Úvod

Tieto informácie si pozorne prečítajte, aby ste sa výrobok naučili správne ovládať a udržiavať a aby ste predchádzali zraneniam a poškodeniu výrobku. Zodpovedáte za správnu a bezpečnú obsluhu výrobku. Túto príručku si odložte pre budúcu referenciu.

So spoločnosťou Toro sa môžete skontaktovať priamo na lokalite www.Toro.com, kde získate informácie o výrobku a príslušenstve a pomoc pri hľadaní predajcu alebo registrácii svojho výrobku.

Ak potrebujete servis, originálne diely od spoločnosti Toro alebo doplňujúce informácie, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu alebo zákaznícke stredisko spoločnosti Toro a pripravte si číslo modelu a sériové číslo vášho výrobku. Obrázok 1 identifikuje umiestnenie čísla modelu a sériového čísla na výrobku.

g017365

Číslo modelu a sériové číslo si zaznamenajte do priestoru nižšie:

Táto príručka identifikuje potenciálne riziká. Bezpečnostné upozornenia sú označené symbolom (Obrázok 2), ktorý signalizuje, že v prípade nedodržania odporúčaných opatrení môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

g000502

V tejto príručke sa na zvýraznenie informácií používajú dve slová. Slovo Dôležité upriamuje pozornosť na špeciálne mechanické informácie a slovo Poznámka zdôrazňuje všeobecné informácie, ktoré si zaslúžia špeciálnu pozornosť.

V prípade modelov s uvedeným výkonom motora bol celkový výkon motora stanovený laboratórne výrobcom motora v súlade s normou SAE J1349. V konfigurácii, ktorá spĺňa požiadavky na bezpečnosť, emisie a prevádzku, bude skutočný výkon motora tejto triedy stroja výrazne nižší.

Bezpečnosť

Tento stroj je navrhnutý v súlade s normou EN ISO 5395.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Tento produkt môže odletujúcimi predmetmi amputovať ruky a chodidlá. Vždy dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, aby ste predišli vážnemu zraneniu osôb.

Používanie tohto výrobku na iné ako určené použitie môže byť nebezpečné pre vás a okolostojacich.

 • Pred naštartovaním motora si prečítajte túto používateľskú príručku a oboznámte sa s jej obsahom.

 • Do blízkosti pohyblivých dielov stroja nedávajte ruky ani nohy.

 • Pri prevádzke stroja musia byť všetky kryty a ostatné bezpečnostné ochranné zariadenia na stroji na mieste a funkčné.

 • Udržujte odstup od všetkých výstupných otvorov. Okolostojace osoby musia byť v bezpečnej vzdialenosti od stroja.

 • Do oblasti prevádzky nepúšťajte deti. Nikdy nedovoľte, aby stroj obsluhovali deti.

 • Pred vykonávaním servisu, dopĺňaním paliva alebo odstránením upchatia stroj zastavte a vypnite motor.

Nesprávne používanie alebo údržba tohto stroja môže mať za následok zranenie. Dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny a vždy venujte pozornosť bezpečnostnému výstražnému symbolu, ktorý znamená osobné bezpečnostné pokyny: výstraha, upozornenie alebo nebezpečenstvo. Zníži sa tak pravdepodobnosť zranenia. Nedodržanie týchto pokynov môže zapríčiniť zranenie alebo smrť.

Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v tomto návode v príslušných častiach.

Bezpečnosť pred prevádzkou

Všeobecné bezpečnostné pokyny

 • Vždy skontrolujte stroj a uistite sa, že nie sú opotrebované alebo poškodené čepele, skrutky čepelí a rezacia zostava.

 • Skontrolujte oblasť, v ktorej budete používať stroj, a odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli odlietavať od stroja.

 • Oboznámte sa s bezpečnou prevádzkou zariadenia, ovládacími prvkami operátora a bezpečnostnými označeniami.

 • Skontrolujte, či sú všetky kryty a bezpečnostné zariadenia na mieste a či fungujú správne.

 • Pri nastavovaní výšky kosenia sa môžete dostať do kontaktu s pohybujúcou sa čepeľou, čo môže spôsobiť vážne zranenie.

  • Zastavte motor a čakajte, pokým sa nezastavia všetky pohyblivé časti.

  • Pri nastavovaní výšky kosenia odpojte drôt zapaľovacej sviečky od zapaľovacej sviečky.

