Εισαγωγή

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά για να ενημερωθείτε για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος σας, καθώς και για την αποφυγή τραυματισμών και πρόκλησης ζημιών στο προϊόν. Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του προϊόντος. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον.

Για πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και παρελκόμενα, την εύρεση αντιπροσώπου ή την καταχώριση του προϊόντος σας μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με την Toro στη διεύθυνση www.Toro.com.

Για σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά Toro ή πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή την Εξυπηρέτηση Πελατών της Toro αναφέροντας τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η θέση στην οποία θα βρείτε την ετικέτα με το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος.

g017365

Γράψτε τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος στο παρακάτω πεδίο:

Στο παρόν εγχειρίδιο προσδιορίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι και παρατίθενται μηνύματα ασφάλειας. Τα μηνύματα αυτά αναγνωρίζονται από το προειδοποιητικό σύμβολο (Σχήμα 2), το οποίο δηλώνει έναν κίνδυνο που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο εάν δεν ληφθούν οι συνιστώμενες προφυλάξεις.

g000502

Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι εξής 2 λέξεις για την επισήμανση συγκεκριμένων πληροφοριών. Σημαντικό εφιστά την προσοχή σε σημαντικές πληροφορίες μηχανολογικού ενδιαφέροντος και Σημείωση υπογραμμίζει πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Στα μοντέλα στα οποία δηλώνεται συγκεκριμένη ιπποδύναμη κινητήρα, η μικτή ιπποδύναμη κινητήρα μετρήθηκε εργαστηριακά από τον κατασκευαστή του κινητήρα κατά SAE J1349. Η πραγματική ιπποδύναμη κινητήρα για αυτή την κατηγορία χλοοκοπτικών μηχανημάτων θα είναι σημαντικά χαμηλότερη, καθώς έχει προσαρμοστεί ώστε να πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας, εκπομπών και λειτουργίας.

Ασφάλεια

υτό το μηχάνημα σχεδιάστηκε σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 5395.

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

υτό το προϊόν είναι ικανό να ακρωτηριάσει άκρα και να εκτοξεύσει αντικείμενα. Να ακολουθείτε πάντοτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό.

Η χρήση αυτού του προϊόντος για άλλους σκοπούς πέραν του προβλεπόμενου ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για εσάς και για τους διερχομένους.

 • Διαβάστε και κατανοήστε το περιεχόμενο του παρόντος Εγχειριδίου Χειριστή πριν θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία.

 • Μην πλησιάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά στα κινούμενα εξαρτήματα του μηχανήματος.

 • Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία αν όλα τα προστατευτικά καλύμματα και οι άλλες προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας δεν είναι στη θέση τους ή δεν λειτουργούν.

 • Μείνετε μακριά από τα ανοίγματα απόρριψης. Φροντίστε ώστε οι διερχόμενοι να παραμένουν σε ασφαλή απόσταση από το μηχάνημα.

 • Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον χώρο λειτουργίας του μηχανήματος. Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό του μηχανήματος από παιδιά.

 • κινητοποιήστε το μηχάνημα και σβήστε τον κινητήρα πριν προβείτε σε εργασίες συντήρησης, ανεφοδιασμού ή καθαρισμού του μηχανήματος.

Η ακατάλληλη χρήση ή συντήρηση του μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Για να μειώσετε τις πιθανότητες τραυματισμού, ακολουθείτε τις παρούσες οδηγίες για την ασφάλεια και δίνετε πάντα προσοχή στο προειδοποιητικό σύμβολο, το οποίο συνοδεύει οδηγίες για την προσωπική ασφάλεια με τις ενδείξεις Προσοχή, Προειδοποίηση ή Κίνδυνος. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή θάνατο.

Στο παρόν εγχειρίδιο θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας στις αντίστοιχες ενότητες.

σφάλεια πριν από τη λειτουργία

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

 • Επιθεωρείτε πάντα το μηχάνημα για να βεβαιώνεστε ότι οι λεπίδες, τα μπουλόνια των λεπίδων και το συγκρότημα κοπής δεν είναι φθαρμένα ή κατεστραμμένα.

 • Επιθεωρήστε τον χώρο όπου πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα που θα μπορούσε να εκτοξεύσει το μηχάνημα.

 • Εξοικειωθείτε με τον ασφαλή χειρισμό του εξοπλισμού, τα χειριστήρια, καθώς και τα σήματα ασφαλείας.

 • Ελέγξτε ότι όλα τα προστατευτικά καλύμματα και οι διατάξεις ασφαλείας είναι στη θέση τους και λειτουργούν σωστά.

 • Κατά τη ρύθμιση του ύψους κοπής ενδέχεται να έρθετε σε επαφή με την κινούμενη λεπίδα, με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό.

  • Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  • ποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζί κατά τη ρύθμιση του ύψους κοπής.

σφάλεια καυσίμων

Κίνδυνος

Τα καύσιμα είναι εξαιρετικά εύφλεκτα και ιδιαίτερα εκρηκτικά. Η εκδήλωση πυρκαγιάς ή έκρηξης από καύσιμα μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές και εγκαύματα σε εσάς ή άλλα άτομα.

 • Για την αποφυγή στατικού φορτίου από την ανάφλεξη του καυσίμου, τοποθετήστε το δοχείο ή/και το μηχάνημα απευθείας στο έδαφος πριν από το γέμισμα, και όχι σε όχημα ή πάνω σε κάποιο αντικείμενο.

