Innledning

Maskinen er en plentraktor med spolekniver som er beregnet for bruk av profesjonelle, innleide operatører i kommersielle applikasjoner. Det er hovedsakelig utviklet på å klippe gress på allerede godt vedlikeholdte parkplener, golfbaner, idrettsbaner og plener i kommersielle områder. Den er ikke beregnet på å klippe kratt, høyt gress og andre vekster langs motorveier eller til å brukes til landbruk.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

g019979

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Important: Denne motoren er ikke utstyrt med en gnistfangerdemper. Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442, å bruke motoren i skogs-, busk- eller gressområder. Andre stater eller føderale områder kan ha lignende lover.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader og skade forplantningsevnen på andre måter.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN ISO-standard 5395:2013 (når de riktige merkene er festet på maskinen) og ANSI-standard B71.4-2012.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.

 • Hold deg unna alle åpninger på utløpssjakten. Hold tilskuere og kjæledyr på trygg avstand fra maskinen.

 • Hold barn borte fra arbeidsområdet. Utstyret er ikke tillatt for barn.

 • Stopp maskinen og slå av motoren før du utfører service på, fyller drivstoff på eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Du finner mer sikkerhetsinformasjon når det trengs i brukerhåndboken.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal117-2718
decal117-3270
decal110-9642
decal120-0627
decal93-6688
decal106-6755
decal93-7276
decal99-3444
decal120-2102
decalbatterysymbols
decal120-1683
decal120-1686
decal121-7884
decal120-2105

Montering

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Installere klippeenhetene

 1. Parker maskinen på en jevn flate, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

 2. Fjern spolemotorene fra fraktbraketten.

 3. Fjern transportbrakettene, og kast dem.

 4. Fjern klippeenhetene fra kartongene. Monter og juster som beskrevet i henhold til klippeenhetens brukerhåndbok.

 5. Kontroller at motvekten (Figur 3) er installert i den korrekte enden av klippeenheten som beskrevet i klippeenhetens brukerhåndbok.

  g019938
 6. Alle klippeenhetene sendes med dekkekompenseringsfjæren festet til høyre side av klippeenheten. Dekkekompenseringsfjæren må være festet på samme side av klippeenheten som spoledrivmotoren. Plasser dekkekompenseringsfjæren på følgende måte:

  1. Fjern de to låseskruene og mutterne som fester stangbraketten til klippeenhetstappene (Figur 4).

   g003949
  2. Fjern flensmutteren som fester bolten på røret for fjær til bærerammetappen (Figur 4), og fjern enheten.

  3. Monter skruen til fjærrøret på motsatt tapp på bærerammen og fest med flensmutteren.

   Note: Still skruehodet på utsiden av tappen, som vist i Figur 4.

   g003967
  4. Monter de to stangbrakettene til klippeenhetstappene med låseskruene og mutterne (Figur 5).

  Note: Når du installerer eller fjerner klippeenheten må du kontrollere at hårnålssplinten er installert i fjærstanghullet ved siden av stangbraketten. Ellers skal hårnålssplinten være installert i hullet på enden av stangen.

 7. Senk alle løftearmene fullstendig.

 8. Fjern låsestiften og hetten fra løftearmens dreiegaffel (Figur 6).

  g003975
 9. For de fremre klippeenhetene skyv en klippeenhet under løftearmen mens du fører bærerammen inn i løftearmens dreiegaffel (Figur 7).

  g020321
 10. Bruk følgende prosedyre på de bakre klipeenhetene når klippehøyden er over 1,2 cm.

  1. Fjern ringstiften og skiven som fester løftearmens dreieaksel til løftearmen og skyv løftearmens dreieaksel ut av løftearmen (Figur 8).

   g003979
  2. Før inn løftearmens dreiegaffel i bærerammeakselen (Figur 7).

  3. Før inn løftearmsakselen i løftearmen og fest den med skiven og ringstiften (Figur 8).

 11. Før hettedekselet over bærerammeakselen og løftearmsgaffelen.

 12. Fest hetten og bærerammeakselen til løftearmsgaffelen med låsestiften.

  Note: Du kan bruke slissen for en klippeenhet med styring eller bruke hullet for å låse klippeenheten i stilling (Figur 9).

  g200780
 13. Fest løftearmkjedet til kjedebraketten med låsestiften (Figur 10).

  Note: Bruk det antallet kjedekoblinger som angis i klippeenhetens brukerhåndbok.

  g003948
 14. Dekk kileakselen i spolemotoren med rent smørefett.

 15. Påfør olje i spolemotorens O-ring og sett den på motorflensen.

 16. Installer motoren ved å rotere den med klokken slik at motorflensene går klar av låsemutterene (Figur 11). Roter motoren mot klokken til flensene omringer mutterene , og trekk deretter til mutrene.

  Important: Sørg for at spolemotorslangene ikke er vridd, knekt eller står i fare for å komme i klem.

  g020322

Justere dekkekompenseringsfjæren

Dekkekompenseringsfjæren (Figur 12) overfører også vekt fra den fremre til den bakre valsen. Dette er med på å redusere bølgemønsteret i gresset, også kjent som "ondulering".

Important: Foreta fjærjusteringer med klippeenheten på trekkenheten, vendt rett fremover og senket til gulvet.

 1. Kontroller at hårnålssplinten er installert i det bakre hullet på enden av stangen (Figur 12).

  g020164
 2. Stram til sekskantmutteren foran på fjærstangen inntil den komprimerte lengden på fjæren (Figur 12) er 12,7 cm.

  Note: Ved bruk i ujevnt terreng bør du redusere fjærlengden med 2,5 cm. Bakkefølgingen vil reduseres noe.

Montere CE-merke

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Varselmerke (120-1686)1

Hvis denne maskinen skal brukes for CE, skal varselmerket 120-1686 festes over det engelske varselmerket (120-1683).

Installere panserlåsen (kun CE)

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Låsebrakett1
Nagle2
Skive1
Skrue (¼ x 2 tommer)1
Låsemutter (¼ tomme)1
 1. Hekt løs panserlåsen fra panserlåsbraketten.

 2. Fjern de to naglene som fester panserlåsbraketten til panseret (Figur 13), og fjern panserlåsbraketten fra panseret.

  g012628
 3. Plasser CE-låsebraketten og panserlåsbraketten på panseret på linje med monteringshullene.

  Note: Låsebraketten må være mot panseret (Figur 14). Ikke fjern bolten og mutteren fra låsebrakettarmen.

  g012629
 4. Rett inn skivene med hullene på innsiden av panseret.

 5. Nagle brakettene og skivene til panseret (Figur 14).

 6. Hekt låsen på panserlåsbraketten (Figur 15).

  g012630
 7. Skru bolten inn på den andre armen til panserlåsbraketten for å låse låsen i stilling (Figur 16).

  Note: Stram til bolten, men ikke stram mutteren.

  g012631

Installere klippeenhetens støtte

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Klippeenhetstøtte1

Når klippeenheten må tippes på siden for at man skal komme til motstål/spole, vipp opp baksiden av klippeenheten med støtten for å sikre at mutterne bak på enden av justeringsskruen til motstangen ikke hviler på arbeidsoverflaten (Figur 17).

g020158

Fest støtten til kjedebraketten med låsestiften (Figur 18).

g004144

Oversikt over produktet

g020079

Trekkpedaler

Trykk inn trekkpedalen for fremoverkjøring (Figur 19) for å kjøre fremover. Trykk ned trekkpedalen for bakoverkjøring (Figur 19) for å kjøre gressklipperen bakover eller for å stoppe når du kjører fremover. Sett pedalen i NøYTRAL-stillingen når du vil stoppe maskinen.

Klippe-/transportpedal

Bruk hælen for å flytte klippe-/transportføringen (Figur 19) til venstre for å transportere og til høyre for å klippe. Klippeenhetene vil kun fungere i KLIPPE-stilling, og kan ikke senkes i TRANSPORT-stilling.

Important: Klippehastighet er stilt inn på 9,7 km/t på fabrikken. Denne kan gjøres høyere eller lavere ved å justere stoppskruen for hastighet (Figur 20).

g008888

Vippestyringsspak

Dra justeringsspaken for ratt (Figur 19) tilbake for å vippe rattet til ønsket posisjon. Skyv deretter spaken fremover for å sikre stillingen.

Tenningsnøkkel

Tenningsnøkkelen (Figur 21), som brukes til å starte, stoppe og forvarme motoren, har tre posisjoner: AV, På/FORVARME og START. Vri nøkkelen til På/FORVARME-posisjon til glødeplugglampen slukkes (etter ca. sju sekunder). Vri så nøkkelen til START for å aktivere startmotoren. Slipp nøkkelen når motoren starter. Nøkkelen går automatisk til stillingen På/KJøR. Hvis du vil stanse motoren, vrir du nøkkelen AV-stillingen. Ta nøkkelen ut av tenningen for å unngå at kjøretøyet startes ved et uhell.

g019980

Gass

Skyv gasspaken (Figur 21) forover for å øke motorhastigheten og bakover for å redusere den.

Bryter for aktivering/deaktivering

Bryteren for aktivering/deaktivering (Figur 21) brukes sammen med kontrollspaken for senking og heving av klippeenhetene for å drive klippeenhetene. Du kan ikke senke klippeenhetene når klippe-/transportbryteren er i TRANSPORT-stilling.

Timeteller

Timetelleren (Figur 21) viser hvor mange timer motoren totalt har vært i drift. Den virker så snart nøkkelbryteren er slått på.

