Innledning

Denne maskinen er en traktormontert ruskblåser med trepunktskobling som er ment å brukes av fagfolk, dvs. innleide operatører til kommersielle formål. Den er hovedsakelig konstruert for å bruke lufttrykk til å tømme store områder raskt for uønsket rusk på godt vedlikeholdte gressmatter i parker, på idrettsbaner og på kommersielle områder.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for informasjon om produkt og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler, eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Denne brukerhåndboken identifiserer potensielle farer og har sikkerhetsmeldinger som identifiseres ved hjelp av sikkerhetsvarselssymbolet (Figur 1) som advarer om farer som kan føre til alvorlig personskade eller død hvis du ikke følger anbefalte forholdsregler.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Sikkerhet

Generell sikkerhet

Dette produktet kan slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 • Les og forstå innholdet av både denne brukerhåndboken og brukerhåndboken for trekkenheten før du bruker denne maskinen. Sørg for at alle som bruker dette produktet, vet hvordan de skal bruke denne maskinen og trekkenheten, og forstår advarslene.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.

 • Hold barn, tilskuere og dyr borte fra arbeidsområdet. La aldri barn få bruke maskinen.

 • Slå alltid av trekkenhetens motor, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt med dette), vent til alle bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjøle seg ned før du justerer, reparerer, rengjør eller setter maskinen til oppbevaring.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet (Graphic) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Skift ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal93-7814
decal98-3110
decal105-0627
decal105-0628
decal105-0668
decal105-0669
decal105-0698
decal105-0708
decal105-0709
decal133-8061
decal138-9038

Montering

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Feste sammenfiltringsmerket

CE-gressklippere

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

CE-sammenfiltringsmerke1

Important: Denne prosedyren er påkrevd for alle CE-land og hvor som helst hvor norsk ofte snakkes.

 1. Roter kraftuttaksakselverneplatene for å få tilgang til det eksisterende sammenfiltringsmerket (Figur 2).

  g262546
 2. Rengjør det eksisterende sammenfiltringsmerket og vernområdet rundt merket.

 3. Fjern baksiden fra CE-sammenfiltringsmerket.

 4. Plasser det nye CE-sammenfiltringsmerket over det eksisterende sammenfiltringsmerket (Figur 2).

Montere styrehjulene

Monter et styrehjul mellom hver styregaffel med fire skiver, en aksel og to splinter (Figur 3).

g011990

Koble til nedre leddarmer

 1. Plasser blåseren på en flat, jevn overflate og koble fra kraftuttaket.

 2. Rygg traktoren i rett vinkel mot blåseren til de nedre leddarmene står riktig i forhold til koblingstappene.

 3. Koble inn parkeringsbremsen, slå av trekkenhetens motor, og ta ut nøkkelen ut av tenningen.

  Note: Vent til trekkenhetens motor og alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.

 4. Fest de venstre og høyre nedre leddarmene til koblingstappene (Figur 4).

  g011991
 5. Fest de nedre leddarmene til koblingstappene med ringstiftene (Figur 4).

Koble til den øvre leddarmen

 1. Koble den øvre leddarmen til hullene i blåserbraketten, og fest den med en ringstift og splittpinne (Figur 5).

  g011992
 2. Roter justeringskoblingen for å stramme koblingen.

  Note: Ikke stram for mye for å heve bakdelen av blåseren fra bakken.

 3. Stram låsemutteren for å feste den øvre leddarmen på plass.

Justere lengden på kraftuttakets aksel

Important: En lang aksel til kraftuttaket følger med maskinen for å tillate store variasjoner i traktorens kraftuttak og trepunktssteder. For mange maskiner er denne akselen for lang. Da må den kuttes for å redusere lengden, ellers kan det oppstå skader.

Important: Feil lengde på kraftuttaksakselen kan forårsake skader på maskinen, redskaper og personer.

 1. Med blåseren på en jevn overflate, senk blåseren til den inngående akselen er på omtrent samme høyde som kraftuttakets aksel på traktoren.

  Note: Dette er den korteste avstanden mellom de to akslene.

 2. Mål avstanden fra låsegjengen på traktorens kraftuttaksaksel til låsegjengen på blåserens inngående aksel.

  Note: Husk denne avstanden.