Bezpečnosť pri manipulácii s palivom

Nebezpečie

Palivo je mimoriadne horľavé a extrémne výbušné. Požiar alebo výbuch paliva môže popáliť vás a iné osoby a môže poškodiť majetok.

 • Zapáleniu paliva statickým výbojom zabránite umiestnením nádoby alebo stroja pred plnením priamo na zem a nie na vozidlo ani na iný predmet.

 • Palivovú nádrž napĺňajte v exteriéri, v otvorenom priestore, keď je motor studený. Utrite všetko rozliate palivo.

 • S palivom nemanipulujte počas fajčenia alebo keď sa v blízkosti nachádza otvorený oheň alebo iskry.

 • Palivo skladujte v schválenej nádobe a uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Dôležité upozornenie

Palivo je po požití škodlivé alebo smrteľné. Dlhodobé vystavenie výparom môže spôsobiť vážne zranenia a ochorenia.

 • Vyhnite sa dlhodobému vdychovaniu výparov.

 • Rukami a tvárou sa nepribližujte k dýze ani otvoru palivovej nádrže.

 • Palivo uchovávajte mimo očí a pokožky.

Bezpečnosť počas prevádzky

Všeobecné bezpečnostné pokyny

 • Noste vhodný odev vrátane ochranných okuliarov, pevnej protišmykovej obuvi a ochrany sluchu. Dlhé vlasy si zviažte dozadu a nenoste šperky.

 • Nepracujte so strojom, ak ste chorí, unavení alebo pod vplyvom alkoholu alebo drog.

 • Čepeľ je ostrá a kontakt s ňou môže mať za následok vážne zranenie. Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti neprestanú pohybovať.

 • Po uvoľnení ovládacieho prvku vyžadujúceho prítomnosť operátora by sa mal motor vypnúť a do 3 sekúnd by sa mala čepeľ zastaviť. V opačnom prípade prestaňte stroj okamžite používať a obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu.

 • Stroj prevádzkujte len pri dobrej viditeľnosti a za vhodných poveternostných podmienok. Nepracujte so strojom, ak hrozia blesky.

 • Mokrá tráva alebo lístie môžu v prípade pošmyknutia a kontaktu s čepeľou spôsobiť vážne zranenie. Ak je to možné, vyhýbajte sa koseniu v mokrých podmienkach.

 • V blízkosti neprehľadných oblastí, kríkov, stromov alebo iných objektov, ktoré by mohli obmedziť viditeľnosť, buďte extrémne opatrní.

 • Dávajte pozor na diery, vyjazdené koľaje, nerovnosti, skaly alebo iné skryté objekty. Nerovný terén by mohol viesť k pošmyknutiu a pádu.

 • Po zasiahnutí predmetu alebo v prípade abnormálnych vibrácií stroja zastavte stroj a skontrolujte čepele. Pred pokračovaním v prevádzke vykonajte všetky nevyhnutné opravy.

 • Pred opustením prevádzkovej polohy vypnite motor a počkajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti.

 • Ak bol motor spustený, výfuk bude horúci a môžete sa na ňom vážne popáliť. Nepribližujte sa k horúcemu výfuku.

 • Používajte len príslušenstvo a nadstavce schválené spoločnosťou Toro® Company.

Bezpečnosť na svahu

Dôležité upozornenie

Spúšťanie motora na svahoch so sklonom väčším ako 45 stupňov spôsobí vážne poškodenie motora v dôsledku nedostatočného mazania. Okrem iného môže dôjsť k poškodeniu, ako je zaseknutie ventilov, prederavenie piestov alebo pripečenie kľukových čapov.

 • Pred prevádzkou na akomkoľvek svahu by ste mali skontrolovať pracovisko a určiť skutočný sklon svahu, na ktorom sa bude jednotka používať.

 • 4-taktný motor Honda v tomto produkte nespúšťajte na svahoch so sklonom väčším ako 45 stupňov.

 • Vyhýbajte sa koseniu mokrej trávy. Nesprávny postoj by mohol viesť k pošmyknutiu a pádu.

 • V blízkosti zrázov, priekop alebo násypov koste opatrne.

 • Pri používaní stroja majte vždy obe ruky na riadidle.

 • Ak kosíte zhora prudkého svahu a potrebujete väčší dosah, použite schválené predĺžené riadidlo.

