Introduktion

Denna gräsklippare av gåmodell med roterande knivar är avsedd att användas av privatkunder. Den är huvudsakligen konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor runt bostäder. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com för mer information, inklusive säkerhetsråd, utbildningsmaterial, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat

g308051

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som är värd att notera.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Brutto- eller nettomoment: Motorns brutto- eller nettomoment verkstadsbedömdes av motortillverkaren i enlighet med SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 eller J2723. Den här gräsklipparklassens faktiska motormoment kommer att vara avsevärt lägre då den är konfigurerad för att uppfylla säkerhetskrav, utsläppsföreskrifter och funktionella krav. Se motortillverkarens information som medföljer maskinen.

Säkerhetsmekanismerna får varken ändras eller inaktiveras och du bör regelbundet kontrollera att de fungerar som de ska. Försök inte att justera eller manipulera motorns hastighetsreglage. Det kan leda till ett farligt driftstillstånd, vilket kan ge upphov till personskador.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att förhindra allvarliga personskador eller dödsfall.

 • Läs, förstå och följ anvisningarna och varningarna som finns i den här bruksanvisningen samt på maskinen och redskapen innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar samt dess undersida. Håll avstånd till utkastaröppningen.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll kringstående och barn borta från arbetsområdet. Låt inte barn använda maskinen. Maskinen ska endast användas av personer som är ansvariga, utbildade, införstådda med anvisningarna och fysiskt kapabla att använda maskinen.

 • Stanna maskinen, stäng av motorn, ta ut tändningsnyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du servar, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen (Graphic). Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decaloemmarkt

Endast modell med elstart

decal108-9751
decal112-8760
decal120-9570
decal131-4514

Endast modell med elstart

decal140-4357

Montering

Important: Ta bort och släng skyddsplasten som täcker motorn samt all övrig plast eller emballage som finns på maskinen.

Important: Sätt inte i nyckeln i tändningslåset för elstart (i förekommande fall) förrän du är redo att starta motorn, så att du inte råkar starta den oavsiktligt.

Montera och fälla upp handtaget

Varning

Om du monterar och fäller upp handtaget på fel sätt kan det skada kablarna och leda till ett farligt driftstillstånd.

 • Var rädd om kablarna när du fäller upp handtaget.

 • Kontakta en auktoriserad återförsäljare om en kabel skadas.

g224528

Montera knivstyrstången

g225133

Fylla på olja i motorn

Important: Om oljenivån i motorn är för låg eller för hög kan motorn skadas när du kör den.

g222533

Montera gräsuppsamlaren

g230447

Ladda batteriet

Endast modeller med elstart

Se Ladda batteriet.

Produktöversikt

g289302
g289303
g017219
ModellViktLängdBreddHöjd
2181064 kg165 cm81 cm114 cm
 
2181166 kg   
 

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller auktoriserad Toro-distributör, eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Stäng alltid av maskinen, avlägsna tändningsnyckeln (i förekommande fall), vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, utför underhåll på den eller ställer den i förvar.

 • Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Kontrollera att alla skydd och säkerhetsanordningar, såsom gräsriktare och/eller gräsuppsamlare, sitter på plats och fungerar korrekt.

 • Kontrollera alltid maskinen för att se om knivarna och knivbultarna är slitna eller skadade.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som kan störa användningen av maskinen eller som maskinen kan slunga iväg.

 • Kontakt med den roterande kniven kan orsaka allvarliga skador. Stick inte in fingrarna under kåpan.

Bränslesäkerhet

 • Bränsle är extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

  • Förhindra att statisk elektricitet antänder bensinen genom att ställa bensindunken och/eller maskinen direkt på marken före påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.

  • Fyll tanken på en öppen plats, utomhus, när motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Hantera inte bränsle när du röker eller befinner dig i närheten av en öppen låga eller gnistor.

  • Ta inte bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle i bränsletanken när motorn är igång eller varm.

  • Om du har spillt bränsle ska du inte starta motorn. Undvik att orsaka gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

  • Förvara bränslet i en godkänd dunk och förvara den utom räckhåll från barn.

 • Bränsle är skadligt eller dödligt om det förtärs. Längre exponering för bränsleångor kan orsaka allvarliga skador och sjukdom.

  • Undvik att andas in bränsleångor under en längre tid.

  • Håll händer och ansikte borta från munstycket och bränsletankens öppning.

  • Håll bränsle borta från ögon och hud.

Fylla på bränsletanken

HjulBlyfri bensin
Lägsta oktantal87 (USA) eller 91 (researchoktan; utanför USA)
EtanolHögst 10 volymprocent
MetanolInget
MTBE (metyl-tert-butyleter)Mindre än 15 volymprocent
OljaTillför inte till bränslet

Använd endast rent, färskt (inte mer än 30 dagar gammalt) bränsle från en ansedd källa.

Important: För att minska risken för startproblem tillsätter du bränslestabiliserare/-konditionerare till färskt bränsle enligt tillverkarens anvisningar.

