Indledning

Denne blæsemaskine er traktormonteret med tre-punkts-træk og beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Dens hovedformål er effektivt at rydde store mængder uønsket affald fra velholdte græsplæner i parker, sportsarealer og kommercielle områder.

Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www.Toro.com for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til det.

Denne betjeningsvejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 1), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger 2 ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsanvisningerne for at undgå alvorlig personskade.

Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

 • Læs og forstå indholdet i betjeningsvejledningen til både maskinen og traktionsenheden, før denne maskine tages i brug. Sørg for, at alle, der anvender produktet, er fortrolige med betjeningen af både maskinen og traktionsenheden, samt at de forstår advarslerne.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Hold børn, omkringstående og kæledyr væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Sluk altid for traktionsenhedens motor, tag nøglen ud (hvis den forefindes), vent, til alle bevægelige dele er standset, og lad maskinen køle af før justering, reparation og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan der være risiko for personskade. For at nedsætte risikoen for personskade skal operatøren altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet (Graphic), der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – ”personlig sikkerhedsanvisning”. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

decal93-7814
decal98-3110
decal105-0627
decal105-0628
decal105-0668
decal105-0669
decal105-0698
decal105-0708
decal105-0709
decal133-8061
decal138-9038

Opsætning

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Påsætning af indviklingsmærkaten

CE-plæneklippere

Dele, der skal bruges til dette trin:

CE-indviklingsmærkat1

Important: Denne procedure er påkrævet i alle CE-lande og steder, hvor engelsk er almindeligt udbredt.

 1. Drej kraftudtagsakslens afskærmning for at få adgang til det eksisterende indviklingsmærkat (Figur 2).

  g262546
 2. Rengør den eksisterende indviklingsmærkat og afskærmningsområdet omkring mærkaten.

 3. Fjern bagbeklædningen fra CE-indviklingsmærkaten.

 4. Placer CE-indviklingsmærkaten over den eksisterende indviklingsmærkat (Figur 2).

Montering af styrehjulene

Monter en styrehjulsenhed mellem hver styrehjulsgaffel med fire spændeskiver, en aksel og to splitter (Figur 3).

g011990

Tilslutning af de nederste forbindelsesarme

 1. Placer blæsemaskinen på en flad, plan flade, og udkobl kraftudtaget.

 2. Bak traktoren op til blæsemaskinen i en ret vinkel, indtil de nederste forbindelsesarme er rettet ind efter koblingstapperne.

 3. Aktiver parkeringsbremsen, sluk for traktionsenhedens motor, og tag nøglen ud af tændingen.

  Note: Før du forlader førersædet, skal du vente på, at traktionsenhedens motor og alle bevægelige dele er standset.

 4. Sæt de nederste forbindelsesarme (højre og venstre) ind over koblingstapperne (Figur 4).

  g011991
 5. Fastgør de nederste forbindelsesarme til koblingstapperne med ringstifter (Figur 4).

Tilslutning af den øverste forbindelse

 1. Tilslut den øverste forbindelse til hullerne i blæserbeslaget, og fastgør den med en gaffelbolt og en ringstift (Figur 5).

  g011992
 2. Drej justeringsleddet for at tilspænde leddet.

  Note: Tilspænd ikke for meget for at hæve blæsemaskinens bagende op fra jorden.

 3. Stram låsemøtrikken for at fastgøre den øverste forbindelse på plads.

Justering af kraftudtagsakslens længde

Important: En lang kraftudtagsaksel leveres sammen med maskinen, så den kan passe til store forskelle i traktorens kraftudtag og tre-punkts-placeringer. Akslen er for lang til de fleste maskiner og skal beskæres til den rette længde, da der ellers kan opstå skader.

Important: Forkert længde på kraftudtagsakslen kan beskadige maskinen og/eller redskabet og medføre personskade.

 1. Placer blæsemaskinen på en plan flade, og sænk blæsemaskinen, indtil indgangsakslen er i omtrent samme højde som traktorens kraftudtagsaksel.

  Note: Dette er den korteste afstand mellem de to aksler.

 2. Mål afstanden fra låserillen på traktorens kraftudtagsaksel til låserillen på blæsemaskinens indgangsaksel.

  Note: Noter dette mål.

 3. Tryk kraftudtagsakslen helt sammen, og mål afstanden mellem låsestiftmufferne.

  Note: Noter dette mål.

 4. Ved akslens korteste længde skal de to halvdele af kraftudtagsakslen have mindst 37 mm spillerum til sammentrykning (figur 5).