Bezpečnosť po prevádzke

Všeobecné bezpečnostné pokyny

 • Odstráňte zo stroja trávu a nečistoty, aby ste predchádzali požiarom. Vyčistite rozliaty olej alebo palivo.

 • Pred uskladnením stroja v akomkoľvek uzavretom priestore nechajte motor vychladnúť.

 • Stroj ani nádobu na palivo nikdy neskladujte na miestach s otvoreným plameňom, iskrami alebo kontrolkami, napríklad na ohrievači vody alebo iných spotrebičoch.

Bezpečnosť pri preprave

 • Pri nakladaní alebo vykladaní stroja postupujte obozretne.

 • Stroj zaistite.

 • Motor nie je určený na zdvíhanie stroja, pretože ostré okraje by mohli spôsobiť zranenie.

Bezpečnosť pri údržbe

 • Pred vykonaním ľubovoľného úkonu údržby odpojte drôt zapaľovacej sviečky od zapaľovacej sviečky.

 • Pri vykonávaní servisu stroja noste rukavice a ochranné okuliare.

 • Čepeľ je ostrá a kontakt s ňou môže mať za následok vážne zranenie. Pri vykonávaní servisu čepele noste rukavice.

 • Nikdy nemanipulujte s bezpečnostnými zariadeniami. Pravidelne kontrolujte správnu prevádzku.

 • Naklonenie stroja môže spôsobiť únik paliva. Palivo je horľavé a výbušné a môže spôsobiť zranenie osôb. Motor spustite nasucho a palivo odstráňte ručným čerpadlom. Palivo nikdy nevyčerpávajte násoskou.

Bezpečnostné a inštrukčné štítky

Important: Operátor dobre vidí bezpečnostné štítky a pokyny, ktoré sú umiestnené v každom priestore s potenciálne hroziacim nebezpečenstvom. Poškodené alebo chýbajúce štítky nahraďte.

decal111-9826
decal111-5393
g017410

Nastavenie

Montáž rukoväti

 1. Zasuňte do rámu 2 puzdrá.

  g017333
 2. Spodnú rukoväť umiestnite medzi puzdrá a zaistite ju pomocou 1 skrutky riadidla, 2 podložiek a 1 matice.

  Note: Spodnú rukoväť umiestnite medzi puzdrá so zostavou zarážky na pravej strane.

 3. Tento postup zopakujte na druhej strane.

 4. Zarovnajte otvory vo vrchnej rukoväti so spodnou rukoväťou.

  g209291
 5. Strmeňovú skrutku prevlečte cez vrchnú a spodnú rukoväť a zaistite ju pomocou podložky a ručného kolieska.

 6. Zostavu škrtiacej klapky pripevnite na vonkajšiu stranu riadidla a zaistite ju pomocou matice a skrutky s oblou hlavou.

  g209280

Montáž nožnej zarážky

Nožnú zarážku zaistite ku skrutke na pravej strane spodnej rukoväti pomocou matice a 2 podložiek (Obrázok 6).

Note: Nožnú zarážku namontujte do spodného otvoru, ako je znázornené na Obrázok 6.

g027870

Plnenie motora olejom

Important: Stroj sa nedodáva s olejom v motore. Pred naštartovaním naplňte motor olejom.

Max. objem: 0,59 l, typ: viacstupňový minerálny olej 10W-30 so servisnou klasifikáciou API SF, SG, SH, SJ, SL alebo vyššou.

 1. Stroj presuňte na rovný povrch.

 2. Vyberte mierku (Obrázok 7).

  g017332
 3. Pomaly nalejte olej do plniaceho otvoru, počkajte 3 minúty, potom skontrolujte hladinu oleja na mierke tak, že mierku utriete dočista a zasuniete zátku plniaceho otvoru oleja do plniaceho otvoru, no nezaskrutkujete ju (Obrázok 8).

  g017338

  Note: Plňte skriňu motora olejom, kým na mierke neuvidíte, že sa dosiahla správna hladina motorového oleja, ako je zobrazené na Obrázok 7. Ak motor preplníte olejom, nadmerné množstvo oleja odstráňte podľa pokynov v časti Výmena motorového oleja.

 4. Vložte mierku a bezpečne ju utiahnite rukou.

  Important: Motorový olej vymeňte po prvých 5 prevádzkových hodinách a potom pravidelne každý rok. Pozrite si časť Výmena motorového oleja.