 • Γεμίστε το ρεζερβουάρ σε υπαίθριο, ανοικτό χώρο, όταν ο κινητήρας είναι κρύος. ν χυθεί καύσιμο, καθαρίστε το.

 • Μην χειρίζεστε καύσιμα όταν καπνίζετε ή κοντά σε γυμνή φλόγα ή σπινθήρες.

 • ποθηκεύστε το καύσιμο σε εγκεκριμένο δοχείο και φυλάξτε το μακριά από παιδιά.

Προειδοποίηση

Σε περίπτωση κατάποσης, το καύσιμο μπορεί να αποβεί επιβλαβές ή απειλητικό για τη ζωή. Η μακροχρόνια έκθεση στις αναθυμιάσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό και ασθένεια.

 • ποφύγετε την παρατεταμένη εισπνοή αναθυμιάσεων.

 • Κρατάτε τα χέρια και τα πρόσωπο σας μακριά από την αντλία και το άνοιγμα του ρεζερβουάρ.

 • Κρατάτε το καύσιμο μακριά από τα μάτια και το δέρμα.

σφάλεια κατά τη λειτουργία

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

 • Να φοράτε κατάλληλη ενδυμασία η οποία θα περιλαμβάνει προστατευτικά για τα μάτια, κατάλληλα αντιολισθητικά υποδήματα, καθώς και μέσα προστασίας της ακοής. Δένετε πίσω τα μαλλιά σας και μη φοράτε κοσμήματα.

 • Μη χειρίζεστε το μηχάνημα εάν είστε άρρωστοι, κουρασμένοι ή βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων.

 • Η λεπίδα είναι κοφτερή. Η επαφή με τη λεπίδα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

 • Όταν αφήνετε ελεύθερο το χειριστήριο ελέγχου παρουσίας χειριστή (OPC), ο κινητήρας θα πρέπει να σβήνει και η λεπίδα θα πρέπει να ακινητοποιείται εντός 3 δευτερολέπτων. Σε αντίθετη περίπτωση, διακόψτε αμέσως τη χρήση του μηχανήματος και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

 • Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνον όταν υπάρχει καλή ορατότητα και κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνού.

 • Το βρεγμένο χορτάρι και τα βρεγμένα φύλλα μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό αν γλιστρήσετε και έρθετε σε επαφή με τη λεπίδα. ποφύγετε την κοπή σε βρεγμένο χώρο, αν είναι δυνατόν.

 • Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πλησιάζετε σε στροφές χωρίς ορατότητα, θάμνους, δέντρα ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να περιορίζουν την ορατότητά σας.

 • Έχετε το νου σας για λακκούβες, αυλάκια, προεξοχές, βράχους ή άλλα κρυμμένα αντικείμενα. Το ανώμαλο έδαφος μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα με ολίσθηση και πτώση.

 • κινητοποιήστε το μηχάνημα και επιθεωρήστε τις λεπίδες αν κτυπήσετε κάποιο αντικείμενο ή αν παρατηρήσετε μη φυσιολογικούς κραδασμούς στο μηχάνημα. Εκτελέστε όλες τις απαιτούμενες επισκευές πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία.

 • Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

 • Εάν ο κινητήρας βρισκόταν σε λειτουργία, ο σιγαστήρας θα έχει υψηλή θερμοκρασία και μπορεί να σας προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Μην πλησιάζετε τον σιγαστήρα όταν έχει υψηλή θερμοκρασία.

 • Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και παρελκόμενα εγκεκριμένα από την The Toro® Company.

σφάλεια σε επικλινή εδάφη

Προειδοποίηση

Η λειτουργία του κινητήρα σε έδαφος με κλίση μεγαλύτερη από 45 μοίρες θα προκαλέσει λόγω έλλειψης λίπανσης σοβαρές ζημιές στον κινητήρα, όπως κολλημένες βαλβίδες, χτυπημένα έμβολα ή καμμένα έδρανα στροφαλοφόρου.

 • Προτού εργαστείτε σε επικλινές έδαφος, επιθεωρήστε τον χώρο για να ελέγξετε ακριβώς την κλίση του εδάφους όπου πρόκειται να λειτουργήσει το μηχάνημα.

 • Μην λειτουργείτε τον 4χρονο κινητήρα της Honda που διαθέτει το παρόν μηχάνημα σε έδαφος με κλίση μεγαλύτερη από 45 μοίρες.

 • ποφύγετε την κοπή όταν το χορτάρι είναι βρεγμένο. Η ανεπαρκής σταθερότητα μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα με ολίσθηση και πτώση.

 • Χειρίζεστε προσεκτικά το μηχάνημα κοντά σε χώρους απόρριψης, χαντάκια και αναχώματα.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, έχετε πάντοτε και τα δύο χέρια στη χειρολαβή.

 • Όταν εκτελείτε κοπή σε έδαφος με απότομη κλίση κινούμενοι από την κορυφή προς τη βάση του πρανούς και χρειάζεστε μεγαλύτερη χειρολαβή, χρησιμοποιείτε εγκεκριμένη προέκταση χειρολαβής.

σφάλεια μετά τη λειτουργία

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

 • Καθαρίστε τα χόρτα και τα ξένα υλικά από το μηχάνημα, για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς. ν έχει χυθεί λάδι ή καύσιμο, καθαρίστε το.

 • φήστε τον κινητήρα να κρυώσει προτού αποθηκεύσετε το μηχάνημα σε εσωτερικό χώρο.

 • Μην αποθηκεύετε ποτέ το μηχάνημα ή τα δοχεία καυσίμων σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλες συσκευές).

σφάλεια μεταφοράς

 • Να είστε προσεκτικοί κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση του μηχανήματος.

