Johdanto

Tämä kone on tarkoitettu kotikäyttöön. Se on suunniteltu pääasiassa lumen linkoamiseen keinopäällystetyiltä pinnoilta, kuten ajoteiltä ja jalkakäytäviltä, sekä muilta asuinkiinteistöjen ja kaupallisten kiinteistöjen liikenteeseen käytetyiltä alueilta. Sitä ei ole tarkoitettu muun aineksen kuin lumen linkoamiseen eikä sorapintojen puhdistamiseen.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja koneesta ja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä koneen.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin koneesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaa sarjanumerokilvessä oleva QR-koodi älypuhelimella tai tabletilla, niin saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g219966

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asianmukaisten eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Important: Jos tätä konetta käytetään yli 1 500 m:n korkeudessa pitkäkestoisesti, korkean ilmanalan sarjan on oltava asennettuna, jotta moottori täyttää CARB/EPA-päästömääräykset. Korkean ilmanalan sarja parantaa moottorin suorituskykyä ja estää sytytystulppien likaantumisen, käynnistysvaikeudet ja päästöjen lisääntymisen. Kun sarja on asennettu, kiinnitä korkean ilmanalan kilpi koneen sarjanumerokilven viereen. Ota yhteys valtuutettuun Toro-huoltoliikkeeseen oikean korkean ilmanalan sarjan ja korkean ilmanalan kilven saamiseksi. Etsi lähin huoltoliike sivustoltamme osoitteessa www.Toro.com tai ota yhteys Toro Customer Care Department -asiakaspalveluun, jonka numero(t) on lueteltu päästöjärjestelmän takuulauselmassa (Engine Emission Control Warranty Statement). Poista sarja moottorista ja palauta moottori alkuperäisiin tehdasmäärityksiin, kun konetta käytetään alle 1 500 m:n korkeudessa. Älä käytä korkeaa ilmanalaa varten muunnettua moottoria alhaisemmassa ilmanalassa. Muuten moottori voi ylikuumentua ja vaurioitua.Jos et ole varma, onko kone muunnettu korkeaa ilmanalaa varten, katso, onko siinä seuraavaa kilpeä (Kuva 3).

decal127-9363

Turvaohjeet

Yleinen turvallisuus

Tämä kone on ANSI B71.3 -vaatimusten mukainen.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö, ennen kuin käynnistät moottorin. Huolehdi siitä, että kaikki tuotteen käyttäjät tietävät, miten tuotetta käytetään, ja ymmärtävät varoitukset.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman kaikkia paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Pysy etäällä heittoaukosta. Pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä anna lasten käyttää konetta.

 • Sammuta moottori ennen tukoksen poistamista koneesta ja koneen huoltoa tai tankkausta.

Lisää turvallisuusohjeita on tämän oppaan eri kohdissa.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal131-5914
decal120-9805
decal131-1785

Käyttöönotto

Kahvan suoristaminen

g212678

Heittosuppilon asennus

GraphicGraphic
1x1x
g209258

Moottorin öljymäärän tarkistus

g215484g214777

Rengaspaineen säätö

g210347g211051

Laitteen yleiskatsaus

g030450
g030451

Käyttö

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

 • Vain sähkökäynnistimellä varustetut mallit: Käytä käyttöoppaan mukaisia jatkojohtoja ja pistorasioita. Tarkista virtajohto huolellisesti ennen sen kytkemistä virtalähteeseen. Jos johto on vaurioitunut, älä käytä sitä. Vaihda vaurioitunut johto. Irrota virtajohto aina, kun lumilinkoa ei käynnistetä.

 • Pukeudu aina riittävän lämpimästi, kun käytät konetta. Käytä tukevia ja luistamattomia jalkineita, jotka parantavat pitoa liukkaalla alustalla. Älä käytä löysiä vaatteita, jotka saattavat tarttua liikkuviin osiin.

 • Käytä laitteen käytön, säätöjen ja korjauksen aikana aina silmäsuojia, sillä laite voi singota ilmaan esineitä.

 • Tarkasta huolellisesti alue, jolla konetta on tarkoitus käyttää, ja poista kaikki kynnysmatot, pulkat, laudat, johdot ja muut esineet.

 • Jos jokin suojus, turvalaite tai kilpi on vahingoittunut, epäselvä tai kadonnut, korjaa tai vaihda se ennen laitteen käyttämistä. Kiristä myös löysällä olevat kiinnittimet.

Hengenvaara

Polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja.

 • Aseta säiliö ja/tai kone maahan ennen polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon tai minkään esineen päälle. Muutoin staattinen purkaus voi sytyttää polttoaineen.

