Indledning

Dette er en plænetraktor med knivcylindre, der er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner i parker, golfbaner, på sportsbaner og kommercielle områder. Den er ikke beregnet til at klippe krat, slå græs eller anden bevoksning langs motorveje eller til landbrugsformål.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

g019979

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Det er en overtrædelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor på et skovbegroet, buskbegroet eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i Section 4442, som vedligeholdes og er i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse.

Den medfølgende motorvejledning indeholder information om det amerikanske Environmental Protection Agency (EPA) og California Emission Control Regulation for emissionssystemer, vedligeholdelse og garanti. Nye eksemplarer kan bestilles via motorfabrikanten.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dieselmotorens udstødningsgas og nogle af dens bestanddele er ifølge staten Californien kræftfremkaldende og kan medføre fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395:2013 (mærkater er påsat, når det er relevant) og ANSI B71.4-2012.

Ukorrekt brug eller vedligeholdelse af maskinen kan medføre personskade. For at nedsætte risikoen for personskade skal operatøren følge sikkerhedsforskrifterne og altid være opmærksom på advarselssymbolerne, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning. Hvis sikkerhedsanvisningen ikke overholdes, kan det medføre personskade eller død.

Important: Påkrævede CE lovgivningsmæssige data kan findes i overensstemmelseserklæringen, der følger med maskinen.

Sikker betjeningspraksis

Uddannelse

 • Læs Betjeningsvejledningen og andet uddannelsesmateriale omhyggeligt. Bliv fortrolig med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne, samt hvordan udstyret bruges korrekt.

 • Hvis en operatør eller en mekaniker ikke kan læse og forstå det sprog, som denne vejledning er skrevet på, er det ejerens ansvar at forklare dette materiale for dem.

 • Lad aldrig børn eller andre personer, der ikke kender denne vejledning, bruge eller foretage eftersyn af plæneklipperen. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren.

 • Klip aldrig græs, når der er mennesker, især børn, eller kæledyr i nærheden.

 • Husk, at operatøren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller farer, der måtte ramme andre mennesker eller deres ejendom.

 • Kør ikke med passagerer.

 • Alle førere og mekanikere skal indhente og få professionel og praktisk vejledning. Ejeren er ansvarlig for uddannelsen af brugerne. En sådan vejledning skal understrege følgende:

  • Behovet for omtanke og koncentration, når der arbejdes med plænetraktorer

  • Herredømmet over en plænetraktor, der glider på en bakkeskråning, kan ikke genvindes ved at bruge bremsen. Hovedårsagerne til mistet herredømme er følgende:

   • Utilstrækkeligt hjulgreb

   • For hurtig kørsel

   • Utilstrækkelig opbremsning

   • Maskintypen er uegnet til formålet

   • Manglende kendskab til jordforholdenes betydning, især skråninger

   • Forkert bugsering og lastfordeling

Forberedelser

 • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op. Bær ikke smykker.

 • Undersøg nøje området, hvor udstyret skal anvendes, og fjern alle genstande, som kan blive slynget ud af maskinen.

 • Bedøm terrænet, så du kan vælge det nødvendige tilbehør og udstyr til korrekt og sikker udførelse af opgaven. Brug kun tilbehør og udstyr, der er godkendt af producenten.

 • Kontroller, at dødemandsgrebene, sikkerhedskontakter og afskærmninger er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

Betjening

 • Lad ikke motoren køre i et uventileret rum, hvor der kan samles farlige kuliltedampe og andre udstødningsdampe.

 • Klip kun græs i dagslys eller i godt, kunstigt lys.

 • Før du forsøger at starte motoren, skal du udkoble alle koblinger til fastspændte knivanordninger, sætte maskinen i frigear og aktivere parkeringsbremsen. Start kun motoren fra operatørens position. Fjern aldrig styrtbøjlen, og brug altid sikkerhedsselerne under driften.

 • Anbring ikke hænder og fødder i nærheden af eller under roterende dele. Hold dig altid på afstand af udkaståbningen.

 • Husk at ingen skråninger er sikre. Kørsel på græsskråninger kræver særlig opmærksomhed. Gør følgende for at forhindre, at maskinen vælter:

  • Undgå pludselig standsning eller start, når der køres op og ned ad skråninger,

  • Kør langsomt på skråninger samt i skarpe sving.

  • Vær opmærksom på små forhøjninger og huller samt andre skjulte farer.

  • Anvend aldrig plæneklipperen på tværs af en skråning, medmindre den er beregnet til dette formål.

 • Vær opmærksom på huller i terrænet samt andre skjulte risici.

 • Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i nærheden af veje.

 • Stop skæreknivenes rotation, før du krydser andre overflader end græs.

 • Når du bruger påmonterede redskaber, må du aldrig rette udblæsning af materiale mod omkringstående eller tillade nogen at komme nær maskinen, mens den kører.

 • Brug aldrig plæneklipperen med beskadigede værn, afskærmninger eller uden korrekt påmonterede sikkerhedsanordninger. Sørg for, at alle sikkerhedskontakter er påmonteret, korrekt justeret og fungerer korrekt.

 • Lav ikke om på motorens regulatorindstillinger, og kør ikke motoren ved for høj hastighed. Hvis motoren betjenes ved for høj hastighed, kan risikoen for personskade øges.

 • Gør følgende, inden du forlader førersædet:

  • Stop maskinen på plant terræn.

  • Udkobl kraftudtaget, og sænk redskaberne.

  • skift til frigear, og aktiver parkeringsbremsen,

  • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

 • Udkobl drevet til redskaberne, sluk motoren, og fjern tændingsnøglen i følgende tilfælde:

  • Før du foretager højdejusteringer, medmindre justeringen kan foretages fra førersædet.

  • Før du fjerner tilstopninger.

  • Før du efterser, rengør eller arbejder på plæneklipperen.

  • Efter at du har ramt et fremmedlegeme, eller hvis der forekommer en unormal vibration (undersøg årsagen med det samme). Efterse klippeenhederne for skader, og foretag udbedringer, før du starter og betjener udstyret.

 • Udkobl drevet til redskaberne under transport, eller når maskinen ikke er i brug.

 • Sluk motoren, og udkobl drevet til redskaberne, før du gør følgende:

  • Brændstofpåfyldning

  • Foretagelse af en højdejustering, medmindre du kan foretage justeringen fra operatørens position

 • Du skal nedsætte motorens omdrejningstal, før du slukker motoren, og hvis motoren er udstyret med en brændstofafbryderventil, skal du lukke ventilen, når du er færdig med at slå græs.

 • Hold hænder og fødder væk fra klippeenhederne.

 • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

 • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove.

 • Betjen ikke maskinen, hvis du er træt, syg eller påvirket af alkohol eller medicin.

 • Lyn kan forårsage alvorlig personskade eller død. Hvis der observeres lyn eller høres torden i området, må maskinen ikke anvendes. Søg ly.

 • Ved kørsel på offentlig vej skal advarselsblinkene tændes, hvis sådanne forefindes, undtagen hvis en sådan anvendelse er forbudt ifølge loven.

Styrtbøjlesystem (ROPS) – Brug og vedligeholdelse

 • Styrtbøjlesystemet er en integreret og effektiv sikkerhedsanordning. Brug sikkerhedssele, når du betjener maskinen.

 • Sørg for, at sikkerhedsselen kan åbnes hurtigt i nødstilfælde.

 • Kontroller området, der skal klippes.

 • Kontroller omhyggeligt, om der er fri højde over dit hoved, dvs. om der er fri for grene, døråbninger, elektriske ledninger, før du kører under nogen genstand, og kom ikke i berøring med sådanne.

 • Hold styrtbøjlesystemet i sikker driftmæssig stand ved at udføre grundige periodiske skadeseftersyn og tilspænd alle fastspændingsanordninger.

 • Udskift et beskadiget styrtbøjlesystem. Foretag ikke reparation.

 • Styrbøjlesystemet må ikke fjernes.

 • Enhver ændring af styrtbøjlesystemet skal godkendes af producenten.

Sikker håndtering af brændstoffer

 • For at undgå person- eller tingsskade skal du være yderst forsigtig, når du håndterer benzin. Benzin er ekstremt brandfarlig, og dampene er eksplosive.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Tag aldrig brændstofdækslet af, og påfyld aldrig brændstof, når motoren kører.

 • Lad motoren køle af før genopfyldning.

 • Fyld aldrig brændstof på maskinen indendørs.

 • Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

 • Fyld aldrig beholdere inde i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger med plastikforing. Stil altid beholdere på jorden med afstand fra køretøjet før påfyldning.

 • Fjern udstyr fra lastbilen eller anhængeren, og fyld det op igen på jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen af udstyret finde sted med en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstandereren.

 • Påfyldningsdysen skal altid være i kontakt med kanten af åbningen i brændstoftanken eller -dunken, indtil påfyldningen er afsluttet.

 • Brug ikke en dyselåseenhed.

 • Hvis der kommer brændstof på tøj, skal du skifte tøj øjeblikkeligt.

 • Overfyld aldrig brændstoftanken. Sæt brændstofdækslet på, og stram det fast.

Vedligeholdelse og opbevaring

 • Hold alle møtrikker, bolte og skruer tilspændte for at sikre, at udstyret er i sikker driftsmæssig stand.

 • Opbevar aldrig udstyret med brændstof i tanken i en bygning, hvor brandfarlige dampe kan nå åben ild eller gnister.

 • Lad motoren køle af før opbevaring på et lukket sted.

 • Minimer brandfaren ved at holde motoren, lydpotten, batterikammeret, brændstofopbevaringsområdet, klippeenhederne og drevene fri for græs, blade eller for meget smøremiddel. Tør spildt olie eller brændstof op.

 • Udskift af sikkerhedsmæssige årsager slidte eller beskadigede dele.

 • Hvis brændstoftanken skal tømmes, skal dette foregå udendørs.

 • Når du parkerer, opbevarer eller forlader maskinen, skal du sænke klippeenhederne, medmindre der forefindes en mekanisk sikkerhedslås.

 • Udkobl drevene, sænk klippeenhederne, træk parkeringsbremsen, sluk motoren og fjern nøglen. Vent på, at al bevægelse standser, før du justerer, rengør eller reparerer maskinen.

 • Luk for brændstoftilførslen, når maskinen opbevares eller transporteres. Brændstof må ikke opbevares i nærheden af åben ild.

 • Parker maskinen på en plan flade. Lad aldrig ikke-uddannet personale servicere maskinen.

 • Brug om nødvendigt støttebukke til at understøtte komponenter.

 • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

 • Frakobl batteriet, før du foretager reparationer. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele. Undgå om muligt at foretage justeringer, mens motoren kører.

 • Oplad batterierne på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

Bugsering

 • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en anhænger eller lastbil.

 • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

 • Fastgør maskinen med stropper, kæder, kabler eller reb. Både de forreste og bageste stropper bør føres ned og udad fra maskinen.

Toro-plæneklippersikkerhed

Nedenstående liste indeholder sikkerhedsoplysninger specifikt for Toro-produkter eller andre sikkerhedsoplysninger, du skal kende, og som ikke er indeholdt i CEN-, ISO- eller ANSI-standarderne.

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade eller død.

