Wprowadzenie

Odśnieżarka jest przeznaczona dla użytkowników domowych. Maszyna służy głównie do odśnieżania nawierzchni brukowanych, takich jak podjazdy i chodniki, a także innych nawierzchni komunikacyjnych w obiektach mieszkaniowych i handlowych. Nie należy używać maszyny do usuwania innych materiałów niż śnieg. Opisywany model nie jest przeznaczony do odśnieżania nawierzchni żwirowych.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na użytkowniku.

Aby uzyskać informacje na temat maszyny i akcesoriów, znaleźć dealera lub zarejestrować swoją maszynę, skontaktuj się bezpośrednio z firmą Toro za pomocą witryny internetowej www.Toro.com.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny maszyny. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na maszynie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Aby wyświetlić informacje o gwarancji, częściach oraz inne dane produktu, zeskanuj za pomocą smartfona lub tabletu kod QR na naklejce z numerem seryjnym.

g219966

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne, wymagające szczególnej uwagi.

Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami europejskimi. Szczegółowe informacje można znaleźć w osobnej deklaracji zgodności produktu (DOC) dotyczącej tego wyrobu.

Important: W przypadku eksploatowania tej maszyny na wysokości powyżej 1500 m przez dłuższy czas należy zainstalować zestaw na dużą wysokość n.p.m., aby silnik mógł spełniać wymagania CARB/EPA w zakresie emisji. Zestaw na dużą wysokość n.p.m. poprawia parametry pracy silnika, zapobiegając jednocześnie powstawaniu nagaru na elektrodach świec zapłonowych, trudnościom z uruchamianiem silnika i zwiększonej emisji zanieczyszczeń. Po zainstalowaniu zestawu na maszynie należy umieścić stosowną naklejkę, obok naklejki z numerem seryjnym. Aby uzyskać zestaw na dużą wysokość n.p.m. i naklejki, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem Toro. Adresy dealerów można znaleźć na naszej stronie internetowej www.Toro.com lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta Toro pod numer podany w oświadczeniu dotyczącym gwarancji na układ kontroli emisji spalin. W przypadku eksploatacji poniżej wysokości 1500 m należy zdemontować zestaw z silnika i przywrócić oryginalną konfigurację. Silnika przystosowanego do pracy na dużej wysokości n.p.m. nie należy używać na niższych wysokościach, gdyż może to doprowadzić do jego przegrzania i uszkodzenia.Jeżeli nie wiadomo, czy dana maszyna została przystosowana do eksploatacji na dużej wysokości n.p.m., należy poszukać następującej naklejki (Rysunek 3).

decal127-9363

Bezpieczeństwo

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Ta maszyna jest zgodna ze specyfikacjami ANSI B71.3.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Każdy użytkownik niniejszego urządzenia musi być zaznajomiony ze sposobem jego obsługi i podanymi ostrzeżeniami.

 • Nie zbliżać dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie zbliżać się do wyrzutnika. Osoby postronne powinny zachować bezpieczną odległość od maszyny.

 • Nie zezwalać dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszynę.

 • Przed odblokowywaniem tunelu wyrzutowego ze śniegu, serwisowaniem lub dolewaniem paliwa należy wyłączyć silnik.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w stosownych rozdziałach niniejszej instrukcji.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal131-5914
decal120-9805
decal131-1785

Montaż

Rozkładanie uchwytu

g212678

Montaż tunelu wyrzutowego

GraphicGraphic
1x1x
g209258

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

g215484g214777

Regulacja ciśnienia w oponach

g210347g211051

Przegląd produktu

g030450
g030451

Działanie

Before Operation

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

 • Tylko modele z rozrusznikiem elektrycznym: Używaj przedłużaczy i gniazd określonych w instrukcji. Dokładnie sprawdź przewód elektryczny przed podłączeniem go do źródła zasilania. Jeżeli przewód jest uszkodzony, nie używaj go. Wymień uszkodzony przewód. Zawsze, kiedy nie uruchamiasz maszyny, odłączaj przewód zasilający.