Kontrollspak for senking og heving av klippeenheten

Denne spaken (Figur 21) hever og senker klippeenheten og starter og stopper også spolene når de er aktivert i klippemodus. Du kan ikke senke klippeenhetene når klippe-/transportbryteren er i TRANSPORT-stilling.

Note: Når klippeenhetene aktiveres igjen, trenger du ikke å holde spaken i fremoverposisjon når du senker eller hever klippeenhetene.

Varsellampe for motorens kjølemiddeltemperatur

Varsellampen for temperatur (Figur 21) lyser hvis motorens kjølemiddeltemperatur er høy. Ved denne temperaturen deaktiveres klippeenhetene. Hvis kjølevæsketemperaturen stiger med 5,5 °C, slås motoren av for å forhindre ytterligere skade.

Varsellampe for oljetrykk

Varsellampen for oljetrykk (Figur 21) lyser når oljetrykket i motoren reduseres til det er under et sikkert nivå.

Indikatorlampe for generatoren

Generatorlyset (Figur 21) bør være av når motoren er i gang. Hvis det lyser, kontroller ladesystemet og reparer det om nødvendig.

Glødepluggindikator

Glødepluggindikatoren (Figur 21) lyser når glødepluggene er i bruk.

Parkeringsbrems

Når motoren er slått av, sett parkeringsbremsen på (Figur 21) for å hindre at kjøretøyet skal bevege seg ved et uhell. Når du vil koble til parkeringsbremsen, drar du opp spaken. Motoren stanser dersom trekkpedalen trykkes ned når parkeringsbremsen er på.

Diagnostikklampe

Diagnostikklampen (Figur 21) tennes hvis systemet registrerer en systemfeil.

Drivstoffmåler

Drivstoffmåleren (Figur 22) registrerer hvor mye drivstoff det er i tanken.

g019982

Stikkontakt

Stikkontakten, som sitter på utsiden av kontrollpanelet, er en strømkilde på 12 V til elektriske enheter (Figur 23).

g019983

Kontrollknott for spolehastighet

Spolehastighetskontrollen kontrollerer hastigheten for klippeenhetene (Figur 24). Spolehastigheten øker etter hvert som du vrir knotten mot klokken. Se merket med spolehastighetsdiagram (Figur 33) for å fastsette korrekt spolehastighet.

g020248

Slipespak

Bruk slipespaken sammen med kontrollspaken for senking og heving av klippeenhetene for spolene (Figur 24).

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

Klippebredde208 cm
Total bredde 239 cm
Transportbredde231 cm
Total lengde295 cm
Høyde til øverst på veltebeskyttelsen188 cm
Hjulavstand151 cm
Veid med 46 cm klippeenheter med 8 kniver900 kg
Vekt uten klippeenhetene708 kg

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med din autoriserte serviceforhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

Bruk originale Toro-deler for å beskytte Toro-utstyret og opprettholde dets optimale ytelse. Når det gjelder pålitelighet, leverer Toro reservedeler designet for utstyrets nøyaktige tekniske spesifikasjoner. Insister på Toro-deler for ro i sinnet.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Lær deg å stanse maskinen og motoren raskt.

 • Kontroller at dødmannskontrollene, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og fungerer på korrekt måte. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.

 • Før du klipper, må du alltid undersøke maskinen for å sikre at knivene, knivboltene og klippeenhetene er i god stand. Skadde eller slitte knivblader og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

Drivstoffsikkerhet

 • Vær svært forsiktig når du håndterer drivstoff. Det er brannfarlig, og dampen er eksplosiv.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.

 • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

 • Ikke fyll drivstoff på maskinen i et innelukket rom.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller annet apparat.

 • Hvis du søler drivstoff, må du ikke prøve å starte motoren. Unngå alt som kan antennes, til all drivstoffdamp er forsvunnet.

Kontrollere motoroljenivået

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Motoren leveres med olje i veivhuset. Oljenivået må imidlertid sjekkes før og etter at motoren startes for første gang.

  Veivhuskapasiteten er på ca. 3,8 liter med filteret.

  Bruk motorolje av høy kvalitet som overholder følgende spesifikasjoner:

  • Påkrevd API-klassifisering: CH-4, CI-4 eller høyere.

  • Anbefalt olje: SAE 15W-40 (over -17 °C)

  • Alternativ olje: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Note: Toro Premium-motorolje er tilgjengelig fra din distributør med viskositet på enten 15W-40 eller 10W-30. Se delekatalogen for delenumrene.

  Note: Den beste tiden for å sjekke motoroljen er når motoren er kald før den har blitt startet for dagen. Hvis den allerede har blitt kjørt, la oljen flyte tilbake ned i bunnpannen i minst ti minutter før du sjekker oljen. Hvis oljenivået er på eller under "Add"-merket på peilestaven, tilfør mer olje til oljenivået når "Full"-merket. Ikke overfyll motoren. Hvis oljenivået er mellom full- og add-merkene, trenger du ikke fylle på mer olje.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøkkelen.

  2. Ta ut peilestaven (Figur 25) og tørk den med en ren fille.

   g008881
  3. Sett peilestaven ned i røret, og pass på at den når helt ned. Ta ut peilestaven, og kontroller oljenivået.

  4. Hvis oljenivået er lavt, må du ta av oljelokket (Figur 26) og gradvis helle på små mengder olje, samtidig som du sjekker nivået, til det når opp til Full-merket på peilestaven.

   g008882
  5. Sett på oljelokket, og lukk panseret.

  Fylle tanken

  Bruk kun rent, ferskt dieseldrivstoff eller biodieseldrivstoff med lavt (<500 ppm) eller ultralavt (<15 ppm) svovelinnhold. Minimumsklassifisering for cetan bør være 40. Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 180 dager, dette for å sikre at drivstoffet er ferskt.

  Drivstofftankens kapasitet er ca. 42 liter.

  Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og dieseldrivstoff av vintertype (nr. 1-D eller nr. 1-D/2-D) under -7 °C. Når man bruker drivstoff av vintertype ved lavere temperaturer, medfører det et lavere flammepunkt og kaldflytkarakteristika som gjør det lettere å starte og som reduserer tetting av drivstoffilteret.

  Bruk av drivstoff av sommertype over -7 °C medfører lengre levetid for drivstoffpumpen og gir økt effekt sammenliknet med drivstoff av vintertype.

  Klar for biodiesel

  Denne maskinen kan også bruke biodiselblandet drivstoff opp til B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Petrodieseldelen skal ha lavt eller ultralavt svovelinnhold. Ta følgende forholdsregler:

  • Biodieseldelen av drivstoffet må oppfylle kravene i spesifikasjonen ASTM D6751 eller EN 14214.

  • Den blandede dieselsammensetningen må oppfylle kravene i ASTM D975 eller EN 590.

  • Malte/lakkerte overflater kan skades av biodieselblandinger.

  • Bruk B5 (biodieselinnhold på 5 %) eller lavere blandinger i kaldt vær

  • Hold øye med forseglinger, slanger og pakninger som kommer i kontakt med drivstoffet, da de kan forringes over tid.

  • Du kan forvente at drivstoffilteret tettes en tid etter å ha konvertert til biodieselblandinger.

  • Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis du vil ha mer informasjon om biodiesel.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøkkelen.

  2. Rengjør området rundt drivstofftanklokket (Figur 27).

  3. Fjern drivstofftanklokket.

  4. Fyll drivstoff på tanken til nivået når opp til bunnen av påfyllingshalsen. Ikke fyll på for mye. Sett på lokket.

  5. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

   g008884

   Fare

   Under visse forhold er drivstoff og dampen fra drivstoff svært brannfarlige og eksplosive. En brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff, kan påføre deg og andre brannskader og forårsake skade på eiendom.

   Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er 6 til 13 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  Kontrollere kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på motorkjølemiddelet.
 • Fjern rusk på radiatoren daglig (Figur 28). Rengjør radiatoren hver time hvis forholdene er veldig støvete og skitne. Se Rengjøre kjølesystemet.

  g019984

  Kjølesystemet er fylt med en oppløsning som er halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol. Kontroller kjølevæskenivået hver dag før du starter motoren.

  Kapasiteten til kjølesystemet er omtrent 5,7 l.

  Forsiktig

  Hvis motoren er varm, kan det hende at varm kjølevæske under trykk kommer ut, noe som kan forårsake brannsår.

  • Ikke åpne radiatorlokket når motoren går.

  • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøkkelen.

  2. Kontroller kjølemiddelnivået i ekspansjonstanken (Figur 29). Når motoren er kald, skal kjølemiddelnivået være omtrent midt mellom merkene på siden av tanken.

  3. Hvis kjølemiddelnivået er lavt, tar du av lokket på ekspansjonstanken og etterfyller systemet. Ikke fyll på for mye.

  4. Sett på ekspansjonstanklokket.

   g008885

  Kontrollere det hydrauliske systemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
 • Beholderen fylles på i fabrikken med rundt 13,2 l hydraulikkvæske av høy kvalitet. Den beste tiden for å sjekke hydraulikkvæsken er når væsken er kald. Maskinen må være i transportkonfigurasjon. Hvis væskenivået er under Add-merket på peilestaven, tilfør mer væske, til væskenivået er i midten av det godkjente området. Ikke overfyll tanken. Hvis væskenivået er mellom Full- og Add-merkene, trenger du ikke fylle på mer væske.

  Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (tilgjengelig i beholdere på 19 l eller fat på 208 l – se deledokumentasjon eller ta kontakt med Toro-forhandleren for å finne delenumre).

  Alternative væsker: Hvis Toro-væske ikke er tilgjengelig, kan du bruke andre konvensjonelle, petroleumsbaserte væsker forutsatt at de oppfyller alle følgende materialegenskaps- og bransjespesifikasjoner. Hør med væskeleverandøren for å få vite om væsken oppfyller disse spesifikasjonene.

  Note: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes uegnede erstatninger. Bruk bare produkter fra anerkjente produsenter som kan stå for sine anbefalinger.

  Hydraulikkvæske med høy viskositetsindeks og lavt flytepunkt mot slitasje, flergrads ISO VG 46
   Materielle egenskaper:
    Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C 44 til 48cSt ved 100 °C 7,9 til 9,1
    Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller høyere (høy viskositetsindeks indikerer en væske med forskjellig vekt)
    Flytepunkt, ASTM D97-36,7 °C til -45 °C
    FZG, sviktstadium11 eller bedre
    Vanninnhold (ny væske)500 ppm (maks.)
   Bransjespesifikasjoner:
    Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Riktige hydrauliske væsker må angis for mobilt maskineri (i motsetning til industriell anleggsbruk), for forskjellig vekt, med ZnDTP- eller ZDDP-tilsetningsstoffpakke mot slitasje (ikke en væske uten aske).

  Important: Mange hydrauliske væsker er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for den hydrauliske væsken er tilgjengelig i flasker på 20 ml. Én flaske er nok til 15–22liter med hydraulisk væske. Bestill delenr. 44-2500 fra en autorisert Toro-forhandler.

  Synthetic, Biodegradable Hydraulic Fluid er tilgjengelig i beholdere på 19 l eller fat på 208 l – se deledokumentasjon eller ta kontakt med Toro-forhandleren for å finne delenumre.

  Denne syntetiske, biologisk nedbrytbare væsken av høy kvalitet har blitt testet og funnet å være kompatibel med denne Toro-modellen. Andre merker med syntetiske væsker kan ha problemer med forseglingskompatibilitet, og Toro kan ikke ta ansvar for uegnede erstatninger.

  Note: Denne syntetiske væsken er ikke kompatibel med Toros biologisk nedbrytbare væske som tidligere ble solgt. Ta kontakt med en Toro-forhandler for mer informasjon.

  Alternative oljer:

  • Mobil EAL Envirosyn H 46 (USA)

  • Mobil EAL Hydraulic Oil 46 (internasjonalt)

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøkkelen.

  2. Rengjør rundt påfyllingshalsen og lokket på tanken for hydraulisk olje (Figur 30). Ta av påfyllingslokket.

   g008886
  3. Fjern peilestaven fra påfyllingshalsen, og tørk av den med en ren fille. Før peilestaven ned i påfyllingshalsen før du tar den ut og kontroller oljenivået. Oljenivået bør være innenfor 6 mm fra merket på peilestaven.

  4. Hvis nivået er lavt, fyller du på væske for å heve nivået til Full-merket.

  5. Sett peilestaven og lokket på plass på påfyllingshalsen.

  Kontrollere berøringen mellom spolen og motstålet

  Kontroller berøringen mellom spolen og motstålet hver dag før du bruker maskinen, uavhengig av om klippekvaliteten har vært tilfredsstillende tidligere. Det må være lett kontakt over hele lengden av spolen og motstålet (se Justere kontakten mellom spole og motstål i klippeenhetens brukerhåndbok).

  Kontrollere trykket i dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Det ble pumpet ekstra mye luft i dekkene på fabrikken. Derfor må du slippe ut litt luft for å redusere trykket. Dekkene skal ha et lufttrykk på 0,83 bar.

  Note: Pass på at alle dekkene har det samme lufttrykket, slik at kvaliteten på klippingen blir god og maskinen virker riktig.

  Fare

  Et lavt dekktrykk reduserer maskinens stabilitet i skråninger. Dette kan føre til at maskinen velter, som igjen kan føre til skade eller død.

  Ikke pump for lite trykk i dekkene.

  Stramme hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel
 • Etter de 10 første timene
 • Stram hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel
 • Hver 200. driftstime
 • Stram hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel
 • Stram hjulmutterne til 61–88 N·m.

  Advarsel

  Hvis du ikke opprettholder korrekt tilstramming av hjulmutterne kan det føre til personskader.

  Sørg for at hjulmutterene er strammet til.

  Kontrollere parkeringsbremsen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller parkeringsbremsen.
  1. Start motoren, hev klippeenhetene, koble fra parkeringsbremsen og flytt maskinen til et åpent, flatt område.

  2. Sett på parkeringsbremsen (Figur 31).

   g332418
  3. Trykk ned trekkpedalen for å kjøre maskinen fremover.

   Note: Hvis maskinen beveger seg fremover med parkeringsbremsen aktivert, justerer du parkeringsbremsen. Se Justere parkeringsbremsen.

   Note: Hvis du flytter maskinen fremover med parkeringsbremsen aktivert, vil motoren slå seg av.

  4. Hvis du justerte parkeringsbremsen, gjentar du trinn 2 og 3.

   Note: Hvis maskinen går videre med parkeringsbremsen aktivert: Utfør service på parkeringsbremsen, sjekk venstre og høyre bremsekobling for skader, og kontroller bremsespaken for skade. Se Overhale parkeringsbremsene.

  5. Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler står stille, før du forlater førersetet.

  Justere setet

  Justere setestillingen

  Setet kan beveges både forover og bakover. Juster setet til en stilling som er behagelig for deg, og som gir deg best mulig kontroll over maskinen.

  1. Flytt spaken sidelengs for å låse opp setet (Figur 32).

  2. Når du har flyttet setet til ønsket posisjon, slipper du spaken for å låse setet på plass.

  Justere seteopphenget

  Du kan justere setet for å sitte mer stabilt og komfortabelt ved kjøring. Still inn setet i den stillingen som gjør deg mest mulig komfortabel.

  Hvis du vil justere setet, dreier du den fremre knotten enten til høyre eller venstre for å gi best mulig komfort (Figur 32).

  Justere ryggstillingen

  Du kan justere seteryggen for en mer komfortabel kjøretur. Still inn seteryggen i den stillingen som gjør deg mest mulig komfortabel.

  Drei knotten under det høyre armlenet i begge retninger for å gi best mulig komfort (Figur 32).

  Justere armlenestillingen

  Du kan justere armlenene for at kjøreturen skal være komfortabel. Still inn armlenene i den mest komfortable stillingen.

  Hev armlenet og drei knotten enten til høyre eller venstre for å gi best mulig komfort (Figur 32).

  g010515

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår og ikke bruk smykker.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Ha aldri med passasjerer på maskinen, og hold mennesker og kjæledyr borte fra maskinen under drift.

  • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

  • Unngå å klippe vått gress. Redusert veigrep kan føre til at maskinen glir.

  • Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er aktivert og at du er i førerposisjon før du starter motoren.

  • Hold hendene og føttene borte fra klippeenhetene. Hold deg unna åpningen på utløpssjakten til enhver tid.

  • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

  • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som begrenser synsfeltet.

  • Ikke bruk gressklipperen i nærheten av kanter, grøfter eller voller. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten eller hvis kanten gir etter.

  • Stopp spolene når du ikke klipper.

  • Stopp maskinen og undersøk klippeenhetene hvis du har kjørt over gjenstander, eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

  • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

  • Koble ut drivkraften til klippeenheten og slå av motoren før du justerer klippehøyden (med mindre du kan justere den fra driftsstillingen).

  • La aldri motoren gå i et lukket rom hvor eksosen ikke slipper ut.

  • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

  • Før du forlater førersetet (inkludert for å tømme gressoppsamlerene eller rense sjakten), gjør følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stanset.

  • Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  • Ikke bruk maskinen til tauing.

  • Bruk kun utstyr, tilbehør og reservedeler som er godkjent av The Toro® Company.

  Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem

  • Ikke fjern veltebeskyttelsen fra maskinen.

  • Sørg for at sikkerhetsbeltet er festet og at du kan frigjøre det raskt i nødstilfeller.

  • Kontroller nøye om det finnes overhengende hindringer, og sørg for at du ikke kommer i kontakt med slike.

  • Sørg for at veltebøylebeskyttelsen er i sikker driftstilstand ved å inspisere den grundig for skade med jevne mellomrom og kontrollere at alle monteringsfester er strammet til.

  • En skadet veltebeskyttelse skal skiftes ut. Ikke reparer eller endre den.

  Maskiner med fast veltebøyle

  • Veltebeskyttelsen er en integrert sikkerhetsenhet.

  • Ha alltid på sikkerhetsbeltet.

  Sikkerhet i skråninger

  • Fastsett egne prosedyrer og regler for bruk i skråninger. Disse prosedyrene skal inkludere kontroll av området for å avgjøre hvilke skråninger som er trygge for maskindrift. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne kontrollen.

  • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting, og kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet.

  • Kjør maskinen i en lavere hastighet når du kjører i en skråning.

  • Hvis du føler deg utrygg når du bruker maskinen i skråninger, skal du ikke gjøre det.

  • Vær oppmerksom på hull, steiner eller andre skjulte objekter. Maskinen kan velte i ujevnt terreng. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress.

  • Kjør med lav hastighet, slik at du slipper å stoppe eller gire mens du kjører i en skråning.