Brug af dette produkt til andre formål, end det er beregnet til, kan være farligt for brugeren og omkringstående personer.

Advarsel

Motorudstødningen indeholder kulilte, som er en lugtfri, dødbringende gift.

Lad ikke motoren køre inden døre eller i et indelukket område.

Forberedelser

Sørg for at fastlægge dine egne specielle procedurer og arbejdsregler til usædvanlige driftsforhold (f.eks. skråninger, der er for stejle til køretøjet). Undersøg hele arbejdsområdet for at udvælge de bakker, det er sikkert at arbejde på. Når denne områdeundersøgelse foretages, skal du altid bruge din sunde fornuft og tage højde for plænens stand og risikoen for væltning.

Uddannelse

Du skal være uddannet og trænet i kørsel på skråninger. Køretøjet kan tippe eller vælte, hvilket kan medføre personskade eller død, hvis man ikke er forsigtig ved kørsel på skråninger eller bakker.

Betjening

 • Du skal vide, hvordan man standser maskinen og motoren hurtigt.

 • Betjen ikke maskinen iført tennissko eller gummisko.

 • Brug af sikkerhedsfodtøj og lange bukser anbefales og kræves i henhold til visse lokale forskrifter og forsikringsbestemmelser.

 • Hold hænder, fødder og tøj væk fra bevægelige dele og plæneklipperens udkastområde.

 • Fyld brændstoftanken op til 12 mm under bunden af påfyldningsstudsen. Fyld ikke for meget på.

 • Kontroller hver dag, om sikkerhedskontakterne fungerer korrekt. Hvis en kontakt ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes, før maskinen betjenes.

 • Når motoren startes, skal du aktivere parkeringsbremsen, sætte traktionspedalen i neutral position og udkoble knivdrevet. Når motoren er startet, skal du slippe parkeringsbremsen og holde foden væk fra traktionspedalen. Maskinen må ikke bevæge sig. Hvis der er tydelig bevægelse, skal traktionsdrevet justeres. Se Justering af traktionsdrevet til neutral.

 • Vær meget forsigtig, når du arbejder tæt ved bunkere, grøfter, vandløb, stejle bakkeskråninger eller andre risikoområder.

 • Sænk hastigheden, når du foretager skarpe drejninger.

 • Vend ikke på bakker.

 • Brug ikke maskinen på en skråning, der er for stejl. Maskinen kan risikere at vælte, inden den mister trækkraft.

 • Den hældningsvinkel, som maskinerne vælter ved, er afhængig af mange faktorer. Blandt disse er arbejdsforhold som f.eks. vådt eller bølget terræn, hastigheden (især ved drejninger og vendinger), klippeenhedernes position (op eller ned), dæktrykket og operatørens erfaring. På bakkeskråninger med hældninger på 20 grader eller derunder er risikoen for væltning lav. Efterhånden som hældningsvinklen stiger til den anbefalede maksimumsgrænse på 25 grader, øges risikoen for væltning til et moderat niveau. Overskrid ikke en hældningsvinkel på 25 grader, risikoen for væltning og alvorlig personskade eller død er ellers meget stor.

 • Sænk klippeenhederne, når du kører ned ad bakke, for at få bedre kontrol over styringen.

 • Undgå at stoppe og starte pludseligt.

 • Brug bakpedalen til at bremse med.

 • Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i nærheden af veje. Hold altid tilbage for andre.

 • Klippeenhederne skal være hævet ved kørsel fra ét arbejdsområde til et andet.

 • Rør ikke ved motoren, lydpotten, udstødningsrøret eller hydrauliktanken, mens motoren kører, eller kort tid, efter at den er stoppet, da disse områder kan være så varme, at de kan forårsage brandsår.

 • Denne maskine er ikke konstrueret eller udstyret til kørsel på vej, og den er et langsomtgående køretøj. Hvis du er nødt til at krydse eller køre på en offentlig vej, skal du kende og overholde de lokale bestemmelser omkring f.eks. brug af lygter, skilt med angivelse af langsomtgående køretøj og reflektorer.

Vedligeholdelse og opbevaring

 • Stop motoren, og tag nøglen ud af tændingen, før der foretages eftersyn eller justeringer.

 • Sørg for, at hele maskinen vedligeholdes korrekt og er i god driftsstand. Kontroller hyppigt alle møtrikker, bolte, skruer og hydraulikfittings.

 • Sørg for, at alle hydraulikrørsforbindelser er fast tilspændte, og at alle hydraulikslanger og -rør er i god stand, før der sættes tryk på systemet.

 • Hold kroppen og hænder væk fra små lækagehuller eller dyser, der sprøjter hydraulikvæske ud under tryk. Brug papir eller pap, ikke dine hænder, til at finde lækager. Hydraulikvæske, der trænger ud under tryk, kan have tilstrækkelig kraft til at gå gennem huden og forårsage alvorlig personskade. Hvis der sprøjtes hydraulikvæske ind i huden, skal det fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge, der er bekendt med denne type skader, da der ellers kan opstå koldbrand.

 • Før du afbryder eller udfører arbejde på hydrauliksystemet, skal al trykket tages af systemet ved at stoppe motoren og sænke klippeenhederne ned på jorden.

 • Hvis motoren skal køre for at udføre en vedligeholdelsesjustering, skal du holde hænder, fødder, tøj og alle kropsdele væk fra klippeenhederne, redskaber og bevægelige dele. Hold alle personer på afstand.

 • Kør ikke motoren ved for høj hastighed ved at ændre på motorens regulatorindstillinger. Få en autoriseret Toro-forhandler til at kontrollere det maksimale motoromdrejningstal med en omdrejningstæller af hensyn til sikker og nøjagtig drift.

 • Sluk motoren, før du kontrollerer oliestanden eller hælder olie i krumtaphuset.

 • Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis større reparationer er nødvendige, eller hvis du har brug for anden hjælp.

 • Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Motoremissionscertificering

Motoren i denne maskine er EPA Tier 4 Final-kompatibel.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal117-2718
decal117-3270
decal110-9642
decal120-0627
decal93-6688
decal106-6755
decal93-7276
decal99-3444
decal133-4900
decal120-1683
decal120-1686
decal121-7884
decal133-4901
decal120-2105
decalbatterysymbols

Opsætning

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Montering af klippeenhederne

Dele, der skal bruges til dette trin:

Slangeholder (højre)1
Slangeholder (venstre)1
 1. Fjern knivcylindermotorerne fra leveringsbeslagene.

 2. Fjern og bortskaf leveringsbeslagene.

 3. Tag klippeenhederne ud af papkasserne. Saml og juster dem som beskrevet i klippeenhedernes betjeningsvejledning.

 4. Sørg for, at kontravægten (Figur 3) er monteret i den rigtige ende af klippeenheden som beskrevet i betjeningsvejledningen til klippeenheden.

  g019938
 5. Alle klippeenheder leveres med græskompensationsfjederen monteret på højre side af klippeenheden. Du skal sørge for, at græskompensationsfjederen monteres på samme side af klippeenheden som knivcylinderens drivmotor. Plænekompensationen placeres som følger:

  1. Fjern de to bræddebolte og møtrikker, der fastholder stangbeslaget på klippeenhedens tapper (Figur 4).

   g003949
  2. Fjern den flangemøtrik, der fastgør fjederrørets bolt på bærerrammens tap (Figur 4), og fjern enheden.

  3. Monter fjederrørets bolt på den modsatte tap på bærerammen, og fastgør med flangemøtrikken.

   Note: Placer boltens hoved på tappens udvendige side som vist i Figur 4.

   g003967
  4. Monter stangbeslaget på klippeenhedens tapper med bræddebolte og møtrikker (Figur 5).

  Note: Ved montering eller afmontering af klippeenheder, skal det sikres, at låseclipsen er monteret i fjederstangens hul ved siden af stangbeslaget. Ellers skal låseclipsen monteres i hullet i stangens ende.

 6. På klippeenhed 4 (forrest til venstre) og klippeenhed 5 (forrest til højre) skal du bruge stangbeslagets monteringsmøtrikker til at montere slangeholderne forrest på klippeenhedens tapper. Slangeholderne skal læne imod den midterste klippeenhed (Figur 6, Figur 7, Figur 8).

  g031275
  g015160
  g019602
 7. Sænk alle løftearme fuldstændigt.

 8. Fjern låsestiften og hætten fra løftearmens drejegaffel (Figur 9).

  g003975
 9. Hvad angår de forreste klippeenheder, skubbes en klippeenhed ind under løftearmen, mens bærerammeakslen sættes op i løftearmens drejegaffel (Figur 10).

  g020321
 10. Brug følgende procedure for de bageste klippeenheder, når klippehøjden er over 1,2 cm.

  1. Fjern den ringstift og skive, der fastgør løftearmens drejeaksel til løftearmen, og skub løftearmens drejeaksel ud af løftearmen (Figur 11).

   g003979
  2. Sæt løftearmsgaflen på bærerammens aksel (Figur 10).

  3. Sæt løftearmens aksel ind i løftearmen, og fastgør den med skiven og ringstiften (Figur 11).

 11. Sæt hætten over bærerammens aksel og løftearmsgaflen.

 12. Fastgør hætte og bærerammens aksel på løftearmsgaflen med låsestiften.

  Note: Brug rillen, hvis der ønskes en klippeenhed med styring, eller brug hullet, hvis klippeenheden skal fastlåses i positionen (Figur 9).

 13. Fastgør løftearmskæden til kædebeslaget med låsestiften (Figur 12).

  Note: Brug det antal kædeled, der er anført i betjeningsvejledningen til klippeenheden.

  g003948
 14. Kom rent smørefedt på knivcylindermotorens notaksel.

 15. Smør knivcylindermotorens O-ring, og monter den på motorflangen.

 16. Monter motoren ved at dreje den med uret, således at motorflangerne går fri af låsemøtrikkerne (Figur 13). Drej motoren mod uret, indtil flangerne indeslutter møtrikkerne, og stram så møtrikkerne.

  Important: Sørg for, at knivcylindermotorens slanger ikke er snoede, bukkede eller kan komme i klemme.

  g020322

Justering af græskompensationsfjederen

Græskompensationsfjederen (Figur 14) overfører også vægt fra forrullen til bagrullen. Dette medvirker til at reducere dannelsen af et bølgemønster i plænen, også kaldet ondulation.

Important: Foretag justeringerne af fjederen, mens klippeenheden er monteret på traktionsenheden, peger lige frem og er sænket ned på gulvet.

 1. Sørg for, at låseclipsen er monteret i det bageste hul i fjederstangen (Figur 14).

  g020164
 2. Stram sekskantmøtrikkerne på forenden af fjederstangen, indtil fjederens sammentrykkede længde (Figur 14) er 12,7 cm på 12,7 cm-klippeenheder og 15,8 cm på 17,8 cm-klippeenheder.

  Note: Ved drift i ujævnt terræn skal fjederlængden mindskes med 2,5 cm. Kontakten med terrænet mindskes en smule.

Montering af CE-mærkat

Dele, der skal bruges til dette trin:

Advarselsmærkat (120-1686)1

Hvis denne maskine skal bruges i overensstemmelse med CE, skal advarselsmærkaten (120-1686) påsættes over den engelske mærkat (120-1683).

