Úvod

Tento stroj je určený na používanie vlastníkmi domov. Navrhnutý je najmä na odstraňovanie snehu z dláždených povrchov, ako napríklad príjazdových ciest a chodníkov, a z iných povrchov určených na dopravu v obytných alebo komerčných priestoroch. Nie je navrhnutý na odstraňovanie iných materiálov, ako je sneh, ani na odstraňovanie štrkových povrchov.

Tieto informácie si pozorne prečítajte, aby ste sa výrobok naučili správne ovládať a udržiavať a aby ste predchádzali zraneniam a poškodeniu výrobku. Zodpovedáte za správnu a bezpečnú obsluhu výrobku.

So spoločnosťou Toro sa môžete kontaktovať priamo na lokalite www.Toro.com, kde získate informácie o stroji a príslušenstve a pomoc pri hľadaní predajcu alebo registrácii vášho stroja.

Ak potrebujete servis, originálne diely od spoločnosti Toro alebo doplňujúce informácie, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu alebo zákaznícke stredisko spoločnosti Toro a pripravte si číslo modelu a sériové číslo vášho stroja. Obrázok 1 označuje miesto na stroji s číslom modelu a sériovým číslom. Čísla si zaznamenajte do poskytnutého priestoru.

Important: Pomocou smartfónu alebo tabletu oskenujte kód QR na štítku so sériovým číslom a získajte prístup k informáciám o záruke, dieloch a ďalším informáciám o výrobkoch.

g219966

Táto príručka identifikuje potenciálne riziká a bezpečnostné upozornenia sú v nej označené výstražným symbolom (Obrázok 2), ktorý signalizuje, že nedodržanie odporúčaných opatrení môže viesť k vážnemu alebo smrteľnému zraneniu.

g000502

V tejto príručke sa používajú na zvýraznenie informácií dve slová. Slovo Dôležité upriamuje pozornosť na špeciálne mechanické informácie a slovo Poznámka zdôrazňuje všeobecné informácie, ktoré si zaslúžia špeciálnu pozornosť.

Výrobok vyhovuje všetkým príslušným európskym smerniciam. Podrobnosti nájdete v samostatnom hárku so špecifickým vyhlásením o zhode.

Important: Ak používate tento stroj nepretržite nad 1 500 m, skontrolujte, či bola nainštalovaná súprava High Altitude Kit na používanie vo vysokej nadmorskej výške, aby stroj spĺňal nariadenia o emisiách CARB/EPA. Súprava High Altitude Kit zvyšuje výkon stroja a zároveň zabraňuje zaneseniu zapaľovacej sviečky, tvrdému štartu a zvýšeným emisiám. Po nainštalovaní súpravy pripevnite štítok pre vysokú nadmorskú výšku vedľa sériového štítka na stroji. Správnu súpravu High Altitude Kit a štítok pre vysokú nadmorskú výšku pre váš stoj získate od autorizovaného servisného predajcu spoločnosti Toro. Najbližšieho predajcu nájdete na našej webovej lokalite www.Toro.com alebo sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Toro na číslach uvedených vo vyhlásení o systéme čistenia výfukových plynov. Pri opätovnom spustení motora pod 1 500 m odstráňte súpravu z motora a obnovte jeho pôvodné výrobné nastavenia. Neprevádzkujte motor konvertovaný na prácu vo vysokej nadmorskej výške pri nižšej nadmorskej výške. Mohlo by dôjsť k jeho prehriatiu a poškodeniu.Ak si nie ste istí, či bol stroj konvertovaný na použitie vo vysokej nadmorskej výške, pozrite si nasledujúci štítok (Obrázok 3).

decal127-9363

Bezpečnosť

Všeobecná bezpečnosť

Tento stroj spĺňa špecifikácie normy ANSI B71.3.

 • Pred naštartovaním motora si prečítajte túto používateľskú príručku a oboznámte sa s jej obsahom. Uistite sa, že každý, kto používa tento produkt, vie, ako ho správne používať, a rozumie varovaniam.