 • Στερεώστε καλά το μηχάνημα.

 • Μην χρησιμοποιείτε τον κινητήρα για να φορτώσετε το μηχάνημα γιατί τα αιχμηρά άκρα μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό.

σφάλεια συντήρησης

 • ποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζί προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.

 • Κατά το σέρβις του μηχανήματος, φοράτε γάντια και προστατευτικά για τα μάτια.

 • Η λεπίδα είναι κοφτερή. Η επαφή με τη λεπίδα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών. Κατά την επισκευή της λεπίδας, φοράτε γάντια.

 • Μην πειράζετε ποτέ τις διατάξεις ασφαλείας. Ελέγχετε τακτικά αν λειτουργούν σωστά.

 • Το αναποδογύρισμα του μηχανήματος ενδέχεται να οδηγήσει σε διαρροή καυσίμου. Το καύσιμο είναι εύφλεκτο και εκρηκτικό και μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. φήστε τον κινητήρα σε λειτουργία μέχρι να τελειώσει το καύσιμο ή αποστραγγίστε το καύσιμο με χειροκίνητη αντλία· μην αποστραγγίζετε ποτέ το καύσιμο με αυτοσχέδια αντλία.

Αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγιών

Important: Οι ετικέτες προειδοποίησης και οδηγιών ασφάλειας είναι εύκολα αναγνώσιμες από τον χειριστή και βρίσκονται κοντά σε κάθε πηγή δυνητικού κινδύνου. ντικαθιστάτε τις τυχόν φθαρμένες ή αποκολλημένες ετικέτες.

decal111-9826
decal111-5393
g017410

Συναρμολόγηση

Συναρμολόγηση της χειρολαβής

 1. Τοποθετήστε τα 2 χιτώνια στο εσωτερικό του πλαισίου.

  g017333
 2. Τοποθετήστε την κάτω χειρολαβή μεταξύ των χιτωνίων και στερεώστε την με 1 μπουλόνι, 2 ροδέλες και 1 παξιμάδι.

  Note: Τοποθετήστε την κάτω χειρολαβή μεταξύ των χιτωνίων, φροντίζοντας το συγκρότημα του στόπερ ποδιού να βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.

 3. Επαναλάβετε το ίδιο και στην αντίθετη πλευρά.

 4. Ευθυγραμμίστε τις οπές στην πάνω χειρολαβή με εκείνες στην κάτω χειρολαβή.

  g209291
 5. Τοποθετήστε τον αναβολέα διαμέσου της πάνω και της κάτω χειρολαβής και στερεώστε τον με ροδέλα και στρόφιγγα.

 6. Τοποθετήστε το συγκρότημα γκαζιού στο εξωτερικό της χειρολαβής και στερεώστε το με παξιμάδι και κυλινδρική βίδα.

  g209280

Τοποθέτηση του στόπερ ποδιού

Στερεώστε το στόπερ ποδιού στη δεξιά πλευρά της κάτω χειρολαβής χρησιμοποιώντας παξιμάδι και 2 ροδέλες (Σχήμα 6)

Note: Τοποθετήστε το στόπερ ποδιού χρησιμοποιώντας την κάτω οπή του στόπερ, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.

g027870

Πλήρωση του κινητήρα με λάδι

Important: Το μηχάνημα δεν είναι εφοδιασμένο με λάδι κινητήρα. Προτού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία, γεμίστε τον με λάδι.

Μέγ. χωρητικότητα: 0,59 L, τύπος λαδιού: Πολύτυπο ορυκτέλαιο 10W-30 με ταξινόμηση απόδοσης API SF, SG, SH, SJ, SL ή υψηλότερη.

 1. Μετακινήστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

 2. φαιρέστε τον δείκτη στάθμης (Σχήμα 7).

  g017332
 3. Με αργές κινήσεις προσθέστε λάδι στην οπή πλήρωσης λαδιού, περιμένετε 3 λεπτά και εν συνεχεία ελέγξτε τη στάθμη λαδιού στον δείκτη στάθμης, αφού τον σκουπίσετε και τον τοποθετήσετε στην οπή πλήρωσης λαδιού, χωρίς όμως να βιδώσετε την τάπα πλήρωσης λαδιού (Σχήμα 8).

  g017338

  Note: Γεμίστε τον στροφαλοθάλαμο του κινητήρα με λάδι μέχρι ο δείκτης στάθμης να δείξει ότι η στάθμη λαδιού στον κινητήρα είναι σωστή, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7. Εάν υπερπληρώσετε τον κινητήρα με λάδι, αφαιρέστε την επιπλέον ποσότητα λαδιού σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα λλαγή λαδιού κινητήρα.

 4. Τοποθετήστε τον δείκτη στάθμης στη θέση του και σφίξτε τον καλά με το χέρι.

  Important: Κάντε αλλαγή λαδιού μετά τις 5 πρώτες ώρες λειτουργίας και, εν συνεχεία, μία φορά τον χρόνο. νατρέξτε στην ενότητα λλαγή λαδιού κινητήρα.

Γενική επισκόπηση προϊόντος

g017341
g017335
ΜοντέλοΠλάτος κοπήςΠλάτος μηχανήματος
02604510 mm635 mm
02606535 mm635 mm

Χειρισμός

νεφοδιασμός ρεζερβουάρ καυσίμου

 • Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε μόνο καθαρή, φρέσκια αμόλυβδη βενζίνη 87 ή περισσότερων οκτανίων (βάσει της μεθόδου R+M/2).

 • Οξυγονωμένο καύσιμο με έως 10% αιθανόλη ή 15% MTBE κατ’ όγκο είναι αποδεκτό.