  Note: Hvis målet i trin 2 ikke er mindst 37 mm større end målet i trin 3, er kraftudtagsakslen for lang: gå til trin 5. Hvis der er tilstrækkelig stor afstand til, at kraftudtagsakslen kan trykkes sammen, skal du gå til trin 10.

  g011993
 5. Brug følgende beregning til at bestemme, hvor meget kortere akslen skal være, når den er tilsluttet, for at sikre en afstand på 37 mm:

  1. Træk målet, der blev noteret i trin 3, fra målet, der blev noteret i trin 2.

   Note: Noter dette mål.

  2. Træk resultatet i trin 51 fra 37 mm.

   Note: Kraftudtagsakslen skal afkortes med denne afstand.

 6. Afkort afskærmningerne og stålrørene med den beregnede længde.

  Note: Skær begge halvdele af kraftudtagsakslen.

 7. Afgrat enderne af stålrørene indvendig og udvendig.

 8. Fjern alt snavs fra rørsektionerne.

 9. Indfedt stålrørene.

 10. Saml kraftudtagsakslen, og fastgør den til blæsemaskinen og traktoren.

 11. Mål akslen.

  Note: Hvis den ikke er mindst 37 mm, skal proceduren gentages.

 12. Hæv blæsemaskinen til den højeste position.

  Note: Halvdelene skal overlappe med mindst 75 mm. Juster tre-punkts-løftestoppet, om nødvendigt. Se Justering af tre-punkts-løftestoppet.

Indkobling af kraftudtagsakslen

 1. Tilslut kraftudtagsakslen til blæsemaskinens indgangsaksel.

 2. Indkobl kraftudtagsakslen til traktorens bageste kraftudtagsaksel.

 3. Skyd kraftudtagsakslen helt frem.

 4. Tryk stiften ind for at fastgøre kraftudtagsakslen, og skyd kraftudtagsakslen frem og tilbage for at sikre, at den er låst rigtigt.

 5. Tilslut sikkerhedskæderne til afskærmningen fra drivakselsektionerne til de påsvejsede clips på forbindelsesarmene eller til kraftudtagsafskærmningerne (Figur 7).

  Note: Sørg for, at kæderne er slækkede, når blæsemaskinen løftes eller sænkes.

  g011994

Advarsel

Hvis afskærmningskæderne ikke er tilkoblet, kan de dreje under drift og medføre personskade.

Hold alle kraftudtagsafskærmninger på plads, og kobl afskærmningskæderne til forbindelsesarmene eller kraftudtagets afskærmninger.

Justering af stabiliseringsleddene

Juster stabiliseringsleddene på tre-punktskoblingens nederste trækstænger for at minimere bevægelsen sideværts til maksimum 25 mm på hver side.

 1. Juster de nederste led indad, indtil de kommer i berøring med blæsemaskinens monteringsplader (Figur 8).

  Note: Dette vil mindske belastningen på stifterne. Hvis traktoren har stabiliseringskæder i stedet for stabiliseringsled, skal spændeskiverne monteres mellem den nederste forbindelsesarm og ringstiften for at mindske belastningen på løftestifterne.

  g011995
 2. Drej det justerbare forbindelseshovedelement (hvis tilgængeligt) for at løfte eller sænke forbindelsesarmen, indtil blæsemaskinen er i niveau fra side til side (Figur 8).

Note: Se betjeningsvejledningen til traktoren for yderligere installations- og justeringsprocedurer.

Justering af tre-punkts-løftestoppet

Juster og indstil tre-punkts-løftestoppet for at sikre ca. 10 cm afstand til jorden i hævet position, for at minimere kraftudtagsvinklen, når blæsemaskinen hæves. Med henblik på transport eller læsning/aflæsning på eller fra anhænger kan det fulde løfteområde bruges, så længe kraftudtagsrørene ikke glider fra hinanden (Figur 9).

Important: Betjening af kraftudtaget i fuldt hævet position kan beskadige kraftudtaget eller andre komponenter

Note: Se betjeningsvejledningen til traktoren for justeringsprocedurer.

g011996

Udtagning af blæsemaskinen fra traktoren

 1. Parker maskinen på en plan overflade, deaktiver kraftudtaget, aktiver parkeringsbremsen, sluk for traktionsenhedens motor, og tag nøglen ud af tændingen.

 2. Frakobl afskærmningens sikkerhedskæder fra traktorens kraftudtag.

  Note: Fastgør enden af kæden til blæsemaskinens side af kraftudtagsakslen for at forhindre kraftudtagsakslen i at gå fra hinanden.