 • Do blízkosti pohyblivých dielov stroja nedávajte ruky ani nohy.

 • Stroj neprevádzkujte bez všetkých ochranných prvkov a iných ochranných zariadení nasadených na zariadení a funkčných.

 • Udržujte odstup od všetkých výstupných otvorov. Okolostojace osoby musia byť v bezpečnej vzdialenosti od stroja.

 • Do oblasti prevádzky nepúšťajte deti. Nikdy nedovoľte, aby stroj obsluhovali deti.

 • Pred uvoľnením upchatia, vykonaním servisu alebo dopĺňaním paliva stroj vypnite.

Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v tomto návode v príslušných častiach.

Bezpečnostné a inštrukčné štítky

Graphic

Operátor dobre vidí bezpečnostné štítky a pokyny, ktoré sú umiestnené v každom priestore s potenciálne hroziacim nebezpečenstvom. Poškodené alebo chýbajúce štítky nahraďte.

decal131-5914
decal120-9805
decal131-1785

Nastavenie

Rozloženie rukoväte

g212678

Montáž výstupného žľabu

GraphicGraphic
1x1x
g209258

Kontrola hladiny motorového oleja

g215484g214777

Úprava tlaku pneumatík

g210347g211051

Súčasti stroja

g030450
g030451

Obsluha

Pred prevádzkou

Bezpečnosť pred prevádzkou

 • Len pre modely s elektrickým štartérom: používajte predlžovacie káble a zásuvky, ako je špecifikované v príručke. Elektrický kábel pred zapojením do zásuvky dôkladne skontrolujte. Ak je kábel poškodený, nepoužívajte ho. Poškodený kábel vymeňte. Kábel napájania odpojte vždy, keď stroj neštartujete.

 • Pri každom používaní stroja noste primerané zimné oblečenie. Používajte protišmykovú obuv, ktorá zlepšuje stabilitu na klzkých povrchoch. Nenoste voľné oblečenie, ktoré sa môže zachytiť do pohybujúcich sa častí stroja.

 • Počas prevádzky alebo pri vykonávaní úprav alebo opravy vždy noste ochranu zraku, aby ste si chránili zrak pred vniknutím častíc, ktoré môžu odlietavať od stroja.

 • Dôkladne skontrolujte oblasť, v ktorej budete stroj používať, a odstráňte všetky rohožky, sane, dosky, káble a iné cudzie predmety.

 • Ak je kryt, bezpečnostné zariadenie alebo štítok poškodený, nečitateľný alebo chýba, pred spustením prevádzky ho opravte alebo nahraďte. Taktiež dotiahnite všetky uvoľnené fixačné prvky.

Nebezpečie

Palivo je mimoriadne horľavé a výbušné. Požiar alebo výbuch paliva môže spôsobiť popáleniny vám a iným osobám.

 • Zapáleniu paliva statickým výbojom zabránite umiestnením nádoby alebo stroja pred plnením na zem a nie na vozidlo ani na iný predmet.

 • Nádrž plňte vonku, keď je motor studený. Poutierajte rozliaty benzín.

 • S palivom nemanipulujte počas fajčenia alebo keď sa v blízkosti nachádza otvorený oheň alebo iskry.

 • Palivo skladujte v schválenej nádobe na palivo mimo dosahu detí.

 • Stroj nenakláňajte dopredu ani dozadu, keď sa v nádrži nachádza palivo. V opačnom prípade môže palivo zo stroja vytiecť.

Plnenie palivovej nádrže

 • Najlepšie výsledky dosiahnete používaním čistého čerstvého (menej ako 30 dní starého) bezolovnatého benzínu s oktánovým číslom 87 alebo vyšším (podľa metódy klasifikácie (R + M)/2).