 • Μην χρησιμοποιείτε μίγματα βενζίνης με αιθανόλη, όπως E15 ή E85, που περιέχουν άνω του 10% αιθανόλη κατ’ όγκο. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα απόδοσης ή/και ζημιά στον κινητήρα η οποία μπορεί να μην καλύπτεται από την εγγύηση.

 • Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη που περιέχει μεθανόλη.

 • Εκτός αν έχετε προσθέσει στο καύσιμο σταθεροποιητικό καυσίμου, μην αποθηκεύετε καύσιμο στο ρεζερβουάρ ή σε δοχεία καυσίμου κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

 • Μην προσθέτετε λάδι στη βενζίνη.

νεφοδιάζετε το ρεζερβουάρ καυσίμου με φρέσκια απλή αμόλυβδη βενζίνη από επώνυμα πρατήρια (Σχήμα 11).

Important: Για να μειώσετε τα προβλήματα εκκίνησης, προσθέτετε σταθεροποιητικό στο καύσιμο σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, αναμειγνύοντάς το με βενζίνη το πολύ 30 ημερών.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα σας.

g017340

Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα

Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα.
  1. Μετακινήστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

  2. φαιρέστε τον δείκτη στάθμης και σκουπίστε τον με καθαρό πανί.

  3. Τοποθετήστε τον δείκτη στάθμης στην οπή πλήρωσης λαδιού, χωρίς όμως να τον βιδώσετε.

  4. φαιρέστε τον δείκτη στάθμης και ελέγξτε τη στάθμη.

  5. Για να δείτε ποια είναι η σωστή στάθμη λαδιού στον δείκτη ανατρέξτε στο Σχήμα 12).

   g017332
  6. Εάν η στάθμη λαδιού είναι χαμηλή, με αργές κινήσεις προσθέστε λάδι στην οπή πλήρωσης λαδιού, περιμένετε 3 λεπτά και εν συνεχεία ελέγξτε τη στάθμη λαδιού στον δείκτη στάθμης, αφού τον σκουπίσετε και τον τοποθετήσετε στην οπή πλήρωσης λαδιού, χωρίς όμως να βιδώσετε την τάπα πλήρωσης λαδιού.

   Note: Μέγ. χωρητικότητα: 0,59 L. Πολύτυπο ορυκτέλαιο 10W-30 με ταξινόμηση απόδοσης API SF, SG, SH, SJ, SL ή υψηλότερη.

   Note: Γεμίστε τον στροφαλοθάλαμο του κινητήρα με λάδι μέχρι ο δείκτης στάθμης να δείξει ότι η στάθμη λαδιού στον κινητήρα είναι σωστή, όπως φαίνεται στο Σχήμα 12. Εάν υπερπληρώσετε τον κινητήρα με λάδι, αφαιρέστε την επιπλέον ποσότητα λαδιού σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα λλαγή λαδιού κινητήρα.

  7. Τοποθετήστε τον δείκτη στάθμης στη θέση του και σφίξτε τον καλά με το χέρι.

   Important: Κάντε αλλαγή λαδιού μετά τις 5 πρώτες ώρες λειτουργίας και, εν συνεχεία, μία φορά τον χρόνο. νατρέξτε στην ενότητα λλαγή λαδιού κινητήρα.

  Ρύθμιση του ύψους κοπής

  Προειδοποίηση

  Κατά τη ρύθμιση του ύψους κοπής ενδέχεται να έρθετε σε επαφή με την κινούμενη λεπίδα, με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό.

  • Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  • Φοράτε γάντια κατά τον χειρισμό της μονάδας κοπής.

  Προσοχή

  Εάν ο κινητήρας βρισκόταν σε λειτουργία, ο σιγαστήρας θα έχει υψηλή θερμοκρασία και μπορεί να σας προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Μην πλησιάζετε τον σιγαστήρα όταν έχει υψηλή θερμοκρασία.

  Ρυθμίστε το ύψος κοπής που επιθυμείτε.

  1. Γυρίστε τον διακόπτη καυσίμου στη θέση OFF.

  2. ποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζί.

  3. Γυρίστε το μηχάνημα στο πλάι, με τον δείκτη στάθμης κατεβασμένο.

  4. Φορώντας προστατευτικά γάντια, αφαιρέστε το μπουλόνι της λεπίδας και τη μονάδα κοπής.

  5. Τοποθετήστε τους αποστάτες στο επιθυμητό ύψος και βάλτε πάλι τη μονάδα κοπής στη θέση της, όπως φαίνεται στο Σχήμα 13.

   g017336

   Note: Ο μεγάλος αποστάτης πρέπει να βρίσκεται πάντοτε ακριβώς κάτω από τη φτερωτή.

  6. Χρησιμοποιώντας ροπόκλειδο, σφίξτε το μπουλόνι της λεπίδας με ροπή 25 N·m.

  Θέση του κινητήρα σε λειτουργία

  1. Μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού στη θέση ανοιχτού τσοκ και βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης καυσίμου βρίσκεται στη θέση ON.

   g017346
  2. Κρατήστε το χειριστήριο ελέγχου παρουσίας χειριστή (OPC) πατημένο πάνω στη χειρολαβή.

   g017334
  3. Τοποθετήστε το πόδι σας πάνω στην πλατφόρμα του μηχανήματος και γείρετέ το προς το μέρος σας (Σχήμα 16).

   g017329
  4. Τραβήξτε τη λαβή της κορδονιέρας εκκίνησης.