 1. Rengör omkring tanklocket och avlägsna locket från tanken.

  Important: Maskinen är utrustad med en förstklassig bränsletank med en skumplastinsats för att förhindra bränsleomrörning. Avlägsna aldrig skumplastinsatsen, eftersom den möjliggör att motorn kan använda allt bränsle i tanken (A i Figur 10).

  Note: Fyll inte på bränsletanken över bränslepåfyllningsrörets nedersta del (B i Figur 10).

  g234916
 2. Sätt på tanklocket ordentligt och dra åt för hand.

Kontrollera oljenivån i motorn

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera motoroljenivån och fyll på vid behov.
 • Important: Om oljenivån i vevhuset är för låg eller för hög kan motorn skadas om du kör den.

  g222533

  Justera handtagets höjd

  Du kan höja eller sänka handtaget till en för dig behaglig nivå.

  Dra handtagslåsspaken bakåt för att koppla ur handtagslåstapparna, flytta handtaget till 1 av 4 positioner och släpp handtagslåsspaken för att säkra fast handtaget. (Figur 12).

  g273086

  Justera klipphöjden

  Fara

  När du justerar klipphöjdsspakarna kan dina händer komma i kontakt med ett roterande knivblad, vilket kan leda till allvarliga skador.

  • Stäng av motorn, ta ut tändningsnyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du justerar klipphöjden.

  • Stick inte in fingrarna under kåpan när du justerar klipphöjden.

  Var försiktig

  Om motorn har varit igång kan ljuddämparen vara het och orsaka brännskador.

  Håll avstånd till den heta ljuddämparen.

  Note: För de främre och bakre klipphöjdsreglagen framåt för att höja maskinen och för dem bakåt för att sänka den. Ställ in alla hjulen på samma höjd om inte särskilda omständigheter kräver andra åtgärder.

  g224172

  Under arbetets gång

  Säkerhet vid användning

  Allmän säkerhet

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

  • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller materiella skador då kan uppstå.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador. Stäng av motorn, ta ut tändningsnyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarpositionen.

  • Håll kringstående på säkert avstånd från arbetsområdet. Håll små barn på säkert avstånd från arbetsområdet och under uppsyn av den ansvarade vuxna personen som inte använder maskinen. Stäng av maskinen om någon kommer i närheten av klippområdet.

  • Titta alltid nedåt och bakom dig innan du kör maskinen bakåt.

  • Använd endast maskinen när sikten och väderförhållandena är goda. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Vått gräs och våta löv kan orsaka allvarliga skador om du halkar och rör vid kniven. Undvik att klippa under våta förhållanden.

  • Var extra försiktig i närheten av skymda hörn, buskage, träd eller andra föremål som kan försämra sikten.

  • Rikta inte utkastaren mot andra människor. Undvik att kasta ut material mot väggar och föremål. Materialet kan kastas tillbaka mot dig. Stanna kniven eller knivarna när du korsar grusytor.

  • Se upp för hål, rötter, ojämnheter, stenar och andra dolda risker. Ojämn terräng kan få dig att tappa balansen eller fotfästet.

  • Om du kör på något föremål eller om maskinen börjar vibrera ska du omedelbart stänga av motorn, ta ut tändningsnyckeln (i förekommande fall), vänta tills alla rörliga delar har stannat och lossa kabeln från tändstiftet innan du kontrollerar om maskinen har skadats. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

  • Stäng av motorn, ta ut tändningsnyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarpositionen.

  • Om motorn har varit igång kommer den att vara het och kan orsaka brännskador. Håll avstånd till den heta motorn.

  • Kör endast motorn i välventilerade utrymmen. Avgaserna innehåller kolmonoxid, vilket är en luktfri, dödligt giftig gas.

  • Kontrollera ofta om gräsutkastarens komponenter och utkastarrännan är slitna eller skadade och byt vid behov ut dem mot äkta Toro-originaldelar.

  Säkerhet på sluttningar

  • Klipp alltid tvärgående över sluttningar, aldrig upp och ner. Var mycket försiktig när du svänger i sluttningar.

  • Klipp inte i väldigt branta sluttningar. Dåligt fotfäste kan göra att du halkar och faller.

  • Var försiktig när du klipper i närheten av stup, diken och flodbäddar.

  Starta motorn

  Standardmodell

  Dra långsamt i startsnörehandtaget tills du känner motstånd och dra sedan kraftigt. Låt snöret sakta åka tillbaka in i motorn.

  Note: Kontakta en auktoriserad återförsäljare om maskinen fortfarande inte startar efter flera försök.

  g234917

  Modell med elstart

  Du kan starta motorn på en modell med elstart genom att använda tändningsnyckeln eller starthandtaget.

  • Tändningsnyckel:

   1. Ladda batteriet i 24 timmar innan du använder maskinen för första gången (A of Figur 15).

    Important: Försök inte att starta motorn med knivstyrstången inkopplad. Säkringen kan gå (B i Figur 15).

   2. För in tändningsnyckeln i tändningen (C i Figur 15).

   3. Vrid tändningsnyckeln till startläget och håll den där. Släpp nyckeln när motorn startar (D i Figur 15).

    Note: Håll inte tändningsnyckeln i startläget i mer än fem sekunder eftersom startmotorn kan överhettas.

   g234919
  • Startsnörehandtag:

   1. Vrid tändningsnyckeln till KöRLäGET (A i Figur 16).

    Important: Försök inte att starta motorn med knivstyrstången inkopplad. Säkringen kan gå (B i Figur 16).