 • Maszynę należy obsługiwać wyłącznie w odpowiedniej odzieży zimowej. Noś solidne obuwie antypoślizgowe, które zapewnia stabilne oparcie na śliskich nawierzchniach. Nie noś luźnej odzieży, która mogłaby zostać pochwycona przez ruchome części.

 • Zawsze zakładaj okulary ochronne lub osłonę oczu na czas pracy oraz przed przystąpieniem do regulacji lub naprawy maszyny, aby chronić oczy przed przedmiotami, które mogą być przez nią wyrzucane.

 • Dokładnie sprawdź obszar, na którym będziesz używać maszyny, i usuń wszystkie wycieraczki, sanki, deski, przewody i inne przedmioty.

 • Jeśli osłona, zabezpieczenie lub naklejka ulegnie uszkodzeniu, stanie się nieczytelna lub zaginie, napraw ją lub wymień przed przystąpieniem do pracy. Dokręć także wszelkie poluzowane mocowania.

Niebezpieczeństwo

Paliwo jest niezwykle łatwopalne i wybuchowe. Pożar lub wybuch paliwa może poparzyć Ciebie i innych.

 • Aby zapobiec zapaleniu paliwa przez ładunek elektrostatyczny, przed napełnianiem ustaw kanister i/lub maszynę na podłożu, a nie w pojeździe lub na innym przedmiocie.

 • Uzupełniaj paliwo na zewnątrz, kiedy silnik jest zimny. Wytrzyj rozlane paliwo.

 • Nie zbliżaj się do paliwa, kiedy palisz. Paliwo nie może znajdować się w pobliżu otwartego płomienia ani iskier.

 • Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci.

 • Nie przechylaj maszyny do przodu ani do tyłu z paliwem w zbiorniku, ponieważ paliwo może z niej wyciec.

Uzupełnianie paliwa

 • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj tylko czystej, świeżej (poniżej 30 dni) benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda klasyfikacji [R+M)/2]).

 • Etanol: Benzyna o zawartości do 10% etanolu (gasohol) lub 15% MTBE (etyl metylowo-tert-butylowy) zgodnie z objętością jest dopuszczalna. Etanol i MTBE nie są takie same. Nie można stosować benzyny zawierającej 15% objętości etanolu. Nie należy używać benzyny zawierającej ponad 10% objętości etanolu, takiej jak E15 (zawiera 15% etanolu), E20 (zawiera 20% etanolu), lub E85 (zawiera 85% etanolu). Zastosowanie nieprawidłowego rodzaju benzyny może skutkować problemami z wydajnością i/lub uszkodzeniem silnika, które może nie być objęte gwarancją.

 • Nie używaj benzyny zawierającej metanol.

 • Zabrania się przechowywania paliwa w zbiorniku lub kanistrach przez okres zimowy, jeżeli nie został użyty stabilizator paliwa.

 • Zabrania się dodawania oleju do benzyny.

Important: Aby zmniejszyć problemy z rozruchem, dodawaj stabilizator do paliwa przez cały sezon, mieszając go z benzyną mającą nie więcej niż 30 dni.

g214834

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

Before Operation

Bezpieczeństwo w czasie pracy

 • Obracająca się śruba śnieżna może skaleczyć dłonie lub stopy. W czasie użytkowania maszyny stój za uchwytami, z dala od otworu wyrzutnika. Nie zbliżaj twarzy, dłoni, stóp ani innych części ciała ani odzieży do ruchomych lub wirujących części.

 • Nigdy nie kieruj wyrzutnika w stronę ludzi lub miejsc, gdzie może dojść do uszkodzenia mienia.

 • Uważaj, aby się nie poślizgnąć lub przewrócić. Zawsze utrzymuj stabilną pozycję i mocno trzymaj uchwyty. Chodź; nie biegaj.

 • Zachowaj szczególną ostrożność w czasie pracy na zboczach.

 • Nigdy nie używaj maszyny nie mając dobrej widoczności lub oświetlenia.

 • Nie używaj maszyny będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 • Spoglądaj za siebie i zachowaj ostrożność, cofając maszyną.

 • W przypadku przerwy w odśnieżaniu wyłącz napęd śruby.