  • Velting kan oppstå før dekkene mister grepet.

  • Ikke bruk maskinen på vått gress. Dekk kan miste grepet, uavhengig av om bremsene er tilgjengelige og fungerer.

  • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger.

  • Kjør sakte i skråninger, og øk og reduser hastigheten gradvis. Ingen brå endringer av maskinens hastighet eller retning.

  • Ikke bruk maskinen nær kanter, grøfter, voller eller vannmasser. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten eller kanten gir etter. Fastsett et sikkerhetsområde mellom maskinen og eventuelle farer (to maskinbredder).

  Starte og slå av motoren

  Du må kanskje tappe drivstoffsystemet hvis noen av følgende situasjoner har oppstått. Se Tappe drivstoffsystemet:

  • Første oppstart av en ny motor

  • Motoren har stoppet på grunn av for lite drivstoff.

  • Vedlikeholdsarbeid har blitt utført på komponenter i drivstoffsystemet, dvs. filteret er byttet osv.

  Starte motoren

  1. Kontroller at parkeringsbremsen er på og at drivbryteren for klippeenheten står i FRAKOBLET stilling.

  2. Ta foten av trekkpedalen, og kontroller at den står i NøYTRAL stilling.

  3. Flytt gasspaken til stillingen for halv gass.

  4. Sett i nøkkelen og vri den til stillingen På/FORVARME til glødepluggindikatoren slutter å lyse (omtrent syv sekunder). Vri deretter nøkkelen til START-stillingen for å tilkoble startmotoren.

   Note: Slipp nøkkelen når motoren starter. Nøkkelen går automatisk til stillingen På/KJøR.

   Important: Starteren må ikke tilkobles lengre enn 15 sekunder for å unngå overoppheting av startmotoren. Etter 10 sekunder sammenhengende omdreining må du vente 60 sekunder før du aktiverer startmotoren igjen.

  5. Når du starter motoren for første gang, eller etter en overhaling, kjører du maskinen forover og bakover i ett eller to minutter. Bruk også løftespaken og drivbryteren for klippeenhetene for å kontrollere at alle delene virker som de skal.

   Vri rattet mot høyre og venstre for å kontrollere at styringen fungerer som den skal, slå deretter av motoren og kontroller om det er oljelekkasjer, løse deler eller andre merkbare feil.

   Forsiktig

   Kontakt med bevegelige deler kan forårsake personskader.

   Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet før du kontrollerer om maskinen har oljelekkasjer, løse deler eller andre feil.

  Slå av motoren

  Flytt gasskontrollen til TOMGANG-stilling, skyv deretter du drivbryteren for klippeenhetene til UTKOBLET og vrir tenningsnøkkelen til stillingen AV. Ta nøkkelen ut av tenningen for å unngå at kjøretøyet startes ved et uhell.

  Stille inn spolehastigheten

  For å oppnå konsekvent, høy klippekvalitet og et jevnt utseende etter klipping er det viktig at du stille spolehastighetskontrollene (finnes under setet) korrekt. Juster spolehastighetskontrollene på følgende måte:

  1. Velg klippehøyden for klippeenhetene.

  2. Velg ønsket bakkehastighet som er best egnet til forholdene.

  3. Bruk grafen på spolehastighetsdiagram (Figur 33) for å fastsette korrekt spolehastighet.

   decal121-7884
  4. Still inn spolehastigheten ved å vri knotten (Figur 34) til indikatorpilen er på linje med antallet som angir ønsket innstilling.

   g020259

   Note: Du kan øke eller redusere spolehastigheten i respons på gressforhold. Når du bruker kurver, må du øke spolehastigheten for å forbedre oppsamlingsytelsen.

  Justere løftearmens motvekt

  Du kan justere motvektsbalansen på de bakre løftearmene på klippeenheten for å kompensere for forskjellige dekke forhold og for å opprettholde en jevn klippehøyde i ujevnt terreng eller i områder der det bygges opp halm.

  Du kan justere hver motvektsfjær til én av fire innstillinger. Hvert trinn hever eller senker motvekten på klippeenheten med 1,4 kg. Plasser fjærene på baksiden av den første fjæraktuatoren for å fjerne all motvekten (fjerde stilling).

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Før inn et rør eller lignende objekt på den lange fjærenden for å slippe noe av fjærspenningen under justering (Figur 35).

   Forsiktig

   Fjærene er spente, og det kan det føre til personskader.

   Vær forsiktig når du justerer dem.

  3. Mens du letter spenningen i fjæren, fjern bolten og låsemutteren som fester fjæraktuatoren til braketten (Figur 35).

   g020250
  4. Flytt fjæraktuatoren til ønsket hullplassering og fest med bolten og låsemutteren.

  5. Gjenta prosedyren på de andre fjærene.

  Tappe drivstoffsystemet

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøkkelen.

  2. Sikre at drivstofftanken er minst halvfull.

  3. Lås opp og løft panseret.

   Fare

   Under visse forhold er drivstoff og dampen fra drivstoff svært brannfarlige og eksplosive. En brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff, kan påføre deg og andre brannskader og forårsake skade på eiendom.

   Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er 6 til 13 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  4. Åpne lufteskruen på pumpen for drivstoffinnsprøyting (Figur 36).

   g008891
  5. Vri tenningsnøkkelen til På-stillingen. Den elektriske drivstoffpumpen startes slik at luften kommer ut rundt lufteskruen.

   Note: La nøkkelen stå i På-stillingen til det kommer en kraftig strøm av drivstoff ut rundt skruen.

  6. Stram skruen, og vri tenningsnøkkelen til stillingen AV.

  Note: Vanligvis starter motoren når du har fulgt fremgangsmåten for tapping ovenfor. Hvis motoren ikke starter, kan det ha dannet seg en luftlomme mellom innsprøytingspumpen og injektorene. Se Tappe luft fra injektorene.

  Forstå diagnostikklampen

  Maskinen er utstyrt med en diagnostikklampe som indikerer om elektronikkontrolleren oppdager en elektronisk feil. Diagnostikklampen er plassert på kontrollpanelet (Figur 37). Når den elektroniske kontrolleren fungerer på korrekt måte og nøkkelbryteren flyttes til På-stilling, tennes kontrollerens diagnostikklampe i tre sekunder og slår seg så av for å indikere at lampen fungerer på korrekt måte. Hvis maskinen stopper, lyser denne lampen kontinuerlig til du endrer nøkkelstillingen. Lampen blinker hvis kontrolleren oppdager en feilfunksjon i det elektriske systemet. Lampen slutter å blinke og nullstilles automatisk når du setter nøkkelbryteren i AV-stilling når feilen har blitt avklart.

  g020251

  Når diagnostikklampen for kontrolleren blinker, har den oppdaget ett av følgende problemer:

  • Én av utgangene har blitt kortsluttet.

  • Én av utgangene har en åpen krets.

  Bruk diagnostikkdisplayet til å finne ut hvilken utgangsbryter det er feil på, se Kontrollere sperrebryterne.

  Hvis diagnostikklampen ikke er tent når nøkkelbryteren er i På-stilling, betyr dette at den elektroniske kontrolleren ikke fungerer. Mulige årsaker er som følger:

  • Tilbakekobling er ikke tilkoblet

  • Lampen er ødelagt.

  • Sikringene er utbrent.

  • Den fungerer ikke på korrekt måte.

   Kontroller de elektriske tilkoblingene, sett inn sikringer og diagnostikklyspærer for å bestemme feilfunksjonen. Påse at tilbakekoblingskonnektoren er festet til ledningsfastspenneren.

  Forstå ACE-diagnostikkdisplayet

  Maskinen er utstyrt med en elektronisk kontroller som kontrollerer de fleste maskinfunksjonene. Kontrolleren registrerer hvilken funksjon som kreves for de forskjellige inngangsbryterne (dvs. setebryter, nøkkeltenning osv.), og slår på utgangsbryterne for å aktivere solenoidene eller releene for denne maskinfunksjonen.

  For at den elektroniske kontrolleren skal kontrollere maskinen på ønsket måte, må hver av inngangsbryterne, utgangssolenoidene og releene være koblet til og fungere på korrekt måte.

  Bruk ACE-displayet for diagnostikk til å hjelpe med å bekrefte og korrigere funksjonene på maskinen.

  Kontrollere sperrebryterne

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller sperresystemet.
 • Formålet med sperrebryterne er å forhindre at motoren dreier eller starter bortsett fra om trekkpedalen er i NøYTRAL stilling, aktiverings-/deaktiveringsbryteren er i DEAKTIVERT stilling og heve-/senkekontrollen er i NøYTRAL stilling. I tillegg skal motoren slå seg av når du trykker på trekkpedalen når ingen sitter i setet eller hvis parkeringsbremsen er aktivert.

  Forsiktig

  Hvis sikkerhetssperrebryterne utkobles eller ødelegges, kan maskinen fungere uventet og forårsake personskader.

  • Ikke rør sperrebryterne.

  • Sjekk sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

  Bekrefte sperrebryterfunksjonen

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen og slå av motoren.

  2. Fjern dekselet fra kontrollpanelet.

  3. Finn ledningsfastspenneren og tilbakekoblingskonnektoren (Figur 38).

   g020260
  4. Trekk kontakten forsiktig ut av tilbakekoblingskonnektoren fra ledningsnettkoblingen.