Montering af motorhjelmslåsen (kun CE)

Dele, der skal bruges til dette trin:

Låsebeslag1
Nitte2
Spændeskive1
Skrue (¼" x 2")1
Låsemøtrik (¼")1
 1. Fjern motorhjelmslåsen fra hjelmlåsebeslaget.

 2. Fjern de to nitter, der fastholder hjelmlåsebeslaget på hjelmen (Figur 15), og fjern hjelmlåsebeslaget fra hjelmen.

  g012628
 3. Når du nivellerer monteringshullerne, skal du placere CE-låsebeslaget og hjelmlåsebeslaget på motorhjelmen.

  Note: Låsebeslaget skal være placeret mod hjelmen (Figur 16). Fjern ikke samlingsbolten og -møtrikken fra låsebeslagets arm.

  g012629
 4. Ret låseskiverne ind efter hullerne på indersiden af motorhjelmen.

 5. Nit beslagene og spændeskiverne fast til motorhjelmen (Figur 16).

 6. Sæt låsen fast på hjelmlåsebeslaget (Figur 17).

  g012630
 7. Skru bolten ind i den anden arm på hjelmlåsebeslaget for at låse låsen på plads (Figur 18).

  Note: Spænd bolten godt, men spænd ikke møtrikken.

  g012631

Brug af støtteben til klippeenheden

Dele, der skal bruges til dette trin:

Støtteben til klippeenhed1

Når du skal vippe en klippeenhed for at blotlægge bundkniven/knivcylinderen, skal bagenden af klippeenheden understøttes med støttebenet for at sikre, at møtrikkerne på den bageste del af bundtværstangens justeringsskruer ikke hviler på arbejdsfladen (Figur 19).

g020158

Fastgør støttebenet til kædebeslaget med låsestiften (Figur 20).

g004144

Produktoversigt

g020079

Traktionspedaler

Tryk på traktionspedalen (Figur 21) til fremadkørsel for at køre fremad. Tryk på traktionspedalen til bakning (Figur 21) for at køre baglæns eller for at hjælpe med standsning, når du kører fremad. Lad også pedalen bevæge sig, eller flyt den til NEUTRAL position for at stoppe maskinen.

Klippe/transportskyder

Brug hælen, og flyt klippe/transportskyderen (Figur 21) til venstre for transport og til højre for at klippe. Klippeenhederne fungerer kun i klippepositionen og ikke lavere i transportpositionen.

Important: Klippehastigheden er fabriksindstillet til 9,7 km/t. Du kan forøge eller reducere klippehastigheden ved at justere hastighedsstopskruen (Figur 22).

g008888

Ratindstillingshåndtag

Træk ratindstillingshåndtaget (Figur 21) tilbage for at flytte rattet til den ønskede position. Skub derefter håndtaget fremad for at fastgøre rattet i positionen.

Tændingskontakt

Tændingskontakten (Figur 23), som bruges til at starte, standse og forvarme motoren, har 3 positioner: FRA, TæNDT/FORVARM og START. Drej nøglen til positionen TæNDT/FORVARM, indtil kontrollampen for gløderøret går ud (ca. 7 sekunder). Drej derefter nøglen til positionen START for at aktivere startmotoren. Slip nøglen, når motoren starter. Nøglen drejer automatisk over på positionen TIL/KøR. Drej nøglen til positionen FRA for at slukke motoren. Fjern nøglen fra tændingen for at forhindre utilsigtet start.

g019980

Gashåndtag

Skub gashåndtaget (Figur 23) fremad for at øge motorens hastighed og tilbage for at mindske motorens hastighed.

Til-/frakoblingskontakt

Brug til-/frakoblingskontakten (Figur 23) sammen med sænk+klip/hæv-håndtaget for at betjene klippeenhederne. Klippeenhederne kan ikke sænkes, når klippe-/transporthåndtaget står i transportpositionen.

Timetæller

Timetælleren (Figur 23) angiver samlet antal timer af maskinbrug. Timetælleren starter, når nøglen drejes til positionen TIL.

Sænk+klip/hæv-håndtag

Dette håndtag (Figur 23) hæver og sænker klippehovederne og starter og standser endvidere klippehovederne, når de er aktiveret i klippetilstanden. Klippeenhederne kan ikke sænkes, når klippe-/transporthåndtaget står i transportpositionen.

Note: Når klippeenhederne genaktiveres, skal håndtaget ikke holdes i fremadgående position, mens klippeenhederne sænkes eller hæves.

Advarselslampe for motorkølervæsketemperatur

Temperaturadvarselslampen (Figur 23) lyser, hvis motorkøletemperaturen er høj. Klippeenhederne deaktiverer, hvis traktionsenheden ikke stoppes og kølevæsketemperaturen stiger yderligere 12 °C, og motoren slukker.

Kontrollampe for olietryk

Kontrollampen for olietryk (Figur 23) lyser, når olietrykket i motoren falder til under et sikkert niveau.

Generatorlampe

Generatorlampen (Figur 23) skal være slukket, når motoren kører. Hvis den er tændt, skal ladesystemet kontrolleres og udbedres som nødvendigt.

Gløderørskontrollampe

Kontrollampen for gløderøret (Figur 23) lyser, når gløderørene er i drift.

Parkeringsbremse

Når motoren er slukket, skal du aktivere parkeringsbremsen (Figur 23) for at undgå, at maskinen bevæger sig ved et uheld. Træk op i håndtaget for at aktivere parkeringsbremsen. Motoren standser, hvis du træder traktionspedalen ned, mens parkeringsbremsen er trukket.

Fejlfindingslampe

Fejlfindingslampen (Figur 23) lyser, når der opstår en systemfejl.

Brændstofmåler

Brændstofmåleren (Figur 24) registrerer mængden af brændstof i tanken.

g019982

Stikkontakt

Stikkontakten yderst på kontrolpanelet er en 12 volts strømforsyning til elektroniske enheder (Figur 25).

g019983

Knap til regulering af knivcylindrenes hastighed

Knapperne til regulering af knivcylindrenes hastighed regulerer klippeenhedernes hastighed (Figur 26). Knivcylindrenes hastighed forøges, idet du drejer knappen mod uret. Rådfør dig med mærkaten med oversigten over knivcylindernes hastighed (Figur 35) for at finde den rigtige knivcylinderhastighed.

g020248

Baglapningsgreb

Brug baglapningsgrebet sammen med håndtaget til hævning/sænkning af knivcylindrene (Figur 26).

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

MålReelmaster 3555Reelmaster 3575
Klippebredde254 cm254 cm
Samlet bredde 284 cm284 cm
Transportbredde231 cm231 cm
Samlet længde267 cm267 cm
Højde til toppen af styrtbøjlen201 cm206 cm
Akselafstand152 cm 152 cm
Vægt (konfigureret)1034 kg1157 kg
Vægt (uden klippeenheder)751 kg796 kg

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Sørg for at bruge originale Toro-reservedele for at beskytte din investering og sikre optimal ydelse fra dit Toro-udstyr. Med hensyn til driftssikkerhed leverer Toro reservedele, der opfylder den nøjagtige tekniske specifikation for vores udstyr. Originale Toro-dele – kvalitet du kan stole på.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Kontrol af motoroliestanden

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér motoroliestanden.
 • Motoren leveres med olie i krumtaphuset, men du skal alligevel kontrollere oliestanden, før og efter motoren startes første gang.

  Krumtaphusets kapacitet er ca. 3.8 l med filteret monteret.

  Brug motorolie af høj kvalitet, der overholder følgende specifikationer:

  • Krævet API-klassifikationsniveau: CH-4, CI-4 eller højere.

  • Anbefalet olie: SAE 15W-40 – over -17 °C

  • Alternativ olie: SAE 10W-30 eller 5W-30 – alle temperaturer)

  Note: Toro Premium-motorolie kan købes hos forhandleren med en viskositet på enten 15W-40 eller 10W-30. Se reservedelskataloget for at se reservedelsnumre.

  Note: Det bedste tidspunkt at kontrollere motorolien på er, når motoren er kold, og inden den startes første gang på en dag. Hvis motoren allerede har kørt, skal olien drænes tilbage i sumpen ca. 10 minutter før, der udføres kontrol. Hvis oliestanden er på eller under mærket ”Add” (påfyld) på målepinden, skal du tilsætte olie for at bringe oliestanden op på mærket ”Full” (fuld). Overfyld ikke motoren. Hvis oliestanden er mellem mærket ”Full” og ”Add”, skal der ikke fyldes mere olie på.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Fjern målepinden (Figur 27), og aftør den med en ren klud.

   g008881
  3. Før målepinden ned i dens rør, og sørg for, at den er helt i bund. Træk målepinden ud, og kontroller oliestanden.

  4. Hvis oliestanden er lav, skal du fjerne oliepåfyldningsdækslet (Figur 28) og gradvist fylde små mængder olie på og ofte kontrollere oliestanden, indtil den når FULL-mærket på målepinden.

   g008882
  5. Sæt oliepåfyldningsdækslet på, og luk motorhjelmen.

  Opfyldning af brændstoftanken

  Brug kun ren, frisk dieselolie eller biodieselbrændstoffer med lavt (<500 ppm) eller ekstra lavt (<15 ppm) svovlindhold. Det minimale cetantal bør være 40. Køb brændstof i mængder, der kan bruges inden for 180 dage for at sikre, at brændstoffet er friskt.

  Brændstoftankens kapacitet er ca. 42 l.

  Brug sommerdieselolie (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og vinterdieselolie (nr. 1-D eller en blanding af nr. 1-D/2-D) ved temperaturer under -7 °C. Brug af vinterbrændstof ved lavere temperaturer giver et lavere flammepunkt og en kold flowkarakteristik, som letter start og minimerer tilstopning af brændstoffilteret.

  Brug af sommerbrændstof ved over -7 °C bidrager til at forlænge brændstofpumpens levetid og giver øget effekt sammenlignet med vinterbrændstof.

  Maskinen er forberedt til biodiesel.

  Denne maskine kan også bruge et blandet biodieselbrændstof på op til B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Andelen af petrodiesel bør være lav eller have et ekstra lavt svovlindhold. Træf følgende forholdsregler:

  • Andelen af biodiesel skal opfylde specifikationen anført i ASTM D6751 eller EN 14214.

  • Brændstofsammensætningen skal opfylde ASTM D975 eller EN 590.

  • Malede overflader kan beskadiges af biodieselblandinger.

  • Brug B5 (biodieselindhold på 5 %) eller blandinger med et lavere biodieselindhold under kolde vejrforhold.

  • Efterse tætninger, slanger og pakninger, der kommer i berøring med brændstoffet, da de kan forringes over tid.

  • Tilstopning af brændstoffilteret kan forventes i tiden efter, at du er gået over til at bruge biodieselblandinger.

  • Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger om biodiesel.