  Note: Εάν το μηχάνημα δεν πάρει μπρος μετά από αρκετές προσπάθειες, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

  Ρύθμιση του τσοκ

  Χρησιμοποιήστε το συγκρότημα του γκαζιού για να ρυθμίσετε το τσοκ (Σχήμα 17).

  g017367

  Θέση του κινητήρα εκτός λειτουργίας

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • εβαιωθείτε ότι ο κινητήρας σβήνει εντός 3 δευτερολέπτων από τη στιγμή που αφήνετε ελεύθερο το χειριστήριο ελέγχου παρουσίας χειριστή (OPC).
 • Για να σβήσει ο κινητήρας, αφήστε ελεύθερο το χειριστήριο ελέγχου παρουσίας χειριστή (OPC) (Σχήμα 18).

  Important: Όταν αφήνετε ελεύθερο το χειριστήριο ελέγχου παρουσίας χειριστή (OPC), τόσο ο κινητήρας όσο και η λεπίδα θα πρέπει να σταματούν να λειτουργούν εντός 3 δευτερολέπτων. Σε αντίθετη περίπτωση, διακόψτε αμέσως τη χρήση του μηχανήματος και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

  g017366

  Μεταφορά

  • Να είστε προσεκτικοί κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση του μηχανήματος σε τρέιλερ ή φορτηγό.

  • Δέστε με ασφάλεια το μηχάνημα χρησιμοποιώντας ιμάντες, αλυσίδες, καλώδια ή σχοινιά. Τόσο οι μπροστά όσο και οι πίσω ιμάντες πρέπει να έχουν κατεύθυνση προς τα κάτω και προς το εξωτερικό του μηχανήματος.

  Συμβουλές για το χειρισμό

  Γενικές συμβουλές σχετικά με την κοπή

  • Επιθεωρήστε τον χώρο όπου πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα που θα μπορούσε να εκτοξεύσει το μηχάνημα.

  • ποφύγετε την πρόσκρουση σταθερών αντικειμένων με τη λεπίδα. Μην περνάτε ποτέ σκοπίμως το μηχάνημα πάνω από κάποιο αντικείμενο.

  • Εάν το μηχάνημα κτυπήσει κάποιο αντικείμενο ή εάν παρατηρήσετε κραδασμούς, σβήστε αμέσως τον κινητήρα, αποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζί και εξετάστε το μηχάνημα για τυχόν ζημιές.

  • Για βέλτιστη απόδοση, τοποθετήστε μια καινούρια λεπίδα πριν από την έναρξη της περιόδου κοπής.

  • ντικαταστήστε τη λεπίδα, εφόσον είναι αναγκαίο, με ανταλλακτική λεπίδα Toro.

  Κοπή γρασιδιού

  • Κόβετε μόνο περίπου το ένα τρίτο του ύψους του γρασιδιού κάθε φορά. Μην κόβετε το γρασίδι σε ύψος χαμηλότερο από 34 mm (όσο δηλ. η υψηλότερη ρύθμιση), παρά μόνο αν το γρασίδι είναι αραιό ή κατά τους όψιμους φθινοπωρινούς μήνες κατά τους οποίους η ανάπτυξή του αρχίζει να επιβραδύνεται. νατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του ύψους κοπής.

  • Η κοπή γρασιδιού με ύψος άνω των 15 cm δεν συνιστάται. Εάν το γρασίδι είναι πολύ ψηλό, το μηχάνημα μπορεί να βουλώσει και να προκληθεί ρετάρισμα του κινητήρα.

  • Τα υγρά χόρτα ή φύλλα έχουν την τάση να συσσωματώνονται και μπορεί να βουλώσουν το μηχάνημα ή να προκαλέσουν ρετάρισμα του κινητήρα. Πραγματοποιείτε κοπή μόνο σε στεγνό χώρο, αν είναι δυνατόν.

   Προειδοποίηση

   Το βρεγμένο χορτάρι και τα βρεγμένα φύλλα μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό αν γλιστρήσετε και έρθετε σε επαφή με τη λεπίδα. Πραγματοποιείτε κοπή μόνο σε στεγνό χώρο, αν είναι δυνατόν.

  • Έχετε το νου σας για ενδεχόμενο πυρκαγιάς σε πολύ ξηρές συνθήκες, τηρείτε όλες τις τοπικές προειδοποιήσεις κινδύνου πυρκαγιάς και διατηρείτε το μηχάνημα καθαρό από ξερά χόρτα και φύλλα.

  • Εάν η τελική εμφάνιση του γκαζόν δεν είναι ικανοποιητική, δοκιμάστε 1 ή περισσότερα από τα εξής:

   • ντικαταστήστε ή ακονίστε τη λεπίδα.

   • Κινηθείτε με πιο αργό ρυθμό κατά την κοπή.

   • υξήστε το ύψος κοπής του μηχανήματος.

   • Κόβετε το γρασίδι πιο συχνά.

   • Φροντίστε να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη στις σειρές κομμένου χόρτου αντί να περνάτε μια ολόκληρη σειρά κάθε φορά.

  Κοπή φύλλων

  • φού κόψετε το γκαζόν, βεβαιωθείτε ότι είναι ορατό το μισό γρασίδι μέσα από τα κομμένα φύλλα που το καλύπτουν. Μπορεί να χρειαστεί να περάσετε τα φύλλα αρκετές φορές με το μηχάνημα.

  • Η κοπή γρασιδιού με ύψος άνω των 15 cm δεν συνιστάται. Εάν τα κομμένα φύλα σχηματίζουν πολύ παχύ στρώμα, το μηχάνημα μπορεί να βουλώσει και να προκληθεί ρετάρισμα του κινητήρα.

