Johdanto

Tämä kone on kolmipistenostolaitteella varustettu vedettävä lehtipuhallin, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa puistojen, urheilukenttien ja kaupallisten kiinteistöjen suurten viheralueiden nopeaan puhdistamiseen roskista voimakkaan puhalluksen avulla.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Vieraile osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 1) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asianmukaisten eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan ja ajoyksikön käyttöoppaan sisältö ennen koneen käyttöä. Huolehdi siitä, että kaikki tuotteen käyttäjät tietävät, miten konetta ja ajoyksikköä käytetään, ja ymmärtävät varoitukset.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä päästä lapsia, sivullisia tai lemmikkieläimiä käyttöalueelle. Älä koskaan anna lasten käyttää konetta.

 • Sammuta ajoyksikön moottori, irrota virta-avain (jos varusteena), odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja anna koneen jäähtyä aina ennen sen säätöä, korjausta, puhdistusta tai varastointia.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki (Graphic), joka tarkoittaa: Varoitus, vaara tai hengenvaara – henkilöturvallisuusohje. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal93-7814
decal98-3110
decal105-0627
decal105-0628
decal105-0668
decal105-0669
decal105-0698
decal105-0708
decal105-0709
decal133-8061
decal138-9038

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Takertumistarran kiinnitys

CE-leikkurit

Vaiheeseen tarvittavat osat:

CE-takertumistarra1

Important: Tämä menettely on pakollinen kaikissa CE-maissa ja kaikkialla, missä puhutaan yleisesti englantia.

 1. Käännä PTO-akselin suojusta, jotta olemassa olevaan takertumistarraan päästään käsiksi (Kuva 2).

  g262546
 2. Puhdista olemassa oleva takertumistarra ja tarraa ympäröivä suojuksen alue.

 3. Irrota taustamateriaali CE-takertumistarrasta.

 4. Aseta CE-takertumistarra olemassa olevan takertumistarran päälle (Kuva 2).

Kääntöpyörien asennus

Asenna kääntöpyöräkokoonpano kuhunkin kääntöpyörän haarukkaan neljällä aluslaatalla, akselilla ja kahdella sokalla (Kuva 3).

g011990

Nostovarsien asennus

 1. Sijoita puhallin tasaiselle alustalle ja vapauta voimanulosotto.

 2. Peruuta ajoneuvo suoraan puhaltimeen, kunnes nostovarret ja hinaustapit ovat kohdakkain.

 3. Kytke seisontajarru, sammuta ajoyksikön moottori ja irrota virta-avain.

  Note: Odota, kunnes ajoyksikön moottori ja kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

 4. Asenna oikea ja vasen nostovarsi hinaustappeihin (Kuva 4).

  g011991
 5. Kiinnitä nostovarret hinaustappeihin lukitussokilla (Kuva 4).

Työntövarren asennus

 1. Asenna työntövarsi puhaltimen kannattimen reikiin ja kiinnitä liitintapilla ja lukitussokalla (Kuva 5).

  g011992
 2. Kierrä säätökappaletta siten, että työntövarsi kiristyy.

  Note: Älä kiristä liikaa, jotta puhaltimen takaosa ei nouse irti maasta.

 3. Lukitse työntövarsi oikeaan asentoon kiristämällä lukkomutteri.

PTO-akselin pituuden säätö

Important: Koneen mukana toimitetaan pitkä PTO-akseli, jotta voidaan hyödyntää ajoneuvon voimanulosoton ja kolmipistenostolaitteen useita vaihtoehtoisia sijoituksia. Useimmissa koneissa akseli on liian pitkä, jolloin se on lyhennettävä oikean mittaiseksi. Muussa tapauksessa voi esiintyä vaurioita.

Important: PTO-akselin virheellinen pituus voi aiheuttaa koneen ja/tai lisälaitteen vaurioitumisen ja henkilövahingon.

 1. Sijoita puhallin tasaiselle alustalle ja laske puhallinta, kunnes tuloakseli on suunnilleen samalla korkeudella kuin ajoneuvon PTO-akseli.