  1. Rengør området omkring brændstoftankens dæksel (Figur 29).

  2. Fjern brændstofdækslet.

  3. Fyld tanken op til bunden af påfyldningsstudsen. Fyld ikke for meget på tanken.

  4. Sæt dækslet på.

  5. For at forhindre brandfare skal du tørre evt. spildt brændstof op.

   g008884

   Fare

   Under visse forhold er dieselolie og brændstofdampe meget brandfarlige og eksplosive. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

   • Anvend en tragt, og fyld tanken udendørs i et åbent område, når motoren er slukket og kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

   • Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld brændstof på brændstoftanken, indtil niveauet er 6–13 mm under bunden af påfyldningsstudsen. Dette tomrum i tanken giver brændstoffet plads til at udvide sig.

   • Ryg aldrig under håndtering af brændstof, og hold afstand til åben ild eller steder, hvor brændstofdampe kan antændes af en gnist.

   • Opbevar brændstof i en ren, sikkerhedsgodkendt beholder, og sørg altid for, at låget er skruet på.

  Kontrol af kølesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motorens kølervæskestand.
 • Fjern snavs fra køleren og oliekøleren dagligt (Figur 30). Rens køleren/oliekøleren hver time, hvis forholdene er meget snavsede og beskidte. Se Rengøring af motorkølesystemet.

  g019984

  Kølesystemet er fyldt med en 50/50-opløsning af vand og permanent ethylenglycol-frostvæske. Kontroller kølervæskestanden hver dag, før motoren startes.

  Kølesystemets kapacitet er ca. 5,7 l.

  Forsigtig

  Hvis motoren har kørt, kan varm kølervæske under tryk slippe ud og forårsage forbrændinger.

  • Tag ikke kølerdækslet af, når motoren kører.

  • Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud.

  1. Kontroller kølevæskestanden i ekspansionsbeholderen (Figur 31). Med en kold motor skal kølervæskestanden være ca. midt imellem mærkerne på siden af beholderen.

  2. Hvis kølervæskestanden er lav, skal du fjerne dækslet til ekspansionsbeholderen og fylde systemet op. Fyld ikke for meget på tanken.

  3. Monter dækslet til ekspansionsbeholderen.

   g008885

  Kontrol af hydrauliksystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér hydraulikvæskestanden.
 • Beholderen fyldes på fabrikken med ca. 13,2 liter hydraulikvæske af høj kvalitet. Kontroller hydraulikvæskestanden, før motoren startes første gang, og derefter dagligt.

  Den anbefalede udskiftningsvæske er Toro Premium All Season-hydraulikvæske (fås i beholdere på 19 l eller tromler på 208 l – reservedelsnumrene kan findes i reservedelsdokumentationen eller hos din Toro-forhandler).

  Alternative væsker: Såfremt Toro-væsken ikke kan fås, kan man anvende andre gængse mineraloliebaserede væsker, forudsat at de overholder alle følgende materialeegenskaber og branchespecifikationer. Spørg din olieleverandør, om væsken overholder specifikationerne.

  Note: Toro påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdømme, som står bag deres anbefaling.

  Slidhæmmende hydraulikvæske med højt viskositetsindeks/lavt flydepunkt, ISO VG 46 Multigrade
   Materialeegenskaber:
    Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C: 44 til 48cSt ved 100 °C: 7,9 til 9,1
    Viskositetsindeks, ASTM D2270140 eller højere (et højt viskositetsindeks indikerer en multivægtsvæske)
    Flydepunkt, ASTM D97-36,7 °C til -45 °C
    FZG, belastningstrin11 eller højere
    Vandindhold (ny væske)500 ppm (maksimum)
   Branchespecifikationer:
    Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  De rette hydraulikvæsker skal angives for mobile maskiner (dvs. maskiner, der ikke bruges i industrielle anlæg), multivægttype, med slidbeskyttende ZnDTP- eller ZDDP-tilsætningsstoffer (ikke en askefri væsketype).

  Important: Mange hydraulikvæsker er næsten farveløse, og det kan derfor være svært at få øje på lækager. Der kan fås et rødt tilsætningsstof til hydraulikvæsken i flasker med 20 ml. En flaske er nok til 15 til 22l hydraulikvæske. Bestil delnr. 44-2500 hos den autoriserede Toro-forhandler.

  Syntetisk, bionedbrydelig hydraulikvæske fås i beholdere på 19 l eller tromler på 208 l – reservedelsnumrene kan findes i reservedelsdokumentationen eller hos din Toro-forhandler.

  Denne syntetiske, bionedbrydelige væske af høj kvalitet er blevet testet og fundet forenelig med denne Toro-model. Syntetisk væske af andre mærker kan give kompatibilitetsproblemer i forhold til forsegling, og Toro kan ikke påtage sig ansvaret for uautoriserede erstatningsprodukter.

  Note: Den syntetiske væske er ikke forenelig med den tidligere solgte bionedbrydelige væske fra Toro. Tal med en Toro-forhandler for at få flere oplysninger.

  Alternative væsker:

  • Mobil EAL Envirosyn H 46 (USA)

  • Mobil EAL Hydraulic Oil 46 (internationalt)

  1. Stil maskinen på et plant underlag, sænk klippeenhederne, og sluk for motoren.

  2. Rengør området omkring påfyldningsstudsen og hydrauliktankens dæksel (Figur 32).

   g008886
  3. Fjern dækslet.

  4. Fjern målepinden fra påfyldningsstudsen, og tør den af med en ren klud. Indfør målepinden i påfyldningsstudsen, tag den op igen, og kontroller væskestanden. Væskestanden skal være inden for 6 mm for mærket på målepinden.

  5. Hvis væskestanden er lav, skal du efterfylde med passende væske for at hæve den til full-mærket.

  6. Sæt målepinden i igen, og sæt dækslet på påfyldningsstudsen.

  Kontrol af kontakt mellem knivcylinder og bundkniv

  Kontroller kontakten mellem knivcylindre og bundkniven dagligt før brug, uanset om kvaliteten af klipningen tidligere har været acceptabel. Der skal være let kontakt i hele knivcylinderens og bundknivens længde (se Justering af knivcylinderen mod bundkniven i klippeenhedens betjeningsvejledning).

  Kontrol af dæktrykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket.
 • Dækkene er oppumpede med overtryk med henblik på forsendelse. Luk derfor noget af luften ud for at reducere trykket. Det korrekte lufttryk i dækkene er 1,38 bar.

  Note: Oprethold det anbefalede tryk i alle dæk for at sikre en klipning af god kvalitet og korrekt maskinydeevne.

  Fare

  Lavt dæktryk forringer maskinens stabilitet på bakkeskråninger. Dette kan forårsage væltning, der kan medføre personskade eller død.

  Pump ikke for lidt luft i dækkene.

  Tilspænding af hjulmøtrikkerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • For hver 200 timer
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne til 61 til 88 N·m.

  Advarsel

  Hvis du ikke opretholder det rette tilspændingsmoment på hjulmøtrikkerne, kan det medføre personskade.

  Bevar det rette tilspændingsmoment i hjulmøtrikkerne.

  Kontrol af parkeringsbremsen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller parkeringsbremsen.
  1. Start motoren, hæv klippeenhederne, deaktiver parkeringsbremsen, og flyt maskinen til et åbent, plant område.

  2. Aktiver parkeringsbremsen (Figur 33).

   g332418
  3. Træd på traktionspedalen for at få maskinen til at køre fremad.

   Note: Hvis maskinen bevæger sig fremad, mens parkeringsbremsen er aktiveret, skal parkeringsbremsen justeres. Se Justering af parkeringsbremsen.

   Note: Hvis maskinen køres fremad, mens parkeringsbremsen er aktiveret, slukkes motoren.

  4. Hvis du har justeret parkeringsbremsen, skal du gentage trin 2 og 3.

   Note: Hvis maskinen bevæger sig fremad, mens parkeringsbremsen er aktiveret, skal du efterse parkeringsbremserne, kontrollere venstre og højre bremsekobling for beskadigelse og kontrollere bremsehåndtagets drejeled for skader. Se Serviceeftersyn af parkeringsbremserne.

  5. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet.

  Indstilling af sædet

  Ændring af sædeindstillingen

  Sædet kan flyttes frem og tilbage. Anbring sædet i den stilling, hvor du har den bedste kontrol over maskinen og sidder mest behageligt

  1. Flyt håndtaget til siden for at låse sædet op (Figur 34).

  2. Skub sædet til den ønskede position, og slip håndtaget for at fastlåse sædet i den position.

  Ændring af sædeaffjedringen

  Sædet kan justeres for at give en jævn og behagelig kørsel. Indstil sædet til den position, hvor du sidder mest behageligt.

  Drej på knappen foran på sædet for at opnå den mest behagelige position (Figur 34).

  Ændring af rygindstillingen

  Sædets ryg kan justeres for at give en behagelig kørsel. Indstil sædets ryg til den position, hvor du sidder mest behageligt.

  Drej knappen under det højre armlæn til højre eller venstre for at opnå den mest behagelige position (Figur 34).

  Indstilling af armlænets position

  Du kan justere armlænene til at yde den optimale kørekomfort. Anbring armlænene således, at de yder den størst mulige støtte.

  Armlænet justeres ved at hæve det og dreje på knappen for at opnå den mest behagelige position (Figur 34).

  g010515

  Start og sluk af motoren

  Du bliver muligvis nødt til at udlufte brændstofsystemet, hvis nogen af følgende situationer er opstået. Se Udluftning af brændstofsystemet:

  • Første start af en ny motor

  • Motoren er gået i stå på grund af brændstofmangel.

  • Vedligeholdelse er udført på brændstofsystemets komponenter.

  Start af motoren

  1. Sørg for, at parkeringsbremsen er trukket, og drevkontakten til klippeenhederne er UDKOBLET (positionen Disengage).

  2. Tag foden væk fra traktionspedalen, og sørg for, at pedalen er i positionen NEUTRAL.

  3. Flyt gashåndtaget til positionen for ½ gas.

  4. Sæt nøglen i tændingen, og drej den til positionen TæNDT/FORVARM, indtil kontrollampen for gløderøret går ud (ca. 7 sekunder). Drej derefter nøglen til positionen START for at aktivere startmotoren.

   Note: Slip nøglen, når motoren starter. Nøglen drejer automatisk over på positionen TIL/KøR.

   Important: Aktiver ikke starteren længere end 15 sekunder for at forhindre overophedning af startermotoren. Efter 10 sekunders vedvarende tørning skal du vente i 60 sekunder, før startermotoren aktiveres igen.

  5. Når motoren startes første gang eller efter en hovedreparation af motoren, skal maskinen betjenes i fremadgående og baglæns retning i 1–2 minutter. Betjen også løftearmen og drevkontakten til klippeenhederne for at sikre, at alle dele fungerer korrekt.

   Drej rattet til højre og venstre for at kontrollere styreegenskaberne. Sluk derefter motoren, og undersøg, om der er olielækager, løse dele eller andre synlige defekter.

   Forsigtig

   Kontakt med bevægelige dele kan forårsage personskade.

   Sluk motoren, og vent på, at alle bevægelige dele stopper, før du kontrollerer, om der er olielækager, løse dele eller andre fejl.

  Sluk af motoren

  Flyt gashåndtaget til positionen IDLE (Tomgang), flyt drevkontakten til klippeenhederne til positionen DISENGAGE (Udkobl), og drej tændingsnøglen til positionen OFF (Fra). Fjern nøglen fra tændingen for at forhindre utilsigtet start.