   2. Dra långsamt ut hela startsnöret tills du känner motstånd och dra sedan kraftigt (C i Figur 16). Låt snöret sakta åka tillbaka in i motorn.

   g234918

  Använda självdrivningen

  När du ska köra med drivning går du helt enkelt rakt fram med händerna på det övre handtaget och armbågarna längs sidorna. Maskinen håller automatiskt samma tempo som du (Figur 17).

  Note: Du kan låta maskinen använda sin egen drivning med knivarna inkopplade eller urkopplade.

  g244853

  Note: Använd drivhjälpshandtaget i situationer där du behöver större kontroll än vad du har med endast självdrivningen.

  Stänga av motorn

  Standardmodell

  Tryck på vippbrytaren (Figur 17) till STOPPLäGET för att stänga av och håll ned den tills motorn stannar.

  g311442

  Modell med elstart

  1. Vrid tändningsnyckeln till det AVSTäNGDA LäGET (A i Figur 18).

  2. När motorn stängs av tar du ut tändningsnyckeln och tar den med dig när du går ifrån maskinen (B i Figur 18).

  g234920

  Koppla in knivarna

  När du startar motorn vrids inte knivarna runt. För att kunna klippa måste du koppla in knivarna.

  1. Dra knivstyrstångens lås bakåt till knivstyrstången (Figur 20).

   g016484
  2. Dra sakta knivstyrstången bakåt mot handtaget (Figur 20).

  3. Håll knivstyrstången mot handtaget (Figur 21).

   g193334

  Koppla ur knivarna

  Släpp knivstyrstången (Figur 22).

  g193345

  Important: När du släpper knivstyrstången ska knivarna stanna inom tre sekunder. Om de inte stannar ordentligt slutar du genast att använda maskinen och kontaktar en auktoriserad återförsäljare.

  Kontrollera knivbromssystemets funktion

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera att knivbromskopplingen fungerar.
 • Kontrollera att knivarna stannar inom tre sekunder efter att du släppt knivstyrstången.

  Använda gräsuppsamlaren

  Du kan använda gräsuppsamlaren för att kontrollera knivbromssystemet.

  1. Ta bort den bakre utkastarpluggen.

  2. Montera den tomma gräsuppsamlaren på maskinen.

  3. Starta motorn.

  4. Koppla in knivarna.

   Note: Uppsamlaren ska börja blåsas upp, vilket indikerar att knivarna roterar.

  5. Släpp knivstyrstången samtidigt som du tittar på uppsamlaren.

   Note: Om inte uppsamlaren töms inom tre sekunder efter att du har släppt knivstyrstången kanske knivbromssystemet har blivit utslitet. Om du inte åtgärdar detta kan det leda till ett farligt driftstillstånd. Låt en auktoriserad återförsäljare inspektera och utföra service på maskinen.

  6. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  Välja att inte använda gräsuppsamlaren

  1. Flytta maskinen till en stenbelagd yta i ett vindstilla område.

  2. Ställ in samtliga fyra hjul på klippinställningen 89 mm.

  3. Ta en halv tidningssida och knyckla ihop den till en boll som är liten nog att få plats under klipparkåpan (ca 76 mm i diameter).

  4. Placera pappersbollen ca 13 cm framför gräsklipparen.

  5. Starta motorn.

  6. Koppla in knivarna.

  7. Släpp knivstyrstången och börja räkna till tre sekunder.

  8. Skjut snabbt maskinen framåt över tidningspapperet efter tre sekunder.

  9. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  10. Gå till maskinens framsida och kontrollera pappersbollen.

   Note: Upprepa steg 4 till 10 om pappersbollen inte gick in under maskinen.

  11. Om tidningspappret är sönderrivet eller strimlat stannade knivarna inte som de skulle. Detta kan leda till ett farligt driftstillstånd. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

  Återvinna klippet

  Vid leverans från fabriken är maskinen redo att mulla ned gräs- och lövklipp i gräsmattan. Gör följande för att förbereda maskinen för mullning:

  • Ta bort sidoutkastaren om den är monterad på maskinen och sänk ned sidoutkastarriktaren. Se Ta bort sidoutkastarriktaren.

  • Ta bort uppsamlaren om den sitter på maskinen, se Ta bort gräsuppsamlaren.

  • Om inte den bakre utkastarpluggen har monterats så tar du tag i dess handtag, öppnar den bakre gräsriktaren och för in pluggen i den bakre utkastaren tills spärren låses på plats, se Figur 22.

   g234924

  Varning

  Om du använder maskinen för att mulla ned gräsklipp utan att ha monterat pluggen kan föremål slungas mot dig eller mot kringstående personer. Det kan också medföra kontakt med knivarna. Kringflygande föremål eller kontakt med knivarna kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

  Kontrollera att den bakre utkastarpluggen sitter på plats innan du mullar ned klippet. Koppla aldrig in knivarna om inte den bakre utkastarpluggen eller gräsuppsamlaren har monterats på maskinen.

