Introduktion

Maskinen är en traktormonterad lövblås med trepunktskrok, avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att med hjälp av blåskraft snabbt rensa bort löv och skräp från större områden på väl underhållna parkgräsmattor, sportanläggningar och kommersiella anläggningar.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com om du behöver information om produkter och tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du behöver service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Skriv numren i det tomma utrymmet.

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 1), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information värd att notera.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Allmän säkerhet

Maskinen kan kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Läs och ta till dig innehållet i både den här bruksanvisningen och traktorenhetens bruksanvisning innan du använder maskinen. Se till att alla som använder den här produkten förstår varningarna och vet hur maskinen och traktorenheten ska användas.

 • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Ägna dig inte åt aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga komponenter.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll barn, kringstående och husdjur på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn köra maskinen.

 • Stäng alltid av traktorenhetsmotorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall), vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt maskinen svalna innan du justerar, reparerar, rengör eller ställer den i förvaring.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen (Graphic) som betyder: Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal93-7814
decal98-3110
decal105-0627
decal105-0628
decal105-0668
decal105-0669
decal105-0698
decal105-0708
decal105-0709
decal133-8061
decal138-9038

Montering

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Fästa dekalen om risk att fastna

CE-klippare

Delar som behövs till detta steg:

CE-dekal om risk att fastna1

Important: Detta förfarande krävs för alla CE-länder samt överallt där engelska talas.

 1. Vrid kraftuttagsaxelns skydd för att komma åt den befintliga dekalen om risk att fastna (Figur 2).

  g262546
 2. Rengör den befintliga dekalen om risk att fastna och skyddsytan runtom dekalen.

 3. Ta bort skyddspappret från CE-dekalen om risk att fastna.

 4. Sätt CE-dekalen om risk att fastna över den befintliga dekalen om risk att fastna (Figur 2).

Montera svänghjulen

Montera en svänghjulenhet mellan varje hjulgaffel med fyra brickor, en axel och två saxpinnar (Figur 3).

g011990

Ansluta de nedre länkarmarna

 1. Ställ blåsen på en plan och jämn yta och koppla ur kraftuttaget.

 2. Backa upp traktorn snett mot blåsen tills de nedre länkarmarna är inriktade efter hakbultarna.

 3. Koppla in parkeringsbromsen, stäng av traktorenhetsmotorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  Note: Vänta tills traktorenhetsmotorn och alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarsätet.

 4. Sätt i den högra och vänstra nedre länkarmen i hakbultarna (Figur 4).

  g011991
 5. Fäst de nedre länkarmarna på hakbultarna med hjulsprintarna (Figur 4).

Koppla ihop den övre länken

 1. Anslut den övre länken till hålen i blåsfästet och fäst den med en sprintbult och hjulsprint (Figur 5).

  g011992
 2. Vrid justerlänken för att spänna länken.

  Note: Dra åt inte för mycket så att blåsens bakre del höjs från marken.

 3. Dra åt låsmuttern för att fästa den övre länken i rätt läge.

Justera kraftuttagsaxelns längd

Important: En lång kraftuttagsaxel medföljer maskinen så att den ska kunna passa till traktorer med väldigt olika kraftuttags- och trepunktsplacering. För de flesta maskiner är axeln för lång och måste kortas av till rätt längd för att undvika skador.

Important: Fel kraftuttagsaxellängd kan skada maskinen och/eller redskapet och leda till personskador.

 1. Ställ blåsen på ett plant underlag och sänk ner den tills den ingående axeln är i ungefär samma höjd som traktorns kraftuttagsaxel.

  Note: Detta är det kortaste avståndet mellan de två axlarna.

 2. Mät avståndet från låsskåran i traktorns kraftuttagsaxel till låsskåran i blåsens ingående axel.

  Note: Anteckna detta mått.

 3. Fäll ihop kraftuttagsaxeln helt och mät avståndet mellan låspinnarnas flänsar.

  Note: Anteckna detta mått.

 4. När kraftuttagsaxeln är som kortast måste dess båda halvor ha minst 37 mm extra spel för att kunna fällas ihop (fig. 5).