 • Täytä polttoainesäiliö ulkona, moottorin ollessa kylmänä. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

 • Älä käsittele polttoainetta tupakoidessasi tai avotulen tai kipinöiden lähellä.

 • Säilytä polttoainetta sille hyväksytyssä säiliössä ja poissa lasten ulottuvilta.

 • Älä kallista konetta eteenpäin tai taaksepäin, kun säiliössä on polttoainetta, sillä muuten polttoainetta voi vuotaa koneesta.

Polttoainesäiliön täyttö

 • Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON / 2).

 • Etanoli: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 15 % (E15) on etanolia, ei ole hyväksytty käyttöön. Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai 85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.

 • Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.

 • Älä säilytä polttoainetta talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

 • Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.

Important: Käynnistysongelmien vähentämiseksi lisää polttoaineeseen polttoaineen stabilointiainetta ympäri vuoden. Sekoita stabilointiaine alle 30 päivää vanhaan bensiiniin.

g214834

Moottorin öljymäärän tarkistus

Käytön aikana

Turvallisuus käytön aikana

 • Pyörivä kierukkaterä voi vammauttaa kädet tai jalat. Pysy kahvojen takana ja kaukana heittoaukosta lumilinkoa käyttäessäsi. Pidä kasvot, kädet, jalat ja muut kehon osat ja vaatteet etäällä liikkuvista tai pyörivistä osista.

 • Älä suuntaa heittoa ihmisiä kohti tai alueille, joilla voi aiheutua omaisuusvahinkoja.

 • Varo, ettet liukastu tai kaadu. Varmista, että pysyt pystyssä, ja pidä kahvoista kunnolla kiinni. Käytä laitetta kävellen, älä juokse.

 • Noudata erittäin suurta varovaisuutta käyttäessäsi laitetta rinteillä.

 • Älä koskaan käytä lumilinkoa, jos näkyvyys on huono tai on liian hämärää.

 • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

 • Katso taaksesi ja ole varovainen, kun peruutat lumilinkoa.

 • Kytke virta pois kierukkaterästä, kun laitteella ei lingota.

 • Noudata erittäin suurta varovaisuutta käyttäessäsi laitetta hiekoitetuilla ajoväylillä, jalkakäytävillä tai teillä tai ylittäessäsi niitä. Varo piilossa olevia vaaratekijöitä ja liikennettä.

 • Älä koskaan tee mitään säätöjä moottorin käydessä.

 • Jos laite on osunut johonkin esineeseen, sammuta moottori, irrota virta-avain (vain sähkökäynnistimellä varustetut mallit) ja tarkasta kone perusteellisesti vaurioiden varalta. Korjaa vauriot, ennen kuin käynnistät koneen ja jatkat sen käyttöä.

 • Jos kone alkaa täristä epänormaalisti, sammuta moottori ja etsi tärinän syy.

 • Älä käytä moottoria sisällä, paitsi käynnistäessäsi sen ja siirtäessäsi lumilingon sisään tai ulos rakennuksesta. Avaa ulko-ovet. Pakokaasut ovat vaarallisia.

 • Älä ylikuormita konetta yrittämällä lingota lunta liian nopeasti.

 • Älä kosketa kuumaa moottoria tai äänenvaimenninta.

Moottorin käynnistys

g030452g210708

Kierukkaterän kytkentä

g214712

Kierukkaterän vapautus

Vapauta kierukkaterä vapauttamalla kierukkaterän vipu.

Koneen itsevetolaitteiston käyttö

Itsevetolaitteistoa käytetään kävelemällä ja pitämällä käsiä yläkahvan päällä ja kyynärpäitä sivuilla, jolloin kone liikkuu automaattisesti oikeaa vauhtia (Kuva 13).

Note: Laitteen itsevetoa voidaan käyttää kierukkaterä kytkettynä tai vapautettuna.

g214714

Moottorin sammutus

g210831

Heittosuppilon ja suppilon suuntaimen säätö

Jos haluat nostaa tai laskea suppilon suuntaimen kulmaa, paina suppilon suuntaimen liipaisinta ja siirrä suppilon suuntainta ylös tai alas.

Säädä heittosuppiloa liikuttamalla suppilon kahvaa..

Note: Vapauta kierukkaterä ennen suppilon tai suppilon suuntaimen säätöä.

g030530

Tukoksen poisto heittosuppilosta

Vaara

Jos kierukkaterä/siipipyörä pyörii, mutta heittosuppilosta ei tule lunta, heittosuppilo saattaa olla tukossa.

Älä poista tukosta heittosuppilosta käsillä. Tästä voi olla seurauksena loukkaantuminen.