Súčasti stroja

g017341
g017335
ModelZáber koseniaŠírka produktu
02604510 mm635 mm
02606535 mm635 mm

Obsluha

Plnenie palivovej nádrže

 • Najlepšie výsledky dosiahnete používaním čistého čerstvého bezolovnatého benzínu s oktánovým číslom 87 alebo vyšším (použitím metódy klasifikácie (R+M)/2).

 • Možno použiť okysličené palivo s max. 10 % objemu etanolu alebo s 15 % objemu MTBE (metyltributyléteru).

 • Nepoužívajte etanolové benzínové zmesi (napríklad E15 alebo E85) s vyšším obsahom etanolu ako 10 %. Prevádzkové problémy alebo poškodenie motora nemusí byť zahrnuté v záruke.

 • Nepoužívajte benzín s obsahom metanolu.

 • V zimnom období neuskladňujte palivo v palivovej nádrži ani v palivových kanistroch bez pridania palivového stabilizátora.

 • Do benzínu nepridávajte olej.

Palivovú nádrž plňte čerstvým bezolovnatým štandardným benzínom zo servisnej stanice známej značky (Obrázok 11).

Important: Problémy so štartovaním obmedzte pridávaním palivového stabilizátora do paliva počas celej sezóny a jeho zmiešaním s palivom, ktorého vek je nižší ako 30 dní.

Dodatočné informácie nájdete v používateľskej príručke k motoru.

g017340

Kontrola hladiny motorového oleja

Servisný intervalPostup pri údržbe
Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte hladinu motorového oleja.
  1. Stroj presuňte na rovný povrch.

  2. Vyberte mierku a utrite ju čistou handričkou.

  3. Potom mierku vložte do plniaceho otvoru oleja, no neskrutkujte ju.

  4. Vyberte mierku a skontrolujte ju.

  5. Ak chcete určiť správnu hladinu oleja na mierke, pozrite si Obrázok 12.

   g017332
  6. Ak je hladina oleja príliš nízka, pomaly nalejte olej do plniaceho otvoru, počkajte 3 minúty, potom skontrolujte hladinu oleja na mierke tak, že mierku utriete dočista a zasuniete zátku plniaceho otvoru oleja do plniaceho otvoru, no nezaskrutkujete ju.

   Note: Max. objem: 0,59 l viacstupňového minerálneho oleja 10W-30 so servisnou klasifikáciou API SF, SG, SH, SJ, SL alebo vyššou.

   Note: Plňte skriňu motora olejom, kým na mierke neuvidíte, že sa dosiahla správna hladina motorového oleja, ako je zobrazené na Obrázok 12. Ak motor preplníte olejom, nadmerné množstvo oleja odstráňte podľa pokynov v časti Výmena motorového oleja.

  7. Vložte mierku a bezpečne ju utiahnite rukou.

   Important: Motorový olej vymeňte po prvých 5 prevádzkových hodinách a potom pravidelne každý rok. Pozrite si časť Výmena motorového oleja.

  Nastavenie výšky kosenia

  Dôležité upozornenie

  Pri nastavovaní výšky kosenia sa môžete dostať do kontaktu s pohybujúcou sa čepeľou, čo môže spôsobiť vážne zranenie.

  • Zastavte motor a čakajte, pokým sa nezastavia všetky pohyblivé časti.

  • Pri manipulácii s rezacou jednotkou noste rukavice.

  Výstraha

  Ak bol motor spustený, výfuk bude horúci a môžete sa na ňom vážne popáliť. Nepribližujte sa k horúcemu výfuku.

  Výšku kosenia nastavte podľa potreby.

  1. Prepínač paliva otočte do polohy OFF (Vyp.).

  2. Drôt odpojte od zapaľovacej sviečky.

  3. Stroj nakloňte nabok so zasunutou mierkou.

  4. Rukami v ochranných rukaviciach demontujte skrutku čepele a rezaciu jednotku.

  5. Rozpery umiestnite do požadovanej výšky a potom znova namontujte rezaciu jednotku, ako je znázornené na Obrázok 13.

   g017336

   Note: Veľká rozpera sa musí vždy nachádzať priamo pod poháňačom.