  Samla upp klippet

  Använd gräsuppsamlaren när du vill samla upp gräs- och lövklipp från gräsmattan.

  Om sidoutkastaren har monterats på klipparen tar du bort den innan du samlar upp klippet, se Ta bort sidoutkastarriktaren.

  Montera gräsuppsamlaren

  1. Höj och håll upp den bakre gräsriktaren (A i Figur 24).

  2. Ta bort den bakre utkastarpluggen genom att dra ned spärren med tummen och dra ut pluggen från maskinen (B i Figur 24).

  3. Montera uppsamlarstången i skårorna längst ned på handtaget och gunga uppsamlaren fram och tillbaka för att säkerställa att stången sitter på plats ordentligt i de två skårorna (C i Figur 24)

  4. Sänk ned den bakre gräsriktaren tills den vilar på gräsuppsamlaren.

  g244854

  Ta bort gräsuppsamlaren

  Utför stegen i avsnittet Montera gräsuppsamlaren i omvänd ordning för att ta bort uppsamlaren.

  Använda sidoutkastaren för klippet

  Använd sidoutkastaren för att klippa mycket högt gräs.

  Om gräsuppsamlaren har monterats på maskinen så tar du bort den innan du använder sidoutkastaren för klippet och för in den bakre utkastarpluggen, se Ta bort gräsuppsamlaren.

  Important: Kontrollera att den bakre utkastarpluggen sitter på plats innan du mullar ned klippet (Figur 23).

  Montera sidoutkastarriktaren

  Lossa och lyft upp sidoriktaren och montera sidoutkastaren (Figur 25).

  g235646

  Ta bort sidoutkastarriktaren

  Om du vill ta bort sidoutkastaren lyfter du upp sidoriktaren, tar bort sidoutkastaren och sänker ned sidoutkastarriktaren tills den spärras fast.

  Arbetstips

  Allmänna klipptips

  • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga omkring.

  • Låt inte knivarna gå emot massiva objekt. Kör aldrig avsiktligt över ett föremål.

  • Om du kör på något föremål eller om klipparen börjar vibrera ska du omedelbart stänga av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat, ta ut nyckeln (i förekommande fall), ta bort tändkabeln från tändstiftet och kontrollera om maskinen har skadats.

  • Montera nya Toro-knivar innan klippsäsongen börjar eller vid behov för att få bäst resultat.

  Klippa gräs

  • Klipp endast cirka en tredjedel av grässtrået åt gången. Klipp inte med en inställning som är lägre än 51 mm, såvida inte gräset är glest eller det är sent på hösten då gräset växer långsammare.

  • Om du klipper gräs som är mer än 15 cm högt kan det vara bra att först klippa med den högsta klipphöjdsinställningen och gå sakta, och sedan klippa en gång till med en lägre klipphöjd för att få bästa klippresultat. Om gräset är för högt kan klipparen täppas igen och det kan leda till motorstopp.

  • Vått gräs och våta löv har en tendens att klumpas ihop på marken, vilket kan leda till motorstopp eller till att klipparen täpps igen. Undvik att klippa under våta förhållanden.

  • Tänk på brandfaran vid mycket torra förhållanden, följ alla lokala brandvarningar och håll maskinen ren från torrt gräs och löv.

  • Byta klippriktning. Det underlättar fördelningen av det klippta gräset vilket ger en jämn gödning.

  • Försök med en eller flera av åtgärderna nedan om du inte är nöjd med klippresultatet:

   • Byt ut knivarna eller låt slipa dem.

   • Gå saktare när du klipper.

   • Höj gräsklipparens klipphöjdsinställning.

   • Klipp gräset oftare.

   • Överlappa klippsvepningarna istället för att klippa en hel svepning varje gång.

  Klippa löv

  • Efter avslutad klippning bör halva gräsmattan synas genom täcket av sönderskurna löv. Det kan vara nödvändigt att gå över löven mer än en gång.

  • Om lövtäcket på gräsmattan är högre än 13 cm klipper du först på en högre klipphöjd och sedan igen på önskad klipphöjd.

  • Sänk klipphastigheten om gräsklipparen inte skär löven tillräckligt fint.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  Allmän säkerhet

  • Stäng alltid av maskinen, avlägsna tändningsnyckeln (i förekommande fall), vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, utför underhåll på den eller ställer den i förvar.

  • Ta bort gräs och skräp från maskinen för att förebygga brand. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller ett kontrolljus, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  Säkerhet vid transport

  • Ta (i förekommande fall) ur tändningsnyckeln innan maskinen ska transporteras.

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen.

  • Se till att maskinen inte kan rulla.

  Rengöra under maskinen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter varje användning
 • Rensa bort gräsklipp och smuts från maskinens undersida.
  1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

  2. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarsätet.

  3. Sänk ned maskinen till den lägsta klipphöjdsinställningen. Se Justera klipphöjden.

  4. Anslut en slang till tvättkopplingen och vrid på vattnet ordentligt (Figur 26).

   Note: Smörj in tvättkopplingens o-ring med vaselin för att kopplingen ska glida på lättare och skydda o-ringen.

   g003934
  5. Starta motorn, lägg i knivreglagespaken och låt maskinen gå i 1–3 minuter med knivarna igång.