 • Etanol: benzín až s obsahom 10 % etanolu alebo 15 % MTBE (metyl terc-butyl éter) je prijateľný. Etanol a MTBE nie sú rovnaké látky. Benzín s 15 % objemu etanolu (E15) nie je schválený na používanie. Nikdy nepoužívajte benzín, ktorý obsahuje viac ako 10 % objemu etanolu, napríklad E15 (obsahuje 15 % etanolu), E20 (obsahuje 20 % etanolu) alebo E85 (obsahuje 85 % etanolu). Používanie neschváleného benzínu môže spôsobiť problémy s výkonom alebo poškodenie motora, na ktoré sa nemusí vzťahovať záruka.

 • Nepoužívajte benzín s obsahom metanolu.

 • V zimnom období neuskladňujte palivo v palivovej nádrži ani v palivových kanistroch bez použitia palivového stabilizátora.

 • Do benzínu nepridávajte olej.

Important: Problémy so štartovaním obmedzte pridávaním palivového stabilizátora do paliva počas celej sezóny a jeho zmiešaním s palivom, ktorého vek je nižší ako 30 dní.

g214834

Kontrola hladiny motorového oleja

Počas prevádzky

Bezpečnosť počas prevádzky

 • Otáčajúci sa vrták môže poraniť ruky alebo chodidlá. Počas prevádzky stroja zostaňte za držadlami a mimo výstupného otvoru. Tvár, ruky, nohy a všetky ostatné časti tela alebo oblečenia nepribližujte k pohyblivým alebo rotujúcim častiam.

 • Výstupný žľab nikdy nesmerujte na ľudí alebo do oblastí, kde môže dôjsť k poškodeniu majetku.

 • Pracujte opatrne, aby ste predišli pošmyknutiu alebo pádu. Vždy si buďte istí svojím postojom a pevne sa držte držadiel. Kráčajte, nikdy nebežte.

 • Pri prevádzke na svahoch si dávajte mimoriadny pozor.

 • Stroj nikdy neprevádzkujte bez dobrej viditeľnosti alebo svetla.

 • Neobsluhujte stroj, keď ste chorí, unavení alebo pod vplyvom alkoholu alebo liekov.

 • Pri cúvaní sa pozerajte dozadu a postupujte opatrne.

 • Keď aktívne nečistíte sneh, uvoľnite vrták zo záberu.

 • Pri prevádzke na štrkových cestách, chodníkoch alebo vozovkách alebo pri prechádzaní cez ne buďte mimoriadne opatrní. Zostaňte ostražití kvôli skrytým nebezpečenstvám alebo doprave.

 • Nikdy sa nepokúšajte robiť žiadne úpravy, kým motor beží.

 • Po zasiahnutí cudzieho predmetu vypnite motor, vyberte kľúč zo zapaľovania (platí len pre modely s elektrickým štartérom), stroj dôkladne skontrolujte, či nie je poškodený, a pred opätovným naštartovaním a prevádzkou stroja poškodenie opravte.

 • Ak stroj začne neobvykle vibrovať, vypnite motor a skontrolujte príčinu.

 • Motor nenechávajte v prevádzke v interiéri okrem prípadov štartovania a transportu stroja dnu alebo von z budovy. Otvorte vonkajšie dvere; výfukové plyny sú nebezpečné.

 • Kapacitu stroja nepreťažujte snahou o príliš rýchle odstránenie snehu.

 • Nikdy sa nedotýkajte horúceho motora alebo tlmiča výfuku.

Naštartovanie motora

g030452g210708

Uvedenie závitovky do záberu

g214712

Uvoľnenie závitovky zo záberu

Ak chcete závitovku uvoľniť zo záberu, pusťte páku závitovky.

Samopohon stroja

Ak chcete ovládať pojazd stroja, jednoducho kráčajte s rukami na hornej rukoväti a lakťami pri bokoch. Stroj automaticky udržiava rovnaké tempo ako vy (Obrázok 13).

Note: Pojazd stroja môžete používať bez ohľadu na to, či je závitovka v zábere.

g214714

Vypnutie motora

g210831

Nastavenie výstupného žľabu a deflektora žľabu

Ak chcete zdvihnúť alebo spustiť deflektor žľabu, stlačte spúšťač na deflektore a posuňte deflektor žľabu nahor alebo nadol.