 3. Slå kraftuttakets aksel helt sammen og mål avstanden mellom låsebolthylsene.

  Note: Husk denne avstanden.

 4. På den korteste lengden til akselen må de to halvdelene av kraftuttakets aksel ha minst 37 mm tilleggsklarering for sammenslåing (figur 5).

  Note: Hvis målene i trinn 2 ikke er minst 37 mm større enn målene i trinn 3, er kraftuttakets aksel for lang og du kan gå til trinn 5. Hvis det er stor nok klarering til at kraftuttakets aksel kan slås sammen, kan du gå til trinn 10.

  g011993
 5. Bruk følgende kalkulasjon for å beregne hvor mye kortere akselen må være, når den er tilkoblet, for å sikre en klarering på 37 mm:

  1. Trekk målene i trinn 3 fra målene i trinn 2.

   Note: Husk denne avstanden.

  2. Trekk resultatet i trinn 51 fra 37 mm.

   Note: Kraftuttakets aksel må forkortes med denne avstanden.

 6. Reduser lengden til verneplatene og stålrørene tilsvarende lengden beregnet ovenfor.

  Note: Skjær av begge halvdelene på kraftuttakets aksel.

 7. Avgrad endene på stålrørene, både innvendig og utvendig.

 8. Ta bort alt rusk fra rørbitene.

 9. Smør stålrørene.

 10. Sett kraftuttakets aksel på plass, og fest den til blåseren og traktoren.

 11. Mål akselen.

  Note: Hvis den ikke er minst 37 mm, må du gjenta prosedyren.

 12. Hev blåseren til den høyeste stillingen.

  Note: Halvdelene må overlappe hverandre med minst 75 mm. Juster trepunktsløftestopperen om nødvendig. Se Justere trepunktsløftestopperen.

Koble til kraftuttaksakselen

 1. Koble kraftuttakets aksel til blåserens inngående aksel.

 2. Koble kraftuttakets aksel til kraftuttakets aksel bak på kjøretøyet.

 3. Skyv kraftuttakets aksel helt frem.

 4. Trykk ned bolten for å låse kraftuttaksakselen på plass, og skyv akselen frem og tilbake for å sikre at den er ordentlig festet.

 5. Koble verneplatenes sikkerhetskjettinger fra kraftakseldelene til de sveisede klemmene på leddarmene eller til kraftuttakets verneplater (Figur 7).

  Note: Påse at kjettingene har dødgang når blåseren heves eller senkes.

  g011994

Advarsel

Hvis verneplatekjettingene ikke er koblet til, kan de rotere under drift og føre til personskader.

Hold alle kraftuttakets verneplater på plass, og koble verneplatekjettingene til leddarmene eller kraftuttakets verneplater.

Justere svingarmene

Juster svingarmene på de nedre trekkarmene til trepunktskoblingen for å minimere side-til-sidesvingningen til maksimum 25 mm på hver side.

 1. Juster de nedre armene på innsiden til de kommer i kontakt med blåserens monteringsplater (Figur 8).

  Note: Dette reduserer belastningen på boltene. Hvis traktoren har svingkjettinger i stedet for svingarmer, monter skiver mellom den nedre leddarmen og splittpinnen for å redusere belastningen på løfteboltene.

  g011995
 2. Vri den justerbare leddarmen (hvis utstyrt med dette) for å heve eller senke leddarmen til blåseren er rett fra side til side (Figur 8).

Note: Se i traktorens brukerhåndbok for ekstra monterings- og justeringsprosedyrer.

Justere trepunktsløftestopperen

Juster og fest trepunktsløftestopperen slik at det er ca. 10 cm bakkeklaring når den står i hevet stilling, for å minimere kraftuttakets vinkel når blåseren heves. Under transport eller lasting/lossing av kjøretøyet, kan alle løftehøydene brukes så lenge kraftuttakets rør ikke sklir fra hverandre (Figur 9).

Important: Hvis kraftuttaket brukes i helt hevet stilling, kan det, eller andre deler, skades.

Note: Se i brukerhåndboken for traktoren for justeringsprosedyrer.

g011996

Fjerne blåseren fra traktoren

 1. Sett maskinen på en jevn flate, koble fra kraftuttaket, sett på parkeringsbremsen, stans motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

 2. Koble verneplatekjettingene fra traktorens kraftuttak.

  Note: Fest enden på kjettingen til blåsersiden på kraftuttakets aksel, for å forhindre at kraftuttakets aksel går fra hverandre.