  Note: Tämä on lyhin etäisyys kahden akselin välillä.

 2. Mittaa etäisyys ajoneuvon PTO-akselin lukitusurasta puhaltimen tuloakselin lukitusuraan.

  Note: Merkitse mitta muistiin.

 3. Paina PTO-akseli täysin kokoon ja mittaa lukitustappien olakkeiden etäisyys.

  Note: Merkitse mitta muistiin.

 4. Lyhimmillään PTO-akselin kahdella puoliskolla on oltava vähintään 37 mm ylimääräistä pituutta kokoonpainumista varten (kuva 5).

  Note: Jos vaiheessa 2 otettu mitta ei ole vähintään 37 mm suurempi kuin vaiheessa 3 otettu mitta, PTO-akseli on liian pitkä. Siirry vaiheeseen 5. Jos pituutta on riittävästi PTO-akselin kokoonpainumista varten, siirry vaiheeseen 10.

  g011993
 5. Määritä seuraavien laskelmien avulla, kuinka paljon lyhyempi akselin on oltava, jotta sen välys on asennettuna 37 mm:

  1. Vähennä vaiheessa 3 mitattu mitta vaiheessa 2 mitatusta mitasta.

   Note: Merkitse mitta muistiin.

  2. Vähennä vaiheen 51 tulos 37 mm:stä.

   Note: PTO-akselia on lyhennettävä tämän tuloksen verran.

 6. Lyhennä suojuksia ja teräsputkia lasketun tuloksen verran.

  Note: Lyhennä PTO-akselin molemmat puoliskot.

 7. Poista jäysteet teräsputkien päiden sisä- ja ulkopinnoilta.

 8. Poista putkista kaikki roskat.

 9. Rasvaa teräsputket.

 10. Kokoa PTO-akseli ja kytke se puhaltimeen ja ajoneuvoon.

 11. Mittaa akseli.

  Note: Jos se ei ole vähintään 37 mm, toista menettely.

 12. Nosta puhallin yläasentoon.

  Note: Puoliskojen on mentävä päällekkäin vähintään 75 mm. Säädä kolmipistenostolaitteen nostorajoitinta tarvittaessa. Katso kohta Kolmipistenostolaitteen nostorajoittimen säätö.

PTO-akselin asennus

 1. Kytke PTO-akseli puhaltimen tuloakseliin.

 2. Asenna PTO-akseli ajoneuvon takaosan PTO-akseliin.

 3. Liu’uta PTO-akseli mahdollisimman eteen.

 4. Lukitse PTO-akseli painamalla tappia. Varmista PTO-akselin lukittuminen paikalleen liu’uttamalla sitä edestakaisin.

 5. Kiinnitä suojusten turvaketjut voimansiirtoakselilta nostovarsien hitsattuihin pidikkeisiin tai PTO-suojuksiin (Kuva 7).

  Note: Varmista, että ketjuissa on löysää, kun puhallinta nostetaan ja lasketaan.

  g011994

Vaara

Jos suojusten ketjuja ei ole kiinnitetty, ne voivat pyöriä käytön aikana ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Pidä kaikki PTO-suojukset paikoillaan ja kiinnitä suojusten ketjut nostovarsiin tai PTO-suojuksiin.

Sivurajoittimien säätö

Säädä kolmipistenostolaitteen alavetovarsien sivurajoittimia siten, että sivuttaisliike on kummallakin puolella enintään 25 mm.

 1. Säädä nostovarsia sisäänpäin, kunnes ne koskettavat puhaltimen kiinnityslevyjä (Kuva 8).

  Note: Tämä vähentää tappeihin kohdistuvaa rasitusta. Jos ajoneuvossa käytetään sivurajoittimien sijasta ketjuja, nostovarren ja lukitussokan väliin on asennettava aluslaatat vähentämään nostotappeihin kohdistuvaa kuormitusta.

  g011995
 2. Nosta tai laske nostovartta kiertämällä kaltevuudensäädintä (jos on), kunnes puhallin on sivuttaissuunnassa vaakasuorassa (Kuva 8).

Note: Lisätietoja asennuksista ja säädöistä on ajoneuvon käyttöoppaassa.