  Note: Om avståndet i steg 2 inte är minst 37 mm större än avståndet i steg 3 är kraftuttagsaxeln för lång. Gå i så fall vidare till steg 5. Om det finns tillräckligt mycket spel för att kraftuttagsaxeln ska kunna fällas ihop går du vidare till steg 10.

  g011993
 5. Använd följande beräkning för att ta reda på hur mycket kortare axeln måste vara när den är ansluten för att det ska bli ett spel på 37 mm:

  1. Dra bort måttet som du antecknade i steg 3 från måttet som du antecknade i steg 2.

   Note: Anteckna detta mått.

  2. Dra bort resultatet i steg 51 från 37 mm.

   Note: Kraftuttagsaxeln måste förkortas så mycket.

 6. Korta av skydden och stålrören med den beräknade längden.

  Note: Skär av båda halvorna av kraftuttagsaxeln.

 7. Grada av stålrörens ändar in- och utvändigt.

 8. Ta bort allt skräp från rördelarna.

 9. Smörj stålrören.

 10. Sätt ihop kraftuttagsaxeln och fäst den på blåsen och traktorn.

 11. Mät axeln.

  Note: Om den inte är minst 37 mm upprepar du proceduren.

 12. Höj blåsen till det högsta läget.

  Note: Halvorna måste överlappa med minst 75 mm. Justera trepunktslyftstoppet vid behov. Se Justera trepunktlyftstoppet.

Ansluta kraftuttagsaxeln

 1. Anslut kraftuttagsaxeln till blåsens ingående axel.

 2. Koppla ihop kraftuttagsaxeln med traktorns bakre kraftuttagsaxel.

 3. Skjut kraftuttagsaxeln framåt så långt det går.

 4. Tryck ner stiftet för att säkra kraftuttagsaxeln på plats, och skjut kraftuttagsaxeln fram och tillbaka för att kontrollera att den har låsts fast ordentligt.

 5. Anslut skyddssäkerhetskedjorna från kraftuttagsaxelns delar till de svetsade klämmorna på länkarmarna eller till kraftuttagsskydden (Figur 7).

  Note: Se till att kedjorna har lite slack när du höjer och sänker blåsen.

  g011994

Varning

Om du inte ansluter skyddskedjorna kan de rotera under användningen och orsaka kroppsskador.

Håll alla kraftuttagsskydd på plats och anslut skyddskedjorna till länkarmarna eller kraftuttagsskydden.

Justera krängningslänkarna

Justera krängningslänkarna på trepunktskrokens nedre dragstänger så att krängningarna från sida till sida minimeras till högst 25 mm åt varje håll.

 1. Justera de nedre inre länkarna tills de går emot blåsens monteringsplattor (fig.Figur 8).

  Note: På så vis minskas belastningen på stiften. Om det sitter krängningskedjor i stället för krängningslänkar på traktorn ska du montera brickor mellan den nedre länkarmen och hjulsprinten för att minska belastningen på lyftstiften.

  g011995
 2. Vrid den justerbara länkens stomme (om en sådan finns) för att höja eller sänka länkarmen tills blåsen är jämnt inställd i sidled (Figur 8).

Note: Mer information om monterings- och justeringsmetoder finns i bruksanvisningen till traktorn.

Justera trepunktlyftstoppet

Justera och ställ in trepunktslyftstoppet så att markfrigången är ca 10 cm i det upphöjda läget, för att minimera kraftuttagets vinkel när blåsen höjs. Under transport samt vid på- och avlastning på ett släp kan du använda hela lyftintervallet förutsatt att kraftuttagsrören inte glider isär (Figur 9).

Important: Om du använder kraftuttaget i det helt upphöjda läget kan kraftuttaget och andra komponenter skadas.

Note: Information om justeringsmetoder finns i bruksanvisningen till traktorn.

g011996

Demontera blåsen från traktorn

 1. Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget, koppla in parkeringsbromsen, stäng av traktorenhetsmotorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

 2. Koppla bort skyddssäkerhetskedjorna från traktorns kraftuttag.

  Note: Fäst kedjans ände på kraftuttagsaxelns blåsarsida för att förhindra att kraftuttagsaxeln delar på sig.