  6. Koppla ur knivreglagespaken, stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  7. Stäng av vattnet och avlägsna kopplingen från tvättkopplingen.

   Note: Blöt ner maskinen och låt den stå i 30 minuter om den inte är ren efter en tvätt. Upprepa därefter proceduren.

  8. Kör maskinen igen och koppla in knivarna i en till tre minuter för att avlägsna överflödigt vatten.

  Varning

  Om tvättkopplingen är trasig eller saknas kan du och andra träffas av utslungade föremål eller komma i kontakt med kniven. Kontakt med en kniv eller kringflygande föremål kan orsaka skador och innebära livsfara.

  • Byt omedelbart ut tvättkopplingen om den är trasig eller saknas innan maskinen körs igen.

  • Stoppa aldrig in händerna eller fötterna under maskinen eller genom öppningar i maskinen.

  Fälla ned handtaget

  Varning

  Om du fäller upp eller ned handtaget på fel sätt kan detta skada kablar och leda till ett farligt driftstillstånd.

  • Skada inte kablarna när du fäller upp och ned handtaget.

  • Kontakta en auktoriserad återförsäljare om en kabel skadas.

  g334979

  Underhåll

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 5 timmarna
 • Byt oljan i motorn.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera motoroljenivån och fyll på vid behov.
 • Kontrollera att knivbromskopplingen fungerar.
 • Kontrollera luftfiltret och rengör eller byt ut det vid behov.
 • Kontrollera knivarna.
 • Efter varje användning
 • Rensa bort gräsklipp och smuts från maskinens undersida.
 • Var 25:e timme
 • Ladda batteriet i 24 timmar (endast modeller med elstart).
 • Var 50:e timme
 • Rengör luftfiltret. Rengör det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
 • Byt oljan i motorn.
 • Serva knivdrivningssystemet.
 • Var 200:e timme
 • Byt ut luftfiltret. Byt ut det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
 • Årligen
 • Serva luftfiltret. Serva det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
 • Byt oljan i motorn.
 • Serva knivarna.
 • Årligen eller före förvaring
 • Ladda batteriet (gäller endast för modell med elstart).
 • Töm bränsletanken innan reparation enligt anvisningarna och innan årlig förvaring.
 • Important: Mer information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Säkerhet vid underhåll

  • Stäng alltid av maskinen, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt den svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvaring.

  • Lossa tändkabeln från tändstiftet och ta ut tändningsnyckeln (i förekommande fall) innan du utför något underhåll.

  • Använd handskar och ögonskydd när du servar maskinen.

  • Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador. Använd handskar när du servar kniven. Reparera eller ändra inte kniven/knivarna.

  • Mixtra aldrig med säkerhetsbrytarna. Kontrollera regelbundet att de fungerar som de ska.

  • Bränslet kan läcka ut när man tippar maskinen. Bränslet är brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador. Kör motorn tills tanken är tom eller töm tanken på bensin med en handpump; sug aldrig ut med en hävert.

  • Använd endast Toros originalreservdelar och tillbehör för att se till att maskinen fungerar säkert och optimalt. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

  Underhållsförberedelser

  1. Stäng av motorn, ta ur tändningsnyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet (Figur 28).

   g191983
  3. Anslut tändkabeln till tändstiftet efter att du utfört underhåll.

   Important: Kör motorn som vanligt tills bränsletanken är tom innan du tippar maskinen för att byta olja eller kniv. Använd en handpump för att avlägsna bränslet om du måste tippa maskinen innan bränslet har tagit slut. Tippa alltid maskinen på sidan med oljestickan nedåt.

  Varning

  Bränslet kan läcka ut när man tippar maskinen. Bränslet är brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador.

  Kör motorn tills tanken är tom eller töm tanken på bränsle med en handpump. Använd aldrig en hävert.

  Serva luftfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera luftfiltret och rengör eller byt ut det vid behov.
 • Var 50:e timme
 • Rengör luftfiltret. Rengör det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
 • Var 200:e timme
 • Byt ut luftfiltret. Byt ut det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
 • Årligen
 • Serva luftfiltret. Serva det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
  1. Lossa fästdonet och ta bort skyddet på luftfiltret (Figur 29).

   g017216
  2. Lossa och inspektera filtret.

   • Byt ut filtret om det är skadat eller blött av olja eller bränsle.

   • Om filtret är smutsigt slår du det mot ett hårt underlag flera gånger eller blåser ut smutsen inifrån filtret med tryckluft. Använd ett tryck som understiger 2,07 bar.

    Note: Du bör varken borsta eller blåsa bort smuts från utsidan av filtret, eftersom det gör att smutsen tränger in i fibrerna.

  3. Rengör luftfiltrets stomme och skydd med en fuktig trasa. Låt inte smuts komma in i luftöppningen.

  4. Montera filtret på basen.

  5. Montera skyddet och skruva fast fästdonet ordentligt.

  Byta ut motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 5 timmarna
 • Byt oljan i motorn.
 • Var 50:e timme
 • Byt oljan i motorn.
 • Årligen
 • Byt oljan i motorn.
 • Note: Kör motorn i några minuter före oljebytet för att värma oljan. Varm olja rinner lättare och för med sig mer föroreningar.