  Indstilling af knivcylinderhastigheden

  For at opnå en konstant, høj klippekvalitet og et ensartet udseende efter klipningen er det vigtigt, at hastighedsregulatorerne til knivcylindrene (placeret under sædet) indstilles korrekt. Juster hastighedsregulatorerne til knivcylindrene som følger:

  1. Vælg den klippehøjde, som klippeenhederne er indstillet til.

  2. Vælg den ønskede kørehastighed, der er bedst egnet til forholdene.

  3. Brug oversigten over knivcylindernes hastighed på mærkaterne (Figur 35 og Figur 36) for at finde den rigtige knivcylinderindstilling.

   decal121-7884
   decal133-4901
  4. Knivcylinderens hastighed indstilles ved at dreje på knappen (Figur 37), indtil indikatorpilen står ud for det tal, der angiver den ønskede indstilling.

   g020259

   Note: Knivcylindrenes hastighed kan øges eller mindskes for at kompensere for plæneforholdene. Når der bruges opsamlere, forbedres opsamlingens effektivitet ved at øge knivcylinderens hastighed.

  Justering af løftearmens modvægt

  Du kan justere modvægten på de bageste klippeenheders løftearme for at kompensere for forskellige plæneforhold og for at bevare en ensartet klippehøjde under ujævne forhold eller på steder med megen strådannelse.

  Du kan justere hver modvægtsfjeder til en af 4 forskellige indstillinger. Hvert trin øger eller mindsker modvægtstrykket på klippeenheden med 2,3 kg. Du kan placere fjedrene på bagsiden af den første fjederaktuator for at fjerne hele modvægten (fjerde position).

  1. Placer maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, sluk motoren, træk parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingen.

  2. Sæt et rør eller lignende ind i den lange fjederende for at slække fjederspændingen under justering (Figur 38).

   Forsigtig

   Fjedrene er spændt og kan forårsage personskade.

   Vær forsigtig, når de justeres.

  3. Fjern bolten og låsemøtrikken, som fastgør fjederaktuatoren til beslaget, mens fjederspændingen slækkes (Figur 38).

   g034346
  4. Flyt fjederaktuatoren til den ønskede hulplacering, og fastgør den med en bolt og en låsemøtrik.

  5. Gentag proceduren på den anden fjeder.

  Udluftning af brændstofsystemet

  1. Sørg for, at brændstoftanken er mindst halvt fuld.

  2. Placer maskinen på en plan overflade, sænk klippeenhederne, sluk motoren og aktivér parkeringsbremsen.

  3. Åbn motorhjelmen, og løft den op.

   Fare

   Under visse forhold er dieselbrændstof og brændstofdampe meget brandfarlige og eksplosive. En brændstofbrand eller -eksplosion kan forårsage forbrændinger og tingsskade.

   • Anvend en tragt, og fyld tanken udendørs på et åbent område, mens motoren er slukket og kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

   • Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld brændstof på brændstoftanken, indtil niveauet er 6 til 13 mm under bunden af påfyldningsstudsen. Dette tomrum i tanken giver brændstoffet plads til at udvide sig.

   • Ryg aldrig under håndtering af brændstof, og hold afstand til åben ild eller steder, hvor brændstofdampe kan antændes af en gnist.

   • Opbevar brændstof i en ren, sikkerhedsgodkendt beholder, og sørg altid for, at låget er skruet på.

  4. Åbn udluftningsskruen på brændstofindsprøjtningspumpen (Figur 39).

   g008891
  5. Drej tændingsnøglen til positionen TæNDT. Den elektriske brændstofpumpe begynder at køre og tvinger derved luften ud omkring udluftningsskruen.

   Note: Lad nøglen sidde i positionen TæNDT, indtil en konstant strøm af brændstof strømmer ud omkring skruen.

  6. Spænd skruen, og drej nøglen til positionen FRA.

  Note: Normalt bør motoren starte efter udførelsen af ovennævnte udluftningsprocedurer. Men hvis motoren alligevel ikke starter, kan der sidde luft tilbage mellem indsprøjtningspumpen og indsprøjtningsdyserne. Se Udluftning af indsprøjtningsdyserne.

  Sådan aflæses fejlfindingslampen

  Maskinen er udstyret med en fejlfindingslampe, der angiver, om den elektroniske styreenhed registrerer en elektronisk funktionsfejl. Fejlfindingslampen sidder på kontrolpanelet (Figur 40). Når den elektroniske styreenhed fungerer korrekt, og nøglekontakten flyttes til positionen ON (Til), tænder styreenhedens fejlfindingslampe i 3 sekunder og slukker derefter for at angive, at lampen fungerer korrekt. Hvis motoren slukker, lyser lampen konstant, indtil du sætter nøglen i en anden position. Lampen blinker, hvis styreenheden registrerer en fejl i det elektriske system. Lampen holder op med at blinke og nulstilles automatisk, når tændingsnøglen drejes til positionen OFF (Fra), når fejlen er rettet.

  g020251

  Når styreenhedens fejlfindingslampe blinker, har styreenheden registreret et af følgende problemer:

  • En udgang er blevet kortsluttet.

  • En udgang er afbrudt.

  Brug fejlfindingsdisplayet for at afgøre, hvilket udgangssignal der ikke fungerer korrekt. Se Kontrol af sikkerhedskontakterne.

  Hvis fejlfindingslampen ikke tændes, når tændingsnøglen er i positionen TIL, angiver det, at den elektroniske styreenhed ikke fungerer. Mulige årsager:

  • Sløjfetilbagekoblingen er ikke tilsluttet.

  • Pæren er sprunget.

  • Der er sprunget en sikring.

  • Den fungerer ikke korrekt.

   Kontroller de elektriske forbindelser, indgangssignalsikringerne og fejlfindingslampens pære for at finde fejlen. Sørg for, at sløjfetilbagekoblingens stik sidder forsvarligt i ledningsnetstikket.

  Sådan fungerer ACE-fejlfindingsdisplayet

  Maskinen er udstyret med en elektronisk styreenhed, der styrer de fleste af maskinens funktioner. Styreenheden afgør, hvilke funktioner der kræves til de forskellige indgangssignalkontakter (dvs. sædekontakt, tændingskontakt mv.) og slår udgangene til for at aktivere magnetventiler eller relæer til den ønskede maskinfunktion.

  For at den elektroniske styreenhed kan styre maskinen som ønsket, skal alle indgangssignalkontakterne, udgangssignalmagnetventilerne og relæerne være forbundet og fungere korrekt.

  Brug ACE-fejlfindingsdisplayet til at hjælpe med at bekræfte og korrigere maskinens elektriske funktioner.

  Kontrol af sikkerhedskontakterne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedslåsesystemet.
 • Sikkerhedskontakterne har til formål at forhindre motoren i at tørne eller starte, medmindre traktionspedalen står i positionen NEUTRAL, til-/frakoblingskontakten er i positionen DEAKTIVéR, og sænk+klip/hæv-håndtaget er i positionen NEUTRAL. Derudover bør motoren slukke, hvis du træder på traktionspedalen, når førersædet er tomt, eller hvis parkeringsbremsen er aktiveret.

  Forsigtig

  Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller bliver beskadigede, kan maskinen idriftsætte uventet og forårsage personskade.

  • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

  • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

  Kontrol af sikkerhedskontakternes funktion

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sænk klippeenhederne, sluk motoren og aktivér parkeringsbremsen.

  2. Fjern dækslet fra kontrolpanelet.

  3. Lokaliser ledningsnettet og sløjfetilbagekoblingen (Figur 41).

   g020260
  4. Træk forsigtigt sløjfetilbagekoblingsstikket ud af ledningsnettets stik.

  5. Slut ACE-fejlfindingsdisplayets stik til ledningsnettets stik (Figur 42).

   Note: Sørg for, at den korrekte skabelonmærkat sættes på ACE-fejlfindingsdisplayet.

   g004140
  6. Drej nøglen til positionen TIL, men start ikke maskinen.

   Note: Den røde tekst på skabelonmærkaten henviser til indgangssignalkontakter, og den grønne tekst henviser til udgangssignaler.

  7. Lysdioden for ”viste indgangssignaler” forneden i den højre dioderække på ACE-fejlfindingsinstrumentet skal lyse. Hvis lysdioden for "viste udgangssignaler" lyser, skal du trykke på vippekontakten på ACE-fejlfindingsinstrumentet, så lysdioden for "viste indgangssignaler" kommer til at lyse i stedet.

   ACE-fejlfindingsinstrumentet tænder den lysdiode, der hører til et indgangssignal, når den pågældende indgangskontakt sluttes.

  8. Omkobl nu hver enkelt kontakt fra afbrudt til sluttet tilstand (dvs. sid på sædet, aktiver traktionspedalen osv.), og bemærk, hvordan den tilhørende lysdiode på ACE-fejlfindingsinstrumentet blinker, når den tilhørende kontakt sluttes. Gentag dette for alle kontakter, der kan omkobles manuelt.

  9. Hvis en kontakt sluttes, og den korrekte lysdiode ikke tændes, skal du kontrollere alle ledninger og forbindelser til kontakten og/eller kontrollere kontakterne med et ohmmeter. Udskift eventuelle defekte kontakter, og reparer alle defekte ledninger.

   Note: ACE-fejlfindingsinstrumentet kan også spore, hvilke udgangsmagnetventiler eller relæer der er tændt. Dette gør det let at undersøge, om maskinens fejl er af elektrisk eller hydraulisk karakter.

  Kontrol af udgangssignalfunktionen

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sænk klippeenhederne, sluk motoren og aktivér parkeringsbremsen.

  2. Fjern adgangspanelet fra styrearmens side.

  3. Lokaliser ledningsnettet og stikkene nær styreenheden.

  4. Træk forsigtigt sløjfetilbagekoblingsstikket ud af ledningsnettets stik.

  5. Slut ACE-fejlfindingsinstrumentets stik til ledningsnettets stik.

   Note: Sørg for, at den korrekte skabelonmærkat er placeret på ACE-fejlfindingsinstrumentet.

  6. Drej nøglen til positionen TIL, men start ikke maskinen.

   Note: Den røde tekst på skabelonmærkaten henviser til indgangssignalkontakter, og den grønne tekst henviser til udgangssignaler.

  7. Lysdioden for ”viste udgangssignaler” forneden i den højre dioderække på ACE-fejlfindingsinstrumentet skal lyse. Hvis lysdioden for ”viste indgangssignaler” lyser, skal du trykke på vippekontakten på ACE-fejlfindingsinstrumentet, så lysdioden ud for ”viste udgangssignaler” kommer til at lyse i stedet.

   Note: Det kan være nødvendigt at skifte mellem ”viste indgangssignaler” og ”viste udgangssignaler” flere gange for at udføre det næste trin. Tryk på vippekontakten en enkelt gang for at skifte frem og tilbage. Dette kan gøres så ofte, som det er nødvendigt. Kontakten må ikke holdes nede.

  8. Sæt dig i sædet, og prøv at betjene den ønskede maskinfunktion. De tilhørende udgangssignallysdioder skal lyse for at angive, at det elektroniske kontrolmodul tænder for den pågældende funktion.