 3. Sänk sakta ner blåsen tills valsen och svänghjulen vidrör marken.

 4. Ta bort hjulsprinten och den övre länkpinnen som håller fast mittlänken på fästet.

 5. Koppla bort drivaxeln från traktorns kraftuttagsaxel.

 6. Skjut drivaxeln bakåt och demontera den från traktorn.

 7. Ta bort hjulsprintarna och skjut av de nedre länkarmarna från hakbultarna.

Smörja blåsaren

Smörj kraftuttagets drivaxel innan du använder lövblåsen. Se Smörja maskinen.

Important: Om enheten inte smörjs ordentligt kommer dess komponenter att gå sönder i förtid.

Produktöversikt

Note: Delarnas mått och utseende kan ändras utan föregående meddelande.

Längd125 cm
Bredd150 cm
Höjd117 cm
Nettovikt227 kg

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller auktoriserad Toro-distributör, eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala bestämmelser kan begränsa användarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverreglage och säkerhetsskyltar.

 • Stäng alltid av traktorenhetsmotorn, ta ut nyckeln, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt maskinen svalna innan du justerar, reparerar, rengör eller ställer den i förvaring. Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.

 • Håll alla skydd, säkerhetsanordningar och dekaler på plats. Byt ut eller ersätt alla säkerhetsanordningar och ersätt alla dekaler som är oläsliga eller saknas. Kör inte maskinen om dessa inte sitter på plats eller inte fungerar som de ska.

 • Kontrollera trepunktskrokens rörelse varje gång ett tillbehör eller redskap monteras. Se till att det inte finns några hinder för slangar och redskapsdelar när du använder trepunktslyften.

  Important: Du kan skada kraftuttagsaxeln om du använder redskap med för hög vinkel.

 • Redskap kan förändra traktorenhetens stabilitet och driftegenskaper.

 • Lokalisera de områden där klämrisk har markerats på traktorenheten och redskapen. Håll händer och fötter på behörigt avstånd från dessa områden.

 • Hör efter med traktorleverantören eller traktortillverkaren så att du säkert vet att traktorenheten är lämplig att använda tillsammans med ett tillbehör som har den här vikten.

 • Ändra inte utrustningen på något sätt.

Justera utkastarriktningen

Du kan ändra utkastaröppningens riktning från sidan till rakt fram genom att flytta på reglagehandtaget (fig.Figur 10).

g011997

Under arbetets gång

Säkerhet under användning

Allmän säkerhet

 • Ägaren/operatören kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

 • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken.

 • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

 • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Ägna dig inte åt aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Luften som blåses ut är kraftfull och kan orsaka skador eller göra så att användaren tappar fotfästet. Gå inte nära blåsmunstycket när maskinen är i drift.

 • Håll alla kringstående borta, stäng av maskinen när kringstående närmar sig området, rikta inte utkastaren mot dem.

 • Använd inte maskinen när den inte är kopplad till ett bogserfordon.

 • Starta inte traktorenhetsmotorn i ett slutet utrymme utan ordentlig ventilation. Motoravgaser innehåller kolmonoxid, en luktfri gas som är livshotande om den inandas.

 • Låt inte passagerare åka på maskinen och håll kringstående personer och husdjur på avstånd från maskinen under drift.

 • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

 • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

 • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

 • Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.

 • Vid transport av maskinen på allmän väg ska alla trafikbestämmelser följas och extrautrustning som kan vara obligatorisk enligt lag användas, såsom lampor, blinkers och skyltar för att indikera långsamt gående fordon (LGF).

 • Om maskinen vibrerar onormalt ska du omedelbart stanna, stänga av traktorenhetsmotorn, ta ut nyckeln, vänta tills alla rörliga delar har stannat och sedan undersöka om det finns skador. Reparera alla skador på maskinen innan du börjar använda den igen.

 • Sänk hastigheten när du kör i tuff, ojämn terräng samt nära trottoarkanter, hål och andra plötsliga förändringar i terrängen.

 • Var försiktig när du svänger och undvik riskabla manövrar så att inte maskinen välter.

 • När det gäller isärtagning eller reparation av alla ståldelar till kraftuttagsaxeln (rör, lager, leder osv.) bör den lokala Toro-återförsäljaren kontaktas. Om komponenter behöver tas bort för byte eller reparation bör det göras av behöriga tekniker med specialverktyg, annars kan vissa delar skadas.