  Motoroljespecifikationer

  Motoroljevolym0,53 liter*
  OljeviskositetSAE 30 eller SAE 10W-30 (renande olja)
  API-klassificeringSJ eller högre

  *Det finns överskottsolja i vevhuset efter att du tömt ut oljan. Häll inte i fullt med olja i vevhuset. Fyll vevhuset med olja enligt anvisningarna i följande steg.

  1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

  2. Se Underhållsförberedelser.

  3. Lossa oljestickan genom att vrida locket moturs och dra stickan uppåt (Figur 30).

   g193261
  4. Tippa maskinen på sidan (med luftfiltret uppåt) för att tömma ut den gamla oljan från påfyllningsröret (Figur 31).

   g017281
  5. När du har tömt ur oljan återställer du maskinen till arbetsläget.

  6. Fyll långsamt oljepåfyllningsröret med cirka tre fjärdedelar av den olja som ryms i motorn.

  7. Vänta i tre minuter tills oljan har lagt sig i motorn.

  8. Torka av oljestickan med en ren trasa.

  9. Sätt oljestickan i oljepåfyllningsröret och ta sedan ut den.

  10. Läs av oljenivån på oljestickan (Figur 30).

   • Om oljestickan visar att oljenivån är för låg fyller du försiktigt på lite olja i påfyllningsröret, väntar i tre minuter och upprepar steg 8 till 10 tills oljestickan visar korrekt nivå.

   • Om oljestickan visar att oljenivån är för hög tappar du ut överflödig olja tills oljestickan visar korrekt nivå.

  11. Sätt tillbaka oljestickan i påfyllningsröret ordentligt.

  12. Lämna in oljan på godkänd återvinningsstation.

  Ladda batteriet

  Endast modeller med elstart
  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Ladda batteriet i 24 timmar (endast modeller med elstart).
 • Årligen eller före förvaring
 • Ladda batteriet (gäller endast för modell med elstart).
 • Ladda batteriet i 24 timmar den första gången och därefter en gång per månad (efter var 25:e start) eller vid behov. Använd alltid laddaren i ett skyddat utrymme och ladda om möjligt batteriet i rumstemperatur (ca 22 °C).

  Note: Maskinen är inte utrustad med ett generatordrivet laddningssystem.

  1. Anslut laddaren till ledningsnätet, som finns nedanför tändningsnyckeln (Figur 32).

   g017518
  2. Sätt i laddaren i ett vägguttag.

   Note: När blybatteriet inte längre går att ladda ska det återvinnas eller kasseras enligt lokala bestämmelser.

  Note: Batteriladdaren har eventuellt lysdioder i två färger som anger följande laddningsstatus:

  • Rött visar att laddaren håller på att ladda batteriet.

  • Grönt visar att laddaren är fulladdad eller att den har kopplats bort från batteriet.

  • En blinkande lampa som växlar mellan rött och grönt visar att batteriet är nästan fulladdat. Det läget visas bara i några minuter tills batteriet är fulladdat.

  Byta ut säkringen

  Endast modeller med elstart

  Om batteriet inte laddar eller motorn inte fungerar med den elektriska startmotorn kan säkringen ha gått. Byt ut den mot en 40 A-instickssäkring.

  Important: Du kan inte starta maskinen med den elektriska startmotorn eller ladda batteriet om du inte sätter i en fungerande säkring.

  1. Öppna den täta säkringshållaren och byt ut säkringen (Figur 33).

   g020856
  2. Stäng locket till säkringshållaren och kontrollera att det är ordentligt tätt.

  Byta ut batteriet

  Endast modell med elstart

  Ta bort det gamla batteriet

  1. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för att få ett ersättningsbatteri.

  2. Ta bort remkåpan, se steg 1 i Serva knivdrivningssystemet.

  3. Ta bort den bakre utkastarpluggen.

  4. För handtaget till det lodräta läget.

  5. Ta bort de fyra små skruvarna som håller den bakre riktaren och handtagslåsspaken på plats.

  6. Fäll handtaget så långt fram det går.

  7. Ta bort den bakre riktaren och handtagslåsspaken (Figur 34).

   g017523
  8. Ta bort batterihöljet.

  9. Lossa kablarna från batteriet.

  10. Ta bort batteriet och lämna in det för återvinning.

   Note: Lämna in det på en återvinningsstation i enlighet med gällande statliga och lokala föreskrifter.

  Montera det nya batteriet

  1. Rengör batterihållaren på klipparhuset.

  2. Sätt det nya batteriet på sin plats på klipparhuset.

  3. Anslut kablarna till det nya batteriet.

   Note: Anslut den svarta minuskabeln till minuspolen (-) och den röda pluskabeln till pluspolen (+).

  4. Montera höljet på batteriet.

   Note: Kontrollera att höljet sitter ordentligt över kablaget.