 • Zachowuj szczególną ostrożność, odśnieżając lub przejeżdżając przez żwirowe podjazdy, ścieżki lub drogi. Uważaj na ukryte zagrożenia oraz ruch uliczny.

 • Nigdy nie próbuj niczego regulować przy uruchomionym silniku.

 • Po kolizji z ciałem obcym wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu (tylko modele z elektrycznym rozrusznikiem), dokładnie sprawdź maszynę pod kątem uszkodzeń i napraw uszkodzenia przed jej uruchomieniem i dalszą pracą.

 • Jeśli maszyna zaczyna nadmiernie drgać, wyłącz silnik i sprawdź przyczynę.

 • Nie uruchamiaj silnika w pomieszczeniu, poza przypadkami uruchamiania w celu wjechania lub wyjechania maszyną z budynku. Otwórz drzwi na zewnątrz; spaliny są niebezpieczne.

 • Nie przeciążaj maszyny, usiłując odśnieżać zbyt szybko.

 • Nigdy nie dotykaj gorącego silnika ani tłumika.

Uruchamianie silnika

g030452g210708

Załączanie napędu śruby śnieżnej

g214712

Wyłączanie napędu śruby śnieżnej

Aby wyłączyć napęd śruby śnieżnej, zwolnij jej dźwignię.

Włączanie trybu samobieżnego.

Aby użyć napędu trybu samobieżnego, wystarczy iść, z łokciami przy bokach, uchwyciwszy rękoma górny uchwyt; maszyna automatycznie dostosuje prędkość do operatora (Rysunek 13).

Note: Maszynę można obsługiwać w trybie samobieżnym z załączonym lub wyłączonym napędem śruby śnieżnej.

g214714

Zatrzymywanie silnika

g210831

Regulacja tunelu wyrzutowego i deflektora

Aby zwiększyć lub zmniejszyć kąt deflektora tunelu wyrzutowego, naciśnij przycisk na deflektorze i przesuń go w górę lub w dół.

Aby wyregulować tunel wyrzutowy, przesuń dźwignię wyrzutnika.

Note: Przed regulacją tunelu wyrzutowego lub deflektora wyłącz napęd śruby śnieżnej

g030530

Odblokowywanie tunelu wyrzutowego

Ostrzeżenie

Jeśli śruba śnieżna/ wirnik obracają się, ale z tunelu wyrzutowego nie jest wyrzucany śnieg, tunel może być zablokowany.

Nigdy nie usuwaj blokady tunelu wyrzutowego dłońmi. Może to prowadzić do odniesienia obrażeń ciała.

 1. Pozostając w pozycji operatora, zwolnij dźwignię napędu jazdy.

 2. Włącz napęd śruby śnieżnej.

 3. Naciśnij uchwyt, aby unieść przód maszyny kilka centymetrów nad podłoże. Następnie szybko unieś uchwyty, tak aby przód maszyny uderzył o podłoże.

 4. Wyłącz napęd śruby śnieżnej.

 5. Powtarzaj kroki od 1 do 4, aż strumień śniegu zacznie być wyrzucany z tunelu wyrzutowego.

Important: Jeśli nie uda się odblokować tunelu wyrzutowego uderzając przodem maszyny o podłoże, wyłącz silnik, zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają, i użyj narzędzia do usuwania śniegu (nie stanowi wyposażenia maszyny).

Important: Odblokowanie tunelu wyrzutowego, uderzając przodem maszyny o podłoże, może spowodować przesunięcie się płóz. Skoryguj wysokość płóz i dokładnie dokręć śruby płóz; patrzSprawdzanie i regulacja płóz.

Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

Ostrzeżenie

Śruba może wyrzucać kamienie, zabawki i inne przedmioty, powodując poważne obrażenia u operatora lub osób postronnych.

 • Uprzątnij z odśnieżanego obszaru wszystkie przedmioty, które łopatki wirnika mogłyby pochwycić i wyrzucić.

 • Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom przebywać na odśnieżanym obszarze.

 • Odśnieżaj, gdy tylko spadnie śnieg.

 • Aby odśnieżanie było dokładne, trasy przejazdu odśnieżarki powinny nieco się nakładać.