Kolmipistenostolaitteen nostorajoittimen säätö

Säädä ja aseta kolmipistenostolaitteen nostorajoitin siten, että maavara on noin 10 cm puhaltimen ollessa nostettuna. Tällöin voimanulosoton kulma on mahdollisimman pieni puhallinta nostettaessa. Kuljetusta sekä peräkärryyn lastaamista ja peräkärrystä purkamista varten voidaan käyttää koko nostovaraa, kunhan PTO-putket eivät liu’u erilleen (Kuva 9).

Important: Voimanulosoton käyttäminen sen ollessa yläasennossa saattaa vaurioittaa voimanulosottoa tai muita osia.

Note: Lisätietoja säädöistä on ajoneuvon käyttöoppaassa.

g011996

Puhaltimen irrotus ajoneuvosta

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta voimanulosotto, kytke seisontajarru, sammuta ajoyksikön moottori ja irrota virta-avain virtalukosta.

 2. Irrota suojusten turvaketjut ajoneuvon voimanulosotosta.

  Note: Kiinnitä ketjun pään kiinnitys PTO-akselin puhallinpuolelle, jotta PTO-akseli ei luistaisi erilleen.

 3. Laske puhallinta hitaasti, kunnes rullat ja kääntöpyörät koskettavat maata.

 4. Irrota lukitussokka ja työntövarren tappi, joka kiinnittää keskimmäisen vetovarren kannattimeen.

 5. Irrota voimansiirtoakseli ajoneuvon PTO-akselista.

 6. Liu’uta voimansiirtoakselia taaksepäin ja irrota se ajoneuvosta.

 7. Irrota lukitussokat ja liu’uta nostovarret irti hinaustapeista.

Puhaltimen rasvaus

Voitele PTO-vetoakseli ennen puhaltimen käyttöä. Katso Koneen voitelu.

Important: Laitteen voitelun laiminlyönti saattaa vioittaa tärkeitä osia.

Laitteen yleiskatsaus

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Pituus125 cm
Leveys150 cm
Korkeus117 cm
Nettopaino227 kg

Lisälaitteet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Sammuta ajoyksikön moottori, irrota virta-avain, odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja anna koneen jäähtyä aina ennen sen säätöä, korjausta, puhdistusta tai varastointia. Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

 • Älä poista suojuksia, turvalaitteita tai tarroja. Korjaa tai vaihda kaikki turvalaitteet ja vaihda kaikki epäselvät tai puuttuvat tarrat. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät ole paikoillaan tai toimi kunnolla.

 • Tarkista kolmipistenostolaitteen liike aina lisälaitteen kiinnityksen yhteydessä. Varmista, että letkut ja lisälaitteen osat eivät ole tiellä kolmipistenostolaitteen käytön aikana.

  Important: PTO-akseli voi vaurioitua, jos lisälaitteita käytetään liian korkeassa kulmassa.

 • Lisälaitteet voivat vaikuttaa ajoyksikön käyttöominaisuuksiin ja vakauteen.

 • Paikanna ajoyksikköön ja lisälaitteisiin merkityt puristuskohdat ja pidä kädet ja jalat poissa näiltä alueilta.

 • Tarkista ajoyksikön toimittajalta tai valmistajalta, että ajoyksikkö soveltuu käytettäväksi tämän painoisen lisälaitteen kanssa.

 • Älä tee laitteeseen mitään muutoksia.

Poistosuunnan säätö

Poistoaukon suunta voidaan vaihtaa sivulta eteen liikuttamalla ohjauskahvaa (Kuva 10).

g011997

Käytön aikana

Turvallisuus käytön aikana

Yleinen turvallisuus

 • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

 • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkiä housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Pitkät hiukset eivät saa roikkua vapaina. Älä käytä riippuvia koruja.

 • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Poistoilma purkautuu suurella voimalla ja voi aiheuttaa loukkaantumisen tai tasapainon menetyksen. Pysy loitolla puhaltimen suuttimesta koneen toiminnan aikana.