 • Kraftuttagsaxeln får inte användas utan de medföljande skydden.

Säkerhet i sluttningar

 • Gå igenom specifikationerna för traktorenheten för att se till att du inte överskrider dess kapacitet i sluttningar.

 • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Du ansvarar för säker drift i sluttningar. Om du kör maskinen i en sluttning måste du vara extra försiktig.

 • Utvärdera förhållandena på platsen för att bedöma om sluttningen är säker för körning av maskinen, bland annat genom att undersöka hela arbetsplatsen. Använd alltid sunt förnuft och gott omdöme när du utför kontrollen.

 • Läs anvisningarna nedan innan du använder maskinen på en sluttning. Innan du använder maskinen ska du utvärdera förhållandena på arbetsplatsen för att fastställa om maskinen kan användas under sådana förhållanden. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.

  • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Sväng långsamt och successivt.

  • Använd inte maskinen under förhållanden där det råder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet.

  • Avlägsna eller märk ut hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.

  • Observera att om du kör maskinen på vått gräs, tvärs över sluttningar eller nedför en sluttning kan maskinen förlora dragkraft.

  • Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, vattendrag eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

Arbetstips

Varning

Luften som blåses ut är kraftfull och kan orsaka skador eller göra så att användaren tappar fotfästet.

 • Håll dig borta från utkastaröppningen när maskinen används.

 • Håll kringstående på avstånd från utkastaröppningen när maskinen används.

 1. Starta traktorn och kör den med ett lågt motorvarvtal.

 2. Koppla in kraftuttaget medan motorn går på tomgång.

 3. Öka varvtalet för traktorns kraftuttag till 540 varv/min.

 4. Öva på att blåsa material.

  Note: Blås materialet i samma riktning som vinden blåser. På det viset förhindrar du att det blåser tillbaka in i det rensade området.

Efter körning

Säkerhet efter användning

Allmän säkerhet

 • Parkera maskinen på ett fast och plant underlag, stäng av traktorenhetsmotorn, ta ut nyckeln, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt maskinen svalna innan du justerar, reparerar, rengör eller ställer den i förvaring.

 • Koppla endast bort maskinen från traktorenheten när den befinner sig på en plan yta.

 • Blockera alltid hjulen när maskinen kopplas från för att förhindra att den kommer i rullning.

 • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna.

 • Byt ut slitna och skadade dekaler, eller ersätt de som saknas.

Transport

 • Var försiktig när du lastar maskinen på eller av en släpvagn eller lastbil.

 • Använd ramper i fullbredd för att lasta maskinen på en släpvagn eller lastbil.

 • Bind fast maskinen så att den sitter säkert med spännremmar, kedjor, vajrar eller rep. Både de främre och de bakre spännremmarna ska vara riktade nedåt och ut från maskinen.

Underhåll

Var försiktig

Dåligt underhållna maskiner kan gå sönder i förtid och eventuellt skada dig eller andra.

Följ dessa anvisningar för att underhålla och hålla maskinen i gott bruksskick.

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Säkerhet vid underhåll

 • Gör följande före rengöring, service eller justering av maskinen:

  • Parkera maskinen på ett plant underlag.

  • Stäng av traktorenhetsmotorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Blockera hjulen.

  • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför något underhåll.

 • Utför endast det underhåll som beskrivs i den här bruksanvisningen. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare vid eventuellt behov av större reparationer eller assistans.

 • Använd inte enbart ett hydraulsystem för att stötta upp maskinen. Stötta upp maskinen med block eller pallbockar när man arbetar under maskinen.

 • Se till att alla skydd har monterats säkert efter underhåll eller justering av maskinen.

 • Låt inte obehöriga serva maskinen.

 • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.

 • Håll alla delar i gott bruksskick och samtliga fästelement åtdragna. Byt ut alla dekaler som saknas samt skadade dekaler.

 • Mixtra inte med den avsedda funktionen hos en säkerhetsanordning, och reducera inte det skydd en säkerhetsanordning ger. Kontrollera regelbundet att säkerhetsanordningarna fungerar som de ska.