 3. Sænk langsomt blæsemaskinen, indtil rulle- og styrehjulene kommer i berøring med jorden.

 4. Fjern ringstiften og den øverste kædebolt, som fastgør det midterste led til konsollen.

 5. Frakobl drivakslen fra traktorens kraftudtagsaksel.

 6. Skyd drivakslen bagud, og fjern den fra traktoren.

 7. Fjern ringstifterne, og skyd de nederste forbindelsesarme af koblingstapperne.

Smøring af blæsemaskinen

Før betjening af blæsemaskinen skal kraftudtagets drivaksel smøres. Se Smøring af maskinen.

Important: Hvis enheden ikke indfedtes ordentligt, kan det føre til for tidligt svigt i vigtige dele.

Produktoversigt

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Længde125 cm
Bredde150 cm
Højde117 cm
Nettovægt227 kg

Udstyr/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller autoriseret Toro-distributør, eller gå ind på www.Toro.com for at få en fortegnelse over alle godkendte redskaber og alt godkendt tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Sluk altid for traktionsenhedens motor, tag nøglen ud, vent, til alle bevægelige dele er standset, og lad maskinen køle af før justering, reparation og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring. Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Hold alle afskærmninger, sikkerhedsanordninger og mærkater i orden og på plads. Reparer eller udskift alle sikkerhedsanordninger, og udskift ulæselige eller manglende mærkater. Betjen ikke maskinen, hvis disse ikke er på plads, eller ikke er i korrekt driftsmæssig stand.

 • Hver gang et redskab monteres, skal du kontrollere tre-punktstrækkets bevægelse. Sørg for, at slanger og redskabsdele ikke kommer i klemme, når 3-punktsophænget anvendes.

  Important: Der er risiko for, at kraftudtagsakslen beskadiges, hvis du bruger redskaber i en for høj vinkel.

 • Redskaber kan ændre traktionsenhedens stabilitet og betjeningsegenskaber.

 • Find klempunktområderne, som er markeret på traktionsenheden og redskaberne, og hold hænder og fødder væk fra disse områder.

 • Sørg for, at traktionsenheden er egnet til brug med et redskab af denne vægt ved at rådføre dig med traktionsenhedsleverandøren eller -producenten.

 • Dette udstyr må ikke ændres på nogen måde.

Justering af udblæsningsretning

Retningen på udblæsningens åbning kan ændres fra siden til forsiden ved at flytte styregrebet (Figur 10).

g011997

Under betjening

Sikkerhed under drift

Generelt om sikkerhed

 • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, der kan forårsage personskade eller tingsskade.

 • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løsthængende smykker.

 • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Udblæst luft har en betydelig kraft og kan forårsage personskade eller mistet fodfæste. Hold afstand til blæserdyseåbningen, når maskinen er i drift.

 • Hold alle omkringstående væk. Sluk maskinen, hvis omkringstående bevæger sig ind i området. Ret ikke udblæsningen mod dem.

 • Betjen ikke maskinen, hvis den ikke er koblet til et bugseringskøretøj.

 • Lad ikke traktionsenhedens motor køre i et lukket rum uden tilstrækkelig ventilation. Motorudstødningen indeholder kulilte, der er en lugtfri gas, som er dødbringende, hvis den indåndes.

 • Kør ikke med passagerer på maskinen, og hold omkringstående personer og kæledyr væk fra maskinen under drift.

 • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed for at undgå huller eller skjulte farer.

 • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

 • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for udsynet.

 • Efterlad aldrig en kørende maskine uden opsyn.

 • Når maskinen transporteres på offentlige veje, skal du følge alle færdselsregler og anvende yderligere tilbehør, der kan være påkrævet ved lov, såsom lygter, blinklys, skilte til langsomtgående køretøjer og andet, som måtte være påkrævet.

 • Hvis maskinen på noget tidspunkt vibrerer unormalt, skal du omgående standse den, slukke for traktionsenhedens motor, tage nøglen ud, vente på, at alle bevægelige dele standser, og efterse maskinen for skader. Reparer alle skader på maskinen, inden du genoptager driften.

 • Sænk farten, når du kører i ujævnt terræn og i nærheden af kantsten, huller og andre pludselige forandringer i terrænet.

 • For at undgå, at maskinen vælter, skal du være forsigtig, når du drejer, og undgå usikre manøvrer.