   Note: Hvis de korrekte udgangssignallysdioder ikke tænder, skal du kontrollere, at de pågældende indgangssignalkontakter står i den korrekte position, for at funktionen kan udføres. Kontroller, at kontakterne fungerer korrekt. Hvis udgangssignallysdioderne er tændt som angivet, men maskinen alligevel ikke fungerer korrekt, er der ikke tale om et elektrisk problem. Reparer efter behov.

   Note: Hvis alle udgangskontakter er i den korrekte position og fungerer korrekt, men udgangssignallysdioderne ikke lyser korrekt, tyder det på, at der er et problem med det elektroniske kontrolmodul. Hvis dette sker, skal du kontakte din lokale Toro-forhandler for at få hjælp

   Important: ACE-fejlfindingsdisplayet må ikke efterlades tilsluttet til maskinen. Det er ikke konstrueret til at kunne holde til de forhold, maskinen bruges under hver dag. Når du er færdig med at bruge ACE-fejlfindingsinstrumentet, skal det frakobles maskinen, og sløjfetilbagekoblingen skal tilsluttes til ledningsnettets stik. Maskinen fungerer ikke, hvis sløjfetilbagekoblingsstikket ikke er sluttet til ledningsnettet. Opbevar ACE-fejlfindingsinstrumentet på et tørt, sikkert sted på værkstedet og ikke på maskinen.

  Bugsering af maskinen

  • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en trailer eller lastbil.

  • Brug en rampe i fuld bredde, når du læsser maskinen på eller af en trailer eller lastbil.

  • Fastgør maskinen med stropper, kæder, kabler eller reb. Både de forreste og bageste stropper bør føres ned og udad fra maskinen. Se Figur 43.

  g034349

  Trækning af maskinen

  I nødstilfælde kan maskinen bugseres over en kort afstand. Toro anbefaler dog ikke dette som standardprocedure.

  Important: Bugser ikke maskinen hurtigere end ved 3–4 km/t, da drivsystemet ellers kan påføres skade. Hvis maskinen skal flyttes over en betydelig afstand, skal den transporteres på en lastbil eller trailer.

  1. Find omløbsventilen på pumpen (Figur 44), og drej den 90°.

   g008892
  2. Luk omløbsventilen ved at dreje den 90° (¼ omdrejning), før du starter motoren.

   Important: Start ikke motoren, mens ventilen er åben.

  Tip vedrørende betjening

  Generelle tip

  Lær maskinen at kende

  Før du begynder at slå græs, skal du øve dig i at bruge maskinen på et åbent område. Start og sluk motoren. Kør maskinen fremad og baglæns. Hæv og sænk klippeenhederne, og kobl knivcylindrene til og fra. Når du føler, at du er blevet fortrolig med maskinen, skal du øve dig i at køre op og ned ad skråninger ved forskellige hastigheder.

  Advarselssystemet

  Hvis der tændes en advarselslampe under betjening af maskinen, skal maskinen slukkes med det samme, og fejlen udbedres, før der fortsættes. Der kan opstå alvorlige skader, hvis du betjener maskinen med en fejl.

  Græsklipning

  Start motoren, og flyt gashåndtaget til positionen FAST (hurtig). Stil kontakten til til-/frakobling i positionen AKTIVéR, og brug sænk+klip/hæv-håndtaget til at styre klippeenhederne (de forreste klippeenheder er indstillet således, at de sænkes før de bageste). Træd traktionspedalen fremad for at køre maskinen fremad og klippe græsset.

  Kørsel af maskinen i transporttilstand

  Stil kontakten til til-/frakobling i positionen DEAKTIVéR, og hæv klippeenhederne til transportpositionen. Sæt klippe-/transporthåndtaget i positionen TRANSPORT. Vær forsigtig, når du kører gennem snævre passager, så du ikke kommer til at beskadige maskinen eller klippeenhederne. Vær ekstra forsigtig, når du betjener maskinen på skråninger. Kør langsomt, og undgå skarpe drejninger på skråninger for at forhindre væltning. Sænk klippeenhederne, når du kører ned ad bakke for at få bedre kontrol over styringen.

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • Kontroller alle remmes stand og tilspænding.
 • Udskift hydraulikfilteret.
 • Efter de første 50 timer
 • Udskift olien og oliefilteret.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér motoroliestanden.
 • Kontroller motorens kølervæskestand.
 • Kontrollér hydraulikvæskestanden.
 • Kontroller dæktrykket.
 • Kontroller parkeringsbremsen.
 • Kontroller sikkerhedslåsesystemet.
 • Tøm vandudskilleren.
 • Fjern snavs fra køleren og oliekøleren.
 • Kontroller hydraulikrør og slanger.
 • For hver 25 timer
 • Kontroller batteriets elektrolytstand(hvis maskinen er taget ud af drift, skal denne kontrolleres en gang om måneden).
 • For hver 50 timer
 • Smør alle lejer og bøsninger(dagligt, når omgivelser er støvede og snavsede).
 • For hver 100 timer
 • Kontroller alle remmes stand og tilspænding.
 • For hver 150 timer
 • Udskift olien og oliefilteret.
 • For hver 200 timer
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • Efterse luftfilteret (Oftere i meget støvede eller snavsede omgivelser).
 • Kontroller parkeringsbremsens justering.
 • Udskiftning af hydraulikfilteret.
 • For hver 400 timer
 • Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
 • Udskift brændstoffilterskålen.
 • Efterse parkeringsbremserne.
 • Udskiftning af hydraulikvæsken.
 • Hvert 2. år
 • Tøm og rengør brændstoftanken.
 • Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

  Fjern nøglen fra tændingen, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

  Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til daglig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  Man.Tirs.Ons.Tors.Fre.Lør.Søn.
  Kontroller sikkerhedslåsesystemets funktion.       
  Kontroller bremsefunktionen.       
  Kontroller motoroliestanden.       
  Kontroller væskestanden i kølesystemet.       
  Tøm vand-/brændstofudskilleren.       
  Kontroller luftfilteret, støvhætten og udluftningsventilen.       
  Kontroller, om der er usædvanlige motorlyde.1       
  Kontrol af køler/oliekøler for snavs.       
  Kontroller for usædvanlige lyde under drift.       
  Kontroller hydraulikvæskestanden.       
  Kontroller, om hydraulikslangerne er beskadigede.       
  Kontroller for væskelækager.       
  Kontroller brændstofstanden.       
  Kontroller dæktrykket.       
  Kontroller instrumenternes funktion.       
  Kontroller justeringen af klippehøjden.       
  Smør alle smørenipler.2       
  Reparer beskadiget maling.       

  1Kontroller gløderør og indsprøjtningsdyser, hvis motoren er svær at starte, hvis der observeres for meget røg, eller hvis maskinen er svær at køre.

  2Umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval.

  Important: Se betjeningsvejledningen til motoren for at få oplysninger om yderligere vedligeholdelsesprocedurer.

  Note: Du kan finde ledningsdiagram eller hydraulikdiagram til din maskine på www.Toro.com.

  Bemærkninger om problemområder

  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
     
     
     
     
     

  Oversigt over eftersynsintervaller

  decal133-4900

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Afmontering af motorhjelmen

  1. Åbn motorhjelmen, og løft den op.

  2. Fjern låseclipsen, der fastgør motorhjelmens drejetap til monteringskonsollerne (Figur 46).

   g008908
  3. Skyd motorhjelmen til højre, løft den anden side op, og træk den ud af konsollerne.

  Note: Udfør proceduren i omvendt rækkefølge for at montere motorhjelmen.

  Afmontering af batteridækslet

  Løsn skruerne, og fjern batteridækslet (Figur 47).

  Note: Se Serviceeftersyn af batteriet for at få flere oplysninger.

  g034350

  Smøring

  Smøring af lejerne og bøsningerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Smør alle lejer og bøsninger(dagligt, når omgivelser er støvede og snavsede).
 • Maskinen har smørenipler, som skal smøres jævnligt med litiumfedt nr. 2. Smør alle lejer og bøsninger dagligt, når driftsforholdene er ekstremt støvede og snavsede. Støvede og snavsede arbejdsforhold kan medføre, at der trænger snavs ind i lejer og bøsninger, hvilket medfører hurtigere nedslidning. Smør smøreniplerne med det samme efter hver vask, uanset det anførte interval.

  Smøreniplernes placering og antal er som følger:

  • Styretap (Figur 48)

   g008897
  • Forreste løftearms drejetapper og løftecylindere (3 hver). Se Figur 49.

   g034347
  • Bageste løftearms drejetapper og løftecylindere (4 hver). Se Figur 50.

   g034348
  • Klippeenhedens drejetapper (2 hver). Se Figur 51.

   g020393
  • Neutraljusteringsmekanismen (Figur 52)

   g008901
  • Klippe/transportskyder (Figur 53)

   g008902
  • Remspændingsdrejetap (Figur 54)

   g008903

  Motorvedligeholdelse

  Serviceeftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Efterse luftfilteret (Oftere i meget støvede eller snavsede omgivelser).
  • Kontroller luftfilterhuset for skader, som kan medføre en luftlækage. Udskift den, hvis den er beskadiget. Kontroller hele indsugningssystemet for lækager, beskadigelse eller løse slangeklemmer.

  • Efterse luftfilteret iht. det anbefalede eftersynsinterval eller oftere, hvis motorens ydeevne er nedsat på grund af meget støvede eller snavsede forhold. Hvis du udskifter luftfilteret, før det er nødvendigt, øger du blot risikoen for, at der kommer snavs ind i motoren, når filteret afmonteres.

  • Sørg for, at dækslet sidder korrekt og slutter tæt sammen med luftfilterelementet.

  1. Åbn låsene, der fastgør luftfilterdækslet til luftfilterhuset (Figur 55).

  2. Fjern dækslet fra luftfilterhuset (Figur 55).

  3. Før du afmonterer filteret, skal du ved hjælp af ren og tør lavtryksluft (2,76 bar) fjerne større ansamlinger af snavs, der har hobet sig op mellem ydersiden af primærfilteret og filterdåsen.

   Note: Undgå at bruge trykluft med højt tryk, som evt. kan presse snavs gennem filteret og ind i indsugningsrøret. Denne rengøringsmetode forhindrer, at der kommer snavs ind i indsugningen, når primærfilteret afmonteres.

  4. Afmonter, og udskift filteret (Figur 55).

   Det anbefales ikke at rengøre det brugte filter på grund af risikoen for at beskadige filtermediet.

   g002401
  5. Efterse det nye filter for forsendelsesskader, og kontroller filterets forseglingsende og selve filterelementet.

   Important: Benyt ikke et beskadiget filter.

  6. Isæt det nye filter ved at trykke på den udvendige kant af filterelementet og skubbe det på plads i filterskålen.

   Important: Tryk ikke på den bløde del i midten af filteret.

  7. Rengør åbningen til udblæsning af snavs i det aftagelige dæksel.

  8. Afmonter gummiudløbsventilen i dækslet, rengør fordybningen, og udskift udløbsventilen.

  9. Monter dækslet således, at gummiudløbsventilen vender nedad – i en position mellem ca. klokken 5 og klokken 7 set fra enden.