Ak chcete nastaviť výstupný žľab, posuňte rukoväť žľabu.

Note: Pred nastavovaním žľabu alebo deflektora žľabu uvoľnite závitovku zo záberu

g030530

Vyčistenie upchatého výstupného žľabu

Dôležité upozornenie

Ak je vrták/poháňač v prevádzke, ale z výstupného žľabu nevychádza žiadny sneh, výstupný žľab je možno upchatý.

Výstupný žľab nikdy nečistite rukami. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

 1. Zostaňte v prevádzkovej polohe a uvoľnite rukoväť pojazdu.

 2. Uveďte závitovku do záberu.

 3. Zatlačte na rukoväť smerom nadol, aby ste niekoľko centimetrov nadvihli predok stroja nad povrch. Potom rýchlym nadvihnutím rukovätí udrite prednou časťou stroja o povrch.

 4. Uvoľnite závitovku zo záberu

 5. V prípade potreby opakujte kroky č. 1 až 4, kým z výstupného žľabu nebude vychádzať prúd snehu.

Important: Ak sa vám narážaním prednej časti stroja nepodarí uvoľniť upchatý výstupný žľab, vypnite motor, počkajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti, a použite nástroj na odstraňovanie snehu (nie je súčasťou dodávky).

Important: Uvoľnenie upchatého výstupného žľabu narážaním prednej časti stroja na chodník môže spôsobiť posunutie zarážok. Zarážky upravte a skrutky zarážok bezpečne dotiahnite podľa časti Kontrola a nastavenie zarážok.

Provozné tipy

Dôležité upozornenie

Závitovka môže vyhadzovať skaly, hračky a iné cudzie predmety a spôsobiť vážne zranenie vám alebo okolostojacim osobám.

 • Čistenú oblasť udržiavajte bez predmetov, ktoré by lopatky rotora mohli zdvihnúť a odhodiť.

 • Do oblasti prevádzky nepúšťajte žiadne deti a domáce zvieratá.

 • Sneh odstraňujte čo možno najskôr po jeho napadnutí.

 • Každý záber prekryte, aby ste zabezpečili úplne odstránenie snehu.

 • Vždy, keď je to možné, nasmerujte výstup snehu v smere vetra.

 • Ak sa na klzkom povrchu alebo v ťažkom snehu stroj nepohybuje dopredu sám, zatlačte na rukoväť smerom dopredu, ale umožnite stroju postupovať vlastnou rýchlosťou.

Po prevádzke

Bezpečnosť po prevádzke

 • Stroj s benzínom v nádrži nikdy neskladujte vo vnútri budov, kde sú prítomné zdroje vznietenia, napríklad ohrievače vody, ohrievače priestoru alebo sušičky odevu. Pred uskladnením v akomkoľvek uzavretom priestore nechajte motor vychladnúť.

 • Keď sa chystáte stroj uskladniť na viac ako 30 dní, dôležité informácie nájdete v časti Pred uskladnením.

Zabránenie zamrznutiu po použití

 • Nechajte motor niekoľko minút bežať, aby ste zabránili zamrznutiu pohyblivých častí. Vypnite motor, počkajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti, a potom zo stroja odstráňte ľad a sneh.

 • Vyčistite všetok sneh a ľad zo spodnej strany žľabu.

 • Otáčajte výstupný žľab doľava a doprava, aby ste z neho uvoľnili vytvorený ľad.

 • S kľúčom zapaľovania v polohe OFF (Vypnuté) niekoľkokrát potiahnite rukoväť navíjacieho štartéra alebo pripojte napájací kábel do zásuvky a k stroju a jedenkrát stlačte tlačidlo elektrického štartovania, aby ste zabránili zamrznutiu navíjacieho štartéra alebo elektrického štartéra (len pre modely s elektrickým štartérom).