 • Det er stærkt tilrådeligt at kontakte den lokale Toro-forhandler, når en ståldel i kraftudtagsakslen (rør, lejer, samlinger osv.) er det stærkt tilrådeligt at kontakte din autoriserede Toro-forhandler. Ved afmontering af komponenter med henblik på reparation og genmontering kan visse dele blive beskadiget, hvis afmonteringen ikke udføres med specialværktøj af uddannede teknikere.

 • Kraftudtagsakslen må ikke bruges uden de medfølgende afskærmninger.

Sikkerhed på skråninger

 • Læs traktionsenhedens specifikationer, så du sikrer dig, at du ikke overstiger den maksimale ydeevne for betjening på skråninger.

 • Skråninger er en væsentlig årsag til, at operatøren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Du er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger.

 • Gennemgå anlægsforholdene på arbejdsstedet, herunder en besigtigelse af området, med henblik på at afgøre, om det er sikkert at betjene maskinen på skråningen. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

 • Gennemgå hældningsinstruktionerne, der er anført nedenfor, for at betjene maskinen på skråninger. Inden du betjener maskinen, skal du gennemgå forholdene på arbejdsstedet for at afgøre, om maskinen kan betjenes under forholdene på den pågældende dag og på det pågældende arbejdssted. Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen på skråninger.

  • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Foretag ikke pludselige skift i hastighed eller retning. Drej maskinen langsomt og gradvist.

  • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet.

  • Fjern eller afmærk forhindringer, såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

  • Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion.

  • Vær yderst forsigtig, når du betjener maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vandarealer eller andre farer. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller kanten giver efter. Fastlæg et sikkerhedsområde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter.

Tip vedrørende betjening

Advarsel

Udblæst luft har en betydelig kraft og kan forårsage personskade eller mistet fodfæste.

 • Hold dig væk fra udblæsningsåbningen, når maskinen er i brug.

 • Hold omkringstående væk fra udblæsningsåbningen, når maskinen er idriftsat.

 1. Start traktoren, og kør den ved lav motorhastighed.

 2. Indkobl kraftudtaget, mens motoren kører ved tomgang.

 3. Øg traktorens kraftudtagshastighed til 540 o/min.

 4. Øv dig i at udblæse materiale.

  Note: Blæs materiale i vindens retning for at forhindre det i at blæse tilbage i det ryddede område.

Efter betjening

Sikkerhedshensyn efter drift

Generelt om sikkerhed

 • Parker maskinen på en fast, plan overflade, sluk for traktionsenhedens motor, tag nøglen ud, vent, til alle bevægelige dele er standset, og lad maskinen køle af før justering, reparation og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

 • Kobl kun maskinen fra traktionsenheden, når begge enheder står på en plan overflade.

 • Ved afkobling af maskinen skal hjulene altid klodses for at forhindre, at maskinen bevæger sig.

 • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle beslag tilspændt.

 • Udskift alle slidte, beskadigede eller manglende mærkater.

Bugsering

 • Vær forsigtig, når du læsser eller aflæsser maskinen på/fra en anhænger eller lastbil.

 • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

 • Fastgør maskinen sikkert med stropper, kæder, kabler eller reb. Ret de forreste og bageste stropper, så de føres ned og udad fra maskinen.

Vedligeholdelse

Forsigtig

Hvis maskinen ikke vedligeholdes korrekt, kan det føre til for tidligt maskinsystemsvigt og muligvis til skade på dig eller omkringstående.

Vedligehold maskinen og hold den i god driftsmæssig stand som angivet i disse anvisninger.

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Sikkerhed under vedligeholdelsesarbejde

 • Før rengøring, eftersyn eller justering af maskinen skal du gøre følgende:

  • Parker maskinen på en plan flade.

  • Sluk for traktionsenhedens motor, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  • Bloker hjulene.

  • Vent, til maskinens komponenter er kølet ned, før du udfører vedligeholdelsesarbejde.

 • Udfør kun den vedligeholdelse, som er beskrevet i instruktionerne i denne vejledning. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis det på noget tidspunkt skulle blive nødvendigt med større reparationer, eller hvis du har brug for anden hjælp.

 • Brug ikke udelukkende et hydrauliksystem til at understøtte maskinen. Maskinen skal understøttes med blokke eller donkrafte, når du arbejder under den.

 • Kontroller, at alle afskærmninger er forsvarligt monteret efter vedligeholdelse eller justering af maskinen.

 • Lad ikke personer, som ikke er uddannet til det, udføre service på maskinen.

 • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

 • Hold alle dele i god driftsmæssig stand og alle fastgørelsesanordninger tilspændt. Udskift alle beskadigede eller manglende mærkater.