 • Pidä sivulliset turvallisen matkan päässä, sammuta kone, kun sivullisia tulee alueelle, älä suuntaa materiaalin poistoa heitä kohti.

 • Älä käytä konetta, jos sitä ei ole kytketty vetoajoneuvoon.

 • Älä käytä ajoyksikön moottoria suljetussa tilassa, jossa ei ole riittävää ilmanvaihtoa. Moottorin pakokaasu sisältää häkää, joka on hajuton kaasu ja tappava sisäänhengitettynä.

 • Älä kuljeta matkustajia koneessa ja pidä sivulliset ja lemmikit poissa koneen luota käytön aikana.

 • Käytä konetta vain hyvän näkyvyyden vallitessa, jotta vältät kuopat ja muut piilevät vaarat.

 • Katso taakse ja alas ennen peruuttamista ja varmista, että reitti on vapaa.

 • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

 • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

 • Jos kuljetat konetta julkisilla teillä, noudata liikennesääntöjä ja käytä kaikkia lain määräämiä lisävarusteita, kuten valoja, suuntavilkkuja ja hitaan ajoneuvon merkkejä.

 • Jos kone tärisee epänormaalisti, pysäytä se välittömästi, sammuta ajoyksikön moottori ja irrota virta-avain. Odota, että kaikkien osien liike on pysähtynyt, ja tarkista, että koneessa ei ole vaurioita. Korjaa koneen vauriot ennen kuin jatkat sen käyttöä.

 • Vähennä nopeutta, kun käytät ajoneuvoa karkealla, epätasaisella maaperällä, lähellä reunakiviä, kuoppia ja muita äkkinäisiä maaperän muutoksia.

 • Estä koneen kaatuminen kääntymällä varovasti ja välttämällä vaarallisia liikkeitä.

 • Kaikkien PTO-akselin teräsosien (putkien, laakereiden, liitosten jne.) purkamisen tai korjauksen osalta on suositeltavaa ottaa yhteys paikalliseen Toro-jälleenmyyjään. Jotkin osat saattavat vaurioitua irrotuksen, korjauksen ja uudelleenasennuksen yhteydessä, jos tehtävää ei anneta koulutetulle teknikolle, jolla on käytössään erikoistyökalut.

 • PTO-akselia ei saa käyttää ilman mukana toimitettuja suojuksia.

Turvallisuus rinteissä

 • Ajoyksikön tekniset tiedot on tarkistettava, jotta sen rinneominaisuuksia ei ylitetä.

 • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Käyttäjä on vastuussa turvallisesta käytöstä rinteissä. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta.

 • Käyttäjän on arvioitava leikkuupaikan olosuhteet ja tarkastettava käyttöpaikka ja määritettävä niiden perusteella, onko rinne turvallinen koneen käyttöön. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

 • Kun käytät konetta rinteissä, tarkista alla olevat ohjeet. Ennen kuin aloitat koneen käytön, tarkista työskentelyalueen olosuhteet ja arvioi, voitko käyttää konetta kyseisellä paikalla ja vallitsevissa olosuhteissa. Maaston muutokset voivat vaikuttaa koneen käyttöön rinteissä.

  • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä. Vältä nopeuden tai suunnan äkillistä muuttamista. Käänny hitaasti ja vähän kerrallaan.

  • Älä käytä konetta olosuhteissa, joissa pito, ohjaus tai vakaus on kyseenalainen.

  • Poista tai merkitse esteet, kuten ojat, kuopat, urat, töyssyt, kivet tai muut piilevät vaarat. Korkea ruoho voi peittää esteet. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen.

  • Huomaa, että koneen käyttö märässä ruohossa, poikittain rinteissä tai alamäessä saattaa johtaa koneen pidon menettämiseen.

  • Käytä konetta erityisen varovasti pudotusten, ojien, vallien, vesiesteiden tai muiden vaarojen lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Määritä suoja-alue koneen ja mahdollisen vaaran välille.

Käyttövihjeitä

Vaara

Poistoilma purkautuu suurella voimalla ja voi aiheuttaa loukkaantumisen tai tasapainon menetyksen.