 • V snehu a v studených podmienkach môžu niektoré ovládacie prvky a pohyblivé časti zamrznúť. Pri snahe o ovládanie zamrznutých ovládacích prvkov nepoužívajte nadmernú silu. Ak máte problémy s obsluhou ktoréhokoľvek ovládacieho prvku alebo časti, naštartujte motor a niekoľko minút ho nechajte bežať.

 • Nepokúšajte sa pomocou ovládania výstupného žľabu pohnúť zamrznutým výstupným žľabom. Podržte modré tlačidlo stlačené a pomocou rúk otočte výstupný žľab.

 • Preprava stroja na otvorenom prívesnom vozíku alebo vozidle môže spôsobiť zamrznutie ovládacích prvkov alebo výstupného žľabu.

Údržba

Note: Ľavú a pravú stranu stroja určte podľa normálnej prevádzkovej polohy.

Odporúčaný harmonogram údržby

Servisný intervalPostup pri údržbe
Po prvej hodine
 • Skontrolujte uvoľnené fixačné prvky a v prípade potreby ich dotiahnite.
 • Po prvých 2 hodinách
 • Vymeňte motorový olej.
 • Kábel závitovky skontrolujte a v prípade potreby ho nastavte.
 • Kábel hnacieho ústrojenstva skontrolujte a v prípade potreby ho nastavte.
 • Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte hladinu motorového oleja, a ak je to potrebné, olej doplňte.
 • Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Vymeňte zapaľovaciu sviečku.
 • Každý rok
 • Zarážky skontrolujte a v prípade potreby ich nastavte.
 • Skontrolujte odhadzovacie hrany a v prípade potreby nechajte odhadzovacie hrany a škrabák vymeniť autorizovaným servisným predajcom.
 • Vymeňte motorový olej.
 • Kábel závitovky skontrolujte a v prípade potreby ho nastavte.
 • Kábel hnacieho ústrojenstva skontrolujte a v prípade potreby ho nastavte.
 • Skontrolujte tlak pneumatík.
 • Skontrolujte uvoľnené fixačné prvky a v prípade potreby ich dotiahnite.
 • Nechajte autorizovaným servisným predajcom skontrolovať hnací remeň a v prípade potreby ho nechajte vymeniť.
 • Každý rok alebo pred uskladnením
 • Pripravte stroj na uskladnenie.
 • Bezpečnosť pri údržbe

  Pred vykonaním akejkoľvek údržby stroja si prečítajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

  • Pred vykonaním akejkoľvek údržby, servisu alebo nastavenia zastavte motor a vyberte kľúč. V prípade potreby veľkých opráv kontaktujte autorizovaného servisného predajcu.

  • Fixačné prvky často kontrolujte, či sú správne dotiahnuté, aby ste sa ubezpečili, že stroj je v bezpečnom pracovnom stave.

  • Nemeňte nastavenie regulátora motora.

  • Kupujte len originálne náhradné diely a príslušenstvo značky Toro.

  Kontrola hladiny motorového oleja

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte hladinu motorového oleja, a ak je to potrebné, olej doplňte.
 • g210346g214777

  Kontrola a nastavenie zarážok

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Každý rok
 • Zarážky skontrolujte a v prípade potreby ich nastavte.
 • Skontrolujte zarážky a overte, či sa závitovka nedotýka dláždeného povrchu. Opotrebovanie vyrovnajte nastavením zarážok podľa potreby (Obrázok 17).

  1. Uvoľnite skrutky zarážok.

  2. Pod škrabák zasuňte 5-milimetrovú dosku.

   Note: Použitie tenšej dosky povedie k agresívnejšiemu nastaveniu škrabáka. Použitie hrubšej dosky povedie k menej agresívnemu nastaveniu škrabáka.

  3. Znížte zarážky na zem.

   Note: Zaručte, aby boli zarážky na rovnej zemi.