  • Επιβραδύνετε τον ρυθμό κοπής αν το μηχάνημα δεν κόβει τα φύλλα αρκετά ψιλά.

  Συντήρηση

  Note: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση χειρισμού.

  Συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα συντήρησης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 5 ώρες
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα.
 • Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα.
 • εβαιωθείτε ότι ο κινητήρας σβήνει εντός 3 δευτερολέπτων από τη στιγμή που αφήνετε ελεύθερο το χειριστήριο ελέγχου παρουσίας χειριστή (OPC).
 • Καθαρίστε ολόκληρο το μηχάνημα από κομμένα χόρτα και άλλες ακαθαρσίες.
 • Μετά από κάθε χρήση
 • Καθαρίστε ολόκληρο το μηχάνημα από κομμένα χόρτα και άλλες ακαθαρσίες.
 • Κάθε 100 ώρες
 • Ελέγξτε το μπουζί και αντικαταστήστε το, αν είναι απαραίτητο.
 • Κάθε χρόνο
 • ντικαθιστάτε το φίλτρο αέρα (συχνότερα σε περιβάλλον ιδιαίτερα αυξημένης σκόνης).
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα.
 • ντικαταστήστε ή ακονίστε τη λεπίδα (ανά πιο τακτά διαστήματα εάν η λάμα στομώνει γρήγορα).
 • Προετοιμασία για συντήρηση

  Προειδοποίηση

  Το αναποδογύρισμα του μηχανήματος ενδέχεται να οδηγήσει σε διαρροή καυσίμου. Το καύσιμο είναι εύφλεκτο, εκρηκτικό και μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

  φήστε τον κινητήρα σε λειτουργία μέχρι να τελειώσει το καύσιμο ή αποστραγγίστε το καύσιμο με χειροκίνητη αντλία· μην αποστραγγίζετε ποτέ το καύσιμο με αυτοσχέδια αντλία.

  1. Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  2. ποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζί (Σχήμα 19) προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.

   Important: Γυρίζετε πάντα το μηχάνημα στο πλάι, με τον δείκτη στάθμης κατεβασμένο. Εάν γείρετε το μηχάνημα προς άλλη κατεύθυνση, το συγκρότημα των βαλβίδων μπορεί να γεμίσει λάδι και να χρειαστούν τουλάχιστον 30 λεπτά για να αποστραγγιστεί.

   g017342
  3. φού ολοκληρώσετε τις εργασίες συντήρησης, συνδέστε το καλώδιο στο μπουζί.

  ντικατάσταση του φίλτρου αέρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε χρόνο
 • ντικαθιστάτε το φίλτρο αέρα (συχνότερα σε περιβάλλον ιδιαίτερα αυξημένης σκόνης).
  1. Πιέστε τις γλωττίδες ασφάλισης που βρίσκονται στο πάνω μέρος του καλύμματος του φίλτρου αέρα (Σχήμα 20).

   g017339
  2. νοίξτε το κάλυμμα.

  3. φαιρέστε το φίλτρο (Σχήμα 20).

  4. Ελέγξτε το φίλτρο και αντικαταστήστε το αν είναι φθαρμένο ή υπερβολικά λερωμένο.

  5. Ελέγξτε το χάρτινο φίλτρο αέρα.

   1. Εάν το φίλτρο είναι φθαρμένο ή έχει διαβραχεί με λάδι ή καύσιμο, αντικαταστήστε το.

   2. ν το φίλτρο είναι λερωμένο, χτυπήστε το αρκετές φορές σε σκληρή επιφάνεια ή φυσήξτε το με πεπιεσμένο αέρα πίεσης κάτω των 2,07 bar από την πλευρά του φίλτρου που κοιτά τον κινητήρα.

    Note: Μην επιχειρείτε να καθαρίσετε τις βρωμιές με βούρτσα. Με το βούρτσισμα οι βρωμιές εισχωρούν στις ίνες του φίλτρου.

  6. Καθαρίστε τον κορμό και το κάλυμμα του φίλτρου αέρα με υγρό πανί.

   Important: Κατά τον καθαρισμό, προσέξτε να μην εισχωρήσουν βρομιές στον αεραγωγό.

  7. Τοποθετήστε το φίλτρο.

  8. Τοποθετήστε το κάλυμμα.

  λλαγή λαδιού κινητήρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 5 ώρες
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα.
 • Κάθε χρόνο
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα.
  1. φήστε τον κινητήρα σε λειτουργία για λίγα λεπτά προτού αλλάξετε το λάδι, για να ζεσταθεί.

   Note: Το ζεστό λάδι ρέει καλύτερα και μεταφέρει περισσότερους ρύπους.

  2. εβαιωθείτε ότι το ρεζερβουάρ καυσίμου είναι εντελώς ή σχεδόν άδειο, ώστε να μην χυθούν καύσιμα όταν γυρίσετε το μηχάνημα στο πλάι.

  3. ποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζί. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  4. φαιρέστε τον δείκτη στάθμης.

  5. Γυρίστε το μηχάνημα στο πλάι για να αποστραγγίσετε το χρησιμοποιημένο λάδι διαμέσου του σωλήνα πλήρωσης λαδιού.

  6. Επαναφέρετε το μηχάνημα στη θέση λειτουργίας.

  7. Με αργές κινήσεις προσθέστε λάδι στην οπή πλήρωσης λαδιού, περιμένετε 3 λεπτά και εν συνεχεία ελέγξτε τη στάθμη λαδιού στον δείκτη στάθμης, αφού τον σκουπίσετε και τον τοποθετήσετε στην οπή πλήρωσης λαδιού, χωρίς όμως να βιδώσετε την τάπα πλήρωσης λαδιού.