 3. Senk blåseren sakte til valsen og styrehjulene kommer i kontakt med bakken.

 4. Fjern splittpinnen og den øvre leddbolten som fester det midterste leddet til braketten.

 5. Koble fra kraftakselen fra traktorens kraftuttaksaksel.

 6. Skyv kraftakselen bakover og fjern den fra traktoren.

 7. Fjern ringstiftene og skyv de nedre leddarmene av fra koblingsboltene.

Smøre blåseren

Før du bruker blåseren, smør kraftuttakets drivaksel. Se Smøre maskinen.

Important: Hvis du ikke smører enheten, ødelegges viktige deler tidligere enn ellers.

Oversikt over produktet

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

Lengde125 cm
Bredde150 cm
Høyde117 cm
Nettovekt227 kg

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller autorisert Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Slå alltid av trekkenhetens motor, ta ut nøkkelen, vent til alle bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjøle seg ned for du justerer, reparerer, rengjør eller setter maskinen til oppbevaring. Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.

 • Pass på at alt av skydd, sikkerhetsutstyr og merker er på plass. Reparer eller skift ut alt sikkerhetsutstyr, og skift ut alle uleselige eller manglende merker. Ikke bruk maskinen dersom de ikke er til stede eller ikke fungerer som de skal.

 • Hver gang et tilbehør eller redskap blir montert, sjekk trepunktskoblingens bevegelse. Pass på at slanger og deler ikke er til hinder for hverandre når trepunktskoblingen er i bruk.

  Important: Du kan skade kraftuttaksakselen hvis du bruker tilbehør ved en for høy vinkel.

 • Tilbehør kan endre trekkenhetens bruksegenskaper og stabilitet.

 • Finn klempunktområdene merket på trekkenheten og tilbehør, og hold hender og føtter borte fra disse områdene.

 • Forhør deg med leverandør eller produsent for å sørge for at trekkenheten er egnet for bruk med et redskap med denne vekten.

 • Utstyret skal ikke endres på noen måte.

Justere utslippsretningen

Retningen til utslippsåpningen kan endres fra siden til fronten ved å flytte kontrollhåndtaket (Figur 10).

g011997

Under bruk

Sikkerhet under drift

Generell sikkerhet

 • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

 • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår og ikke bruk løstsittende smykker.

 • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Luften som slippes ut har betydelig kraft og kan forårsake personskade eller tap av fotfeste. Hold avstand fra blåserdysen når maskinen er i drift.

 • Hold alle tilskuere på avstand – slå av maskinen dersom tilskuere kommer inn på området, og ikke vend utløpet mot dem.

 • Ikke bruk maskinen når den ikke er påfestet et tauekjøretøy.

 • Ikke kjør trekkenhetens motor i et lukket område uten tilstrekkelig ventilasjon. Motoreksos inneholder karbonmonoksid, en luktfri gass som er dødelig ved innånding.

 • Ikke ha med passasjerer på maskinen, og hold mennesker og kjæledyr borte fra maskinen under drift.

 • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

 • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

 • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som reduserer synsfeltet ditt.

 • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

 • Når du transporterer maskinen på offentlige veier, skal du følge alle trafikkregler og bruke alt ekstra tilbehør som kan være påkrevd etter loven, for eksempel lys, blinklys, skilt for saktegående kjøretøy og annet som nødvendig.

 • Hvis maskinen vibrerer unormalt, må du straks stoppe maskinen, slå av trekkenhetens motor, fjerne nøkkelen, vente til alle bevegelige deler har stoppet og kontrollere kjøretøyet for skader. Reparer alle skader før du fortsetter å bruke maskinen.

 • Reduser farten når du kjører i kupert terreng samt i nærheten av fortauskanter, hull og andre plutselige endringer i terrenget.

 • Vær forsiktig når du svinger, og unngå utrygge manøvrer. Disse kan føre til at maskinen velter.

 • Før demontering eller vedlikehold av ståldelene til kraftuttaksakselen (rør, lagre, ledd osv.) anbefales det at du tar kontakt med din lokale Toro-leverandør. Overlat fjerning av deler som skal repareres eller monteres om igjen til fagfolk som bruker spesialverktøy, da det er fare for at noen deler kan bli skadet.