  6. Pomocou kľúča utiahnite skrutku čepele momentom 25 N·m.

  Naštartovanie motora

  1. Ovládanie škrtiacej klapky umiestnite do polohy sýtiča a uistite sa, či je prepínač paliva v polohe ON (Zap.).

   g017346
  2. Ovládací prvok vyžadujúci prítomnosť operátora držte proti rukoväti.

   g017334
  3. Dajte nohu na plošinu a nakloňte stroj k sebe (Obrázok 16).

   g017329
  4. Potiahnite rukoväť navíjacieho štartéra.

  Note: Ak sa stroj nenaštartuje ani po niekoľkých pokusoch, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu.

  Nastavenie sýtiča

  Sýtič nastavte pomocou zostavy škrtiacej klapky (Obrázok 17).

  g017367

  Vypnutie motora

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Uistite sa, že sa motor do 3 sekúnd po uvoľnení ovládacieho prvku vyžadujúceho prítomnosť operátora vypne.
 • Motor vypnete uvoľnením ovládacieho prvku vyžadujúceho prítomnosť operátora (Obrázok 18).

  Important: Po uvoľnení ovládacieho prvku vyžadujúceho prítomnosť operátora by sa mali motor aj čepeľ do 3 sekúnd zastaviť. Ak sa nezastavia správne, prestaňte stroj okamžite používať a obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu.

  g017366

  Preprava

  • Pri nakladaní a vykladaní stroja do vlečky alebo kamiónu buďte opatrní.

  • Stroj bezpečne pripevnite k prívesu popruhmi, reťazami, káblami alebo lanami. Predné aj zadné popruhy by mali smerovať nadol a smerom od stroja.

  Provozné tipy

  Všeobecné tipy pri kosení

  • Skontrolujte oblasť, v ktorej budete používať stroj, a odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli odlietavať od stroja.

  • Vyhýbajte sa tomu, aby čepeľ zasiahla pevné predmety. Nikdy úmyselne nekoste ponad žiadny predmet.

  • Ak stroj zasiahne predmet alebo začne vibrovať, okamžite vypnite motor, odpojte drôt od zapaľovacej sviečky a skontrolujte, či nie je stroj poškodený.

  • Najlepší výkon dosiahnete, keď pred začiatkom sezóny kosenia namontujete novú čepeľ.

  • V prípade potreby čepeľ vymeňte za náhradnú čepeľ značky Toro.

  Kosenie trávy

  • Listy trávy naraz koste len do tretiny. Nekoste nižšie ako na najvyššie nastavenie (34 mm) s výnimkou prípadov, keď je tráva riedka alebo na sklonku jesene, keď tráva rastie pomalšie. Pozrite si časť Nastavenie výšky kosenia.

  • Kosenie trávy vyššie ako 15 cm sa neodporúča. Ak je tráva príliš dlhá, stroj sa môže upchať a spôsobiť zastavenie motora.

  • Mokrá tráva a lístie sa zvyknú na kosenej ploche zachytávať, čo môže spôsobiť upchatie stroja alebo zastavenie motora. Ak je to možné, koste iba v suchých podmienkach.

   Dôležité upozornenie

   Mokrá tráva alebo lístie môžu v prípade pošmyknutia a kontaktu s reznou hranou spôsobiť vážne zranenie. Ak je to možné, koste iba v suchých podmienkach.

  • Vo veľmi suchých podmienkach majte na pamäti možné nebezpečenstvo požiaru, dodržiavajte všetky miestne protipožiarne výstrahy a zo stroja odstraňujte suchú trávu a lístie.

  • Ak nie ste spokojní s konečným vzhľadom trávnika, vyskúšajte jeden alebo viacero z nasledujúcich postupov:

   • Čepeľ vymeňte alebo ju nechajte nabrúsiť.

   • Pri kosení kráčajte pomalšie.

   • Na stroji nastavte vyššiu výšku kosenia.

   • Trávu koste pravidelnejšie.

   • Nekoste pri každom prechode celý záber, ale zábery prekrývajte.

  Kosenie lístia

  • Po pokosení trávnika sa uistite, že cez pokosenú vrstvu lístia vidno polovicu trávnika. Možno bude potrebné cez lístie prejsť viacerými zábermi.

  • Kosenie trávy vyššie ako 15 cm sa neodporúča. Ak je vrstva lístia príliš hrubá, stroj sa môže upchať a spôsobiť zastavenie motora.