 1. Pysy käyttöasennossa ja vapauta itsevetokahva.

 2. Kytke kierukkaterä.

 3. Nosta laitteen etuosaa muutama senttimetri maan pinnasta painamalla kahvaa alaspäin. Tömäytä sitten laitteen etuosa maahan nostamalla kahvat nopeasti.

 4. Vapauta kierukkaterä.

 5. Toista vaiheet 1–4 tarvittaessa, kunnes heittosuppilosta ryöppyää lunta.

Important: Jos heittosuppilon tukos ei selviä koneen etuosaa tömäyttämällä, sammuta moottori, odota kaikkien liikkuvien osien pysähtymistä ja käytä lumenpoistotyökalua (ei sisälly toimitukseen).

Important: Heittosuppilon tukoksen poistaminen tömäyttämällä saattaa liikuttaa jalaksia. Säädä jalakset ja kiristä jalasten pultit tiukasti. Katso kohta Jalasten tarkistus ja säätö.

Käyttövihjeitä

Vaara

Kierukkaterä voi singota kiviä, leluja ja muita esineitä ja aiheuttaa siten vakavan tapaturman käyttäjälle tai sivullisille.

 • Siivoa puhdistettavalta alueelta kaikki esineet, jotka voivat joutua roottorilapojen sinkoamiksi.

 • Älä päästä lapsia ja lemmikkieläimiä käyttöalueelle.

 • Linkoa lumi mahdollisimman pian lumisateen jälkeen.

 • Kuljeta linkoa limittäin edellisen kaistan päältä, jolloin lumen linkoaminen onnistuu parhaiten.

 • Linkoa lumi myötätuuleen aina kun se on mahdollista.

 • Jos kone ei liiku omalla voimallaan eteenpäin liukkaalla pinnalla tai raskaassa lumessa, työnnä kahvaa eteenpäin, mutta anna koneen silti toimia omaan tahtiinsa.

Käytön jälkeen

Turvallisuus käytön jälkeen

 • Jos polttoainesäiliössä on polttoainetta, älä varastoi konetta rakennukseen, jossa on palovaaran mahdollistavia tekijöitä, kuten kuumavesivaraajia, lämmittimiä, kuivausrumpuja jne. Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan.

 • Jos kone varastoidaan 30 päivää pitemmäksi ajaksi, katso lisätietoja tarvittavista toimenpiteistä kohdasta Ennen varastointia.

Jäätymisen estäminen käytön jälkeen

 • Anna moottorin käydä muutaman minuutin ajan, jotta liikkuvat osat eivät jäädy. Sammuta moottori, odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja poista jää ja lumi koneesta.

 • Poista lumi ja jää suppilon alustasta.

 • Poista jääkertymät heittosuppilosta kääntämällä sitä vasemmalle ja oikealle.

 • Vedä narukäynnistimen kahvasta useita kertoja virta-avaimen ollessa PYSäYTYS-asennossa tai kytke virtajohto virtalähteeseen ja koneeseen ja paina kerran sähkökäynnistyspainiketta, jotta narukäynnistin ja/tai sähkökäynnistin eivät jäätyisi (vain sähkökäynnistimellä varustetut mallit).

 • Talvisissa oloissa ohjauslaitteet ja liikkuvat osat saattavat jäätyä. Älä käytä liikaa voimaa yrittäessäsi käyttää jäätyneitä ohjauslaitteita. Jos ohjauslaitteiden tai osien käytössä on vaikeuksia, käynnistä moottori ja anna sen käydä muutaman minuutin ajan.

 • Älä käytä suppilon ohjauslaitetta jäätyneen heittosuppilon liikuttamiseen. Pidä sinistä nuppia alhaalla ja kierrä suppiloa käsin.

 • Ohjauslaitteet tai heittosuppilo saattavat jäätyä, jos konetta kuljetetaan avoimessa perävaunussa tai ajoneuvossa.