 • Kraftuttaksakselen må ikke brukes uten vernene som følger med.

Sikkerhet i skråninger

 • Gå gjennom trekkenhetens spesifikasjoner for å sikre at du ikke overskrider skråningskapasiteten.

 • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Du er ansvarlig for trygg drift i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet.

 • Vurder forholdene ved stedet, og inspiser området for å avgjøre om det er trygt å bruke maskinen i skråningen. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne kontrollen.

 • Gjennomgå instruksjonene for bruk i skråninger, oppført nedenfor, for å bruke maskinen i skråninger. Før du bruker maskinen, må du gjennomgå forholdene på stedet for å fastslå om du kan bruke maskinen under gjeldende forhold på gitt dag og ved gitt sted. Endringer i terreng kan føre til endringer ved bruk av maskinen i skråninger.

  • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger. Ikke foreta brå endringer i hastighet eller retning. Sving sakte og gradvis.

  • En maskin hvor trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil, skal ikke brukes under noen omstendigheter.

  • Fjern eller marker hindringer som grøfter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte objekter. Høyt gress kan skjule hindringer. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.

  • Vær oppmerksom på at bruk av maskinen på vått gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker kan føre til at maskinen mister veigrepet.

  • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen nær kanter, grøfter, voller, vann eller andre faremomenter. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten eller kanten gir etter. Fastsett et sikkerhetsområde mellom maskinen og eventuelle farer.

Brukstips

Advarsel

Luften som slippes ut har betydelig kraft og kan forårsake personskade eller tap av fotfeste.

 • Hold avstand til utslippsåpningen når maskinen er i drift.

 • Sørg for at andre holder avstand til utslippsåpningen når maskinen er i drift.

 1. Start traktoren, og la den gå ved lav motorhastighet.

 2. Aktiver kraftuttaket mens motoren går på tomgang.

 3. Øk traktorens kraftuttakshastighet til 540 o/min.

 4. Øv deg på å blåse bort materialet.

  Note: Blås i samme retning som vindretningen for å forhindre at materialet som blåses vekk, ender opp på området som er ryddet.

Etter bruk

Sikkerhet etter bruk

Generell sikkerhet

 • Parker maskinen på en fast, jevn flate, slå av trekkenhetens motor, ta ut nøkkelen, vent til alle bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjøle seg ned for du justerer, reparerer, rengjør eller setter maskinen til oppbevaring.

 • Maskinen skal kun kobles fra trekkenheten når på den står på en jevn flate.

 • Når du kobler fra maskinen, må du alltid blokkere hjulene for å hindre bevegelse.

 • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet.

 • Skift ut slitte, skadde eller manglende merker.

Transport

 • Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.

 • Bruk en rampe med full bredde for å laste maskinen inn i en tilhenger eller lastebil.

 • Fest maskinen godt med stropper, kjetting, kabel eller tau. Både de fremre og bakre stroppene må føres nedover og utover fra maskinen.

Vedlikehold

Forsiktig

Hvis du ikke vedlikeholder maskinen, kan det føre til tidlig funksjonssvikt i maskinsystemer, noe som kan medføre skader på deg eller forbipasserende.

Hold maskinen godt vedlikeholdt og i god stand, som angitt i disse instruksjonene.

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Sikkerhet ved vedlikehold

 • Utfør følgende før rengjøring, service eller justering av maskinen:

  • Parker maskinen på en jevn flate.

  • Koble fra trekkenhetens motor, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  • Legg klosser bak hjulene.

  • La maskinen kjøle seg ned før du utfører vedlikehold.

 • Foreta kun vedlikehold som er beskrevet i håndboken. Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis det er nødvendig med store reparasjoner eller du trenger hjelp.

 • Ikke stol på hydraulikksystemet for å støtte maskinen – støtt opp maskinen med klosser eller jekkstøtter når du arbeider under den.

 • Påse at alle vern er korrekt montert etter at du har utført vedlikehold og justeringer på maskinen.

 • Ikke la personer uten opplæring vedlikeholde eller reparere maskinen.

 • Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.

 • Hold alle delene i god stand, og sørg for at alle fester er trukket til. Skift ut skadde eller manglende merker.