  10. Fastgør dæksellåsene.

  Udskiftning af motorolie og filter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Udskift olien og oliefilteret.
 • For hver 150 timer
 • Udskift olien og oliefilteret.
  1. Fjern en af aftapningspropperne (Figur 56), og lad olien flyde over i aftapningsbeholderen. Sæt aftapningsproppen på igen, når olien holder op med at løbe.

   g020086
  2. Fjern oliefilteret (Figur 57).

   g022147
  3. Påfør et tyndt lag ren olie på den nye filterpakning, og monter filteret.

   Important: Stram ikke filteret for hårdt.

  4. Fyld olie på krumtaphuset. Se Kontrol af motoroliestanden.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Eftersyn af brændstoftanken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hvert 2. år
 • Tøm og rengør brændstoftanken.
 • Tøm og rengør også tanken, hvis brændstofsystemet forurenes, eller hvis maskinen skal tages ud af drift i en længere periode. Brug rent brændstof til at skylle tanken med.

  Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
 • Efterse brændstofslangerne og forbindelserne for slitage, skader eller løse forbindelser.

  Tømning af vandudskilleren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Tøm vandudskilleren.
  1. Anbring en ren beholder under brændstoffilteret.

  2. Løsn aftapningsventilen i bunden af filterskålen (Figur 58).

   g009880
  3. Spænd ventilen efter aftapning.

  Udskiftning af brændstoffilterskålen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Udskift brændstoffilterskålen.
  1. Rengør området, hvor filterskålen monteres (Figur 58).

  2. Afmonter filterskålen, og rengør monteringsfladen.

  3. Smør pakningen på filterdåsen med ren olie.

  4. Monter filterskålen med hånden, indtil pakningen berører monteringsoverfladen. Drej dernæst endnu en halv omgang.

  Udluftning af indsprøjtningsdyserne

  Note: Denne procedure bør kun anvendes, hvis brændstofsystemet er helt tømt for luft via normale spædningsprocedurer, og motoren ikke vil starte. Se Udluftning af brændstofsystemet.

  1. Løsn rørforbindelsen til indsprøjtningsenhed nr. 1.

   g008913
  2. Flyt gashåndtaget til positionen Hurtig.

  3. Drej nøglen i tændingen til positionen START, og hold øje med brændstoftilstrømningen rundt om forbindelsesdelen. Drej nøglen til positionen OFF (fra), når du observerer massiv tilstrømning.

  4. Spænd rørforbindelsen forsvarligt fast.

  5. Gentag proceduren på de resterende dyser.

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Serviceeftersyn af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Kontroller batteriets elektrolytstand(hvis maskinen er taget ud af drift, skal denne kontrolleres en gang om måneden).
 • Batteriets elektrolytstand skal holdes ordentligt ved lige, og batteriets top skal holdes ren. Hvis maskinen opbevares et ekstremt varmt sted, aflader batteriet hurtigere, end hvis maskinen opbevares et køligt sted.

  Vedligehold celleniveauet med destilleret eller demineraliseret vand. Fyld ikke cellerne op til over bunden af splitringen i hver celle. Sæt påfyldningsdækslerne på med udluftningshullerne bagud (mod brændstoftanken).

  Fare

  Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, som er en dødelig gift, der forårsager alvorlige forbrændinger.

  • Drik ikke elektrolyt, og undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene og gummihandsker for at beskytte hænderne.

  • Fyld batteriet op på et sted, hvor der altid er rent vand i nærheden til at skylle huden med.

  Hold oversiden af batteriet rent ved at vaske det periodisk med en børste dyppet i ammoniak eller en opløsning af tvekulsurt natron. Skyl overfladen med vand efter rengøring. Fjern ikke påfyldningsdækslerne under rengøring.

  Batterikablerne skal være strammet til på polerne for at sikre god elektrisk kontakt.

  Advarsel

  Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det (røde) pluskabel.

  • Tilkobl altid batteriets (røde) pluskabel, før du tilkobler det sorte minuskabel.

  Hvis der opstår korrosion ved polerne, skal du frakoble kablerne – minuskablet (–) først – og skrabe klemmerne og polerne af separat. Tilslut ledningerne, pluskablet (+) først, og smør polerne med vaseline.

  Advarsel

  Batteripoler, -klemmer og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger: kemikalier, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

  Kontrol af sikringerne

  Sikringerne i det elektriske system er placeret under kontrolpanelet.

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Justering af traktionsdrevet til neutral

  Hvis maskinen bevæger sig, når traktionspedalen er i positionen NEUTRAL, skal traktionsknasten justeres.

  1. Parker maskinen på en plan flade, og afbryd motoren.

  2. Hæv ét forhjul og baghjul op fra gulvet, og anbring støtteblokke under chassisrammen.

   Advarsel

   Hvis maskinen ikke er understøttet tilstrækkeligt, kan den falde ned ved et uheld og medføre personskade på nogen under maskinen.

   Et forhjul og baghjul skal hæves op fra jorden, ellers vil maskinen bevæge sig under justeringen.

  3. Løsn låsemøtrikken på traktionsjusteringsknasten (Figur 60).

   g008922

   Advarsel

   Motoren skal køre, for at en endelig justering af traktionsjusteringsknasten kan foretages. Berøring af varme eller bevægelige dele kan medføre personskader.

   Hold hænder, fødder, ansigt og andre kropsdele væk fra lydpotten, andre varme motordele og andre roterende dele.

  4. Start motoren, og drej den sekskantede traktionsjusteringsknast i begge retninger for at finde frem til neutralområdets midterposition.

  5. Stram låsemøtrikken, der fastgør justeringen.

  6. Sluk derefter motoren.

  7. Fjern støtteblokkene, og sænk maskinen ned på værkstedsgulvet. Prøvekør maskinen for at sikre, at den ikke bevæger sig, når traktionspedalen er i neutral.

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Rengøring af motorkølesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Fjern snavs fra køleren og oliekøleren.
 • Fjern snavs fra køleren/oliekøleren dagligt. Rengør dem oftere under snavsede forhold.

  1. Sluk motoren, og løft motorhjelmen. Rengør motorområdet grundigt for alt snavs.

  2. Rengør begge sider af køler/oliekøleren grundigt med trykluft (Figur 61).

   g019984
  3. Luk motorhjelmen.

  Vedligeholdelse af bremser

  Justering af parkeringsbremsen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Kontroller parkeringsbremsens justering.
  1. Løsn sætskruen, der fastgør skruen til parkeringsbremsehåndtaget (Figur 62).

   g008923
  2. Drej skruen, indtil der kræves en kraft på 133 til 178 N for at aktivere håndtaget.

  3. Spænd sætskruen efter justeringen.

  Serviceeftersyn af parkeringsbremserne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Efterse parkeringsbremserne.
 • Klargøring af maskinen

  1. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sænk klippeenhederne, sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet.

  2. Hæv maskinens front.

  3. Understøt maskinen med donkrafte, der er beregnet til maskinens vægt. Se Specifikationer.

  4. Gentag trin 2 og 3 på den anden side af maskinen.

  Afmontering af forhjulene

  1. Fjern de 4 hjullåsemøtrikker, der fastgør det forreste hjul til navet, og afmonter hjulet (Figur 63).

   g332518
  2. Gentag trin 1 på den anden side af maskinen.

  Afmontering af hjulnavet og bremsetromlen

  Specialværktøj: Hjulnavaftrækker – Toro-reservedelsnr. TOR4097

  1. Fjern låsemøtrikken, der fastgør navet til hjulmotorakslen (Figur 64 eller Figur 65).

   g332519
   g332520
  2. Gentag trin 1 på den anden side af maskinen.

  3. Deaktiver parkeringsbremsen.

  4. Anvend den angivne hjulnavaftrækker til at fjerne hjulnavet og bremsetromlen fra hjulmotorakslen (Figur 64 eller Figur 65).

  5. Fjern Woodruff-federen fra hjulmotorakslen (Figur 66).

   g332521
  6. Gentag trin 4 og 5 på den anden side af maskinen.

  Rengøring af bremsetromlen og bremseskoene

  På begge sider af maskinen skal du rengøre bremsetromlernes inderside, bremseskoene, bagpladen (Figur 67) og, hvis monteret, græsafskærmningen (ekstraudstyr) for græs, snavs og støv.

  g332543

  Eftersyn og smøring af bremseknastakslen

  1. På indersiden af bremsens bagplade (maskiner uden fælggræsafskærmningen (ekstraudstyr)) eller hjulskærmen (maskiner med fælggræsafskærmningen (ekstraudstyr)) skal du påføre olie på området mellem bremseknastakslen og bagpladen (Figur 68 eller Figur 69).

   g332544
   g332545
  2. Flyt parkeringsbremsehåndtaget op og ned for at kontrollere, at bremseknastgrebet bevæger sig frit (Figur 70).

   Note: Hvis bremseknasten binder, skal bremseknasten repareres eller udskiftes. Se maskinens servicevejledning.

   g332560
  3. Gentag trin 1 og 2 på den anden side af maskinen.

  4. Flyt parkeringsbremsehåndtaget ned (til den deaktiverede position).

  Eftersyn af bremseleddet

  1. Efterse venstre og højre bremsestang (Figur 71) for skader og slitage.

   Note: Hvis bremsestangens dele er beskadigede og slidte, skal de udskiftes. Se maskinens servicevejledning.

   g332541
  2. Efterse bremsens drejeaksel (Figur 71) for skader og slitage.

   Hvis drejeakslen er beskadiget og slidt, skal den udskiftes. Se maskinens servicevejledning.

  Montering af hjulnavet og bremsetromlen

  1. Rengør hjulnavet og den hydrauliske motoraksel grundigt.

  2. Sæt Woodruff-federen i rillen på hjulmotorakslen (Figur 72).

   g332521
  3. Monter hjulnavet og bremsetromlen på hjulmotorakslen (Figur 73 eller Figur 74).

   g332519
   g332520
  4. Fastgør hjulnavet til akslen med låsemøtrikken (Figur 73 eller Figur 74), og tilspænd den med håndkraft.

   Note: Bremseskoene og bagpladen skal centreres, så de flugter med bremsetromlen. Se maskinens servicevejledning, hvis bremseskoene, bagpladen og bremsetromlen ikke flugter.

  5. Gentag trin 1 til 4 på den anden side af maskinen.

  Montering af hjulet

  1. Monter hjulet på navet med de 4 hjullåsemøtrikker (Figur 75), og tilspænd hjullåsemøtrikkerne med håndkraft.

   g332518
  2. Gentag trin 1 på den anden side af maskinen.

  3. Fjern donkraftene, og sænk maskinen.

  4. Tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på til 95 til 122 Nm i et krydsmønster.

  5. Tilspænd låsemøtrikken med et moment på 339 til 372 Nm.

  6. Kontroller parkeringsbremsen, og juster den om nødvendigt. Se Kontrol af parkeringsbremsen.

  Vedligeholdelse af remme

  Eftersyn af motorremmene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 10 timer
 • Kontroller alle remmes stand og tilspænding.
 • For hver 100 timer
 • Kontroller alle remmes stand og tilspænding.
 • Tilspænding af generator/ventilatorremmen

  1. Åbn motorhjelmen.

  2. Kontroller tilspændingen af remmen ved at trykke ned på remmen midt mellem remskiverne på generatoren og krumtapakslen.