   Note: Μέγ. χωρητικότητα: 0,59 L, τύπος λαδιού: Πολύτυπο ορυκτέλαιο 10W-30 με ταξινόμηση απόδοσης API SF, SG, SH, SJ, SL ή υψηλότερη.

   Note: Γεμίστε τον στροφαλοθάλαμο του κινητήρα με λάδι μέχρι ο δείκτης στάθμης να δείξει ότι η στάθμη λαδιού στον κινητήρα είναι σωστή, όπως φαίνεται στο (Σχήμα 21). Εάν υπερπληρώσετε τον κινητήρα με λάδι, αφαιρέστε την επιπλέον ποσότητα λαδιού σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα 5.

   g017332
  8. Τοποθετήστε τον δείκτη στάθμης στη θέση του και σφίξτε τον καλά με το χέρι.

  9. πορρίψτε κατάλληλα το μεταχειρισμένο λάδι σε τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.

  Σέρβις του μπουζί

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 100 ώρες
 • Ελέγξτε το μπουζί και αντικαταστήστε το, αν είναι απαραίτητο.
 • Χρησιμοποιήστε μπουζί Champion RN9YC ή αντίστοιχο.

  1. Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  2. ποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζί.

  3. Καθαρίστε τον χώρο γύρω από το μπουζί.

  4. φαιρέστε το μπουζί από την κυλινδροκεφαλή.

   Important: ντικαταστήστε το μπουζί όταν παρουσιάζει ρωγμές, έμφραξη ή είναι λερωμένο. Μην καθαρίζετε τα ηλεκτρόδια διότι, αν εισέλθουν ακαθαρσίες στον κύλινδρο, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον κινητήρα.

  5. Ρυθμίστε το διάκενο στο μπουζί στα 0,76 mm (0,030 ίντσες) όπως φαίνεται στο Σχήμα 22.

   g017548
  6. Τοποθετήστε το μπουζί και το παρέμβυσμα.

  7. Σφίξτε το μπουζί με ροπή 20 N·m.

  8. Συνδέστε το καλώδιο στο μπουζί.

  ντικατάσταση της λεπίδας

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε χρόνο
 • ντικαταστήστε ή ακονίστε τη λεπίδα (ανά πιο τακτά διαστήματα εάν η λάμα στομώνει γρήγορα).
 • Important: Για να τοποθετήσετε τη λεπίδα σωστά θα χρειαστείτε ροπόκλειδο. Εάν δεν διαθέτετε ροπόκλειδο ή, γενικότερα, αν προτιμάτε να εκτελέσει κάποιος άλλος αυτή τη διαδικασία, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

  Εξετάζετε τη λεπίδα κάθε φορά που σας τελειώνουν τα καύσιμα. Εάν η λεπίδα φθαρεί ή ραγίσει, αντικαταστήστε την αμέσως. ν η λάμα στομώσει ή υποστεί μικροφθορές, ακονίστε ή αντικαταστήστε την.

  Προειδοποίηση

  Η λεπίδα είναι κοφτερή. Η επαφή με τη λεπίδα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών.

  • ποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζί.

  • Κατά την επισκευή της λεπίδας, φοράτε γάντια.

  1. ποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζί. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. Γυρίστε το μηχάνημα στο πλάι, με τον δείκτη στάθμης κατεβασμένο.

  3. Χρησιμοποιήστε έναν ξύλινο τάκο για να κρατήσετε τη λεπίδα σταθερή.

   g209201
  4. φαιρέστε τη λεπίδα (περιστρέφοντας το μπουλόνι λεπίδας αριστερόστροφα) και φυλάξτε τα εξαρτήματα στερέωσης για να μην χαθούν.

  5. Τοποθετήστε τη νέα λεπίδα (περιστρέφοντας το μπουλόνι λεπίδας δεξιόστροφα) και όλα τα εξαρτήματα στερέωσης.

   Important: Τα κυρτά άκρα της λεπίδας πρέπει να κοιτούν προς το περίβλημα του μηχανήματος.

  6. Χρησιμοποιώντας ροπόκλειδο, σφίξτε το μπουλόνι της λεπίδας με ροπή 25 N·m.

   Important: Ένα μπουλόνι που σφίγγεται με ροπή 25 N·m είναι πολύ σφιχτό. Κρατώντας τη λεπίδα σταθερή με έναν ξύλινο τάκο, ρίξτε όλο το βάρος σας στην καστάνια ή το κλειδί και σφίξτε καλά το μπουλόνι. Είναι πολύ δύσκολο να σφίξετε το συγκεκριμένο μπουλόνι παραπάνω από όσο πρέπει.

  Καθαρισμός του μηχανήματος

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Καθαρίστε ολόκληρο το μηχάνημα από κομμένα χόρτα και άλλες ακαθαρσίες.
 • Μετά από κάθε χρήση
 • Καθαρίστε ολόκληρο το μηχάνημα από κομμένα χόρτα και άλλες ακαθαρσίες.
 • Προειδοποίηση

  Ενδέχεται να εκτοξευτούν υλικά από την κάτω πλευρά του περιβλήματος του μηχανήματος.

  • Χρησιμοποιείτε προστατευτικά για τα μάτια.

  • Σταθείτε στη θέση χειριστή (πίσω από τη χειρολαβή).

  • Μην επιτρέπετε την παρουσία άλλων ατόμων στον χώρο.

  1. Γυρίστε το μηχάνημα στο πλάι με τον δείκτη στάθμης κατεβασμένο.