  4. Dotiahnite skrutky zarážok.

  g215482g214716

  Kontrola odhadzovacích hrán

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Každý rok
 • Skontrolujte odhadzovacie hrany a v prípade potreby nechajte odhadzovacie hrany a škrabák vymeniť autorizovaným servisným predajcom.
 • Pred každým používaním stroja skontrolujte opotrebovanie odhadzovacích hrán. Keď sa odhadzovacia hrana opotrebovala až po otvor indikujúci opotrebovanie, nechajte odhadzovacie hrany vymeniť autorizovanému servisnému predajcovi (Obrázok 18).

  g030128

  Výmena motorového oleja

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 2 hodinách
 • Vymeňte motorový olej.
 • Každý rok
 • Vymeňte motorový olej.
 • Ak je to možné, pred výmenou oleja nechajte motor niekoľko minút bežať, aby sa olej zahrial. Zohriaty olej lepšie vyteká a odnáša viac nečistôt.

  Špecifikácie motorového oleja

  Objem motorového oleja0,60 l
  Viskozita olejaPozrite si časť Obrázok 20.
  Klasifikácia APISJ alebo vyššie
  1. Stroj presuňte na rovný povrch.

  2. Pod výpustnú zátku oleja umiestnite záchytnú nádobu, demontujte výpustnú zátku, nakloňte stroj smerom dozadu a vypustite použitý olej do záchytnej nádoby (Obrázok 19).

   g030122
  3. Po vypustení použitého oleja vráťte stroj späť do prevádzkovej polohy.

  4. Namontujte výpustnú zátku oleja a bezpečne ju dotiahnite.

  5. Vyčistite okolie zátky plniaceho otvoru oleja.

  6. Pomocou Obrázok 20 vyberte najlepšiu viskozitu oleja pre očakávaný rozsah vonkajších teplôt:

   g013802
  g030449g214777

  Výmena zapaľovacej sviečky

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po každých 100 hodinách prevádzky
 • Vymeňte zapaľovaciu sviečku.
 • Dôležité upozornenie

  Výmena zapaľovacej sviečky, kým je motor horúci, môže spôsobiť popáleniny.

  Ak chcete vymeniť zapaľovaciu sviečku, počkajte, kým motor nevychladne.

  Použite zapaľovaciu sviečku značky Toro alebo jej ekvivalent (Champion® RN9YC alebo NGK BPR6ES).

  1. Otvorte kryt (Obrázok 22).

   g030123
  2. Vyčistite priestor okolo základne zapaľovacej sviečky.

  3. Vyberte a zahoďte starú zapaľovaciu sviečku.

   Note: Na vybratie zapaľovacej sviečky budete potrebovať račnový nástavec.

  4. Vzdialenosť medzi elektródami novej zapaľovacej sviečky nastavte na 0,76 mm ako je zobrazené na Obrázok 23.

   g001029

  Nastavenie kábla závitovky

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 2 hodinách
 • Kábel závitovky skontrolujte a v prípade potreby ho nastavte.
 • Každý rok
 • Kábel závitovky skontrolujte a v prípade potreby ho nastavte.
 • Ak pri vysokom zaťažení hnací remeň prešmykuje alebo píska, nastavte kábel závitovky.

  1. Uvoľnite maticu na dolnej svorke kábla, ale neodstraňujte ju (Obrázok 24).

   g030444
  2. Potiahnite kábel smerom nahor, aby ste čiastočne zvýšili jeho napätie (Obrázok 24).

   Important: Kábel nenapnite úplne. Úplné odstránenie vôle kábla zabráni správnemu zastaveniu závitovky.

  3. Pridržte kábel na mieste a pritiahnite maticu (Obrázok 24).

  Nastavenie kábla hnacieho ústrojenstva

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 2 hodinách
 • Kábel hnacieho ústrojenstva skontrolujte a v prípade potreby ho nastavte.
 • Každý rok
 • Kábel hnacieho ústrojenstva skontrolujte a v prípade potreby ho nastavte.
 • Ak sa kolesá jednoducho zastavia alebo ak sa pohybujú bez použitia rukoväte pojazdu, nastavte kábel hnacieho ústrojenstva.