   Note: Med en belastning på 98 N skal remmen afbøje 11 mm.

   g008916
  3. Hvis afbøjningen er forkert, skal du udføre følgende procedure for at stramme remmen:

   1. Løsn den bolt, der fastgør afstiveren til motoren, og den bolt, der fastgør generatoren til afstiveren.

   2. Indfør en løftestang mellem generatoren og motoren, og lirk udad på generatoren.

   3. Når den korrekte tilspænding opnås, skal generator- og afstiverboltene strammes for at sikre justeringen.

  Udskiftning af hydrostatdrivremmen

  1. Indsæt en topnøgle eller et lille rørstykke i enden af remmens tilspændingsfjeder.

   Advarsel

   Fjederen er tungt belastet og kan forårsage personskade.

   Vær forsigtig, når du løsner fjederen.

  2. Tryk ned og fremad på fjederenden (Figur 77) for at løsne den fra konsollen og løsne spændingen på fjederen.

   g008917
  3. Sæt remmen på igen.

  4. Udfør proceduren i omvendt rækkefølge for at spænde fjederen.

  Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem

  Justering af gashåndtaget

  1. Anbring gashåndtaget, så det vender bagud og stopper mod kontrolpanelsprækken.

  2. Løsn gaskabelforbindelsesdelen på indsprøjtningspumpens arm (Figur 78).

   g020336
  3. Hold indsprøjtningspumpens arm mod det lave tomgangsstop, og spænd kabelforbindelsesdelen.

  4. Løsn skruerne, der fastgør gashåndtaget til kontrolpanelet.

  5. Skub gashåndtaget hele vejen fremad.

  6. Skyd stoppladen hen mod gashåndtaget, indtil den berører gashåndtaget, og spænd skruerne, der fastgør gashåndtaget til kontrolpanelet.

  7. Hvis gashåndtaget ikke forbliver på plads under driften, tilspændes låsemøtrikken, der anvendes til at indstille friktionsanordningen på gashåndtaget, til 5-6 Nm.

   Note: Det bør ikke være nødvendigt at bruge en kraft, der er større end 89 N for at betjene gashåndtaget.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Udskiftning af hydraulikfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 10 timer
 • Udskift hydraulikfilteret.
 • For hver 200 timer
 • Udskiftning af hydraulikfilteret.
 • Brug et originalt Toro-udskiftningsfilter (delnr. 86-3010).

  Important: Brug af andre filtertyper kan gøre garantien på visse komponenter ugyldig.

  1. Placer maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, sluk motoren, træk parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingen.

  2. Rengør omkring det område, hvor filteret monteres. Anbring en dræningsbakke under filteret (Figur 79), og fjern filteret.

   g034351
  3. Smør den nye filterpakning, og fyld filteret med hydraulikvæske.

  4. Sørg for, at området omkring det sted, hvor filteret skal monteres, er rent. Skru filteret på, indtil pakningen berører monteringspladen, og spænd derefter filteret ½ omgang.

  5. Start motoren, og lad den køre i ca. to minutter for at lukke luft ud af systemet.

  6. Sluk motoren, og kontroller for lækager.

  Udskiftning af hydraulikvæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Udskiftning af hydraulikvæsken.
 • Hvis væsken bliver forurenet, skal du kontakte den lokale Toro-forhandler, eftersom systemet skal skylles ud. Forurenet væske ser mælkeagtigt eller sort ud sammenlignet med ren væske.

  1. Placer maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, sluk motoren, træk parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingen.

  2. Frakobl den store hydraulikslange (Figur 80) fra beholderen, og lad hydraulikvæske løbe ned i en drænbakke.

   g020253
  3. Monter hydraulikslangen, når hydraulikvæsken holder op med at løbe fra.

  4. Fyld beholderen (Figur 81) med ca. 13,2 l hydraulikvæske. Se Kontrol af hydrauliksystemet.

   Important: Brug kun de angivne hydraulikvæsker. Andre væsker kan beskadige systemet.

   g008886
  5. Sæt beholderens dæksel på. Start motoren, og brug alle de hydrauliske styreenheder til at fordele hydraulikvæsken gennem hele systemet.

  6. Kontroller for lækager, og sluk derefter motoren.

  7. Kontroller væskestanden, og efterfyld nok til at hæve standen til Full-mærket på målepinden.

   Important: Fyld ikke for meget på beholderen.

  Kontrol af hydraulikrør og -slanger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikrør og slanger.
 • Eftersyn for lækager på hydraulikrør og -slanger, bøjede rør, løse monteringsholdere, slid, løse fittings, nedbrydning på grund af vejrlig eller kemiske påvirkninger. Foretag alle nødvendige udbedringer før drift.

  Advarsel

  Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan trænge ind i huden og dermed forårsage personskader.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.

  • Hold din krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden.

  Vedligeholdelse af klippeenhedssystemet

  Brug af den valgfrie målestang

  Brug målestangen (Figur 82) til at justere klippeenheden. Se betjeningsvejledningen til klippeenheden for oplysninger om justeringsproceduren.

  g004552

  Baglapning af klippeenhederne

  Advarsel

  Berøring af knivcylindrene eller andre bevægelige dele kan medføre personskader.

  • Hold fingre, hænder og beklædningsgenstande væk fra knivcylindrene eller andre bevægelige dele.

  • Forsøg aldrig at dreje knivcylindrene med hænderne eller fødderne, mens motoren kører.

  Note: Under baglapning arbejder alle klippeenhederne sammen.

  1. Placer maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, sluk motoren, træk parkeringsbremsen, og flyt til-/frakoblingskontakten til positionen frakoblet.

  2. Løft gulvpanelet for at blotlægge betjeningsanordningerne.

  3. Foretag de indledende justeringer mellem knivcylinder og bundkniv, der er relevante for baglapning. Se klippeenhedens betjeningsvejledning.

  4. Start motoren, og lad den køre ved lav tomgangshastighed.

   Fare

   Ændring af motorhastighed under baglapning kan få knivcylindrene til at sætte ud.

   • Reguler aldrig motorhastigheden under baglapning

   • Baglap kun ved lav tomgangshastighed.

  5. Sæt knivcylinderens hastighedsknap til position 1 (Figur 83).

   g020248
  6. Flyt baglapningsgrebet til tilbagepositionen R (baglapning) (Figur 83).

   Fare

   Kontakt med knivcylinderne under bevægelse kan forårsage personskade.

   Sørg for, at du ikke er i nærheden af klippeenhederne, før du fortsætter, for at undgå personskade.

  7. Sæt klippe-/transporthåndtaget i positionen KLIP, og stil til-/frakoblingskontakten i TILKOBLET position. Flyt sænk+klip/hæv-håndtaget fremad for at starte baglapningen på de valgte knivcylindre.

  8. Påsmør lappepasta med en langskaftet børste. Brug aldrig kortskaftede børster.

  9. Hvis knivcylindrene går i stå eller kører uregelmæssigt under baglapningen, så vælg en højere hastighed for knivcylindrene, indtil hastigheden stabiliseres, og sæt så knivcylinderhastigheden tilbage til position 1 eller den ønskede hastighed.

  10. Klippeenhederne justeres under baglapning ved at slå knivcylindrene fra ved at flytte sænk+klip/hæv-håndtaget bagud, flytte til-/frakoblingskontakten til FRAKOBLET position og slukke for motoren. Gentag trin 5 til og med 9, når justeringerne er foretaget.

  11. Gentag proceduren for alle de klippeenheder, som du ønsker at baglappe.

  12. Når du er færdig, sættes baglapningshåndtaget tilbage til positionen KLIP, gulvpanelet sænkes, og al lappepasta skylles af klippeenhederne. Juster klippeenhedens kontakt mellem cylinderkniven og bundkniven efter behov. Flyt hastighedsregulatorerne for klippeenhedernes knivcylindre til den ønskede klippeposition.

   Important: Hvis baglapningskontakten ikke returneres til positionen (F) (Klip) efter baglapningen, kan klippeenhederne ikke hæves, og fungerer dermed ikke korrekt.

   Note: For at få et bedre skær, skal der føres en fil hen over forsiden af bundkniven efter lapning. Derved fjernes eventuel grat eller ru kanter, som kan være blevet dannet på skæret.

  Opbevaring

  Opbevaring af batteriet

  Hvis maskinen skal tages ud af drift i mere end 30 dage, skal du fjerne batteriet og oplade det helt. Opbevar batteriet et køligt sted for at undgå hurtig afladning af batteriet. Sørg for, at batteriet er helt opladet, så det ikke fryser til. Et fuldt opladet batteris massefylde er 1,265 til 1,299.

  Klargøring af maskinen til sæsonmæssig opbevaring

  Følg disse retningslinjer, når du stiller maskinen til opbevaring i mere end 30 dage.

  Forberedelse af traktionsenheden

  1. Rengør traktionsenheden, klippeenhederne og motoren grundigt.

  2. Kontrol af dæktrykket. Pump alle dæk op til 0,83 bar.

  3. Kontroller, at der ikke er nogen fastspændingsanordninger, som sidder løse, og efterspænd dem om nødvendigt.

  4. Smør alle fittings og drejepunkter med fedt eller olie. Tør overskydende smøremiddel af.

  5. Slib let med sandpapir, og benyt pletreparationslak på lakerede områder, som er blevet ridsede, har været udsat for stenslag eller har rustpletter. Reparer eventuelle buler i metalkarrosseriet.

  6. Udfør service på batteriet og kablerne som beskrevet herunder:

   1. Fjern batteriklemmerne fra batteripolerne.

   2. Fjern batteriet.

   3. Genoplad langsomt batteriet før opbevaring og hver 60. dag derefter i 24 timer for at forhindre blysulfatering af batteriet.

    Sørg for, at batteriet er helt opladet, så det ikke fryser til. Et fuldt opladet batteris massefylde er 1,265 til 1,299.

   4. Rengør batteriet, klemmerne og polerne med en stålbørste og en opløsning med tvekulsurt natron.

   5. For at forebygge korrosion skal batteriets poler og kabelforbindelserne smøres med Grafo 112X-fedt (Toro delnr. 505-47) eller vaseline.

   6. Opbevar det enten på hylden eller på maskinen på et køligt område. Lad kablerne være frakoblede, hvis det opbevares på maskinen.

  Klargøring af motoren

  1. Aftap motorolien fra oliesumpen, og udskift bundproppen.

  2. Fjern og bortskaf oliefilteret. Sæt et nyt oliefilter i.

  3. Fyld motoren med ca. 3,8 liter SAE 15W-40-motorolie.

  4. Start motoren, og lad den køre i tomgang i ca. 2 minutter.

  5. Sluk derefter motoren.

  6. Dræn alt brændstof grundigt fra brændstoftanken, slangerne, brændstoffilteret og vandudskillerenheden.

  7. Skyl brændstoftanken med frisk, rent dieselbrændstof.

  8. Fastgør alle brændstofsystemfittings forsvarligt.

  9. Rengør og efterse luftfilterenheden grundigt.

  10. Forsegl luftfilterindtaget og udstødningsåbningen med vejrbestandig tape.

  11. Kontrollér frostvæskebeskyttelsen, og påfyld den nødvendige antifrost/kølevæske i forhold til den forventede minimumstemperatur i dit område.