  • Ak stroj neseká lístie dostatočne najemno, spomaľte stroj pri kosení.

  Údržba

  Note: Ľavá a pravá strana stroja sa určuje podľa bežnej prevádzkovej polohy.

  Odporúčaný harmonogram údržby

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 5 hodinách
 • Vymeňte motorový olej.
 • Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte hladinu motorového oleja.
 • Uistite sa, že sa motor do 3 sekúnd po uvoľnení ovládacieho prvku vyžadujúceho prítomnosť operátora vypne.
 • Odstráňte z celého stroja pokosenú trávu a nečistoty.
 • Po každom použití
 • Odstráňte z celého stroja pokosenú trávu a nečistoty.
 • Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte zapaľovaciu sviečku a v prípade potreby ju vymeňte.
 • Každý rok
 • Vymeňte vzduchový filter. V prašnom pracovnom prostredí to robte častejšie.
 • Vymeňte motorový olej.
 • Čepeľ vymeňte alebo ju nechajte nabrúsiť (ak sa hrana rýchlo tupí, brúste ju častejšie).
 • Príprava na údržbu

  Dôležité upozornenie

  Naklonenie stroja môže spôsobiť únik paliva. Palivo je horľavé a výbušné a môže spôsobiť zranenie osôb.

  Motor spustite nasucho alebo palivo odstráňte ručným čerpadlom. Palivo nikdy nevyčerpávajte násoskou.

  1. Zastavte motor a čakajte, pokým sa nezastavia všetky pohyblivé časti.

  2. Pred vykonaním ľubovoľného úkonu údržby odpojte drôt zapaľovacej sviečky od zapaľovacej sviečky (Obrázok 19).

   Important: Stroj vždy nakloňte nabok so zasunutou mierkou. Ak stroj nakloníte iným smerom, olej sa môže vyliať do ventilového rozvodu a jeho vypustenie zaberie minimálne 30 minút.

   g017342
  3. Po vykonaní úkonov údržby k zapaľovacej sviečke pripojte drôt zapaľovacej sviečky.

  Výmena vzduchového filtra

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Každý rok
 • Vymeňte vzduchový filter. V prašnom pracovnom prostredí to robte častejšie.
  1. Zatlačte západky na vrchnej časti krytu vzduchového filtra (Obrázok 20).

   g017339
  2. Otvorte kryt.

  3. Vyberte filter (Obrázok 20).

  4. Skontrolujte filter a v prípade poškodenia alebo nadmerného znečistenia ho vymeňte.

  5. Skontrolujte papierovú vložku vzduchového filtra.

   1. Ak je filter poškodený alebo mokrý od oleja či paliva, vymeňte ho.

   2. Ak je filter znečistený, niekoľkokrát ním klepnite o tvrdý povrch alebo z bočnej strany filtra otočenej k motoru použite stlačený vzduch s tlakom nižším ako 2,07 baru.

    Note: Nečistoty sa z filtra nesnažte odstraňovať kefou, lebo tak nečistoty zatláčate do vláken.

  6. Vlhkou handričkou odstráňte nečistoty z telesa vzduchového filtra a krytu.

   Important: Zabráňte tomu, aby sa pri utieraní nečistoty dostali do vedenia vzduchu.

  7. Vložte filter do vzduchového filtra.

  8. Nasaďte kryt.

  Výmena motorového oleja

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 5 hodinách
 • Vymeňte motorový olej.
 • Každý rok
 • Vymeňte motorový olej.
  1. Pred výmenou oleja nechajte motor pár minút bežať, aby sa olej zahrial.

   Note: Zohriaty olej lepšie vyteká a odnáša viac nečistôt.

  2. Uistite sa, že sa v palivovej nádrži nachádza málo paliva alebo je prázdna, aby pri naklonení stroja na stranu nedošlo k úniku paliva.

  3. Drôt odpojte od zapaľovacej sviečky. Pozrite si časť Príprava na údržbu.

  4. Vyberte mierku.

  5. Nakloňte stroj nabok so zasunutou mierkou a použitý olej vypustite cez plniace hrdlo oleja.

  6. Stroj vráťte do prevádzkovej polohy.

  7. Pomaly nalejte olej do plniaceho otvoru, počkajte 3 minúty, potom skontrolujte hladinu oleja na mierke tak, že mierku utriete dočista a zasuniete zátku plniaceho otvoru oleja do plniaceho otvoru, no nezaskrutkujete ju.