 • Undlad at foretage noget, der forstyrrer en sikkerhedsanordnings tilsigtede funktion, eller som reducerer den beskyttelse, som sikkerhedsanordningen yder. Efterse regelmæssigt, at de fungerer korrekt.

 • Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis det nogensinde bliver nødvendigt med større reparationer, eller du har brug for anden hjælp.

 • Ændringer af denne maskine på nogen som helst måde kan påvirke maskinens drift, ydeevne, holdbarhed eller brug og kan medføre personskade eller død. En sådan brug kan ugyldiggøre produktgarantien fra The Toro® Company.

Skema over anbefalet vedligeholdelse

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
For hver 20 timer
 • Kontroller og/eller juster blæserremmens spænding.
 • For hver 100 timer
 • Smør ventilatorakslens lejer.
 • Smør styrehjulets fittings.
 • Smør drivakslens 2 fittings.
 • Smøring

  Smøring af maskinen

  Maskinen har smørenipler, som skal smøres jævnligt med litiumbaseret fedt nr. 2.

  Ventilatoraksellejer

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Smør ventilatorakslens lejer.
 • Smør ventilatorakslens 2 lejer (Figur 11).

  Note: Fjern remskærmen for at tilgå den bageste nippel.

  g011998

  Styrehjul

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Smør styrehjulets fittings.
 • Smør styrehjulets 2 fittings (Figur 12).

  g011999

  Drivaksel

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Smør drivakslens 2 fittings.
 • Smør drivakslens 2 fittings (Figur 13).

  g012000

  Vedligeholdelse af remme

  Justering af blæserremmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 20 timer
 • Kontroller og/eller juster blæserremmens spænding.
 • Sørg for, at remmen har den rigtige spænding for at sikre korrekt maskindrift og undgå unødvendig slitage. Kontroller remmen hyppigt.

  Important: Fastgørelsesanordningerne på dækslerne til denne maskine er designet til at blive på dækslet, når det fjernes. Løsn alle fastgørelsesanordningerne på hvert dæksel et par omgange, så dækslet sidder løst, men ikke falder af, og start derefter forfra, og løsn dem, indtil dækslet kan komme af. På denne måde kommer du ikke til at trække boltene fri af holderne.

  1. Fjern de maskinskruer, skiver, og møtrikker, der fastgør remafskærmningen på blæserhuset (Figur 14).

   Note: Drivakslen skal ikke frakobles for at justeres remmen.

   g012001
  2. Fjern remafskærmningen (Figur 14).

  3. Fjern maskinskruen og møtrikken, der fastgør spændingsstyret til blæsemaskinens stel (Figur 15).

   Note: Remspændingen udløses, når maskinskruen fjernes.

   g012002
  4. Løsn maskinskruen i stellets bagende, der fastgør remstrammeren til stellet (Figur 15).

  5. Anbring en stor skruenøgle på strammeren, og drej strammeren med uret, indtil mærkaten er justeret 15º på strammerrøret.

  6. Sæt maskinskruen ind i de justerede styrehuller, og fastgør den med møtrikken (Figur 15).

   Note: Hvis hullerne ikke er justeret korrekt, skal styret drejes til næste højere hul, indtil det er rettet ind.

  7. Spænd maskinskruen i stellets bagende for at låse strammeren.

  8. Monter remafskærmningen på blæserhuset med maskinskruerne, skiverne og møtrikkerne.

  Opbevaring

  1. Rengør blæsemaskinen grundigt.

   Note: Blæserhuset skal være fri for snavs, blade og affald.

  2. Smør alle smørenipler. Tør overskydende smøremiddel af.

  3. Smør et tyndt lag fedt på kraftudtagsakslens noter.

  4. Tilspænd alle fastgørelsesanordninger.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Der er for stor vibration.
  1. Lejet(-erne) på ventilatorakslen er beskadiget.
  2. Snavs har ophobet sig på blæservingerne.
  3. Kraftudtagsakslens motorhastighed er for høj.
  1. Udskift lejer.
  2. Ryd evt. ophobning væk fra husets inderside.
  3. Reducer kraftudtagets hastighed til 540 o/min.
  Forringet luftgennemstrømning.
  1. Snavs har tilstoppet luftrillerne.
  2. Motorhastigheden på traktoren er for lav.
  3. Gassen på traktorens motor er for langsom.
  1. Ryd rillerne for evt. snavs.
  2. Øg kraftudtagets hastighed til 540 o/min.
  3. Udfør relevante reparationer for at få traktoren op på normal hastighed.