  2. Χρησιμοποιήστε βούρτσα ή πεπιεσμένο αέρα για να απομακρύνετε χόρτα και ξένα υλικά από το προστατευτικό της εξάτμισης, την επάνω καλύπτρα και τα πλαϊνά της πλατφόρμας.

  Επίλυση προβλημάτων

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Ο κινητήρας δεν παίρνει μπρος.
  1. Το καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο στο μπουζί.
  2. Η οπή εξαερισμού της τάπας του ρεζερβουάρ έχει βουλώσει.
  3. Το μπουζί έχει διαβρωθεί, λερωθεί ή το διάκενο δεν είναι σωστό.
  4. Το ρεζερβουάρ καυσίμου είναι άδειο ή το σύστημα καυσίμου περιέχει πολυκαιρισμένο καύσιμο.
  1. Συνδέστε το καλώδιο στο μπουζί.
  2. Καθαρίστε την οπή εξαερισμού της τάπας του ρεζερβουάρ ή αντικαταστήστε την τάπα.
  3. Ελέγξτε το μπουζί και ρυθμίστε το διάκενο, αν είναι απαραίτητο. ντικαταστήστε το μπουζί, αν έχει διαβρωθεί, λερωθεί ή έχει ρωγμές.
  4. ποστραγγίστε ή/και γεμίστε το ρεζερβουάρ με φρέσκο καύσιμο. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  Ο κινητήρας παίρνει μπρος με δυσκολία ή παρουσιάζει απώλειες ισχύος.
  1. Η οπή εξαερισμού της τάπας του ρεζερβουάρ έχει βουλώσει.
  2. Το στοιχείο φίλτρου αέρα είναι λερωμένο και εμποδίζει τη ροή αέρα.
  3. Στην κάτω πλευρά του περιβλήματος του μηχανήματος υπάρχουν κομμένα χόρτα και ξένα υλικά.
  4. Το μπουζί έχει διαβρωθεί, λερωθεί ή το διάκενο δεν είναι σωστό.
  5. Η στάθμη λαδιού στον κινητήρα είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή, ή το λάδι είναι υπερβολικά βρώμικο.
  6. Το ρεζερβουάρ καυσίμου περιέχει πολυκαιρισμένο καύσιμο.
  1. Καθαρίστε την οπή εξαερισμού της τάπας του ρεζερβουάρ ή αντικαταστήστε την τάπα.
  2. Καθαρίστε το προφίλτρο ή/και αντικαταστήστε το χάρτινο φίλτρο αέρα.
  3. Καθαρίστε την κάτω πλευρά του περιβλήματος του μηχανήματος.
  4. Ελέγξτε το μπουζί και ρυθμίστε το διάκενο, αν είναι απαραίτητο. ντικαταστήστε το μπουζί, αν έχει διαβρωθεί, λερωθεί ή έχει ρωγμές.
  5. Ελέγξτε το λάδι κινητήρα. λλάξτε το λάδι αν είναι βρώμικο. Συμπληρώσετε ή αφαιρέστε λάδι ώστε η στάθμη στον δείκτη να φτάσει στην ένδειξη F (πλήρες).
  6. ποστραγγίστε και γεμίστε το ρεζερβουάρ με φρέσκο καύσιμο.
  Ο κινητήρας λειτουργεί με δυσκολία.
  1. Το καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο στο μπουζί.
  2. Το μπουζί έχει διαβρωθεί, λερωθεί ή το διάκενο δεν είναι σωστό.
  3. Το στοιχείο φίλτρου αέρα είναι λερωμένο και εμποδίζει τη ροή αέρα.
  1. Συνδέστε το καλώδιο στο μπουζί.
  2. Ελέγξτε το μπουζί και ρυθμίστε το διάκενο, αν είναι απαραίτητο. ντικαταστήστε το μπουζί, αν έχει διαβρωθεί, λερωθεί ή έχει ρωγμές.
  3. Καθαρίστε το προφίλτρο ή/και αντικαταστήστε το χάρτινο φίλτρο αέρα.
  Στο μηχάνημα ή στον κινητήρα παρατηρούνται υπερβολικοί κραδασμοί.
  1. Στην κάτω πλευρά του περιβλήματος του μηχανήματος υπάρχουν κομμένα χόρτα και ξένα υλικά.
  2. Τα μπουλόνια στερέωσης του κινητήρα έχουν λασκάρει.
  3. Το μπουλόνι στερέωσης της λεπίδας έχει λασκάρει.
  4. Η λεπίδα είναι λυγισμένη ή δεν είναι ισορροπημένη.
  1. Καθαρίστε την κάτω πλευρά του περιβλήματος του μηχανήματος.
  2. Σφίξτε τα μπουλόνια στερέωσης του κινητήρα.
  3. Σφίξτε το μπουλόνι στερέωσης της λεπίδας.
  4. Εξισορροπήστε τη λεπίδα. Εάν η λεπίδα είναι λυγισμένη, αντικαταστήστε την.
  Η κοπή δεν είναι ομοιόμορφη.
  1. Χρησιμοποιείτε επαναλαμβανόμενα τον ίδιο τύπο κοπής.
  2. Στην κάτω πλευρά του περιβλήματος του μηχανήματος υπάρχουν κομμένα χόρτα και ξένα υλικά.
  3. Η λεπίδα είναι θαμπή.
  1. λλάξτε τον τύπο κοπής.
  2. Καθαρίστε την κάτω πλευρά του περιβλήματος του μηχανήματος.
  3. κονίστε και εξισορροπήστε τη λεπίδα.