   Note: Max. objem: 0,59 l, typ: viacstupňový minerálny olej 10W-30 so servisnou klasifikáciou API SF, SG, SH, SJ, SL alebo vyššou.

   Note: Plňte skriňu motora olejom, kým na mierke neuvidíte, že sa dosiahla správna hladina motorového oleja, ako je zobrazené na Obrázok 21. Ak motor preplníte olejom, nadmerné množstvo oleja odstráňte podľa pokynov v časti 5.

   g017332
  8. Vložte mierku a bezpečne ju utiahnite rukou.

  9. Použitý olej správne zlikvidujte v miestnom recyklačnom stredisku.

  Servis zapaľovacej sviečky

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Skontrolujte zapaľovaciu sviečku a v prípade potreby ju vymeňte.
 • Použite zapaľovaciu sviečku Champion RN9YC alebo ekvivalentnú.

  1. Zastavte motor a čakajte, pokým sa nezastavia všetky pohyblivé časti.

  2. Drôt odpojte od zapaľovacej sviečky.

  3. Vyčistite priestor okolo zapaľovacej sviečky.

  4. Vyberte zapaľovaciu sviečku z hlavy valca.

   Important: Vymeňte prasknutú alebo znečistenú zapaľovaciu sviečku. Elektródy nečistite, pretože nečistoty môžu spadnúť do valca a poškodiť motor.

  5. Nastavte odtrh zapaľovacej sviečky na hodnotu 0,76 mm, ako je zobrazené na Obrázok 22.

   g017548
  6. Namontujte zapaľovaciu sviečku a tesnenie.

  7. Sviečku utiahnite momentom 20 N·m.

  8. K zapaľovacej sviečke pripojte drôt.

  Výmena čepele

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Každý rok
 • Čepeľ vymeňte alebo ju nechajte nabrúsiť (ak sa hrana rýchlo tupí, brúste ju častejšie).
 • Important: Na správnu montáž čepele budete potrebovať kľúč. Ak nemáte kľúč alebo sa necítite na to, aby ste vykonali tento postup, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu.

  Vždy keď sa minie palivo, skontrolujte čepeľ. Ak je čepeľ poškodená alebo prasknutá, okamžite ju vymeňte. Ak je hrana čepele tupá alebo naštrbená, nechajte ju nabrúsiť alebo ju vymeňte.

  Dôležité upozornenie

  Čepeľ je ostrá a kontakt s ňou môže mať za následok vážne zranenie.

  • Drôt odpojte od zapaľovacej sviečky.

  • Pri vykonávaní servisu čepele noste rukavice.

  1. Odpojte drôt zapaľovacej sviečky od zapaľovacej sviečky. Pozrite si časť Príprava na údržbu.

  2. Stroj nakloňte nabok so zasunutou mierkou.

  3. Na zabránenie otáčaniu čepele použite drevený blok.

   g209201
  4. Demontujte čepeľ (otočte skrutku čepele proti smeru hodinových ručičiek) a odložte všetok montážny hardvér.

  5. Namontujte novú čepeľ (otočte skrutku čepele v smere hodinových ručičiek) a všetok montážny hardvér.

   Important: Zaoblené časti čepele umiestnite tak, aby smerovali k plášťu stroja.

  6. Pomocou kľúča utiahnite skrutku čepele momentom 25 N·m.

   Important: Skrutka utiahnutá momentom 25 N·m je utiahnutá veľmi napevno. Čepeľ pridržte na mieste dreveným blokom, celou svojou hmotnosťou sa zavážte za račnu alebo kľúč a skrutku pevne utiahnite. Túto skrutku je veľmi ťažké utiahnuť nadmerne.

  Čistenie stroja

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Odstráňte z celého stroja pokosenú trávu a nečistoty.
 • Po každom použití
 • Odstráňte z celého stroja pokosenú trávu a nečistoty.
 • Dôležité upozornenie

  Stroj môže vytlačiť materiál spod plášťa.

  • Noste ochranné okuliare.

  • Zostaňte v prevádzkovej polohe (za rukoväťou).

  • Zabráňte tomu, aby sa v priestore nachádzali okolostojace osoby.