  1. Uvoľnite maticu na hornej svorke kábla, ale neodstraňujte ju (Obrázok 25).

   g030446
  2. Potiahnite kábel smerom nadol, aby ste ho takmer celkom napli (Obrázok 25).

   Important: Kábel nenapnite úplne. Úplné odstránenie vôle kábla môže spôsobiť, že sa kolesá uvedú do pohybu bez použitia rukoväte pojazdu.

  3. Dotiahnite maticu (Obrázok 25).

  Kontrola tlaku pneumatík

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Každý rok
 • Skontrolujte tlak pneumatík.
 • g210347g211051

  Uskladnenie

  Príprava stroja na uskladnenie

  Dôležité upozornenie

  Palivové výpary sú extrémne horľavé, výbušné a v prípade inhalácie nebezpečné. Ak výrobok skladujete v oblasti s otvoreným ohňom, benzínové výpary sa môžu vznietiť a spôsobiť výbuch.

  • Stroj neskladujte v dome (obývanej časti), pivnici ani v žiadnej inej oblasti, kde sa môžu nachádzať zdroje vznietenia, napríklad ohrievače vody alebo priestoru, sušičky odevov, pece a iné zariadenia.

  • Stroj nenakláňajte dopredu ani dozadu, keď sa v nádrži nachádza palivo. V opačnom prípade môže palivo zo stroja vytiecť.

  • Stroj neskladujte s rukoväťou sklopenou smerom nadol na zem, pretože olej pretečie do valca motora a na zem a motor sa nebude dať naštartovať ani prevádzkovať.

  1. Pri poslednom dopĺňaní paliva v sezóne pridajte do čerstvého paliva podľa pokynov výrobcu stabilizátor paliva.

   Important: Palivo neskladujte dlhšie, ako odporúča výrobca stabilizátora paliva.

  2. Motor nechajte v prevádzke 10 minút, aby sa upravené palivo dostalo do celého palivového systému.

  3. Vypnite motor, nechajte ho vychladnúť a vypustite palivovú nádrž alebo nechajte motor bežať, kým sa nezastaví.

  4. Naštartujte motor a nechajte ho v prevádzke, kým sa nezastaví.

  5. Načerpajte palivo do motora alebo použite sýtič, naštartujte motor tretíkrát a nechajte ho bežať dovtedy, kým sa nenaštartuje.

  6. Vypustite palivo z karburátora cez vypúšťaciu skrutku karburátora do schválenej nádoby na benzín.

  7. Správnym spôsobom zlikvidujte nepoužité palivo. Recyklujte ho podľa miestnych predpisov alebo ho použite v automobile.

  8. Keď je motor ešte stále zohriaty, vymeňte olej. Pozrite si časť Výmena motorového oleja.

  9. Vyberte zapaľovaciu sviečku.

  10. Do otvoru na zapaľovaciu sviečku nalejte 10 ml (dve čajové lyžičky) oleja.

  11. Zapaľovaciu sviečku namontujte rukou a potom ju dotiahnite na hodnotu 27 až 30 N∙m.

  12. S kľúčom zapaľovania v polohe OFF pomaly vyťahujte rukoväť navíjacieho štartovania, aby sa olej rovnomerne naniesol na vnútornú stranu valca.

  13. Stroj očistite.

  14. Otlčené povrchy pretrite náterom, ktorý vám poskytne autorizovaný servisný predajca. Postihnuté oblasti pred natretím očistite brúsnym papierom a použite antikorózny prostriedok, ktorý zabráni zhrdzaveniu kovových dielov.

  15. Dotiahnite všetky uvoľnené fixačné prvky. Všetky poškodené diely opravte alebo vymeňte.

  16. Stroj zakryte a uskladnite ho na čistom a suchom mieste mimo dosahu detí. Pred uskladnením stroja v akomkoľvek uzavretom priestore nechajte motor vychladnúť.