  5. Koble diagnostikkinstrumentet ACEs displaykonnektor til ledningssatskontakten (Figur 39).

   Note: Pass på at riktig overlegg er plassert på displayet til diagnostikkinstrumentet ACE.

   g004140
  6. Drei nøkkelbryteren til På-stilling, men ikke start maskinen.

   Note: Rød tekst på overtrekksmerket gjelder inngangsbryterne og grønn tekst gjelder utgangsbryterne.

  7. LED-displayet for ”innganger vist” i den nedre, høyre kolonnen av diagnostikkinstrumentet ACE skal være opplyst. Hvis LED-displayet for «utganger vist» er opplyst, trykk på bytteknappen på diagnostikkinstrumentet ACE for å endre LED til «innganger vist».

   Diagnostikkinstrumentet ACE vil opplyse LED-displayet som er tilknyttet hver av inngangene når den inngangsbryteren er lukket.

  8. Veksle hver av bryterne fra åpen til lukket enkeltvis (for eksempel sitt på setet, trykk ned trekkpedalen osv.), og vær oppmerksom på at de riktige LED-ene på diagnoseenheten blinker av og på når den tilsvarende bryteren er lukket. Gjenta dette for alle brytere som du kan endre for hånd.

  9. Hvis bryteren er lukket og korrekt LED-display ikke slås på, kontroller alle ledningene og koblingene til bryteren og/eller bryterne med et ohm-meter eller et multimeter. Skift ut eventuelle defekte brytere og reparer eventuelle defekte ledninger.

   Note: Diagnoseinstrumentet ACE kan også oppdage utgangssolenoider eller releer som er slått på. Dette er en rask måte å avgjøre om en maskinfeil er elektronisk eller hydraulisk.

  Bekrefte utgangsfunksjonen

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøkkelen.

  2. Fjern tilgangspanelet fra siden på kontrollarmen.

  3. Finn ledningsfastspenneren og konnektorene nær kontrolleren.

  4. Trekk kontakten forsiktig ut av tilbakekoblingskonnektoren fra ledningsnettkoblingen.

  5. Koble konnektoren til diagnostikkinstrumentet ACE til ledningsfastspenneren.

   Note: Pass på at riktig overlegg er plassert på ACE-diagnostikkdisplayet.

  6. Drei nøkkelbryteren til På-stilling, men ikke start maskinen.

   Note: Rød tekst på overtrekksmerket gjelder inngangsbryterne og grønn tekst gjelder utgangsbryterne.

  7. LED-displayet for ”utganger vist” i den nedre, høyre kolonne på diagnostikkinstrumentet ACE skal være opplyst. Hvis LED-displayet for ”innganger vist” er opplyst, trykk på bytteknappen på diagnostikkinstrumentet ACE for å endre LED til ”utganger vist”.

   Note: Det kan være nødvendig å bytte mellom ”innganger vist” og ”utganger vist” flere ganger for å utføre følgende skritt. Trykk på bytteknappen én gang for å bytte frem og tilbake. Dette kan gjøres så ofte det er nødvendig. Du må ikke holde knappen nede.

  8. Sitt i setet og forsøk å drive ønsket funksjon på maskinen. Korrekt LED-er for utgang skal opplyses for å indikere at ECM slår på den funksjonen.

   Note: Hvis korrekt utgangs-LED ikke opplyses, bekreft at nødvendige inngangsbrytere er i påkrevde stillinger for å tillate at funksjonene inntreffer. Bekreft korrekt bryterfunksjon. Hvis utgangs-LED er på som spesifisert, men maskinen ikke fungerer på korrekt måte, indikerer dette at det finnes et ikke-elektronisk problem. Reparer som nødvendig.

   Note: Hvis hver utgangsbryter er i korrekt stilling og fungerer på korrekt måte, men utgangs-LED ikke er korrekt opplyst, indikerer dette et ECM-problem. Hvis dette er tilfelle, kontakter du Toro-forhandleren for å få hjelp.

   Important: Displayet til diagnostikkinstrumentet ACE må ikke forbli koblet til maskinen. Det er ikke utformet for å tåle miljøet for maskinens daglige bruk. Når du er ferdig med å bruke ACE-diagnostikkdisplayet, kobler du det fra maskinen, og deretter kobler du tilbakekoblingskontakten til fastspenneren igjen. Maskinen fungerer ikke uten at tilbakekoblingskonnektoren er montert på ledningssatsen. Lagre diagnostikkinstrumentet på et tørt og trygt sted i verkstedet, ikke på maskinen.

  Sikkerhet etter bruk

  • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motorrommet for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Hvis klippeenhetene er i transportstilling, bruk mekanisk lås (hvis tilgjengelig) før du forlater maskinen uten tilsyn.

  • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

  • Steng drivstofftilførselen før oppbevaring eller transport av maskinen.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet, spesielt delene som fester knivene.

  • Skift ut slitte eller skadde merker.

  Identifisere festepunktene

  g198911

  Transportere maskinen

  • Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.

  • Fest maskinen godt.

  Taue maskinen

  I nødstilfeller kan du taue kjøretøyet over korte avstander, men Toro anbefaler ikke dette som standardprosedyre.

  Important: Ikke tau maskinen i større hastighet enn 3–4 km/t, ettersom drivverket kan bli skadet. Hvis du må flytte maskinen lengre enn 1 km, skal den transporteres på en lastebil eller tilhenger.

  1. Finn pumpens omløpsventil (Figur 41) og vri den 90°.

   g008892
  2. Før du starter motoren, lukker du omløpsventilen ved å vri den 90° (¼ omdreining).

   Important: Ikke start motoren når ventilen er åpen.

  Brukstips

  Generelle tips

  Gjøre deg kjent med maskinen

  Før du klipper gress bør du øve på å bruke maskinen i et åpent område. Start og lå av motoren. Bruk i fremover- og reversstilling. Senk og hev klippeenhetene og aktiver og deaktiver spolene. Når du føler at du kjenner maskinen kan du øve på å kjøre opp og ned skråninger ved ulike hastigheter.

  Fare

  Bruk av maskinen uten å bruke sikkerhetsbeltet kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

  Bruk alltid sikkerhetsbeltet.

  Forstå varselsystemet

  Hvis en varsellampe tennes under drift må du stoppe maskinen umiddelbart og rette opp problemet før du fortsetter klippingen. Alvorlig skade kan inntreffe hvis du driver maskinen med en feil.

  Klipping av gress

  Start motoren, og flytt gassen i HURTIG-stillingen. Flytt aktivering-/deaktiveringsbryteren til AKTIVERING-stillingen og bruk spaken for heve/senke klippeenheten til å kontrollere klippeenhetene (fremre klippeenheter er timet til å senkes før de bakre klippeenhetene). For å kjøre fremover og klippe gress, trykk trekkpedalen fremover.

  Kjøre maskinen i transportmodus

  Flytt aktiverings-/deaktiveringsbryteren til DEAKTIVERING-stillingen og hev klippeenhetene til transportstilling. Flytt klippe-/transportspaken til TRANSPORTstilling. Vær forsiktig når du kjører mellom gjenstander, slik at du ikke skader maskinen eller klippeenhetene ved et uhell. Vær svært forsiktig når du bruker maskinen i bakker. Kjør sakte, og unngå krappe svinger i bakker, slik at gressklipperen ikke velter.

  Vedlikehold

  Note: Fastslå hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel
 • Etter de 10 første timene
 • Stram hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel
 • Kontroller tilstanden og spenningen til alle remmene.
 • Skift det hydrauliske filteret.
 • Etter de 50 første timene
 • Skift olje og bytt oljefilter.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Kontroller nivået på motorkjølemiddelet.
 • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Kontroller parkeringsbremsen.
 • Kontroller sperresystemet.
 • Tøm vannutskilleren.
 • Rengjør radiatoren for rusk.
 • Kontroller hydraulikkledningene og -slangene.
 • Hver 25. driftstime
 • Kontroller elektrolyttnivået i batteriet(Hvis maskinen er på lager, sjekk hver 30. dag).
 • Hver 50. driftstime
 • Smør alle lagrene og hylsene(daglig i støvete og skitne forhold).
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller tilstanden og spenningen til alle remmene.
 • Hver 150. driftstime
 • Skift olje og bytt oljefilter.
 • Hver 200. driftstime
 • Stram hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel
 • Overhal luftfilteret (oftere under ekstremt skitne og støvete forhold).
 • Kontrollere justering av parkeringsbremsen.
 • Skift hydraulikkfilteret.
 • Hver 400. driftstime
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
 • Overhal parkeringsbremsene.
 • Skift den hydrauliske væsken.
 • Annet hvert år
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Forsiktig

  Dersom du lar nøkkelen stå i bryteren, kan noen starte motoren uten at det er tilsiktet, noe som kan påføre deg eller personer i nærheten alvorlige skader.

  Fjern nøkkelen fra bryteren før du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.

  Kontrolliste for daglig vedlikehold

  Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  Ma.Ti.On.To.Fr.Lø.Sø.
  Kontroller at sikkerhetssperrene virker ordentlig.       
  Kontroller at bremsene virker som de skal.       
  Sjekk motoroljenivået.       
  Kontroller kjølevæskenivået.       
  Tøm drivstoff-/vannutskilleren.       
  Undersøk luftfilteret, støvkoppen og lufteventilen.       
  Kontroller uvanlige motorlyder.1       
  Kontroller at det ikke er rusk i radiatoren.       
  Kontroller uvanlige driftslyder.       
  Kontrollere væskenivået i hydraulikksystemet.       
  Kontroller om de hydrauliske slangene er skadet.       
  Kontroller om det har oppstått oljelekkasjer.       
  Kontroller drivstoffnivået.       
  Kontroller trykket i dekkene.       
  Kontroller at instrumentene virker.       
  Kontroller klippehøydejusteringen.       
  Smør alle smøreniplene.2       
  Lakker ødelagt maling.       