  5. Montera den bakre riktaren och handtagslåsspaken på maskinen.

  6. Höj handtaget till lodrätt läge.

  7. Fäst skyddet med de fyra små skruvarna som du tog bort i steg 5 i Ta bort det gamla batteriet.

  8. Sätt i den bakre utkastarpluggen.

  9. För tillbaka handtaget till arbetsläget.

  Justera självdrivningen

  Endast för modeller med självdrivning

  Om du monterar en ny drivkabel eller om självdrivningen inte är korrekt inställd ska du justera den.

  1. Vrid justeringsmuttern moturs för att lossa kabeljusteringen (Figur 35).

   g269307
  2. Justera kabelspänningen (Figur 35) genom att dra den tillbaka eller trycka den framåt och sedan hålla den i det läget.

   Note: Tryck kabeln mot motorn för att öka drivkraften och dra kabeln bort från motorn för att minska drivkraften.

  3. Vrid justeringsmuttern medurs för att dra åt kabeljusteringen.

   Note: Dra åt muttern ordentligt med en hylsa eller skiftnyckel.

  Serva knivdrivningssystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Serva knivdrivningssystemet.
  1. Ta bort knivdrivningssystemets kåpa (Figur 36).

   g016491
  2. Borsta eller blås bort skräp från skärmens insida och runt alla delar.

  3. Håll ett 0,25 mm bladmått, en pappersbit eller ett kort mot barriären och skjut ned det bakom fjädern för remspänning.

   Note: Om det är ett synligt mellanrum mellan bladmåttet och fjädern drar du åt justeringsskruven och -muttern tills papperet precis får plats i mellanrummet (Figur 37).

   g017221

   Important: Dra inte åt justeringsskruven för hårt. Det kan skada knivdrivremmen.

  4. Sätt tillbaka knivdrivningssystemets kåpa som du tidigare tog bort.

  Service av knivarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Serva knivarna.
 • Important: För att montera knivarna korrekt behöver du en skiftnyckel. Kontakta en auktoriserad återförsäljare om du inte har någon skiftnyckel eller om du känner dig osäker på hur du ska utföra denna procedur själv.

  Kontrollera knivarna varje gång bränslet tar slut. Om knivarna är skadade eller spruckna ska de bytas ut omedelbart. Byt ut knivarna eller låt slipa och balansera dem om bladet är slött eller repigt.

  Important: Använd alltid vadderade handskar när du arbetar med kniven.

  Varning

  En sliten eller skadad kniv kan gå sönder och en bit av kniven kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan leda till allvarliga personskador.

  • Kontrollera om knivarna är slitna eller skadade med jämna mellanrum.

  • Byt ut en sliten eller skadad kniv.

  Note: Håll knivarna vassa under klippningssäsongen, eftersom vassa knivar klipper rent utan att slita eller rycka av grässtråna.

  Förberedelser inför service av knivarna

  1. Lås handtaget i lodrätt läge (Figur 38), se Justera handtagets höjd.

   g025927
  2. Tippa maskinen på sidan med oljestickan nedåt tills det övre handtaget vilar mot marken.

  Kontrollera knivarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera knivarna.
  1. Kontrollera eggarna (Figur 39). Ta bort knivarna och slipa dem eller byt ut dem om eggarna är slöa eller har fått hack.

   g017223
  2. Kontrollera själva knivbladen, särskilt den böjda delen (Figur 39). Byt omedelbart ut kniven mot en ny kniv om du upptäcker skador, slitage eller spårbildning i detta område.

   Varning

   Om du låter en kniv bli sliten bildas ett spår mellan seglet och knivens flata del. Till slut kan en bit av kniven gå av och slungas ut från maskinen mot dig eller kringstående, vilket kan leda till allvarlig skador.

   • Kontrollera om kniven är sliten eller skadad med jämna mellanrum.

   • Försök aldrig att räta ut ett böjt knivblad eller svetsa ihop en kniv som gått av eller är sprucken.

   • Byt ut en sliten eller skadad kniv.

  3. Kontrollera om knivarna är böjda, se Kontrollera om knivarna är böjda.

  Kontrollera om knivarna är böjda

  1. Rotera knivarna till det läge som visas i Figur 40.

   g016532
  2. Mät från en plan yta till eggarna vid punkt A och B (Figur 40) och anteckna bägge måtten.

  3. Vrid knivarna så att deras motsatta ändar befinner sig vid punkt A och B (Figur 40).

  4. Mät igen enligt steg 2 och anteckna måtten.

   Note: Om skillnaden mellan mått A och B som erhölls i steg 2 och 4 överstiger 3 mm, så är bladet böjt och måste bytas ut. Se Demontera knivarna och Montera knivarna.

  Varning

  En kniv som är böjd eller skadad kan brytas av och leda till allvarliga personskador eller innebära livsfara för dig och kringstående.

  • Byt alltid ut en böjd eller skadad kniv mot en ny kniv.

  • Fila aldrig på en knivs egg eller yta och gör inte vassa spår på den.

  Demontera knivarna

  Byt ut knivarna om maskinen går emot ett massivt objekt eller om en kniv är obalanserad eller böjd. Använd endast Toro-originalknivar vid byte.