 • W miarę możliwości wyrzucaj śnieg z wiatrem.

 • Jeśli maszyna nie porusza się sama do przodu na śliskich nawierzchniach lub w ciężkim śniegu, popychaj uchwyt, ale pozwól jej pracować własnym tempem.

After Operation

Bezpieczeństwo po skończonej pracy

 • Nigdy nie przechowuj maszyny z paliwem w zbiorniku w budynku, gdzie występują otwarte źródła zapłonu, takie jak podgrzewacze c.w.u., wolnostojące grzejniki, suszarki do ubrań itp. Przed przechowaniem w pomieszczeniu zaczekaj, aż silnik ostygnie.

 • Jeżeli maszyna ma być przechowywana przez okres dłuższy niż 30 dni, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Przed składowaniem.

Zapobieganie zamarzaniu po pracy

 • Zostaw silnik uruchomiony na kilka minut, aby zapobiec zamarznięciu ruchomych części. Wyłącz silnik, zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają, po czym usuń lód i śnieg z maszyny.

 • Usuń cały śnieg i lód z podstawy tunelu wyrzutowego.

 • Obróć tunel wyrzutowy w lewo i prawo, aby pozbyć się nagromadzonego lodu.

 • Po ustawieniu kluczyka zapłonu w pozycji WYłąCZENIA pociągnij kilka razy za uchwyt rozrusznika linkowego lub podłącz przewód elektryczny do źródła zasilania i maszyny, i naciśnij jeden raz przycisk rozrusznika elektrycznego, aby zapobiec zamarznięciu rozrusznika linkowego i/lub elektrycznego (tylko modele z rozruchem elektrycznym).

 • Kiedy pada śnieg i panuje niska temperatura, niektóre elementy sterowania i ruchome części mogą zamarzać. Nie używaj nadmiernej siły, próbując poruszyć zamarznięte elementy sterowania. W razie problemów z poruszeniem dowolnego elementu sterowania lub części, uruchom silnik i zostaw uruchomiony na kilka minut.

 • Gdy tunel wyrzutowy jest zamrożony, nie należy używać dźwigni sterującej kierunkiem wylotu śniegu. Naciśnij niebieską gałkę dźwigni i obróć wylot ręką.

 • Transportowanie odśnieżarki na otwartej przyczepie lub pojeździe może spowodować zamarznięcie elementów sterujących i tunelu wyrzutowego.

Konserwacja

Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Zalecany harmonogram konserwacji

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Po pierwszej godzinie
 • Sprawdź i w razie potrzeby dokręć luźne mocowania.
 • Po pierwszych 2 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj linkę napędu śruby śnieżnej.
 • Sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj linkę napędu jazdy.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź i w razie potrzeby uzupełnij poziom oleju w silniku.
 • Co 100 godzin
 • Wymień świecę zapłonową.
 • Co rok
 • Sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj płozy.
 • Skontroluj krawędzie śruby śnieżnej i w razie potrzeby zleć autoryzowanemu serwisowi wymianę krawędzi śruby śnieżnej i zgarniacza.
 • Wymień olej silnikowy.
 • Sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj linkę napędu śruby śnieżnej.
 • Sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj linkę napędu jazdy.
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
 • Sprawdź i w razie potrzeby dokręć luźne mocowania.
 • Zleć przedstawicielowi autoryzowanego serwisu kontrolę i ewentualną wymianę paska napędowego.
 • Co rok lub przed składowaniem
 • Przygotuj maszynę do przechowywania.
 • Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

  Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych w maszynie należy zapoznać się z następującymi zasadami bezpieczeństwa:

  • Przed przystąpieniem do konserwacji, serwisowania lub regulacji wyłącz silnik i wyjmij kluczyk. W sprawie poważnych napraw kontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  • Często regularnie sprawdzaj dokręcenie wszystkich mocowań, aby zapewnić bezpieczną eksploatację maszyny.

  • Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika.

  • Kupuj tylko oryginalne części zamienne i akcesoria firmy Toro.

  Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź i w razie potrzeby uzupełnij poziom oleju w silniku.
 • g210346g214777

  Sprawdzanie i regulacja płóz

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj płozy.
 • Sprawdź płozy, aby upewnić się, że śruba śnieżna nie dotyka utwardzonej nawierzchni. Wyreguluj płozy odpowiednio do ich zużycia (Rysunek 17).

  1. Poluzuj śruby płóz.

  2. Wsuń pod zgarniacz płytę o grubości 5 mm.

   Note: Użycie cieńszej płyty będzie powodowało zbieranie większej ilości śniegu przez zgarniacz. Użycie grubszej płyty będzie powodowało zbieranie mniejszej ilości śniegu przez zgarniacz.

  3. Opuść płozy na podłoże.

   Note: Upewnij się, że płozy spoczywają płasko na podłożu.

  4. Dokręć śruby płóz.

  g215482g214716

  Kontrola krawędzi śruby śnieżnej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Skontroluj krawędzie śruby śnieżnej i w razie potrzeby zleć autoryzowanemu serwisowi wymianę krawędzi śruby śnieżnej i zgarniacza.
 • Przed każdym odśnieżaniem sprawdzaj zużycie krawędzi śruby śnieżnej. Gdy zużycie krawędzi śruby śnieżnej dojdzie do otworu wskaźnika zużycia, zleć autoryzowanemu serwisowi wymianę krawędzi śruby śnieżnej (Rysunek 18).

  g030128

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 2 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Co rok
 • Wymień olej silnikowy.
 • W miarę możliwości uruchom silnik na kilka minut przed wymianą oleju, aby go rozgrzać. Rozgrzany olej łatwiej wypływa i zawiera więcej zanieczyszczeń.

  Specyfikacja oleju silnikowego

  Ilość oleju silnikowego0,60 litra
  Lepkość olejuPatrz Rysunek 20.
  Klasa serwisowa APISJ lub wyższa
  1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

  2. Umieść pojemnik na zużyty olej pod korkiem spustowym; wyjmij korek spustowy oleju i przechyl maszynę do tyłu, aby spuścić zużyty olej do pojemnika (Rysunek 19).

   g030122
  3. Po spuszczeniu zużytego oleju ustaw maszynę w pozycji roboczej.

  4. Załóż korek spustowy oleju i mocno go dokręć.

  5. Wyczyść obszar wokół korka wlewu oleju.

  6. Wykorzystaj Rysunek 20, aby wybrać najlepszą lepkość oleju dla spodziewanego zakresu temperatur na zewnątrz:

   g013802
  g030449g214777

  Wymiana świecy zapłonowej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Wymień świecę zapłonową.
 • Ostrzeżenie

  Wymiana świecy w momencie, gdy silnik jest rozgrzany może spowodować oparzenia.

  Odczekaj, aż silnik ochłodnie, a następnie wymień świecę.

  Używaj świec firmy Toro lub świec podobnych (Champion® RN9YC lub NGK BPR6ES).

  1. Zdejmij osłonę (Rysunek 22).

   g030123
  2. Wyczyść obszar wokół podstawy świecy zapłonowej.

  3. Wyciągnij i usuń starą świecę.

   Note: Do wykręcenia świecy niezbędny jest klucz z grzechotką.

  4. Odstęp między elektrodami w nowej świecy powinien wynosić 0,76 mm, zgodnie z Rysunek 23.

   g001029

  Regulacja linki napędu śruby śnieżnej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 2 godzinach
 • Sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj linkę napędu śruby śnieżnej.
 • Co rok
 • Sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj linkę napędu śruby śnieżnej.
 • Jeśli pasek napędowy ślizga się lub piszczy przy dużym obciążeniu, wyreguluj linkę napędu śruby śnieżnej.

  1. Poluzuj nakrętkę na dolnym zacisku linki, bez jej odkręcania (Rysunek 24).

   g030444
  2. Naciągnij linkę, aby zmniejszyć luz (Rysunek 24).

   Important: Nie naprężaj całkowicie linki. Całkowite naprężenie linki będzie uniemożliwiać prawidłowe zatrzymywanie się śruby śnieżnej.