  1Kontroller glødepluggene og injektormunnstykkene dersom maskinen er vanskelig å starte, produserer mye røyk eller motoren går ujevnt.

  2Umiddelbart etter hver vask, uavhengig av det oppførte intervallet.

  Important: Se eierhåndboken for motoren for mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer.

  Note: Hvis du vil ha tak i elektronikkskjema eller hydraulikkskjema for maskinen din, går du til www.Toro.com.

  Bemerkninger om spesielle områder

  Kontroll utført av:
  PunktDatoInformasjon
     
     
     
     
     

  Tabell for serviceintervaller

  decal120-2102

  Forberedelse for vedlikehold

  Sikkerhet før vedlikehold

  • Før du justerer, rengjør, reparerer eller forlater maskinen, må du gjøre følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Flytt gassbryteren til stillingen for lavt tomgangsturtall.

   • Koble fra klippeenhetene.

   • Senk klippeenhetene.

   • Sjekk at trekkenheten er i fri.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stanset.

   • La maskinen kjøle seg ned før du utfører vedlikehold.

  • Hvis klippeenhetene er i transportstilling, bruk mekanisk lås (hvis tilgjengelig) før du forlater maskinen uten tilsyn.

  • Ikke utfør vedlikehold når motoren er i gang hvis du kan unngå det. Hold deg borte fra bevegelige deler.

  • Bruk jekkstøtter for å støtte maskinen eller komponenter når det er nødvendig.

  • Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.

  Fjerne panseret

  Panseret kan fjernes lett, noe som gjør vedlikehold av motoren enklere.

  1. Lås opp og løft panseret.

  2. Fjern hårnålssplinten som fester panseret til monteringsbrakettene (Figur 43).

   g008908
  3. Skyv panseret mot høyre, løft den andre siden og dra det ut av brakettene.

  Note: Reverser prosedyren for å sette panseret på igjen.

  Fjerne batteridekslet

  Løsne knottene og fjern batteridekslet (Figur 44).

  Note: Se Vedlikeholde batteriet for mer informasjon.

  g008874

  Smøring

  Smøre lagrene og hylsene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smør alle lagrene og hylsene(daglig i støvete og skitne forhold).
 • Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  Smør smøreniplene regelmessig med nr. 2 litiumbasert smørefett. Smør lagrene og hylsene daglig når du bruker maskinen i svært støvete og skitne driftsforhold. Støvete og skitne forhold kan føre til at det kommer skitt inn i lagrene og hylsene, noe som igjen kan resultere i økt slitasje. Smør alle smøreniplene umiddelbart etter hver gang du vasker maskinen, uavhengig av de oppførte intervallene.

  Plassering av og antall smørenipler er som følger:

  • Akselstyretapper (Figur 45)

   g008897
  • Fremre løftearmstapper og løftesylindre (3 hver). Se Figur 46.

   g020409
  • Bakre løftearmstapper og løftesylindre (tre på hver side). Se Figur 47.

   g200803
  • Klippeenhetstapper (2 hver). Se Figur 48.

   g020393
  • Nøytral justeringsmekanisme (Figur 49)

   g008901
  • Klippe-/transportpedal (Figur 50)

   g008902
  • Remspenningstapp (Figur 51)

   g008903

  Vedlikehold av motor

  Motorsikkerhet

  • Slå av motoren før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

  • Du må ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse motoren.

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Overhal luftfilteret (oftere under ekstremt skitne og støvete forhold).
  • Kontroller om luftrenserkroppen er skadet, noe som kan forårsake en luftlekkasje. Skift den ut om den er skadet. Kontroller hele inntakssystemet for lekkasjer, skade eller løse slangeklemmer.

  • Foreta service til anbefalte serviceintervall, eller tidligere hvis motorytelsen er redusert pga. ekstremt støvete og skitne forhold. Hvis du skifter filteret før det er nødvendig, øker det bare risikoen for at smuss kommer inn i motoren når du fjerner filteret.

  • Pass på at dekselet sitter korrekt på og er forseglet rundt luftrenserkroppen.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Utløs låsene som fester luftrenserdekslet til luftrenserhuset (Figur 52).

  3. Fjern dekslet fra luftrenserens kropp (Figur 52).

  4. Før du tar av filteret bruker du luft under lavt trykk (2,76 bar, ren og tørr) til å fjerne store oppsamlinger av smuss mellom utsiden av det primære filteret og boksen.

   Note: Unngå bruk av luft under høyt trykk, som kan presse smuss gjennom filteret og inn i inntakstrakten. Denne rengjøringsprosessen hindrer at smuss flyttes til inntaket når filteret fjernes.

  5. Ta ut og skift ut filteret (Figur 52).

   Ikke rengjør det brukte elementet, da filtermediet kan bli skadet.

   g002401
  6. Inspiser det nye filteret for transportskade, kontroller forseglingsenden av filteret og huset.

   Important: Ikke bruk et ødelagt filter.

  7. Sett inn det nye filteret ved å påføre trykk på den utvendige kanten av elementet for å sette det på plass i boksen.

   Important: Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

  8. Rengjør smussutstøtningsporten i det avtakbare dekselet.

  9. Fjern uttaksventilen i gummi fra dekselet, rengjør hulrommet og skift ut uttaksventilen.

  10. Monter dekselet med uttaksventilen i gummi vendt nedover – mellom urviserstillingene kl. 5 til kl. 7 sett fra enden.

  11. Fest deksellåsene.

  Skifte motorolje og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift olje og bytt oljefilter.
 • Hver 150. driftstime
 • Skift olje og bytt oljefilter.
  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Fjern enten tappepluggen (Figur 53) og la oljen renne ut i en beholder. Når oljen slutter å renne, setter du tappepluggen på igjen.

   g020086
  3. Ta av oljefilteret (Figur 54).

   g022147
  4. Påfør et tynt lag med ren olje på den nye filterforseglingen og monter filteret.

   Important: Filteret må ikke trekkes til for hardt.

  5. Tilsett olje til veivhuset, se Kontrollere motoroljenivået.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Vedlikeholde drivstofftanken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Annet hvert år
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  Tøm og rengjør tanken dersom drivstoffsystemet blir forurenset, eller dersom du har tenkt å oppbevare maskinen over en lengre periode. Bruk rent drivstoff til å spyle tanken.

  Kontrollere drivstoffslangene og -koblingene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  Kontroller om drivstoffslangene og -koblingene er slitte, ødelagte eller løse.

  Tømme vannutskilleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Tøm vannutskilleren.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Plasser en ren beholder under drivstoffilteret.

  3. Løsne tappeventilen på bunnen av filterboksen (Figur 55).

   g009880
  4. Stram til ventilen etter tømming.

  Skifte drivstoffilterboks

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Rengjør området der filterboksen skal festes (Figur 55).

  3. Fjern filterboksen og rengjør monteringsoverflaten.

  4. Smør pakningen på filterboksen med ren olje.

  5. Monter filterboksen for hånd til pakningen kommer i berøring med monteringsoverflaten, og drei den deretter en halv omdreining til.

  Tappe luft fra injektorene

  Note: Bruk kun denne fremgangsmåten hvis drivstoffsystemet er tømt for luft ved bruk av vanlige fremgangsmåter for priming og motoren ikke starter. Se Tappe drivstoffsystemet.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen og slå av motoren.

  2. Løsne rørforbindelsen til injektormunnstykke nummer 1 og holderen ved innsprøytingspumpen.

   g008913
  3. Sett gassen til HURTIG-stilling.

  4. Vri nøkkelen i nøkkelbryteren til START-stilling og se drivstoffet flyte rundt koblingen. Vri nøkkelen til AV-posisjon når du ser en jevn strøm.

  5. Stram rørforbindelsen forsvarlig.

  6. Gjenta fremgangsmåten på de andre munnstykkene.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  Advarsel

  Batteripoler, klemmer og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blyforbindelser: kjemikalier som er kjente i staten California for å føre til kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter at du har håndtert et batteri.

  Vedlikeholde batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Kontroller elektrolyttnivået i batteriet(Hvis maskinen er på lager, sjekk hver 30. dag).
 • Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  Batteriets elektrolyttnivå må vedlikeholdes, og toppen av batteriet må rengjøres. Oppbevar maskinen der temperaturen er kjøligere i stedet for varmere for å forhindre at batteriet tømmes raskere.

  Oppretthold cellenivået med destillert vann eller vann uten mineraler. Ikke fyll cellene over bunnen av den delte ringen inni hver celle. Installer påfyllingslokkene med luftehullene mot baksiden (mot drivstofftanken).

  Fare

  Elektrolytten i batteriet inneholder svovelsyre, en dødelig gift som også kan forårsake alvorlige brannskader.

  • Ikke drikk elektrolytt, og unngå kontakt med hud, øyne eller klær. Bruk vernebriller for å beskytte øynene, og gummihansker for å beskytte hendene.

  • Fyll batteriet i nærheten av rent vann som kan brukes til å skylle huden.

  Hold toppen av batteriet ren ved å vaske den regelmessig med en børste dyppet i ammoniakk eller en oppløsning med natriumbikarbonat. Skyll overflaten med vann etter rengjøring. Ikke ta av påfyllingslokkene mens du vasker.