 • Pysy loitolla heittoaukosta koneen toiminnan aikana.

 • Pidä sivulliset loitolla heittoaukosta koneen käytön aikana.

 1. Käynnistä ajoneuvo ja anna sen käydä alhaisella moottorin käyntinopeudella.

 2. Kytke voimanulosotto moottorin käydessä hitaasti.

 3. Nosta ajoneuvon voimanulosoton kierrosnopeudeksi 540 kierrosta minuutissa.

 4. Harjoittele materiaalin puhaltamista.

  Note: Puhalla tuulen myötäisesti, jotta materiaali ei leviä tuulen mukana takaisin puhdistetulle alueelle.

Käytön jälkeen

Turvallisuus käytön jälkeen

Yleinen turvallisuus

 • Pysäköi kone kovalle ja tasaiselle alustalle, sammuta ajoyksikön moottori, irrota virta-avain, odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja anna koneen jäähtyä aina ennen sen säätöä, korjausta, puhdistusta tai varastointia.

 • Irrota kone ajoyksiköstä vain tasaisella alustalla.

 • Kun irrotat konetta, kiilaa pyörät, jotta kone ei pääse liikkumaan.

 • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikki kiinnitykset tiukalla.

 • Vaihda kaikki kuluneet, vaurioituneet tai puuttuvat tarrat.

Kuljetus

 • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

 • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

 • Kiinnitä kone tiukasti liinoilla, ketjuilla, vaijereilla tai köysillä. Suuntaa etu- ja takaliinat alas- ja ulospäin koneesta.

Kunnossapito

Varoitus

Koneen kunnossapidon laiminlyönti voi aiheuttaa koneen järjestelmien ennenaikaisen vioittumisen, mikä voi johtaa käyttäjän tai sivullisten loukkaantumiseen.

Pidä kone hyvin huollettuna ja hyvässä toimintakunnossa näiden ohjeiden mukaisesti.

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Turvallisuus huollon aikana

 • Tee seuraavat toimenpiteet ennen koneen puhdistamista, huoltoa tai säätämistä:

  • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  • Sammuta ajoyksikön moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Kiilaa pyörät.

  • Anna koneen osien jäähtyä ennen huoltoa.

 • Tee vain tässä käyttöoppaassa kuvattuja huoltotoimia. Jos kone vaatii suurehkoja korjauksia tai jos tarvitset apua, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

 • Älä tue konetta hydraulijärjestelmällä. Kun työskentelet koneen alla, tue se pölkyillä tai tunkeilla.

 • Varmista huolto- tai säätötöiden jälkeen, että kaikki suojukset on asennettu takaisin paikoilleen ja että ne ovat tiukasti kiinni.

 • Älä anna tehtävään kouluttamattomien henkilöiden huoltaa konetta.

 • Vapauta paine varovasti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

 • Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa ja kaikki kiinnikkeet tiukalla. Vaihda kaikki vaurioituneet tai puuttuvat tarrat.

 • Älä yritä muuttaa turvalaitteiden käyttötarkoitusta tai vähentää turvalaitteen tarjoamaa suojaa. Tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti.

 • Jos ajoneuvo vaatii suurempaa korjausta tai jos tarvitset apua, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

 • Muutosten tekeminen koneeseen saattaa vaikuttaa sen toimintaan, suorituskykyyn ja kestävyyteen, mikä voi johtaa tapaturmaan tai hengenvaaraan. Seurauksena voi olla myös The Toro® Companyn ajoneuvolle myöntämän takuun raukeaminen.

Kunnossapitotaulukko

HuoltoväliHuoltotoimenpide
20 käyttötunnin välein
 • Tarkista ja/tai säädä puhaltimen hihnan kireys.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Rasvaa tuulettimen akselin laakerit.
 • Rasvaa kääntöpyörien nipat.
 • Rasvaa kaksi vetoakselin nippaa.
 • Voitelu

  Koneen voitelu

  Koneessa on rasvanippoja, jotka on voideltava säännöllisesti litiumrasvalla nro 2.

  Puhaltimen akselin laakerit

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Rasvaa tuulettimen akselin laakerit.
 • Rasvaa kaksi tuulettimen akselin laakeria (Kuva 11).