 • Vid eventuellt behov av större reparationer eller assistans ska du kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.

 • Ändringar av maskinen kan påverka dess funktion, prestanda, hållbarhet och användning, och kan leda till personskador och innebära livsfara. Sådan användning kan göra att garantin från Toro® upphör att gälla.

Rekommenderat underhåll

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Var 20:e timme
 • Kontrollera och/eller justera blåsarremmens spänning.
 • Var 100:e timme
 • Smörj fläktaxellagren.
 • Smörj svänghjulsbeslagen.
 • Smörj de två drivaxelnipplarna.
 • Smörjning

  Smörja maskinen

  Maskinen har smörjnipplar som måste smörjas regelbundet med fett nr 2 på litiumbas.

  Fläktaxellager

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Smörj fläktaxellagren.
 • Smörj de två fläktaxellagren (Figur 11).

  Note: Demontera remskyddet så att du kommer åt den bakre nippeln.

  g011998

  Svänghjul

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Smörj svänghjulsbeslagen.
 • Smörj de två svänghjulsbeslagen (Figur 12).

  g011999

  Drivaxel

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Smörj de två drivaxelnipplarna.
 • Smörj de två drivaxelnipplarna (Figur 13).

  g012000

  Underhålla remmarna

  Justera blåsarremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 20:e timme
 • Kontrollera och/eller justera blåsarremmens spänning.
 • Se till att remmen är ordentligt spänd så säkerställer du korrekt maskindrift och undviker onödigt slitage. Kontrollera remmen ofta.

  Important: Beslagen på maskinens skyddsplåtar är konstruerade så att de ska sitta kvar på plåten efter att de har lossats. Lossa alla fästdon på varje plåt några varv så att plåten sitter löst, men inte är helt loss, och gå sedan tillbaka och lossa dem tills plåten kommer helt loss. Då lossar du inte bultarna från hållarna av misstag.

  1. Ta bort de huvudskruvar, brickor och muttrar som håller fast remskyddet på blåsarhuset (Figur 14).

   Note: Du behöver inte koppla bort drivaxeln för att justera remmen.

   g012001
  2. Ta bort remskyddet (Figur 14).

  3. Ta bort huvudskruven och muttern som håller fast spännstyrningen på lövblåsens ram (Figur 15).

   Note: Remspänningen minskar när huvudskruven tas bort.

   g012002
  4. På ramens bakre del lossar du den huvudskruv som håller fast remspännaren på ramen (Figur 15).

  5. Sätt en stor skiftnyckel på spännaren och vrid spännaren medurs tills dekalen riktas in med 15º på spännröret.

  6. Sätt i huvudskruven i inriktningshålen och fäst den med muttern (Figur 15).

   Note: Om hålen inte är exakt inriktade vrider du styrningen till nästa högre hål tills inriktningen blir korrekt.

  7. Dra åt huvudskruven på ramens bakre del för att låsa spännaren.

  8. Montera remskyddet på blåsarhuset med huvudskruvarna, brickorna och muttrarna.

  Förvaring

  1. Rengör lövblåsen noga.

   Note: Fläkthuset ska vara fritt från smuts, löv och skräp.

  2. Smörj alla smörjnipplar. Torka bort överflödigt fett.

  3. Stryk på ett tunt lager fett på kraftuttagsaxelns räfflor.

  4. Dra åt alla fästelement.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Maskinen vibrerar kraftigt.
  1. Ett eller flera lager på fläktaxeln har skadats.
  2. Material har ansamlats på fläktbladen.
  3. Kraftuttagsaxelns varvtal är för högt.
  1. Byt ut lagren.
  2. Rengör eventuella ansamlingar på insidan av huset.
  3. Minska kraftuttagets hastighet till 540 varv/minut.
  Det finns inte tillräckligt stort luftflöde.
  1. Luftskårorna har täppts igen med skräp.
  2. Traktorns motorvarvtal är för lågt.
  3. Gasen på traktorns motor är för långsam.
  1. Rensa bort allt skräp från skårorna.
  2. Öka kraftuttagets varvtal till 540 varv/min.
  3. Utför de eventuella reparationer som krävs för att öka traktorns hastighet till vad som är normalt.