 • Du må aldri forstyrre den tilmålte funksjonen til en sikkerhetsenhet eller redusere beskyttelsen som en sikkerhetsenhet gir. Kontroller regelmessig at de virker tilfredsstillende.

 • Kontakt en autorisert Toro-forhandler hvis det er nødvendig med store reparasjoner eller du trenger hjelp.

 • Hvis du endrer maskinen på en måte som påvirker drift, ytelse, varighet eller bruk, kan det føre til personskader eller dødsfall. Slike endringer kan gjøre garantien fra Toro® ugyldig.

Anbefalt vedlikeholdsplan

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
Hver 20. driftstime
 • Kontroller og/eller juster vifteremspenningen.
 • Hver 100. driftstime
 • Smør vifteaksellagrene.
 • Smør styrehjulsniplene.
 • Smør de to drivakselniplene.
 • Smøring

  Smøre maskinen

  Maskinen har smørenipler som må smøres regelmessig med litiumbasert smørefett nr. 2.

  Vifteaksellagre

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Smør vifteaksellagrene.
 • Smør de to vifteaksellagrene (Figur 11).

  Note: Fjern remdekselet for å få tilgang til den bakre nippelen.

  g011998

  Styrehjul

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Smør styrehjulsniplene.
 • Smør de to styrehjulsniplene (Figur 12).

  g011999

  Drivaksel

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Smør de to drivakselniplene.
 • Smør de to drivakselniplene (Figur 13).

  g012000

  Vedlikehold av remmer

  Justere vifteremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 20. driftstime
 • Kontroller og/eller juster vifteremspenningen.
 • Kontroller at remmen er stram nok, for å sikre at maskinen fungerer som den skal og unngå unødvendig slitasje. Kontroller remmen ofte.

  Important: Festene på maskinens deksler er utformet for å sitte på dekselet når dekselet er fjernet. Løsne alle festene på hvert deksel noen omdreininger, slik at dekselet sitter løsere, men ikke er helt løst, og gå så tilbake og løsne dem helt slik at dekselet løsner. Dette forhindrer at du stripper boltene fra holderne.

  1. Fjern hodeskruene, skivene og mutterne som fester remskyddet til viftehuset (Figur 14).

   Note: Du trenger ikke fjerne drivakslene for å justere remmen.

   g012001
  2. Fjern remskyddet (Figur 14).

  3. Fjern hodeskruen og mutteren som fester strammerføringen til blåserrammen (Figur 15).

   Note: Remspenningen frigjøres når hodeskruen fjernes.

   g012002
  4. På baksiden av rammen løsner du hodeskruen som fester remstrammeren til rammen (Figur 15).

  5. Plasser en stor skiftenøkkel på strammeren og roter strammeren med klokken til merket er i flukt med 15 grader på strammerrøret.

  6. Sett hodeskruen inn i de fluktende føringshullene, og fest den med mutteren (Figur 15).

   Note: Hvis hullene ikke flukter helt, roterer du føringen til det neste høyere hullet helt til de flukter.

  7. Stram hodeskruen på baksiden av rammen for å låse strammeren.

  8. Monter remskyddet til viftehuset med hodeskruene, skivene og mutterne.

  Lagring

  1. Rengjør blåseren grundig.

   Note: Viftehuset skal være fritt for smuss, løv og rester.

  2. Smør alle smøreniplene. Tørk opp overflødig smøremiddel.

  3. Påfør et tynt lag med smørefett på kilene til kraftuttaksakselen.

  4. Stram til alle festene.

  Feilsøking

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Det er overdreven vibrering.
  1. Vifteakselens lager/lagre er skadet.
  2. Materiale samles opp på viftebladene.
  3. Motorhastigheten til kraftuttakets aksel er for rask.
  1. Skift ut lagrene.
  2. Rengjør all oppsamling på innsiden av huset.
  3. Reduser kraftuttakshastigheten til 540 o/min.
  Det er ikke tilstrekkelig luftgjennomstrømning.
  1. Luftspaltene er tilstoppede med rusk.
  2. Motorhastigheten til traktoren er for langsom.
  3. Gassen på traktorens motor er for langsom.
  1. Fjern rusk fra spaltene.
  2. Øk kraftuttakshastigheten til 540 o/min.
  3. Utfør nødvendige reparasjoner for å få traktoren opp til normal hastighet.