Kunnossapito

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Kunnossapitotaulukko

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista, etteivät kiinnittimet ole löysällä. Kiristä tarvittaessa.
 • 2 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Tarkista kierukkaterän kaapeli ja säädä tarvittaessa.
 • Tarkista vaihteiston kaapeli ja säädä tarvittaessa.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä ja lisää öljyä tarvittaessa.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda sytytystulppa.
 • Vuosittain
 • Tarkista jalakset ja säädä tarvittaessa.
 • Tarkasta heittoreunat. Heittoreunat ja työntölevy on tarvittaessa vaihdettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Tarkista kierukkaterän kaapeli ja säädä tarvittaessa.
 • Tarkista vaihteiston kaapeli ja säädä tarvittaessa.
 • Tarkista rengaspaine.
 • Tarkista, etteivät kiinnittimet ole löysällä. Kiristä tarvittaessa.
 • Anna valtuutetun huoltoliikkeen tarkastaa käyttöhihna ja vaihtaa se tarvittaessa.
 • Vuosittain tai ennen varastointia
 • Valmistele lumilinko varastointia varten.
 • Huoltoturvallisuus

  Lue seuraavat varotoimenpiteet ennen koneen huoltamista:

  • Sammuta moottori ja irrota virta-avain aina ennen huoltoa, korjauksia ja säätöjä. Jos laitteeseen tarvitsee tehdä suurehkoja korjauksia, ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

  • Tarkasta kaikkien kiinnittimien kireys säännöllisesti, jotta kone pysyy turvallisessa käyttökunnossa.

  • Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia.

  • Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita.

  Moottorin öljymäärän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä ja lisää öljyä tarvittaessa.
 • g210346g214777

  Jalasten tarkistus ja säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Tarkista jalakset ja säädä tarvittaessa.
 • Tarkista jalakset, jotta kierukkaterä ei kosketa kiveykseen. Säädä jalaksia tarpeen mukaan kulumisen kompensoimiseksi (Kuva 17).

  1. Löysää jalasten pultit.

  2. Liu’uta 5 mm:n levy työntölevyn alle.

   Note: Mitä ohuempaa levyä käytetään, sitä aggressiivisempi työntölevy on. Paksumman levyn käyttö vähentää työntölevyn aggressiivisuutta.

  3. Laske jalakset maahan.

   Note: Varmista, että jalakset ovat tasaisesti maata vasten.

  4. Kiristä jalasten pultit.

  g215482g214716

  Heittoreunojen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Tarkasta heittoreunat. Heittoreunat ja työntölevy on tarvittaessa vaihdettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.
 • Tarkasta heittoreunojen kuluminen aina ennen jokaista käyttökertaa. Kun heittoreuna on kulunut kulumisenilmaisimen aukkoon saakka, anna valtuutetun huoltoliikkeen vaihtaa heittoreunat (Kuva 18).

  g030128

  Moottoriöljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  2 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Vuosittain
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Jos mahdollista, lämmitä öljy ennen vaihtoa käyttämällä moottoria muutaman minuutin ajan. Lämmin öljy juoksee paremmin ja kuljettaa enemmän epäpuhtauksia.

  Moottoriöljyn laatuvaatimukset

  Moottorin öljytilavuus0,60 l
  Öljyn viskositeettiKatso kohta Kuva 20.
  API-huoltoluokitusSJ tai korkeampi
  1. Siirrä kone tasaiselle alustalle.

  2. Aseta öljyn tyhjennysastia tyhjennystulpan alle, irrota tyhjennystulppa ja kallista konetta taaksepäin antaen käytetyn öljyn valua tyhjennysastiaan (Kuva 19).

   g030122
  3. Kun öljy on tyhjentynyt, palauta kone käyttöasentoon.

  4. Asenna öljyntyhjennystulppa ja kiristä se tiukkaan.

  5. Puhdista öljyntäyttökorkkia ympäröivä alue.

  6. Kuva 20: valitse kuvan avulla paras öljyn viskositeetti odotettavissa olevan ulkoilman lämpötila-alueen mukaan.

   g013802
  g030449g214777

  Sytytystulpan vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Vaihda sytytystulppa.
 • Vaara

  Kuuma moottori voi aiheuttaa palovammoja sytytystulppaa vaihdettaessa.

  Odota, kunnes moottori on jäähtynyt, ennen sytytystulpan vaihtoa.

  Käytä Toro-sytytystulppaa tai vastaavaa (Champion® RN9YC tai NGK BPR6ES).

  1. Irrota suojus (Kuva 22).

   g030123
  2. Puhdista sytytystulpan kannan ympäristö.

  3. Irrota vanha sytytystulppa ja hävitä se.

   Note: Sytytystulpan irrottamiseen tarvitaan räikkäavaimen jatkovarsi.

  4. Säädä uuden sytytystulpan elektrodien kärkiväliksi 0,76 mm kuvan mukaisesti (Kuva 23).

   g001029

  Kierukkaterän kaapelin säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  2 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista kierukkaterän kaapeli ja säädä tarvittaessa.
 • Vuosittain
 • Tarkista kierukkaterän kaapeli ja säädä tarvittaessa.
 • Jos käyttöhihna luistaa tai vinkuu raskaassa kuormituksessa, säädä kierukkaterän kaapelia.