  1. Använd en träkloss för att hålla respektive kniv stilla och vrid knivskruven motsols enligt Figur 41.

   g232790
  2. Ta bort alla knivar enligt Figur 42.

   g016530
  3. Kontrollera att tapparna på knivdrivarna inte är slitna eller skadade.

  Montera knivarna

  1. Montera den första kniven i vågrätt läge samt alla fästbeslag enligt Figur 42.

   Note: Dra åt skruven för hand.

   Important: Låt knivarnas böjda delar peka mot klipparkåpan. Se till att de upphöjda områdena på respektive knivdrivare förs in i fördjupningarna i motsvarande spindelhuvud, och att tapparna på andra sidan av respektive knivdrivare förs in i hålen i motsvarande kniv.

  2. Stöd respektive kniv med en träbit och vrid knivskruven medsols med en skiftnyckel enligt Figur 43. Dra åt knivskruven till 82 Nm.

   g232801
  3. Vrid den monterade kniven ¼ varv tills den sitter lodrätt och montera den andra kniven på samma sätt som den första (se steg 1).

   Note: Knivarna ska sitta i rät vinkel mot varandra och bilda ett inverterat T enligt Figur 44.

   g016536
  4. Dra åt den andra kniven, se steg 2.

  5. Vrid knivarna för hand ett helt varv (360°) för att säkerställa att de inte vidrör varandra.

   Note: Om de vidrör varandra är de inte korrekt monterade. Upprepa steg 1 till 3 tills knivarna inte längre vidrör varandra.

  Varning

  Felaktigt monterade knivar kan skada maskinen, dig eller kringstående.

  Var försiktig när du monterar knivarna.

  Förvaring

  Förvara maskinen i ett svalt, rent och torrt utrymme.

  Säker förvaring

  Stäng alltid av maskinen, avlägsna tändningsnyckeln (i förekommande fall), vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, utför underhåll på den eller ställer den i förvar.

  Allmän information

  1. Utför rekommenderade årliga underhållsrutiner. Se .

  2. Rengör under klipparkåpan. Se Rengöra under maskinen.

  3. Ta bort skräp, smuts och fett från motorns utvändiga delar, höljet och maskinens ovandel.

  4. Kontrollera knivarnas skick, se Kontrollera knivarna.

  5. Utför service på luftfiltret, se Serva luftfiltret.

  6. Dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.

  7. Måla i rost- eller lackskador med färg som kan erhållas från en auktoriserad återförsäljare.

  8. Endast modeller med elstart: Ladda batteriet i 24 timmar, koppla sedan ur batteriladdaren och förvara maskinen i ett ouppvärmt utrymme. Om du måste förvara maskinen i ett uppvärmt utrymme måste du ladda batteriet var 90:e dag. Ta ur nyckeln.

  9. Fäll ihop handtaget vid förvaring, se Fälla ned handtaget.

  Förbereda bränslesystemet

  Varning

  Bränsle kan förångas om du förvarar det en lägre tid och explodera om det kommer i kontakt med en öppen låga.

  • Förvara inte bränsle under en längre tid.

  • Förvara inte maskinen med bränsle i bränsletanken eller förgasaren i ett utrymme där det finns en öppen låga. (t.ex. en ugn eller ett kontrolljus till en varmvattenberedare).

  • Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

  När du ska fylla på bränsle för sista gången på året ska du tillsätta bränslestabiliserare till bränslet enligt motortillverkarens anvisningar. Töm bränsletanken när du använder klipparen för sista gången före förvaring.

  1. Kör maskinen tills motorn stängs av på grund av bränslestopp.

  2. Starta motorn igen och kör tills den stängs av. När du inte kan starta motorn längre är den tillräckligt torr.

  Förbereda motorn

  1. Byt motorolja medan motorn fortfarande är varm, se Byta ut motoroljan.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet och avlägsna tändningsnyckeln (endast modeller med elstart).

  3. Ta bort tändstiftet.

  4. Tillsätt cirka 30 ml motorolja i motorn genom tändstiftshålet med hjälp av en oljekanna.

  5. Dra sakta i startsnöret flera gånger för att fördela oljan i cylindern.

  6. Montera tändstiftet, men anslut inte tändkabeln till tändstiftet. Fäst kabeln så att den inte kommer i kontakt med tändstiftet.

  Ta maskinen ur förvaring

  1. Fäll upp handtaget, se Montera och fälla upp handtaget.

  2. Kontrollera och dra åt alla fästelement.

  3. Ta bort tändstiftet och snurra motorn snabbt med startsnöret för att blåsa bort överbliven olja från cylindern.

  4. Inspektera tändstiftet och byt ut det om det är smutsigt, slitet eller sprucket, se bruksanvisningen till motorn.

  5. Sätt tillbaka tändstiftet och dra åt det till ett rekommenderat moment på 20 Nm.

  6. Utför de underhållsprocedurer som eventuellt kan behövas, se .

  7. Kontrollera motoroljenivån. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

  8. Fyll på färsk bensin i bränsletanken enligt Fylla på bränsletanken.

  9. Endast modell med elstart: Ladda batteriet, se Ladda batteriet.

  10. Anslut tändkabeln till tändstiftet.