  1. Stroj nakloňte nabok so zasunutou mierkou.

  2. Pomocou kefy alebo stlačeného vzduchu odstráňte trávu a nečistoty z krytu výfuku, vrchnej kapoty a oblastí okolo plošiny.

  Odstraňovanie závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motor neštartuje.
  1. Drôt nie je pripojený k zapaľovacej sviečke.
  2. Otvor v odvzdušňovacom uzávere paliva je zapchatý.
  3. Zapaľovacia sviečka obsahuje jamky, je znečistená alebo obsahuje nesprávnu medzeru.
  4. Palivová nádrž je prázdna alebo palivový systém obsahuje staré palivo.
  1. K zapaľovacej sviečke pripojte drôt.
  2. Vyčistite otvor v odvzdušňovacom uzávere paliva alebo palivový uzáver vymeňte.
  3. Skontrolujte zapaľovaciu sviečku a v prípade potreby upravte medzeru. Ak zapaľovacia sviečka obsahuje jamky, je znečistená alebo prasknutá, vymeňte ju.
  4. Palivovú nádrž vypustite alebo naplňte čerstvým palivom. Ak problém pretrváva, kontaktujte autorizovaného servisného predajcu.
  Motor sa ťažko štartuje alebo stráca výkon.
  1. Otvor v odvzdušňovacom uzávere paliva je zapchatý.
  2. Vložka vzduchového filtra je znečistená a bráni v prúdeniu vzduchu.
  3. Na spodnej časti plášťa stroja sa nachádzajú pokosená tráva a nečistoty.
  4. Zapaľovacia sviečka obsahuje jamky, je znečistená alebo obsahuje nesprávnu medzeru.
  5. Hladina motorového oleja je príliš nízka, príliš vysoká alebo olej je príliš znečistený.
  6. Palivová nádrž obsahuje staré palivo.
  1. Vyčistite otvor v odvzdušňovacom uzávere paliva alebo palivový uzáver vymeňte.
  2. Vyčistite predčistič vzduchového filtra alebo vymeňte papierovú vložku vzduchového filtra.
  3. Odstráňte ich spod plášťa stroja.
  4. Skontrolujte zapaľovaciu sviečku a v prípade potreby upravte medzeru. Ak zapaľovacia sviečka obsahuje jamky, je znečistená alebo prasknutá, vymeňte ju.
  5. Skontrolujte motorový olej. Ak je olej znečistený, vymeňte ho. Dolejte alebo vypustite olej a dosiahnite tak hladinu oleja zodpovedajúcu značke Full (Plná) na mierke.
  6. Palivovú nádrž vypustite alebo naplňte čerstvým palivom.
  Prevádzka motora nie je plynulá.
  1. Drôt nie je pripojený k zapaľovacej sviečke.
  2. Zapaľovacia sviečka obsahuje jamky, je znečistená alebo obsahuje nesprávnu medzeru.
  3. Vložka vzduchového filtra je znečistená a bráni v prúdeniu vzduchu.
  1. K zapaľovacej sviečke pripojte drôt.
  2. Skontrolujte zapaľovaciu sviečku a v prípade potreby upravte medzeru. Ak zapaľovacia sviečka obsahuje jamky, je znečistená alebo prasknutá, vymeňte ju.
  3. Vyčistite predčistič vzduchového filtra alebo vymeňte papierovú vložku vzduchového filtra.
  Stroj alebo motor abnormálne vibruje.
  1. Na spodnej časti plášťa stroja sa nachádzajú pokosená tráva a nečistoty.
  2. Uvoľnené montážne skrutky motora.
  3. Montážna skrutka čepele je uvoľnená.
  4. Čepeľ je ohnutá alebo nevyvážená.
  1. Odstráňte ich spod plášťa stroja.
  2. Utiahnite montážne skrutky motora.
  3. Utiahnite montážnu skrutku čepele.
  4. Vyvážte čepeľ. Ak je čepeľ ohnutá, vymeňte ju.
  Pri kosení vzniká nerovnomerný vzor.
  1. Opakovane kosíte rovnaký vzor.
  2. Na spodnej časti plášťa stroja sa nachádzajú pokosená tráva a nečistoty.
  3. Čepeľ je tupá.
  1. Zmeňte vzor pri kosení.
  2. Odstráňte ich spod plášťa stroja.
  3. Čepeľ nabrúste a vyvážte.