  1. Löysää alemman kaapelin pidättimen mutteri, mutta älä irrota sitä (Kuva 24).

   g030444
  2. Poista löysää vetämällä kaapelia ylös (Kuva 24).

   Important: Älä poista kaikkea löysää kaapelista. Kaiken löysän poistaminen kaapelista estää kierukkaterää pysähtymästä oikein.

  3. Pidä kaapelia paikallaan ja kiristä mutteri (Kuva 24).

  Vaihteiston kaapelin säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  2 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista vaihteiston kaapeli ja säädä tarvittaessa.
 • Vuosittain
 • Tarkista vaihteiston kaapeli ja säädä tarvittaessa.
 • Jos pyörät pysähtyvät helposti tai vetävät itsevetolaitteiston kahvaa kytkemättä, säädä vaihteiston kaapelia.

  1. Löysää ylemmän kaapelin pidättimen mutteri, mutta älä irrota sitä (Kuva 25).

   g030446
  2. Vedä kaapelia alas, jotta suurin osa löysästä katoaa kaapelista (Kuva 25).

   Important: Älä poista kaikkea löysää kaapelista. Kaiken löysän poistaminen kaapelista saattaa aiheuttaa pyörien kytkeytymisen itsevetolaitteiston kahvaa kytkemättä.

  3. Kiristä mutteri (Kuva 25).

  Rengaspaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Tarkista rengaspaine.
 • g210347g211051

  Varastointi

  Lumilingon valmistelu varastointia varten

  Vaara

  Polttoainehuurut ovat hyvin tulenarkoja ja räjähtäviä sekä vaarallisia hengitettyinä. Jos tuote varastoidaan paikkaan, jossa on avotulta, polttoainehöyryt voivat syttyä ja aiheuttaa räjähdyksen.

  • Älä varastoi konetta (asuin)taloon, kellariin tai muuhun tilaan, jossa on palovaaran mahdollistavia tekijöitä, kuten kuumavesi- tai muita lämmittimiä, vaatteiden kuivausrumpuja, uuneja ja muita vastaavia laitteita.

  • Älä kallista konetta eteenpäin tai taaksepäin, kun säiliössä on polttoainetta, sillä muuten polttoainetta voi vuotaa koneesta.

  • Älä varastoi konetta kahva kallistettuna maahan. Muutoin öljyä vuotaa moottorin sylinteriin ja maahan, ja kone ei käynnisty tai ei pysy käynnissä.

  1. Kun täytät polttoainetta viimeisen kerran käyttökaudella, lisää siihen tuoreena pitävää stabilointiainetta moottorin valmistajan ohjeiden mukaan.

   Important: Polttoainetta ei saa säilyttää polttoaineen stabilointiaineen valmistajan suositusta kauempaa.

  2. Käytä moottoria 10 minuuttia, jotta lisäaineistettu polttoaine leviää polttoainejärjestelmään.

  3. Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja tyhjennä polttoainesäiliö tai anna moottorin käydä, kunnes se sammuu.

  4. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes se sammuu.

  5. Käytä rikastinta tai käsisyöttöpumppua, käynnistä moottori kolmannen kerran ja käytä moottoria, kunnes se ei enää lähde käyntiin.

  6. Tyhjennä kaasuttimessa oleva polttoaine kaasuttimen tyhjennyspultin kautta hyväksyttyyn bensiinisäiliöön.

  7. Hävitä käyttämätön polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä se paikallisten säädösten mukaan tai käytä sitä autossasi.

  8. Kun moottori on vielä lämmin, vaihda moottoriöljy. Katso Moottoriöljyn vaihto.

  9. Irrota sytytystulppa.

  10. Lisää 10 ml (kaksi teelusikallista) öljyä sytytystulpan aukkoon.

  11. Asenna sytytystulppa käsin ja kiristä se momenttiin 27–30 N·m.

  12. Aseta virta-avain PYSäYTYS-asentoon ja vedä narukäynnistimen kahvasta hitaasti, jotta öljy leviää sylinterin sisäpuolelle.

  13. Puhdista kone.

  14. Korjausmaalaa kaikki lohkeilleet pinnat maalilla, jota on saatavissa valtuutetusta huollosta. Hio vioittuneet kohdat ennen maalausta, ja käytä ruosteenestoainetta metalliosien ruostumisen estämiseksi.

  15. Kiristä löysällä olevat kiinnittimet. Korjaa tai vaihda kaikki vaurioituneet osat.

  16. Peitä lumilinko ja varastoi se puhtaaseen ja kuivaan paikkaan pois lasten ulottuvilta. Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan.