtrene ved å blåse ren, oljefri, komprimert luft gjennom dem.

   Important: Filtre med hull, rifter eller andre skader må skiftes ut.

  3. Monter filtrene og risten med vingeskruene.

  Rengjøre førerhusets forfilter

  Formålet med førerhusets forfilter er å hindre at store rusk, for eksempel gress og løv, kommer inn i førerhusets filtre.

  1. Roter skjermdekselet ned.

  2. Rengjør filteret med vann.

   Note: Bruk ikke trykkvasker.

   Important: Filtre med hull, rifter eller andre skader må skiftes ut.

  3. La forfilteret lufttørke før du monterer det på maskinen.

  4. Roter filterskjermen rundt tappene til låsen låses inn i låsfesteenheten (Figur 132).

   g032951

  Rengjøre klimaanleggsenheten

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 250. driftstime
 • Rengjør klimaanleggsenheten(oftere under ekstremt skitne og støvete forhold).
  1. Koble fra kabelen for hver vifte.

   g032323
  2. Fjern de to knottene og fjern vifteenheten.

  3. Åpne de fire låsene på klimaanleggsenheten, og fjern skjermen.

   g032324
  4. Fjern luftfiltrene (se Figur 131).

  5. Rengjør klimaanleggsenheten.

  6. Monter luftfiltrene, skjermen og vifteenheten (Figur 131, Figur 133 og Figur 134).

  7. Koble til kabelen for hver vifte (Figur 133).

  Lagring

  Sikkerhet ved oppbevaring

  • Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler stopper før du forlater førerposisjonen. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring eller oppbevaring.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Gjøre maskinen klar til oppbevaring

  Important: Ikke bruk brakkvann eller gjenvunnet vann til å rengjøre maskinen.

  Klargjøre trekkenheten

  1. Rengjør trekkenheten, klippeenhetene og motoren grundig.

  2. Kontroller trykket i dekkene. Fyll på alle klippeenhetens dekk til 0,83 til 1,03 bar.

  3. Kontroller alle festene. Stram dem om nødvendig.

  4. Smør alle smørepunkter og omdreiningspunkter. Tørk opp overflødig smøremiddel.

  5. Bruk litt sandpapir på og mal malte områder som har fått riper eller rust. Reparer alle hakk i metallet.

  6. Overhal batteriet og kablene:

   1. Ta batteriklemmene av batteripolene.

    Note: Koble alltid til den negative klemmen først og den positive klemmen sist. Koble alltid til den positive klemmen først og den negative klemmen sist.

   2. Rengjør batteriet, klemmene og polene med en stålbørste og en oppløsning av natron.

   3. Smør batteripolene og kabelklemmene med Grafo 112X (delenummer 505-47) eller vaselin for å forhindre korrosjon.

   4. Lad batteriet sakte opp i 24 timer hver 60. dag for å forhindre blysulfatering av batteriet.

  Klargjøre motoren

  1. Tøm motoroljen fra bunnpannen, og sett tappepluggen tilbake.

  2. Ta ut og kast oljefilteret. Sett inn et nytt oljefilter.

  3. Fyll på oljetanken med tilmålt mengde motorolje.

  4. Vri tenningsnøkkelen til På-stillingen, start motoren, og la den gå på tomgang i ca. 2 minutter.

  5. Vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen.

  6. Tøm alt drivstoff fra drivstofftanken, slangene og drivstoffilteret/vannutskillerenheten.

  7. Spyl drivstofftanken med rent, ferskt dieseldrivstoff.

  8. Fest alle beslagene for drivstoffsystemet.

  9. Rengjør og overhal luftrenseren grundig.

  10. Forsegl inntaket til luftrenseren og eksosåpningen med værbestandig teip.

  11. Kontroller frostvæskebeskyttelsen og tilsett som nødvendig for forventet minimumstemperatur i ditt område.