  Note: Taempaan rasvanippaan pääsee käsiksi avaamalla hihnan suojuksen.

  g011998

  Kääntöpyörät

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Rasvaa kääntöpyörien nipat.
 • Rasvaa kaksi kääntöpyörien nippaa (Kuva 12).

  g011999

  Vetoakseli

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Rasvaa kaksi vetoakselin nippaa.
 • Rasvaa kaksi vetoakselin nippaa (Kuva 13).

  g012000

  Hihnan huolto

  Puhaltimen hihnan säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  20 käyttötunnin välein
 • Tarkista ja/tai säädä puhaltimen hihnan kireys.
 • Varmista, että hihna on kiristetty oikein. Tämä varmistaa koneen oikean toiminnan ja estää turhan kulumisen. Tarkasta hihna säännöllisesti.

  Important: Tämän koneen suojusten kiinnikkeiden on tarkoitus pysyä kiinni suojuksessa sen irrotuksen jälkeen. Löysää kunkin suojuksen kaikkia kiinnikkeitä muutama kierros niin, että suojus on löysällä mutta kuitenkin yhä paikallaan. Löysää sitten kiinnikkeitä lisää, kunnes suojus irtoaa. Näin vältetään pulttien irtoaminen vahingossa pidikkeistä.

  1. Irrota kantaruuvit, aluslaatat ja mutterit, joilla hihnan suojus on kiinnitetty puhaltimen koteloon (Kuva 14).

   Note: Vetoakselia ei tarvitse irrottaa hihnan säätämistä varten.

   g012001
  2. Irrota hihnan suojus (Kuva 14).

  3. Irrota kantaruuvi ja mutteri, joilla kiristimen ohjain on kiinnitetty puhaltimen runkoon (Kuva 15).

   Note: Hihna löystyy, kun kantaruuvi irrotetaan.

   g012002
  4. Löysää rungon takaosassa olevaa kantaruuvia, jolla hihnankiristin on kiinnitetty runkoon (Kuva 15).

  5. Aseta iso kiintoavain kiristimeen ja käännä kiristintä myötäpäivään, kunnes tarra on 15 asteen kohdalla kiristimen putkessa.

  6. Aseta kantaruuvi kohdistettuihin ohjainreikiin ja kiinnitä se mutterilla (Kuva 15).

   Note: Jos reiät eivät ole täysin kohdakkain, käännä ohjainta ylempään reikään, kunnes reiät ovat kohdakkain.

  7. Lukitse kiristin kiristämällä rungon takaosan kantaruuvi.

  8. Asenna hihnan suojus puhaltimen koteloon kantaruuveilla, aluslaatoilla ja muttereilla.

  Varastointi

  1. Puhdista puhallin huolellisesti.

   Note: Puhaltimen kotelossa ei saa olla likaa, lehtiä tai roskia.

  2. Voitele kaikki rasvanipat. Pyyhi pois ylimääräinen voiteluaine.

  3. Levitä ohut kerros rasvaa PTO-akselin uriin.

  4. Kiristä kaikki kiinnikkeet.

  Vianetsintä

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Laite tärisee liikaa.
  1. Puhaltimen laakerit ovat vaurioituneet.
  2. Puhaltimen siipiin on kertynyt materiaalia.
  3. PTO-akselin moottorinopeus on liian suuri.
  1. Vaihda laakerit.
  2. Puhdista mahdolliset kertymät kotelon sisäpuolelta.
  3. Laske voimanoton nopeudeksi 540 kierrosta minuutissa.
  Ilmavirtaus ei ole riittävä.
  1. Ilmanottoaukot ovat tukossa.
  2. Ajoneuvon moottorin käyntinopeus on liian alhainen.
  3. Ajoneuvon kaasun asetus on liian alhainen.
  1. Puhdista aukoista mahdolliset roskat.
  2. Lisää PTO:n kierrosnopeus 540 rpm:n nopeuteen.
  3. Tee tarvittavat korjaukset, jotta ajoneuvon nopeus on riittävä.