  For å oppnå god elektrisk kontakt, må batterikablene sitte fast på batteripolene.

  Advarsel

  Feilaktig ruting av batterikabler kan skade traktoren og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

  • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  Hvis det er rust på polene, kobler du fra kablene, den negative (–) kabelen først, og skraper av klemmene og polene hver for seg. Koble kablene til igjen, den positive (+) kabelen først, og smør deretter vaselin på polene.

  Kontrollere sikringene

  Sikringene i det elektriske anlegget finnes under kontrolldekslet.

  Vedlikehold av drivsystem

  Justere trekkdrivet for fri

  Dersom maskinen beveger seg når trekkpedalen står i NøYTRAL stilling, må trekkammen justeres.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Hev et forhjul og et bakhjul fra bakken, og plasser støtteblokker under rammen.

   Advarsel

   Dersom maskinen ikke er støttet opp ordentlig, kan den falle ved et uhell og skade personer i nærheten.

   Et forhjul og et bakhjul må være hevet fra bakken, for å unngå at maskinen beveger seg når den justeres.

  3. Løsne låsemutteren på trekkjusteringskammen (Figur 57).

   g008922

   Advarsel

   Motoren må være i gang slik at du kan utføre den endelige justeringen av trekkjusteringskammen. Direkte kontakt med deler som er varme eller i bevegelse kan føre til personskader.

   For å beskytte deg mot personskade må du holde hender, føtter, ansiktet og andre kroppsdeler borte fra lyddemperen, andre varme deler i motoren og andre deler som roterer.

  4. Start motoren, og roter den sekskantede kambolten i begge retninger for å finne midtstillingen på det nøytrale spennet.

  5. Stram låsemutteren for å sikre justeringen.

  6. Slå av motoren.

  7. Fjern støtteblokkene, og senk maskinen ned på verkstedgulvet. Prøvekjør maskinen for å forsikre deg om at den ikke beveger seg når trekkpedalen står i nøytral.

  Vedlikehold av kjølesystem

  Kjølesystemsikkerhet

  • Du kan bli forgiftet av å svelge motorkjølevæske. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

  • Utslipp av varm kjølevæske under trykk, eller berøring av en varm radiator og omsluttende deler, kan føre til alvorlige brannsår.

   • La alltid motoren kjøle seg ned i minst 15 minutter før du fjerner radiatorlokket.

   • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  Rengjøre kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør radiatoren for rusk.
 • Fjern rusk fra radiatoren daglig. Gjør den oftere under skitne forhold.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Åpne panseret.

  3. Rengjør motorområdet grundig for alle rester.

  4. Rengjør begge sidene av radiatoren grundig med trykkluft (Figur 58).

   g019984
  5. Lukk panseret.

  Vedlikehold av bremser

  Justere parkeringsbremsen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Kontrollere justering av parkeringsbremsen.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Løsne setteskruen som festen knotten til parkeringsbremsespaken (Figur 59).

   g008923
  3. Roter knotten til det er nødvendig med styrke på 133–178 N for å heve spaken.

  4. Stram setteskruen etter at parkeringsbremsen er ferdig justert.

  Overhale parkeringsbremsene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Overhal parkeringsbremsene.
 • Klargjøre maskinen

  1. Parker maskinen på en jevn flate, koble inn parkeringsbremsen, senk klippeenhetene, slå av motoren, ta ut nøkkelen, og vent til alle bevegelige deler har stanset, før du forlater førersetet.

  2. Løft fronten av maskinen.

  3. Støtt maskinen med jekkstøtte klassifisert for vekten av maskinen din. Se Spesifikasjoner.

  4. Gjenta trinn 2 og 3 på den andre siden av maskinen.

  Ta av forhjulene

  1. Fjern de fire hakemutterne som fester forhjulet til navet, og fjern hjulet (Figur 60).

   g332518
  2. Gjenta trinn 1 på den andre siden av maskinen.

  Fjerne hjulnavet og bremsetrommelen

  Spesialverktøy: hjulnavtrekker – Toro-delenummer TOR4097

  1. Fjern låsemutteren som fester navet til hjulmotorakselen (Figur 61 eller Figur 62).

   g332519
   g332520
  2. Gjenta trinn 1 på den andre siden av maskinen.

  3. Frigjør parkeringsbremsen.

  4. Bruk den spesifiserte hjulnavtrekkeren for å fjerne hjulnavet og bremsetrommelen fra hjulmotorakselen (Figur 61 eller Figur 62).

  5. Fjern skivekilen fra hjulmotorakselen (Figur 63).

   g332521
  6. Gjenta trinn 4 og 5 på den andre siden av maskinen.

  Rengjøre bremsetrommelen og skoene

  På begge sider av maskinen må bremsetromlene, bremseskoene, støtteplaten (Figur 64) og, når montert, det valgfrie gresskjoldet rengjøres for gress, smuss og støv.

  g332543

  Inspeksjon og smøring av kamakselen for bremser

  1. På innsiden av bremsestøtteplaten (maskiner uten det valgfrie gresskjoldet til hjulplate til felgen) eller hjulskjoldet (maskiner med det valgfrie gresskjoldet til hjulplate til felgen), spray penetrerende olje mellom kamakselen for bremsen og støtteplaten (Figur 65 eller Figur 66).

   g332544
   g332545
  2. Flytt parkeringsbremsen opp og ned for å sjekke at spaken for bremskamspaken beveger seg fritt (Figur 67).

   Note: Hvis bremsekammen sitter fast, reparer eller skift den ut. Se brukerhåndboken for maskinen din.

   g332560
  3. Gjenta trinn 1 og 2 på den andre siden av maskinen.

  4. Sett parkeringsbremsebryteren ned (til deaktivert stilling).

  Inspisere bremsekoblingen

  1. Inspiser venstre og høyre bremsestangenheter (Figur 68) for skade og slitasje.

   Note: Hvis bremsestangdelene er skadet og slitt, må du bytte den ut. Se brukerhåndboken for maskinen din.

   g332541
  2. Inspiser svingakselen for bremse (Figur 68) for skader og slitasje.

   Hvis svingakselen er skadet og slitt, må du bytte den ut. Se brukerhåndboken for maskinen din.

  Montere hjulnavet og bremsetrommelen

  1. Rengjør hjulnavet og den hydrauliske motorakselen grundig.

  2. Sett inn skivekilen i sporet på hjulmotorakselen (Figur 69).

   g332521
  3. Monter hjulnavet og bremsetrommelen på hjulmotorakselen (Figur 70 eller Figur 71).

   g332519
   g332520
  4. Fest hjulnavet til akselen med låsemutteren (Figur 70 eller Figur 71), og stram for hånd.

   Note: Bremseskoene og støtteplaten må være konsentrisk rettet inn med bremsetrommelen. Hvis skoene, platen og trommelen er feiljustert, se brukerhåndboken for maskinen din.

  5. Gjenta trinn 1 til 4 på den andre siden av maskinen.

  Montere hjulet

  1. Monter hjulet til navet med de fire hakemutterne (Figur 72), og stram til hakemutterne for hånd.

   g332518
  2. Gjenta trinn 1 på den andre siden av maskinen.

  3. Ta bort jekkstøttene, og senk maskinen ned.

  4. Drei hjulhakemuttere til 95 til 122 Nm i kryssmønster.

  5. Trekk til låsemutteren med et moment på 339 til 372 Nm.

  6. Kontroller parkeringsbremsen, og juster den om nødvendig. Se Kontrollere parkeringsbremsen.

  Vedlikehold av remmer

  Overhale motorremmene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 10 første timene
 • Kontroller tilstanden og spenningen til alle remmene.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller tilstanden og spenningen til alle remmene.
 • Stramme generatorremmen/vifteremmen

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Åpne panseret.

  3. Kontroller remmens spenning ved å trykke ned remmen midt mellom generatoren og veivakselrullene.

   Note: Remmen skal gi etter 11 mm ved en kraft på 98 N.

   g008916
  4. Hvis dette ikke stemmer, må du stramme remmen på følgende måte:

   1. Løsne bolten som fester støtten til motoren og bolten som fester generatoren til støtten.

   2. Før inn et brekkjern mellom generatoren og motoren, og lirk generatoren utover.

   3. Når du har riktig spenning, fester du generatorboltene og støtteboltene for å sikre justeringen.

  Skifte hydrostatdrivremmen

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Stikk en skiftenøkkel eller en liten bit av et rør inn i enden av remspenningsfjæren.

   Advarsel

   Fjæren er spent under en tung last, og det kan det føre til personskader.

   Vær forsiktig når du frigjør fjærens spenning.

  3. Trykk ned og frem på fjærenden (Figur 74) for å hekte den av braketten og frigjøre fjærens spenning.

   g008917
  4. Bytt remmen.

  5. Reverser prosedyren for å spenne fjæren.

  Vedlikehold av kontrollsystem

  Justere gassen

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Skyv gasspaken bakover til den stopper mot sporet i kontrollpanelet.

  3. Løsne gasskabelkontakten på spaken på innsprøytingspumpen (Figur 75).

   g020336
  4. Hold spaken på innsprøytingspumpen mot stopperen for lav tomgang, og fest kabelkontakten.

  5. Løsne skruene som fester gasskontrollen til kontrollpanelet.

  6. Flytt gasskontrollspaken helt fremover.

  7. Skyv stopplaten til den kommer i kontakt med gasspaken, og stram skruene som fester gasskontrollen til kontrollpanelet.