  3. Przytrzymaj linkę na swoim miejscu i dokręć nakrętkę (Rysunek 24).

  Regulacja linki napędu jazdy

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 2 godzinach
 • Sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj linkę napędu jazdy.
 • Co rok
 • Sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj linkę napędu jazdy.
 • Jeżeli koła łatwo blokują się lub obracają się bez wciśniętej dźwigni napędu jazdy wyreguluj linkę napędu jazdy.

  1. Poluzuj nakrętkę na górnym zacisku linki, bez jej odkręcania (Rysunek 25).

   g030446
  2. Naciągnij linkę, aby znacznie zmniejszyć luz (Rysunek 25).

   Important: Nie naprężaj całkowicie linki. Całkowite naprężenie linki może skutkować obracaniem się kół bez wciśniętej dźwigni napędu jazdy.

  3. Dokręć nakrętkę (Rysunek 25).

  Sprawdzanie ciśnienia w oponach

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
 • g210347g211051

  Przechowywanie

  Przygotowanie maszyny do przechowywania

  Ostrzeżenie

  Opary paliwa są łatwopalne, wybuchowe i niebezpieczne w razie wdychania. Przechowując produkt w miejscu, gdzie występuje otwarty płomień, może dojść do zapłonu oparów paliwa i wybuchu.

  • Nie przechowuj maszyny w domu (mieszkaniu), piwnicy, ani innych miejscach, gdzie mogą występować źródła zapłonu, takie jak podgrzewacze c.w.u., wolnostojące grzejniki, suszarki do ubrań, piece i podobne urządzenia.

  • Nie przechylaj maszyny do przodu ani do tyłu z paliwem w zbiorniku, ponieważ paliwo może z niej wyciec.

  • Nie przechowuj maszyny z uchwytem opuszczonym na podłoże, gdyż spowoduje to napłynięcie oleju do cylindra silnika i wyciek na podłoże, a silnik nie da się uruchomić i nie będzie w stanie pracować.

  1. Przy ostatnim tankowaniu w sezonie dodaj stabilizator paliwa, aby je odświeżyć, zgodnie z zaleceniami producenta silnika.

   Important: Nie należy przechowywać paliwa dłużej niż sugeruje to producent stabilizatora do paliwa.

  2. Uruchom silnik na 10 minut, aby rozprowadzić wzbogacone paliwo w układzie paliwowym.

  3. Wyłącz silnik, zaczekaj, aż ostygnie i spuść paliwo ze zbiornika lub zostaw silnik uruchomiony, aż się zatrzyma.

  4. Uruchom silnik i pozwól, aby pracował aż do wyłączenia.

  5. Włącz ssanie lub zalej układ paliwowy silnika, uruchom go po raz trzeci i próbuj tak długo, aż nie będzie go można uruchomić.

  6. Spuść paliwo z gaźnika przez śrubę spustową do atestowanego kanistra na benzynę.

  7. Odpowiednio usuń niewykorzystane paliwo. Oddaj je do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami lub wykorzystaj w samochodzie.

  8. Kiedy silnik będzie jeszcze ciepły, wymień olej silnikowy. Patrz Wymiana oleju silnikowego.

  9. Wyjmij świecę zapłonową.

  10. Wlej 10 ml (2 łyżeczki) oleju do otworu po świecy zapłonowej.

  11. Wkręć świecę zapłonową ręką, po czym dokręć ją momentem 27–30 N∙m.

  12. Po ustawieniu kluczyka zapłonu w pozycji OFF pociągnij powoli za uchwyt rozrusznika linkowego, aby rozprowadzić olej wewnątrz cylindra.

  13. Wyczyść maszynę.

  14. Pomaluj miejsca, w których odprysnął lakier, lakierem dostępnym u przedstawiciela autoryzowanego serwisu. Przed malowaniem przeszlifuj te miejsca papierem ściernym i zagruntuj środkiem antykorozyjnym, aby zabezpieczyć elementy metalowe przed korozją.

  15. Dokręć wszelkie poluzowane mocowania. Napraw lub wymień wszystkie uszkodzone części.

  16. Przykryj maszynę i przechowaj ją w czystym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu zaczekaj, aż silnik ostygnie.