  8. Dersom gassen flytter på seg under drift, trekk til låsemutteren (brukt til å innstille friksjonen på gasspaken) med 5–6 N·m.

   Note: Maks. kraft som kreves for å bruke gasspaken skal være 89 N.

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Sikkerhet for hydraulikksystem

  • Kontroller at alle hydraulikkvæskeslanger og -ledninger er i god stand, og at alle hydraulikkoblinger og -beslag er tette, før hydraulikksystemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulikkvæske under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på hydraulikksystemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  Skifte det hydrauliske filteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 10 første timene
 • Skift det hydrauliske filteret.
 • Hver 200. driftstime
 • Skift hydraulikkfilteret.
 • Bruk et originalt Toro-erstatningsfilter, delenr. 86-3010.

  Important: Hvis du bruker et annet filter, kan dette føre til at garantien blir ugyldig for enkelte komponenter.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Rengjør området der filteret skal festes. Plasser et tappefat under filteret (Figur 76), og ta ut filteret.

   g019986
  3. Smør den nye filterpakningen, og fyll filteret med hydraulisk olje.

  4. Pass på at området der filteret skal festes er rent. Skru filteret til pakningen kommer i kontakt med monteringsplaten. Stram deretter filteret med en halv vridning til.

  5. Start motoren, og la den gå i omtrent to minutter for å blåse luft ut fra systemet. Stopp motoren og kontroller om det finnes lekkasjer.

  Skifte hydraulikkvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Skift den hydrauliske væsken.
 • Hvis oljen blir forurenset, kontakter du den lokale Toro-forhandleren fordi systemet da må tømmes. Forurenset olje ser melkeaktig eller svart ut sammenlignet med ren olje.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Koble den store hydrauliske slangen (Figur 77) fra beholderen og la den hydrauliske væsken renne ned i et tappefat.

   g020253
  3. Monter hydraulikkslangen når den hydrauliske oljen slutter å renne.

  4. Fyll beholderen (Figur 78) med omtrent 13,2 liter hydraulikkvæske. Se Kontrollere det hydrauliske systemet.

   Important: Bruk bare hydraulikkvæskene som er angitt. Andre væsker kan skade systemet.

   g008886
  5. Sett lokket på beholderen. Start motoren, og bruk alle hydrauliske kontroller til å fordele den hydrauliske væsken i systemet.

  6. Kontroller at det ikke finnes lekkasjer, og slå deretter av motoren.

  7. Kontroller væskenivået, og fyll på mer til nivået når opp til Full-merket på peilestaven.

   Important: Ikke overfyll tanken.

  Kontrollere hydraulikkledningene og -slangene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller hydraulikkledningene og -slangene.
 • Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  Kontroller hydrauliske ledninger og slanger for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du bruker maskinen.

  Vedlikehold av klippeenhetssystemet

  Klippeenhetsikkerhet

  En slitt eller skadet klippeenhet kan brekke, og en del av en spole eller et motstål kan slynges ut mot deg eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke.

  • Undersøk klippeenheten regelmessig for slitasje eller skade.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer klippeenhetene. Legg noe rundt knivene eller bruk hansker, og vær svært forsiktig når du håndterer spolene og motstålene. Kniver og motstål skal kun skiftes ut eller slipes. Du må aldri rette dem ut eller sveise dem.

  • Vær forsiktig hvis maskinen har flere knivblader, da resten av knivene kan begynne å rotere når det ene knivbladet roteres.

  Bruke den valgfrie målestangen

  Bruk styrestaget (Figur 79) til å justere klippeenheten. Referer til klippeenhetens brukerhåndbok for justeringsprosedyre.

  g004552

  Sliping av klippeenhetene

  Advarsel

  Kontakt med spolene eller andre bevelige deler kan føre til personskader.

  • Hold fingre, hender og klær borte fra spolene eller andre bevegelige deler.

  • Forsøk aldri å dreie spolene for hånd eller med føttene mens motoren er i gang.

  Note: Ved sliping fungerer alle klippeenhetene sammen.

  1. Sett maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og flytt aktiverings-/deaktiveringsbryteren til DEAKTIVERING-stillingen.

  2. Hev gulvpanelet for å vise kontrollene.

  3. Foreta innledende spole til motsåle-justeringer for sliping. Se brukerhåndboken for klippeenheten

  4. Start motoren, og la den gå på lav tomgangshastighet.

   Fare

   Endring av motorhastigheten mens du sliper kan føre til at spolene stopper.

   • Endre aldri motorhastigheten mens du sliper

   • Slip bare på lav tomgangshastighet.

  5. Still spolehastighetskontrollen til posisjon 1 (Figur 80).

   g020248
  6. Flytt slipespaken til posisjonen R (slipestillingen) (Figur 80).

   Fare

   Kontakt med spolene når de er i bevegelse kan forårsake personskade.

   For å unngå personskader må du forsikre deg om at du går klar av klippeenhetene før du fortsetter.

  7. Med klippe-/transportspaken i KLIPPEstilling flytter du aktiver-/deaktiverbryteren til AKTIVERT stilling. Flytt kontrollen for å senke/heve klippeenhetene fremover for å starte slipeoperasjonen på utpekte spoler.

  8. Bruk en børste med langt håndtak, og tilsett slipekjemikalier. Bruk aldri en børste med kort skaft.

  9. Hvis spolene stopper eller blir uberegnelige ved sliping, velg en høyere spolehastighetsinnstilling til hastigheten stabiliseres, returner deretter spolehastigheten til innstilling 1 eller den hastigheten som du ønsker.

  10. For å foreta en justering til klippeenhetene under sliping slår du av spolene ved å flytte kontrollen for senking/heving av klippeenhetene bakover, flytte aktivering/deaktivering-bryteren til DEAKTIVERING-stilling og slå av motoren. Etter at justeringene er fullført, gjenta trinnene 5 til og med 9.

  11. Gjenta prosedyren for alle klippeenhetene som du vil skal slipes.

  12. Når du er ferdig, still slipespaken tilbake til KLIPPEstilling, senk gulvpanelet og vask av all lappingsmassen fra klippeenhetene. Juster klippeenhetens kontakt mellom spole og motstål etter behov. Flytt hastighetskontrollen for klippeenhetens spoler til ønsket klippestilling.

   Important: Hvis slipebryteren ikke dreies tilbake til stillingen F (KLIPPING) etter slipingen, kommer ikke klippeenhetene til å heves riktig eller til å fungere riktig.

   Note: For en bedre knivsegg, dra en fil over forsiden av motstålet etter sliping. Dette fjerner alle rue eller skarpe kanter på klippeenheten.

  Lagring

  Lagre batteriet

  Dersom maskinen skal lagres i mer enn 30 dager, skal batteriet fjernes og fullades. Lagre batteriet på et kjølig sted for å hindre at batteriladningen forringes raskt. Kontroller at batteriet er fulladet, for å hindre at det fryser. Egenvekten til et fulladet batteri er mellom 1,265 og 1,299.

  Gjøre maskinen klar til sesongmessig oppbevaring

  Følg disse prosedyrene hvis du skal lagre maskinene i mer enn 30 dager.

  Klargjøre trekkenheten

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Rengjør trekkenheten, klippeenhetene og motoren grundig.

  3. Kontroller trykket i dekkene. Fyll alle dekkene til 0,83 bar.

  4. Kontroller alle festene. Stram dem om nødvendig.

  5. Smør alle smørenipler og omdreiningspunkter. Tørk opp overflødig smøremiddel.

  6. Bruk litt sandpapir på og mal malte områder som har fått riper eller rust. Reparer alle hakk i metallet.

  7. Overhal batteriet og kablene:

   1. Ta batteriklemmene av batteripolene.

   2. Fjern batteriet.

   3. Lad batteriet sakte opp før lagring og i 24 timer hver 60. dag deretter for å hindre blysulfatering av batteriet.

    Pass på at batteriet er fulladet for å forhindre at det fryser. Egenvekten til et fulladet batteri er mellom 1,265 og 1,299.

   4. Rengjør batteriet, klemmene og polene med en stålbørste og en oppløsning av natron.

   5. Smør batteripolene og kabelklemmene med Grafo 112X (Toro-delenummer 505-47) eller vaselin for å forhindre korrosjon.

   6. Lagre det enten på en hylle eller på maskinen på et avkjølt sted. La kablene være frakoblet hvis batteriet lagres på maskinen.

  Klargjøre motoren

  1. Tøm motoroljen fra bunnpannen, og sett tappepluggen tilbake.

  2. Ta ut og kast oljefilteret. Sett inn et nytt oljefilter.

  3. Fyll bunnpannen med omtrent 3,8 liter med SAE 15W-40-motorolje.

  4. Start motoren, og kjør den på tomgang i omtrent to minutter.

  5. Slå av motoren.

  6. Tøm drivstofftanken, slangene, filteret og vannutskilleren fullstendig for alt drivstoff.

  7. Spyl drivstofftanken med rent, ferskt dieseldrivstoff.

  8. Fest alle beslagene for drivstoffsystemet.

  9. Rengjør og overhal luftrenseren grundig.

  10. Forsegl inntaket til luftrenseren og eksosåpningen med værbestandig teip.

  11. Kontroller frostvæskebeskyttelsen og tilsett frostvæske som nødvendig for forventet minimumstemperatur i ditt område.